Z SO ŁECTW SKT INFORM UJE. Co na temat orkiestry mieszkańcy Swarzędza. Czekać na Państwa opinie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z SO ŁECTW SKT INFORM UJE. Co na temat orkiestry mieszkańcy Swarzędza. Czekać na Państwa opinie."

Transkrypt

1 -isuinrzedzki, lybdilnik, Dziś polecamy: ^ Św. Walenty patron zakochanych Co dalej z orkiestrą SFM? Podatek od nieruchomości Rozrywka Wiadomości sportowe Program TVP i TVSAT DZIAŁANIA DLA WSPÓLNEGO DOBRA W ubiegły piątek, doszło do spotkania Zarządu Spółdzielni M ieszkaniowej z wład^ami miasta. Spotkanie zainicjowane Przez spółdzielców miało na c lu zorientowanie Zarządu rt^asta w w ęzłow ych problemach budownictwa m ieszkaniowego na podległym im terenie. Mianowicie spółdzielnia w ramach pom ocy przystąpi w Pm w ie marca do budowy kon n e g o odcinka m agistrali wodnej, łączącego ul. Cieszkows- * ego z Nową Wsią, inwestując Pa ten cel 12 m iliardów złotych.. pieniędzy pochodzących ze grodków zgrom adzonych na. ncie kilkuset członków, lokatorów now opow stających o-?ledli skorzystąją zatem mieszkańczy Zatorza i Sw arzędza - hidnie, bowiem rozwiązany postanie problem zaopatrzenia ^m tych terenów w wodę. Następnym zagadnieniem to J^^estycje dotyczące uzbrój e- ia osiedla Cegielskiego. Tu też nndusze pochodzą ze środków ja s n y c h. Siłą rzeczy przy tak ^niamicznie prowadzonych Dndach w mom encie zasiedlenia (w obecnym roku ma być oddanych około 400 mieszkań) mogą powstać kłopoty z budow nictw em tow arzyszącym, tzn. szkołą czy przedszkolam i. D latego problem em num er je den, jak i zasygnalizowano na tym spotkaniu była budowa szkoły. Zarząd spółdzielni całkow icie podtrzym uje ustalenia z władzam i miasta sprzed k ilku m iesięcy, dotyczące częściowego finansowania budow y. W momencie w prow adzenia zapisu w planie budżeto- ^ ym na bieżący rok odnośnie budow y szkoły, spółdzielcy chcą natychm iast przekazać pierwsze 2 m iliardy złotych. Przedstaw iciele miasta w pełni podzielili opinię o potrzebie szybkiego w ybudow ania szkoły, jednak nie podjęli wiążących d e c y li, uzależniając je od stanowiska w szystkich radnych. K olejny w ażki problem zw iązany z zasiedlaniem os. Raczyńskiego i Cegielskiego to budowa dwóch, trzech mini-przedzkoli. Tu zaproponowano przejęcie lokali w ygospodarow anych z parterow ych m ieszkań. Jak ustosunkują się radni do tego tem atu trudno pow iedzieć, bowiem należałoby owe pom ieszczenia w ykupić i zagospodarować. T rzecim n iezw ykle istotnym zagadnieniem była kom unikacja. Chodzi mianowicie o to, by połączyć Nową Wieś z Poznanie i resztą Swarzędza. Należałoby zatem pom yśleć o w prow adzeniu nowej linii autobusowej, bądź zmianie trasy dotychczasowych. Rzecz w ażka, ponieważ kilkaset osób z tamtego rejonu musi mieć zapewnioną kom unikację z aglom eracją poznańską. Przedstaw iciele spółdzielni przygotow ali plac pod budowę małej pętli. Dalszeprace związane są jednak z odpowiednim i posunięciam i U- rzędu. Innym problem em, k tóry również w ypłynął podczas rozm ów była budowa bezkolizyjnego przejazdu przez sk rzyżowanie z E-8. Tam, co sugerowano również na ostatniej S e sji Rady, należy ustaw ić sygnalizację świetlną, by zapobiec kolejnym w ypadkom. Spraw a jest do załatw ienia od ręki, ja k nas zapewnił w ykonaw ca instalacji, jednak musi zapaść odpowiednia decyzja na szczeblu Rady. Bardzo pozytyw ne w y- daje się natomiast stanowisko obu stron w kw estii budowy tunelu pod torami kolejowym i w rejonie Zielińca. D ow iedzieliśm y się, iż oba Zarządy mają podjąć wspólnie w ysiłki zm ierzające do zm iany decyzji M inisterstwa Kom unikacji odnośnie skreślenia z planu robot tej inwestycji. Zgodnie z w cześniejszym i ustaleniam i m inisterstwo miało w yasygnow ać 50% środków z centralnej puli na ten cel. roblem y, które poru x;ał P vicęprezes spółdz elni A. Slachciak dotyczyły z kolei utworzenia instytucji rakarza i budowy osiedlowego parkingu na Kościuszkowców. Spotkanie trwało prawie godzinę. Prawdopodobnie stanie się początkiem stałych, okresow ych kontaktów i być może zaowocuje w spółpracą dla dobra ogółu. Jeśli, bowiem problem budow y szkoły czy przedszkoli znajdzie odzw ierciedlenie w bieżącym budżecie m iasta i gm iny, można mieć nadzieję, iż wiodące siły w m ieście robią w szystko, by m ieszkającym tu ludziom żyło się wygodniej i spokojniej. L. ZA K R ZE W S K A Włodzimierz KŁOPOCKI CZAS AMATORÓW? toaszenjj2-emy do Europy. Wszystko więc musi być europejskie. Oczywiś- Cle wraz z całym narodem tę drogę powinno odbyć także wojsko. A le wojsko Już zreformowane. Zgoda! Zaczęły się wielkie zmiany. Różni politycy lansują teorię, że Ministerstwem ubrony Narodowej powinien kierować cywil. Czemu nie? Jednak co dociekliwsi zadąją sobie pytanie dlaczego? W naszej tradycji E litarnej to zupełna nowość. Odpowiedź jest prosta. Obecna siła przewodnia nie dysponuje oficerami Jpowiednio wysokiej rangi. Pretendentów do,,buła wy było wielu. O- ststecznie został wybrany pan Jan Parys. Czyżby w drodze losowania? Dlaczego? A jak inaczej się to mogło stać, skoro pan minister z rozbrąjąjącą S2czerością poinformował dziennikarzy, że o swojej nominacji dowiedział się w Przeddzień ogłoszenia składu Rady Ministrów!,Z a to ostro ruszył do pracy. Należy,, odpo litycznie wojsko, trzeba wyższą *Qdrę posłać do cywila! (Glob ,, Wężyki do cywila ). Czyżby dla tego, ** studia kończyli w ZSRR? A gdzie mieli kończyć? W West Point? w Polsce międzywojennej wyżsi oficerowie wywodzili się z armii za bor- C2ych, a mimo to stworzyli dobrze wyszkolone wojsko o wysokim stopniu Patriotyzmu. t Decyzje p. ministra kojarzą się nam z sytuacją jaka zaistniała w ZSRR, kiedy Stalin na skutek doskonałej intrygi Hitlera usunął (w sensie dosłownym) cafy sztab generalny. Czym się to skończyło nie trzeba nikomu przypominać. M,ejmy nadzieję, że dla nas skończy się to jednak lepiej. y ć może zastosujemy tzw. chińską koncepcję obronną jak w znanym a wcipie. Kiedy Polska będzie ju ż liczyła pół miliarda mieszkańców (a wszystko na to ^kazije) wtedy możemy spać spokojnie. Drżyjcie narody! W razie agresji 300 Helionów ludzi podda się do niewoli! Kto z nami wygra? Skoro bogate Niemcy f bią wrzask o głupie 25 tys. polskich gastarbeiterów! M W03NIE NIE BYfcfM ALE STUDIUM UOJSKflWE To Też nie przelewki Rys. A. Mleczko

2 str. 2 TYGODNIK SW ARZĘDZKI NR 6 (24) SYGNAŁY Z SO ŁECTW G A R B Y Sołtys pani Maria G ajew ska poinform owała nas, że otrzym ali pozytyw ną opinię z Z akładów G azow niczych w P o znaniu. Pod koniec lutego odbędzie się zebranie Społecznego Kom itetu Gazyfikacji wsi Garby. Jasin - sołtys Maria Drozda informuje o zakończeniu budow y gazociągu. Obecnie już indywidualnie w ykonyw ane są przyłączenia do poszczególnych gospodarstw. Nad budową czuwał społeczny kom itet. P ieniądze zaś pochodziły częściowo od m ieszkańców, a częściowo od Zarządu G m i ny. Kolejna inwestycja, która nas czeka pow iedziała pani Maria Drozda to budowa wodociągu. P ieniądze na w ykonanie projektu pochodzą również z k a sy miejskiej, resztę wieś w ykona we w łasnym zakresie. Wodociąg bowiem jest potrzebny nie tylko z uw agi na niew ątpliw ą w y godę, ale przede w szystkim dlatego że woda nie nadaje się do celów spożyw czych. Sołtys zw raca się za pośrednictwem TS do odpowiednich służb o pomoc w rozw iązaniu problem u bezpańskich psów. W ałęsające się zw ierzęta w rejonie ulicy R utkow skiego stanowią poważne zagrożenie dla lu dzi. SKT INFORM UJE Przedstaw iciele Społecznego Kom itetu Telefonizacji S w a rzędza spotkali się br z naczelnikiem T P SA, Poznań Wschód, W łodzim ierzem Stefaniakiem. Na spotkaniu uzgodniono: 1. S K T Sw arzędz dostarczy w piątek, do T P S A jedną zbiorczą listę S K T z podziałem na koncentratory. 2. W ykonaw ca zakupi i zainstaluje akum ulatory do zasilania koncentratorów. 3. Podłączenia abonentów do centrali na os. K ościuszkow ców nastąpią do końca marca br. 4. Podłączenia abonentów do centrali na os. Raczyńskiego nastąpią do końca maja br. Uzgodnienia ze strony SK T podpisali: K ow alczyk, Kosmatka, Wajer, Mruk, Dzieża, Biedalak, ze strony spółdzielni vice-prezes A. Ślachciak, a w i- m ieniu U T SA podpisał dyr. W. Stefaniak. O d dłuższego czasu doci3-erają do nas inform acje, że Orkiestra Sw arzędzka ma duże trudności i może przestać istnieć. Postanowiliśm y to spraw dzić u źródła, Stąd moja w izyta u d yrygen ta pana Rajm unda G ronowskiego. Nasza orkiestra ma istotnie problem y. Są dwa podstaw ow e czynniki, które mogą spowodować rozpad zespołu. P ierw szy to brak własnej sali, w której można b y przeprow a dzać próby, a drugi to pieniądze. Fakt, że m oglibyśm y przestać istnieć napawa mnie przerażeniem. Mamy długą historię. Nasza orkiestra powstała ju ż w 1946 roku. Początkow o jako orkiestra harcerska, później dołączyła do niej O chotnicza Straż Pożarna, a następnie Sw arzędzkie Fabryki Mebli. Obecnie naszym honorow ym prezesem jest dyrektor generalny SFM inż. Śliw ocki. W czasie swej działalności daliśm y setki koncertów. G raliśmy na terenie całego kraju. O naszych sukcesach świadczą puchary, dyplom y, recenzje, a także słowa uznania jakie słyszym y po w ystępach. To w szystko ma pójść na marne? Jesteśm y bezdomni. Sala, w której próbowaliśm y (zakład nr 1 SFM) została zamieniona na m agazyn. W ielka szkoda tam b yły świetne w arunki. D o skonałe w ygłuszenie, małe pokoiki do ćw iczeń indyw idualnych. W takiej sytuacji zw róciłem się do władz miasta o pomoc. Zastępca burm istrza p.jacek Szym czak pomógł nam w uzyskaniu pom ieszczenia w szkole nr 1 (mały pokoik, w któryr przechow ujem y naj ORKIESTRA GRA DALEJ? w iększe instrumenty). Próby zaś odbyw am y w holu tejże sztfoły. Jest tam taki pogłos, że praktycznie ćw iczenia nic nie dają. Byłem z w izytą u burm istrza, ponieważ ośm ieliła mnie jego w ypow iedź po koncercie kolęd w kościele: Nie w y o brażam sobie naszego miasta bez orkiestry. Prosiłem abyśm y mogli próbow aćw sali nad remizą strażacką. Odpowiedź była zdum iewająca: W tej sali nie można grać, m ieszkańcom przeszkadzałby hałas! D yskotekę jednak można tam urządzać? Koncertow ać można wszędzie. Ć w iczyć ty l ko w odpowiednich w arunkach Sponsoram i naszym i są S w a rzędzkie Fabryki M ebli oraz B ank Spółdzielczy. M amy o- biecane 40 m ilionów na cały rok. Czy to jest dużo? Orkiestra M PK z Poznania ma 200 m ilionów. M y nie jesteśm y zbyt w y m agający. Nigdy nas nie rozpieszczano, stąd w iele prac m usieliśm y w ykonyw ać sami. A le są prace, których nie możem y w ykonać we w łasnym zakresie. Minimum, które może nas utrzym ać przy życiu to 70 milionów. Na tę sumę składa się wiele pozycji: zw rot kosztów przejazdów, przepisyw a nie nut, opłata za napoje chłodzące, drobne napraw y i pensje dla dyrygenta. Koszt czyszczenia jednego instrum entu wynosi 300 tys. zł (cena państwowa). My m am y tych instrum entów 80! Zw racałem się do zarządu miasta o pomoc. Odpowiedź była zaw sze ta sama: nie m am y pieniędzy. Na naszą pracę należy również spojrzeć z punktu jej WY' chow aw czego znaczenia. To orkiestra odciąga m łodzież od budek z piwem. O tym władze powinny również pamiętać. Na szczęście są w n aszy ć mieście ludzie, na których możem y liczyć. Nigdy nie odmów ' li mi pomocy, dlatego prósz? ich wym ienić. Są to: preze- Spółdzielni M ieszkaniowej Pa' w eł P aw łow ski, zastępca Pre' zesa Andrzej Ślachciak or?* prezes Spółdzielni Jedność pan Sadowski. Z okajyi święta Sw arzęd2 drewnem stoi chcę zaproś* pięć orkiestr, aby uśw ietniły J uroczystość. Boję się jednak, z< to może nie dojść do skutk^ K oszty w yżyw ienia i zakwate row ania tych ludzi wyniosą * milionów. C zy będzie nas na stać? O naszej sytuacji już się w iedzieli w kraju, stąd częsy w izyty u nas przedstawicieli r żnych orkiestr. W tych dniac był nasz w ych ow an ek, ktor? gra w Reprezentacyjnej Ork*f strze W ojska Polskiego. Przyj*, chał aby zabrać ze sobą kilkt m uzyków. W ystępowaliśm y na rzecz z^ kupu organów dla kościoła Nowej Wsi i na budowę kapb*j na os.kościuszkow ców. Nie wiem czy w ypada najy zw rócić się do księży, aby by naszym i orędownikam i u dcc^ dentów naszego miasta? Wysłuchał W. KŁOPOC*4' Co na temat orkiestry mieszkańcy Swarzędza. Czekać na Państwa opinie.

3 TYGODNIK SWARZĘDZKI NR 6 (24) str. 3 KTO I ILE BĘDZIE PŁACIĆ? Uchwała Nr XXH0592 Rady Miejskiej w Swarzędzu 2 dnia 22 stycznia 1992 r. w sprawie: podatku od nieruchomości Na podstawie art ustan y z dnia r. o podat- ^ach i opłatach lokalnych <Dz.U. Nr 9 poz. 31 z 1991 r.) art. ust 2 pkt 8 ustaw y z dnia 8 ^arca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 z 1990 r, poz 94) Rada M iejska uchw ala co nast?puje: J; W prowadza się na terenie Gminy Sw arzędz podatek od nieruchomości w następujących wysokościach: V od budynków mieszkalnych lub ich części 500 zł od 1 powierzchni użytkow ej ^od budynków lub ich części z^i^zanych z prowadzeniem działalności innej niż rolnicza, esna oraz od części budynków m ieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospor zł za 1 m2 pow iezchni użytkow ej. od pozostałych budynków * tym garaży użytkow anych 5rzez lokatorów znajdujących ś y lna.terenie Spółdzielni Mie- 3nnnnioweJ lub ich części 1,2^3* za 1 rn2 powierzchni Uzytkowej ^ d budowli 2% ich wartości tów d 1 m2 powierzchni grunniemzav^ Zanyc^ z Prow adzez w ' Ztetelnosci gospodarczej dvni?^ktem zw iązanych z bu- 2łynkami m ieszkalnym i 600 MICHAEI. I-RAYN MRÓWCZYŃSKI ZBIGNIEW a, «a BEDNAROWICZ n'e ^'d ać? Dobrego teatru l. t/pozostałych 70 zł 2. Za grunty związane z prow a dzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty zabudowane i niezabudowane służące prowadzeniu działalności gospodarczej w szczególności 1/ grunty pod budynkam i produkcyjnym i, m agazynow y mi, administracyjnno socjalnym i, hotelowym i 2/ grunty pod budowlam i i urządzeniam i y grunty zajęte na drogi w e w nętrzne i place m anewrowe, place składowe, zieleńce oraz tereny na których są lub mają b yć realizowane zadania inw e stycyjne. 2 Zwalnia się od podatku od nieruchomości: V szkoły, placów ki ośw iatow o w ych ow aw cze oraz izby lekcyjne w domach katechetycznych ^ P rzed szkola Gminne y ż ło b k i Gm inne 4: Przychodnie lekarskie u- społecznionej służby zdrowia jeżeli nie prowadzą innej działalności ^ B ib lioteki 6/M G O K i św ietlice w iejskie 1/ O biekty sportowe na których nie prowadzi się 8,Cm entarze {^Wysypisko 1 (/Urzędy pocztowe na terenie wiejskim 11/Kluby osiedlowe jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej 3 W ykonanie uchw ały powierza się Zarządowi Miasta i Gm iny Sw arzędz 4 Traci moc uchw ała Rady Miejskiej Nr XfiG91 z dnia 22 lutego 1991 r. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do opłat należnych po tym dniu oraz poczynając od roku podatkowego 1992 do należnych podatków. Poniew aż w uchwale ciągle przewija się sform ułowanie działalność gospodarcza, trzeba zatem w yjaśnić co ustaw odawca pod tym pojęciem rozumie. W książce R. Taradejna U staw a o działalności gospodarczej czytam y: (...) Działalnością gospodarczą w rozum ieniu ustaw y jest działalność w ytw órcza, budowlana, handlowa i usługowa, prowadzona w celach zarobkow ych i na w łasn y rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność. Podmiotem prow adzącym działalność gospodarczą (...) m oże być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie m ająca osobowości prawnej i utworzona zgodnie z przepisami prawa(...), W cytow anej w yżej uchwale z podatku są zwolnione np. szkoły, placów ki oświatowo w ychow aw cze itd. Czy zatem z podatku zwalniani są np. harcerze o których się nie wspom i na. W przepisów zaw artych w DZ. U. nr 95 z poz. 425 rozdz. 7 art 81 tak. (...) Szkoły i placów ki publiczne są zw o lnione z podatków oraz opłat od nieruchom ości pozostających w ich zarządzie lub u żytkow aniu/...). Fot. H Błachnio...T S P Y T A W pakiecie ustaw budżetow ych pojawił się projekt przewidujący, że osoby które poinform ują Urząd Skarbow y o przestępstw ie podatkowym, będą płaciły w nagrodę jedynie zryczałtowany podatek w w y sokości 20 procent opodatkowania. 20 naszych rozmówców zapytaliśm y: C z y Pani, Pan złoży donos p od atk ow y na sw ojego sąsiad a?" SONDA SONDA SONDA P.K a ta rzyn a Ra uch Z a to rze: Wiadomość ta oburzyła mnie bardzo. Rozumiem kłopoty finansowe państwa, brzydzi mnie jednak stosowanie formy donosu. W iemy doskonale o tym, jakie jest nastawienie społeczeństw a do konfidentów. M am y sm utne doświadczenii z okresu okupacji, z czasów sń a nowskich. Po co do tego n iecnego procederu wracać? P.Janina M oraw sk a O s.c zw artaków : Z jednej stro ny widzim y szybko powstające fortuny, które moim zdaniem muszą być na bakier z fiskusem, z drugiej jednak strony forma donosu jest dla mnie osobiście ohydna. Nigdy z niej nie skorzystam. Ma przecież powstać policja skarbowa i niech ona się tym zajmuje. P.K a ro l N ow ak Os.Kościuszkow ców : W naszej tradycji od w ieków funkcjonuje now otestam entow a przypow ieść o judaszow ych srebrnikach. Cieniem na nasze społeczeństwo kładzie się fakt kolaboracii z Niemcami w wydawaniu Ż y dów, m am y okropne w spomnienia ze w spółpracy z NKWD, potem nasza rodzima UB i SB. Jak to możliwe, że chrześcijański rząd może akceptować podobne, niem oralne posunięcia. Owe srebrniki doprowadziły Judasza do tragicznego końca. P.Justyn a M an icka O s.w ładysław a IV: Z jednej strony od m iesięcy w ałkow ana ustawa o zakazie aborcji naw racająca moralność na siłę, z drugiej strony w yraźna zachęta do niem oralności. Donos zawsze jest donosem i jego etyczny w ym iar jest jednoznaczny. Mnie taka forma nie odpow iadała nigdy i nigdy na nią nie pójdę, znając jednak nasze społeczeństw o wiem, że znajdą się tacy którzy sprzedadzą nawet własnego ojca. P. A n drzej J a n ia k u l.g ry niów: Cały system podatkowy jest dla mnie niem oralny i stojący na głowie. Pozbawia się możliwości dorobienia em erytów i rencistów, zm uszając ich tym sam ym do omijania fiskusa. Można przecież przewidzieć, znając nasze kryształow e" polskie charaktery, że część tych ludzi podejmie się tego niecnego procederu, traktując to jako źródło dodatkowego dochodu. D ojdziem y w końcu do tego do czego doszli Niem cy w latach trzydziestych denuncjując w łasnych rodziców. (Wej)

4 str 4 TYGODNIK SW ARZĘDZKI NR 6 (24) ZO C H Y - W DW U SZER EG U ZBIÓRKA! CZUWAJ! Zbiórka W racamy do zajęć, jak wakacje? My w róciłyśm y zdrowe i szczęśliwe, a co u Was? niem najpiękniejsza stolica E u ropy. Musisz z nami jechać na drugi rok. Peter, hotel studencki na W zgórzu Gellerta, D u naj i panorama mostów: Ł ań mili ludzie. Zaprzyjaźniliśm y się z Peggi Angielką, em erytowaną nauczycielką, która samotnie zwiedza świat. Uczyła nas angielskich piosenek i u- czestniczyła w naszych codziennych w ycieczkach, za co fundowała banany i jabłka. Może nas zaprosi? Drużynowa: Z och y jedziemy, do lasu zarabiać pieniążki na spełnienie w aszych marzeń o Pradze, Budapeszcie, Londynie. Tak minęły ferie zimowe na- szych pociech zorganizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy dużym udziale instruktorów ZHP. W imieniu dzieci dziękuję Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 za nieodpłatne udostępnienie niektórych pomieszczeń. Dziękuję sponsorom: RSP Paczkowo, Swarauto" SA, Wiraż Bus" Sp. z o.o Fabryce Armatur" oraz PZRwW Wodrol" za udostępnienie autokarów. Dziękuję Panu Andrzejowi Bystremu za ufundowanie kiełbasek na ognisko, Swarbudowi" za pomoc organizacyjną, oraz Wszystkim, którzy wspomagali naszą akcję zimową. Ewa SADOW SKA Pieczenie kiełbasek produkcji p. Bystrego. Małgosia Firlik: Druhno... było fajnie, od poniedziałku do soboty w yjeżdżaliśm y na lodowisko, pływ alnię, do Pałacu K ultury. B yło ognisko z kiełbaskam i, gry, zaw odw y, bal przebierańców i czarow n ica przedstawienie aktorów T e atru Nowego. W szyscy dostaliśm y nagrody, różne, ale fajne. Jednak m yślałam trochę o was i było mi tęskno. Lidka Borowicz: Małgosiu! B udapeszt jest piękny, to moim zda- K R O N IK A POLICYJNA 'Ar 28 styczeń włam anie do barakow ozu Sw arzędzkich F a bryk Mebli. Kradzież szlifierki. 31 styczeń 50 letni m ężczyzna popełnił samobójstwo we w łasnym m ieszkaniu. N ajprawdopodobniej przyczyną tego kroku było zwolnienie z pracy. A 31 styczeń włam anie do m agazynów spółki PKBud. Skradziono m ateriały budow lane. W ysokość strat ustali trw ający obecnie rem anent. Na osiedlu R aczyńskiego w dniu 31 stycznia włam ano się do sklepu spożyw czego. S k ra dziono: piwo, papierosy, radiomagnetofon S o n y z kasetami. 5 luty Kobylnica w łam a nie do kiosku R u ch u. Część skradzionego łupu znaleziono w lesie. Sw arzędz kierow ca Żuka nie opanował pojazdu niszcząc sygnalizator św ietlny przy ul. W rzesińskiej. W pryw atnym zakładzie tapicerskim w dniu 7 lutego zapalił się klej B utapren ". P o parzeniu uległ 17 letni uczeń. Stan ofiary jest bardzo ciężki. cuchowego, Elżbiety, Wolności.Piękne zakątki: Wzgórze Zam kowe, baszty rybackie, eksklu zyw n y hotel H ilton i ulica Vacci, W yspa M ałgorzaty, jaskin ie powstałe na skutek działania wód gorących o ścianach kalafiorow ych, a także haftow any gm ach Parlam e ntu. Lidka opowiadaj dalej(mówi Małgosia Firlik). Lidka: Zaw arliśm y nowe znajomości. W ęgrzy to bardzo P rócz podanych w poprzednim num erze TS w ykładów organizow a nych w ramach S tu diów otw artych, U niw ersytet im. A. M ickiewicza w Poznaniu zainicjował kolejny cykl tem a tyczny: O ddziaływ anie chemiczne a zagrożenie środow iska m ity i fakty, który prow adzić będzie W ydział Chemii tejże uczelni. Planow ane prelekcje są tym niemniej ciekawe, iż dotyczą środowiska w krórym żyjem y a także zjawisk, które zachodzą wokół nas. W program ie znajdują się następąujące w ykłady: 18 lutego prof. dr hab. Jerzy Siepak Chem iczne zanieczyszczenie środowiska w o dnego W ielkopolski ; 25 lutego prof. dr hab. Mariusz Jaskulski W irus HIV Katedra św. M athiasa ZIM A ZNÓW ZASKOCZYŁA Zima w tym roku jest w yjątkowo łaskaw a dla nas. Może właśnie dlatego jakiekolw iek jej przejaw y wpraw iają służby porządkowe w popłoch i za skakują. Tak było w poniedziałek, 3 lutego. N iew ielka i- lość śniegu i ujemna tem peratura powodowały, że chodniki zam ieniały się w niebezpieczne STUDIA OTWARTE - POSTSCRIPTUM i biologia m olekularna w walce z A ID S ; 3 marca prof. dr hab. Ryszard Fiedorów Liczba o k tanowa paliw a zanieczyszczenie środow iska 11 marca prof. dr hab. Lechosław Łom ozik M etale i ich rola w organizm ach ży w y ch ; 17 m arca prof. dr hab. W iesław W asiak D ziura ozonowa p rzyczyn y i skutki ; 24 marca - - dr hab. Jacek N awrocki C zy picie wody w o dociągowej może być niebezpieczne? ; 31 marca prof. dr hab. Stefan P aszyc Energia słońca nadzieje i obaw y człow iek a ; ślizgaw ki. W ysiadający z autobusu pasażerowie m usieli w y konać kilka piruetów, by b ezpiecznie dojść dla osiedla K ościuszkow ców. Nie lepiej było także na osiedlu Czw artaków. C zyżby dozorcy i służby porządkow e zapom nieli o starym, ludowym porzekadle idzie luty, podkuj buty? (fil) 7 kw ietnia prof. dr hab. Elżbieta W yrzykiew icz Zwią* zki organiczne zatruwające środow isko ; 14 kw ietnia prof. dr hab- Jerzy K onarski W ewnętrzy świat cząsteczek chem icznych i ich w rażliw ość na czynnik1 zew nętrzne. W ykłady te, podobnie jak P ' przednie, odbyw ać się będą 0 godz , w sali X V II Col' legium Minus, przy ul. Wienia' w skiego 1 w Poznaniu. WstęP wolny. Przyszłym studentom a także innym interesującym sic pow yższą problem atyką taka forma dodatkowej ed ukad1 warta jest polecenia. Rafał M. SOCHA Pogoda zaskakuje nie tylk drogowców. Również pod ad1^ sem służb porządkowych, ud 11 nistraęji osiedli można mieć sp^ ro zastrzeżeń. Mieszkańcy nie^ wno zasiedlonych budynki J skarżą się, iż nie mągą nogą" przebrnąć przez <rsm 1 drogi do swoich domów. ZgłąsZ. my zatem problem do rozwi4<y nia. Może znajdzie sposób, przygotować prowizoryczne c**, dniki? (l

5 TYGODNIK SW ARZĘDZKI NR 6 (24) str. 5 Na marmurowej wyrył płycie czas wieczne prawa dla łudkości. Nic piękniejszego ponad życie wżyciu nic pdnad czar miłości fio p e de Vega) CO TO JEST MIŁOŚĆ? P. Basia lat 40 um iejętność stosowania kom prom isów. P o maganie sobie w trudnych sy tuacjach. Pewność, że partner nie zawiedzie, tolerancja. A w szystko oparte na w zajem nym uczuciu. P. W iesława lat 63 m agnetyzm serc. Poznaje się dw o je ludzi, w zajem nie przyciągających się, chcących ze sobą żyć, pom agać sobie, w ybaczać i być dla siebie służebnym, nie Nużącym. Są to przesłanki, które pozw alają założyć rodzinę. W pewnym w ieku ów m agnetyzm przeradza się w p rzywiązanie. W zajemne w spieracie się, pom aganie sobie. Stoując te zasady przeżyłam w m ałżeństwie 40 lat. Beata lat 21 N igdy nie Przeżyłam miłości, nie wiem co to jest. Z literatury wiem, że Jest to piękne uczucie. Bardzo chciałabym to przeżyć. P. W łodzimierz lat 52 Miłość w różnym w ieku przeżyw a Slę inaczej. Początkow o jest to toiłość do rodziców, następnie Szaleńcza miłość do sympatii, 2 ny. Mija zauroczenie, poją- Przedsiębiorstw o H andlow o-turystyczne fit tit - TOCIRIST" Sp. z o.o. Sw arzędz ul. Kwaśniew skiego 1 DZIEŃ ZAKOCHANYCH Św. W ALENTY W ten dzień wg. ludowego obyczaju angielskiego, młodzi ludzie wybierają sobie partnera, przyjaciela, ukochanego płci odmiennej na cały rok i przysyłają wybranej osobie upominek. Obyczaj ten, którego pochodzenie jest nieznane rozpowszechniony był co najmniej od 1476r. Możliwe, iż to ma związek z wierzeniami ludowymi, ze ptaki śpiewające zaczynają łączyć się w pary na Wyspach Brytyjskich. (wg. W. K opaliński, Słownik mitów i tradycji literackich) \,ill Ihi EWaRBlfi) wiają się dzieci, a w ięc miłość do nich, potem do w nuków. Jakościowo zupełnie inne u- czucie niż to które przeżyw a łem mając lat. Nadal jest to miłość Tom ek lat 8 Miłość to sw ę dzenie koło serca p. Albina lat 60 jest to w yższego rodzaju uczucie niż sym patie. Może być rozumiane platonicznie lub erotycznie. I- deałem jest kiedy te oba rodzaje miłości w ystępują jednocześnie. Jeśli jest to erotykato jest to zubożona forma miłości. W e dług mnie miłość przejaw ia się w w ybaczaniu drugiemu człow iekow i, w pomaganiu, wzakem nej chęci obcowania z drugim, dzielenie się sukcesam i, troskami. A nawet pewną dozą zazdrości. Bo nie ma miłości bez zazdrości. Jola lat 35 To cudowne uczucie, wzm acniające człow ieka, pchające do czynu, nastawiające optym istycznie do w szystkich naokoło. Człow iek zakochany nie zna trudności i rzeczyw iście potrafi prze osić przysłow iow e góry. Poza tym nie jest egoistą, nastawia się na odbiór drugiego, chce mu pomóc, pocieszyć. Z tego stanu czerpie się niesam owitą energię, jeśli to miłość z w zajem nością to świat w łaściw ie m ógłby nie istnieć. To sw oisty egoizm ludzi zakochanych, ale lepszy taki pozytyw ny niż destrukcyjn y w iążący się z zawiścią, nienawiścią, chęcią niszczenia siebie i innych Or93n izuje kurs pilotów Wycieczek zagranicznych Ponadto oferujemy atrakcyjne wyjazdy do następujących krajów: Hiszpania Francja Jordania Tunezja Legoland Izrael Informacje: Przedsiębiorstwo Handlowo-Turystyczne ATU T- TOURIST' Spółka z o.o. Swarzędz ul. Kwaśniewskiego 1 fe/ w. 42 ogłasza przetarg o ferto w y na dzierżaw ę lokalu handlow ego o po w. 11,70 m 2 Os. D ąbrow szczaków 26. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert w siedzibie spółki Swarzędz ul.kwaśniewskiego 1 do dnia Oferta winna zawierać proponowaną kwotę dzierżawy oraz określenie działalności, która ma być prowadzona. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty. Dodatkowe informacje można uzyskać tel w. 42.

6 3tr 6 TYGODNIK SW ARZĘDZ KI NR 6 (24) ROZRYWKA KULTURA ROZRYWKA POZIOMO: 1. Traw i nas czasami, 7. męska cecha, 8. w kapuście, 9. dureń, kretyn, 10. jej działa nigdy nie w ystrzelą, 11. jeden z m uszkieterów, 13. ma kontakt z medium, 14. jedno z imion obecnego króla Hiszpanii, 17. mogą być na śniegu lub piasku, 18. grecki Bóg wojny, 21. słynne paryskie muzeum, 22. linijka wiersza, 24. trzym ają spodnie, 25. w ęzeł kolejow y między W arszawą a Poznaniem, 26. od czterech lat jej nie ma, 27. zaliczka, 28. Robinson Crusoe. PIONOWO: 1. K ilkoro dzieci, 2. kraina w płd. wsch. Polsce, 3. czasam i trzeba ją kupić, 4. tytułow y bohater sztuki Mrożka, 5. system organizacji państwa, 6. autor dzieł, 12. Neptun, 15. stosują hurtownie, 16. oszałamia, 19. gracz ponosi, 20. ośrodek w ypoczynkow y nad Sanem, 23. w sezamie. Hasło należy odczytać z pól: (D 1, C 7, F 1,N 6, M 13) (G --11, K 13, G 6, E 5, K - 8) (G 11, B 13) (K 1, N- -8, A 7, H 8, G 8, N - 8, K 6, H 3) Praw idłowo rozwiązane krzyżów ki (odczytanie hasło) nadesłane na kartach pocztow ych do 27 lutego w ezm ą udział w losowaniu nagrody książkowej. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki i odczytanie hasła z TS 4 (Ogary poszły w las) nagrodę wylosowała Elżbieta Dorożko, Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 22 m2. Chłop ubiega się o paszport do USA. Dlaczego chcecie tam jechać? pyta urzędnik Mój brat tam m ieszka. Jest stary, przygłuchy, nie może pracować. To niech przyjedzie do pana. Ja powiedziałem przygłuchy, a nie przygłupi. W przedziale wagonu jedzie mama z m ałym synkiem, a na przeciw ko siedzi elegancki pan. Proszę pana, czy ma pan żonę? pyta malec. Nie 21-chłopcze. A samochód pan ma? Mam. Dużo pan zarabia? Tak. M am usiu o co jeszcze miałem się zapytać tego pana? OPOWIEŚCI STARSZEGO PANA CYGAN P an D. właściciel małej firm y budowlanej, m ężczyzna około czterdziestki, blondyn o jasnych oczach był ojcem trzech chłopców w w ieku 7 12 lat. M atka chłopców o rudych płom iennych włosach spiętych w duży kok, była kobietą nad w yraz urodziwą i jak głosiła wieść gm inna miała przodków gdzieś w dalekiej Bawarii. Państw o D. po w kroczeniu N iem ców poczuli zew k rw i i podpisali volkslistę. Firma nadal działała tylko, że teraz budowała baraki dla organizacji Todta. Najm łodszy syn w łaściciela firmy nie był podobny do sw o ich rodziców i braci. B ył to chłopak o kruczoczarnych w łosach, oczach jak dwa w ęgielki i o sm agłej karnacji. Dzieci w o łały na Janka (imię chłopca) C y g a n. Tak to przezw isko przylgnęło do dziecka, że naw et bracia nie zw racali się do niego inaczej jak C y g a n. C hłopak nie miał do nikogo pretensji za to przezwisko. B ył ładnym, m iłym dzieckiem łubianym przez sąsiadów, a nawet rozpieszczanym przez starsze panie, które n azyw ał b a bciam i. A le ja k głosi przysłowie w szystko dobre, co się dobrze kończy, ale w w ypadku Janka była odwrotnie. Na podw órku otoczonym trzem a domami była pompa, z której m ieszkańcy czerpali w o dę. Ta pompa odegrała niezamierzoną rolę w życiu państwa D. W upalny lipcow y dzień pod pompę zajechał m otocykl z żandarmami żeby się napić wody (a nie w jakim ś innym celu). N iem cy zdjąw szy hełm y rozsiedli się na ław ce obok pompy. Jeden z nich w yjąw szy Das R eich pogrążył się w czytaniu, a drugi przym knąw szy o- czy drzem ał. Janek baw iący się w pobliżu został w pewnej chw ili zaw ołany przez któregoś z kolegów: C ygan chodź tutaj! To poderwało na nogi żandarm ów. Jeden z nich chw ycił chłopca za kołnierz z krzykiem : Jesteś Cyganem?! Nie, mam na i- mię Janek, to oni w skazał na dzieci tak mnie przezyw ają. A może ty jesteś Żydem?! krzyczy drugi. Chłopiec płacze, a dzieci otaczają Niem ców tłum acząc, że jest volksdeutschem, pokazują gdzie m ieszka i jak się nazywa. Żandarmi w rzeszczą Ruhe! Maul halten! sąsiadka obserw ująca zajście z okna, biegnie do m ieszkania państwa D., ale tam nie zastaje nikogo. Pójdziesz z nami! orzek a żandarm i opierające się dziecko siłą wsadza do m otocyklow ego kosza. Pół godziny po tym w ydarzeniu wróciła m atka Janka. Powiadomiona przez sąsiadów, co się stało zaraz ściągnęła z budow y męża i rozpoczęto starania o odzyskanie syna. Gdzie ci ludzie nie byli! Pokazyw ali m etrykę dziecka, przedstaw iali chrzestnych rodziców, ale w szystko na nic. Gestapo podejrzewało, że u- kryw ali dziecko cygańskie lub żydowskie. Starania państwa D. o zwrot syna, zakończyły się tragicznie dla całej rodziny została zam knięta w obozie koncentracyjnym. Okazało się, że powoływanie się na rodzinę w Niemczech było bardzo niefortunne. GeS; tapo dogrzebało się, że krew n1 państwa D. byli pochodzenia żydowskiego. Po wojnie nie wrócił z nich nikt. O dziwo, uratow ał się ty1' ko Janek C y g a n. Do 1960 roku m ieszkał z pzy' branym i rodzicami Belgart}1 lub Francuzam i w Kongo. Oj; ciec był w łaścicielem kopal111 uranu czy czegoś podobnego* To on zaopiekow ał się chłop' cem błąkającym się gdzieś dworcu, po ucieczce z trans' T y god n ik S w a rzęd zk i redaguje kolegium: red. nacz. W łodzimierz Kłopocki, sekr. red. Jan W ehnert W ydaw ca: Spółka z o.o. Nowina A dres w yd. i red.: Swarzędz, ul. K w aśniew skiego V3, pok. 16, tel Ogłoszenia 1 reklamy przyjmuje: Biuro reklam, adres j.w. D ru k D A N M A R K O M sp.z.o.o., P-ń, Rym anow ska 29, tel: Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i nie zw raca m ateriałów nie zam ówionych. Zastrzegam y sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraż listów nadesłanych do redakcji i zmiany ich tytułów.

7 TYG O D N IK SW ARZĘDZKI NR 6 (24) str 7 SPORT TURYSTYKA REKREACJA - Wydział Kultury Fizycznej i ' UrYstyki U M, TKKF Błękit- YExpreSs, Głos W ielkopol- 1oraz POSiR zorganizow a- -JJ C2asie ferii w ielki turniej dla roczników od. do W zięło w nim o?2,ał ponad 100 drużyn, p rzysta li z tej okazji także "auczycjq e W F SP nr 3 i 9 psili cztery drużyny chłof- vw do rozgrywek. ^ minacje najmłodszych chłopcy z roczników dy!- t**1 opieką p. Andrzeja Kubz- Wie" zrem isowali 1:1 z drużyną ró- ^rąijru* OW z Chociczy oraz przem ecze w stosunku 0:3 z skini-1*11 sportowym i szkół poznań- LeC " U stę p u ją c y ch pod nazwami 2 1 Czerwone Diabły. Ponieważ społ^ y aw ansow ały tylko dwa ze- Zalt C^ P cy nas na eliminacjach nczyli udział w rozgrywkach. d fin a łu x.'^ arze rocznika 1979, ucznio Wod * V sportowej z S P nr 3, pod redr tfenera Mirosława Wyrwasa KS Unia. W piergruj)j k zie turnieju rozlosowano k ie*/ elim inacyjne. P rzeciw n i- chłoy^s^arzędzkich piłkarzy byli d2en '^ Z S K S Chocicza. Prowadru* Maciej Janik lecz w c^lod^up * Wle a m i n i e w alczący 2 C hociczy, po błędzie Jal :j j --Ucharskiego w yrów nali na jedyn** Później okazało, była to hieju 8 bramka stracona w tym turd2a ty Fzez chłopców ze Swarzęmeczu przeciwniczyj, vł 2espół,,A jaxu. M ecz toszyc1*1' PrZy 8talej przew adze na- Piłkarzy, którzy przyw ykli - I >nn l hędzic się w 1 niej pul jr z ę d A i O g ó ln o p ols stnipn;.1. N ożnej z o kazji 7C dhiżynv * ubu w nim CznjL_ *?3rnPl arzy urod zo n yc j ^ c h ^ 8. D o Swarzędz Wrocławia W4* ^ań r w,kp oraz kadra 0Z] n rocznik U*111 przez d w i się d, 8 d n c s o lid n ie p rz y g o to tren/ /, i, 8*! lu r n iq u p<xl kien d a Cn 1 B z o w s k ie g o. D m ż nn'e dwa razy trenowała poj TURNIEJE W ARENIE już do gry na tak dużym placu pod dachem. Zw ycięstw o 3:0 po dwóch bram kach Paw ła Stelm aszewskiego oraz Macieja Janika dało w gru pie I miejsce. Następna faza rozgryw ek to mecze system em pucharowym, tzn. drużyna przegryw ająca odpada. T ak się złożyło, że w drabince na której znaleźli się piłkarze U nii" ju ż w pierwszej rundzie znalazł się zespół N ielby W ągrowiec, który według obserwatorów był faw orytem turnieju. Do tego m eczu chłopcy w yszli na boisko bardzo skoncentrowani a najbardziej Jarek Furm aga, którego zadaniem było w yłączenie z gry najlepszego zawodnika drużyny PRZYGOTOWANIA DO TURNIEJU ją c sprawność ogólną oraz technikę indyw idualną. Treningi zostały przeplecione w ystępam i na tu rn ie ju halow ym w A re nie w Poznaniu (in fo rm a cja o- bok) W ramach przygotow ań drużyna ro zegrała dwa mecze sparingowe z ju n io ram i U n ii Swarzędz, nieźle sobie radząc w zaciętych pojedynkach ze sta r szymi kolegami. W szystko po to, by przeciwnej. Ku zaskoczeniu widzów, zwycięstw o przypadło chłopcom ze Sw arzędza w stosunku 3:0 po dw ukrotnych strzałach Jakuba Jurkiew icza oraz Paw ła Stelmaszewskiego. Od tej chwili nasi występow ali w innej roli. Ć w ierćfinałow y rywal, zespół R ealu przyjął wariant gry obronnej, decydując się na sporadyczne kontrataki. Piłkarze sw arzędzcy mieli ogromną przew agę techniczno taktyczną lecz p rzeciw nicy umiejętnie i szczęśliwie się bronili. Dopiero na minutę przed końcem meczu drogę do bramki znalazł Piotr M aćkowiak, którego gol dał drużynie w ejście do półfinału. Do meczu tego młodzi piłkarze podeszli z wolą zwycięstwa po stwierdzeniu, że najgorzej odpaść jest przed samym finałem. Po w yrów nanym meczu, o grze w finale tej wielkiej imprezy, zadecydow ały rzuty karne. Po regulam inowych pięciu kolejkach w ynik brzm iał 3:3, dwa karne o- bronił Paw eł Jóźwiak, swoje szanse w ykorzystali Jarek Furmaga, Maciej Janik i bram karz Paweł Jóźwiak, spudłowali natomiast Paw eł Stelm aszew ski po strzale w słupek i Piotr M aćkow iak. W tej sytuacji nastąpiła seria rzutów karnych do skutku. Już w pierwszej kolejce nie w ytrzym ał Ernest M iedzielski i tym sposobem finał okazał się tylko m arzeniem a stał się faktem dla drużyny O lim pii. Najstarsi też odpadli Chłopcy rocznika 1977 i 1978 zostali podzieleni przez trenera M a riusza B iałkow skiego na dwa zespoły. Fazę eliminacyjną obie drużyny przebrnęły pomyślnie. W drugim etapie rozgryw ek prowadzonych system em pucharow ym najpierw odpadła pierwsza drużyna po pechowej przegranej z reprezentacją W arty Poznań w stosunku 2:1. Druga drużyna odpadła w drugiej rundzie pucharowej przegryw ając z zespołem o nazwie Aston Villa rów nież w stosunku 2:1. Jak się później okazało drużyna ta zajęła drugie miejsce w turnieju. Słow a uznania należą się chłopcom uczestniczącym w turnieju, ale także trenerom, nauczycielom WF, którzy nie żałowali sw ojego czasu i mimo ferii zaopiekowali się drużynami. Jesteśm y przekonani, że to zaangażow anie przyniesie efekty w postaci dobrze w yszkolonych p iłkarzy. osiągnąć ja k najwyższą form ę w d niu czyli w d n iu tu rn ie ju. P om oc w o rganizacji rozgryw ek świadczy wiele osób, za kła d ó w pracy i p ryw a tn ych firm rzem ieślniczych. W szystkich kibiców i chętnych ujrzenia drużyn m łodzieżowych w akcji zapraszam y d nia do hali KS U n ia Swarzędz. Początek tu rn ie ju godz W A K A C JE Z PIŁ K Ą Przełom stycznia i lutego to okres zasłużonego odpoczynku dla u- czniów i nauczycieli wszystkich rodzajów szkół. D otychczas byw ało tak, że dzieci i młodzież korzystały z przeróżnych form w ypoczynku organizowanego przez zakłady pracy, kluby, szkoły i inne instytucje. Twarde prawa rynku a zw łaszcza pusta kasa jednostek budżetowych doprowadziły do tego, że większość dzieci i młodzieży spędziła w akacje w domu przed telewizorem lub na smutnych szarych ulicach i podwórkach. Sw arzędzkie władze oświatowe, sportowe oraz rodzice postarali się o to aby jak najw iększej grupie dzieci zapewnić sportowy w ypoczynek a przy okazji podnieść ich kw alifikacje sportowe. W ramach takiego właśnie w ypoczyn ku dla chłopców rocznika 1980 uprawiających piłkę nożną w S P 1 i K S Unia zorganizowano zgrupowanie sportowo rekreacyjne we Wrześni. Sportow cy zostali zakw aterow ani w bardzo dobrych w arunkach w internacie Zespołu Szkół M leczarskich. Za sprawą kierownika p.marka D yby oraz trenerów W iesława Zaporowskiego i Janusza Owczarzaka młodzi piłkarze mogli zapomnieć o trudach nauki szkolnej. B ył to w ypoczynek czynny. Biegi w terenie, zajęcia sportowe na salach oraz zajęcia rekreacyjne w tenisie stołowym, koszyków ce, powodowały, że dzień mijał bardzo szybko. Młodzi piłkarze mogli porównać swoje um iejętności z rówieśnikam i z klasy sportowej SP 13 z Poznania. O kazało się, że w bezpośrednich konfrontacjach młodzi swarzędzacy przew yższają umiejętnościam i chłopców z Poznania. W yniki m e czów rozegranych na boisku 1:1 i 3:2 po bram kach Michała Zaporowskiego, oraz Rafała Jankowskiego, M arka W ieczorka i Łukasza Żurki. W m eczach w hali przew aga była wyższa, odnotowaliśm y w yniki 7:1 i 5:0. D rugi zespół osiągnął w yniki 5:2 i 3:4. Um owny podział na zespół I i D w ykazał, że Unia posiada piłkarzy o dużych umiejętnościach, chłopcy ci rokują duże nadzieje na w ychow anie kolejnych ligowców a być może także reprezentantów krąju. Po intensyw nych zajęciach piłkarskich chłopcy odpoczywali, uczestnicząc w seansach video, dyskotekach oraz zajęciach rekreacyjnych. W ram ach tych zajęć rozegrano turniej tenisa stołowego, w którym w grupie starszej w ygrał Michał Zaporowski a w grupie młodszej Michał Przybylski. Dziesięć dni zgrupowania minęło szybko. Teraz młodzi piłkarze będą konfrontować swoje umiejętności w salach i na boisku. Obóz mógł się odbyć dzięki dofinansowaniu MZE- A, S P 1 oraz J. Andrzejczaka, J.Rutawskiego, H.Czerniejewskiego oraz wielu bezim iennych sponsorów. W imieniu dzieci dziękujemy! Kolumnę sportow ą przygotow ał Leszek GRAJEK, zdjęcia zawodniczek Unii i H. Błachnio

8 str. a TYGODNIK SW ARZĘDZKI NR 6 (24) SPORT TURYSTYKA REKREACJA M U S Z Ą S IĘ U C Z Y Ć 6 lutego zakończył się n ow o ro czny tu rn ie j szachowy, w k tó ry m udział wzięło 6 zaw odników. Byli to: Bogusław Turkiew icz, któ ry został rozstaw io n y z num erem pierw szym z uwagi na posiadanie kate g orii szachowej oraz M a ria n M a jch rza k, Jerzy B ia łko w ski, Jarosław Trom ski, Przemysław Jezierski oraz 17 le tn i m istrz poprzedniego tu rn ie ju gw iazdkow ego K rz y s z to f K o - pielski. Zwycięzcy został Bogusław T u rkie w icz, k tó ry zgrom a d ził m aksym alną ilość punktów. Ten były zaw odnik Lecha Poznań pokazał swoją klasę szczególnie w k ilk u partia ch w ygryw a ją c dosłow nie w o statnich sekundach. P o je d y n k i b y ły zróżnicow ane i w ykaza ły, że zawodnicy muszą jeszcze sporo trenować. U czyć się grać m ożna w każdy w torek i czwartek w klubie Filatelistyczn ym w b lo ku n r 6 na os.c zw arta ków. W ie lu uczestników w ostatnich miesiącach p o d n io sło swój poziom. M ięd zy in n ym i K rz y s z to f K o p ie ls k i, k tó ry w tym tu rn ie ju ta n io swojej skóry nie sprzedał zdobyw ając 4 pkt. K la s y fik a c ja końcow a tu rn ie ju przedstaw ia się następująco: I miejsce Bogusław Turkiew icz 10 pkt II miejsce Przemysław Jezierski 6 pkt I I I miejsce M arian M ajchrzak 5,5 pkt IV miejsce K rzyszto f K opielski 4 pkt V miejsce Jarosław Trom ski 3 pkt V I miejsce Jerzy Białkow ski 1,5 pkt W najbliższym czasie pragniem y zorganizow ać tu rn ie j dla w szystkich, niezależnie od płci i w ieku. C hętnych d o ^ id z ia łu w tym tu rn ie ju zapraszam y. C zekam y na zgłoszenia. P r z e m y s ła w JE Z IE R S K I ZABAWA PRZY OGNISKU W o sta tn im d n iu fe rii zim ow ych ko ło P T T K zorganizow ało ognisko i zaprosiło do udziału w nim dzieci i m łodzież ze Swarzędza. Przy pięknej, prawie w io sennej pogodzie trzydziestu uczestników o d b yło spacer z p ętli autobusow ej z osiedla Kościuszkowców do leśniczów ki w Gruszczynie. Tam na uczestn ik ó w oczekiw ali o rg a n izato rzy i k o n kursy ty p u rz u ty do celu, skakanka, podnoszenie ciężarka. O czywiście wszystkiemu towarzyszyło ognisko, dobre h u m o ry uczestników oraz w alka o nagrody. Zw ycięzcam i poszczególnych k o n ku rsó w zostali: M o n ik a Cecuła, K ry s tia n M y s zko w ski, R enata Cecuła, Paulina K ołe k, Adam Liebthal. Słowa uznania należą się organizatorom, c zyli człon ko m Z a rzą du koła P T T K działającego p rzy S półdzielni M ieszkaniowej Lokatorsko W łasnościow ej w Swarzędzu, któ rz y pośw ięcili nie ty lk o swój czas ale także pieniądze na nagrody. Szkoda tylko, że tak nielicznie w imprezie wzięła udział m łodzież. K olejne im prezy P T T K będziem y z w yprzedzeniem zapow iadać na łam ach T yg o d n ik a Sw arzędzkiego. Jednocześnie przekazujem y apel prezesa koła, prośbę o włączenie się w organizację ra jd ó w P T T K w szystkich, k tó ry m zależy na propagow aniu turystyki. Zarząd K o ła zaprasza na d y ż u ry w soboty pom iędzy g od zin am i a do swojego pom ieszczenia mieszczącego się w bloku na os.kościuszkowców 39. przez okres ferii oblegana przez dzieci i młodzież. Władze i działacze sportowi Stargardu potrafi!1 mimo także ciężkiego okresu fi' nansowego gm iny doprowadzić inw estycję do końca. Z żaleifl wspom inaliśm y wstrzymanie procesu inw estycyjnego pływalni przy Szkole Podstawow ej nr 4 w Swarzędzu. Taki obiekt potrafi na siebie zarobić! A trakcją obozu był także mecz I zespołu z kadrą trenerów wzm ocnionych rodzicami przebyw ającym i na obozie. Jeszcze tym razem dziew częta musiafy uznać w yższość starszych ale obiecały, że to ju ż po raz ostatni- W tym tygodniu dziew częta V I 1 VII klasy rozegrają pierwsze mecze w rozgryw kach z drużynami FORMA ZAPEWNIONA Sześdziesiąt dziew cząt z klas sportowych Szkoły Podstaw ow ej nr 3 przebywało na obozie w Stargardzie Szczecińskim szlifując fo r mę przed drugą rundą rozgryw ek koszykówki. Obóz od strony sportowej i organizacyjnej prowadzili trenerzy Antoni Łęszczak, Piotr Szafarkiew icz, Anna Jarkow ska oraz znany lekkoatleta Jerzy Żeligow ski, który prowadził zajęcia ogólnorozwojowe. O dbyw ały się one na sali gim nastycznej oraz p ływalni. O dbyły się też sparingi. W Szczecinie dziew częta z VHI klas pokonały 3 punktam i jeden z najlepszych zespołów dziew cząt w kraju M KS Działdowo z Mazur. Zm ierzyły się także z drużyną rów ieśników chłopców. W tej konfrontacji chłopcy z klas sportowych szkoły ze Stargardu w y gryw ali ale w stosunku koszy nie za wysokim. Za rew elację tych spotkań uznano chłopca z VI klasy o niskim w zroście (1.60) ale o nieprawdopodobnie celnym rzucie z dystansu. Potrafił w ciągu m eczu rzucić 12 celnych koszy za 3 punkty, w tym jeden z połow y boiska! DO POKONANIA? Brydżyści T K K F S W A R E K ponieśli kolejną porażkę, tym razem w stosunku 12:18 z poznańską drużyną A M U M O D E L S. N ie m ogą przełamać złej passy zaw odnicy swarzędzcy. Nawet kolejna próba zm iany osobowego składu d ru żyn y nie przynio sła spodziewanego rezultatu. T ym razem Swarek reprezentow ali: S.M asternak, S.N o w a cki, Z.Jaśniaczyk, J.Lucksteid. Jedno z nielicznych w ygranych przez Swarek rozdań rozegrano następująco: przebieg licyta cji N E S W pas 1 p ik pas 2 p ik pas 4 p ik pas pas pas P rzeciw nik, A M U M O D E L S grając na d ru g im stole na lin ii E W za licyto w a ł tylko 3 pik. Jak podkreślił trener I zespołu Unii obóz należy zaliczyć do najlepszych z dotychczas organizow anych. Żadna z dziew cząt nie chorowała, nie uległa kontuzji, były bardzo dobre w arunki do treningów, dobre w yżyw ien ie o- raz dożywianie. Im ponowała nowa kryta 25 metrowa pływ alnia, cały czas Przy rozkła d zie ka rt < A W V 6 5 < A 10 A K K 5 T A K E T D W 8 4 < N s I D W W 5 4 W D T 9 3 < K 8 7 D Jak z ro zkła d u k a rt w idać o p ty m a l nym kontra kte m b ył w łaśnie k o n tra k t 4 p ik. I to nasza drużyn a w ykorzystała. Niestety w pozostałych rozdaniach d ru żyna nie prezentow ała w ysokiego p o ziom u licytacji oraz rozgryw ki stąd odnotowaliśm y kolejną porażkę. Następny mecz Swarek rozegra na w yjeździe z liderem B klasy Sokołem Pniewy. C zy jest m ożliwa niespodzianka w tej ko n fro n ta cji? Zobaczym y! A ZS u i co dla dziew cząt z VI klasy najw ażniejsze będą mogły się zaprezentow ać w nowych strojach zakupionych przez firmę Flitex. Najbliższe m ecze * Sw arzędzu dziew częta rozegrają 22 i 23 lutego, już dziś warto zarezerw ow ać sobie czas aby o- bejrzeć najmłodsze koszykarki akcji. KTO, Z K IM. GDZIE Koszykówka: p iątek, 14 II. g A Z S III U N IA II grupa B mlodziczek, sala SP 65 o s.kosm onautów s o b o ta, 15. II, g A Z S IV - U N I A I grupa B m łodzjezek, sala SP43 B r y d ż : p ią te k, 14. U, g S o kó ł Pniewy T K K F Swarek, Pniewy ul. K onińska 9 Szachy: w to r e k i c z w a r te k, g o d z K lu b Filatelistyczny, os.c zwartaków 6 Turystyka: s o b o ta, g o d z d y ż u r Z a rządu K o ła P T T K os. K ościuszkow ców 39 Piłka nożna: so b o ta, godz. 9.45, turniej tram pkarzy, hala KS U nia, ul. Ś w.m arcin 1.

9 TYGODNIK SW ARZĘDZKI NR 6 (24) str. 9 TYP TYP TYP Czwartek Program I Qnri Dzień dobry 00 Wiadomości poranne Domowe przedszkole J* Przyjemne z pożytecznym y.50 Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (slalom kobiet do kombinacji, narty 10 km mężczyzn, narty dowolne muldy) *5 Cudowna pplaneta" i n i m. a (7) * * *..Ginąca przyroda" (9) 14 nn "W bronie zwierząt" 0 Opowieści księżniczki Lila- U 1 5 1<25 vati Co, jak i dlaczego Zwierzęta świata" Tajemnica płaskowyżu U- 1Rka rtaz bo Magazyn katolicki By trwać w miłości 15 Dobranoc Dziwny świat «q. kota Filemona 2n nc Wiadomości Gliniarz i prokurator" (2) Decyzje * Pegaz Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (hokej: Niemcy Szwe -?. łyżwy figurowe soliści, hokej: LI SA Finlandia, podsumo- 23^5 wanie dnia) 23 S Family album 24nn ~~ Poezja na dobranouu ' BBC World Service 14 - stjurt" I6nn ~ D*1* pr2ed nami Roztocze ift?2 Studio 7 proponuje Kwant 2 Teleexpress, o'*5 Telemuzak l 8 - Spin 30 Podróże do Polski - repo- r r ogram II 7 zn ~~ Panorama 3 On ~~ Rano g ^ Q Gazeta domowa g Telewizja biznes Nowe przygody He Ma na ~~ transmisja obrad Sejmu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (narly 5 km kobiet styl klasyczny, hokej: Polska Włochy, slalom kobiet do kombina p witanie Panorama 1Z06 Pokolenia" Giełda Zrobiła się piątka" (1) 1800 serial prod.ang ~~~ Aktualności ~~ Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (łyżwy szybkie 5 km mężczyzn oraz konkurencje poranne) * * Język francuski (15) Niezapomniany 46 Festiwal Chopinowski w Dum _ n'kach Panorama Bez znieczulenia Studio Teatralne Dwójki Tadeusz Słobodzianek Piotr Tomaszuk Turlajgio Wek reż. Piotr Tomaszuk Wieczory z Tadeuszem hj n1 rem Sztuka a życie Publicystyka kulturalna Ojq ~ Panorama Pasmo hipermultimedialne Marcina K. Dziś: Człowiek natura. r r gram Dzień dobry 9.00 Wiadomości poranne 9.10 Domowe przedszkole 9.35 Szkoła dla rodziców 9.50 Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (Biathlon sztafeta kobiet, sanki dwójki) Agroszkoła: Budynki dla drobiu. Ekonomika i marketing drobiu Agroszkoła Sad zimą Extra (4) Eko Lego Oceany Tropami mitów" Zmierzch nad Brahmaput Teleplastikon Jeśli nie Oxford, to co? Telewizja edukacyjna zaprasza Nerwice... I co pan na to, panie Freud (IV) Uniwersytet nauczycielski Nauka języka Studio 7 proponuje Ciuchcia Język angielski dla dzieci d ) Teleexpress Piłkarska kadra czeka Klub dobrej książki Bill Cosby Show Raport Reflex Dobranoc Bouli Wiadomości Szpieg doskonały" (5) Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (Hokej: Szwajcaria Norwegia, łyżwa figurowe pary taneczne, hokej: CSRF Kanada) Zespól publicystyki Zapis" przedstawia Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (Hokej: CSRF Kanada, podsumowanie dnia) Polskie ZOO (powt.) Poezja na dobranoc Siódemka" w Jedynce" Stephane Grappelli Program II 7.30 Panorama 7.40 Rano 8.00 Gazeta domowa 8.10 Telewizja biznes 8.35 Lucky Lukę" 9.00 Transmisja obrad Sejmu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (Skoki drużynowe, hokej: WNP Francja, łyżwy szybkie 1 km kobiet) Powitanie Panorama Pokolenia" Dzień zakochanych Valentine's Day Miłości i zakochanym poświęconym będzie cały piątek w Dwójce. Będą sondy, horoskopy, piosenki i filmy oczywiście na ten temat. Bo to wszak dzień św.walentego, patrona zakochanych Doskonała para" teleturniej Program regionalny Znane małżeństwa Horoskopy dla zakochanych Kochać, jak to trudno powiedzieć program rozrywkowy Panorama Zdradliwy pocałunek" film prod. USA Znane małżeństwa Przeboje dla zakochanych Panorama 0.20 Elvis Presley na Hawajach Sobota Program I 7.30 Program dnia 7.35 Wieści 8.00 Rynek Agro 8.30 Młodzieżowy Magazyn Katolicki 8.50 Wiadomości poranne 9.00 Ziarno " Język angielski dla dzieci (2) Wojownicze żółwie Ninja Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (bobsleje dwójki, narty 15 km mężczyzn, zjazd kobiet) My i świat świątynie przyrody" Park Krugera Południowo Afrykański Raj" Rodzina rodzinie Obecność dziecka w rodzinie Kacze opowieści" Całkiem nowe życie" Z Archiwum Teatru Telewizji Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara" reż. Andrzej Wajda Teleex press Butik Magazyn kulturalny W izje" Angielska limuzyna" (4) Dobranoc Berta Wiadomości Polskie ZOO Klasa 44" filmfab.prod. USA Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (łyżwy figurowe soliści, podsumowanie dnia) Cicha śmierć" film fab.prod.niem. RPA Program II 7.30 Panorama 7.35 Peryskop 8 00 Ulica Sezamkowa" 9.00 Magazyn telewizji śniadaniowej 9.30 Tygiel" CNN Headline News Ona Tacy sami program w języku migowym Polska Kronika Filmowa Akademia Polskiego Filmu: Kamienne niebo" reż. Ewa i Czesław Petelscy Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (narty 10 km kobiety, konkurencje poranne) Zwierzęta świata: Noguchigera japoński dzięcioł" Program dnia Klub Yuppies? z 49 teleturniej Losowanie Zakładów Gier Liczbowych Panorama Skrzydlaty lew" film prod. ang Aktualności Wielka gra" Opera Viva" Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (hokej: USA Polska, łyżwy szybkie 500 m.mężczyzn, łyżwy figurowe soliści, hokej: Włochy Niemcy) w przerwie ok Panorama Zimowa Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (łyżwy figurowe soliści, hokej: U- SA Polska, łyżwy szybkie 500 m. mężczyzn, hokej: Finlandia Szwecja, Włochy Niemcy) Słowo na niedzielę Jackaroo" (2) Rockonoc" (1) Panorama 0.10 Rockonoc" (2) Niedziela Program I 7.55 Program dnia 8.00 Tydzień 9.00 Teleranek 9.55 Język angielski dla dzieci (3) Spit MacPhee" serial Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (bobsleje dwójki, biathlon sztafeta mężczyzn, supergigant mężczyźni) Ściśle jawne program wojskowy Telewizyjny koncert życzeń Wikingowie" program trójwymiarowy Morze Tęczowy Musie Box Kalina" film dok. o Kalinie Jędrusik Smak życia Telewizjer W Starym Kinie: Aleksander Żabczyński program filmowy Na cenzurowanym (1) Teleexpress Na cenzurowanym (2) Paradise znaczy raj" (7) Wieczorynka: Chip i Dale Wiadomości Wielki przewrót" (2) Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (łyżwy szybkie 1,5 km mężczyzn, hokej: CSRF Szwajcaria, łyżwy figurowe pary taneczne, hokej: Kanada WNP, podsumowaniednia) Zakończenie programu Program II 7.30 Przegląd tygodnia (dla niesłyszących) 8.00 Klementynka" 8.25 Ojej, ojej" program rozrywkowy telewizji belgijskiej 9.00 Film dla niesłyszących Wielki przewrót" (2) 9.55 Powitanie CNN Headline News Program lokalny Magazyn przechodnia Cudowna planeta" 0 - chronne powłoki Ziemi Animala" pytań do Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (skoki 120 m, hokej: Francja Norwegia) Mini lista przebojów Program dnia Panorama Misz Masz" Nonni i Manni" (3) Bliżej świata Wydarzenie tygodnia Z ziemi pdlskiej Amerykański pejzaż" Gwiazdy świecą wieczorem" Grażyna Brodzińska Panorama Zelig" film prod. USA Okolice jazzu" Birdmen and Birdsongs Panorama

10 itr. 10 TYG O DNIK SW ARZĘDZKI NR 6 (24) Poniedziałek Program I 9.50 Zimowe Igrzyska Olimpijskie Ałbertville 92 (narty sztafeta kobiet) Wiadomości Telewizja edukacyjna Język francuski (17) Język niemiecki (21) Język angielski (21) Uniwersytet nauczycielski Szkoła, która się dzieciom podoba Studio 7 proponuje LUZ Teleexpress Rokendroler Kraje, narody, wydarzenia A lf" Dobranoc Reksio Wiadomości Teatr TV Nasza klasyka Jerzy Szaniawski reż. Jerzy Antczak Good News Festival" (3) Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (łyżwy figurowe pary taneczne, hokej: Szwecja USA, podsumowanie dnia) Poezja na dobranoc BBC World Service Program II Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (supergigant kobiet, skoki do kombinacji norweskiej, hokej: Polska Niemcy) Powitanie Panorama Sonda Mokra robota _ Z kart krakowskiego archiwum (2) Sprawa Tęczyńskiego Biuro, biuro (9) Aktualności Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (łyżwy szybkie 5 km kobiet, hokej: Finlandia Włochy) Język niemiecki (19) Sąsiedzi Niemcy Ojczyzna Polszczyzna Mechanizmy reklamy Panorama Zapraszamy do Dwójki" Staż" film fab. prod. radzieckiej Noc po ciężkim dniu" reportaż Recital Piotra Polaka Panorama W torek Program Dzień dobry 8 45 _ Wiadomości poranne 8 55 Domowe przedszkole 9.20 Dzień dobry 9 25 Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (narty sztafeta męzczyzn, slalom gigant męzczyzn) Agroszkoła Era elektroniki" film dok Fizyka Drgania i fale a- kustyczne Co, jak i dlaczego? Chemia Węglowce Tele komputer Przygody kapitana Remo Sezam Świat chemii" (18) Klub Midi Studio 7 proponuje Tik Tak" oraz Przygody Kaczorka Kwaka" Język angielski dla dzieci (4) r y p TVP TVP Teleexpress Narodziny firmy Family album W Sejmie i Senacie Królik Bugs przedstawia" Skarbonka Jacka Kuronia Dobranoc: Mały pingwin Pik Pok Wiadomości Tomas Garrique Masaryk pierwszy prezydent niepodległej Czechosłowacji film dok.prod.czechosł Listy o gospodarce " rzecz o Stanisławie Brejdygancie Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (hokej: 1/4 finału, łyżwy szybkie) Poezja na dobranoc BBC World Service Program II 7.30 Panorama 7.40 Rano 8.00 Gazeta domowa 8.10 Telewizja biznes 8 35 Denver ostatni dinozaur" 9.00 Świat kobiet 9.25 Pokolenia" 9.45 Rano CNN Headline News Język francuski (16) Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 92 (hokej, slalom gigant mężczyzn, bieg sztafet do kombinacji nor.druż., łyżwy szybkie 1 km mężczyzn) Powitanie Panorama Pokolenia" Przegląd kronik filmowych Pod wspólnym dachem" Torba" Aktualności Moja modlitwa Artysta i jego świat" Donatello, pierwszy rzeźbiarz nowożytny" Rozmowy o Rzeczyniepospolitej Język angielski (19) Non stop kolor Panorama Express reporterów Chwały starczy dla wszystkich" (2) Toksyczni rodzice" pr.publ Panorama Środa Program I 8.00 Dzień dobry g 00 Wiadomości poranne g 10 Domowe przedszkole 9.35 Giełda pracy giełda szans Dynastia" Wiadomości Agroszkoła Chochlikowe psoty, czyli zmagania z ortografią Telewizyjny Słownik Biograficzny Historii Najnowszej Tadeusz Żeńczykowski Spotkania z literaturą Cyprian Kamil Norwid Wielka historia małych miast Rawa Mazowiecka Swego nie znacie Katalog zabytków: Jędrzejów Wokanda historii Maurycy Mochnacki Uniwersytet nauczycielski Szkoła alternatywna Studio 7 proponuje Wychowawca" Sami o sobie Teleexpress Defekt Mózgu" recital zespołu Klinika zdrowego człowieka Świat Bronisława Linkego Rewizja nadzwyczajna Policja granatowa Zielona linia Dobranoc: Niesforny misiaczek Wiadomości Dynastia" Studio Temat Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertviłle 92 (hokej: B 2 A 3, łyżwy figurowe solistki, hokej: A 2 B 3) Poezja na dobranoc 0 05 BBC World Service Program II 7.30 Panorama 7.40 Rano 8.00 Gazeta tomowa 8.10 Telewizja biznes 8.35 Ulisses 31" Dziwne spotkanie" 9.00 Świat kobiet 9.25 Pokolenia" 9.45 Rano 1Q 00 CNN Headline News Język niemiecki (19) Zimowe Igrzyska Olimpijskie Al bertvi Ile 92 (slalom gigant kobiet, hokej: B 5 _ A 6, biathlon 15 km kobiet) Powitanie Panorama Pokolenia" Losowanie Zakładów Gier Liczbowych Magazyn ekologiczny Allo, allo" Aktualności Era nuklearna (7) Język angielski (49) Wszystkie barwy reggae Obrazy... Mariusz Mikołaje Panorama Akt przemocy film prod. USA Reduta" prezentacja filmów dokumentalnych Panorama <SALA> G IE R z a p r a s z a c o d z ie n n ie Firma De-Pol od ul. Wrzesinska 16 Okazja Sprzedam kiosk handlowy przy pl. Wielkopolskim (targowisko) tel po Cena do uzgodnienia Zakład Krauiecki poleca snoje nslngi u zakresie napran i przeróbek otlzież) i inne (ir\nia 5 (pinniea) Zlecenia codziennie od godz do oprócz soból. zaprasza na pokaz i sprzedaż (z niespodzianką) towarów niemieckich, zdrowotnych od dnia lutego, godz lub Szkoła Podstawowa Nr 3 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SWARZĘDZ UL. WARSZAWSKA 11 UW AGA klient na to czekali! oferujem y w sprzedaży detalicznej: + UBRANIA MĘSKIE, 0 M A R YNARKI. SPODNIE KOSZULE MĘSKIE najlepszych firm włoskich, polskich producentów o uznanej renom ie na rynku. W stałej sprzedaży mamy kilkadziesiąt w zo ró w ubrań w e wszystkich rozmiarach. Korzystne ceny. M inim alne marże. ZA P R A S Z A M Y Przedsiębiorstwo H andlow e CYBINA Swarzędz. ul. Warszawska 11. tal pon. pt sobota

11 TYG O DNIK SW ARZĘDZKI NR 6 (24) str. 11 TYSAT TYSAT TYSAT CZW ARTEK 13 I I 92 RTL plus Przekręcone! show Aktualności Elf99 magazyn dla młodzieży Aktualności Jump Street serial Superfan Notruf magazyn 15 Die Greifer film franc. 00 Służba w Wietnamie serial Przeciw mafii serial Strefa mroku serial Piłka nożna turniej przedolimpijski Rajd Monte Carlo Hokej na lodzie liga NHL Tenisowy turniej w San Francisco Piłka nożna - turniej przedolimpijski l-30 Magazyn narciarski Hiszpańska piłka nożna Zawodowy boks TECE Das Model und der Schnuffler serial Ruck Zuck show Jg 15 FAZIT Hopp oder Top quiz * 1 Kofier Hoffer show fab" ^ eirat auf sizilianisch włoski film FAZIT? r*" Der Eaualizer Schutzengel von Castaway film fab. USA no n? Worldnews Tonight no ćft Buck Zuck show 2 50 Der Wilde Westen r -1 M r v MTV News At Night ' From 1 IM00 MTV Prime Paul King 1900 Yo! MTV Rapa Today 1*30 Dial MTV 2ft.oo 25 no VJ l u v Cokes Wielkie hity Raport Coca Coli MTV At The Movies Pip I «.3 0 MTV News At Night 23 M From 1 on 00 d oq 1 a Post Modem 1Kristiane Backer t e 00 Nocne video Pip E plą T E K 14 n 1992 R T l PLUS 18 nń Ą^tualności IR i- mag. dla młodzieży 19 u ^ kłualności w jenn*^a^ra nr 214 serial ZroDilialna gorączka serial 22 in ; r mek nad Woerthersee serial 23 r«s ^ z d e k show piłkarski O O J O ^ ^ I U le eroti*chen Traeueme einer Frau Ol 2 '* lni w ł ski Unter toedlicher Sonne western I 7 x [? olf VolvoPG A 18 Ón m,rty molor we w Belgii 19 On v 4>zyn narciarski 1# v, Jj^zykówka liga NBA Franc^ r,iaqwy turniej mężczyzn w San skf0 ^ k a nożna turniej przedolimpij- 22 3n v m g.sportów motorowych B ^ ykówkfl bga NBA d2ie<ń^lm Bino kreskówki dla eriai1 4 der Schnueffier,how 2Ql5 P r? u OderT0P QUiZ 21 OS L Almo we 29 n., sporty walki & & mon włosko amerykański f c " d" Uebe 2 4Q n r dn*ws Tonight 50 Ruck Zuck show film USA Der Wilde Westen serial M TV MTV News At Night From MTV Prime Pip Eann Yol MTV Raps Today Dial MTV VJ Ray Cokes Wielkie hity Raport Coca Coli MTV At The Movies Pip Dann MTV News At Night From MTV s Post Modem Pip Dann VJ Kristiane Backer Nocne video SOBOTA 15 H 92 R TL PLUS Inside Bunte Was kuemmern uns die Kerle serial Aktualności Fuli House serial Ceremonia dekoracji orderami wider den trieischen Ernst" Hausfrauen report erot.film niem Die erotischen Traueme einer Frau erot.film włoski Magazyn dla mężczyzn Die lustige Witwe archiwalny film USA Wyścigi motocyklowe na lodzie Golf Volvo PGA Tenisowy turniej mężczyzn w San Francisco Wyścigi motocyklowe na lodzie Sports Special Piłka nożna turniej przedolimpijski Piłka nożna turniej przedolimpijski Golf Volvo PGA Zawodowy boks Koszykówka liga NBA TELE FAZIT Ruck Zuck show Twin Peaka serial Die letzen Tage von Pompeji (cz.ih) film fab Highway 91 film fab. USA Heirat a uf sizilanisch włoski film fab Ruck Zuck 90 show M T V XPO VJ Ray Cokes Yo! MTV Rapa Week In Rock The Big Picture Ray Cokes MTV a Braun European Top 20 Pip Dann Saturday Night Live Partyzone Simone Kristiane Backer Nocne video N IE D Z IE L A 16 I I 92 R TL PLUS Aktualności Dzień jak żaden inny quiz podróżniczy Traumhochzeit show Spiegel tv Prime Time show Playboy La te Night Liebesstunde mag.erot Zamek Czerwony Pompon serial Kanał Jagdszenen aus Niederbayem film niem Quartett im Bett film niem Der Paukenspieler film niem Golf Volvo PGA Slalom specjalny mężczyzn Sporty motorowe w Belgii Koszykówka Piłka nożna turniej przedolimpijski Golf Volvo PGA Formuła 1 film dok Koszykówka liga NBA TELE First love magazyn Raport policyjny FAZIT wiadomości Daddy schaft uns alle serial Bitte Laecheln show Auch die Engel essen Linsen franc.film fab Piłka nożna liga włoska Twin Peaks serial P.O.P. magazyn muzyczny MTV Europejska Usta przebojów XPO The Big Picture Ray Cokes VJ Ray Cokes Week In Rock MTV's US Top 20 Video Countdown minut Paul King XPO Haedbangers Bali VJ Kristiane Backer Nocne video P O N IE D Z IA Ł E K 17 H 92 R TL PLUS Aktualności Dzika róża serial Aktualności A Team serial Mord jest jej hobby serial Am Sonntag will mein Suesser mit mir segeln gehn kom.niem Magazyn kulturalny Aktualności Służba w Wietnamie serial Przeciw mafii serial Strefa mroku Hot Ice film fab.usa Amerykańskie mus kuły Piłka nożna turniej przedohmpijski Piłka nożna turniej przedoumpijski Sporta Special Tenisowy turniej mężczyzn w San Francisco Slalom specjalny mężczyzn Piłka nożna turniej przedolimpijski Zawodowy boks amerykański Hiszpańska piłka nożna Rugby we Francji Koszykówka TELE Bim Barn Bino kreskówki dla dzieci Das Model und der Schnueffier serial Ruck Zuck show FAZIT Hopp oder Top quiz Auf eigene Faust serial Adele hat noch nicht zu Abend gegessen czeski film fab FAZIT Der Equali zer Schutzengel vcn New York serial Auch die Engel essen Linsen franc.film fab Worldnews Tonight Ruck Zuck show Der Wilde Westen serial M TV MTV Prime Paul King Yo! MTV Raps Today Dial MTV VJ Ray Cokes Wielkie hity Raport C oca-coli MTV At The Movies Pip Dann MTV News At Night From M TV i Rock Błock Kristiane Backer VJ Kristiane Backer Nocne video W TO R EK 18 n 92 R TL PLUS Dzika róża serial Aktualności Knight Rider aerial Columbo krym.usa Exploaiv magazyn LA.Law serial Aktualności Służba w Wietnamie serial Przeciw mafii serial Strefa Mroku serial Zawodowy boks amerykański Golf - Volvo PGA Hiszpańskie gole Formuła 1 film dok Piłka nożna turniej przedolimpij ski Zawodowy boks Bilard Sporty motorowe w Belgii TELE Bim Bam Bino kreskówki dla dzieci Das Model und der Schnueffier serial Ruck Zuck show FAZIT Hopp oder Top quiz Polizeirevier Hill Street serial Mrs Delafield will heiraten film fab.usa FAZIT wiadomości Der Equalizer Schnutzengel von New York serial Auf einge Faust serial Ruck Zuck show Worldnews Tonight Der Wilde Westen serial M TV MTV Prime Paul King Yol MTV Raps Today Dial MTV VJ Ray Cokes Wielkie hity Raport C oca-coli MTV At The Movies Pip Dann MTV News At Night From MTV's Post Modem VJ Kristiane Backer Nocne video ŚRODA 19 H 92 R TL PLUS Dzika róża serial Aktualności Zurueck in die Vergangenheit serial Melodie ojczyzny Thomas Gotschalk Show Stern tv magazyn Der flotte Dreier serial Benny Hill Show Aktualności Służba w Wietnamie serial Przeciw mafii serial Strefa mroku Piłka nożna turniej przedolimpijski Zawodowy boks Wyścigi motocyklowe na lodzie Sports Special Jeździectwo Piłka nożna turniej przedolimpijski Piłka nożna turniej przedolimpijski Hokej na lodzie liga NHL Slalom specjalny mężczyzn TELE Ruck Zuck show FAZIT Hopp oder Top quiz Stavisky franc Awłos.film gab FAZIT Der Albatros franc.film fab Der Equabzer Schutzengel von New York serial Worldnews Tonight Polizeirevier Hill Street - serial Ruck Zuck show Der Wilde Westen serial M TV MTV News At Night From MTV Prime Paul King Yol MTV Raps Today Dial MTV VJ Ray Cokes Wielkie hity Raport Coca Coli MTV At The Movies - Pip Dann MTV News At Night From MTV's Post Modem Pip Dann VJ Kristiane Backer Nocne video

12 ROZRYWKA KULTURA ROZRYWKA Rozpoczynamy wykład numer trzy o liniach na dłoni i palcach. D ziecko rodzi się z mocno zaciśniętą piąstką. Gdy ją rozchylim y zobaczym y rozm ai LOS WYRYSOWANY NA TWOJEJ DŁONI (3) tość linii, w zgórków i znaków. Zasadniczy ich rysunek ciągle się rozwija, jedynie gdy następuje zmiana w dyspozycji psychicznej dziecka, linie ulegają niewielkiej zmianie. Zauw ażcie, że w czasie omdlenia, lub po śmierci, gdy ustaje praca mózgu, linie te bledną i zanikają zupełnie! Ponadto linie czasem barwią się mocniej, a znaki sąjakby wyraźniejsze. O czyw i ście w szystko to wiąże się z dyspozycją fizyczną i psychiczną człow ieka. Stąd też chiromania potrafi przepowiedzieć jedynie przyszłość na okres o- koło roku pewnie, mniej pewnie na okres kilku lat. U m ężczyzny bierze się do badania dłoń prawą, u kobiety lewą. Jeśli znaki i linie na obu rękach są jednakow e u danej osoby, można przepow iedzieć fortunę, zdrowie i powodzenie. Znaczenie mają obie ręce. U m ężczyzn praw a mówi o tym, co będzie, a lew a o tym co było. U kobiet odwrotnie. Stąd też u obu płci badane, charakterystyczne ręce, są rękam i pozytywnym i. Spójrzcie na rysunek. W yróżniam y osiem zasadniczych linii rąk: linia życia (AA) zwana także linią m acierzystą. Z aczyna się u nasady kciuka i biegnie aż do przegubu ręki; linia Saturna, zwana także linią fortuny, zaczyna się u nasady palca średniego, przebiega później przez w klęśnięcie dłoni do przegubu (BB); linia serca, zwana także linią tytułow ą (CC), zaczyna się u nasady m ałego palca i biegnie do palca wskazującego; linia gło w y (DD) lub m ózgu, zwana także linią wątroby, czyli naturalnego środka zaczyna się m iędzy kciukiem a palcem w skazującym i często łączy się z linią życia. Te linie w szyscy posiadamy. Inne o których poniżej występują dość w yraźnie, choć niektórzy w cale ich nie posiadąją. Są to: linia zdrowia (EE) zwana linią księżyca lub żołądka, przebiega od nasady m ałego palca wzdłuż dłoni. Linia słońca, zwana przez mniej biegłych linią głow y czy też mózgu (FF) biegnie od trzeciego palca w dół ku przegubow i ręki. Gdy tw orzy ona trójkąt z Saturnem i linią głow y oznacza to pow odzenie i świetność w życiu. Linie bransoletowe, zw ane rów nież sm oczym i (GG) leżą u nasady rąki i biegną w poprzez napięstka, mogą być pojedyncze, podwójne i potrójne. Znaczą długość życia. Jest jeszcze tak zw any pasek We nery półkolista linia od nasady palca średniego do trzeciego ponad linią serca. Jeśli ktoś ją ma a ma ją raczej mało ludzi, nie powinien mieć o sobie zbyt w ielkiego w yobrażenia, linia ta źle bowiem św iadczy o właścicieli. Linia ostatnia to także rzadko spotykana via solis, zwana linią słońca. Biegnie ona przez linię serca, przecinąjąc ją blisko zew nętrznej strony ręki. Przedstaw iono tu dwa system y nazew nictw a linii. Radzim y zachow ać rysunek i dokładnie odczytać bieg własnych linii na właściw ej ręce. W następnym odcinku omówimy znaczenie każdej z linii, co zajm ie nam sporo miejsca. P rzyjem nej lektury! (przedr.) Jacek specjalista od slalom unie ma dzisiaj dobrego dnia. Podczas tego ujazdu opuścił dwie bram ki. Zgadnij które. M A G D A KSIĄŻKA Stanisław Barańczak, Biogrofloły, Wyd. A 5 P-ń 1991 Św iat stanął na głowie. P o w ażny, poczytn y i uznany poeta w ypisuje d yrd ym ały. To, że Stanisław B arańczak uznał za stosowne, zresztą nie po raz pierw szy, poflirtować z nieco lżejszą muzą nie jest w praw dzie powodem do paniki, lecz swoistym znakiem naszych czasów. Poecie, nawet takiem u ja k Barańczak, jest bowiem coraz trudniej przekonać w yd a w cę, aby w ydał, i czytelnika, żeby kupił tom ik jego wierszy.' Biogrofioły, czyli P oczet 56 jednostek sław nych, sław etnych i sław ionych nie są je d nak przejaw em koniukturalizmu autora. To raczej jedne z tych kaw ałków, jak ie poeci tworzą od w ieków w tow arzystwie inteligentnych interlokutorów, pięknych kobiet i kielichów wina, aby naostrzyć pióro, a twórczości dodać pikanterii. Te hum orystyczne biograficzn e - poetyckie notatki to m e lanż zabaw y ze słowem, w yd a rzeniami z żyw otów sław nych ludzi i ironicznych skojarzeń B arańczaka. Nie rozśmiesząją w praw dzie do łez, ale bez w ątpienia mogą być świetną terapią przeciw chandrze. VIDEO Kot o dziewięciu ogonach Interesujący dram at krym i nalny z elem entam i science fiction w łoskiego speca od m akabry i horroru Dario Argento- N iewidom y pasjonat krzyżów ek i zagadek przypadkowo podsłuchuje rozm owę, która naprowadza go na trop w yrafinowanego m ordercy. Postanawia na w łasną rękę prowadzić śledztwo. Film zaw iera wielo scen krw aw ych i okrutnych. Sporo grozy, napięcia i elem e ntów zaskoczenia. Kot o dziewięciu ogonach* Włochy Franęja RFN, grają: K. Malden, J. Franciscua* C. Spaak, rei. Dario Argento- Tor 29 Kom edia. Henry jest lekarzem o nie spełnionych ambicjach. L eczy w praw dzie skutecznie paąjentów, ma romans z pielęgniarką, ma także żon? Lindę, ale w szystko to nie jest powodem do satysfakcji. Jedyną i praw dziw ą paąją jest elektryczna kolejka. Linda pragme dziecka, zrozum ienia u m ęź* Nie mając tego w szystkiego często sięga po alkohol. Pew nego dnia w ich domu ayawifl się Martin. L osy małżeństwa, kolejki są zagrożone. Track 29, Wielka BrytanUgraj*: T. Russel, G. Oldm> C. Lloyd, rei. Nicolas Roeg-

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XI OLIMPIADY NOTARIALNEJ Mszana Dolna 31 maja - 3 czerwca 2012 roku

PROGRAM XI OLIMPIADY NOTARIALNEJ Mszana Dolna 31 maja - 3 czerwca 2012 roku PROGRAM XI OLIMPIADY NOTARIALNEJ Mszana Dolna 31 maja - 3 czerwca 2012 roku Organizatorzy : Krajowa Rada Notarialna, Izba Notarialna w Krakowie, Klub Sportowy TURBACZ w Mszanie Dolnej czwartek 31 maja

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t P l a n u f i n a n s o w e g o n a r o k

P r o j e k t P l a n u f i n a n s o w e g o n a r o k P r o j e k t P l a n u f i n a n s o w e g o n a r o k 2 0 1 8 M i e j s k o - G m i n n y O ś r o d e k K u l t u r y S p o r t u i R e k r e a c j i w Z d z i e s z o w i c a c h Dział 926 - Kultura

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Międzyszkolne Igrzyska Olimpijskie są z całą pewnością wizytówką szkoły. Organizujemy je rokrocznie dla ponad

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E

O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E wójta, zastępcy w ójta, sekretarza gminy, skarbnika gm iny, kierownika jednostki organizacyjnej gm iny, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y f C & J - O /P. ZA STĘ Wydi Y R E K T O R A OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre

HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre Page 1 of 7 N a z w a i a d re s sp ra w o z d a w c z e j: D o ln o ś lą s k i U rz ą d W o je w ó d z k i w e W ro c ła w iu PI. P o w s ta ń c o w W a rs z a w y 1 50-153 W ro cław IN F O R M A C J

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA UNIWERSJADA 2017 Mistrzostwa Studentów I Roku Eliminacje Ogólnopolskich Igrzysk Studentów I Roku Lublin 2017.

LUBELSKA UNIWERSJADA 2017 Mistrzostwa Studentów I Roku Eliminacje Ogólnopolskich Igrzysk Studentów I Roku Lublin 2017. KOMUNIKAT nr 2 Lublin, 08.11. r. Zawody w ramach Lubelskiej Uniwersjady odbędą się wg poniższych szczegółowych terminarzy gier/zawodów i przepisów: 1) Futsal mężczyzn Organizator: KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Szkoły reprezentują następujące kraje: 1) PSP Czepielowice Grecja 2) PSP Lubsza-Dobrzyń Portugalia 3) PSP

Bardziej szczegółowo

Szanowny/a/ Pan/i/ Prezes Izby Notarialnej! Szanowne Biuro Rady!

Szanowny/a/ Pan/i/ Prezes Izby Notarialnej! Szanowne Biuro Rady! Szanowny/a/ Pan/i/ Prezes Izby Notarialnej! Szanowne Biuro Rady! Uprzejmie informuję, że uczestnicy XIV Olimpiady Notarialnej w Mszanie Dolnej w dniach 2-5 czerwca 2016 roku są zakwaterowani w następujących

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2013/2014 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

XIV Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów REWAL GRYFICE 29 30 MAJA 2015 PIŁKA NOŻNA

XIV Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów REWAL GRYFICE 29 30 MAJA 2015 PIŁKA NOŻNA Termin: 29-30 maja 2015 piątek 29 maja godz. 11.00 17.00 sobota 30 maja godz. 11.00 15.00 PIŁKA NOŻNA Miejsce: Stadion Sportowy 3 boisko ze sztuczną nawierzchnią, Niechorze, ul. Leśna 3 W zawodach weźmie

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. BRM MG

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. BRM MG BRM.0012.8.13.2011.MG Protokół 13/2011 z posiedzenia Komisji Kultury Sportu i Rekreacji w dniu 07.09.2011r. (godz. 15:15-18:40) Posiedzenie komisji odbyło się w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy

Bardziej szczegółowo

O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E

O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gm iny, kierownika jednostki organizacyjnej gm iny, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA UNIWERSJADA 2016 Mistrzostwa Studentów I Roku Eliminacje Ogólnopolskich Igrzysk Studentów I Roku Katowice 2016

LUBELSKA UNIWERSJADA 2016 Mistrzostwa Studentów I Roku Eliminacje Ogólnopolskich Igrzysk Studentów I Roku Katowice 2016 KOMUNIKAT nr 2 Lublin, 01.11. r. Zawody w ramach Lubelskiej Uniwersjady odbędą się wg poniższych szczegółowych terminarzy gier/zawodów i przepisów: 1) Futsal mężczyzn Organizator: KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XIX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO DĘBNO 29 kwietnia 2 maja 2012

REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XIX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO DĘBNO 29 kwietnia 2 maja 2012 REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XIX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO DĘBNO 29 kwietnia 2 maja 2012 1. Cel zawodów. Propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa w zakresie edukacji sportowej, kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli.

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I Piotr: Ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, zwłaszcza tego, że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Kasa nie może

Bardziej szczegółowo

... WE... - środki pieniężne zgromadzone w walucie o b cej:...

... WE... - środki pieniężne zgromadzone w walucie o b cej:... OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE b u rm istrza, zastę pcy b u rm istrza, sek retarza gm iny, s k arb n ik a gm in y, k iero w n ik a je d n o stk i erg a itreacyjn ej- gm iny, osoby za rzą d za ją cej i człon k

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Nasze działania wspierają władze miasta Tychy:

Nasze działania wspierają władze miasta Tychy: Nasze działania wspierają władze miasta Tychy: Prezydent Miasta Andrzej Dziuba Zastępca Prezydenta Miasta Tychy Pani Daria Szczepańska ( ) trzeba podjąć próbę stworzenia systemu, który zadziała dobrze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 10 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Piątek, 7 lutego. TVP Halo tu Soczi Ceremonia otwarcia Studio Stadion Narodowy

Piątek, 7 lutego. TVP Halo tu Soczi Ceremonia otwarcia Studio Stadion Narodowy Czwartek, 6 lutego 15.00 Narciarstwo dowolne muldy K (eliminacje) 16.30 Łyżwiarstwo figurowe druż. (program krótki solistów i par sportowych) 16.30 Ceremonia otwarcia 21.05 Studio Stadion Narodowy Piątek,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Piłkarskiego Bądź Następny z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności Szkoły Futbolu Staniątki

Regulamin Turnieju Piłkarskiego Bądź Następny z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności Szkoły Futbolu Staniątki Regulamin Turnieju Piłkarskiego Bądź Następny z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności Szkoły Futbolu Staniątki I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych dzieci 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Startuje jedenasty sezon Marcin Gortat Camp

Startuje jedenasty sezon Marcin Gortat Camp 23-08-19 1/5 09.07.2018 14:23 Marcin Durasik / Wydział Sportu kategoria: Aktualności sportowe Poniedziałkowe zajęcia w Atlas Arenie zainaugurowały 11. edycję Marcin Gortat, czyli koszykarskich treningów

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Regulamin: Organizatorzy: ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

ŚWIETNY WYSTĘP REPREZENTACJI KGP W PIŁCE NOŻNEJ W HOLANDII

ŚWIETNY WYSTĘP REPREZENTACJI KGP W PIŁCE NOŻNEJ W HOLANDII POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/118018,swietny-wystep-reprezentacji-kgp-w-pilce-noznej-w-holandii.html Wygenerowano: Piątek, 22 grudnia 2017, 07:44 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

oferta programowa 01 Piłka nożna - MLS 02 Kolarstwo torowe - Mistrzostwa Europy 05 Tenis - Australian Open 03 Hokej - Liga Mistrzów

oferta programowa 01 Piłka nożna - MLS 02 Kolarstwo torowe - Mistrzostwa Europy 05 Tenis - Australian Open 03 Hokej - Liga Mistrzów jesień 2017 Eurosport 2 Oferta programowa kanału Eurosport 2 jest skierowana przede wszystkim do najbardziej wymagających kibiców sportów drużynowych. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu Eurosport

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW I. O turnieju BiznesCup Zabierzów Piłkarskie Mistrzostwa Firm o Puchar Wójta gminy Zabierzów - BiznesCup

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl Wywiad z Panią Olą Pajączkowską, kierownikiem szkolnej akcji Zima w mieście 3 Dziennik Sylwii 4 Największe atrakcje

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis Lp. Termin realizacji KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ZAWIERCIE 2015 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator

Bardziej szczegółowo

14 LIPCA (PONIEDZIAŁEK) Hasło dnia: Kciuk za tych co najbliżej. Lubię to! 6.30 Jutrznia (dla chętnych) 7.00 Msza Święta 8.00 9.

14 LIPCA (PONIEDZIAŁEK) Hasło dnia: Kciuk za tych co najbliżej. Lubię to! 6.30 Jutrznia (dla chętnych) 7.00 Msza Święta 8.00 9. Program Szczegółowy 13 LIPCA (NIEDZIELA) Hasło dnia: Wszystkie narody klaskajcie w dłonie od godz. 8.00 Rejestracja grup 12.30 14.15 Obiad 14.30 15.30 Przejazd do Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ chłopcy r. 2001

UCZNIOWIE KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ chłopcy r. 2001 UCZNIOWIE KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ chłopcy r. 2001 Lubelski Związek Piłki Nożnej ogłasza nabór do klasy piłkarskiej Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego w GIMNAZJUM nr 16 w Lublinie, ul. Poturzyńska 2, na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ. Rocznik 2004 U Wrocław; 1-2 LUTY 2014r.

PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ. Rocznik 2004 U Wrocław; 1-2 LUTY 2014r. PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ Rocznik 2004 U - 10 Wrocław; 1-2 LUTY 2014r. 1 PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 1. Termin turnieju: 1-2.02.2014 r. 2. Miejsce rozgrywania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. T-Mobile Ekstraklasa

OFERTA. T-Mobile Ekstraklasa T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2014/2015 B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3 6 6

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU W NOWYM TOMYŚLU

R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU W NOWYM TOMYŚLU Ośrodek Oświaty i Sportu w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33 tel. 61 44 51 431 fax. 61 44 51 440 e-mail: oois@interia.pl R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu finansowego na rok 2018 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

Projekt Planu finansowego na rok 2018 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Projekt Planu finansowego na rok 2018 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach w pełnych złotych Dział 926 - Kultura Fizyczna Rozdżiał 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016

REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016 REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016 I. Organizatorzy: - ZSCKR im. Wincentego Witosa w Suwałkach, - Siatkówka dz. mgr Jarosław Jutkiewicz (nauczyciel w- f ), - dz. i chł.

Bardziej szczegółowo

XXIV HALOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ IM. EDWARDA KONOPKI

XXIV HALOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ IM. EDWARDA KONOPKI XXIV HALOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ IM. EDWARDA KONOPKI 13 styczeń 2018 Hala ARENA RAFAKO OSIR Racibórz ul. Łąkowa 31 XXIV HALOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ IM. EDWARDA KONOPKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

CZYTAJ PIŁKA NOŻNA IBRA. CHŁOPAK, KTÓRY ODNALAZŁ WŁASNĄ DROGĘ

CZYTAJ PIŁKA NOŻNA IBRA. CHŁOPAK, KTÓRY ODNALAZŁ WŁASNĄ DROGĘ CZYTAJ PIŁKA NOŻNA IBRA. CHŁOPAK, KTÓRY ODNALAZŁ WŁASNĄ DROGĘ MIAŁ SZEŚĆ LAT, KIEDY UKRADZIONO MU UKOCHANEGO BMX-A, PO CZYM ON SAM PODPROWADZIŁ PIERWSZY ROWER. DZIESIĘĆ KIEDY ROZDZIELONO GO Z SIOSTRĄ.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017

OFERTA. LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017 LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017 B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3 6 6 4

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

PIŁKA NOŻNA. Miejsce: Boisko ze sztuczną nawierzchnią, Stadion Miejski w Legionowie ul. Parkowa 27

PIŁKA NOŻNA. Miejsce: Boisko ze sztuczną nawierzchnią, Stadion Miejski w Legionowie ul. Parkowa 27 PIŁKA NOŻNA Termin: 30-31 maja 2014 piątek 30 maja godz. 11.00 17.00 sobota 31 maja godz. 11.00 15.00 Miejsce: Boisko ze sztuczną nawierzchnią, Stadion Miejski w Legionowie ul. Parkowa 27 W zawodach weźmie

Bardziej szczegółowo

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości W sobotę 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2015/2016

Ferie zimowe w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2015/2016 Ferie zimowe w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2015/2016 30 stycznia 2016 roku (sobota) - Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy w sali

Bardziej szczegółowo

MINISTER W arszawa, dnia 3 w rześnia 2018 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MINISTER W arszawa, dnia 3 w rześnia 2018 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MINISTER W arszawa, dnia 3 w rześnia 2018 r. BON-YII.5280.6.4.2018.UK Pan Adam Kondzior Przew odniczący Zarządu Polskiego Forum Osób N iepełnospraw nych Stosow nie do postanow ień zarządzenia N r 2 M inistra

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39 W Myślenicach podczas ferii zimowych nie ma mowy o nudzie. Przy udziale finansowym Miasta i Gminy Myślenice stowarzyszenia i kluby sportowe przygotowały niezwykle ciekawą i atrakcyjną ofertę zarówno dla

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

Serbia Słowenia Hiszpania Turcja Ukraina

Serbia Słowenia Hiszpania Turcja Ukraina 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Koszykarskie Mistrzostwa Europy Mężczyzn do lat 18 Eurobasket U-18 21-31 Lipca

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015 KIM JESTEŚMY BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2017/1018

REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2017/1018 REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2017/1018 I. Organizatorzy: - ZSCKR im. Wincentego Witosa w Suwałkach, - Siatkówka dz. i chł. mgr Joanna Łanczkowska (nauczyciel w- f), - Koszykówka

Bardziej szczegółowo

Czy na pewno jesteś szczęśliwy?

Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Mam na imię Kacper i mam 40 lat. Kiedy byłem małym chłopcem nigdy nie marzyłem o dalekich podróżach. Nie fascynował mnie daleki świat i nie chciałem podróżować. Dobrze się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2016

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2016 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2016 1. TURNIEJE TRIO - BASKET Cykl turniejów koszykówki ulicznej przeznaczony dla dzieci i młodzieży, odbywający się na Orliku przy Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 W TORUNIU WAKACJE Z ORLIKIEM na obiektach MOSiR TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN TORUŃ 2014 W PIŁCE NOŻNEJ

LATO 2014 W TORUNIU WAKACJE Z ORLIKIEM na obiektach MOSiR TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN TORUŃ 2014 W PIŁCE NOŻNEJ LATO 2014 W TORUNIU WAKACJE Z ORLIKIEM na obiektach MOSiR TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN TORUŃ 2014 W PIŁCE NOŻNEJ REGULAMIN ROZGRYWEK 1 2 3 4 1. Celem turnieju jest promowanie sportu wśród młodych ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe (1) EDYCJA ZIMOWA. Piłka Uhlsport 350 gram TC 350 LITE (100152001) OFERTA SPECJALNA 59,00PLN 99,00PLN

Informacje szczegółowe (1) EDYCJA ZIMOWA. Piłka Uhlsport 350 gram TC 350 LITE (100152001) OFERTA SPECJALNA 59,00PLN 99,00PLN Informacje szczegółowe (1) EDYCJA ZIMOWA Terminy turniejów pod balonem 22-23 listopad rocznik 2005 i 2007 06-07 grudzień rocznik 2006 13-14 grudzień rocznik 2002 10-11 styczeń rocznik 2001 07-08 luty rocznik

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

16.20 przewidywane zakończenie turnieju, wręczenie nagród.

16.20 przewidywane zakończenie turnieju, wręczenie nagród. 1. Organizatorem turnieju jest Akademia Piłkarska UKS MAZOVIA Tomaszów Mazowiecki 2. Termin i miejsce TURNIEJU a) Termin: 1 lutego 2015 r. b) Miejsce rozegrania turnieju: Hala Gimnazjum nr 7 ul. Św. Antoniego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROCZNIKI 2000 I MŁODSZE Szczypiorniak na Orlikach 2013 rozgrywanego w ramach projektu: PGNiG Dzieciom 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii w sobotę 12 czerwca 2010 o godz. 10:00 w ośrodku sportowym nad Dunajem SV Urfahr 4040 Linz,Ferihumerstr. 42a Drodzy Rodacy! Z całą przyjemnością mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY TARNOWSKIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOZNEJ REGULAMIN

OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY TARNOWSKIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOZNEJ REGULAMIN OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY TARNOWSKIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOZNEJ REGULAMIN Organizator MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska i Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska Miejsce Hala Sportowa Agaty Mróz-Olszewskiej Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO CZAPLINEK 30 kwietnia 2 maja 2013

REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO CZAPLINEK 30 kwietnia 2 maja 2013 REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO CZAPLINEK 30 kwietnia 2 maja 2013 1. Cel zawodów. Propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa w zakresie edukacji sportowej, kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Finał Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet

Finał Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Finał Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet 27-28.01.2012r Radom Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ MINI PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW 1. Uczestnictwo: Drużynę stanowią uczniowie jednej, zgłoszonej do rozgrywek szkoły podstawowej urodzeni w 2004 roku i młodsze. Zespół liczy 12 zawodników.

Bardziej szczegółowo

NOWINKI ZSS NR17. nr 1 wrzesień 2017 CENA: 1 ZŁ

NOWINKI ZSS NR17. nr 1 wrzesień 2017 CENA: 1 ZŁ NOWINKI ZSS NR17 nr 1 wrzesień 2017 CENA: 1 ZŁ Witamy serdecznie po wakacjach! Mamy nadzieję, że mimo płatającej figle pogody były bardzo udane, a Wy wypoczęci wracacie do pracy :) Z ŻYCIA SZKOŁY 4 września

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 marca 2019 r. zarządza się co następuje:

z dnia 1 marca 2019 r. zarządza się co następuje: ZARZĄDZENIE NR 173/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok Na podstawie art. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK 31.01. 2010 r.

PONIEDZIAŁEK 31.01. 2010 r. PONIEDZIAŁEK 31.01. 2010 r. TEMAT DNIA: OCZY SĄ ŚLEPE DLATEGO PRZYJACIELA NALEśY SZUKAĆ SERCEM Godzina Działania Osoby prowadzące zajęcia 9.20-11.30 Podział na grupy kolorów Wspólna modlitwa na holu nauka

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

Wszystko to zostało razem zapakowane i przygotowane do wysłania.

Wszystko to zostało razem zapakowane i przygotowane do wysłania. Witajcie, Zastanawiałem się od czego zacząć, bo od mojej prośby do Was o wsparcie mnie w przygotowaniu pomocy dzieciom i młodzieży w mieście Embu w Kenii minęło już prawie trzy miesiące, a mnie się wydaje

Bardziej szczegółowo

III Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży. Wójt Gminy Włoszakowice

III Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży. Wójt Gminy Włoszakowice REGULAMIN III Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży o Puchar Wójta Gminy Włoszakowice Organizator Współorganizator Patronat honorowy Termin Miejsce Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Kompleks Boisk Sportowych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE FERIE W POZNANIU

SPORTOWE FERIE W POZNANIU SPORTOWE FERIE W POZNANIU Już za parę dni w Wielkopolsce rozpoczynają się ferie zimowe, jak co roku Wydział Kultury Fizycznej wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji przygotowały bogaty program

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 W zespołowych grach sportowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) obowiązuje regulamin ogólny Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół Miasta Leszna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Planu Pracy Opiekuńczo Wychowawczej w 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ I PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik do Planu Pracy Opiekuńczo Wychowawczej w 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ I PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik do Planu Pracy Opiekuńczo Wychowawczej w 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ I PRZEDSIĘWZIĘĆ 2014/2015 WYKAZ IMPREZ O CHARAKTERZE OGÓLNYM 1. Dzień Chłopaka. 2. Dzień Bursiaka. 3. DEN. 4. Trening ewakuacyjny.

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

NR czerwiec Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w

NR czerwiec Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w NR. 33 - czerwiec 2008 - Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w UWAGA DZIECI I RODZICE!!! Akcja Lato 2008 Zbliża się lato i jak co roku podczas wakacji Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka 1 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzcy turnieju w kategorii chłopców urodzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wakacje w mieście - wesoło, aktywnie i bezpiecznie Termin realizacji: I turnus 27. 06. 08. 07. 2016 r. II turnus 11. 07. 22. 07.

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin turnieju. 1 Postanowienia ogólne Regulamin turnieju 1 Postanowienia ogólne Turnieje będą rozgrywane na hali sportowej przy ul.poezji 5 w Falenicy. Planowany czas trwania turnieju to 9:00-17:00 Turniej przewidziany jest na 12 drużyn Turnieje

Bardziej szczegółowo