Powstanie Linuxa Linus Torvalds fiński programista, twórca Linuxa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powstanie Linuxa Linus Torvalds fiński programista, twórca Linuxa"

Transkrypt

1 Linux - podstawy

2 Powstanie Linuxa Linus Torvalds fiński programista, twórca Linuxa

3 Cechy systemu Linux wielodostępność (jednocześnie może pracować w tym systemie wielu użytkowników) wielozadaniowość (każdy użytkownik może jednocześnie uruchamiać wiele zadań zwanych procesami) darmowy Open Source - świat oprogramowania dostępnego z kodem źródłowym otwiera wiele możliwości i daje dodatkowe walory edukacyjne

4 Walory systemu Linux Elastyczność konfiguracji i stabilność - czas ciągłej pracy nie jest niczym niezwykłym. Bezpieczeństwo w sieci wewnętrznej i Internecie. Duże i nieznane dotąd możliwości dydaktyczne. Odporność na wirusy. Wykorzystanie starego sprzętu komputerowego. Łatwą integrację z Windows, MacOS, DOS itd. Wielkie bogactwo darmowego oprogramowania. Nowe i w niczym nie ograniczone możliwości konfiguracyjne.

5 Dystrybucje

6 Środowisko graficzne Linux pozwala, odmiennie niż Windows, na pracę w wielu środowiskach. Do najbardziej popularnych należą: KDE (K Desktop Environment) podobny do powłoki systemu Windows Gnome przypomina pulpit systemu Mac Os X

7 Live Linux - Aurox Linux

8 Live Linux - Aurox Linux

9 Live Linux - Aurox Linux

10 Live Linux - Aurox Linux

11

12

13

14

15

16 Podstawy Linux rozróżnia małe i duże litery # (hasz) znak gotowości systemu oznacza, że jesteś zalogowany jako root $ lub % gotowości systemu oznacza, że jesteś zalogowany jako user Polecenia systemowe mają parametry oddzielone od siebie spacjami

17 Podstawy System identyfikuje użytkowników na podstawie niepowtarzalnego numeru UID (User Identifier) Każdy użytkownik będzie dysponował miejscem na dysku w katalogu zwanym katalogiem domowym użytkownika Umieszczone są jako podkatalogi w katalogu /home Superużytkownik ma osobny katalog /root

18 Podstawy Podstawowym elementem systemu jest jądro. Jest ono w ciągłym rozwoju dlatego przyjęto następujące oznaczenia: określa wersję stabilną (druga liczba parzysta) określa wersję niestabilną w czasie rozwoju (druga liczba nieparzysta) Ostania liczba określa numer jądra

19 Podstawy Jądro współpracuje ze sprzętem z jednej strony i z interpreterem poleceń z drugiej zwanej powłokami (shell). Istnieje kilka powłok oto kilka podstawowych: bash, pdksh, tcsh. Obsługa każdego urządzenia musi być zaimplementowana w jądrze.

20 Podstawy W Linuxie operuje się wyłącznie na plikach. Katalog jest plikiem, urządzenie jest traktowane jako plik, drukowanie jest procesem pisania do pliku reprezentującego to urządzenie. Pliki kwalifikujemy według funkcji i przeznaczenia.

21 Pierwsza sesja z komputerem

22 Co to jest shell? Użytkownik komputera pracującego pod kontrolą Linuxa komunikuje się z systemem operacyjnym za pośrednictwem programu shell. Program ten zajmuje się przyjmowaniem i interpretowaniem poleceń, które użytkownik wpisuje przy użyciu klawiatury. Program shell jest więc pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem a właściwym systemem operacyjnym.

23 Rozpoczęcie sesji Za pomocą programu telnet: telnet adres maszyny - podajemy identyfikator (login) i hasło (password). np.: telnet telnet opty.xlo.torun.pl Można również za pomocą klienta telnetu lub SSH, np.: Putty

24 Zakończenie sesji Wylogowujemy się poleceniem logout lub exit Uwaga! Nie zapominaj o zakończeniu swojej sesji w ten elementarny sposób zapewniasz bezpieczeństwo swoim plikom.

25 Hasło użytkownika Zmiana hasła: passwd i na żądanie podajemy stare hasło (Old password:), a następnie dwa razy nowe hasło (New password:..., Reenter new password).

26 Polecenia systemu Linux Polecenia systemu Linux zazwyczaj wpisujemy małymi literami. Typowe polecenie posiada następujące elementy: nazwa-polecenia opcje parametry przy czym zarówno opcje jak i parametry nie muszą wystąpić opcje zapisuje się przy użyciu znaku minus, np.: -a albo -123

27 Przykłady poleceń systemu Linux who finger user whoami hostname date clear pwd man polecenie - info o danym poleceniu - wyjście z pomocy q

28 Pomoc Polecenia: man opcje polecenie, whatis polecenie Opcje: man f time skrócony opis polecenia man k przeszukuje wszystkie strony podręcznika, co trwa czasami dość długo i zadaje pytania czy wyświetlić znalezioną stronę w podręczniku. whatis time daje trochę więcej informacji niż polecenie man f Wcześniej przez root a musi być uruchomiony program makewhaits

29 Uwaga - awaria W przypadku, gdy terminal zawiesi się możemy użyć CTRL + C, przerywa on większość poleceń.

30 Katalogi i pliki

31 Nazwy plików można stosować długie nazwy plików (nazwa może mieć 255 znaków, lecz dobrym zwyczajem jest używanie 14 znaków) w nazwie może występować więcej niż jedna kropka nazwa rozpoczynająca się od kropki oznacza plik ukryty rozróżnialne są duże i małe litery znaki specjalne * i? służą do tworzenia nazw wieloznacznych nie należy stosować następujących znaków: / *? [ ] < > & ; ` $! % ( ) { \ nie używamy znaku minus na początku

32 Wyświetlenie ścieżki do bieżącego katalogu Polecenie: pwd

33 Wyświetlanie zawartości katalogu 1. Polecenie: ls opcje katalog opcje - a - wyprowadzenie wszystkich nazw plików i katalogów - l - wyprowadzenie pełnych informacji o plikach ls -FR rekurencyjne wyprowadzanie zawartości katalogu i jego podkatalogów

34 Wyświetlanie zawartości katalogu Przykłady: ls opcje katalog ls -al wyświetla pełna informacje o plikach, także ukrytych ls a dane wyświetla wszystkie pliki i katalogi z folderu dane ls dane/teksty wyświetla zawartość folderu teksty, który jest podfolderem folderu dane

35 Wyświetlanie zawartości katalogu 2. Polecenie: tree wyświetlenie plików i folderów w postaci drzewa

36 Zmiana bieżącego katalogu Polecenie: cd katalog Przykłady: cd.. przejście do katalogu nadrzędnego cd dane/teksty przejście do katalogu teksty cd / przejście do katalogu głównego cd ~ przejście do katalogu macierzystego

37 Tworzenie katalogów Polecenie: mkdir katalog Przykłady: mkdir klasa2 klasa3 - założenie jednocześnie dwóch katalogów klasa2 i klasa3 mkdir klasa2/mat klasa2/inf - założenie jednocześnie dwóch podkatalogów mat i inf w katalogu klasa2

38 Usunięcie katalogów Polecenie rmdir usuwa tylko puste katalogi Polecenie rm usuwa pliki Polecenie rm -r (recursivery) pozwoli na usunięcie katalogu wraz z jego zawartością. Przykłady: rm -r katalog2 - usunięcie katalog2 z całą jego zawartością rmdir katalog1 - usunięcie pustego katalogu1

39 Usunięcie katalogów Przykłady: rm - i plik- prosi o potwierdzenie kasowania każdego pliku rm - f plik usuwa pliki niezależnie od ustawionych zezwoleń

40 Kopiowanie plików lub katalogów Polecenia: Kopiowanie plików: cp plik1 plik_docelowy cp plik1 [plik2...] katalog_docelowy Kopiowanie katalogów: cp -r katalog1 [katalog2...] katalog_docelowy

41 Kopiowanie plików lub katalogów Przykłady: cp /etc/passwd roboczy1 - kopiuje plik passwd do katalogu roboczy1 cp /roboczy1/passwd1 /roboczy1/passwd2 skopiowanie pliku passwd1 ze zmianą nazwy na passwd2

42 Przenoszenie i zmiana nazwy Polecenia: Zmiana nazwy pliku: mv plik1 plik2 Przeniesienie pliku lub plików do katalogu: mv pliki katalog Przeniesienie katalogu do katalogu: mv katalog1 katalog_docelowy

43 Przenoszenie i zmiana nazwy Przykłady: mv /roboczy1/passwd roboczy2 - przenosi plik passwd do katalogu roboczy2 mv /roboczy1/plik1 /roboczy1/plik2 zmienia nazwę plik1 na plik2

44 Tworzenie pliku z zawartością W Linuksie niezwykle często używa się symboli kierujących przepływem strumienia danych (np. >, >>, <, ). Pozwalają one w bardzo prosty sposób zapisać wyniki poleceń w plikach tekstowych: ls l > nazwa_pliku Za pomocą polecenia: cat > nazwa_pliku można utworzyć krótki plik tekstowy. Wyjście z edycji CTRL +D

45 Wyświetlanie zawartości pliku tekstowego Polecenia: Oglądanie kilku plików jednocześnie cat plik1 [plik2 ] Przeglądanie tekstu strona po stronie more plik1 less plik1

46 Wyświetlanie zawartości pliku tekstowego Znaki sterujące w podglądzie: Spacja q /<wzór> h kursory Przykłady: cat raport less ls l /etc less - pokazuje następną stronę - kończy pracę i powraca do linii poleceń - szuka w pliku słowa wzór i przeskakuje do niego - wyświetla pomoc polecenia - przewijają tekst w górę i w dół

47 Łączenie plików Polecenie cat umożliwia również łączenie plików: cat dane1 dane2 > raport jeżeli następnie napiszemy polecenie cat dane1 dane2 dane3 > raport to plik raport zostanie nadpisany, najpierw jest kasowana zawartość pliku raport a potem zapisywana zawartość poszczególnych plików

48 Porównanie plików Polecenie cmp porównuje pliki co do ich zawartości. cmp opcje plik1 plik2 Polecenie cmp porównuje kolejno znak po znaku zawartość pliku i zatrzymuje się gdy napotka pierwszą różnicę. Opcje: c dostajemy informację o jakie znaki chodzi, l polecenie cmp nie zatrzyma się po pierwszej napotkanej różnicy Skrót EOF oznacza End Of File

49 Porównanie plików Przykłady: cmp /etc/passwd /etc/fstab cmp cl /etc/passwd /etc/fstab

50 Szukanie plików Polecenia: Wyszukiwanie plików według nazwy find <katalog początkowy> -name <nazwa pliku> Wyszukiwanie plików według daty find <katalog początkowy> -ctime <wiek pliku w dniach> Wyszukiwanie plików według rozmiaru find <katalog początkowy> -size <wielkość> Polecenie find prowadzi przeszukiwanie od wskazanego katalogu w dół rekurencyjnie.

51 Szukanie plików Przykłady: find./ -name sound find / -user jacek more - Przeszuka cały system plików i wyświetli ścieżki dostępu do plików których właścicielem jest jacek find./ -ctime 2 find ~/ -size 1024k

52 Szukanie plików Grep Wyszukuje tekstu w plikach grep <wzór do szukania> <plik lub pliki do przeszukania> np. grep jary *.txt Opcje: -i ignoruje wielkie znaki -n wyświetla numery linii w pliku

53 Kompresja i archiwizacja Polecenia: Korzystanie z gzip i gunzip gzip <nazwa pliku> - pakuje gunzip <nazwa pliku> - rozpakowuje Korzystanie z bzip i bunzip bzip2 <nazwa pliku> - pakuje bunzip2 <nazwa pliku> - rozpakowuje Korzystanie z tar tar cvf <nazwa pliku archiwum.tar> <plik lub katalog> - pakuje tar xvf <nazwa pliku archiwum.tar> - rozpakowuje

54 Kompresja i archiwizacja Zanim przystąpimy do rozpakowania możemy najpierw obejrzeć zawartość pliku poleceniem tar tvf <nazwa pliku archiwum.tar> Dobrym zwyczajem jest archiwizowanie całych katalogów a nie pojedynczych plików.

55 Wzorce nazw plików Jako argument poleceń cp, mv, rm i wielu innych może występować wzorzec nazw plików. We wzorcu: * - obejmuje wszystkie pliki z danego folderu poza plikami ukrytymi).* - pozwala odwołać się do plików ukrytych? oznacza dowolny pojedynczy znak [AEO] zestaw znaków A, E, O mogących wystąpić na danej pozycji w nazwie pliku [a-z] mała litera występująca na danej pozycji w nazwie pliku

56 Właściciel i grupa Wykonaj: ls l Jeśli utworzysz plik lub katalog stajesz się automatycznie jego właścicielem i dostaje on Twój identyfikator zamieszczony w rubryce owner. W polu group dostanie on informacje o grupie do której należałeś w momencie utworzenia pliku. Istnieją też pliki systemowe, które należą do różnych osób i NIE należy ich zmieniać np. root, bin, daemon itd.

57 Atrybuty plików -rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r-drwxr-xr-x drwxr-xr-x 1 root 1 root 1 root 1 root 5 root 2 root root root root root root root May 15 22:35 kot.jpg May 16 13:02 chemia.ref 5475 Apr 9 23:46 linux.html Apr 23 17:59 obrazki.tar.gz 1024 Apr 8 21:04 fonts 1024 Mar 25 17:42 howto - rwx rwx rwx prawa dostępu dla pozostałych prawa dostępu dla grupy, do której plik należy prawa dostępu dla właściciela pliku rodzaj pliku

58 Zmiana właściciela Jeśli jesteś pewien, że plik nie jest plikiem systemowym możesz śmiało spróbować zmienić jego właściciela poleceniem - chown. Ma ono następującą składnię: chown <właściciel> <nazwa pliku> System sprawdzi, czy w systemie istnieje odpowiedni plik i użytkownik.

59 Zmiana właściciela Pamiętaj, że jeśli zmienisz prawa dostępu dla innej osoby, może się okazać, że stracisz odpowiednie uprawnienia! Wtedy pozostaje tylko zmiana tych praw z poziomu konta root. Grupy - są bardzo przydatną rzeczą służącą do organizacji użytkowników mających dostęp do systemu na tych samych zasadach. Możesz podzielić użytkowników na zaufanych, obcych itd.

60 Zmiana grupy Jeśli chcesz zmienić prawa dostępu do pliku przez grupę użyj polecenia: chgrp <grupa> <nazwa pliku> Tak jak w wypadku chown system sprawdzi czy plik i grupa istnieją.

61 Typy praw W Linux ie istnieją trzy typy praw dostępu. W zupełności jednak wystarczają do całkowitej kontroli systemu. Prawo do zapisu pliku (write), pozwala na modyfikacje go, a także na usuwanie. Prawo do odczytu (read), daje możliwość przeczytania pliku, ale i skopiowania. Prawo do wykonywania (execute), jeśli plik nadaje się do uruchomienia (binaria, skrypty), system go wykona. Nadawanie prawa execute dla zwykłego pliku nie ma sensu, gdyż system nie będzie potrafił go wykonać.

62 Typy praw Jeśli chodzi o katalogi: Prawo do zapisu pozwala na tworzenie, przenoszenie, usuwanie plików w nim zawartych. Prawo wykonywania daje możliwość wejścia do katalogu poleceniem cd.

63 Format zapisu praw Linux używa trzech pozycji w zapisie praw dostępu: Pierwsza to właściciel (owner) Druga to grupa (group) Trzecia dla pozostałych userów (other) Takie posegregowanie pozwala ustawić co, kto może z plikiem zrobić.

64 Format zapisu praw Informacje te zapisywane są w postaci odczyt zapis wykonanie. Tak więc 3 kategorie użytkowników i każdy ma 3 pola na ustawienie praw. Istnieje jeszcze jedna kolumna, która określa rodzaj - czy jest plikiem, katalogiem: "-" oznacza, że jest to plik, "d" świadczy o katalogu.

65 Zmiana praw Służy do tego polecenie: chmod <prawa> <nazwa_pliku> W Linuxie istnieją dwie możliwości podawania praw: bezpośredni za pomocą wartości numerycznych (0-7) lub symbolicznych (-rwx). I tak prawo czytania (r) jest warte 4 punkty, prawo pisania (w) to 2 punkty, zaś prawo wykonywania (x) to 1 punkt. Punkty przysługujące poszczególnym kategoriom użytkowników należy ze sobą zsumować.

66 Zmiana praw - 1 Przykłady: chmod 600 test.0 chmod R 777 a* - nadanie maksymalnego zestawu praw dostępu do plików i folderów o nazwie rozpoczynającej się na a, ale też w przypadku katalogów polecenie obejmuje również ich zawartość

67 Zmiana praw - 2 Ustawiając wartości symboliczne pierwszą rzeczą, którą musimy ustalić jest argument kogo ma dotyczyć dane prawo: u -użytkownik, g -grupa, o -inni, a -wszyscy

68 Zmiana praw Następnym podawanym parametrem jest czy prawo ma zostać dodane czy odjęte: +, -, = (czyni podane prawa jedynymi prawami dla pliku). Potem podajemy prawo, które ma być dodane lub odebrane. chmod [u g o a] [+ -] [r w x] <plik>

69 Zmiana praw Przykłady: chmod a+x roboczy - chcemy dać możliwość wykonywania pliku roboczy wszystkim użytkownikom systemu. chmod go-rwx roboczy2 - nie chcemy, żeby poza nami ktokolwiek miał dostęp do pliku roboczy2 chmod a-w jakiś_plik - zabiera wszystkim możliwość edycji tego pliku chmod g-x jakiś_plik - zabiera grupie możliwość wykonania pliku chmod o+w jakiś_plik - nadaje pozostałym możliwość edycji pliku chmod g=r jakiś_plik - ustala, że grupa może jedynie czytać plik

70 Edytor Vi (czytaj: wijaj)

71 Edytor vi Dostępny w każdym systemie UNIX, edytor vi budzi mieszane odczucia. vi nazwa_pliku otwiera edytor z plikiem do edycji vi uruchamia edytor tekstu

72 Edytor vi Vi pracuje w jednym z trzech stanów: - stan edycji tekstu (1) - stan poleceń klawiszowych (2) - stan edycji własnego wiersza poleceń (3) Znajomość tych stanów jest bardzo istotna w zrozumieniu działania edytora Vi.

73 Stan 1 edycja tekstu Wprowadzany jest tekst z klawiatury Naciśnięcie ENTER powoduje przejście do nowego wiersza Ze stanu 1 możemy wyjść tylko do stanu 2 (poleceń klawiszowych) naciskając ESC Ponowne naciskanie ESC nie spowoduje powrotu do stanu 1, cały czas będziemy w trybie 2

74 Stan 2 poleceń klawiszowych Po wydaniu polecenia vi nazwa_pliku edytor znajduje się w trybie 2 Naciskając klawisze wydajemy polecenia i dalej pozostaje w trybie poleceń klawiszowych Przejście do stanu edycji tekstu (1) naciskamy i Przejście do stanu edycji wiersza poleceń (3) naciskamy :

75 Stan 2 poleceń klawiszowych x usunie znak z prawej strony kursora 10x usunie 10 znaków z prawej strony kursora X usunie znak z lewej strony kursora 10X usunie 10 znaków z lewej strony kursora dd wycina do schowka wiersz od kursora w dół yy kopiuje do schowka wiersz od kursora w dół p wklejenie zawartości schowka na lewo od kursora P - wklejenie zawartości schowka na prawo od kursora

76 Stan 3 edycja wiersza poleceń Znajduje się na dole ekranu i rozpoczyna od : Kończymy polecenie naciskając ENTER Po naciśnięciu ENTER a w zależności od polecenia przejdzie do stanu (2) lub zakończy pracę. :q! - Wyjście bez zapisu :w Zachowanie pliku na dysku :wq - Wyjście z zapisem wprowadzonych zmian

77 Stany pracy Esc Sygnał dźwiękowy WEJŚCIE Vi ENTER Esc ENTER Stan 1 Edycja tekstu Stan 2 Polecenia klawiszowe Stan 3 Edycja wiersza poleceń WYJŚCIE :q! ENTER :wq! ENTER a o i Esc Sygnał dźwiękowy : /?

78 Procesy - podstawy Jądro systemu obsługuje wielozadaniowość procesora tzn. przydziela krótkie odcinki pracy procesora (kwanty) dla poszczególnych procesów. Dlatego mimo jednego procesora system może wykonywać wiele programów jednocześnie. Proces jest identyfikowany przez PID (process identifier). Użytkownik identyfikowany przez UID który uruchomił program, staje się właścicielem procesu PID który jest liczbą całkowitą.

79 Procesy - podstawy Proces który wymkną się spod kontroli (zawiesił się) nie jest groźny dla systemu, mógł np. zablokować jedną konsolę. W tym przypadku należy zalogować się na drugą konsolę i zakończyć wiszący proces poleceniem kill Polecenie kill usuwa działający proces podając jego PID Kill -l pokaże listę procesów, które można zabić

80 Procesy - podstawy Polecenie ps a wypisuje na ekranie procesy aktualnie uruchomione w systemie i dotyczące wszystkich użytkowników. PID TTY STAT TIME COMMAND S 0:00 -bash Rozszerzoną informację o procesach uzyskujemy poprzez ps au USER BOLEK PID %CPU %MEM SIZE RSS TTY STAT START TIME COMMAND R :00 /sbin/mingetty

81 Procesy - podstawy Spróbujmy jeszcze ps aux more Opcja x pokazuje procesy nie związane z żadnym terminalem. Zatem dopiero polecenie ps aux pozwala na zobaczenie wszystkich procesów.

82 Procesy- podstawy USER nazwa właściciela procesu PID identyfikator procesu %CPU procent czasu procesora wykorzystywany przez proces %MEM procent pamięci fizycznej wykorzystywany przez proces SIZE wirtualna wielkość procesu w kilobajtach RSS wielkość części rezydentnej procesu w kilobajtach TTY identyfikator terminala sterującego STAT bieżący stan procesu (S-uśpiony, R-wykonywany) START moment uruchomienia procesu TIME skumulowany czas procesora zużyty przez proces COMMAND - polecenie

83 Dziękuję za uwagę

Pracownia Komputerowa wyk ad II

Pracownia Komputerowa wyk ad II Pracownia Komputerowa wykad II dr Magdalena Posiadaa-Zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~mposiada Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl 1 Systemy operacyjne Windows np. Windows 8. Systemy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wykład II

Pracownia Komputerowa wykład II Pracownia Komputerowa wykład II dr Magdalena Posiadała-Zezula http://www.fuw.edu.pl/~mposiada 1 Systemy operacyjne! Windows np. Windows 8.! Systemy unixowe:! Linux i Mac OS X 2 Logowanie na konta studenckie!

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Specjalność: Informatyka Stosowana Rok III Semestr V 1. Logowanie w systemie Unix. Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Specjalność: Automatyka i Robotyka Rok II Semestr IV 1. Logowanie w systemie Unix. System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Do zalogowania

Bardziej szczegółowo

Linux cz.3: polecenia systemowe, ćwiczenia

Linux cz.3: polecenia systemowe, ćwiczenia Linux cz.3: polecenia systemowe, ćwiczenia Wykład: polecenia terminala, manualia systemowe, uprawnienia, kompresja, archiwizacja, ukrywanie plików, sudo su, ps, kill, chmod, chown, tar, gzip, whoami, ls,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Systemy operacyjne Instrukcja laboratoryjna Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Olsztyn 2009 1 Wprowadzenie. Cel zajęć praktycznych. Wymagania stawiane studentom

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2013-10-08 Co to jest konsola / terminal UNIX-owy?

Bardziej szczegółowo

Podstawy używania konsoli tekstowej w systemie Linux. Andrzej Zbrzezny

Podstawy używania konsoli tekstowej w systemie Linux. Andrzej Zbrzezny Podstawy używania konsoli tekstowej w systemie Linux Andrzej Zbrzezny 25 października 2012 Rozdział 1 Podstawy konsoli 1.1 Podstawy użytkowania Linuksa w konsoli tekstowej 1. Włączanie i wyłączanie systemu

Bardziej szczegółowo

Niektóre katalogi są standardowymi katalogami zarezerwowanymi do użytku przez system. Znaczenie wybranych katalogów systemowych jest następujące:

Niektóre katalogi są standardowymi katalogami zarezerwowanymi do użytku przez system. Znaczenie wybranych katalogów systemowych jest następujące: Podstawy systemu Linux Linux jest systemem operacyjnym dla komputerów PC, opracowany na początku lat dziewięćdziesiątych przez Linusa Torvaldsa. Podobnie jak Unix jest on systemem wielozadaniowym - umożliwia

Bardziej szczegółowo

Znaki globalne w Linuxie

Znaki globalne w Linuxie Znaki globalne w Linuxie * reprezentuje jeden lub wiele znaków (wild-card character)? reprezentuje dokładnie jeden znak (wild-card character) [abcde] reprezentuje dokładnie jeden znak z wymienionych [a-e]

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Komendy Linux WB -> w konsoli tty2 finger exit man pwd pwd finger ls man ls. -> po 2 minusach interpretacja słowa

ZAJĘCIA Komendy Linux WB -> w konsoli tty2 finger exit man pwd pwd finger ls man ls. -> po 2 minusach interpretacja słowa ZAJĘCIA Komendy Linux WB -> w konsoli tty2 finger exit man pwd pwd finger man -l -a -al -> po 2 minusach interpretacja słowa --all -h -> wyświetlanie informacji w innych lokalizacjach -> (z pomocą klawisz

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania Linux a

Podstawy użytkowania Linux a Podstawy użytkowania Linux a Systemy Operacyjne Mateusz Hołenko 3 marca 2013 Plan zajęć Rozpoczynanie pracy z systemem Podstawowe polecenia Pomoc systemowa Interpreter poleceń Mateusz Hołenko Podstawy

Bardziej szczegółowo

Kurs systemu Unix wykład wstępny. Kurs systemu Unix 1

Kurs systemu Unix wykład wstępny. Kurs systemu Unix 1 Kurs systemu Unix wykład wstępny Kurs systemu Unix 1 Cele wykladu Zdobycie podstawowej wiedzy o systemie i jego narzędziach. Poznanie unixowych języków skryptowych (bash, awk,...). Nauka programowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I laboratorium 3 (Informatyka stacjonarne 2 rok, semestr zimowy)

SYSTEMY OPERACYJNE I laboratorium 3 (Informatyka stacjonarne 2 rok, semestr zimowy) Procesy i shell. Polecenia ps, sleep, exit, jobs, bg, fg, top, kill, bash, tcsh, which, type, whereis, touch. Metaznak & i >>. Dowiązania miękkie i twarde. Proces jest programem, który jest wykonywany

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki Shell podstawy

Wstęp do informatyki Shell podstawy Wstęp do informatyki Shell podstawy Podstawowe polecenia less plik(i) Przeglądaj interaktywnie zawartość plików. Można używać klawiszy kursora, PgDn, PgUp, etc. Koniec pracy (q), wyszukiwanie / Less is

Bardziej szczegółowo

Komendy Ubuntu MARCEL GAŃCZARCZYK 2T I 1

Komendy Ubuntu MARCEL GAŃCZARCZYK 2T I 1 Komendy Ubuntu MARCEL GAŃCZARCZYK 2T I 1 Do wykonania prezentacji został użyty: Ubuntu 17.10.1 w wersji x64 zainstalowany na pendrivie. AddUser Wymagane uprawnienia: TAK Jest to polecenie służące do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Linux: System Plików

Linux: System Plików Linux: System Plików Systemy Operacyjne Mateusz Hołenko 3 marca 2013 Plan zajęć Wszystko jest plikiem Obsługa systemu plików Prawa dostępu Wyszukiwanie Mateusz Hołenko Linux: System Plików [2/24] Wszystko

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX

Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX Materiały: www.staff.amu.edu.pl/~evert/asi.php W razie nieobecności proszę o zapoznanie się z materiałem z ćwiczeń w domu Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Konsola Linux. autor: Mariusz Barnaś

Konsola Linux. autor: Mariusz Barnaś Konsola Linux autor: Mariusz Barnaś Wstęp Pierwsze uruchomienie Operacje na plikach Poruszanie się po katalogach Tworzenie plików i katalogów Wypisanie zawartości katalogu Dowiązania między plikami Łączenie

Bardziej szczegółowo

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu Ćw. 13 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY ze strony z materiałami dydaktycznymi - zapisać, rozpakować skompresowany plik i uruchomić. 2. Skonfigurować host name: host name: 192.168.11.110

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Podstawowe wiadomości

Ćwiczenie 1. Podstawowe wiadomości Ćwiczenie 1. Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawowymi poleceniami systemu Linux. Poznanie praw dostępu do plików oraz struktury katalogów systemu Linux. Podstawowe informacje o systemie. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików

Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików Systemy teleinformatyczne AiR Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY - (portal tbajorek.prz.rzeszow.pl lub www.prz.rzeszow.pl/~tbajorek - dostęp po zalogowaniu: użytkownik:

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolumnie wyświetlany jest identyfikator procesu (pid)

W pierwszej kolumnie wyświetlany jest identyfikator procesu (pid) Ćwiczenie 2 Cel ćwiczenia: Poznanie mechanizmów wejścia/wyjścia, zapoznanie się ze sposobami wyświetlania plików tekstowych i wyszukiwania informacji, podstawowe operacje na plikach tekstowych, zmienne

Bardziej szczegółowo

Chemiateoretyczna. Monika Musiał. Ćwiczenia

Chemiateoretyczna. Monika Musiał. Ćwiczenia Chemiateoretyczna Monika Musiał Ćwiczenia SYSTEM LINUX- podstawowe komendy Operacje na katalogach i plikach pwd wypisanie ścieżki do bieża cego katalogu. oznacza katalog bieża cy.. oznacza katalog nadrzȩdny

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne - Linux 2

Technologie Informacyjne - Linux 2 Technologie Informacyjne - 2 Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański Powłoka - polecenia pośredniczace Polecenie grep wypisuje z pliku lub strumienia wejściowego te wiersze, które sa zgodne z podanym wyrażeniem.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Linux konsola

Ćwiczenia Linux konsola Ćwiczenia Linux konsola Ćwiczenie wstępne: Wyczyść terminal za pomocą polecenia clear. Ćwiczenie 1. Wyświetlanie pomocy 1. Wyświetl pomoc za pomocą poleceń man man oraz info (wyjście z pomocy: klawisz

Bardziej szczegółowo

Wstęp do obsługi Linux a

Wstęp do obsługi Linux a Wstęp do obsługi Linux a Katarzyna Grzelak październik 2017 K.Grzelak (IFD UW) 1 / 25 Systemy operacyjne Programy służace do zarzadzania wykonywaniem innych programów: systemy operacyjne (ang. operating

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 03 Praca w powłoce UNIX-owej

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 03 Praca w powłoce UNIX-owej Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 03 UNIX-owej Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2012-10-09 Co to jest konsola / terminal UNIX-owy? Odpowiednik

Bardziej szczegółowo

Szkolenie AGH Linux. Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;)

Szkolenie AGH Linux. Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;) Szkolenie AGH Linux Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;) O mnie Imię i nazwisko: Pieczyrak Paweł Kryptonim: Morfeusz888 Osiągnięcia Administrator pomocniczy na publicznym

Bardziej szczegółowo

Umożliwia ona pokazanie ukrytych plików i katalogów, nazwa ich zaczyna się od kropki.

Umożliwia ona pokazanie ukrytych plików i katalogów, nazwa ich zaczyna się od kropki. Ćwiczenie 2. Podstawowe operacje na plikach i katalogach. Na dowolnej konsoli wirtualnej zaloguj się jako jacek1, katalogiem domowym tego użytkownika jest /home/jacek1. Wszystkie ćwiczenia będziemy wykonywać

Bardziej szczegółowo

Pracownia komputerowa. Dariusz wardecki, wyk II

Pracownia komputerowa. Dariusz wardecki, wyk II Pracownia komputerowa Dariusz wardecki, wyk II Systemy operacyjne Desktopowe Mobilne Systemy operacyjne Systemy Unixowe Windows! Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP... Linux Mac OS X Mountain

Bardziej szczegółowo

tworzenie katalogów Aby utworzyć nowy katalog wpisz: mkdir katalog1 Ta komenda utworzy katalog o nazwie katalog1.

tworzenie katalogów Aby utworzyć nowy katalog wpisz: mkdir katalog1 Ta komenda utworzy katalog o nazwie katalog1. Linux podobnie jak MacOS X są systemami opartymi na Unixie. Wiele programów linuxowych działa z poziomu terminala dlatego aby móc ich używać należy poznać podstawowe komendy systemu Unix. Nauczycie się

Bardziej szczegółowo

System plików - wprowadzenie. Ścieżki dostępu. Informatyka ćw 1

System plików - wprowadzenie. Ścieżki dostępu. Informatyka ćw 1 Informatyka ćw 1 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY - (portal tbajorek.prz.rzeszow.pl - dostęp po zalogowaniu: użytkownik: student hasło: samoloty 2. Skonfigurować połączenie z adresem

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu)

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu) System operacyjny mgr inż. Sławomir Kopko System operacyjny (OS - Operating System) zaraz po sprzęcie jest jednym z najważniejszych składników komputera. Najprościej mówiąc jest to oprogramowanie zarządzające

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1: Niektóre polecenia systemu Linux (shell tcsh) A) Informacje wstępne

Dodatek nr 1: Niektóre polecenia systemu Linux (shell tcsh) A) Informacje wstępne Dodatek nr 1: Niektóre polecenia systemu Linux (shell tcsh) A) Informacje wstępne Polecenia w terminalu systemu Linux podaje się poprzez wprowadzenie nazwy polecenia i naciśnięcie klawisza Enter. Możliwe

Bardziej szczegółowo

Egzamin pisemny z przedmiotu: Systemy operacyjne Semestr I

Egzamin pisemny z przedmiotu: Systemy operacyjne Semestr I Egzamin pisemny z przedmiotu: Systemy operacyjne Semestr I Uwaga: Test odnosi się do systemu operacyjnego Linux! 1) Linux jest systemem wielodostępnym, co oznacza, że: a) pozwala na logowanie się do systemu

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1)

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) 1. Ustawiamy w biosie bootowanie systemu z CD-ROMu bądź z dyskietki (tworzymy wówczas dyskietki startowe). 2. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do obsługi Linux a

Wstęp do obsługi Linux a Wstęp do obsługi Linux a Katarzyna Grzelak luty 2013 K.Grzelak (IFD UW) 1 / 27 Systemy operacyjne Programy służace do zarzadzania wykonywaniem innych programów: systemy operacyjne (ang. operating system)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 2. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM LINUX... 3 3. WIELODOSTĘPNOŚĆ... 4 4. SYSTEMY PLIKÓW I STRUKTURA FOLDERÓW...

SPIS TREŚCI 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 2. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM LINUX... 3 3. WIELODOSTĘPNOŚĆ... 4 4. SYSTEMY PLIKÓW I STRUKTURA FOLDERÓW... SPIS TREŚCI 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 2. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM LINUX... 3 3. WIELODOSTĘPNOŚĆ... 4 4. SYSTEMY PLIKÓW I STRUKTURA FOLDERÓW... 5 5. UZYSKIWANIE POMOCY SYSTEMOWEJ... 6 6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI

Bardziej szczegółowo

Powłoka I. Popularne implementacje. W stylu sh (powłoki zdefiniowanej w POSIX) W stylu csh. bash (najpopularniejsza) zsh ksh mksh.

Powłoka I. Popularne implementacje. W stylu sh (powłoki zdefiniowanej w POSIX) W stylu csh. bash (najpopularniejsza) zsh ksh mksh. Powłoka I Popularne implementacje W stylu sh (powłoki zdefiniowanej w POSIX) bash (najpopularniejsza) zsh ksh mksh W stylu csh csh tcsh 12 października 2018 1 / 16 Powłoka II Zachęta Komunikuje się z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Klasyczne polecenia: ls [opcje][katalog][pliki] opcje podstawowe -a wyświetla również pliki ukryte -b znaki niedrukowane jako liczby ósemkowe -c sortuje dane zgodnie z datą zmiany -k podaje wielkość pliku

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wykład III

Pracownia Komputerowa wykład III Pracownia Komputerowa wykład III dr Magdalena Posiadała-Zezula http://www.fuw.edu.pl/~mposiada/pk16 1 Powłoki - rodzaje! W Linux ie mamy kilka powłok do wyboru:! sh : Bourne Shell, oryginalna powłoka systemu

Bardziej szczegółowo

Stosowanie poleceń związanych z zarządzaniem plikami oraz katalogami: nazwa_polecenia -argumenty ścieżka/ścieżki do katalogu/pliku

Stosowanie poleceń związanych z zarządzaniem plikami oraz katalogami: nazwa_polecenia -argumenty ścieżka/ścieżki do katalogu/pliku Stosowanie poleceń związanych z zarządzaniem plikami oraz katalogami: nazwa_polecenia -argumenty ścieżka/ścieżki do katalogu/pliku ls - sprawdzanie zawartości katalogu ls(nazwa Polecenia) -la(argumenty(-a

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux wybrane zagadnienia. Magda Mielczarek Katedra Genetyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

System operacyjny Linux wybrane zagadnienia. Magda Mielczarek Katedra Genetyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu System operacyjny Linux wybrane zagadnienia Magda Mielczarek Katedra Genetyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Linux Open Source Stale rozwijany Darmowy (wersje niekomercyjne) Bezpieczny Stabilny

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Warto pamiętać o opcji autouzupełniania, której używamy naciskając klawisz [Tab]

WPROWADZENIE. Warto pamiętać o opcji autouzupełniania, której używamy naciskając klawisz [Tab] WPROWADZENIE Po uruchomieniu terminala użytkownik uzyskuje tzw. znak zachęty (ang. shell prompt), np. $ lub #. Po zobaczeniu znaku zachęty można już zacząć wpisywać polecenia dla systemu. Historia wykonanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemów UNIX

Podstawy systemów UNIX Podstawy systemów UNIX Autor: Maciej Friedel Zajęcia prowadzone dla Polskiej Szkoły IT Wrocław, 2008 Struktura systemu UNIX POWŁOKA (SHELL) JĄDRO SPRZĘT Pracę całego systemu koordynuje

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne- tematy do opracowania

Systemy operacyjne- tematy do opracowania Systemy operacyjne- tematy do opracowania Nr Termin Temat Ogólna zawartość Szczegółowa zawartość Co student powinien wiedzieć/umieć po zajęciach? 1 2.03 Podstawowe informacje i charakterystyka systemu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemu Linux

Wstęp do systemu Linux M. Trzebiński Linux 1/8 Wstęp do systemu Linux Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński Linux

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne I: System plików

Systemy Operacyjne I: System plików Politechnika Poznańska 18 marca 2014 Materiały Prezentacja oraz inne materiały zostały przygotowane na podstawie: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX - dr D.Wawrzyniak Systemy operacyjne - skrypt - dr

Bardziej szczegółowo

Podstawy administracji systemu Linux

Podstawy administracji systemu Linux Podstawy administracji systemu Linux Tryb tekstowy Instytut Fizyki Teoretycznej UWr 4 stycznia 2006 Plan kursu 1 Instalacja Linuksa 2 Tryb tekstowy 3 Linux od podszewki 4 Pierwsze kroki w administracji

Bardziej szczegółowo

Podstawy Linuksa. Wiesław Płaczek Postawy Linuksa 1

Podstawy Linuksa. Wiesław Płaczek Postawy Linuksa 1 Podstawy Linuksa System operacyjny Linux. Powłoka Linuksa. System plików Linuksa. Podstawowe operacje na plikach i katalogach. Podstawowe operacje na procesach. Kompresja i archiwizacja. Zdalne logowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Wielodostępne systemy operacyjne Nowoczesne systemy operacyjne są w większości systemami wielodostępnymi, które pozwalają pracować jednocześnie wielu użytkownikom za pośrednictwem terminali podłączonych

Bardziej szczegółowo

2. System uprawnień w linuxie

2. System uprawnień w linuxie 2. System uprawnień w linuxie Uprawnienia do plików: -rw-r--r-x 1 pawelza students 0 Lis 17 08:21 plik Mamy tutaj trzy grupy uprawnień: -rw - dla właściciela (owner, oznaczany też "user" reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Windows XP Wiersz polecenia

Windows XP Wiersz polecenia Windows XP Wiersz polecenia, opracował Jan Biernat 1 z 7 Windows XP Wiersz polecenia DOS (ang. Disk Operating System) pierwszy przenośny (dyskowy) system operacyjny komputerów PC i mikrokomputerów lat

Bardziej szczegółowo

S P I S POLECEŃ LINUXA

S P I S POLECEŃ LINUXA S P I S POLECEŃ LINUXA Polecenia d l a katalogów Wyświetlanie zawartości katalogów ls ls [opcje][katalog][plik] -a (all) listuje również pliki ukryte zaczynające się znakiem».«-b wyświetla znaki niedrukowalne

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Michał Pazdanowski

Podstawy Informatyki. Michał Pazdanowski Podstawy Informatyki Michał Pazdanowski 30 grudnia 2006 Michał Pazdanowski 2 Praca z komputerem Oprogramowanie: freeware - darmowe shareware - tanie commercial - kosztowne komputer system operacyjny aplikacja

Bardziej szczegółowo

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 1 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Programowanie w powłoce bash (shell scripting) 1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do programowania w powłoce Skrypt powłoki

Bardziej szczegółowo

Prawa dostępu do plików

Prawa dostępu do plików Prawa dostępu do plików Wszystkie pliki systemów uniksowych posiadają swoje prawa dostępu dla zapisu, odczytu i wykonywania. Jeżeli dotychczas spotykałeś się z systemami Windows na partycjach FAT - możesz

Bardziej szczegółowo

System plików. Podstawy systemu Linux

System plików. Podstawy systemu Linux Podstawy systemu Linux Linux jest systemem operacyjnym dla komputerów PC, opracowany na początku lat dziewięćdziesiątych przez Linusa Torvaldsa. Podobnie jak Unix jest on systemem wielozadaniowym - umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

Prawa dostępu do plików (1)

Prawa dostępu do plików (1) Prawa dostępu do plików (1) w - zapis x wykonywanie r odczytywanie - brak uprawnień Rodzaj pliku: - zwykły plik d katalog l link (dowiązanie symboliczne) b plik specjalny blokow c plik specjalny znakowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Wykład 4 Komendy UNIXa, cd

Podstawy Informatyki. Wykład 4 Komendy UNIXa, cd Podstawy Informatyki Wykład 4 Komendy UNIXa, cd Komendy UNIXa, cd: ls - listowanie zawartości katalogu (listing), 48%{sendzimir}/home/sysadm/wilk/dydaktyka/c>ls kar* karman* karman.cpp karman.out press.dat

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Michał Pazdanowski

Podstawy Informatyki. Michał Pazdanowski Podstawy Informatyki Michał Pazdanowski 3 marca 2010 Michał Pazdanowski 2 Praca z komputerem Oprogramowanie: freeware - darmowe shareware - tanie commercial - kosztowne komputer system operacyjny aplikacja

Bardziej szczegółowo

Praca semestralna. Temat: Użytkownicy, grupy, autoryzacja i uprawnienia w systemie Linux. CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU

Praca semestralna. Temat: Użytkownicy, grupy, autoryzacja i uprawnienia w systemie Linux. CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU Praca semestralna Kierunek: Technik Informatyk Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Semestr: II Wykładowca : mgr inż. Adam Aleksiejczuk Temat: Użytkownicy,

Bardziej szczegółowo

BASH - WPROWADZENIE Bioinformatyka 4

BASH - WPROWADZENIE Bioinformatyka 4 BASH - WPROWADZENIE Bioinformatyka 4 DLACZEGO BASH? Praca na klastrach obliczeniowych Brak GUI Środowisko programistyczne Szybkie przetwarzanie danych Pisanie własnych skryptów W praktyce przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Wykład 3 UNIX

Podstawy Informatyki. Wykład 3 UNIX Podstawy Informatyki Wykład 3 UNIX Twórcy Dennis Ritchie Ken Thompson Linus Torvalds Historia systemu UNIX 1966 - rozpoczęcie prac na Multicsem, zespół naukowców z Bell Labs, MIT i General Electric, wśród

Bardziej szczegółowo

Linux Leksykon komend i poleceń Opracował: Andrzej Nowak

Linux Leksykon komend i poleceń Opracował: Andrzej Nowak Linux Leksykon komend i poleceń Opracował: Andrzej Nowak ls wyświetla listę plików w katalogu bieżącym ls opcje plik -a uwzględnia pliki, których nazwa zaczyna się od kropki (pliki ukryte) -l wyświetla

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Wprowadzenie oraz obsługa systemu plików.

Temat zajęć: Wprowadzenie oraz obsługa systemu plików. Temat zajęć: Wprowadzenie oraz obsługa systemu plików. Czas realizacji zajęć: 135 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Logowanie do systemu, obsługa pomocy systemowej, obsługa

Bardziej szczegółowo

System Linux - użytkowanie

System Linux - użytkowanie System Linux - użytkowanie 1 Podstawowe operacje ls Listuje zawartość bieżącego katalogu ls -al more Listuje zawartość bieżącego katalogu, wszystkie pliki cd katalog Zmiana katalogu./nazwa_programu Uruchom

Bardziej szczegółowo

Materiały wprowadzające. dr inż. Arkadiusz Chrobot

Materiały wprowadzające. dr inż. Arkadiusz Chrobot Materiały wprowadzające dr inż. Arkadiusz Chrobot 25 lutego 2019 Spis treści Wprowadzenie 1 1. ssh 1 2. scp 2 3. Linux Cross Reference 2 Wprowadzenie W tych materiałach wstępnych zawarte są krótkie opisy

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux SKRYPTY POWŁOKI mgr inż. Tomasz Borowiec SKRYPTY POWŁOKI - PODSTAWY W Linuksie skrypt jest plikiem tekstowym zawierającym polecenia systemowe

Bardziej szczegółowo

Linux - prawa dostępu, dowiązania, edytor VI

Linux - prawa dostępu, dowiązania, edytor VI Informatyka ćw 2 Linux - prawa dostępu, dowiązania, edytor VI ROOT Wyróżniającym się spośród wszystkich użytkowników w Linuksie jest root, czyli superużytkownik. Root posiada specjalne przywileje do każdego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS

SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS 1. Podstawowe informacje Aby uruchomić Wiersz poleceń należy wybrać menu Start, a następnie Uruchom gdzie należy wpisać cmd i zatwierdzić je klawiszem

Bardziej szczegółowo

"Klasyczna" struktura systemu operacyjnego:

Klasyczna struktura systemu operacyjnego: "Klasyczna" struktura systemu operacyjnego: Użytkownik Powłoka (shell) Programy użytkowe Programy systemowe API Jądro (kernel) Programy obsługi sprzętu (drivers) Sprzęt Funkcje systemu operacyjnego obsługa

Bardziej szczegółowo

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx Logowanie 1. Otworzyć w oknie przeglądarki adres: https://portal.clusterix.pl:8443 2. Zalogować się używając konta, użytkownik: trainxx, hasło: tramxx Delegacja certyfikatu proxy 1. Zalogować poprzez ssh

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTOWY VIM WYBRANE POLECENIA. Pracownia Informatyczna 5

EDYTOR TEKSTOWY VIM WYBRANE POLECENIA. Pracownia Informatyczna 5 EDYTOR TEKSTOWY VIM WYBRANE POLECENIA Pracownia Informatyczna 5 DLACZEGO VIM? nieprzyjazny? standardowy edytor w systemach UNIX niezwykle użyteczny dość szybki (ważne przy plikach o dużych rozmiarach)

Bardziej szczegółowo

Trochę o plikach wsadowych (Windows)

Trochę o plikach wsadowych (Windows) Trochę o plikach wsadowych (Windows) Zmienne środowiskowe Zmienną środowiskową można ustawić na stałe w systemie (Panel sterowania->system- >Zaawansowane ustawienia systemu->zmienne środowiskowe) lub też

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Rozproszonych

Zakład Systemów Rozproszonych Zakład Systemów Rozproszonych Politechnika Rzeszowska Moduł 5: Wybrane programy użytkowe Edytor Vi Edytor Vi uruchamiany jest w oknie terminala. Przy jego pomocy możemy dokonywać następujących operacji:

Bardziej szczegółowo

MS-DOS polecenia wewnętrzne i

MS-DOS polecenia wewnętrzne i MS-DOS polecenia wewnętrzne i zewnętrzne Polecenia zewnętrzne i wewnętrzne Tekstowy system DOS zawiera dużą liczbę poleceń pozwalających na realizację zadań systemu operacyjnego. Dzielą się one na polecenia

Bardziej szczegółowo

BASH - LINIA POLECEŃ. Bioinformatyka 2018/2019

BASH - LINIA POLECEŃ. Bioinformatyka 2018/2019 BASH - LINIA POLECEŃ Bioinformatyka 2018/2019 PODSTAWOWE DEFINICJE Linux system operacyjny, które oferuje kompletne środowisko programistyczne Powłoka interfejs wiersza poleceń zapewniający komunikację

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA INFORMATYCZNA BASH - PODSTAWOWE INFORMACJE

PRACOWNIA INFORMATYCZNA BASH - PODSTAWOWE INFORMACJE PRACOWNIA INFORMATYCZNA BASH - PODSTAWOWE INFORMACJE Magda Mielczarek Pracownia Informatyczna 2015/2016 1 Podstawowe definicje Linux system operacyjny, które oferuje kompletne środowisko programistyczne

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie programów w systemie Linux, potoki, strumienie, procesy, alias

Uruchamianie programów w systemie Linux, potoki, strumienie, procesy, alias 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 1 Uruchamianie programów w systemie Linux, potoki, strumienie, procesy, alias 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie

Bardziej szczegółowo

1. Znajdź za pomocą programu locate wszystkie pliki które zawierają w nazwie słowo netscape locate netscape

1. Znajdź za pomocą programu locate wszystkie pliki które zawierają w nazwie słowo netscape locate netscape FIND http://www.cs.put.poznan.pl/akobusinska/downloads/find.pdf 1. Znajdź za pomocą programu locate wszystkie pliki które zawierają w nazwie słowo netscape locate netscape 2. Ogranicz wynik polecenia 1

Bardziej szczegółowo

Informatyka III : Instrukcja 1

Informatyka III : Instrukcja 1 Podstawy pracy z systemem UNIX Większość współczesnych komputerów (i podobnych urządzeń np. tablety czy telefony) wyposażonych jest w złożone oprogramowanie, które składa się na system operacyjny. Z całą

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 0: System Linux, edytor vim i kompilator gcc. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski

Laboratorium 0: System Linux, edytor vim i kompilator gcc. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski Laboratorium 0: System Linux, edytor vim i kompilator gcc dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski 24 lutego 2015 1. Wprowadzenie W tej instrukcji został zawarty opis środowiska, które będzie

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Laboratorium nr 1.

Technologia informacyjna. Laboratorium nr 1. Technologia informacyjna. Laboratorium nr 1. mgr inż. Sławomir Kopko Podstawowe działania na plikach i wybranych aplikacjach. Wyszukiwanie plików i folderów. Okna wyszukiwania w MS Windows XP. W większości

Bardziej szczegółowo

Linux Polecenia. Problem nadpisywania plików. Zmienna noclobber i noglob. Filtry i metaznaki. Problem nadpisywania plików. Opracował: Andrzej Nowak

Linux Polecenia. Problem nadpisywania plików. Zmienna noclobber i noglob. Filtry i metaznaki. Problem nadpisywania plików. Opracował: Andrzej Nowak Linux Polecenia Opracował: Andrzej Nowak Problem nadpisywania plików. Zmienna noclobber i noglob. Filtry i metaznaki. Utwórz katalog lab_5 i przejdź do niego. $ mkdir lab_5 ; cd lab_5 Problem nadpisywania

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Linux. Wprowadzenie do systemu.

Linux. Wprowadzenie do systemu. Linux. Wprowadzenie do systemu. Koło Naukowe Systemów Open Source Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University Marcin Pawełkiewicz mpawelkiewicz@wsb-nlu.edu.pl Nowy Sącz, 5 grudnia 2006 Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Wprowadzenie Dlaczego Linux? Porównanie z systemem Windows Przegląd dystrybucji Środowisko graficzne GNOME, Program YaST, Konsola

Bardziej szczegółowo

Moduł 1 Pliki i foldery

Moduł 1 Pliki i foldery Moduł 1 Pliki i foldery Plik to jakiś zbiór danych. Plikiem może być np. dokument tekstowy, zdjęcie (obraz), utwór muzyczny (dźwięk) lub film (wideo). Natomiast folder (inaczej zwany katalogiem) służy

Bardziej szczegółowo

Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,<,>> Jeżeli pierwsze polecenie powiodło się to wykona drugie

Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,<,>> Jeżeli pierwsze polecenie powiodło się to wykona drugie Linux Polecenia Opracował: Andrzej Nowak Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,> Przykłady: 2> plik przypisuje standardowe wyjście błędów do pliku, 1>&2 przypisanie standardowe

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Moduł 4: Strumienie, potoki, sterowanie procesami

Moduł 4: Strumienie, potoki, sterowanie procesami Moduł 4: Strumienie, potoki, sterowanie procesami Strumienie i potoki Standardowe strumienie są podstawowymi kanałami komunikacji pomiędzy komputerem a otoczeniem. Do podstawowych strumieni należą Standard

Bardziej szczegółowo