Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach"

Transkrypt

1 , w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach niehandlowych z państw trzecich na terytorium UE

2 szereg aktów prawnych dotyczących przemieszczania niehandlowego zwierząt domowych towarzyszących podróżnym oraz importu zwierząt domowych, większość stosuje się od 29 grudnia 2014 r., większość wchodzi do krajowego porządku prawnego wprost, bez potrzeby implementacji; część dotyczy Służby Celnej jako organu delegowanego do wykonywania kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, przemieszczanych z państw trzecich w celach niehandlowych, w ilości do pięciu sztuk. 2

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/31/UE; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013; Rozporządzenie Komisji (UE) nr 656/2013; 3

4 Decyzja wykonawcza Komisji 2013/518/UE; Decyzja wykonawcza Komisji 2013/519/UE; Decyzja wykonawcza Komisji 2013/520/UE. 4

5 - Dyr. 2013/31/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/31/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniająca Dyrektywę Rady 92/65/EWG w zakresie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, regulujących wewnątrzunijny handel psami, kotami i fretkami oraz ich przywóz do Unii; Dz U L 178 z , str. 107; wchodzi w życie dwudziestego dnia od daty publikacji, tj. 18 lipca 2013 r.; wymaga przepisów transponujących w państwach członkowskich, stosowanych od 29 grudnia 2014 r. 5

6 - Dyr. 2013/31/UE art. 1 wydłużenie terminu ustanowionego w dyrektywie 92/65/EWG dla badania klinicznego zwierzęcia przed wysyłką z 24 godzin do 48 godzin; art. 1 - skreślenie odesłań do uchylonego rozporządzenia (WE) nr 998/2003 i zastąpienie ich odesłaniami do rozporządzenia (UE) nr 576/2013; art. 1 - wprowadzenie odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005; Nie dotyczy bezpośrednio kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przez SC 6

7 towarzyszących podróżnym Rozp. 576/2013 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003; Dz. U UE L 178 z , str. 1; wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj. 28 czerwca 2013r.; stosowane od 29 grudnia 2014 r. Dotyczy bezpośrednio kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przez S.C.! 7

8 towarzyszących podróżnym Rozp. 576/2013 art. 3* wprowadzenie definicji przemieszczenia o charakterze niehandlowym, właściciela, osoby upoważnionej i in.; art. 5 ust. 1* określono maksymalną liczbę zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A, które mogą towarzyszyć właścicielowi podczas jednorazowego przemieszczania o charakterze niehandlowym (liczba ta nie może przekroczyć pięciu); * dotyczy bezpośrednio SC 8

9 Rozp. 576/2013 art. 5 ust. 2* wprowadzono odstępstwa od art. 5 ust. 1: jeśli wspomniane przemieszczenie odbywa się w celu uczestnictwa w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach związanych z takimi wydarzeniami (lit. a), gdy właściciel lub osoba upoważniona przedstawi dowody na piśmie, że dane zwierzęta domowe zostały zarejestrowane jako uczestniczące w wydarzeniu, o którym mowa w lit. a) lub w stowarzyszeniu, które organizuje takie wydarzenia (lit. b), gdy wiek zwierząt domowych wynosi ponad sześć miesięcy (lit. c); 9

10 Rozp. 576/2013 art. 10 ust. 3* na zasadzie odstępstwa od ust. 2 państwa członkowskie mogą zezwolić na przemieszczanie zarejestrowanych psów wojskowych lub psów poszukiwawczych i ratowniczych przez inny punkt wjazdu niż punkt wjazdu podróżnych, pod warunkami opisanymi w lit. a) i b) ust. 3 art. 10; 10

11 Rozp. 576/2013 art. 11 ust. 1* na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 1 lit. b), z zastrzeżeniem warunków ujętych w art. 11 ust. 2 i 3, państwa członkowskie mogą udzielać zezwoleń na przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A na ich terytoria z terytoriów lub państw trzecich, które zostały wymienione w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2, jeśli zwierzęta te: są w wieku poniżej 12 tygodni i nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie (lit. a) albo są w wieku od 12 do 16 tygodni, i zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie, ale nie spełniają wymogów dotyczących ważności, o których mowa w załączniku III pkt 2 lit. e) (lit. b); 11

12 Rozp. 576/2013 art. 12 ust. 1 lit. c)* na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 1 lit. c) badanie poziomu przeciwciał metodą miareczkowania w przypadku gatunków wymienionych w załączniku I część A nie jest wymagane w odniesieniu do zwierząt domowych przemieszczanych do państwa członkowskiego z terytoriów lub państw trzecich, które zostały wymienione w wykazie** sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2, po tranzycie przez terytorium lub państwo trzecie inne niż te, które zostały wymienione w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2, pod warunkiem, że właściciel lub osoba upoważniona przedstawi podpisane oświadczenie*** 12

13 Rozp. 576/2013 oświadczenie ma poświadczać, że w czasie takiego tranzytu dane zwierzęta domowe nie miały kontaktu ze zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na zakażenie wścieklizną i pozostały zamknięte w środku transportu lub na terenie międzynarodowego portu lotniczego ** - wykaz zawarty w załączniku II, część 1 i 2 do rozporządzenia 2013/577/UE *** - wzór oświadczenia jest zawarty w załaczniku I, część 1 i 2 do rozporządzenia 2013/577/UE 13

14 Rozp. 576/2013 art. 14* określono w sposób ogólny warunki mające zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B; art ( ) - określono format, treść i zasady wystawiania dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) na potrzeby przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A (o którym mowa w art. 6 lit. d); 14

15 Rozp. 576/2013 art * - określono format, treść i zasady wystawiania dokumentu identyfikacyjnego (świadectwa) na potrzeby przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A (o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e); art. 27 ( ) - odstępstwo od art. 25 ust. 1 w zakresie formatu dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) wystawianego zgodnie z art. 22 w jednym z terytoriów lub państw trzecich wymienionych w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) 576/2013; 15

16 Rozp. 576/2013 art określono w sposób ogólny format, treść i zasady wystawiania dokumentu identyfikacyjnego na potrzeby przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B; art określono w sposób ogólny format, treść i zasady wystawiania dokumentu identyfikacyjnego na potrzeby przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B; 16

17 Rozp. 576/2013 art. 32* ustanowiono odstępstwo od warunków określonych w art. 6, 9, 10 i 14 niniejszego rozporządzenia w przypadku przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do państw członkowskich: państwa członkowskie mogą udzielać w wyjątkowych sytuacjach zezwoleń na przemieszczanie o charakterze niehandlowym na ich terytorium zwierząt domowych, które nie spełniają wymogów określonych w w/w artykułach, pod warunkiem, że 17

18 Rozp. 576/2013 właściciel złożył wcześniej wniosek o udzielenie pozwolenia, państwo członkowskie przeznaczenia udzieliło takiego pozwolenia, dane zwierzęta domowe zostaną poddane izolacji pod nadzorem urzędowym przez czas konieczny do spełnienia tych warunków, jednak nie dłużej niż sześć miesięcy, w miejscu zatwierdzonym przez właściwy organ oraz zgodnie z ustaleniami określonymi w pozwoleniu, pozwolenie obejmuje udzielenie zezwolenia na tranzyt przez inne państwo członkowskie, pod warunkiem, że państwo członkowskie tranzytu udzieliło wcześniej zgody państwu członkowskiemu przeznaczenia. 18

19 Rozp. 576/2013 art. 33 zasady dotyczące kontroli dokumentów i kontroli tożsamości, które mają być przeprowadzane w przypadku przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub z terytorium lub państwa trzeciego wymienionego w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 15; 19

20 Rozp. 576/2013 art. 34*! zasady dotyczące kontroli dokumentów i kontroli tożsamości, które mają być przeprowadzane w przypadku przemieszczania o charakterze niehandlowym z terytoriów lub państw trzecich innych niż te wymienione w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 15; a w szczególności: 20

21 Rozp. 576/2013 art. 34 ust. 4* państwa członkowskie zapewniają: aby właściwy organ, który został przez nie wyznaczony do przeprowadzania kontroli przewidzianych w art. 34 ust. 1 był w pełni poinformowany o przepisach określonych w rozdziale III; aby urzędnicy właściwego organu odbyli szkolenia niezbędne do wykonywania tych przepisów; aby właściwy organ prowadził dokumentację zawierającą dane na temat całkowitej liczby przeprowadzonych kontroli; 21

22 Rozp. 576/2013 aby właściwy organ prowadził dokumentację zawierającą dane na temat stwierdzonych podczas tych kontroli przypadków niezgodności z przepisami; aby właściwy organ dokumentował przeprowadzone kontrole poprzez dokonanie wpisu w stosowanej pozycji dokumentu identyfikacyjnego, w przypadkach, w których dokumentacja taka jest niezbędna do celów przemieszczania o charakterze niehandlowym do innych państw członkowskich, jak przewidziano w art. 24 ust. 1. Obecnie na terytorium Polski właściwym organem jest Służba Celna. 22

23 Rozp. 576/2013 art. 36* środki ochronne, które mogą być wprowadzone przez Komisję w przypadku wystąpienia lub rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych, w tym wścieklizny; art. 37 obowiązki państw członkowskich w zakresie informowania ogółu społeczeństwa o zasadach przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych; 23

24 Rozp. 576/2013 art. 43 rozporządzenie (WE) nr 998/2003 niniejszym traci moc, z wyjątkiem załącznika II część B i część C sekcja 2, które pozostają w mocy do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych, przyjętych zgodnie z, odpowiednio, art. 13 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013; do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych, przyjmowanych zgodnie z, odpowiednio, art. 13 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do wykazu zamieszczonego w tych aktach wykonawczych odczytuje się jako odesłania do wykazu państw trzecich i terytoriów zamieszczonego odpowiednio w części B sekcja 2 oraz części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003; 24

25 Rozp. 576/2013 Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku V. 25

26 Rozp. 576/2013 art. 44* środki przejściowe dotyczące dokumentów identyfikacyjnych: na zasadzie odstępstwa od art. 21 ust. 1, dokument identyfikacyjny (paszport), o którym mowa w art. 6 lit. d), uznaje się za zgodny z niniejszym rozporządzeniem w przypadku, gdy został on sporządzony zgodnie ze wzorem paszportu określonym w decyzji 2003/803/WE oraz został wystawiony przed dniem 29 grudnia 2014 r. 26

27 Rozp. 576/2013 art. 44* środki przejściowe dotyczące dokumentów identyfikacyjnych: na zasadzie odstępstwa od art. 25 ust. 1 i art. 27 lit. a), dokument identyfikacyjny (świadectwo weterynaryjne), o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e), uznaje się za zgodny z niniejszym rozporządzeniem w przypadku, gdy został on sporządzony zgodnie ze wzorem świadectwa określonym w załączniku II do decyzji 2011/874/UE lub, w stosownych przypadkach, ze wzorem paszportu określonym w decyzji 2003/803/WE oraz został wystawiony przed dniem 29 grudnia 2014 r. 27

28 Rozp. 576/2013 załącznik I* do rozporządzenia uszczegółowiono gatunki zwierząt, w odniesieniu do których niniejsze rozporządzenie może być stosowane; załącznik II * do rozporządzenia zawiera wymogi techniczne dotyczące transponderów; załącznik III * do rozporządzenia zawiera wymogi dotyczące ważności w odniesieniu do szczepień przeciwko wściekliźnie; 28

29 Rozp. 576/2013 załącznik IV * do rozporządzenia zawiera wymogi dotyczące ważności w przypadku badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania; załącznik V * do rozporządzenia zawiera tabelę korelacji, o której mowa w art. 43 ust. 2 29

30 Rozp. 577/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013; 30

31 Rozp. 577/2013 Dz. U. UE L 178 z , str. 109; wchodzi w życie dwudziestego dnia od daty publikacji, tj. 18 lipca 2013 r.; stosowane od 29 grudnia 2014 r. Dotyczy bezpośrednio kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przez S.C.! 31

32 Rozp. 577/2013 art. 1 ust. 1* - określono format, szatę graficzną i wymogi językowe dotyczące oświadczenia, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) i art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 576/2013 oświadczenie właściciela lub osoby upoważnionej, stwierdzające, że od urodzenia do chwili przemieszczenia o charakterze niehandlowym zwierzęta domowe nie miały żadnego kontaktu z dzikimi zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na wściekliznę. Musi ono być sporządzone zgodnie z formatem i szatą graficzną określonymi w części 1 załącznika I niniejszego rozporządzenia. Musi ono być zgodne z wymogami językowymi określonymi w części 3 załącznika I niniejszego rozporządzenia. 32

33 Rozp. 577/2013 art. 1 ust. 2 * - określono format, szatę graficzną i wymogi językowe dotyczące oświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 576/2013 oświadczenie właściciela lub osoby upoważnionej, stwierdzające, że w czasie tranzytu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. c) dane zwierzęta domowe nie miały kontaktu ze zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na zakażenie wścieklizną i pozostawały zamknięte w środku transportu lub na terenie międzynarodowego portu lotniczego. Musi ono być sporządzone zgodnie z formatem i szatą graficzną określonymi w części 2 załącznika I niniejszego rozporządzenia. Musi ono być zgodne z wymogami językowymi określonymi w części 3 załącznika I niniejszego rozporządzenia. 33

34 Rozp. 577/2013 art. 2 ust. 1 * określono wykaz terytoriów i państw trzecich, o których mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013. Wykaz jest zawarty w części 1 załącznika II rozporządzenia (UE) nr 577/

35 Rozp. 577/2013 art. 2 ust. 2* określono wykaz terytoriów i państw trzecich, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013. Wykaz jest zawarty w części 2 załącznika II rozporządzenia (UE) nr 576/

36 Rozp. 577/2013 art. 3 ust. 1( ) określono wzór paszportu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013. Wzór zawarto w części 1 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 577/2013 i musi on być zgodny z dodatkowymi wymogami określonymi w części 2 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 577/

37 Rozp. 577/2013 art. 3 ust. 2 na zasadzie odstępstwa od ust. 1 paszporty wydane na podstawie art. 27 lit a) rozporządzenia (UE) nr 576/2013 w jednym z terytoriów lub państw trzecich wymienionych w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia, sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w części 3 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 577/2013 i musi on być zgodny z dodatkowymi wymogami określonymi w części 4 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 577/

38 Rozp. 577/2013 art. 4*! określono wzór świadectwa zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, zawarty w części 1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 577/2013. wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek z terytorium lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 dokument musi być należycie wypełniony i wydany, zgodnie z notami wyjaśniającymi, zawartymi w części 2 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 577/2013; 38

39 Rozp. 577/2013 dokument musi być uzupełniony pisemnym oświadczeniem, o którym mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 (pisemne oświadczenie właściciela lub osoby upoważnionej, w którym potwierdza się, że przemieszczenie danego zwierzęcia domowego do Unii jest przemieszczeniem o charakterze niehandlowym): sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w części 3 sekcja A załącznika IV do niniejszego rozporządzenia, które jest zgodne z dodatkowymi wymogami określonymi w części 3 sekcja B załącznika IV do niniejszego rozporządzenia. 39

40 Rozp. 577/2013 art. 5 decyzje: 2003/803/WE, 2004/839/WE, 2005/91/WE tracą moc. 40

41 Rozp. 656/2013 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 656/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące wzoru paszportu wydawanego w Chorwacji dla psów, kotów, fretek; Dz. U. UE L 190, z , str. 35; wchodzi w życie od dnia wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Chorwacji do UE; stosowane do 30 czerwca 2016 r.; Nie dotyczy bezpośrednio kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przez S.C. 41

42 Rozp. 656/2013 art. 1 - państwa członkowskie zezwalają na przemieszczanie z Chorwacji na swoje terytorium zwierząt domowych z gatunków wymienionych w częściach A i B załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 (psy, koty, fretki), które mają paszport wydany przez upoważnionego lekarza weterynarii w Chorwacji nie później niż w dniu 30 czerwca 2014 r. i zgodny z wymogami wymienionymi w punktach a) i b) art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 656/

43 Dec. 518/2013 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 518/2013 z dnia 21 października 2013 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw; Dz.U. UE L 281/14 z , str ; stosuje się od dnia 29 grudnia 2014 r.; Nie dotyczy bezpośrednio kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przez S.C. 43

44 Dec. 518/2013 art. 1 - część 1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG zastępuje się tekstem załącznika do decyzji wykonawczej 2013/518/UE (wzór świadectwa zdrowia - świadectwo zdrowia do celów handlu zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw (kopytne, ptaki zaszczepione przeciwko grypie ptaków, zajęczaki, psy, koty i fretki) 44

45 Dec. 518/2013 art. 2 - w okresie przejściowym do 29 kwietnia 2015 r. państwa członkowskie mogą zezwalać na handel psami, kotami i fretkami pochodzącymi z gospodarstw, jeżeli zwierzętom tym towarzyszy świadectwo zdrowia wydane nie później niż w dniu 28 grudnia 2014 r., zgodnie z modelem określonym w części 1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG w jej brzmieniu obowiązującym przed zmianami wprowadzonymi niniejszą decyzją. 45

46 Dec. 518/2013 załącznik wzór świadectwa zdrowia do celów handlu zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw (kopytne, ptaki zaszczepione przeciwko grypie ptaków, zajęczaki, psy, koty i fretki) 46

47 Dec. 519/2013 Decyzja wykonawcza Komisji UE nr 519/2013 z dnia 21 października 2013 r. ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia stosowanego przy takim przywozie; Dz.U. UE L 281 z , str ; stosuje się od dnia 29 grudnia 2014 r.; Nie dotyczy bezpośrednio kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przez S.C. 47

48 Dec. 519/2013 art. 1 ust. 1 ustanawia wykaz terytoriów lub państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów lub fretek zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG: 48

49 Dec. 519/ Przesyłki psów, kotów lub fretek, które podlegają przepisom dyrektywy 92/65/EWG, mogą być przywożone do Unii wyłącznie pod warunkiem, że terytoria lub państwa trzecie, z których pochodzą, oraz wszystkie terytoria lub państwa trzecie, przez które przewozi się je tranzytem, są objęte jednym z wykazów zawartych w: a) załączniku I do decyzji 2004/211/WE; b) części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010; c) załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/

50 Dec. 519/2013 art. 1 ust. 2 : 2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 przesyłki psów, kotów lub fretek przeznaczone dla jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG mogą być przywożone do Unii wyłącznie pod warunkiem, że terytoria lub państwa trzecie, z których pochodzą, oraz wszystkie terytoria lub państwa trzecie, przez które przewozi się je tranzytem, są objęte wykazem, o którym mowa w ust. 1 lit. c). 50

51 Dec. 519/2013 art. 2 dotyczy kwestii świadectwa zdrowia zwierząt do celów przywozu z terytoriów lub państw trzecich: 51

52 Dec. 519/2013 Państwa członkowskie zezwalają wyłącznie na przywóz psów, kotów i fretek, które spełniają następujące warunki: towarzyszy im świadectwo zdrowia zwierząt sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w części 1 załącznika (do niniejszej decyzji); jest ono wypełnione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z notami wyjaśniającymi zawartymi w części 2 załącznika; zwierzęta spełniają wymogi świadectwa zdrowia zwierząt w odniesieniu do terytoriów lub państw trzecich, z których pochodzą, oraz wszystkich terytoriów lub państw trzecich, przez które przewozi się je 52 tranzytem, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), b) i c).

53 Dec. 519/2013 art. 3 decyzje: 94/274/WE, 94/275/WE, 2005/64/WE tracą moc 53

54 Dec. 519/2013 art. 4 - Przepisy przejściowe: W okresie przejściowym do dnia 29 kwietnia 2015 r. państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Unii psów, kotów lub fretek, którym towarzyszy świadectwo zdrowia wydane nie później niż w dniu 28 grudnia 2014 r. zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku do decyzji 2005/64/WE lub w załączniku I do decyzji wykonawczej 2011/874/UE. 54

55 Dec. 519/2013 załącznik część 1: Wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów przywozu do Unii psów, kotów i fretek; załącznik część 2: Noty wyjaśniające do wypełniania świadectw zdrowia zwierząt 55

56 Dec. 520/2013 Decyzja wykonawcza Komisji 2013/520/UE z dnia 21 października 2013 r. uchylająca decyzję wykonawczą 2011/874/UE Dz.U. UE L 281/27 z , str ; stosowana od 29 grudnia 2014 r. Dotyczy bezpośrednio kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przez S.C.! 56

57 Dec. 520/2013 art. 1* - Decyzja wykonawcza 2011/874/UE traci moc. 57

58 Wciąż obowiązują... Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG Dz.U. UE L 268 z , polskie wydanie specjalne: Rozdział 03 Tom 13 P (z późn. zm.) 58

59 Wciąż obowiązują Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011* z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów Dz.U. UE L 296 z , str

60 Wciąż obowiązują Decyzja Komisji (2006/146/WE)* z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (półwysep) oraz Australii Dz.U. UE L 55 z , str

61 Dziękuję za uwagę 61

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 281/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.10.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 21 października 2013 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 23.2.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/51 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym 1/5

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym 1/5 1/5 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? Kiedy złożyć dokumenty? Przywieźć z innego kraju zwierzę lub zwierzęta domowe

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym. Strona 1 z 5

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? Kiedy złożyć dokumenty? Gdzie załatwię sprawę? Przywieźć z innego

Bardziej szczegółowo

L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010

L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010 L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady przemieszczania psów, kotów i fretek, jako zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, z państw trzecich na terytorium UE

Nowe zasady przemieszczania psów, kotów i fretek, jako zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, z państw trzecich na terytorium UE Nowe zasady przemieszczania psów, kotów i fretek, jako zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, z państw trzecich na terytorium UE lek. wet. Kamila Kozub GIW listopad 2014 r. 1 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013. z dnia 12 czerwca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013. z dnia 12 czerwca 2013 r. Dz.U.UE.L.2013.178.1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 28.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 178/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003

w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 02.08.2012 2012/0039(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2005/759/WE)

SPROSTOWANIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2005/759/WE) L 291/48 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2005 SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. tekst jednolity

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. tekst jednolity DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym na dzień 1 stycznia 2016 r. I. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Właściwy organ centralny I.16. I.11. I.17. I.27.

Właściwy organ centralny I.16. I.11. I.17. I.27. ZAŁĄCZNIK IV Część 1 Wzór zdrowia zwierząt dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub członkowskiego zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr xxx/2013 PAŃSTWO: Świadectwo

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 26.4.2017 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 96/26 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/561 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierząt

Bardziej szczegółowo

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG L 306/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.11.2005 DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celów wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek

DECYZJA KOMISJI. z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celów wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek DECYZJA KOMISJI z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celów wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4359) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Bruksela, 27 lutego 2018 r. ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 12 z , s. 1)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 12 z , s. 1) 02012R0028 PL 01.07.2017 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały KRLW Nr 108/2017/VI z dnia 9 maja 2017 r. DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII Tekst jednolity I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski B8-0252/ złożony w następstwie oświadczenia Komisji

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski B8-0252/ złożony w następstwie oświadczenia Komisji Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-0252/2016 17.2.2016 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie oświadczenia Komisji zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu w sprawie wprowadzenia kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 109. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik kwietnia Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 109. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik kwietnia Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 60 26 kwietnia 2017 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)

Bardziej szczegółowo

13.1.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 8/29

13.1.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 8/29 13.1.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 8/29 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi. lek. wet. Kamila Kozub, GIW

Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi. lek. wet. Kamila Kozub, GIW Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi lek. wet. Kamila Kozub, GIW 1 Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 129/28 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/819 z dnia 22 maja 2015 r. zmieniająca załącznik F do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do formatu wzorów świadectw zdrowia dla wewnątrzunijnego handlu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 29.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 132/3 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 28.5.2018 L 130/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/772 z dnia 21 listopada 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 26 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 26 maja 2003 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiające wymogi dotyczące

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały KRLW Nr 26/2018/VII z dnia 14 czerwca 2018 r. DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII Tekst jednolity I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek DYREKTYWA RADY. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja ujednolicona)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek DYREKTYWA RADY. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja ujednolicona) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.5.2009 KOM(2009) 235 wersja ostateczna 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Zmieniony wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski B8-0251/ złożony w następstwie oświadczenia Komisji

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski B8-0251/ złożony w następstwie oświadczenia Komisji Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-0251/2016 17.2.2016 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie oświadczenia Komisji zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu w sprawie harmonizacji wymogów

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. I. Postanowienia ogólne

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały KRL-W Nr 37/2014/VI z dnia 17 grudnia 2014 r. DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII I. Postanowienia ogólne 1. Paszporty

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1148)

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1148) 3.3.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 64/29 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1148) (Tekst

Bardziej szczegółowo

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 228/15

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 228/15 31.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 228/15 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 100/60 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/604 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia zwierząt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.11.2017 r. C(2017) 7619 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 21.11.2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 172/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.6.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do niektórych wymogów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 10.11.2010 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0117/2010, którą złożyła Angeliki Charokopou (Grecja) w imieniu 19 greckich stowarzyszeń na rzecz dobrostanu

Bardziej szczegółowo

Świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym

Świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym I.1. Nadawca Świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym I.2. Nr referencyjny świadectwa I.2.a. Lokalny nr świadectwa: I.3. Odpowiedzialna Władza Centralna Państwo I.4. Właściwa władza

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 26.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 201/31 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 717/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do pozycji dotyczących dobrostanu

Bardziej szczegółowo

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW TRZECICH (poza UE)

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW TRZECICH (poza UE) PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW TRZECICH (poza UE) Spis treści CHORWACJA...2 IZRAEL...3 NORWEGIA...5 ROSJA...7 SZWAJCARIA...8 1 CHORWACJA Zwierzęta towarzyszące przemieszczane

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. I. Postanowienia ogólne

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały KRL-W Nr 119A/2013/V z dnia 15 maja 2013 r. DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII I. Postanowienia ogólne 1. Paszporty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski B8-0254/ złożony w następstwie oświadczenia Komisji

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski B8-0254/ złożony w następstwie oświadczenia Komisji Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-0254/2016 17.2.2016 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie oświadczenia Komisji złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJE KOMISJA. (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/846/WE) uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca

DECYZJE KOMISJA. (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/846/WE) uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca L 333/72 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.12.2007 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 6 grudnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 261/26 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1841 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 171/100 26.6.2019 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1084 z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do harmonizacji wykazu zatwierdzonych lub zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2013R0577 PL 29.12.2014 001.002 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013. z dnia 28 czerwca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013. z dnia 28 czerwca 2013 r. Dz.U.UE.L.2013.178.109 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 28.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 178/109 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 25.10.2017 PL L 275/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1940 z dnia 13 lipca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści AUSTRIA...2 BELGIA...3 BUŁGARIA...4 CYPR...5 REPUBLIKA CZECH...6 DANIA...7 ESTONIA...8 FINLANDIA...9 FRANCJA...11

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 8.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 237/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 790/2010 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające załączniki VII,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 Tekst

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 208/46 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1461 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 170/98 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1178 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2008 dotyczącą środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2019 r. C(2019) 7007 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.10.2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.12.2017 r. C(2017) 8871 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 20.12.2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.2.2019 C(2019) 595 final ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia 6.2.2019 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 207/58 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1143 z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG i 93/197/EWG w odniesieniu do testów w kierunku wirusowego zapalenia tętnic koni (notyfikowana

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 26.10.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0117/2010, którą złożyła Angeliki Charokopou (Grecja) w imieniu 19 greckich stowarzyszeń na rzecz dobrostanu

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-0251/2016 } B8-0252/2016 } B8-0253/2016 } B8-0254/2016 } RC1 23.2.2016 WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.2.2017 r. COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 479/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR L 296/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.11.2011 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 314/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1063/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.3.2019 C(2019) 1866 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 12.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/273 w odniesieniu do przywozu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.12.2017 L 351/55 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2468 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich zgodnie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 26.4.2017 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/716 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia [ ]

Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia [ ] PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, C Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia [ ] zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280/5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280/5 24.10.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJE KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/594/WE)

DECYZJE KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/594/WE) 31.8.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 227/33 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 6.10.2016 L 271/9 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1775 z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG poprzez dodanie Kataru do wykazu państw trzecich, z których państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 103/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2014 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 332/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o

Bardziej szczegółowo

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 98/7

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 98/7 20.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 98/7 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 15 kwietnia 2010 r. zatwierdzająca krajowe środki w zakresie ograniczania wpływu niektórych chorób zwierząt akwakultury

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 17 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D047924/07

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 listopada 2016 r. Poz. 1797 RO ZPO RZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2019 r. C(2019) 4500 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 24.6.2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/598/WE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/598/WE) L 230/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.9.2007 DECYZJA KOMISJI z dnia 28 sierpnia 2007 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków trzymanych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 29/24 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/186 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiające szczególne warunki mające zastosowanie do wprowadzania do Unii przesyłek z niektórych państw trzecich w związku

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 22.12.2015 L 334/5 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2426 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1998 odnośnie do państw trzecich, w których stosowane normy ochrony uznaje

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.9.2015 L 242/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1538 z dnia 23 czerwca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.1.2016 L 8/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/24 z dnia 8 stycznia 2016 r. wprowadzające specjalne warunki dotyczące przywozu orzeszków

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniająca

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniająca KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 22.12.2006 KOM(2006) 910 wersja ostateczna 2006/0305 (COD) Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków

Bardziej szczegółowo

36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ

36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ 36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 03/t. 40 32003D0644 12.9.2003 DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 228/29 DECYZJA KOMISJI z dnia 8 września 2003 r. ustanawiająca dodatkowe gwarancje dotyczące salmonelli

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.3.2019 C(2019) 1786 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 8.3.2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące szczegółowych wymogów w zakresie szkolenia pracowników

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/17

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/17 15.1.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/17 DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w sprawie przejściowych zasad sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2017 r. C(2017) 7431 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 10.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6 wprowadzające specjalne

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 7.10.2015 L 262/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/1775 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 14.5.2016 L 126/13 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/759 z dnia 28 kwietnia 2016 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów, z których państwa członkowskie zezwalają

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chorób zwierząt, w tym zapobieganie

Zwalczanie chorób zwierząt, w tym zapobieganie Zwalczanie chorób zwierząt według nowych regulacji Unii Europejskiej Teresa Malinowska z Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie Zwalczanie chorób

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 42/54 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/218 z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 92/260/EWG w odniesieniu do odprawy czasowej zarejestrowanych koni z niektórych części

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 sierpnia 2019 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 sierpnia 2019 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 sierpnia 2019 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2019/0162 (CNS) 11597/19 ACP 97 PTOM 20 RELEX 762 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 5 sierpnia 2019 r.

Bardziej szczegółowo