GMINA GORAJ Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju Nr sprawy: OR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA GORAJ Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju Nr sprawy: OR"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.. zawarta w dniu. w Urzędzie Gminy Goraj, pomiędzy: Gminą Goraj z siedzibą w Goraju przy ul. Bednarskiej 1 reprezentowaną przez: Pana Antoniego Łukasika Wójta Gminy Goraj oraz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Doroty Hawryło NIP: , REGON: zwanym dalej Zamawiającym, a :.. NIP:.., REGON: reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Wykonawcą. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwaną w dalszej części umowy ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju w ramach projektu pn: Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Goraju współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , (Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna) Umowa nr RP:U /15-00 z dnia r. 2. Przedmiot umowy wraz z wynagrodzeniem Strony uzgodniły poprzez zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach tj.: w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz ofercie Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ, złożoną ofertą, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami. 4. Integralną częścią niniejszej umowy są: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami - Załącznik Nr 1 2) Oferta Wykonawcy - Załącznik Nr 2-1 -

2 3) Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 3, 4) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Załącznik Nr 4 5) Polisa OC - Załącznik Nr 5 2 Podwykonawstwo 1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu zamówienia wskazanego w ofercie, z podaniem nazw firm tych podwykonawców. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym w przypadku, gdy umowę o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą zamierza zawrzeć podwykonawca jest on zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 6. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spełniać następujące wymagania: a) mieć formę pisemną; b) być zgodnym z prawem, w szczególności z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych; c) zawierać zapisy umożliwiające zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia przez podwykonawcę; d) dokładnie określać zakres robót powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin ich wykonania; e) nie może zawierać terminu zapłaty faktury dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych; f) nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy przed zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców; g) zawierać warunek zaakceptowania jej przez zamawiającego na zasadach wynikających z niniejszej umowy; h) nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą; i) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy od zapłaty przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego Wykonawcy. 7. Projekt umowy zgodny z wymogami wskazanymi w ust. 6 podlega akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania. W razie milczenia przyjmuje się, że zamawiający zaakceptował projekt umowy

3 8. Po akceptacji projektu umowy, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy zawartej z podwykonawcą (dotyczy to także podwykonawcy zawierającego umowę z dalszym podwykonawcą) zgodnej z zatwierdzonym wcześniej wzorem. Umowa jest składana w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. Wykonawca przedłoży wraz z umową z podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. 10. W przypadku, gdy umowa jest niezgodna z wymogami wynikającymi z ust. 6 zamawiający wzywa do jej zmiany w terminie 7 dni. Podwykonawca może rozpocząć wykonywanie robót dopiero po zaakceptowaniu umowy przez zamawiającego. 11. Przepisy ust stosuje się odpowiednio do zmian umowy z podwykonawcą oraz do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami i zmian tych umów. 12. Przepisów ust za wyjątkiem ust. 6 lit e) nie stosuje się wobec podwykonawców świadczących dostawy lub usługi. 13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 5 % wartości umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 lit e), Zamawiający informuje o tym wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. 3. Terminy realizacji przedmiotu umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 października 2017 r. 2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się pisemne zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 3. Strony ustalają, że brak znajomości rzeczywistego stanu terenu będącego placem budowy stanowić będzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu umowy dotyczące terenu budowy, nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót. 4. Osoby bezpośrednio nadzorujące realizację zamówienia 1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: 1) w specjalności konstrukcyjno budowlanej; 2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 3) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 2. Imienna lista osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu przez Zamawiającego stosownych umów o świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno budowlanych jest koordynatorem czynności inspektorów nadzoru wskazanych w ust Wykonawca ustanawia: - 3 -

4 Kierownika budowy w osobie: Pana/Panią.., posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej następujących kierowników robót branżowych: 1) kierownika robót elektrycznych w osobie: Pana/Panią.., posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 2) kierownika robót instalacyjnych w osobie: Pana/Panią.., posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 5. Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w wyniku, którego zawarta została umowa. 7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. 8. Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn zm.), ustawy z dnia r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) a inspektorzy nadzoru także w granicach umocowania nadanego im odrębnymi umowami. 5. Warunki umowy 1. Zamawiający zobowiązuje się: 1) wprowadzić i protokolarnie przekazać Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia; 2) udostępnić Wykonawcy w dniu podpisania umowy: Projektu budowlano-wykonawczego w formie papierowej w 2 egz. oraz Dziennika budowy; 3) wskazać w dniu przekazania placu budowy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów wykonywania robót wraz z równoczesnym spisaniem stanu liczników w celu rozliczenia z Wykonawcą z kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w okresie budowy, 4) do podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań, 5) uczestniczyć we wszystkich działaniach odbiorowych robót razem z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 6) zapewnić Wykonawcy miejsca na zorganizowanie przez niego i na jego koszt zaplecza budowy, 7) do odebrania przedmiotu umowy po jego wykonaniu zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 2. Wykonawca Oświadcza że 1) warunki oraz teren prowadzenia robót budowlanych są mu znane, 2) zapoznał się z dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 3) materiały budowlane użyte do realizacji zadania będą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia r. oraz - 4 -

5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz z późn.zm.), wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 4) na każde żądanie Zamawiającego lub państwowych organów nadzoru lub innych uprawnionych organów, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami, Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przenoszących te normy, aprobatami technicznymi, 5) posiada zawartą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) i przedkłada ją Zamawiającemu. Jeżeli polisa OC wystawiona zostanie na okres krótszy niż okres na jaki zawarto umowę, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy OC dowody jej przedłużenia. W razie uchybienia terminowi Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potrącone zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się: 1) wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i na własny koszt dostarczonych na teren budowy, 2) zorganizować zaplecze budowy, 3) usuwać na bieżąco zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania prac budowlanych, 4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji naprawiać je i doprowadzić do stanu poprzedniego, 5) zabezpieczyć teren budowy oraz prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.; 6) usuwać wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia; 7) usunąć wszelkie usterki stwierdzone podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami 6 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych - wzajemnie uzgodnionych; 8) dbać o porządek, a po zakończeniu robót uporządkowanie miejsca realizacji robót i przekazanie Zamawiającemu w terminie odbioru robót, 9) do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 10) dokonywać uzgodnień oraz uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytkowania. 11) po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren na którym były prowadzone roboty oraz teren przyległy. 12) do przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń i inne) 13) do opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektrycznej zapisanej na nośniku pamięci CD lub DVD w systemie PDF i przekaże je Zamawiającemu w dniu zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do ich odbioru Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać wszelkie wymagane prawem dokumenty, w tym inwentaryzację geodezyjną oraz wszelkie dokumenty umożliwiające Zamawiającemu wystąpienie do Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskania pozwoleń na użytkowanie. 4. Wykonawca lub podwykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zobowiązuje się, aby osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów, projektantów oraz pracowników administracji. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby - 5 -

6 zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty ogólnobudowlane, roboty hydrauliczne, elektryczne oraz stolarskie (czynności szczegółowo są określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych). 5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni od daty wezwania, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, o których mowa w ust. 4: a) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o pracę zawartych z pracownikami, o których mowa w ust. 4, kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie, o których mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę. 7. W przypadku nie wypełnienia warunku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej określonej w 11 ust W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Odbiór wykonanych robót budowlanych 1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 2) Odbiór końcowy, 3) Odbiór ostateczny. 2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie nie dłuższym niż 5 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 3. Strony zgodnie postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całego przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 4. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego; 5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. 6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności Dziennik Budowy, świadectwa jakości, certyfikaty na zastosowane materiały i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty

7 7. Dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru w sposób niezgodny z warunkami określonymi w ust. 5 i 6 uważa się za bezskuteczne do czasu uzupełniania wymaganych dokumentów. 8. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust W czynnościach odbioru uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego. 10. Z czynności odbioru zostanie sporządzony Protokół odbioru, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, a w przypadku braku zaleceń będzie potwierdzał wykonanie robót i ich odbiór bez zastrzeżeń jako Protokół odbioru końcowego. W razie stwierdzenia, w toku odbioru przez Zamawiającego jakichkolwiek wad i usterek skutkujących wydaniem zaleceń ujętych w Protokole odbioru, Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia i ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do procedury odbioru. 11. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 1) nadające się do usunięcia, to: a) Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w Protokole odbioru. Po usunięciu wad zostanie przeprowadzony ponowny odbiór z zachowaniem procedury odbioru opisanej w ust. 3-11, b) w przypadku niewykonania w ustalonym w pkt 1 lit. a) terminie przedmiotu umowy, Zamawiający może dokonać odbioru końcowego z zastrzeżeniami i pomniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartość nieodebranej części przedmiotu umowy. 2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, albo b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający korzystanie z przedmiotu umowy w sposób optymalny, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając określony termin, zachowując prawo naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań, c) w przypadku niewykonania w ustalonym w pkt 2 lit. b) terminie przedmiotu umowy, odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Jeżeli w trakcie realizacji robót Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu do odbioru zanikających i ulegających zakryciu lub gdy zastosowane materiały będą budziły wątpliwości co do spełnienia wymogów określonych w Specyfikacji, Zamawiający ma prawo zażądać wykonania odkrywek lub dodatkowych badań sprawdzających przez trzecią stronę, jakości wykonanych prac i zastosowanych materiałów, na koszt Wykonawcy. 14. Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem określonego w umowie okresu gwarancyjnego w terminie ustalonym przez Zamawiającego i na jego zawiadomienie; 15. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 7. Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję, określa art. 632 kodeksu cywilnego w wysokości: Kwota netto:..zł (słownie zł : ) Podatek VAT w wysokości % tj. w kwocie zł. (słownie zł:. ) Kwota brutto:..zł. (słownie zł:.. ) 2. Kwota wymieniona w ust. l stanowi zapłatę za realizację przedmiotu umowy w całości. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i inne obciążenia Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów i robót przygotowawczych, - 7 -

8 demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, zatrudnienia kierownika budowy, ubezpieczenia, gwarancji, rękojmi, opłat i podatków, w tym podatku od towarów i usług (VAT) oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odrębnie zwrotu innych poniesionych wydatków lub podwyższania wynagrodzenia. 8. Zapłata wynagrodzenia 1. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w 7 ust. 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT i oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 1), przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od jej doręczenia do siedziby Zamawiającego. 3. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu. 4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zbyć na rzecz osób trzecich, przysługującej wierzytelności z tytułu zapłaty wynagrodzenia. 5. Faktury należy wystawić na: Gmina Goraj, ul. Bednarska 1, Goraj, NIP W przypadku wykonywania zamówienia przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zapłata wynagrodzenia będzie realizowana w następujący sposób: 1) Wykonawca w dniu składania faktur Zamawiającemu przedłoży podpisane przez Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oświadczenie o nieistnieniu zobowiązań z tytułu robót budowlanych, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub ich wygaśnięciu na skutek czynności prawnych innych niż zapłata. Niezłożenie oświadczenia spowoduje zatrzymanie płatności na rzecz Wykonawcy z faktur do spełnienia tego warunku. 2) jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę faktur nie dostarczy on oświadczeń, o których mowa w pkt 1, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu tej umowy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 3) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 4) bezpośrednia zapłata wynagrodzenia obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 5) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 6) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

9 7) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 8) konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w pkt 2 lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia wskazanego w 7 ust. 1, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia powyższych okoliczności. 9. Rękojmia za wady i gwarancja jakości 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu.. miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. 2. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji, niezależnie od praw wynikających z gwarancji. 4. Wykonawca odpowiedzialny jest z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych dostarczonych materiałów. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę (telefonicznie, faksem, pisemnie, em) o powstałych wadach lub usterkach a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia, w ramach wynagrodzenia ustalonego w 7 ust. 1 umowy. Termin usunięcia wady lub usterki w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za Zgodą Zamawiającego na pisemną prośbę Wykonawcy. 7. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane czynności Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w W terminie do 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, zostanie przeprowadzony Odbiór ostateczny obejmujący przegląd prac objętych tą umową i usunięcie ujawnionych w okresie trwania rękojmi wad i usterek w ramach wynagrodzenia określonego w 7 ust. 1 umowy. 9. Strony spiszą protokół z przeprowadzonego przeglądu prac, a w czynnościach Odbioru ostatecznego uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego: 1) podpisanie protokołu Odbioru ostatecznego bez zastrzeżeń stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z 10 umowy, 2) stwierdzenie usterek jest podstawą do zastosowania w sposób analogiczny procedur opisanych w 6 ust. 12, 13 umowy w odniesieniu do pozostawionej kwoty w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w 10 umowy. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy lub w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 1, co stanowi kwotę.. zł. (słownie złotych:. ) w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji winno być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie. 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z udzielonej gwarancji jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: 1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń, - 9 -

10 2) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, pod warunkiem wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań z tytułu rękojmi. 5. Wykonawca w przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna, nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający z zabezpieczenia należytego wykonania umowy może, bez dodatkowej zgody Wykonawcy, dochodzić wszelkich należności wynikających z umowy i przepisów prawa w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. 7. Rozwiązanie umowy, w tym odstąpienie lub wypowiedzenie nie powoduje upadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w 3 ust. 1 - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym terminie do ich usunięcia - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 umowy, 4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 7 ust. 1 umowy. 5) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trybie 10 ust. 5 w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza ustalenia 5 ust. 4, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tego naruszenia. 3. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach: 1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 3% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek; 3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 3% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek; 4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany. 4. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych i należności z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. Potrącenia dokonuje się przez złożenie oświadczenia skierowanego do Strony. Potrącenia można dokonać również wówczas, gdy obydwie wierzytelności nie są jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obie są wymagalne

11 12. Odstąpienie od umowy 1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, od daty stwierdzenia następujących okoliczności: 1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni, 2) Wykonawca realizuje umowę w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy lub normami i warunkami określonymi prawem, 3) Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiałów, urządzeń innych niż zawarte w jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie albo ogólnie przyjętych norm jakościowych. 4) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 30 dni, 5) w przypadku, o którym mowa w 8 ust. 6 pkt 8) niniejszej umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w przekazaniu terenu budowy przez okres co najmniej 21 dni. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 1) w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, w tym robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy, 3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczone, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni roboczych, od daty odstąpienia od umowy. 6. Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wymagań określonych w ust. 5, to Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, zgodnie z protokołem odbioru, b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót od dnia dokonania odbioru robót przerwanych. 8. Odstąpienie od umowy na podstawie art.635 k.c. w związku z art.656 k.c. następuje ze skutkami jakie umowa przewiduje dla przypadku odstąpienia na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 13. Zmiany w umowie 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. l ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za zgodą obu Stron w przypadkach: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia: a) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, b) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, c) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,

12 d) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, e) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, f) przerwa w realizacji robót budowlanych powstała z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, g) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgody lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, h) wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, i) napotkanie w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, j) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem, k) niekorzystne warunki pogodowe, l) przeszkody i trudności formalno-prawne, m) konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, W przypadku wystąpienia w/w okoliczności - termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia zmiany technologiczne, w szczególności: a) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, b) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, 3) pozostałe zmiany: a) zmiana stawki urzędowej podatku od towarów i usług VAT, kiedy to wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 14. Interpretacja umowy 1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 15. Postanowienia końcowe Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. Wykonawca Zamawiający

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... (projekt)

U M O W A Nr... (projekt) Załącznik Nr 4 do SIWZ U M O W A Nr... (projekt) zawarta w Krośnie w dniu... pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: Marek

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1 1 U M O W A Nr na: : Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zawarta w dniu.. 2015 roku pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo Załącznik Nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo zawarta w dniu.r. w pomiędzy:. reprezentowanym przez.. zwany dalej Zamawiającym, a.. reprezentowanym przez.. zwany dalej Wykonawcą. 1

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez : Załącznik Nr.. do SIWZ Projekt umowy Umowa IR -.. /2014 Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :.. przy udziale.. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice Wzór umowy Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice NIP.., REGON. reprezentowaną przez:. Wójta Gminy Nagłowice przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

REGON..., NIP..., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

REGON..., NIP..., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą, Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Ochotnicza Strażą Pożarną w Łososinie Górnej ul. Łososińska 23, 34-600 Limanowa REGON 49070153300000, NIP 737-13-31-692

Bardziej szczegółowo

12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI

12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI U M O W A Zawarta w dniu 2017 roku pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową LOKUM, 41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12, NIP 644-10-14-365 zwaną dalej Zamawiającym a..., zwanym dalej Wykonawcą prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

1. Urszulę Wałejko - dyrektor 2. Bożenę Podleśną główny księgowy a. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1. Urszulę Wałejko - dyrektor 2. Bożenę Podleśną główny księgowy a. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 UMOWA Nr... (wzór) o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP

Umowa o roboty budowlane Nr ZP Umowa o roboty budowlane Nr ZP.10.2016 zawarta w Żurawicy, dnia...2016 r. pomiędzy Gminą Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 37-710 Żurawica zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez;

Bardziej szczegółowo

2. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje:... (zakres robót zgodny z zaproszeniem do złożenia oferty)...

2. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje:... (zakres robót zgodny z zaproszeniem do złożenia oferty)... UMOWA (wzór) Zawarta w dniu. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (projekt) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

UMOWA Nr. (projekt) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). UMOWA Nr. (projekt) zawarta w dniu w Śmiglu pomiędzy: Zakładem Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Śmiglu Sp. z o.o., z siedzibą w Śmiglu, ul. dr Skarzyńskiego 6a,, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / WZÓR

UMOWA Nr / WZÓR UMOWA Nr /2016 - WZÓR zawarta w dniu... 2016 r. w Baboszewie, pomiędzy Gminą Baboszewo NIP 567-179-04-40, REGON 130378054 z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo, reprezentowaną przez: Tomasza

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA Zawarta w dniu. r. pomiędzy: GMINĄ STRZEGOWO, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo REGON 130378440, NIP 5691759048 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wiesława Zalewskiego Wójta Gminy przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO

PROJEKT UMOWY. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO PROJEKT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO 272...2014 Załącznik Nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Ropczyce, z siedzibą w Ropczycach ul. Krisego 1, zwaną dalej w tekście,,zamawiającym, w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Umowa nr./zk/2018 zawarta w dniu.. r. w Limanowej, pomiędzy: Miastem Limanowa, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Limanowa Władysława

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Załącznik nr 10. na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia.

WZÓR UMOWY Załącznik nr 10. na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia. WZÓR UMOWY Załącznik nr 10 na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia. W dniu.. 2014 r. w Lubartowie pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO WZÓR UMOWY ZAŁ. NR 4 DO SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO 272..2014 zawarta w dniu 2014 pomiędzy Gminą Ropczyce, z siedzibą w Ropczycach ul. Krisego 1, zwaną dalej w tekście,,zamawiającym, w imieniu

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy (wzór) UMOWA nr... ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu..., pomiędzy Miastem Gliwice Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach w imieniu którego działa: 1.. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

2 Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2 Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA zawarta w dniu.. na wydzielenie klatki schodowej ze względu p.poż., instalacji alarmowej systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji systemu oddymiania i usuwania ciepła na

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... (projekt)

U M O W A Nr... (projekt) Załącznik Nr 4 do SIWZ U M O W A Nr... (projekt) (dot. Części Nr...) zawarta w Krośnie w dniu... pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Modernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach I etap. Znak sprawy: MZB/R14-1/2011. UMOWA Nr

Modernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach I etap. Znak sprawy: MZB/R14-1/2011. UMOWA Nr UMOWA Nr Druk nr 6 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

o wykonanie robót budowlanych.

o wykonanie robót budowlanych. UMOWA Nr /2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ o wykonanie robót budowlanych. W dniu... r. w Kołbaskowie pomiędzy Gminą Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo Nr 106 NIP 851-29-08-333, regon 811685450 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą, Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 Reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu...2015 roku w Pabianicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED z siedzibą w: 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12, NIP:731-10-03-493, REGON: 000645292,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY

- 1 - Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zawarta w dniu r. w Kolbuszowej pomiędzy: Przedszkolem Słoneczny Zakątek Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90C, NIP 8141565949, zwanym dalej w tekście umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :.. . REGON..., NIP..., Wpisanym do... pod numerem..., prowadzonym przez... reprezentowanym/ą przez:.., zwanym/ą dalej Wykonawcą,

UMOWA NR :.. . REGON..., NIP..., Wpisanym do... pod numerem..., prowadzonym przez... reprezentowanym/ą przez:.., zwanym/ą dalej Wykonawcą, UMOWA NR :.. W dniu.. w pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT WYKONANIA UMOWY: W ramach zadania "... Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: -...

PRZEDMIOT WYKONANIA UMOWY: W ramach zadania ... Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: -... Zał. Nr 3 UMOWA Nr... W dniu... w Łomży pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4 zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : Jerzego Łubę a......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu

UMOWA NR.. zawarta w dniu WZÓR Załącznik Nr 8 do SIWZ nr 271.2.2015 UMOWA NR.. zawarta w dniu pomiędzy : Gminą Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MT Przedmiot umowy

UMOWA Nr MT Przedmiot umowy UMOWA Nr MT 2018 zawarta w dniu 2018 r. pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ul. Głogowska 24, 45-315 Opole, NIP: 7542551119, reprezentowaną przez: st. bryg. Pawła Kielara Komendanta

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści :

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści : U M O W A Nr In.272..2018 W dniu roku w Pniewach, pomiędzy Gminą Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy, NIP 797 205 65 81 zwaną dalej w treści Zamawiającym, reprezentowanym przez : Wiesława Nasiłowskiego Wójta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA NR :. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym, Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR : pomiędzy:. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym, a. REGON.., NIP.., reprezentowanym przez: 1..., zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Lutocin Przetarg nieograniczony na "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinie" BDK PROJEKT UMOWY

Zamawiający: Gmina Lutocin Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinie BDK PROJEKT UMOWY Załącznik nr 9 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr ZP-O

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr ZP-O ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr ZP-O.272..2014 w dniu... 2014 roku w Mielniku, w następstwie wyboru oferty wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu

UMOWA NR.. zawarta w dniu WZÓR Załącznik Nr 8 do SIWZ nr 271.2.2016 UMOWA NR.. zawarta w dniu pomiędzy : Gminą Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez...

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez... Załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 10-01-2010 r. w sprawie nr ZS: D - 2210-1 / 1242 / 10 UMOWA nr... zawarta w dniu...... 2009 r., pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 w Sanoku, z siedzibą w Sanoku przy ul. Stróżowskiej

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez : została zawarta umowa następującej treści:

zwanym dalej Zamawiającym, zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez : została zawarta umowa następującej treści: Załącznik nr 4 UMOWA PROJEKT W dniu. r. w Klisinie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100, 48-118 Lisięcice, reprezentowanym przez: 1. mgr Małgorzatę Krywko-Trznadel - Dyrektora 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

2 Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: - data rozpoczęcia robót:... - data zakończenia robót:.

2 Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: - data rozpoczęcia robót:... - data zakończenia robót:. Załącznik 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2018 r. w Świdnicy, pomiędzy: Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy, NIP: 8842742396 mającym siedzibę., reprezentowanym przez: Beatę Fijołek Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) Załącznik nr 5 do SIWZ. zawarta w Poczesnej, w dniu roku pomiędzy:

UMOWA (projekt) Załącznik nr 5 do SIWZ. zawarta w Poczesnej, w dniu roku pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w Poczesnej, w dniu... 2016 roku pomiędzy: Gminą Poczesna z siedzibą: 42-262 Poczesna, ul. Wolności 2 NIP: 573 28 55 270 REGON: 151398149 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2006 r w Makowie Mazowieckim, pomiędzy: Miastem Makowem Mazowieckim z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki 6 NIP: 757-142-03-77, REGON: 550668309

Bardziej szczegółowo

1) kosztorys ofertowy, 2) dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Istotnych Warunków

1) kosztorys ofertowy, 2) dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr GI-ZP.271.9.2018 na wykonanie robót na zadaniu p.n. Remont dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Zalesie część zawarta w dniu. roku w Zalesiu pomiędzy Gminą Zalesie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UMOWY TERMIN REALIZACJI

PRZEDMIOT UMOWY TERMIN REALIZACJI UMOWA NR zawarta dnia pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu przy ulicy Wybickiego 1, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Jacka Cieleckiego - Dyrektora a.. Strony

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Termin wykonania zamówienia. Obowiązki stron

Przedmiot umowy. Termin wykonania zamówienia. Obowiązki stron Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego OR-IV.272.13.2018.MB PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu 2018 r pomiędzy: Powiatem Sokólskim Zarządem Powiatu Sokólskiego, 16-100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR D/ / Zakres robót według Przedmiaru Robót,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i SIWZ, zgodnie z opisem technicznym.

UMOWA NR D/ / Zakres robót według Przedmiaru Robót,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i SIWZ, zgodnie z opisem technicznym. UMOWA NR D/ /2010 zawarta w dniu r. w Wadowicach Górnych pomiędzy Gminą Wadowice Górne reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Stefana Rysak zwaną w dalszej części : Zamawiającym a o następującej treści

Bardziej szczegółowo

1) kosztorys ofertowy, 2) dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Istotnych Warunków

1) kosztorys ofertowy, 2) dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr GI-ZP.271.7.2018 na wykonanie robót na zadaniu p.n. Budowa drogi gminnej Nr 100768 L w miejscowości Zalesie ul. Stawy wraz z budową oświetlenia drogowego wydzielonego. zawarta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR. WZÓR. zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR. WZÓR. zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez: UMOWA NR. WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy:. reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą, zawarto umowę o następującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA / projekt. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi również łącznie Stronami.

UMOWA / projekt. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi również łącznie Stronami. Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA / projekt nr. (remont pomieszczeń socjalnych oraz WC III i IV piętra) zawarta w dniu... w Bydgoszczy pomiędzy: I. Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu

UMOWA NR.. zawarta w dniu WZÓR Załącznik Nr 7 do SIWZ nr 271.3.2016 UMOWA NR.. zawarta w dniu pomiędzy : Gminą Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Biurem Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr. Załącznik nr 6 zawarta w dniu 2015r. w Wiźnie, pomiędzy: Gminą Wizna, z siedzibą przy ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna reprezentowaną przez: 1.. 2... zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWY Nr

Projekt UMOWY Nr Projekt UMOWY Nr... zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, w imieniu której działa Marek Materek Prezydent Miasta Starachowice 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta została w trybie art. 39 Ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych. umowa o następującej treści:

UMOWA Nr... zawarta została w trybie art. 39 Ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych. umowa o następującej treści: UMOWA Nr... W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: mgr Daniela Putkiewicza I Zastępcę Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

Zamawiającym Wykonawcą do dnia 15 listopada 2016 roku.

Zamawiającym Wykonawcą do dnia 15 listopada 2016 roku. UMOWA W dniu. 2016 r. w Domanicach pomiędzy: Gminą Domanice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Jerzego Zabłockiego- Wójta Gminy Domanice; przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Beaty Rombel

Bardziej szczegółowo

2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY z a ł ą c z n i k n r 3 ( w z ó r u m o w y ) U M O W A N R. zawarta w dniu.. 2017 r. pomiędzy: Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Lubsku, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

GMINA GORAJ Odbudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Zastawie Nr sprawy: Or

GMINA GORAJ Odbudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Zastawie Nr sprawy: Or Załącznik nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowy UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /projekt Nr.. zawarta w dniu. w Urzędzie Gminy Goraj, pomiędzy: Gminą Goraj z siedzibą w Goraju przy ul. Bednarskiej 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA Zawarta w Otwocku dnia..2010r. pomiędzy firmą: działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. NIP REGON. a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy:. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą przez: 1..., 2..., Zwanym/ą dalej Zamawiającym, a. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., reprezentowanym(ą) przez:

U M O W A...., reprezentowanym(ą) przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Zawarta w dniu...zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy 1....... 2....... zwaną dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR OR

UMOWA NR OR UMOWA NR OR.2510...2017 Załącznik nr 2 Zawarta w dniu... 2017 roku, w Nowej Rudzie pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda reprezentowaną przez: 1) Pana Tomasza Kilińskiego - Burmistrza Miasta, zwaną dalej Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:

reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: U M O W A Nr... załącznik nr 3 (wzór umowy) zawarta w dniu... 2016r pomiędzy Gminą i Miastem Błaszki z siedzibą Pl. Niepodległości 13 98 235 Błaszki NIP 8272261397, REGON 730934358 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ nr GM WZÓR

Załącznik Nr 5 do SIWZ nr GM WZÓR Przebudowa koryta potoku Palenica ul. Jagienki / ul. Wielkiego Księcia Witolda km 1+100-1+160 Załącznik Nr 5 do SIWZ Umowa nr GM.271.33.2013 - WZÓR zawarta w dniu... 2013 r. w Bielsku-Białej, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

Załącznik m 5. UMOWA m 12013

Załącznik m 5. UMOWA m 12013 Załącznik m 5 UMOWA m 12013 Zawarta w dniu 2013 r. w Olsztynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie, reprezentowanym przez: Przewodniczącą Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą, Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 Reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr ZP-O

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr ZP-O ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr ZP-O.272..2014 w dniu... 2014 roku w Mielniku, w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo