P rofesor Jan N ow akow ski C )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P rofesor Jan N ow akow ski C )"

Transkrypt

1 MICHAŁ ZIĘBA P rofesor Jan N ow akow ski C ) 11 kwietnia 1991 r. zmarł w Krakowie historyk lite r a tu ry, współtwórca i współzałożyciel krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej p ro f. zw. dr Jan Nowakowski. Urodził się w 1908 r. w Sosnowcu w rodzinie nauczycielskiej (Jego matka Joanna Nowakowska z domu Leolero d'ostin była nauczycielką języka francuskiego). Atmosfera domu rodzinnego o tradycjach polsko-franouskich miała decydujący wpływ na Jego żyoiowe powołanie. Po ukońozeniu gimnazjum w rodzinnym mieście podjął Jan Nowakowski Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie f ilo lo g ii polskiej 1 romańskiej, które ukończył w 1931 г. V latach studiował również na uniwersytecie w Grenoble. Następnie poświęcił się pracy nauczyciela gimnazjalnego w Wołkowysku i Brześciu nad Bugiem (w latach ). Od 19^*0 r. przebywał w Warszawie uoząo o fio ja ln ie w Wyższej Szkole Budowy Maszyn im. Wawelberga, faktycznie zaś prowadząo tajne nauczanie. Brał udział w Powstaniu Warszawskim i tylko oudem uniknął rozstrzelania. Od 19^5 r. zamieszkał w Krakowie. Tu podjął funkcję wizytatora okręgowego szkół średnich. Funkcja ta wiązała s ię z wyjazdami "w teren", m.in. do Rabk i, Krośoienka i Szczawnicy. Stąd sympatia Profesora do Beskidów i Pienin, często dokumentowana zainteresowaniami ludoznawczymi i późniejszymi już wakacyjnymi urlopami spę- Z'J1

2 dzanymi w tych okolicach. V latach 19^ pracował ja ko nauczyciel języka polskiego w IV Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Krakowie. Od 1950 r. związał się na stałe z WyZszą Szkołą Pedagogiczną w Krakowie będąc jednym z pierwszych pracowników naukowo-dydaktycznych: jako doktor ( 1951), doktor habilitowany ( 195^ ), profesor nadzwyczajny ( 1962), wreszcie profesor zwyczajny (1971) Przez ponad 20 la t ( _ 1970) kierował Katedrą Literatury P o ls k ie j, Zakładem Literatury P o lsk ie j (w 1, ) i Instytutem F i lo lo g ii Polskiej (w ). P ełn ił również funkcję dziekana Wydziału Fllologiczno-H istorycznego ( ). V 1985 r. macierzysta Uczelnia przyznała Mu najwyższe wyróżnienie - ty tu ł doktora honoris causa. Po przejściu na emeryturę w 1978 r. Profesor ani przez chwilę nie zerwał kontaktu z U czelnią. Dalej prowadził zajęcia w Instytucie F ilo lo g ii P o lsk iej, w Zakładzie F ilo lo g i i Romańskiej oraz w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, gdzie wygłaszał wykłady monograficzne nt. twórczości Stanisława Wyspiańskiego, przykuwające uwagę pracowników i studentów. Kierował przewodami doktorskimi i zespołem badawczym. Jego obecność i osobowość była stale widoczna. Ciągle korzystaliśmy z jego światłych rad i wskazówek, których nikomu nie skąpił. Utrzymywał stały kontakt ze swoimi byłymi uczniami, otaczając ich życzliwą przyjaźnią i inspirując do d a lszej pracy naukowej. Profesor wyk szta łcił ponad 400 magistrów, wypromował 22 doktorów, był opiekunem naukowym kilku h a b ilita c ji i recenzentem wielu prac Dorobek p isa rsk i p ro f. Jana Nowakowskiego był bogaty i wszechstronny1. Złożyło s ię nań ponad 100 p o z y c ji, w tym 18 książek poświęconych Emilowi Z o li, Teofilow i Lenartowi- 2 czowi, Stanisławowi Wyspiańskiemu i Marii Konopnickiej. Szczególnie cenne dla dydaktyki polonistycznej stały się Jego opracowania w ramach s e r i i Ossolineum "B ibliotek a Narodowa", a więc: "Wyboru p o ez ji" T. Lenartowicza (2 wyd

3 1956, 1972), dramatów S. Wyspiańskiego "Warszawianki»,»Le«le v e ls" i "Nocy listopadowej" (2 vyd , 1972), "Boleslavs Śmiałego" i "Skałki" ( 1969), "Wesela" (3 vyd , 1977, 1984),"A c h ille isa "i "Povrotu Odysa" (1984), "Legionu" ( 1989). Obok tego Uozony zam ieścił obszerne studium o T. Lenartowiczu w "Obrazie literatury p o lsk iej. Romantyzm. Literatura krajowa", t. 2 ( 1988), wydał tom korespondencji M. Konopnickiej z T. Lenartowiczem (1971) 1 wykłady bolońskie Lenartowicza (1978)^. Redagował 4-tomowe wydanie "Utworów wybranych" M. Konopnickiej (1988) i 2 - tomowe wydanie "Utworów wybranych" T. Lenartowicza (w druku). Publikował wiele rozpraw i artykułów w wydawnictwach zbiorowyoh i czasopismach naukowyoh, pozostając wierny tematyoe historyczno- i teoretycznoliterackiej okresów romantyzmu i Młodej Polski. Trzeba w tym miejscu p odkreślić, że Profesor p is a ł nie t y l ko dla wąskiego kręgu specjalistów, lecz widział potrzebę szerokiej popularyzacji wiedzy. Był Jan Nowakowski, jak kiedyś napisał o nim Antoni Jopek, "wyohylony ku przyszłości mierząo siły na zamiary. Jego niespokojna, a nawet niecierpliwa energia psychiczna oraz intelektualna podsuwała Mu coraz to nowe pomysły". Pomysłów tych, niestety nie zrealizowanych pozostało wiele. Chciał po opracowaniu "Wyzwolenia" S. Wyspiańskiego do ser i i "Biblioteka Narodowa" nadać nowy k sz ta łt interpretacyjny jeszcze pozostałym dramatom autora "Wesela"} nosił się z zamiarem napisania monografii T. Lenartowicza. Zdążył przygotować do druku obszerny 80-stronioowy wstęp i notę edytorską do "Wyzwolenia". Na opracowanie tekstu dramatu nie starczyło już s i ł. P rof. Nowakowski był czynnym uczestnikiem żyoia naukowego nie tylko środowiska krakowskiego, pełniąc wiele odpowiedzialnych i zaezozytnych funkoji: sekretarza naukowego i zastępcy przewodniczącego Komisji H istorycznoliterac k ie j Oddziału PAN w Krakowie ( ), przewodniozą- 233

4 cego Komitetu Redakcyjnego "Prac Komisji H istorycznoliterackiej PAN - Oddział w Krakowie" (od 197^ r. ), redaktora "Prac Historycznoliterackich WSP w Krakowie" ( О), członka Komitetu Redakcyjnego "Ruchu Literackiego" (od i 960 r. ), członka Rad naukowych Instytutu F ilo lo g ii Polskiej UJ i Instytutu Literatury i Kultury Polskiej UŚ, członka Rady Naukowej Instytutu Badah Literackich PAN ( I960), członka Komitetu Nauk o Literaturze PAN ( ), członka Akademii Adama Mickiewicza w B o lo n ii, członka Zarządu Towarzystwa im. M. Konopnickiej. Zasługi i osiągn ięcia Profesora na polu naukowym i dydaktycznym zostały uhonorowane licznymi odznaczeniami. Otwiera je Srebrny Wawrzyn P o lsk ie j Akademii Literatury przyznany Mu w 1936 r., a zamyka Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski ( 1977). Między nimi znajdują się : Złoty Krzyż Zasługi ( 1956), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski ( 1961), Zasłużony Nauczyciel PRL (1973) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (1975, Profesora Nowakowskiego cechowała niezwykła skromność przynależna ludziom wielkiego formatu. Zawsze najwięcej i najchętniej mówił o poprzednikach i następcach pomniejszając własne zasług:: Miał swoich ulubionych mistrzów i nauczycieli uniwersyteckich, których często wspominał ze szczególną atencją. Nasamprzód wydobywał z pewnego już d z is ia j zapomnienia postać Józefa Kallembacha, autora licznych książek i studiów o Mickiewiczu i epoce romantycznej, w którego seminarium uczestniczył jako student UJ. We wspomnieniu poświęconym swojemu "mistrzowi Jan Nowakowski napisał, że Kallembach "lekką ręką doradcy-przyjaciela kierował Q..Д swoim seminarium, zwracając uwagę uczestników ku pracy źródłowej, żmudnej, rz eteln ej budząc zamiłowanie do studiów poważnych"^. Od prof. Ignacego Chrzanowskiego uczył się staranności przygotowania wykładów i retorycznej swady w ich wygłaszaniu. Wreszcie prof. Stefan Kołaczkowski dostarczał mu wzor- 23k

5 ców, jak odsłaniać przed studentami sposób swojego myślenia, demonstrować warsztat naukowy, pokazywać proces naukowego poznania. Profesor niejednokrotnie podkreślał, jak wiele tym nauczycielom zawdzięczał. My wiemy, jak "pojętnym* był uczniem. Mówił o szta fe o ie pokoleń, o potrzebie przekazywania dydaktycznych i naukowych osiągnięć poprzedników młodszym generacjom. Dlatego wszyscy Jego uczniowie czują się Jego spadkobiercami i dłużnikami. Osobowość Profesora Nowakowskiego, nauczyciela, badacza, autora znakomitych prac naukowych promieniała na naszą społeczność akademicką. Złożyły się na nią bowiem w sposób wyjątkowo harmonijny takt pedagogiczny, kultura osobista, rzadko spotykane poczucie obowiązku i odpowiedzialności za to, co c zy n ił, także żywość wyobraźni oraz głęboka, wszechstronna wiedza, którą w sposób twórczy inspirował. Vśród wielu zasług dla nauki polonistycznej był także Profesor prawdziwym nauczycielem kultury języka polskiego. Jego prace odznaczały się indywidualnym stylem i piękną, nieco archaiczną polszczyzną. Harmonia treści i formy prezentowana przez Niego na wykładach i w publikacjach pozwalała ich odbiorcom na pełne przejmowanie przekazywanej wiedzy. Podczas uroczystości jubileuszu 5 0-le cia pracy nauczyc ie lsk ie j Profesora (w grudniu 1982 r.) ówczesny rektor VSP w Krakowie, prof, dr hab. Zenon Moszner w liś c ie skierowanym do Jubilata o k re ślił Go jako "współtwórcę naszej polonistyki, architekta obecnego je j kształtu organizacyjnego, koncepcji badawczych i nowatorskiej myśli dydaktycz- 7 nej, także w odniesieniu' do dydaktyki szkoły wyższej". Owa rozległość horyzontów Profesora sprawiła, że w świadomości wielu lu dzi był On uosobieniem prawdziwego Humanisty, Uczonego, Nauczyciela i Wyohowawcy. Takim pozostanie w naszej pamięci. 18 kwietnia 1991 roku na Cmentarzu Rakowickim, pod przybranym kirem sztandarem Uczelni o sta tn i hołd Zmarłemu oddal i w niekonwencjonalnych przemówieniach: rektor VSP prof. 235

6 dr hab. Zenon Uryga, dyrektor Instytutu F ilo lo g ii Polskiej WSP prof, dr hab. Józef Z. Białek, dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ prof, dr hab. Franciszek Ziejka, członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie doc. dr hab. Marian Tatara, a w dr Jerzy Waligóra. imieniu młodszych wychowanków Wszyscy, którzy towarzyszyliśmy Profesorowi w Jego o sta t niej drodze obok ogromnego smutku odczuwaliśmy dumę, że los zetknął nas z Wielkim Uczonym i Niezwykłym Człowiekiem. PRZYPISY Pełną b ib lio g ra fię prac Profesora zw. dra Jana Nowakowskiego do r. 197^ zestaw ił Jerzy Jarow iecki. Zob. "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie" z. 5 6, Prace H istorycznoliterackie V I. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1975, s ^ Są to m.in.: "Spór o Zolę", Wrocław 1951» "Historia w dramatach S. Wyspiańskiego", Kraków 1968} " T e o fil Lenartowicz i jego poezja", Kraków 1970} "Wyspiański. Studia o dramatach", Kraków 1972} "Teofil Lenartowicz", Warszawa 1973» "»Warszawianka«i»Noc listopadowa«s. Wyspiańskiego", Warszawa "Spotkania nad Arnem. Korespondencja M. Konopnickiej z T. Lenartowiczem", oprać. J. Nowakowski, Wrocław 1971} T. Lenartowicz, 0 charakterze poezji polsko-słow iańskiej, oprać. J. Nowakowski, Warszawa M.in. na łamach pism: "Marchołt", "Pamiętnik L ite ra c k i", "Polonistyka", "Ruch L iterack i", "Twórczość", "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie", "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN. Oddział w Krakowie", "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza". Zob. Jubileusz 5 0-le c ia pracy nau czycielskiej Jana Nowakowskiego, pod red. Antoniego Jopka, Kraków 1982, s. 10. ^ Zob. J. Nowakowski, Przypomnienie Józefa Kallembacha, "Ruch Literacki" 1990, z. 1, s Zob. Jubileusz 5 0 -le c ia..., s. 3* 236

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI 1915-2001 Wybitny uczony, niestrudzony pedagog i organizator odbudowy energetyki polskiej po II wojnie światowej. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Szparkowski ( )

Zygmunt Szparkowski ( ) X Seminarium WEP Zygmunt Szparkowski (1902-1988) Andrzej Marusak Warszawa, 21 VI 2017 ZYGMUNT SZPARKOWSKI (1902-1988). Mgr inż. elektryk, teletechnik, automatyk, telemechanik. Profesor i rektor Politechniki

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Jerzy Malec JAN STASZKÓW ( ) IN MEMORIAM

Jerzy Malec JAN STASZKÓW ( ) IN MEMORIAM XIII: 2016 nr 4 e-issn 2451-0610 ISSN 1733-2680 Jerzy Malec JAN STASZKÓW (1948 2016) IN MEMORIAM 31 sierpnia 2016 r. zmarł doc. dr Jan Staszków, wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab.inż.czesław Józefaciuk

Prof.dr hab.inż.czesław Józefaciuk Prof.dr hab.inż.czesław Józefaciuk Prof.dr hab.inż.czesław Józefaciuk urodził się 1 lutego 1931 r. w Studziance. Był synem Mikołaja i Ludwiki z domu Kulicka. Okres jego dzieciństwa przypadł na pierwsze

Bardziej szczegółowo

oprac. Monika Markowska i Hanna Ciepiela Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

oprac. Monika Markowska i Hanna Ciepiela Wojewódzki Ośrodek Metodyczny oprac. Monika Markowska i Hanna Ciepiela Wojewódzki Ośrodek Metodyczny dr Piotr Franków - nauczyciel, społecznik, prezes gorzowskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo -Wschodnich. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Barbara Kucharska Zdzisław Szeląg (1932-2011) Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 4 (46), 380-383

Barbara Kucharska Zdzisław Szeląg (1932-2011) Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 4 (46), 380-383 Barbara Kucharska Zdzisław Szeląg (1932-2011) Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 4 (46), 380-383 2011 Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. M ickiewicza,

Bardziej szczegółowo

Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej

Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Jasińska Kielce 2008 Wstęp Karol Estreicher

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

Informacje o sposobach dokumentowania aktywności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej uwzględnionej w kwestionariuszu oceny

Informacje o sposobach dokumentowania aktywności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej uwzględnionej w kwestionariuszu oceny Informacje o sposobach dokumentowania aktywności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej uwzględnionej w kwestionariuszu oceny Uwagi ogólne: W Kwestionariuszu do oceny zamieszcza się informacje

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Epitafium dr. Stanisława Jana Ilskiego Puls Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, wyd. luty 2008, nr 2.

Epitafium dr. Stanisława Jana Ilskiego Puls Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, wyd. luty 2008, nr 2. cele. Tak, to prawda. Nie da się już zadzwonić, zapytać o jakiś szczegół, ustalić wspólnie jakieś nazwisko czy datę - należy pamiętać i wytrwale krok po kroku kontynuować zaczęte dzieło. Stanisław Ilski

Bardziej szczegółowo

Piotr Kowolik Trochę zapomniani pedagodzy. Nauczyciel i Szkoła 1-2 (42-43),

Piotr Kowolik Trochę zapomniani pedagodzy. Nauczyciel i Szkoła 1-2 (42-43), Piotr Kowolik Trochę zapomniani pedagodzy Nauczyciel i Szkoła 1-2 (42-43), 266-269 2009 Piotr KOWOLIK Trochę zapomniani pedagodzy Umieszczeni w dziale Sylw etki pedagogów trochę zapomniani pedagodzy nie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym

Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn. 12. 06.2014 w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Część I - Założenia wstępne 1. 1. Realizacja programu studiów doktoranckich na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Piotr Kowolik Profesor doktor habilitowana Janina Parafiniuk-Soińska ukończyła pięćdziesiąt lat pracy zawodowej. Nauczyciel i Szkoła 2 (3), 133-136

Piotr Kowolik Profesor doktor habilitowana Janina Parafiniuk-Soińska ukończyła pięćdziesiąt lat pracy zawodowej. Nauczyciel i Szkoła 2 (3), 133-136 Piotr Kowolik Profesor doktor habilitowana Janina Parafiniuk-Soińska ukończyła pięćdziesiąt lat pracy zawodowej Nauczyciel i Szkoła 2 (3), 133-136 1997 Piotr KOWOLIK Profesor doktor habilitowana Janina

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH 1914 Sekretarz Towarzystwa Numizmatyczno-Archeologicznego w Krakowie Członek Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie. Biuletyn Polonistyczny 11/33, 73-76

Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie. Biuletyn Polonistyczny 11/33, 73-76 Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie Biuletyn Polonistyczny 11/33, 73-76 1968 isystent Tadeusz B ł a ż e j e w s k i W druku: - 73-1. Pojęcie pokolenia literackiego. "Sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie trybu nadawania odznaczeń uczelnianych, występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 30 października 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 30 października 2006 r. R /DOP-014/49/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 49/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR 51/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 listopada 2013 roku UCHWAŁA NR 51/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie: określenia wzoru Arkusza Oceny Nauczyciela Akademickiego Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

RYSZARD MARCINIAK ( )

RYSZARD MARCINIAK ( ) NEKROLOGIA RYSZARD MARCINIAK (1939-2009) Ryszard Marciniak urodził się 12 lutego 1939 r. w Krotoszynie, w rodzinie robotniczej. Był jednym z czterech synów Franciszka Marciniaka, powstańca wielkopolskiego,

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej;

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Józef Kozysa Józef Kozysa urodził się 15.03.1952 r. w Łomazach. Wykształcenie: 1959-1967 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach; 1967-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. JERZY SZYDŁOWSKI

PROF. DR HAB. JERZY SZYDŁOWSKI Sprawozdania Archeologiczne, t. 49, 1997 PL ISSN 0081-3834 PROF. DR HAB. JERZY SZYDŁOWSKI 1931-1997 Wspomnienie pośmiertne W dniu 29 lipca 1997 roku zmarł nagle Profesor Jerzy Szydłowski - śląski archeolog,

Bardziej szczegółowo

Witold Karpyza ( )

Witold Karpyza ( ) Witold Karpyza (1913-2009) Kopiowanie całości lub fragmentu prezentacji bez zgody autora jest zabronione MUZEUM LUBUSKIE IM. JANA DEKERTA W GORZOWIE WLKP. Urodził się 28 sierpnia 1913 r. w Zieniowcach

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Funkcje kierownicze pełnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Funkcje kierownicze pełnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie: Profesor nauk ekonomicznych - profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Doctor honoris causa Uniwersytetu: w Mesynie, Kijowskiego

Bardziej szczegółowo

3. Pracownik zatrudniony w trakcie roku kalendarzowego podlega ocenie po upływie pierwszego pełnego roku zatrudnienia.

3. Pracownik zatrudniony w trakcie roku kalendarzowego podlega ocenie po upływie pierwszego pełnego roku zatrudnienia. Uchwała nr 3/2011 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie parametrów bieżącej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BIBLIOTEKI UMCS

BIULETYN BIBLIOTEKI UMCS BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE BIULETYN BIBLIOTEKI UMCS 1944 LUBLIN 1979 XXXV LAT BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UMCS XXXV LAT UNIWERSYTET! AURII CURIE* >V1UHL INIE XXXV LAT BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni

ROZDZIAŁ 5. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni 27 ROZDZIAŁ 5 Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni 39 Mianowanie po raz pierwszy na dane stanowisko w uczelni pracownika naukowo-dydaktycznego i naukowego oraz starszego wykładowcy i wykładowcy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2010. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4/2010. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4/2010 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego przyznawanych nauczycielom akademickim

Bardziej szczegółowo

Szkoła w Milowicach.

Szkoła w Milowicach. HISTORIA SZKOŁY Szkoła w Milowicach. Z kroniki szkoły. Salomea Kipińska córka Kipińskich właścicieli budynku w którym znajdowała się szkoła. Rok 1919.05.13. Kierownik szkoły w Betonach Milczewski (w środku).

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Romuald Skowroński (6 grudnia sierpnia 2013) Pro memoria

Prof. dr hab. Romuald Skowroński (6 grudnia sierpnia 2013) Pro memoria (6 grudnia 1926-15 sierpnia 2013) Pro memoria 1 Działalność naukowa - tematyka U początków swojej kariery naukowej Profesor Skowroński pracował w zespole prof. Anny Chsząszczewskiej i zajmował się poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

Michał Bojarczuk

Michał Bojarczuk Michał Bojarczuk 1900-1986 EDUKACJA Urodził się 16 sierpnia 1900 roku w Białobrzegach. Zmarł 19 stycznia 1986 roku. W 1911 roku kończy nauczanie elementarne w Bortatyczach W październiku 1916 r. zostaje

Bardziej szczegółowo

Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 412-417 2014 BIOGRAFIE WSPOMNIENIA REFLEKSJE Dr Ryszard Żmuda Łódź UM sylwetka

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

ZAŁĄCZNIK NR 4 KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik do Uchwały nr 126/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. ZAŁĄCZNIK NR 4 KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1 1. Na podstawie 150 Statutu UKSW okresowej

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Paula Gamus * Michał Kuna Starszy kustosz dyplomowany 1, z przerwami wicedyrektor BUŁ w latach 1959 1983. Urodził się 13 września

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Michał Trocki

prof. dr hab. Michał Trocki prof. dr hab. Michał Trocki Michał Trocki (ur. 1945 w Pruszanach) polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami, zarządzania

Bardziej szczegółowo

ADAM KAROL SMOLIŃSKI ( )

ADAM KAROL SMOLIŃSKI ( ) ADAM KAROL SMOLIŃSKI (1910-1996) Urodzony w Radziechowie k. Lwowa (1 X 1910), ojciec był inżynierem budowy kolei. Maturę uzyskał ze złotym medalem w Gimnazjum Klasycznym im. A. Mickiewicza w Katowicach

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA I KOGNITYWISTYKA W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII

PSYCHOLOGIA I KOGNITYWISTYKA W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII PSYCHOLOGIA I KOGNITYWISTYKA W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII www.psychologia.amu.edu.pl Jerzy Marian Brzeziński Zaczęło się w maju 1919 r. Pierwszą pracę doktorską pt. O wpływie sugestyjnym sytuacji poprzedniej

Bardziej szczegółowo

profesor nadzwyczajny

profesor nadzwyczajny profesor nadzwyczajny Praca doktorska: Dzieje bibliotek łódzkich w latach 1890-1918 Praca habilitacyjna: Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej: 1820-1918 Dziedziny zainteresowań: - współczesne

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski profesor karel lewit W dniu 18 grudnia 2006 roku w Pałacu Poznańskich odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na którym wręczono

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, profesor PO

dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, profesor PO Ukończone studia: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny Dyscyplina naukowa: elektrotechnika, informatyka Specjalność: automatyzacja napędu elektrycznego, metody numeryczne dr - 1983 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich.

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich. Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Odcinek 17. Czy wiesz, że uznanym artystą malarzem i równocześnie nauczycielem tej szkoły był Jan Kazimierz Olpiński, który uczył w niej rysunków, a jego twórczość

Bardziej szczegółowo

9. CZŁONKOWIE ZMARLI W 1990 r. Wydział I. Wydział II. Wydział III. Wydział VI 10. WSPOMNIENIA POŚMIERTNE KONRAD GÓRSKI ( )

9. CZŁONKOWIE ZMARLI W 1990 r. Wydział I. Wydział II. Wydział III. Wydział VI 10. WSPOMNIENIA POŚMIERTNE KONRAD GÓRSKI ( ) 9. CZŁONKOWIE ZMARLI W 1990 r. Wydział I Konrad Górski, czł. zw., dnia 7 kwietnia 1990 r. Alodia Kawecka-Gryczowa, czł. zw., dnia 16 czerwca 1990 r. Tadeusz Kołakowski, czł. zw., dnia 23 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

III edycji Konkursu Literackiego im. Waldemara Błońskiego

III edycji Konkursu Literackiego im. Waldemara Błońskiego Regulamin III edycji Konkursu Literackiego im. Waldemara Błońskiego W stulecie Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego 1. Organizatorzy Konkursu Biblioteka V Liceum Ogólnokształcącego im.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

09.04.1941 19.05.2016 09.04.1941 19.05.2016 Absolwentka Politechniki Warszawskiej 1964 r. doktor nauk technicznych Politechnika Gdańska 1972 r. doktor habilitowany Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1978 r.

Bardziej szczegółowo

ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz

ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz Patron Gimnazjum w Boguchwale Wykonali: Joanna Kamińska Kamila Sapa Julia Ciura Karolina Telesz Bartłomiej Kozak Kim był Stanisław Żytkiewicz? Stanisław Żytkiewicz ur. 6

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego Załącznik nr 22 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF.

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

Podstawa opracowania. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Załącznik do Uchwały Nr 611 /15-16 RWNP z dnia 9 grudnia 2015 r. Zasady przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im.

Bardziej szczegółowo

Profesorowie Wydziału Rolniczego UJ (czternastu profesorów) aresztowani podczas Sonderaktion Krakau, 6 listopada 1939 roku.

Profesorowie Wydziału Rolniczego UJ (czternastu profesorów) aresztowani podczas Sonderaktion Krakau, 6 listopada 1939 roku. Sonderaktion Krakau Profesorowie Wydziału Rolniczego UJ (czternastu profesorów) aresztowani podczas Sonderaktion Krakau, 6 listopada 1939 roku. Edward Chodzicki (1897-1978), profesor hodowli lasu, wybitny

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842)

Podstawa opracowania. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) Załącznik do Uchwały Nr 48/2016 RWNP z dnia 21 grudnia 2016 r. Zasady przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Lata.. I. DANE PERSONALNE 1.Imię i nazwisko:.... 2.Data urodzenia:..... 3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra):. 4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:.....

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 103/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 103/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 103/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych: Senat Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROFESOR BOLESŁAW WOJCIECHOWICZ TRIBOLOG

PROFESOR BOLESŁAW WOJCIECHOWICZ TRIBOLOG 2-2011 T R I B O L O G I A 7 Wiesław LESZEK * PROFESOR BOLESŁAW WOJCIECHOWICZ TRIBOLOG PROFESSOR BOLESŁAW WOJCIECHOWICZ A TRIBOLOGIST WSTĘP 29 października 2010 zmarł profesor zwyczajny dr hab. inż. Bolesław

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Marian ŁAPIŃSKI ( )

Marian ŁAPIŃSKI ( ) IX Seminarium WEP Marian ŁAPIŃSKI (1909-1992) Andrzej Marusak Warszawa, 26 IV 2017 r. Marian ŁAPIŃSKI (1909-1992) Dr inżynier elektronik i teletechnik, profesor Politechniki Warszawskiej, wynalazca i konstruktor

Bardziej szczegółowo

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany. strona www:

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany.   strona www: Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany e-mail: kokos@uni.lodz.pl strona www: http://www.kokos.uni.lodz.pl/ 1 / 10 tel. +48 (42) 635-53-92 konsultacje w sesji letniej 2016/2017: poniedziałek 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, którego członkiem zwyczajnym została w 1989 r. Profesor Irena Dobrzycka była wybitnym specjalistą w

oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, którego członkiem zwyczajnym została w 1989 r. Profesor Irena Dobrzycka była wybitnym specjalistą w ponadto przekłady z języka łacińskiego, przede wszystkim dzieł Erazma z Rotterdamu. Przez długie lata profesor Cytowska aktywnie uczestniczyła w pracach polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim Załącznik nr 3 do protokołu nr 8 posiedzenia Senatu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Bardziej szczegółowo

Instytut Kultury Fizycznej

Instytut Kultury Fizycznej FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Instytut Kultury Fizycznej MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Program Adam Mickiewicz patronem naszej szkoły

Program Adam Mickiewicz patronem naszej szkoły Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Program Adam Mickiewicz patronem naszej szkoły opracowany na lata szkolne: 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Autorki programu: Joanna Małkowska Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 15 /2016 r.

Zarządzenie nr 15 /2016 r. Zarządzenie nr 15 /2016 r. Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dnia 8 listopada 2016 roku wprowadzające zasady przeprowadzania oceny kwalifikacji nauczycieli akademickich zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 września 2017 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek ZBIGNIEW MAŁEK od siedemnastu lat jest dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu oraz szósty rok dyrektorem Katolickiej Niepublicznej

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM I WYCHOWANIE

PATRIOTYZM I WYCHOWANIE PATRIOTYZM I WYCHOWANIE PATRIOTYZM I WYCHOWANIE PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU TRADYCJE SZKOLNE ŚWIĘTO SZKOŁY KAZIKI okazją do pogłębienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BOLESŁAW WYSOKI TUŁACZ, REPATRIANT, MALKONTENT

BOLESŁAW WYSOKI TUŁACZ, REPATRIANT, MALKONTENT BOLESŁAW WYSOKI TUŁACZ, REPATRIANT, MALKONTENT BENEDYKT ZIENTARA BOLESŁAW WYSOKI TUŁACZ, REPATRIANT, MALKONTENT Avalon Kraków 2008 Redakcja, korekty i indeks Alina Doboszewska Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

POMNIK-ŁAWECZKA profesora Mieczysława Pożaryskiego SEP & PW 2019

POMNIK-ŁAWECZKA profesora Mieczysława Pożaryskiego SEP & PW 2019 POMNIK-ŁAWECZKA profesora Mieczysława Pożaryskiego SEP & PW 2019 Autor pomnika: Marian Molenda Prezentacja: Wojciech Urbański Marian Molenda rzeźbiarz, wykładowca akademicki Ukończył Państwowe Liceum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

LAUDACJA. WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata!

LAUDACJA. WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata! LAUDACJA WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata! Mam zaszczyt przedstawić Państwu sylwetkę i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2013)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2013) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z 25 czerwca 2014 r. FORMULARZ DLA PROFESORÓW, PROFESORÓW UJ, DOCENTÓW, DOKTORÓW HABILITOWANYCH FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r. FORMULARZ DLA PROFESORÓW, PROFESORÓW UJ, DOCENTÓW, DOKTORÓW HABILITOWANYCH FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku.

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Rektor W. Nowak przedstawił Sprawozdanie Rektora na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zawierające informacje o: zmarłych pracownikach,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 27 stycznia 2016 roku

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 27 stycznia 2016 roku Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 27 stycznia 2016 roku Rektor Wojciech Nowak powitał wszystkich członków Senatu UJ i poinformował o zmarłych od ostatniego posiedzenia Senatu pracownikach Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Tamara Zacharuk Stopień/tytuł naukowy: dr hab., profesor nadzwyczajny Sylwetka naukowa: Dr hab. Tamara Zacharuk, prof.

Imię i nazwisko: Tamara Zacharuk Stopień/tytuł naukowy: dr hab., profesor nadzwyczajny Sylwetka naukowa: Dr hab. Tamara Zacharuk, prof. Imię i nazwisko: Tamara Zacharuk Stopień/tytuł naukowy: dr hab., profesor nadzwyczajny Sylwetka naukowa: Dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH zatrudniona jest w Uczelni od 1984 roku. Od 2012 pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

7 XII 2016 r. VII Seminarium SAiP OW SEP Andrzej Marusak

7 XII 2016 r. VII Seminarium SAiP OW SEP Andrzej Marusak Antoni KILINSKI (1909-1989 Inżynier elektryk, specjalista technologii sprzętu elektronicznego, konstruktor, pionier informatyki. Twórca polskiej szkoły niezawodności. Profesor i Rektor (1969-70) Politechniki

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

ul. Żytnia 39, III piętro, Siedlce, tel./faks: 25 /

ul. Żytnia 39, III piętro, Siedlce, tel./faks: 25 / ul. Żytnia 39, III piętro, 08-110 Siedlce, tel./faks: 25 / 643 18 71 www.ifp.uph.edu.pl e-mail: polonistykasiedlce@op.pl; ifp@uph.edu.pl Sekretariat Instytutu: pokój 3. 25 Portret polonistyki siedleckiej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

R E G U L A M I N OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik do Uchwały nr 14/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2015 roku R E G U L A M I N OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1 1. Wszyscy nauczyciele

Bardziej szczegółowo