USTAWA z dnia.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA z dnia.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw"

Transkrypt

1 USTAWA z dnia.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: l) w art. 17 w ust. 1 po pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 11) zwrot środków zgromadzonych na zabezpieczenie emerytalne oszczędzającemu w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.). ; 2) w art. 20 ust. l otrzymuje brzmienie: l. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, kwoty stanowiące wypłatę osobie uprawnionej środków zgromadzonych na własne dobrowolne zabezpieczenie emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm), alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.."; 3) w art. 21 w ust. 1 w pkt 137 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 138 w brzmieniu: 138) inne niż zwrot środków wypłaty środków wyłącznie oszczędzającemu na własne dobrowolne zabezpieczenie emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.). ; 4) w art. 26 w ust. l: a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 26e ust. 5, art c oraz art. 1

2 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. l, 2, 3b-3e, 4, 4a - 4e, ust. 6 lub art. 24b ust l i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:", b) pkt 2b otrzymuje brzmienie:,,2b) wpłaconych przez podatnika w danym roku podatkowym bezpośrednio na własne dobrowolne zabezpieczenie emerytalne w rozumieniu ustawy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.)."; 5) po art. 26d dodaje się art. 26e w brzmieniu: Art 26e. l. Wpłaty, o których mowa w art. 26 ust. l pkt 2b, mogą być dokonywane przez podatnika wyłącznie na rachunek instytucji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2010 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66); odliczeniu od dochodu podatnika za dany rok podatkowy podlegają tylko kwoty wpłacone w tym roku. 2. Maksymalna kwota odliczenia, o którym mowa w art. 26 ust. l pkt 2b wynosi zł w roku podatkowym. Kwota określona w zdaniu poprzednim podlega waloryzacji zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust Podatnik nabywa prawo do odliczenia w przypadku, gdy wpłaty zostały udokumentowane umową nabycia zabezpieczenia emerytalnego, o której mowa w ustawie z dnia 22 maja 2010 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66) oraz dowodem wpłaty na rachunek instytucji finansowej, o której mowa w tej ustawie, zawierającym co najmniej: imię (imiona), nazwisko, adres oraz numer identyfikacji podatkowej wpłacającego, kwotę dokonanej wpłaty, datę wpłaty, a także nazwę instytucji finansowej, na rachunek której wpłacono środki oraz cel w postaci zabezpieczenia emerytalnego. 4. Podatnik nie ma prawa dokonywać odliczenia, o którym mowa w art. 26 ust. l pkt 2b, od dochodów z emerytury i renty; przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami. 5. Jeżeli kwota dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. l pkt l-2a, jest większa niż kwota stanowiąca górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej określonej w art. 27 ust. l, a podatnik dokona odliczenia, o którym mowa w ust. l i 2, to kwota tego odliczenia powoduje w każdym przypadku zmniejszenie tej części 2

3 podstawy opodatkowania, do której ma zastosowanie pierwszy przedział skali podatkowej. 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, ogłasza na następny rok podatkowy w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski", do dnia 30 listopada, w drodze obwieszczenia, zwaloryzowaną. wysokość kwoty, o której mowa w ust Waloryzacji dokonuje za trzy pierwsze kwartały roku podatkowego, w którym dokonuje się ogłoszenia, o którym mowa w ust 4, na podstawie wskaźników cen towarów i usług Konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na postawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zmianami). ; 6) w art. 30a: a) w ust. 1 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 10a) od dochodu oszczędzającego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) powstałego w związku ze zwrotem całości lub części środków zgromadzonych na zabezpieczenie emerytalne,, b) ust. 8e otrzymuje brzmienie: 8e. Przepisy ust. 8-8d stosuje się odpowiednio do określenia dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a i 11., 7) w art. 30c: a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie: Dochód ten podatnicy mogą pomniejszać o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. l pkt 2 lit. a i pkt 2a oraz składki określone w art. 26 ust. l pkt 2b.", b) w ust. 3 część początkowa otrzymuje brzmienie: 3. Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a, oraz wpłaty na własne dobrowolne zabezpieczenie emerytalne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:, c) ust. 3b otrzymuje brzmienie: 3b. Odliczenia wpłat, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2b, dokonuje się w 3

4 zeznaniu rocznym. ; 8) w art. 35: a) w ust. 1 uchyla się pkt 9, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, pobiera się, stosując najniższa stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1., c) uchyla się ust. 11. Art. 2 W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany : l) w art. 2 w ust. l w pkt 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt w brzmieniu: 19) gromadzenie środków finansowych w ramach dobrowolnego oszczędzania emerytalnego - dokonywanie wpłat, wypłat transferowych i przyjmowanie wypłat transferowych oraz inwestowanie gromadzonych środków; 20) oszczędzający - osoba fizyczna dokonująca dobrowolnego zabezpieczenia emerytalnego; 21) umowa nabycia zabezpieczenia emerytalnego - umowa zawarta między oszczędzającym a instytucją finansową, na zasadach określonych w ustawie; 22) fundusz inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, póz. 448); 23) podmiot prowadzący działalność maklerską - dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerska, albo podmiot uprawniony do prowadzenia takiej działalności w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zmianami); 24) bank - bank w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami); 25) instytucja finansowa - fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność maklerską, zakład ubezpieczeń, bank; 4

5 26) IKE - indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, póz. 1205); 27) program emerytalny - pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207) lub indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz., U. Nr 116, poz. 1205); 28) wypłata transferowa: a) dokonywane w formie bezgotówkowej, na wskazany rachunek, przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego, który zmarł, do instytucji finansowej, w której dokonuje zabezpieczenia emerytalnego osoba, która otrzymała środki zgromadzone przez zmarłego, łub b) odkupienie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym i równoczesne nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na tym samym rachunku inwestycyjnym oszczędzającego, c) przeniesienie w formie bezgotówkowej, na wskazany rachunek, środków zgromadzonych na IKE lub w pracowniczym programie emerytalnym na cel dobrowolnego zabezpieczenia emerytalnego dokonane na podstawie przepisów ustawy." 2) po art. 223zzz dodaje się nowy Dział IIIa w brzmieniu: Dział IIIa. Działalność w zakresie dobrowolnego zabezpieczenia emerytalnego Art. 223zzza Na potrzeby niniejszego działu określenia w nim użyte oznaczają: l) zwrot środków - wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty środków oszczędzającemu zgodnie z art. 223zzzj 5

6 albo wypłaty transferowej, albo wypłaty osobie uprawnionej w przypadku śmierci oszczędzającego; 2) częściowy zwrot - wypłata części środków zgromadzonych przez oszczędzającego, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty środków oszczędzającemu zgodnie z art. 223zzzj albo wypłaty transferowej, 3) organ nadzoru - Komisja Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), 4) syndyk - syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, ze zmianami), 5) wpłata - wplata środków pieniężnych dokonywana przez oszczędzającego do instytucji finansowej oraz przekazywanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych przez oszczędzającego w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, 6) środki - środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz papiery wartościowe gromadzone przez oszczędzającego na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne, 7) wypłata wypłata za okresy miesięczne środków zgromadzonych przez oszczędzającego dokonywana na rzecz oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 223zzzj ust. l pkt l, albo wypłata na rzecz osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego, 8) dane osobowe pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, identyfikator podatkowy lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, 9) osoby uprawnione - osoby wskazane przez oszczędzającego w umowie nabycia zabezpieczenia emerytalnego, które otrzymają środki oszczędzającego w przypadku jego śmierci, osoby o których mowa w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) oraz spadkobiercy oszczędzającego. Art. 223zzzb Dobrowolne zabezpieczenie emerytalne polega na gromadzeniu środków w instytucjach finansowych. 6

7 Art. 223zzzc l. Oszczędzający gromadzi środki w wybranej przez siebie instytucji finansowej na podstawie zawartej z tą instytucją umowy nabycia zabezpieczenia emerytalnego. 2. Oszczędzającemu przysługuje prawo do zmiany instytucji finansowej w drodze wypłaty transferowej. 3 Oszczędzający może gromadzić środki na zabezpieczenie emerytalne w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, w którym gromadzone są środki w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartej przed dniem zawarcia umowy nabycia zabezpieczenia emerytalnego, pod warunkiem że środki gromadzone na podstawie tej umowy są odrębnie ewidencjonowane przez zakład ubezpieczeń, a ponadto zakład ubezpieczeń gwarantuje możliwość dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych na podstawie umowy nabycia zabezpieczenia emerytalnego do innej instytucji finansowej, na zasadach określonych w art. 223zzzh ust Oszczędzający może gromadzić środki na zabezpieczenie emerytalne w ramach umowy o świadczenie usług brokerskich i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego, służącego do jego obsługi, zawartej z podmiotem prowadzącym działalność maklerską, przed dniem podpisania mowy nabycia zabezpieczenia emerytalnego z tym podmiotem, pod warunkiem że środki gromadzone na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne są odrębnie ewidencjonowane. Art. 223zzzd l. Umowa nabycia zabezpieczenia emerytalnego może być zawarta w następujących formach: l) z funduszem inwestycyjnym - zgodnie z odrębnymi przepisami, 2) z podmiotem prowadzącym działalność maklerską - określonych przepisami o świadczeniu usług brokerskich i prowadzenia rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego służącego do Jego obsługi, 3) z zakładem ubezpieczeń - w postaci ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 4) z bankiem - w postaci rachunku bankowego. 7

8 Art. 223zzze 1. W umowie nabycia zabezpieczenia emerytalnego oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym na wypadek jego śmierci zostaną wypłacone środki zgromadzone na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne. Dyspozycja określająca osoby i ich udziały może być zmieniona w każdym momencie trwania umowy. Oświadczenie w tym zakresie powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Jeżeli oszczędzający na wypadek śmierci wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków przeznaczonych na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne, a nie oznaczył udziału przypadającego poszczególnym osobom lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa jeden, należy przyjąć, iż udziały osób wskazanych przez oszczędzającego osób są równe. 3. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci oszczędzającego staje się bezskuteczne, jeżeli wskazana osoba zmarła przed śmiercią oszczędzającego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w częściach równych pozostałym wskazanym osobom, chyba że oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób. Art. 223zzzf 1. W przypadku zawarcia przez oszczędzającego umowy oszczędzania emerytalnego z zakładem ubezpieczeń, zakład ten nie może pokrywać kosztów ochrony ubezpieczeniowej z części składki ubezpieczeniowej, stanowiącej wpłatę. 2. Z aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, w którym oszczędzający gromadzi środki na zabezpieczenie emerytalne, zakład ubezpieczeń może pobierać środki wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją nabywania lub zbywania aktywów funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa zakład ubezpieczeń jest zobowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, oraz opłatę z tytułu zarządzania funduszem. 3. W przypadku dokonania wypłaty transferowej strony umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ramach której było prowadzone dobrowolne zabezpieczenie emerytalne, mogą kontynuować tę umowę na zasadach w niej określonych, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Dokonanie wypłaty transferowej środków zgromadzonych na dobrowolne zabezpieczenie 8

9 emerytalne nie stanowi podstawy do wypowiedzenia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia na życie zawartej z oszczędzającym. 4. W przypadku dokonania wypłaty transferowej do zakładu ubezpieczeń środki transferowane zasilają w całości rachunek oszczędzającego w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym. Art. 223zzzg 1. W przypadku zawarcia umowy nabycia zabezpieczenia emerytalnego z funduszem inwestycyjnym, oszczędzający może zawrzeć umowę z różnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. 2. Oszczędzający może dokonać konwersji jednostek uczestnictwa funduszu na jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo. 3. W przypadku połączenia funduszy inwestycyjnych, fundusz przejmujący, w którym oszczędzający gromadzi środki na zabezpieczenie emerytalne, powiadamia oszczędzającego, w formie określonej w umowie nabycia zabezpieczenia emerytalnego, w terminie 30 dni od dnia dokonania połączenia, o połączeniu oraz o liczbie jednostek uczestnictwa przydzielonych oszczędzającemu, a także o ich wartości. Art. 223zzzh l. W przypadku zawarcia umowy nabycia zabezpieczenia emerytalnego z podmiotem prowadzącym działalność maklerską, umowa powinna przewidywać lokowanie środków w papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, z wyłączeniem papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt l lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz ze zmianami), z zastrzeżeniem ust Umowa nabycia zabezpieczenia emerytalnego może przewidywać możliwość składania przez oszczędzającego zleceń mających za przedmiot papiery wartościowe, których cena zależy od ceny papierów wartościowych, w których ulokowane są środki oszczędzającego, wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego i pod warunkiem, że są one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 3. W przypadku wydania przez organ nadzoru decyzji nakazującej przeniesienie 9

10 papierów wartościowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunków pieniężnych do innego podmiotu prowadzącego działalność maklerską, po wygaśnięciu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej dotychczasowemu podmiotowi, podmiot do którego przenoszone są papiery wartościowe i środki pieniężne, jest zobowiązany do zachowania warunków umożliwiających identyfikacje środków zgromadzonych przez oszczędzającego. 4. Podmiot prowadzący działalność maklerską, do którego zostały przeniesione papiery wartościowe i środki pieniężne oszczędzającego, jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty przeniesienia, wezwać oszczędzającego do zawarcia umowy nabycia zabezpieczenia emerytalnego lub do złożenia dyspozycji wypłaty transferowej albo zwrotu środków. 5. Oszczędzający jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o przeniesieniu papierów wartościowych i środków pieniężnych do zawarcia umowy nabycia zabezpieczenia emerytalnego z nowym podmiotem prowadzącym działalność maklerską lub do złożenia dyspozycji wypłaty transferowej albo zwrotu zgromadzonych środków. 6. W przypadku gdy podmiot prowadzący działalność maklerską, do którego zostały przeniesione papiery wartościowe i środki pieniężne oszczędzającego nie prowadzi działalności w zakresie gromadzenia środków na zabezpieczenie emerytalne, oszczędzający jest zobowiązany do złożenia dyspozycji wypłaty transferowej lub zwrotu zgromadzonych środków. Art. 223zzzi 1. W przypadku zawarcia przez oszczędzającego umowy nabycia zabezpieczenia emerytalnego w formie rachunku oszczędnościowego prowadzonego przez bank, umowa, oprócz przepisów niniejszej ustawy, uwzględnia zasady określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. 2. W przypadku wypłaty transferowej albo zwrotu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na jego koncie w banku, bank przekazuje zgromadzone oszczędności wraz z należnym na dzień wypłaty transferowej lub zwrotu oprocentowaniem naliczonym według zasad, jakie obowiązywałyby w przypadku kontynuacji umowy o dobrowolne zabezpieczenie emerytalne. 10

11 Art. 223zzzj 1. Wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na zabezpieczenie emerytalne, o ile odrębne przepisy, w tym ust. 3, nie stanowią inaczej, następuje: 1) za okresy miesięczne, po osiągnięciu przez oszczędzającego 67 lat, albo 2) w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej. 2. Wypłata, o której mowa w ust. 1 pkt 2 powinna być dokonana, z zastrzeżeniem ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia: a) aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu praw do spadku oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców - chyba że osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie późniejszym. 3. W przypadku, gdy środki oszczędzającego zostały zgromadzone w funduszu inwestycyjnym, który zawiesił umarzanie jednostek uczestnictwa, wypłata, o której mowa w ust. 1 pkt 2 następuje w terminie do 14 dni od dnia wznowienia umarzania przez fundusz jednostek uczestnictwa. Art. 223zzzk l. Wypłata transferowa środków zgromadzonych przez oszczędzającego na zabezpieczenie emerytalne następuje: 1) z instytucji finansowej do innej instytucji finansowej z którą oszczędzający zawarł umowę nabycia zabezpieczenia emerytalnego, 2) z instytucji finansowej gromadzącej środki oszczędzającego, który zmarł, do instytucji finansowej uprawnionej do przyjmowania wpłat, w której oszczędzającym jest osoba, która otrzymała środki zgromadzone przez zmarłego, 3) przy jednoczesnym odkupieniu przez oszczędzającego jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym i nabyciu jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym, zarządzanym przez to samo towarzystwo, za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na tym samym rachunku inwestycyjnym oszczędzającego, 11

12 4) w przypadku przeniesienia zgromadzonych środków na IKE lub programu emerytalnego do instytucji finansowej w której oszczędzający prowadzi oszczędzanie na zabezpieczenie emerytalne, w przypadkach określonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych. 2. Wyplata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego albo osoby uprawnionej, po uprzednim zawarciu umowy nabycia zabezpieczenia emerytalnego i okazaniu instytucji dokonującej wypłaty transferowej potwierdzenia zawarcia umowy. 3. Wyplata transferowa powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia: 1) złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez oszczędzającego albo 2) przedstawienia przez osobę uprawnioną dokumentów określonych w art. 223zzzj ust. 2 pkt 2 oraz złożenia dyspozycji wypłaty transferowej - pod warunkiem że nie zachodzą przesłanki do zawieszenia umarzania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego określonych w przepisach dotyczących funduszy inwestycyjnych, lub przepisy wydane na podstawie art. 223zzzn i art. 223zzzo nie zawierają odrębnej regulacji. Art.223zzzl l. Zwrot środków zgromadzonych na zabezpieczenie emerytalne przez oszczędzającego następuje w razie rozwiązania umowy nabycia zabezpieczenia emerytalnego, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a także w przypadkach wymienionych w art. 223zzzh. 2. Przedmiotem zwrotu środków może być część środków zgromadzonych na zabezpieczenie emerytalne. 3. Kwoty określone w ust. l i 2 są przychodem w rozumieniu art. 20 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Art. 223zzzm l. Wyplata, wyplata transferowa i zwrot środków zgromadzonych na zabezpieczenie emerytalne są dokonywane w formie pieniężnej, na rachunek wskazany w formie pisemnej przez oszczędzającego. 2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do zgromadzonych przez oszczędzającego 12

13 papierów wartościowych w przypadku wypłaty transferowej z jednego podmiotu prowadzącego działalność maklerską do innego podmiotu prowadzącego taką działalność albo w przypadku, gdy papiery wartościowe przestały być przedmiotem notowań na rynku regulowanym lub ich notowania są. zawieszone od co najmniej 30 dni. Art.223zzzn Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi w drodze rozporządzenia minimalne warunki pisemnej umowy zawieranej przez podatnika z daną instytucją finansową, obowiązki podatnika i instytucji finansowej i innych podmiotów w zakresie informowania właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika naczelnika urzędu skarbowego o zdarzeniach istotnych ze względu na skutki podatkowe. Art. 223zzzo Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi w drodze rozporządzenia obowiązki instytucji finansowej i syndyka w zakresie postępowania w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenia upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego w stosunku do instytucji finansowej.". Art. 3 Przepisy wykonawcze, o których mowa w art. 2 pkt 3, w części dotyczącej dodanych art. 223zzzn i art. 223zzzo ustawy, o której mowa w art. 2, zostaną wydane do dnia 2013 r. Art Przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia l stycznia 2014 r. 2. Przepis art. 1 pkt 4 dodany w art. 26e ust. 4 ustawy o której mowa w art. 1, wchodzi w życie z dniem l stycznia roku następującego po roku wejścia w życie ustawy. Art. 5 Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycznia 2014 r. 13

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205, z 2005 r. Nr 183,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 Użyte w art. 3, w art. 5, w art. 8, w art. 9, w art. 11, w art. 12, w art. 14 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 5 i 6, w art. 15 w ust. 1, w art. 17, w tytule rozdziału 2, w art. 19 we

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dziennik Ustaw 4 Poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Dziennik Ustaw 4 Poz. 1776 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. (poz. 1776) USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna (714

Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna (714 Page 1 of 15 Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna 80_30_32 (714 stan prawny aktu na dzień 17 lutego 2012 r. dotychczasowe zmiany widoczne w dokumencie ostatnia zmiana wyróżniona

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 116 poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dz. U Nr 116 poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz. U. 2004 Nr 116 poz. 1205 U S T AWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 116 poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dz.U Nr 116 poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2004 Nr 116 poz. 1205 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1776. U S T AWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1432. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI

SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 4 4. Regulamin.... 6 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 1 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 3 4. Regulamin.... 4 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 4 6. Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin )

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin ) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prowadzenia Skarbiec Program Emerytalny

REGULAMIN Prowadzenia Skarbiec Program Emerytalny Spis treści 1 Postanowienia Ogólne... 1 2 Definicje... 2 3 Zawarcie Umowy... 3 4 Regulamin... 5 5 Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 5 6 Zwolnienia podatkowe w związku z gromadzeniem oszczędności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 1147 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 1147 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 1147 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

USTAWA. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2016 r. Poz z dnia 12 października 2016 r.

Warszawa, dnia 28 października 2016 r. Poz z dnia 12 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2016 r. Poz. 1776 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 30 maja 2018 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1147 Dz.U. 2004 Nr 116 poz. 1205

tj. Dz.U. 2014 poz. 1147 Dz.U. 2004 Nr 116 poz. 1205 Kancelaria Sejmu s. 1/23 tj. Dz.U. 2014 poz. 1147 Dz.U. 2004 Nr 116 poz. 1205 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE Rodzaje kwalifikowanych programów emerytalnych PPE Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne IKE Indywidualne (od II poł 2004) Indywidualne konto emerytalne IKZE Indywidulane (od stycznia 2012)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2008 r. Nr 220, poz. 1432) Art. 1. W ustawie z dnia 20

Bardziej szczegółowo

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Co trzeba wiedzieć o IKE? Kto może gromadzić oszczędności na IKE? Prawo do dokonywania wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie (w tym przypadku mowa jest o osobach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2011-09-01 do 2012-01-01 Dz.U. 2011, Nr 75, poz. 398 Art. 12 Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego 1 z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe postanowienia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. (Dz. U. z dnia 24 maja 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. (Dz. U. z dnia 24 maja 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.116.1205 2005.10.24 zm. Dz.U.05.183.1538 art. 210 2006.09.19 zm. Dz.U.06.157.1119 art. 56 2008.01.01 zm. Dz.U.06.157.1119 art. 56 2008.12.12 zm. Dz.U.08.220.1432 art. 1 2009.01.01 zm. Dz.U.08.220.1432

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. PYTANIA I ODPOWIEDZI P R AC OWNICZY PROGR AM E MERYTAL N Y BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, maj 2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Strona 1 z 7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ mbank

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Obowiązują od 1 sierpnia 2017 roku generali.pl 2 Generali PTE S.A. OWU o prowadzenie IKE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul. Twardej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

III filar ubezpieczenia emerytalnego

III filar ubezpieczenia emerytalnego III filar ubezpieczenia emerytalnego 1 Przesłanki reformy emerytalnej 2 Wskaźniki zgonów i urodzeń w tys. 600 550 Zgony Urodzenia 500 450 400 350 300 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2018 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2018 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2018 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_ UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO Postanowienia ogólne IKE_ 01.2014 1 1. Niniejsze ogólne warunki stanowią podstawę zawarcia Umowy o prowadzanie Indywidualnego Konta Emerytalnego (zwanej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Obowiązują od 1 sierpnia 2017 roku generali.pl 2 Generali PTE S.A. Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Obowiązują od 10 kwietnia 2019 roku generali.pl 2 Generali PTE S.A. OWU o

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Co należy wiedzieć przed zawarciem umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego Indywidualne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 00-844 Warszawa www.bpstfi.pl Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) DOM MAKLERSKI BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) DOM MAKLERSKI BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik do Uchwały Nr 36/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH (IKE) ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE,

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE, REGULAMIN prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA Rozdział I Postanowienia ogólne Zakres regulacji 1. 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH IKE MultiFundusze

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH IKE MultiFundusze Z dniem 25.11.2013 r uległa zmianie nazwa firmy i skrót Banku z BRE Bank Spółka Akcyjna i "BRE Bank S.A." na "mbank Spółka Akcyjna" oraz "mbank S.A." W związku z powyższym zmienia się nazwę MultiBank na

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin )

Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin ) Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin ) 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 roku 1. P r z e d m i o t r e g u l a c j i 1. Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

o zmianie statutu AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r.

o zmianie statutu AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 4) statutu AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH (IKE) mskarbiec

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH (IKE) mskarbiec UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH (IKE) mskarbiec zawierana pomiędzy Funduszami wskazanymi w 3 pkt. 1., zarządzanymi przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAKRES REGULACJI 1 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin)

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin) Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin) Art. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) 1 Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego

Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r.

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r. Działając na podstawie 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania na IKE?...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH w funduszu BGŻ BNP Paribas FIO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH w funduszu BGŻ BNP Paribas FIO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH w funduszu BGŻ BNP Paribas FIO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH w funduszu BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w Funduszach PKO

Zasady Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w Funduszach PKO Zasady Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w Funduszach PKO ZASADY OGÓLNE 1 1. Indywidualne Konto Emerytalne dalej zwane IKE jest oferowane przez PKO Skarbowy- fio, PKO Obligacji fio, PKO Stabilnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAKRES REGULACJI 1 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) Obowiązujący od 1 czerwca 2016 r.

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) Obowiązujący od 1 czerwca 2016 r. Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) Obowiązujący od 1 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 roku Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny uprzejmie informuje, iż

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu )

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu ) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu ) I. Stosownie do art. 239 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 grudnia 2017 r. Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 grudnia 2017 r. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 4) statutu AXA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2017 r.

Warszawa, 15 marca 2017 r. Warszawa, 15 marca 2017 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.z siedzibą w Poznaniu Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18.08.2004 r. Ustawa z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo