z dnia 15 czerwca 2021 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 15 czerwca 2021 r."

Transkrypt

1 Trzecie Rozporządzenie w sprawie środków niezbędnych do ochrony ludności przed zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 (Trzecie Rozporządzenie w sprawie działań ochronnych przed zakażeniami SARS-CoV-2 3. InfSchMV) z dnia 15 czerwca 2021 r. 1/38 Na podstawie 2 zdanie pierwsze i drugie Berlińskiej ustawy w sprawie partycypacji parlamentu w kwestiach dotyczących COVID-19 z dnia 1 lutego 2021 r. (GVBl. str. 102) oraz 32 zdanie pierwsze i drugie w związku z 28 ustęp 1 i 28a ustęp 1 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I str. 1045), ostatnio zmienionej artykułem 1 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. (BGBl. I str. 1174) jak również 11 Rozporządzenia specjalnego w sprawie środków ochronnych przeciwko COVID-19 z dnia 8 maja 2021 r. (BAnz V1) Senat zarządza co następuje: Spis treści Preambuła Część I Podstawowe obowiązki, zasady ochrony i higieny 1 Podstawowe środki higieny podczas pandemii 2 Maska medyczna i maska FFP-2 3 Kontrola dostępu 4 Rejestr obecności 5 Koncepcja ochrony i higieny 6 Konieczność potwierdzenia negatywnego wyniku testu 7 Zasady dotyczące izolacji 8 Przepisy dotyczące osób zaszczepionych i ozdrowieńców Część II Dalsze zasady higieny i ochrony dotyczące szczególnych obszarów Sekcja 1 Życie społeczne 9 Wspólne przebywanie 10 Zasady zachowania w przestrzeni publicznej (zakaz spożywania alkoholu i obowiązek noszenia maski)

2 2/38 11 Imprezy 12 Imprezy szczególne 13 Zjazdy partii 14 Zgromadzenia Sekcja 2 Życie gospodarcze 15 Obowiązek noszenia maski 16 Handel detaliczny, targi 17 Usługi 18 Gastronomia 19 Atrakcje turystyczne, zakwaterowanie Sekcja 3 Życie zawodowe 20 Wytyczne prawa federalnego 21 Home-office i obowiązek noszenia maski 22 Obowiązek oferowania testów 23 Imprezy szczególne Sekcja 4 Edukacja 24 Opieka dzienna nad dziećmi 25 Szkoły 26 Szkoły wyższe 27 Inne placówki edukacyjne 28 Kształcenie zawodowe Sekcja 5 Kultura 29 Instytucje kultury Sekcja 6 Sport i czas wolny 30 Ogólne uprawianie sportu 31 Kryte obiekty sportowe, siłownie, studia tańca i podobne placówki 32 Baseny

3 3/38 33 Zawody sportowe 34 Obiekty rekreacyjne Sekcja 7 Zdrowie, opieka i sprawy społeczne 35 Zakłady opieki zdrowotnej, szpitale 36 Opieka 37 Pomoc integracyjna, pomoc społeczna, pomoc bezdomnym Część III Upoważnienie do wydawania rozporządzeń; przepisy przejściowe i końcowe 38 Klauzula o charakterze eksperymentatorskim 39 Upoważnienie do wydawania rozporządzeń 40 Ograniczenie praw podstawowych 41 Wykroczenia 42 Wejście w życie, wygaśnięcie Preambuła Celem niniejszego rozporządzenia jest kontynuowanie niezbędnego ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19 poprzez podjęcie działań na rzecz ochrony zdrowia publicznego i opanowania skutków dla systemu opieki zdrowotnej. Część I Podstawowe obowiązki, zasady ochrony i higieny 1 Podstawowe środki higieny podczas pandemii (1) Każda osoba jest zobowiązana do przestrzegania ogólnie zalecanych podstawowych środków zapobiegania zakażeniom, czyli do zachowania minimalnej odległości 1,5 metra od innych osób, stosowania odpowiedniej higieny rąk, do właściwego postępowania podczas kaszlu i kichania oraz zapewnienia wystarczającej wentylacji podczas przebywania w zamkniętych pomieszczeniach. Osobom, które wykazują objawy choroby COVID-19 w rozumieniu aktualnie obowiązujących kryteriów Instytutu Roberta Kocha (RKI) zaleca się, by ograniczyły swoje kontakty społeczne do

4 osób z własnego gospodarstwa domowego aż do momentu wyjaśnienia tych objawów przez lekarza. 4/38 (2) W przestrzeni publicznej występuje ogólny obowiązek zachowania minimalnej odległości 1,5 metra, o którym mowa w ustępie 1. Nie ma to zastosowania, jeżeli w danych okolicznościach nie jest możliwe uniknięcie fizycznej bliskości i zachowanie odległości 1,5 metra, w szczególności 1. w kontaktach w gronie najbliższych, 2. podczas czynności wykonywanych w ramach sprawowania opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej, w tym dostarczania środków terapeutycznych, pomocniczych i pielęgnacyjnych, 3. w kontaktach z osobami ciężko chorymi i umierającymi, 4. podczas sprawowania opieki dziennej nad dziećmi w rozumieniu 22 VIII Księgi Kodeksu socjalnego Pomoc dzieciom i młodzieży w wersji opublikowanej dnia 11 września 2012 r. (BGBl. I str. 2022), ostatnio zmienionego artykułem 1 ustawy z dnia 3 czerwca 2021 r. (BGBl. I str.1444) w aktualnie obowiązującej wersji, w szkołach, w tym w placówkach drugiej ścieżki edukacyjnej w rozumieniu Ustawy o szkolnictwie z dnia 26 stycznia 2004 r. (GVBl. str. 26), ostatnio zmienionej artykułem 35 ustawy z dnia 12 października 2020 r. (GVBl. str. 807) w aktualnie obowiązującej wersji oraz w kształceniu zawodowym, 5. podczas świadczenia usług wykonywanych blisko ciała lub 6. ze względu na wynikającą z konstrukcji budowlanej ograniczoną przestrzeń w pomieszczeniach, które z konieczności muszą być używane przez kilka osób jednocześnie, na przykład w środkach transportu publicznego lub w pojazdach mechanicznych lub 7. jeżeli sektorowa ramowa koncepcja higieny, o której mowa w 5 ustęp 2, lub rozporządzenie wydane na podstawie 39 przewidują w drodze wyjątku odległość minimalną mniejszą niż 1,5 metra, a istnieją inne środki zapewniające ochronę przed zakażeniem. Dla celów niniejszego rozporządzenia przestrzeń publiczna obejmuje wszystkie miejsca poza prywatnym mieszkaniem i przynależną do niego ogrodzoną nieruchomością. (3) Grono najbliższych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia stanowią małżonkowie lub partnerzy, członkowie własnego gospodarstwa domowego oraz osoby, nad którymi sprawowana jest opieka lub które posiadają prawo do kontaktów z dzieckiem. (4) Ze względu na szczególną ochronę osób, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, podczas kontaktu z nimi należy zadbać o odpowiednie czyszczenie powierzchni i pomieszczeń sanitarnych, zachować minimalną odległość i przez cały czas nosić maskę medyczną. Dodatkowo zaleca się każdej osobie wcześniejsze wykonanie szybkiego testu antygenowego (PoC), w tym

5 5/38 testu do samodzielnego wykonania, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko zarażenia osób trzecich na skutek nierozpoznanego zakażenia, które dana osoba przechodzi bezobjawowo. 2 Maska medyczna i maska FFP-2 (1) Maskę należy nosić w taki sposób, aby szczelnie zakrywała usta i nos, i aby zapobiegała rozprzestrzenianiu się kropli i aerozoli podczas oddychania, kasłania, kichania lub mówienia. Maska medyczna w rozumieniu niniejszego rozporządzenia jest maską ochronną wykonaną ze specjalnych materiałów, która spełnia wymagania określone w załączniku i która nie może posiadać zaworu wydechowego. Maska FFP2 w rozumieniu niniejszego rozporządzenia jest maską ochronną wykonaną ze specjalnych materiałów, która spełnia wymagania określone w załączeniu i która nie może posiadać zaworu wydechowego. W przypadku, gdy niniejsze rozporządzenie nakazuje noszenie maski medycznej, można również stosować maskę FFP2. Obowiązek noszenia maski medycznej może być określony w sektorowej koncepcji higieny, o której mowa w 5 ustęp 2 lub w rozporządzeniu wydanym na podstawie 39. (2) W zakresie, w jakim niniejsze zarządzenie nakazuje noszenie maski medycznej lub maski FFP2, obowiązek ten nie ma zastosowania 1. do dzieci do ukończenia szóstego roku życia, 2. do dzieci do ukończenia czternastego roku życia w odniesieniu do masek FFP-2, przy czym zamiast nich należy nosić maski medyczne, 3. do osób, które ze względu na potwierdzony zaświadczeniem lekarskim uszczerbek na zdrowiu, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim chorobę przewlekłą lub niepełnosprawność nie mogą nosić maski medycznej; osoby odpowiedzialne są upoważnione do wglądu do oryginału zaświadczenia w celu zweryfikowania, czy warunki dla tego wyjątku zostały spełnione, 4. do osób głuchych i niedosłyszących oraz osób komunikujących się z nimi, a także osób im towarzyszących, 5. do klientów w zakładach rzemieślniczych i usługowych działających w branży pielęgnacji ciała w trakcie wykonywania usługi, podczas której klienci nie mogą przez cały czas nosić maski medycznej (usługi wykonywane przy twarzy) lub 6. wówczas, gdy dalsze wyjątki zostały przewidziane w sektorowej ramowej koncepcji higieny, o której mowa w 5 ustęp 2 lub w rozporządzeniu wydanym na podstawie 39. (3) W przypadku, gdy podczas zgromadzeń prywatnych lub zgromadzeń w przestrzeni publicznej, tj. gdy ludzie razem przebywają nie jest możliwe zachowanie minimalnej odległości od wszystkich uczestników wymaga się noszenia maski medycznej.

6 6/38 3 Kontrola dostępu Jeżeli w niniejszym rozporządzeniu została przewidziana kontrola dostępu, to w przypadku otwarcia obiektu przy kontroli dostępu mającej na celu zachowanie minimalnych odległości stosuje się współczynnik określający maksymalną dopuszczalną liczbę gości lub innych użytkowników przypadających na powierzchnię użytkową danych pomieszczeń: 1. w przypadku obiektów o powierzchni użytkowej do 800 metrów kwadratowych stosuje się współczynnik wynoszący maksymalnie jednego użytkownika na 10 metrów kwadratowych powierzchni użytkowanej w danym celu, 2. w przypadku obiektów o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 801 metrów kwadratowych lub więcej, współczynnik to maksymalnie jeden użytkownik na 10 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla powierzchni do 800 metrów kwadratowych, a dla powierzchni powyżej 800 metrów kwadratowych maksymalnie jeden użytkownik na 20 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. W przypadku centrów handlowych miarodajna jest dana łączna powierzchnia sprzedaży. Jeżeli powierzchnia użytkowa lub powierzchnia pomieszczenia handlowego jest mniejsza niż 20 metrów kwadratowych, to w takim przypadku może być wpuszczony jeden użytkownik. 4 Rejestr obecności (1) Jeżeli niniejsze rozporządzenie nakazuje prowadzenie rejestru obecności, wymóg ten jest spełniany poprzez zebranie przez osobę odpowiedzialną następujących informacji od osoby, której obecność ma zostać udokumentowana: 1. imię i nazwisko, 2. numer telefonu, 3. dzielnica lub gmina miejsca zamieszkania lub stałego pobytu (zbędne w przypadku stosowania aplikacji cyfrowych), 4. pełny adres oraz adres , jeżeli istnieje, 5. czas obecności oraz 6. numer miejsca lub stołu, jeżeli takie występują (zbędne w przypadku stosowania aplikacji cyfrowych) oraz 7. fakt wykonania testu zgodnie z 6 ustęp 1 zdanie pierwsze punkt 1 lub 2 albo przedłożenie zaświadczenia zgodnie z 6 ustęp 1 zdanie pierwsze punkt 3 lub 4, o ile takie zaświadczenie jest wymagane w niniejszym rozporządzeniu; można odstąpić od tego wymogu w przypadku prowadzenia dokumentacji w formie

7 elektronicznej zgodnie z 6 ustęp 1 zdanie pierwsze punkt 3 lub 4 w formatach uznanych przez Zarząd Senatu ds. zdrowia. 7/38 (2) Rejestr obecności może być wykorzystywany wyłącznie do egzekwowania przepisów dotyczących ochrony przed zakażeniami, w szczególności do śledzenia kontaktów. Dane zgromadzone zgodnie z ustępem 1 należy przechowywać lub zapisywać na okres czterech tygodni, począwszy od zakończenia wydarzenia, z którego wynika obowiązek wpisu do rejestru obecności, i chronić przed wglądem osób trzecich. Po upływie okresu przechowywania rejestr obecności należy usunąć lub zniszczyć. (3) Rejestr obecności należy udostępnić właściwym organom na ich wniosek w związku z kontrolą przestrzegania obowiązków, o których mowa w ustępach 1 i 2. Ponadto rejestr obecności należy udostępnić właściwym organom na ich wniosek lub zapewnić do niego dostęp w inny odpowiedni sposób w przypadku stwierdzenia, że w momencie gromadzenia danych osoba była chora, podejrzana o to, że jest chora, zarażona lub jest nosicielem w rozumieniu Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym. Zdania 1 i 2 nie obowiązują w sytuacji, gdy rejestr obecności jest prowadzony z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, które od strony technicznej nie dają osobie odpowiedzialnej możliwości spełnienia tych przepisów. (4) Obowiązek prowadzenia rejestru obecności może być również realizowany przy użyciu aplikacji cyfrowych, w tym takich, które umożliwiają automatyczne gromadzenie danych bez udziału osoby odpowiedzialnej. Osoby odpowiedzialne zapewniają należyte wykorzystanie aplikacji cyfrowych. W każdym przypadku musi być zapewniona możliwość prowadzenia rejestru obecności bez użycia aplikacji cyfrowych. Osoby odpowiedzialne są uprawnione i zobowiązane do wglądu do oryginału zaświadczenia, o którym mowa w 6 ustęp 1 zdanie pierwsze punkt 3 lub 4 oraz do sprawdzenia tożsamości obecnej osoby na podstawie urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. (5) Dane, o których mowa w ustępie 2 zdanie pierwsze, należy podawać w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Obowiązuje to również w przypadku zarejestrowania się użytkownika w aplikacji cyfrowej zawierającej rejestr obecności. Osoby odpowiedzialne w rozumieniu ustępu 1, powinny odmówić dostępu lub dalszego pobytu obecnym osobom, które podały niepełne lub oczywiście nieprawidłowe informacje. Jeżeli rejestr obecności prowadzony jest z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, które od strony technicznej nie dają osobie odpowiedzialnej możliwości spełnienia tych przepisów, obowiązuje zdanie trzecie z zastrzeżeniem, że osoby odpowiedzialne muszą zapewnić prawidłowe użytkowanie aplikacji cyfrowych. 5 Koncepcja ochrony i higieny (1) Osoby odpowiedzialne za wszelkiego rodzaju imprezy, z wyjątkiem imprez, o których mowa w 12 ustęp 2, na których jednocześnie obecnych jest więcej niż 20

8 8/38 osób, które to imprezy odbywają się w zakładach i innych placówkach oraz w obiektach sportowych i klubach, sporządzają indywidualną koncepcję ochrony i higieny zgodnie ze szczegółowymi wymogami i przedkładają ją na żądanie właściwemu organowi. W zakresie, w jakim niniejsze zarządzenie przewiduje opracowanie i przestrzeganie indywidualnej koncepcji ochrony i higieny, obowiązują wytyczne mające na celu 1. ograniczenie kontaktów między osobami poprzez przestrzeganie minimalnej odległości 1,5 metra i maksymalnej liczby osób dozwolonej na danej powierzchni; 2. zapewnienie kontroli dostępu i zapobieganie kolejkom dzięki systemowi wyznaczania tras; 3. zapewnienie wystarczającego wietrzenia dzięki kilkakrotnemu otwieraniu okien w ciągu dnia i przewietrzaniu na przestrzał lub dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu wentylacyjnego w pomieszczeniach zamkniętych; 4. zapewnienie możliwości śledzenia kontaktów. Plakaty z informacjami o zasadach zachowania odległości i zasadach higieny należy wywieszać w dobrze widocznym miejscu. Osoby odpowiedzialne, o których mowa w zdaniu pierwszym, dbają o to, by przestrzegane były środki ochronne określone w koncepcji ochrony i higieny. Podczas sporządzania koncepcji ochrony i higieny należy postępować zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Instytutu Roberta Kocha dotyczące zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz zaleceniami Federalnego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Medycyny Pracy (BauA) dotyczącymi wietrzenia pomieszczeń w aktualnie obowiązujących wersjach, wytycznymi odpowiednich organów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, a także należy przestrzegać wytycznych zawartych w niniejszym rozporządzeniu i rozporządzeniach sektorowych wydanych na podstawie 39. (2) Właściwy Zarząd Senatu działając w porozumieniu z Zarządem Senatu ds. zdrowia może w sektorowej ramowej koncepcji higieny określić szczegóły dotyczące wymagań wobec koncepcji ochrony i higieny, o których mowa w ustępie 2, łącznie z wytycznymi dotyczącymi ograniczeń ilości osób przebywających na danej powierzchni, zasad dostępu i bywania. Istniejące ramowe koncepcje higieny są publikowane na stronie internetowej 6 Konieczność potwierdzenia negatywnego wyniku testu (1) W przypadku, gdy w świetle niniejszego rozporządzenia konieczne jest, by osoby uzyskały negatywny wynik testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub przedstawiły negatywny wynik testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS- CoV-2, wykonanego przy użyciu dopuszczonego testu, wymóg ten zostanie spełniony, jeżeli osoba

9 9/38 1. podda się na miejscu testowi antygenowemu Point-of-Care (PoC) w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i uzyska negatywny wynik ( punkt testowania na miejscu ), 2. wykona pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub osoby przez nią wyznaczonej test antygenowy Point-of-Care (PoC) w kierunku zakażenia koronawirusem SARS- CoV-2 do samodzielnego wykonania, który po prawidłowym przeprowadzeniu da wynik negatywny ( rozszerzona kontrola przy wejściu ), 3, przedłoży osobie odpowiedzialnej lub osobie przez nią upoważnionej pisemne lub elektroniczne zaświadczenie, o którym mowa w ustępie 2, o negatywnym wyniku testu antygenowego Point-of-Care (PoC) lub testu do samodzielnego wykonania w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 który został przeprowadzony w ciągu ostatnich 24 godzin, lub 4. przedłoży osobie odpowiedzialnej lub osobie przez nią upoważnionej pisemne lub elektroniczne zaświadczenie, o którym mowa w ustępie 2, o negatywnym wyniku aktualnego testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, który nie jest starszy niż 24 godziny. W przypadku zdania pierwszego punkt 1 i 2 występuje prawo do zażądania każdorazowo od osoby odpowiedzialnej lub osoby przez nią wyznaczonej wystawienia zaświadczenia o wyniku testu. Zaświadczenie należy przedłożyć na żądanie właściwym organom kontrolującym obowiązek wykonywania testu wynikający z niniejszego rozporządzenia. Odbiegające od zdania pierwszego wymagania dotyczące wykonywania testów w szkołach, które wynikają z Rozporządzenia w sprawie zasad higieny szkolnej w związku z Covid-19 z dnia 24 listopada 2020 r. (GVBl. str. 894), ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2021 r. (GVBl. str. 606), w aktualnie obowiązującej wersji, pozostają nienaruszone. (2) Na zaświadczeniu o negatywnym wyniku aktualnego testu antygenowego Pointof-Care (PoC), w tym testu do samodzielnego wykonania, lub testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 musi widnieć co najmniej data i godzina przeprowadzenia testu, nazwa testu oraz nazwa jego producenta, nazwisko osoby poddanej testowi oraz podmiotu, który przeprowadził test lub w przypadku ustępu 1 zdanie pierwsze punkt 2, nazwisko osoby, która nadzorowała wykonanie testu. Ponadto zaświadczenie musi być zgodne ze wzorem udostępnionym przez Zarząd Senatu ds. zdrowia. Jeżeli zaświadczenie zostało wydane w formacie elektronicznym uznawanym przez Departament Senatu ds. zdrowia, jest ono zwolnione z wymogu podawania nazwy testu i nazwy jego producenta oraz nazwy podmiotu lub nazwiska osoby przeprowadzającej test. Wystawić zaświadczenie w rozumieniu ustępu 1 zdanie pierwsze punkt 3 dotyczące testu antygenowego (PoC) w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 do samodzielnego wykonania oraz nadzorować wykonywanie testu wyłącznie osoba wyznaczona w tym celu przez osobę odpowiedzialną w ramach wykonywania zleconego jej zadania.

10 10/38 (3) Jeżeli niniejsze rozporządzenie stanowi o konieczności posiadania negatywnego wyniku testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, to nie dotyczy to dzieci w wieku do ukończenia szóstego roku życia. 7 Zasady dotyczące izolacji (1) Osoby, które dowiedziały się, że wykonany u nich test antygenowy (PoC) w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dał wynik dodatni, są z zastrzeżeniem ustępu 3 zobowiązane do niezwłocznego poddania się testowi potwierdzającemu ten wynik wykonywanemu przy użyciu testu wykrywającego kwas nukleinowy koronawirusa SARS-CoV-2 (test PCR), do bezpośredniego udania się niezwłocznie po uzyskaniu informacji do swojego głównego lub drugiego miejsca zamieszkania lub do innego miejsca zakwaterowania, które pozwala na odizolowanie się i pozostania tam w stałej izolacji przez 14 dni od momentu wykonania testu antygenowego Point-of-Care (PoC). Miejsce izolacji można opuścić w celu wykonania testu PCR. (2) Obowiązki, o których mowa w ustępie 1 stosuje się odpowiednio również do osób mających bliski kontakt z osobą, u której test PCR na SARS-CoV-2 dał wynik dodatni. Zdanie pierwsze stosuje się do osób, które zostały w pełni zaszczepione lub są ozdrowieńcami w rozumieniu 8, jeżeli 1. osoba z dodatnim wynikiem testu, która przybyła z obszaru występowania wariantu wirusa w rozumieniu 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 2 Rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa (BAnz AT V1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 9 czerwca 2021 r. (BAnz AT V2), w aktualnie obowiązującej wersji, jest zakażona budzącym obawy wariantem wirusa (Variant of Concern VoC), z wyjątkiem wariantu VoC B1.1.7, 2. w ciągu 14 dni od kontaktu z osobą, która uzyskała dodatni wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, wystąpią typowe objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, takie jak kaszel, gorączka, katar nosa lub utrata węchu i smaku. Jeżeli w ciągu 14 dni od kontaktu z osobą, która uzyskała dodatni wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, jest wiadome, że osoba ta zaraziła się budzącym obawy wariantem wirusa (VoC) lub jeżeli u osoby pozostającej z nią w bliskim kontakcie wystąpią typowe objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, obowiązki ustanowione w ustępie 1 stosuje się odpowiednio. (3) Osoby, które dowiedziały się, że wykonany u nich test wykrywający kwas nukleinowy koronawirusa SARS-CoV-2 (test PCR) dał wynik dodatni, są zobowiązane do bezpośredniego udania się niezwłocznie po uzyskaniu informacji do swojego głównego lub drugiego miejsca zamieszkania lub do innego miejsca zakwaterowania, które pozwala na odizolowanie się i pozostania tam w stałej izolacji przez 14 dni od momentu wykonania testu antygenowego PCR,

11 11/38 (4) Ustęp 1 stosuje się odpowiednio do osób, które dowiedziały się, że wykonany przez nie test w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przeprowadzony przy użyciu testu antygenowego Point-of-Care (PoC) do samodzielnego wykonania dał wynik dodatni, pod warunkiem, że test został przeprowadzony pod fachowym nadzorem; na żądanie należy wystawić zaświadczenie. Jeżeli test nie został przeprowadzony pod fachowym nadzorem, osoby te są zobowiązane do niezwłocznego poddania się testowi potwierdzającemu ten wynik, wykonywanemu przy użyciu testu wykrywającego kwas nukleinowy koronawirusa SARS-CoV-2 (test PCR), ustęp 2 pozostaje nienaruszony. Za osobę sprawującą fachowy nadzór w rozumieniu zdania pierwszego uznawana jest każda osoba upoważniona do wykonywania testów PoC u innych osób. (5) Osobom będącym w izolacji nie wolno przyjmować wizyt osób, które nie należą do ich gospodarstwa domowego. W okresie izolacji osoby odosobnione podlegają obserwacji przez właściwy urząd ds. zdrowia publicznego. (6) W przypadku ustępu 1 izolacja kończy się wraz z uzyskaniem negatywnego wyniku testu PCR, jednak najpóźniej po 14 dniach od momentu wykonania testu antygenowego Point-of-Care (PoC); w przypadku ustępu 2 kończy się wraz z uzyskaniem negatywnego wyniku testu PoC lub PCR przeprowadzonego najwcześniej 14 dnia po wykonaniu testu PoC lub PCR, będącego podstawą izolacji. (7) Ponadto środki podjęte przez właściwy urząd ds. zdrowia publicznego lub na podstawie ogólnych nakazów dotyczących izolacji obowiązujących w danym okręgu pozostają nienaruszone. Właściwy organ ds. zdrowia publicznego może w indywidualnych przypadkach wydać zarządzenia odbiegające od ustępów 1 do 6. (8) Obowiązki zgłoszeniowe wynikające z Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym pozostają nienaruszone. 8 Przepisy dotyczące osób zaszczepionych i ozdrowieńców (1) Obowiązek wynikający z niniejszego rozporządzenia dotyczący negatywnego wyniku testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub konieczności przedłożenia negatywnego wyniku testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS- CoV-2 przeprowadzonego przy użyciu zatwierdzonego testu, lub skorzystania z oferowanego testu, lub konieczności poddania się testowi w jego zastępstwie, nie mają zastosowania do następujących osób: 1. osób zaszczepionych, które zostały zaszczepione przeciwko Covid-19 szczepionką zatwierdzoną przez Unię Europejską, których ostatnie wymagane szczepienie miało miejsce co najmniej 14 dni wcześniej, 2, ozdrowieńców mogących potwierdzić dodatni wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przeprowadzonego ponad sześć

12 12/38 miesięcy wcześniej, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepienia przeciwko Covid-19 szczepionką zatwierdzoną przez Unię Europejską, a ostatnie szczepienie miało miejsce co najmniej 14 dni wcześniej; oraz 3. ozdrowieńców mogących potwierdzić dodatni wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, który ma co najmniej 28 dni i nie więcej niż sześć miesięcy. (2) Wyjątki dotyczące grona osób, o którym mowa w ustępie 1, stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy nie występują u nich typowe objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, takie jak kaszel, gorączka lub utrata węchu lub smaku. Część II Dalsze zasady higieny i ochrony dotyczące szczególnych obszarów Sekcja 1 Życie społeczne 9 Wspólne przebywanie (1) Wspólne przebywanie w rozumieniu niniejszego rozporządzenia dozwolone jest w przestrzeni publicznej, w pomieszczeniach użytkowanych do celów prywatnych oraz na nieruchomościach użytkowanych do celów prywatnych tylko w gronie najbliższych lub w obecności maksymalnie dziesięciu osób z co najwyżej pięciu gospodarstw domowych jednocześnie, przy czym nie wliczane są do tego dzieci do 14 roku życia. (2) W rozumieniu niniejszego zarządzenia wspólnym przebywaniem jest każde spotkanie osób wymagające interakcji między nimi, które nie jest jeszcze imprezą w rozumieniu 11 lub zgromadzeniem w rozumieniu artykułu 8 Ustawy Zasadniczej i artykułu 26 Konstytucji Berlina. (3) Ustępu 1 nie stosuje się 1. gdy przebywanie na zewnątrz w przestrzeni publicznej jest związane z przekazem informacji przez przedstawicieli prasy, radia, filmu lub innych mediów, 2. w przypadku wykonywania działalności zawodowej, związanej z pełnionym mandatem lub działalności wolontariackiej, w tym prowadzenia sezonowej, koniecznej uprawy powierzchni rolnych, ogrodniczych i leśnych oraz realizowania działań na rzecz reklamy politycznej skierowanej do pojedynczych osób lub poszczególnych grup osób w rozumieniu ustępu 1, w ramach wsparcia partii i wspólnot wyborczych, a także referendów, inicjatyw społecznych, petycji obywatelskich i wniosków mieszkańców, 3. w przypadku korzystania z lokalnego transportu publicznego, kolei i samolotów, promów, statków pasażerskich i pojazdów mechanicznych, które są

13 13/38 wykorzystywane do przewozu pasażerów za wynagrodzeniem lub w celach komercyjnych lub pojazdów mechanicznych, które ze względów zawodowych lub służbowych muszą być użytkowane wspólnie przez pracowników. 4. do osób bezdomnych, o ile i w zakresie, w jakim nie są one zakwaterowane przez władze gminne lub zgodnie z przepisami prawa porządkowego, i nie jest przekraczany górny limit dziesięciu osób przebywających w tym samym czasie, 5. w przypadku świadczenia usług na rzecz pomocy integracyjnej i pomocy osobom bezdomnym 6. w przypadku przeprowadzania zajęć na zewnątrz odbywających się pod opieką pedagogiczną, organizowanych przez szkoły publiczne i szkoły prowadzone przez podmioty niezależne, w tym placówki drugiej ścieżki edukacyjnej, a także placówki niezależne w rozumieniu Ustawy o szkolnictwie, przez placówki przedszkolne i placówki sprawujące dzienną opiekę nad dziećmi w rozumieniu Ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o wspieraniu opieki dziennej nad dziećmi (GVBl. str. 322), ostatnio zmienionej artykułem 30 ustawy z dnia 12 października 2020 r. (GVBl. str. 807) w aktualnie obowiązującej wersji, oraz w ramach prywatnie zorganizowanej opieki nad dziećmi i zajęć prowadzonych przez podmioty działające na rzecz pomocy młodzieży oraz 7. do uprawiania sportu, które dopuszcza niniejsze rozporządzenie. 10 Zasady zachowania w przestrzeni publicznej (zakaz spożywania alkoholu i obowiązek noszenia maski) (1) Zakaz spożywania napojów alkoholowych obowiązuje na terenach zielonych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 1997 r. o terenach zielonych (GVBl. str. 612), ostatnio zmienionej przez 15 ustęp 1 ustawy z dnia 29 września 2004 r. (GVBl. str. 424), oraz na parkingach. (2) W zamkniętych pomieszczeniach maskę FFP-2 powinni nosić pasażerowie korzystający ze środków transportu publicznego, w tym dworców kolejowych, lotnisk i terminali promowych, a także innych pojazdów ze zmieniającymi się pasażerami, (3) Maskę medyczną powinny nosić 1. osoby należące do załogi, które korzystają z transportu publicznego, a nie kierują danym pojazdem, także na dworcach, w portach lotniczych i terminalach promowych oraz pasażerowie innych pojazdów ze zmieniającymi się pasażerami, 2. osoby w pozostałych pojazdach, które nie kierują pojazdem, jeżeli pojazd nie jest wyłącznie użytkowany przez osoby należące do grona najbliższych, 3. osoby w windach.

14 14/38 11 Imprezy (1) Imprezą w rozumieniu niniejszego zarządzenia jest ograniczone w czasie i zaplanowane wydarzenie o zdefiniowanym celu lub zamiarze, sekwencja programów powiązanych tematycznie, merytorycznie lub celem w ramach osobnej odpowiedzialności organizatora, osoby, organizacji lub instytucji, w której uczestniczy grupa osób. Imprezy w rozumieniu artykułu 8 Ustawy Zasadniczej i artykułu 26 Konstytucji Berlina nie są wydarzeniami. W odniesieniu do imprez i form imprez szczegółowo uregulowanych w niniejszym zarządzeniu obowiązują wyłącznie wytyczne tu określone, chyba że postanowiono inaczej. (2) Zabrania się organizowania imprez na zewnątrz, na których jednocześnie obecnych jest ponad 1000 osób. Zabronione są imprezy odbywające się w pomieszczeniach zamkniętych, w których jednocześnie uczestniczy ponad 250 osób. (3) Podczas imprez należy tak rozmieścić krzesła i stoły, aby między osobami, które nie należą do grona najbliższych, była zachowana minimalna odległość 1,5 metra lub aby można było zapewnić wystarczającą ochronę przed zakażeniem za pomocą innych środków lub urządzeń ochronnych w celu ograniczenia transmisji drogą kropelkową. Podczas imprez, na których jednocześnie obecnych jest ponad 250 osób, uczestnikom należy przydzielić stałe miejsce. W przypadku imprez, w których bierze udział jednocześnie od 20 do 250 osób, można zrezygnować z przydzielania stałego miejsca, jeśli każdy uczestnik ma negatywny wynik testu. Minimalna odległość, o której mowa w zdaniu pierwszym, może zostać zmniejszona, jeżeli zapewniona jest ochrona przed zakażeniami drogą kropelkową i aerozolową lub jeżeli każdy uczestnik ma negatywny wynik testów. 16 ustęp 1 oraz 18 ustęp 1 stosuje się odpowiednio do punktów sprzedaży i placówek gastronomicznych. (4) W drodze odstępstwa od przepisu ustępu 2 zdanie drugie w zamkniętych pomieszczeniach mogą odbywać się imprezy z udziałem większej liczby osób niż określona w tym przepisie, maksymalnie jednak przy jednoczesnym udziale osób, o ile spełnione są wymogi ramowej koncepcji higieny Zarządu Senatu ds. kultury, Zarządu Senatu ds. gospodarki lub Zarządu Senatu ds. sportu, która musi zawierać co najmniej wymogi dotyczące wentylacji mechanicznej. (5) Osoby uczestniczące w imprezach w pomieszczeniach zamkniętych muszą nosić maskę FFP2, chyba że pozostają na swoim miejscu. Uczestnicy imprez na zewnątrz muszą nosić maskę medyczną, chyba że pozostają na swoim miejscu. Obecność uczestników należy dokumentować. (6) W przypadku pogrzebów i uroczystości żałobnych na cmentarzach lub w domach pogrzebowych nie obowiązuje górny limit osób, o którym mowa w ustępie 2. Pogrzeby i uroczystości żałobne, które nie są objęte tym przepisem, jak również imprezy prywatne, w szczególności uroczystości ślubne, uroczystości urodzinowe, uroczystości z okazji ukończenia szkoły lub uroczystości z okazji świąt religijnych, są dozwolone na zewnątrz, gdy jednocześnie obecnych jest do 100 osób, a w

15 15/38 pomieszczeniach zamkniętych, gdy jednocześnie obecnych jest do 50 osób. Przy obliczaniu górnego limitu osób, o którym mowa w zdaniu drugim, nie uwzględnia się osób niezbędnych do przeprowadzenia danej uroczystości, jak również grupy osób, o której mowa w 8 ustęp 1 oraz dzieci poniżej 14 roku życia. W przypadku imprez w kręgu rodziny, znajomych lub przyjaciół, które nie są objęte zdaniem drugim, stosuje się odpowiednio górny limit osób, o którym mowa w 9 ustęp 1. Ustęp 5 stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy jednocześnie obecnych jest więcej niż 20 osób. (7) Wspólne śpiewanie może odbywać się w zamkniętych pomieszczeniach tylko wtedy, gdy przestrzegane są standardy higieny i ochrony przed zakażeniami określone w ramowej koncepcji higieny, o której mowa w 5 ustęp 2 lub w rozporządzeniu wydanym przez Zarząd Senatu ds. kultury na podstawie 39. Zdanie pierwsze nie ma zastosowania do śpiewu w kręgu najbliższych. (8) Tylko osoby, które uzyskały negatywny wynik testu, mogą uczestniczyć w imprezach na zewnątrz, na których jednocześnie obecnych jest ponad 250 osób. Jedynie osoby, które uzyskały negatywny wynik testu, mogą uczestniczyć w imprezach w pomieszczeniach zamkniętych, w których jednocześnie obecnych jest ponad 20 osób. Zdania pierwsze i drugie nie mają zastosowania do imprez, o których mowa w ustępie Imprezy szczególne (1) Wspólnoty religijne i światopoglądowe przy organizowaniu imprez religijnokulturowych w rozumieniu artykułu 4 Ustawy Zasadniczej i artykułu 29 ustęp 1 Konstytucji Berlina, muszą wprowadzić koncepcję ochrony i higieny, zgodną z aktualną ramową koncepcją higieny Zarządu Senatu ds. kultury lub wykraczającą poza jej postanowienia. Uczestnicy imprez religijno-kultowych w pomieszczeniach zamkniętych muszą nosić maskę FFP2, chyba że pozostają na swoim miejscu. (2) W przypadku imprez, w tym posiedzeń, Parlamentu Europejskiego, jego klubów i komisji, Niemieckiego Bundestagu, jego klubów i komisji, Bundesratu i jego komisji, Izby Deputowanych, jej klubów i komisji, Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Rządu Federalnego, Senatu Berlina, Rady Burmistrzów i jej komisji, Trybunału Konstytucyjnego w Berlinie, rad okręgów, ich klubów i komisji, jak również przedstawicielstw zagranicznych, organów wymiaru sprawiedliwości, organów, gremiów i urzędów Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych, federacji i krajów związkowych oraz innych jednostek i instytucji realizujących zadania publicznoprawne, stosuje się przepisy 11 ustęp 3, ustęp 5 zdanie pierwsze i ustęp Zjazdy partii

16 16/38 Przepisy artykułu 11 ustęp 3, 5, 7 i 8 zdanie pierwsze i drugie stosuje się do zjazdów partii i zgromadzeń wspólnot wyborczych, które odbywają się na podstawie Ustawy o partiach politycznych w wersji ogłoszonej dnia 31 stycznia 1994 r. (BGBl. I, str. 149), ostatnio zmienionej artykułem 13 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (BGBl. I, str. 1328) w aktualnie obowiązującej wersji, lub w ramach przygotowań do udziału w wyborach powszechnych. 14 Zgromadzenia (1) Przy przeprowadzaniu zgromadzeń w rozumieniu artykułu 8 Ustawy Zasadniczej i artykułu 26 Konstytucji Berlina należy stale zachowywać minimalną odległość 1,5 metra pomiędzy uczestnikami, którzy nie należą do grona najbliższych. Osoba organizująca zgromadzenie ma opracować indywidualną koncepcję ochrony i higieny, w której zostają określone przewidziane środki mające na celu zapewnienie zachowania minimalnej odległości oraz zasady higieny, których należy przestrzegać w każdym przypadku, wskazujące np. na konieczność noszenia maski medycznej lub rezygnację podczas zgromadzenia ze wspólnego skandowania uczestników, jak również w celu zapewnienia w miejscu zgromadzenia w czasie jego trwania takiej liczby uczestników, która jest dopuszczalna dla danej powierzchni użytkowej. Organ odpowiedzialny za zgromadzenie może od osoby organizującej zgromadzenie zażądać przedstawienia tej koncepcji ochrony i higieny i uzyskać od właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego ocenę tej koncepcji z perspektywy przepisów o zapobieganiu chorobom zakaźnym. Podczas zgromadzenia kierownictwo zgromadzenia musi zapewnić przestrzeganie wymogów zawartych w koncepcji ochrony i higieny. (2) Uczestnicy zgromadzeń odbywających się pod gołym niebem w rozumieniu artykułu 8 Ustawy Zasadniczej i artykułu 26 Konstytucji Berlina są zobowiązani do noszenia maski medycznej, chyba że zgromadzenie ma formę korowodu, podczas którego wykorzystywane są wyłącznie pojazdy mechaniczne; w tym przypadku 10 ustęp 2 punkt 2 stosuje się odpowiednio. 19 ustęp 1 punkt 1 Berlińskiej ustawy o wolności zgromadzeń z dnia 23 lutego 2021 r. (GVBl. str. 180) nie jest sprzeczny z obowiązkiem noszenia maski medycznej w celu zapobiegania chorobom zakaźnym. (3) W zgromadzeniach odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych, w których uczestniczy jednocześnie więcej niż 20 osób, mogą brać udział tylko osoby, które uzyskały negatywny wynik testu. Uczestnicy muszą nosić maskę FFP2, chyba że pozostają na swoim miejscu. Sekcja 2 Życie gospodarcze

17 17/38 15 Obowiązek noszenia maski (1) Pracownicy wszelkiego rodzaju sklepów detalicznych i centrów handlowych (galerii handlowych), zakładów rzemieślniczych, usługowych i innych zakładów prowadzących działalność gospodarczą, do których mają dostęp klienci, jak również lokali gastronomicznych, którzy mają kontakt z gośćmi muszą nosić maskę medyczną. (2) Klienci wszelkiego rodzaju sklepów detalicznych i centrów handlowych (galerii handlowych), zakładów rzemieślniczych, usługowych i innych zakładów prowadzących działalność gospodarczą, do których mają dostęp klienci, jak również goście w lokalach gastronomicznych, o ile nie pozostają na swoim miejscu, muszą nosić maskę FFP2. (3) Osoby przebywające na targach i stojące w kolejkach na zewnątrz muszą nosić maskę medyczną. 16 Handel detaliczny, targi (1) Należy udokumentować obecność klientów w punktach sprzedaży w rozumieniu berlińskiej ustawy o godzinach otwarcia sklepów z dnia 14 listopada 2006 r. (GVBl. s. 1045), ostatnio zmienionej ustawą z dnia 13 października 2010 r. (GVBl. s. 467) w aktualnie obowiązującej wersji. Zdanie drugie nie dotyczy placówek prowadzących sprzedaż detaliczną artykułów spożywczych i napojów, wyrobów tytoniowych, artykułów papierniczych, gazet, czasopism, książek i artykułów dla zwierząt domowych, aptek, placówek prowadzących sprzedaż artykułów medycznych, a także aparatów słuchowych i okularów, drogerii, sklepów ze zdrową żywnością, stacji benzynowych, sklepów z artykułami dla niemowlaków, kwiaciarni, sklepów ogrodniczych, usług odbiorczo-dostawczych oraz targów cotygodniowych, targów sztuki i przedmiotów używanych (pchle targi), sklepów specjalistycznych oraz punktów sprzedaży materiałów dla rzemiosła oraz warsztatów rowerowych i samochodowych. (2) Przy otwieraniu punktów sprzedaży, domów towarowych i centrów handlowych (galerii handlowych) należy przestrzegać wymagań dotyczących kontroli dostępu. (3) Jarmarki i festyny są dozwolone na zewnątrz zgodnie z Usługi (1) Przy korzystaniu z usług branży pielęgnacji urody, takich jak świadczone przez zakłady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, gabinety masażu, studia tatuażu i podobne zakłady oraz solaria pracownicy muszą nosić maskę medyczną, a klienci maskę FFP-2. Z usług, w przypadku których ze względu na ich charakter nie jest możliwe

18 18/38 noszenie maski przez cały czas mogą korzystać wyłącznie osoby, które uzyskały negatywny wynik testu. (2) Pomiędzy miejscami dla klientek i klientów należy zapewnić bezpieczną odległość wynoszącą 2 metry, w obrębie której nie mogą przebywać inne klientki i inni klienci; czekające klientki i klienci nie mogą przebywać w pomieszczeniach zakładu. (3) Ustęp 1 zdanie drugie i ustęp 2 nie dotyczą niezbędnych zabiegów medycznych, w szczególności zabiegów fizjoterapii, ergoterapii i logoterapii, podologii, pielęgnacji stóp i zabiegów medycyny alternatywnej. (4) Odpłatne świadczenie usług seksualnych bez stosunku płciowego, w szczególności wykonywanie masaży erotycznych, krępowania i pokrewnych praktyk seksualnych jest dozwolone; praktyki wykonywane w pobliżu twarzy nie są dozwolone. Usługi seksualne obejmujące stosunek płciowy nie są dozwolone do końca dnia 30 czerwca 2021 r. Działalność zakładów i agencji zajmujących się usługami prostytucji w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o ochronie prostytucji (BGBl. I s. 2372), ostatnio zmienionej artykułem 5 ustawy z dnia 9 marca 2021 r. (BGBl. I str. 327), jest dozwolona do końca dnia 30 czerwca 2021 r. tylko wtedy, gdy oferują one wyłącznie usługi, o których mowa w zdaniu pierwszym. Świadczenie usług seksualnych nie jest dopuszczalne w pojazdach do uprawiania prostytucji w rozumieniu ustawy o ochronie prostytucji. Zabrania się organizowania lub przeprowadzania imprez związanych z prostytucją w rozumieniu ustawy o ochronie prostytucji. Oferowanie usług, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest dozwolone tylko po uprzednim umówieniu się i wyłącznie pojedynczym osobom. Z usług seksualnych mogą korzystać wyłącznie osoby, które uzyskały negatywny wynik testu. Podczas pobytu w zakładach świadczących usługi prostytucji i świadczenia usług seksualnych, pracownicy i osoby korzystające z usług seksualnych muszą nosić maskę FFP2. (5) Należy dokumentować obecność klientów, którzy korzystają z usług w rozumieniu ustępu 1 i Gastronomia (1) Lokale gastronomiczne w rozumieniu Ustawy o lokalach gastronomicznych w wersji ogłoszonej w dniu 20 listopada 1998 r. (BGBl. I str. 3418), ostatnio zmienionej artykułem 14 ustawy z dnia 10 marca 2017 r. (BGBl. I str. 420) w aktualnie obowiązującej wersji, oraz stołówki mogą być otwarte dla gości. Znajdujące się w nich pomieszczenia zamknięte mogą odwiedzać tylko goście, u których wynik testu jest negatywny; nie dotyczy to zwykłego korzystania z sanitariatów, a w przypadku stołówek - nie dotyczy to pracowników, którzy są przez nie zaopatrywani. Dania i napoje mogą być spożywane wyłącznie przy stole. (2) Należy tak rozmieścić krzesła i stoły w lokalach gastronomicznych i w stołówkach, aby zachowana była minimalna odległość 1,5 metra pomiędzy osobami, które nie

19 19/38 należą do grona najbliższych, W odległości tej nie mogą przebywać inne osoby. Należy zapewnić wzmożony reżim porządkowy i dezynfekcyjny. Dla każdej grupy miejsc siedzących lub stolików obowiązują ograniczenia kontaktu zgodnie z 9; w tym przypadku, w drodze odstępstwa od 1 ustęp 2 zdanie pierwsze, minimalna odległość w grupie miejsc siedzących lub stolików może być mniejsza. (3) Otwarcie zamkniętych pomieszczeń lokali gastronomicznych, o których mowa w zdaniu 1 jest dozwolone tylko wtedy, gdy przestrzegane są wytyczne ramowej koncepcji higieny zgodnie z 5 ustęp 2 Zarządu Senatu ds. gospodarki, która musi zawierać co najmniej wytyczne dotyczące wentylacji pomieszczeń. Należy dokumentować obecność gości w lokalach gastronomicznych i stołówkach, chyba że goście odbierają wyłącznie żywność lub napoje. 19 Atrakcje turystyczne, zakwaterowanie (1) W wycieczkach krajoznawczych w rozumieniu artykułu 48 Ustawy o przewozie osób w wersji ogłoszonej w dniu 8 sierpnia 1990 r. (BGBl. I str. 1690), ostatnio zmienionej artykułem 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2021 r. (BGBl. BGBl. I str. 822) w aktualnie obowiązującej wersji, wycieczkach ze zwiedzaniem, wycieczkach statkiem i porównywalnych atrakcji turystycznych mogą uczestniczyć po wcześniejszej rezerwacji terminu przez określony czas goście, którzy uzyskali negatywny wynik testu. Obowiązek wynikający 15 ustęp 2 w odniesieniu do klientów ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie przebywają oni na swoim miejscu. (2) Noclegi w hotelach, obiektach noclegowych, kwaterach wakacyjnych i podobnych obiektach mogą być oferowane przez zarządców obiektów od dnia 11 czerwca 2021, jeżeli spełnione są wymogi ramowej koncepcji higieny, o której mowa w 5 ustęp 2wydanej przez Zarząd Senatu ds. gospodarki, która musi zawierać co najmniej wytyczne dotyczące wentylacji pomieszczeń. W drodze odstępstwa od 18 ustęp 1 dopuszczalne jest serwowanie posiłków osobom zakwaterowanym, które nie posiadają negatywnego wyniku testu. (3) Należy udokumentować obecność uczestników atrakcji, o których mowa w ustępie 1 oraz gości w obiektach, o których mowa w ustępie 2. Sekcja 3 Życie zawodowe 20 Wytyczne prawa federalnego Postanowienia zawarte w niniejszej części uzupełniają wytyczne prawa federalnego dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przed zakażeniami w środowisku pracy.

20 20/38 21 Home-office i obowiązek noszenia maski (1) Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz pracodawcy sektora publicznego mają zatroszczyć się o to, by w przypadku biurowych stanowisk pracy używanych było nie więcej niż 50 procent ze wszystkich utworzonych biurowych stanowisk pracy w danym zakładzie pracy zgodnie z 1 ustęp 1 Rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2004 r. (BGBl. I str. 2179) w sprawie zakładów pracy, ostatnio zmienionego artykułem 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2020 r. (BGBl. I str. 3334), w aktualnie obowiązującej wersji. (2) Z przepisów ustępu 1 wyłączone są biurowe stanowiska pracy, w przypadku których ze względu na wynikającą z danej działalności konieczność kontaktów z klientami lub pacjentami, przyjmowanie powiadomień alarmowych lub zgłoszeń usterek, monitorowanie instalacji zakładowych, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działalność penitencjarną, wykonywanie podstawowych zadań administracji publicznej oraz ze względu na kształcenie zawodowe, o którym mowa w 1 Ustawy o kształceniu zawodowym w wersji opublikowanej 4 maja 2020 r. (BGBl. I str. 920), zmienionej w artykule 16 ustawy z dnia 28 marca 2021 (BGBl. I str. 591) w aktualnie obowiązującej wersji, wymagana jest obowiązkowa obecność pracownika w zakładzie pracy. (3) W budynkach biurowych i administracyjnych pracownicy muszą nosić maskę medyczną, a osoby odwiedzające muszą nosić maskę FFP2, chyba że pozostają na swoim miejscu lub mogą zachować minimalną odległość 1,5 metra. 22 Obowiązek oferowania testów (1) Pracodawcy sektora prywatnego i publicznego, w tym wymiaru sprawiedliwości, są zobowiązani do zaoferowania swoim pracownikom, którzy wykonują przynajmniej część swojej pracy w miejscu pracy, dwukrotnie w ciągu tygodnia bezpłatnych testów w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 z użyciem testu antygenowego Point-of-Care (PoC) oraz do zorganizowania tych testów. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może zostać spełniony w ten sposób, że pracownikom zostają udostępnione testy antygenowe Point-of-Care (PoC) do samodzielnego wykonania. Korzystanie przez pracowników z testów populacyjnych, o których mowa w 4a Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania testów w kierunku koronawirusa z dnia 8 marca 2021 r. (BAnz AT V 1), zmienionym artykułem 1 rozporządzenia z 4 maja 2021 (Banz. AT V1) w aktualnie obowiązującej wersji, nie zwalnia pracowników z obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Z zastrzeżeniem zdania piątego pracodawcy są zobowiązani do wystawiania na żądanie zaświadczenia o wyniku testu lub do zlecenia jego wystawienia. Zaświadczenie o wyniku testu antygenowego Point-of-Care (PoC) do samodzielnego wykonania jest wydawane tylko

21 21/38 wtedy, gdy test jest przeprowadzany pod nadzorem; 6 ustęp 2 stosuje się odpowiednio. (2) Pracownicy, którzy w ramach swojej pracy mają z reguły fizyczny kontakt z klientami lub innymi osobami trzecimi są zobowiązani do skorzystania z oferty, o której mowa w ustępie 1: obowiązek ten może zostać spełniony przy użyciu testów antygenowych Point-ofCare (PoC) do samodzielnego wykonania tylko pod warunkiem, że są one przeprowadzane pod nadzorem. (3) Osoby pracujące na własny rachunek, które w ramach swojej pracy mają fizyczny kontakt z klientami lub innymi osobami trzecimi, zobowiązane są do wykonywania dwa razy w tygodniu testów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 przy użyciu testu antygenowego Point-of-Care (PoC) oraz do przechowywania przez okres czterech tygodni wydanych im zaświadczeń dotyczących testów, a także do udostępniania ich na żądanie właściwym organom w związku z kontrolą powyższych obowiązków. (4) Ustępy 1 do 3 stosuje się tylko wówczas, gdy dostępna jest wystarczająca ilość testów, a ich pozyskiwanie nie stanowi nadmiernego obciążenia. 23 Imprezy szczególne Przepisy 11 ustęp 3, 5, 7 i 8 zdanie pierwsze i drugie stosuje się do następujących imprez: 1. imprez, o których mowa w 17 ustęp 2 Ustawy o ustroju przedsiębiorstw w wersji opublikowanej w dniu 25 września 2001 r. (BGBl. I str. 2518), ostatnio zmienionej artykułem 6 ustawy z dnia 20 maja 2020 r. (BGBl. I s. 1044) w aktualnie obowiązującej wersji oraz 2. posiedzeń rady zakładowej, centralnej rady zakładowej i rady zakładowej grupy na podstawie Ustawy o ustroju przedsiębiorstw oraz rady pracowniczej, centralnej rady pracowniczej i głównej rady pracowniczej na podstawie Ustawy o przedstawicielstwie pracowników w wersji ogłoszonej dnia 14 lipca 1994 r. (GVBl. str. 337; 1995 str. 24), ostatnio zmienionej artykułem 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 2021 r. (GVBl. str. 362) w aktualnie obowiązującej wersji. Sekcja 4 Edukacja 24 Opieka dzienna nad dziećmi Od dnia 21 czerwca 2021 r. zakończona zostaje ograniczona działalność placówek opieki dziennej dla dzieci, zaś ich regularna działalność odbywać się będzie zgodnie z wymogami wynikającymi w związku z pandemią Covid 19. Biorąc pod uwagę sytuację

22 22/38 epidemiczną Zarząd Senatu ds. młodzieży i rodziny może ustalić dalsze szczegóły dotyczące organizacji zajęć, również w ramach innych obszarów pomocy dzieciom i młodzieży, w szczególności w odniesieniu do wymogów higienicznych. 25 Szkoły W drodze rozporządzenia, o którym mowa w 39, Zarząd Senatu ds. oświaty określa wymagania dotyczące działalności szkół publicznych i prowadzonych przez podmioty niezależne, w tym w zakresie drugiej ścieżki edukacyjnej oraz zapewnienia pozalekcyjnej i dodatkowej pomocy i opieki. 26 Szkoły wyższe (1) Uczelnie państwowe, prywatne i wyznaniowe, w tym ich placówki, nie mogą być dostępne dla odwiedzających. W semestrze letnim 2021 uczelnie prowadzą co do zasady zajęcia dydaktyczne online, a nie w formie stacjonarnej. Zajęcia praktyczne oraz egzaminy mogą być prowadzone stacjonarnie z przestrzeganiem podstawowych obowiązków, zasad ochrony i higieny, o których mowa w części I oraz zgodnie ze szczególnymi przepisami obowiązującymi na poszczególnych uczelniach. W ramach swoich koncepcji ochrony i higieny szkoły wyższe regulują kwestie przeprowadzania wśród studentów testów w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, o ile studenci są fizycznie obecni na uczeni, w szczególności w odniesieniu do zajęć edukacyjnych, zajęć praktycznych i egzaminów stacjonarnych. W zajęciach edukacyjnych, zajęciach praktycznych i egzaminach stacjonarnych w formie stacjonarnej mogą uczestniczyć wyłącznie studenci, którzy przynajmniej dwa razy w tygodniu przedstawią zaświadczenie o negatywnym wyniku testu, jeżeli uczestniczą w zajęciach stacjonarnych lub egzaminach stacjonarnych przez kilka dni w tygodniu; uczestnictwo tylko w jednych zajęciach stacjonarnych w tygodniu wymaga jedynie zaświadczenia o jednym negatywnym wyniku testu. W formie stacjonarnej prowadzone są w szczególności następujące zajęcia 1. zajęcia praktyczne, które wymagają specjalnych laboratoriów i pracowni znajdujących się w szkołach wyższych, 2. praktyczne zajęcia dydaktyczne na medyczno-klinicznych kierunkach studiów, 3. lekcje artystyczne, 4. praktyczne ćwiczenia sportowe oraz 5. zajęcia stacjonarne o charakterze wprowadzającym dla studentów pierwszego roku oraz 6. zajęcia edukacyjne, zajęcia praktyczne i egzaminy, które z powodu pandemii nie mogły się odbyć lub nie mogły się odbyć zgodnie z planem.

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH W GIMNAZJUM W LGOCIE WIELKIEJ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH W GIMNAZJUM W LGOCIE WIELKIEJ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH W GIMNAZJUM W LGOCIE WIELKIEJ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Gimnazjum organizuje dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. 2. Organizowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy

USTAWA z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje do 31.12.2001 r. (Dz.U. 2001 r. Nr 126, poz. 1384) USTAWA z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy Art. 1. Zakłady społeczne służby zdrowia udzielają ludności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora nr 9/R/17 REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Gdańsk, 2017 Regulamin bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: Pielęgniarstwo studia stacjonarne I

Kierunek studiów: Pielęgniarstwo studia stacjonarne I Załącznik nr 5 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo studia stacjonarne I Regulamin praktyk zawodowych 1. Praktyki zawodowe student odbywa w określonym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z :

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z : Załącznik nr 5do zarządzenia dyrektora SP46/0162-10/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z : 1. Ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

historii, b. poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i

historii, b. poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze

Regulamin. organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze Regulamin organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs będący pozaszkolną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PUBLICZNE DZIAŁDOWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DAR W DZIAŁDOWIE

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PUBLICZNE DZIAŁDOWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DAR W DZIAŁDOWIE REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PUBLICZNE DZIAŁDOWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DAR W DZIAŁDOWIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W RADOMSKU

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W RADOMSKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2018/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku REGULAMIN WEJŚĆ I WYJŚĆ ZE SZKOŁY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W RADOMSKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 97/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 września 2017 roku Zarządzenie Nr 97/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyki zawodowej-produkcyjnej po 4 semestrze: kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studia stacjonarne

Regulamin praktyki zawodowej-produkcyjnej po 4 semestrze: kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studia stacjonarne Regulamin praktyki zawodowej-produkcyjnej po 4 semestrze: kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Strona 1 Studia stacjonarne 1 Praktyka zawodowa stanowi integralną część programu studiów na Wydziale

Bardziej szczegółowo

XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź r.

XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź r. XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź 24.02.2012r. - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997r. sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach , w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach niehandlowych z państw trzecich na terytorium UE szereg aktów prawnych dotyczących przemieszczania niehandlowego zwierząt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi: Jakie przepisy regulują wymagania dla opieki nad dziećmi do lat 3? Wyjściowym przepisem prawnym do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest: Ustawa z dn. 2 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie zasad opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych.

Procedura w sprawie zasad opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. 04/BHP/006 SPIS TREŚCI. CEL PROCEDURY. ZAKRES STOSOWANIA 3. OBOWIĄZKI 4. KWALIFIKACJE KIEROWNIKA / OPIEKUNA WYCIECZKI / IMPREZY 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5. Zasady opieki nad wycieczkach i imprezach krajoznawczo

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele projekt

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele projekt Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele projekt Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1 1.Ustawa określa: 1) zasady zakazu handlu w placówkach handlowych w niedziele oraz w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 8 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM. Podstawa prawna

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 8 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM. Podstawa prawna PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 8 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 27 kwiecień 2017r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 27 kwiecień 2017r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Gminno Miejskiego Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie REGULAMIN MIESZKANIA CHRONIONEGO

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Gminno Miejskiego Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie REGULAMIN MIESZKANIA CHRONIONEGO Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Gminno Miejskiego Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie REGULAMIN MIESZKANIA CHRONIONEGO POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Mieszkanie chronione, zwane

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 4 czerwca 2018r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 4 czerwca 2018r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek FIZJOTERAPIA

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek FIZJOTERAPIA REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek FIZJOTERAPIA I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki studenckie mają charakter obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO prowadzonego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy Przepisy prawne 1) ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania

Regulamin organizowania Na podstawie: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach Regulamin organizowania wycieczek, zajęć i imprez poza terenem szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Oleszycach Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZYCH W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIERŻĄŻNIE

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZYCH W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIERŻĄŻNIE REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZYCH W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIERŻĄŻNIE Regulamin wycieczek i innych imprez turystycznokrajoznawczych w Zespole Kształcenia i Wychowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 29/2018 Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2018

Załącznik do zarządzenia nr 29/2018 Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2018 Załącznik do zarządzenia nr 29/2018 Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2018 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2 Dz. U.97.60.369 USTAWA z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U z dnia 14 czerwca 1997 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2017 r. Poz. 3841 UCHWAŁA NR XLII/422/17 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA w sprawie zasad i trybu udostępniania obiektów i urządzeń sportowych Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki studenckie mają charakter obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawy prawne Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZAŁĄCZNIK NR 10 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ załącznik nr 14 REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BYDGOSZCZY UL. KONARSKIEGO 5 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zakażenia wywołane przez paciorkowce z grupy A. Informacje dla pacjentów

Zakażenia wywołane przez paciorkowce z grupy A. Informacje dla pacjentów Zakażenia wywołane przez paciorkowce z grupy A. Informacje dla pacjentów Health Protection Scotland Co to są zakażenia wywołane przez paciorkowce z grupy A? Paciorkowce z grupy A (ang. Group A Streptococcus,

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r.

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. ZMIANY dotyczące nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

II. Cele praktyk. III. Formy praktyk. 1. Ustala się następujące formy praktyk:

II. Cele praktyk. III. Formy praktyk. 1. Ustala się następujące formy praktyk: Szczegółowe zasady odbywania praktyk studenckich na kierunku Praca socjalna w Instytucie Socjologii, Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania projektów na rzecz seniorów w ramach RPO WiM Olsztyn, r.

Możliwości finansowania projektów na rzecz seniorów w ramach RPO WiM Olsztyn, r. Możliwości finansowania projektów na rzecz seniorów w ramach RPO WiM 2014 2020 Olsztyn, 14.06.2018 r. Usługi społeczne na rzecz osób starszych Usługi opiekuńcze: Stworzenie systemu usług dla osób starszych.

Bardziej szczegółowo

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 1. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny 2. pracy w placówkach edukacyjnych. 3. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Na podstawie art. 66 ust. 1

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 10 kwietnia 2019r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 10 kwietnia 2019r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07 Zarządzenie Nr 33/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Postanowienia ogólne 1 1. Zajęcia z wychowania fizycznego na Uniwersytecie Warszawskim są zajęciami grupowymi i odbywają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Podstawa prawna Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK UL. CHOPINA 26-28; 62-800 KALISZ TEL. 62 767 68 40 E-MAIL KALISZ@ZAK.EDU.PL Praktyka zawodowa do zrealizowania na III semestrze w wymiarze

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami

Na podstawie: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie Regulamin wycieczek zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną POPP na konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ O CHARAKTERZE TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZYM. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ O CHARAKTERZE TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZYM. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 12/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy z dnia 2 października 2018 roku REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia w mieście Katowice

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia w mieście Katowice KONKURS OFERT na realizację zadania wynikającego z Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Katowicach w 2014 roku pn.: Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH POZA SZKOŁĄ PRZEZ UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W JANOWIE LUBELSKIM

REGULAMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH POZA SZKOŁĄ PRZEZ UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W JANOWIE LUBELSKIM REGULAMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH POZA SZKOŁĄ PRZEZ UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W JANOWIE LUBELSKIM 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych

Praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych Praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych Warunki zatrudnienia pracowników młodocianych reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) dalej jako:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia WIADOMOŚCI OGÓLNE Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie jest niepubliczną szkołą policealną dla dorosłych, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, kształcącą w zawodach: technik

Bardziej szczegółowo

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Jeleniej Górze

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Jeleniej Górze Przyprowadzanie i odbieranie dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Jeleniej Górze Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/2014. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 16 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2014. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 16 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 35/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zasad organizacji i odbywania obowiązkowych Praktyk w Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT NA STUDIACH STACJONARNYCH I STOPNIA Postanowienia ogólne 1 1. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 117 /12/13

Zarządzenie nr 117 /12/13 Zarządzenie nr 117 /12/13 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 22 listopada 2012r W sprawie: Wprowadzenie procedury układania planów zajęć w Gimnazjum nr 1 oraz w Gimnazjum dla Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice KONKURS OFERT na realizację zadania wynikającego z Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Katowicach w 2014 roku pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Postanowienia ogólne 1 1. Zajęcia z wychowania fizycznego na Uniwersytecie Warszawskim są zajęciami grupowymi i odbywają

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała nr 48 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. W. BRONIEWSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. W. BRONIEWSKIEGO REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. W. BRONIEWSKIEGO 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i Turystyki,

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 14 października 2019r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 14 października 2019r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE Podstawa prawna: o ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r. Zarządzenie Nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013r. w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7 REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7 1. Hala sportowa jest administrowana przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mochach, ul. Szkolna 7, tel. 65 54-90-023 2. Hala sportowa otwarta jest: od

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Zawodowych Ciągłych na Wydziale Zarządzania UŁ

Regulamin Praktyk Zawodowych Ciągłych na Wydziale Zarządzania UŁ Załącznik nr 1 do Uchwały 17/JK/2017 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 19 czerwca 2017 r. Regulamin Praktyk Zawodowych Ciągłych na Wydziale Zarządzania UŁ I. Postanowienia ogólne 1. Studenci Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW DECYZJA PREZYDIUM Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r. Rozdziały: 1. Prezenty

Bardziej szczegółowo

(rok akademicki 2013/2014)

(rok akademicki 2013/2014) PRAKTYKI ZAWODOWE w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą społeczną, działających na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i chorych na kierunku PRACA

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwiedzania i przebywania na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau (od r.) Informacje ogólne

Regulamin zwiedzania i przebywania na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau (od r.) Informacje ogólne Regulamin zwiedzania i przebywania na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau (od 02.01.2017 r.) 1 Informacje ogólne 1. Teren Muzeum i wszystkie znajdujące się na nim zabytkowe obiekty i przedmioty

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R- 0161/73/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Hotelu w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1)

SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1) SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1) Grypa sezonowa jest ostrą chorobą wirusową, która przenosi się drogą kropelkową, bądź też przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU z dnia 26 kwietnia 2009 r. (godz. 19.00 ) (Źródło: WHO,

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych. Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych. Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA i GEOINŻYNIERII AL. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków WG-03/14/15 Kraków, dn. 30-06-2016 Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia standardów w zakresie minimalnej ilości miejsc postojowych dla miasta Tychy Na podstawie art. 7.1, pkt. 1, 2, 4, 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH W GDYNI UL.

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH W GDYNI UL. REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH W GDYNI UL. MORSKA 75 dla grup kursowych rozpoczynających od 1 września 2014 roku ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U.2016.849 t.j. z dnia 2016.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 1 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI),

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Instytut Kultury Fizycznej RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (instruktorska) z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁASZCZOWIE

PROCEDURA ORGANIZACJI NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁASZCZOWIE Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR1/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łaszczowie z dnia 28.10.2016 sprawie wprowadzenia procedury organizowania nauczania indywidualnego PROCEDURA ORGANIZACJI NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Podstawa prawna organizacji wycieczek 1. Ustawa z 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA. w Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

PROCEDURA ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA. w Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu PROCEDURA ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA w Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r.poz.1943).

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.

Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Załącznik nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 REGULAMIN OBOZU DLA DZIECI

Strona 1 z 5 REGULAMIN OBOZU DLA DZIECI REGULAMIN OBOZU DLA DZIECI 1 ZASADY I INFORMACJE OGÓLE 1. Niniejszy regulamin dotyczy obozu dla dzieci, który odbędzie się w okresie od dnia 18 lipca 2014, do dnia 27 lipca 2014, w Hotelu ARŁAMÓW, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA Nr 161 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY. dotycząca służb medycyny pracy, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

KONWENCJA Nr 161 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY. dotycząca służb medycyny pracy, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r. Dz.U.05.34.300 KONWENCJA Nr 161 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY dotycząca służb medycyny pracy, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r. (Dz. U. z dnia 25 lutego 2005 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo