Załącznik nr 3 do SWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do SWZ"

Transkrypt

1 dotyczy postępowania nr.. UMOWA Nr.. (projektowane postanowienia umowy) Załącznik nr 3 do SWZ zawarta w dniu.. w Urzędzie Gminy w Brennej pomiędzy: Gminą Brenna z siedzibą Brenna ul. Wyzwolenia 77, NIP:, REGON: reprezentowaną przez: Pana.. zwaną dalej "Zamawiającym",.., z siedzibą, działająca na podstawie wpisu w KRS.. posiadającą, NIP., REGON., reprezentowaną przez:. zwanym dalej "Wykonawcą" o następującej treści: 1 Przepisy ogólne 1. Podstawą zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z p. zm.) dalej zwaną ustawą PZP. 2. Zamówienie zostało ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Brenna na lata Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna Poprawa jakości wód gruntowych Dz. 010 rozdział Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna i dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Na realizację tej inwestycji, oprócz środków unijnych pozyskała również dofinansowanie ze środków krajowych - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem zmówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę projektu budowlanego i wykonawczego, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ i Programie Funkcjonalno Użytkowym, opracowanym przez HYDRO LINE PROJEKT Jacek Hyrnik ul. Polańska 147, Ustroń, dla inwestycji pod nazwą Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna dla trzech zadań: Strona 1 z 22

2 1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Leśnica nr , 2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Łęgowa, 3) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Wierzbowa oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. 2. Zamówienie obejmuje: 1) Zaprojektowanie budowy (rozbudowy) sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o łącznej długości, liczonej zgodnie z Planami sytuacyjnymi: Koncepcja do PFU ( Rys.2.1a i 2.1b ul. Leśnica nr ) ,0mb, w tym sieć PCW/PE Dz200mm długości ok. 1316mb i PCW Dz160mm dł. ok. 101mb, przyłącza do budynków PCW Dz160 mm dł. ok. 259mb, ilość budynków do podłączenia 22 szt. w tym szkoła, Koncepcja do PFU ( Rys.2.2 ul. Łęgowa) - około 613,0mb, w tym sieć PCW Dz200mm długości ok. 473mb i PCW Dz160mm dł. ok. 66mb, przyłącza do budynków PCW Dz160 mm dł. ok. 74mb, ilość budynków do podłączenia 11 szt., Koncepcja do PFU ( Rys.2.3 ul. Wierzbowa) - około 725,0mb, w tym sieć PCW Dz200mm długości ok. 590mb i PCW Dz160mm dł. ok. 8mb, przyłącza do budynków PCW Dz160 mm dł. ok. 127mb, ilość budynków do podłączenia 11 szt. w tym wykonanie wszelkich niezbędnych dla realizacji inwestycji opracowań: opracowanie mapy do celów projektowych, wykonanie niezbędnych badań w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów, opracowanie niezbędnych operatów ochrony środowiska, wykonania prac projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, map, pozwoleń, uzgodnień i decyzji, przewidzianych przepisami prawa, w tym decyzji niezbędnych do wykonania robót budowlanych, projekt organizacji ruchu na czas budowy, jeżeli wymagał będzie tego administrator drogi, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, udzielonego przez Zamawiającego. Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla przedmiotowego zamierzenia stanowi załącznik do PFU. Ewentualne jego uzupełnienie w czasie prac projektowych, na wniosek Wykonawcy, leży po stronie Zamawiającego. Przed złożeniem dokumentów do wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej celem jej zatwierdzenia. Zamawiający posiada zgody (oświadczenie właściciela lub współwłaściciela lub posiadacza samoistnego nieruchomości) na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna tj. w Brennej ul. Leśnica nr , ul. Łęgowa oraz ulica Wierzbowa, po działkach jak w koncepcji, które po podpisaniu umów na realizację zamówienia oraz powierzania przetwarzania danych osobowych, przekaże Wykonawcy. Jeżeli w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, po zaktualizowaniu mapy do celów projektowych, przebieg kanalizacji ulegnie zmianie, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia tej zmiany w właścicielem nieruchomości/współwłaścicielem lub samoistnym posiadaczem i uzyskania pisemnej zgody za zmianę przebiegu kanalizacji oraz na ewentualne nowe działki nie ujęte w koncepcji. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy: - umowę dzierżawy nr 07/ud/2020 z dnia r. zawartą pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń a Gminą Brenna której przedmiotem są grunty Skarbu Państwa pozostające w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Ustroń na których planuje się zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, - Decyzję zgodę znak PZDP.ZUD z dnia r. Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, na prowadzenie robót w rejonie drogi powiatowej (ul. Leśnica) wraz ze Strona 2 z 22

3 zgodą na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (sieci kanalizacji sanitarnej) niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami. 2) Wykonanie wszelkich robót budowlanych i innych czynności zgodnie z celem inwestycji, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ i Programie Funkcjonalno Użytkowym, a także opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, niezbędną do pełnej realizacji i odbioru inwestycji. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami państwowymi i branżowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 3) Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. 3 Termin wykonania zamówienia 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 480 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, w tym: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę w ciągu 300 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy; 2) Zakończenie inwestycji (zakończenie robót budowlanych) w ciągu 480 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy; 3) Prowadzenie nadzoru autorskiego od daty rozpoczęcia robót (przekazania placu budowy) do zakończenia inwestycji (odbioru końcowego inwestycji). 4 Obowiązki stron 1. Zamawiający zobowiązany jest do: 1) współdziałania z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych Prawem Budowlanym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po dostarczeniu Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z 1 egz. dokumentacji projektowej opieczętowanej przez Wydział Urbanistyki i Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przekazania tych dokumentów, 3/ termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu budowy, zgodnie z pkt. 2, 4) powołania inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Konsultowania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań technicznych i ekonomicznych, również w zakresie proponowanych materiałów i uzyskania jego akceptacji. 2) Zaktualizowania mapy do celów projektowych, wykonania niezbędnych badań geologicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, opracowania niezbędnych operatów ochrony środowiska, wykonania prac projektowych oraz uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, map, pozwoleń, uzgodnień i decyzji, przewidzianych przepisami prawa, w tym decyzji niezbędnych do wykonania robót budowlanych, na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca. 3) Przed złożeniem dokumentów do wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej celem jej zatwierdzenia. Strona 3 z 22

4 4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu wskazanej niżej ilości opracowań: - projekt budowlany 4 egz. - projekt wykonawczy 3 egz. - pozostałe opracowania dotyczące realizacji inwestycji 3 egz. 5) Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowaną na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dokumentacją projektową, postanowieniami SWZ w tym postanowieniami niniejszej umowy, złożoną ofertą, wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi. 6) Realizacji przedmiotu zamówienia z zastosowaniem materiałów i urządzeń o wymaganiach określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ oraz w uzgodnionych z Zamawiającym specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, normami polskimi, posiadających wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i nadzoru autorskiego. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz będą poddawane na bieżąco testom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagać będzie Zamawiający. 7) Zapewnienia instrumentów, robocizny i materiałów potrzebnych do wykonania testów i zbadania jakości, wagi lub ilości użytych materiałów oraz dostarczenia przed ich użyciem próbek i dokumentów świadczących o ich dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie próbki i dokumenty dostarczy Wykonawca na własny koszt. Koszty przeprowadzenia testów ponosi Wykonawca. 8) Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie urządzi plac budowy, a po zakończeniu robót zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe i uporządkuje teren budowy, 9) Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym z dnia.r. opracowanym dla potrzeb fakturowania i kontroli postępu prac. Powyższy harmonogram Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia w dniu podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać zmian w harmonogramie rzeczowo finansowym. 10) Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 11) Zabezpieczenia wykonanych elementów robót przed szkodami wynikającymi z warunków atmosferycznych, zachowania szczególnej ostrożności przy organizacji placu budowy w trakcie wykonywania robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich. 10) Zorganizowania i utrzymania w należytym porządku placu budowy oraz zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami BHP. 12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty odbioru końcowego robót. 13) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych (dojścia i dojazd) oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów. 14) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawców i dalszych podwykonawców, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 15) Prowadzenia dokumentacji budowy z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 16) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawą. Strona 4 z 22

5 17) Wykonywania robót budowlanych (czynności, o których mowa w pkt SWZ) przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami pkt.2.5 SWZ, obowiązek ten dotyczy również Podwykonawcy. 18) Wykonywanie pozostałych wymienionych w niniejszej umowie zobowiązań. 5 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokość: - wartość netto:.. zł, słownie. + należny podatek w wysokości..% tj. zł, słownie:. co stanowi kwotę ryczałtową brutto: zł, słownie. (wartość przedmiotu umowy brutto), 2. W skład wynagrodzenia ryczałtowego wchodzą: 1) Koszty prac projektowych wraz z aktualizacją mapy do celów projektowych dla zadania: a) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Leśnica nr : L.p. Zakres Wartość netto Wartość podatku VAT w złotych Wartość brutto (kol.3+kol.4) Koszty prac projektowych 2. Mapa do celów projektowych RAZEM b) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Łęgowa : L.p. Zakres Wartość netto Wartość podatku VAT w złotych Wartość brutto (kol.3+kol.4) Koszty prac projektowych 2. Mapa do celów projektowych RAZEM c) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Wierzbowa : L.p. Zakres Wartość netto Wartość podatku VAT w złotych Wartość brutto (kol.3+kol.4) Koszty prac projektowych 2. Mapa do celów projektowych RAZEM 2) Koszty robót budowlano-montażowych: wartość netto:.. zł, słownie + należny podatek w wysokości..% tj zł, słownie:., co stanowi kwotę ryczałtową brutto: zł, słownie Strona 5 z 22

6 w tym: Lp. Wyszczególnienie robót Cena jednostkowa netto Wartość netto (ilość poda w kol.2 x kol.3 Wartość brutto (kol. 4+należny podatek VAT) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn200mm PCW/PE mb.. zł/mb.. zł.. zł 2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn160mm PCW - 175mb. zł/mb.. zł.. zł 3. Przyłącza do budynków Dn160mm PCW mb. zł/mb.. zł.. zł 4. Studzienki przy budynkach dn425mm 31 szt. zł/mb.. zł.. zł 5. Obsługa geodezyjna zadania 3,014 km zł/km zł zł 6. Odtworzenia nawierzchni drogowych w tym: - Nawierzchnie asfaltowe 1110m2 - Nawierzchnia z mieszanki kamienia łamanego - Warstwa dolna gr 20cm - 237m3 - Nawierzchnia z mieszanki kamienia łamanego - Warstwa górna gr 10cm - 141m3 - Powierzchnia pobocza z destruktu asfaltowego gr. 15cm 135m2 - Powierzchnia pobocza z destruktu asfaltowego gr. 10cm 276m2 - Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm 355m2 (kostka z odzysku w 80%). zł/m 2. zł/m 3. zł/m 3. zł/m 2. zł/m 2. zł/m 2.. zł. zł. zł...zł...zł...zł zł..... zł...zł..zł...zł...zł Razem:...zł...zł Razem:. Zł..zł 3) Koszty nadzoru autorskiego dla zadania: a) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Leśnica nr wartość netto:.. zł, słownie + należny podatek w wysokości..% tj zł, słownie:., co stanowi kwotę ryczałtową brutto: zł, słownie, Strona 6 z 22

7 b) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Łęgowa wartość netto:.. zł, słownie + należny podatek w wysokości..% tj zł, słownie:., co stanowi kwotę ryczałtową brutto: zł, słownie c) Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Wierzbowa wartość netto:.. zł, słownie + należny podatek w wysokości..% tj zł, słownie:., co stanowi kwotę ryczałtową brutto: zł, słownie 3. Przy czym po opracowaniu dokumentacji projektowej w przypadku zmiany zakresu rzeczowego, określonego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz w 5 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy, w stosunku do wielkości wynikających z dokumentacji projektowej: 1/ Kwota określona za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z aktualizacją mapy do celów projektowych, nie ulegnie zmianie. 2/ Kwota za roboty budowlano montażowe, ulegnie zmianie w zależności od zmiany zakresu rzeczowego, wg ceny jednostkowej określonej w tabeli w 5 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy. Ryzyko wystąpienia ewentualnych robót innych niż w tabeli określonej w 5 ust. 2 pkt 2, należy skalkulować w cenie oferty. 3/ Kwota za nadzór autorski nie ulegnie zmianie. 4. Kwota obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy określonego w 2 oraz w Programie Funkcjonalno - Użytkowym oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, SWZ oraz ofertą Wykonawcy. Kwota ta obejmuje również wynagrodzenie z tytułu praw autorskich i ich przeniesienia oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. 5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w szczególności np.: zakup i aktualizacja mapy do celów projektowych, niezbędne badania gruntowo wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, koszty projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, koszty ewentualnych utrudnień wynikające z warunków lokalizacyjnych, koszty robót wynikające z załączonych do PT uzgodnień, koszty uporządkowania terenu (przywrócenia do stanu pierwotnego), koszty ubezpieczenia budowy, koszty zapewnienia warunków bhp i p-poż., koszty za usługi geodezyjne (wytyczenie, geodezja powykonawcza), opłaty za media oraz inne koszty wynikające z umowy. 6. Wykonawca sam skalkuluje wszelkie konieczne prace oraz koszty konieczne do kompleksowego wykonania zadania i nie może się powoływać na jakiekolwiek uchybienia kalkulacji własnej. 7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wiążące dla stron i innych podmiotów. 8. Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją robót stanowiących przedmiot umowy, a także przewidzenie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. 9. Jakiekolwiek nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust Zamawiający ma prawo do zmiany dokumentacji projektowej, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia i wykonania prac wynikających z tej zmiany za dodatkowym wynagrodzeniem, co strony potwierdzą pisemnie. Strona 7 z 22

8 11. W przypadku gdy zmiana dokumentacji projektowej spowoduje konieczność zaniechania części robót przewidzianych w kosztorysie ofertowym, Wykonawcy nie przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia za te roboty. 12. Wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP. 13. Do rozliczenia robót dodatkowych, zamiennych, dla których zostały określone w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tych samych cen jednostkowych robót. 14. Do rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych, dla których nie zostały określone w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe, Wykonawca zastosuje do kosztorysowania składniki cenotwórcze: R, S, Kp i Z, określone w ofercie i nie zostaną one zmienione do końca obowiązywania umowy. Ceny materiałów należy określić na podstawie faktury zakupu. 15. Roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy, zawartego po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów konieczności i kosztorysów, po uprzednim zweryfikowaniu i zaopiniowaniu przez Zamawiającego. 6 Rozliczenia 1. Wynagrodzenie rozliczane będzie: 1/ pierwsza faktura - za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę dla każdego z zadań, po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu tych dokumentów, 2/ wynagrodzenie za roboty budowlane rozliczane będzie w okresach trzymiesięcznych, na podstawie faktur częściowych do wysokości 90% wartości robót budowlanych. Pozostałe 10% wartości robót budowlanych będzie rozliczone po odbiorze końcowym pełnego zakresu robót. 3/ wynagrodzenie za nadzór autorski rozliczone będzie po zakończeniu inwestycji tj. protokolarnym odbiorze końcowym inwestycji (wszystkich zadań). 2. Podstawą wystawienia faktury częściowej za roboty budowlane będzie protokół częściowego odbioru robót podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Koordynatora robót ze strony Zamawiającego. 3. Podstawą wystawienia faktury końcowej, będzie podpisany przez komisję odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego, protokół końcowego odbioru robót. 4. Termin płatności faktur do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 5. Należności z tytułu faktur będą płatne z konta Zamawiającego nr:.. przelewem na konto Wykonawcy, tj.. 6. Faktury będą wystawiane na Gminę Brenna Brenna ul. Wyzwolenia 77, NIP: 7. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie. 8. W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w 7 umowy, zapłata należności za wykonane roboty będzie następować zgodnie z treścią ust. 10 i następnych. 9. Wykonawca składając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany przez Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców w protokole odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i Strona 8 z 22

9 dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię faktury (oryginał do wglądu Zamawiającego) wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z dowodem zapłaty. 11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10, odpowiednio kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest pomniejszana o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się (po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do przedstawienia dowodów zapłaty) od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, podwykonawcę takiego zamówienia lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli w sposób niewystarczający wykazano niezasadność bezpośredniej zapłaty albo nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 17. Rzeczy nabyte przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, podwykonawcę takiego zamówienia lub dalszego podwykonawcę w ramach części, za którą wypłacono już wynagrodzenie, lub które zostały wbudowane i stały się częściami składowymi stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiących własność Zamawiającego. 18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 7 Podwykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy zatrudni podwykonawców/ nie zatrudni podwykonawców, z zastrzeżeniem 7 ust. 4 umowy. Strona 9 z 22

10 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 4.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust. 5 i następne stosuje się odpowiednio. 5.Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, są zobowiązani, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu wzoru tej umowy, przy czym: 1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej ze projektem umowy 2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty wykazujące, że proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spełniają warunki określone przez Zamawiającego dotyczące podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będącego stroną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w tym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy; jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca jest zobowiązany zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy; 3) przepisy 7 ust. 5 pkt. 2 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 6. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia projektu umowy Zamawiającemu złoży w formie pisemnej, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy: 1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni; 3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP. W przypadku niezgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował projekt umowy. 7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektów umów z naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo złożyć ponowne zastrzeżenia do projektu zmiany w terminie i przypadkach określonych 7 ust Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia potwierdzony za zgodność z oryginałem przez przedkładającego, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo. Powyższy obowiązek dotyczy również przedkładania wszystkich zmian tych umów; 9. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 6. Strona 10 z 22

11 10. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu potwierdzony za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższy obowiązek dotyczy również przedkładania wszystkich zmian tych umów; 11. W sytuacji, o której mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 12. Obowiązek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 oraz w ust. 10 (dostawy i usługi), nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są: 1) dostawy lub usługi, które, z uwagi na ich wartość lub przedmiot, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu tj. umowy o wartości do ,00 zł lub których przedmiot zamówienia nie wymaga udziału w jego realizacji bezpośredniego Wykonawcy, tj: - umowy zlecenia i umowy o dzieło, związane z pełnieniem funkcji na budowie określonych w ustawie prawo budowlane, - usługi geodezyjne, - usługi transportowe, - usługi z zakresu BHP i p.poż, - dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia, - wynajmu sprzętu, urządzeń i środków transportu, związanych z realizacją zamówienia. 13. Umowy o podwykonawstwo zostaną wprowadzone jako załączniki do niniejszej umowy. 14.Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać w szczególności: - określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, - termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, - termin z tytułu gwarancji i rękojmi, - wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, - termin płatności faktury nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej (art. 464 ust. 2 ustawy PZP), - uregulowania dotyczące odpowiedzialności Podwykonawcy za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o podwykonawstwo (kar umownych), - w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadł wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy). 15. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące Podwykonawców i jego/ich dalszych Podwykonawców w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji. 16. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 17. W sytuacji jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane przy pomocy Podwykonawców, a oba podmioty będą zatrudniały pracowników w rozumieniu art kodeksu pracy, są oni zobowiązani zawrzeć porozumienie o współpracy pracodawców na podstawie art. 208 kodeksu pracy. Strona 11 z 22

12 8 Kary umowne 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń wynikających z niniejszej umowy w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) 5 % wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w 5 ust.1, za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron umowy, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, b) 0,01 % wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki w oddaniu w terminie przedmiotu umowy tj. nie dotrzymanie terminu, o którym mowa w 3 ust. 1, c) 0,01 % wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu stwierdzonych wad, d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,06% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w 5 ust. 1, za każdy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę, e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,06% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w 5 ust. 1, za zawarcie każdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego, f) za każdy przypadek nieprzedłożenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,06% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w 5 ust. 1, g)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w 5 ust. 1, h)za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,06% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w 5 ust. 1, za każdy przypadek nieujawnienia podwykonawcy, i) za nieprzedłożenie dowodów potwierdzających zatrudnienie wskazanych osób na umowę o pracę (o których mowa w pkt SWZ), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w 5 ust. 1, za każde nie przedłożenie dowodów lub przedłożenie ich z naruszeniem wyznaczonego terminu, j) za naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę postanowień 4 ust. 2 pkt. 17 umowy lub postanowień pkt. 2.5 SWZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w 5 ust. 1, za każde naruszenie, k) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy bez udziału podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca powołał się składając ofertę w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 7.4 SWZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w 5 ust. 1, za każdy taki przypadek. 2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) 5 % wartości umowy brutto, o której mowa w 5 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, b) 0,01 % wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy. Strona 12 z 22

13 2. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1, nie pokrywają poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia objętego fakturą. 4. W przypadku opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości wynikającej z przepisów prawa. 5. Jeżeli w skutek działania lub zaniechania Wykonawcy Zamawiający utraci w całości lub w części finansowanie inwestycji przez Unię Europejską Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconych przez Zamawiającego środków. 6. Strony zgodnie postanawiają, że maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w 5 ust. 1 umowy. 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł, w sposób określony w art. 450 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie równoważne 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, określonej w 5 ust. 1, w wysokości.. zł (słownie:.), w formie. 2. Ustalona zgodnie z ust. 1 kwota stanowi zabezpieczenie wykonania zobowiązań umownych w okresie trwania umowy i wygaśnie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych w formie protokołu końcowego. Z zabezpieczenia tego będą pokryte roszczenia powstałe w związku z realizacją umowy. 3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia pozostanie kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1, która zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po zakończeniu okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 4. Zamawiający ma prawo bez uzyskania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczyć na usuwanie wad z winy Wykonawcy lub kar umownych. 10 Odbiory 1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zwoływane będą odbiory: dokumentacji projektowej, robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe, poprzedzające odbiór końcowy. 2. Wykonawca zgłasza w Dzienniku Budowy roboty podlegające zakryciu i roboty zanikające. Inspektor nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia dokonuje odbioru, po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. 3. Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót zanikowych i ulegających zakryciu, jeżeli tego wymagają przepisy odbioru robót. 4. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia i otwory niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru częściowego, w terminach zgodnych w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym. Strona 13 z 22

14 Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego przy udziale Kierownika Budowy dokonuje częściowego odbioru robót. 6. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie do siedziby Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przy odbiorze końcowym protokołu końcowego robót wykonanych przez podwykonawcę, dalszego podwykonawcę, podpisanego pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami przy udziale Kierownika Budowy. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 8. Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego, w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia zakończenia robót. Z czynności odbioru końcowego sporządza się pisemny końcowy protokół odbioru robót. 9. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia. 10. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i usterek, Zamawiający dokonuje potwierdzenia usunięcia usterek i wad w zakwestionowanych robotach. 11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek nienadających się do usunięcia, Zamawiający może: 1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 2) zażądać ponownego wykonania tej części przedmiotu umowy. 12. Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi wyznacza terminy przeglądu, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia. 13. Zamawiający wyznacza odbiór gwarancyjny przed upływem terminu rękojmi i gwarancji ustalonego w umowie, a w razie stwierdzeni wad i usterek także wyznacza termin ich usunięcia. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie rękojmi i gwarancji na koszt Wykonawcy przez inny pomiot, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia, pomimo pisemnego wezwania, w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania. Przy czym za otrzymanie wezwania uważa się również sytuację, w której pomimo dwukrotnego awizowania, wezwanie zostało zwrócone do Zamawiającego, pod warunkiem wysłania wezwania na prawidłowy adres wynikający z niniejszej umowy albo udostępniony w rejestrach publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takim przypadku Zamawiający po dokonaniu zastępczego usunięcia usterek zachowuje prawa wynikające z rękojmi i gwarancji względem Wykonawcy. 11 Gwarancje 1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy zostanie przez niego zrealizowany zgodnie z niniejszą umową i wiedzą techniczną, będzie kompletny, bez wad i usterek, wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa i nadzoru, wadliwych materiałów lub urządzeń oraz gwarantuje prawidłowość jego funkcjonowania. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zaprojektowane przez niego i wykonane roboty budowlane, będące przedmiotem niniejszej umowy, na okres.. miesięcy. 3. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Strona 14 z 22

15 4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 5. Ujawnienie wad i usterek w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do ich usunięcia na własny koszt, w terminie technicznie uzasadnionym, wskazanym przez Zamawiającego. 6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad i usterek w robotach budowlanych Wykonawcy i pisemnego powiadomienia Wykonawcy o ich stwierdzeniu wraz z wezwaniem go do ich usunięcia (listem poleconym, faksem lub osobiście), Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia wad i usterek, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia. 7. Wykonawca ponosi w okresie gwarancji odpowiedzialność za szkody spowodowane wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części 8. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę korespondencji, zmiany adresu Wykonawcy i nie powiadomienia pisemnego o tym fakcie Zamawiającego, pisma określone w ust. 5 uważa się za doręczone z dniem uzyskania potwierdzonych informacji o niemożności ich doręczenia. 9. Opóźnienie się Wykonawcy: a) w przystąpieniu do usuwania wad i usterek w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, b) w usunięciu wad i usterek w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, - upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad i usterek we własnym zakresie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Strony ustalają, że Zamawiający pokryje koszty wykonania zastępczego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli koszty wykonania zastępczego przekroczą wartość zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest pokryć różnicę kosztów w terminie 7 dni od dnia wezwania. 10. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia usterek uniemożliwiających eksploatację przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z przeznaczeniem, bieg gwarancji w odniesieniu do uszkodzonego elementu rozpoczyna się od nowa od daty usunięcia usterki. 12 Prawa autorskie dotyczące dokumentacji projektowej (Utworu) 1. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem jego osobistych działań, posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe twórców przedmiotu Umowy wraz z zezwoleniem na dokonywanie opracowania całości Utworu, jak i poszczególnych jego fragmentów i przenosi je na Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Nadto Wykonawca oświadcza, że do przedmiotu Umowy przysługuje mu wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i może być ono przeniesione na Zamawiającego bez naruszania praw osób trzecich o charakterze bezwzględnym lub wynikającym z innej umowy. Wykonawca oświadcza także, iż posiada od faktycznych twórców Utworu stosowne oświadczenie zezwalające na przekazanie Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, uprawnienia do przenoszenia bez ograniczeń na osoby trzecie (w tym udzielanie licencji wyłącznej i niewyłącznej) majątkowych praw autorskich nabytych w wyniku zawarcia niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbędnych zmian, przeróbek i adaptacji oraz na zrzeczenie się w imieniu faktycznych twórców wykonywania osobistych praw autorskich, o których mowa w ust Z dniem zapłaty danej części wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Utworu, będącego przedmiotem danej części Umowy. Strona 15 z 22

16 3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy Utworu w całości, jak i w poszczególnych fragmentach oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w tym wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: a) prawo do powielania i zwielokrotniania każdą techniką przedmiotu Umowy, b) wykorzystywania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń lub decyzji, c) adaptacji i modyfikacji Utworu, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, d) wprowadzania do pamięci komputera, w tym do sieci Internet, e) zlecania wykonania robót budowlanych na podstawie przedmiotu Umowy. 4. Wypłata wynagrodzenia umownego jest równoznaczna z udzieleniem przez Wykonawcę zezwolenia na dokonywanie przez Zamawiającego opracowania przedmiotu Umowy, w tym na dokonanie niezbędnej, zgodnej z potrzebami Zamawiającego zmiany, przeróbki i adaptacji przedmiotu Umowy i ingerencję w jego treść oraz na prowadzenie innych prac na podstawie zmodyfikowanego przedmiotu Umowy. 5. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu na wymienionych wyżej polach eksploatacji. 6. Wykonawca oświadcza, że wyłączne prawo korzystania i rozporządzania, jak również zezwolenie na dokonywanie opracowania przedmiotu Umowy, w tym na dokonywanie niezbędnej, zgodnej z potrzebami Zamawiającego zmiany, przeróbki i adaptacji przedmiotu Umowy i ingerencję w jego treść oraz na prowadzenie innych prac na podstawie zmodyfikowanego przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 2 5 Zamawiający może, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, przenieść bez ograniczeń na osoby trzecie. 7. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przekazuje Zamawiającemu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, prawo do udzielania osobom trzecim licencji wyłącznej i niewyłącznej do korzystania z przedmiotu danej części Umowy. 8. Z chwilą zapłaty danej części wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność otrzymanych od Wykonawcy egzemplarzy Utworu i jego nośników (CD/DVD/PENDRIVE i inne), na których utrwalono ten Utwór. 9. Wykonawca gwarantuje, iż Utwór będący przedmiotem niniejszej Umowy w całości, jak i w poszczególnych fragmentach nie narusza praw autorskich i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia od osób trzecich praw do przedmiotu Umowy lub w wyniku nabycia tych praw obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Zamawiającego oraz nieskutecznego lub wadliwego przeniesienia uprawnień, o których mowa w ust Przeniesienie praw autorskich następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 12. Wykonawca oświadcza, iż w imieniu swoim oraz faktycznych twórców zrzeka się niniejszym wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu, będącego przedmiotem Umowy w zakresie: a) prawa do nienaruszalności treści i formy Utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, b) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu, c) oraz zobowiązuje się, w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem osobistych działań Wykonawcy, że twórcy Utworu nie będą wykonywać w stosunku do Zamawiającego swych autorskich praw osobistych w w/w zakresie. Strona 16 z 22

17 13. Jeżeli przy wykonywaniu przez Zamawiającego praw przysługujących mu w myśl ustępów poprzedzających ujawnią się jakiekolwiek wady lub obciążenia tych praw albo zgłoszone zostaną wobec Zamawiającego roszczenia osób trzecich w związku z wykonywaniem tych praw, Wykonawca będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego lub osobę działająca w jego imieniu z wszelkich związanych z tym roszczeń, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, w tym w szczególności do pokrycia kosztów ewentualnych postępowań w sprawie, w tym kosztów pomocy prawnej, kosztów zawarcia ugody oraz wartości odszkodowania ustalonego w treści ugody w przypadku jej zawarcia. 13 Nadzór nad realizacją umowy 1. Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego uprawniona osoba prawna lub fizyczna upoważniony będzie do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu. 2. Inspektor Nadzoru działa na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego w odrębnej umowie. 3. Wykonawca ustanawia osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia: 1/ Pan/Pani tel..., - Projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 2/ Pan /Pani tel.., - / Kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - roboty instalacyjne, sanitarne. 3/ Pan/Pani tel.., .. Kierownik robót z uprawnieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej roboty drogowe. 4. Zmiana projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę taką wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą nie gorsze niż wymagane postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 4. Jako koordynatora realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: Pana Mariusza Nowak Inspektor ds. inwestycji U.G. w Brennej, tel Zmiany umowy 1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie. 2. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) niemożliwości wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, b) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, Strona 17 z 22

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1 1 U M O W A Nr na: : Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zawarta w dniu.. 2015 roku pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez : Załącznik Nr.. do SIWZ Projekt umowy Umowa IR -.. /2014 Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :.. przy udziale.. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... (projekt)

U M O W A Nr... (projekt) Załącznik Nr 4 do SIWZ U M O W A Nr... (projekt) zawarta w Krośnie w dniu... pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: Marek

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. 1. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.:

UMOWA.. 1. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: UMOWA zawarta w dniu w Płoskini pomiędzy: Gminą Płoskinia zwaną dalej Zamawiającym", reprezentowaną przez: 1 Zbigniewa Kowalskiego Wójta Gminy Płoskinia przy kontrasygnacie; 2 Danuty Gąsior Skarbnika Gminy

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Załącznik nr 10. na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia.

WZÓR UMOWY Załącznik nr 10. na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia. WZÓR UMOWY Załącznik nr 10 na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia. W dniu.. 2014 r. w Lubartowie pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

2 Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: - data rozpoczęcia robót:... - data zakończenia robót:.

2 Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: - data rozpoczęcia robót:... - data zakończenia robót:. Załącznik 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2018 r. w Świdnicy, pomiędzy: Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy, NIP: 8842742396 mającym siedzibę., reprezentowanym przez: Beatę Fijołek Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGON..., NIP..., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

REGON..., NIP..., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą, Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Ochotnicza Strażą Pożarną w Łososinie Górnej ul. Łososińska 23, 34-600 Limanowa REGON 49070153300000, NIP 737-13-31-692

Bardziej szczegółowo

UMOWA Zawarta w dniu.. zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr. i złożonej oferty, pomiędzy:... reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Zawarta w dniu.. zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr. i złożonej oferty, pomiędzy:... reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Zawarta w dniu.. zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr. i złożonej oferty, pomiędzy:. reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym, a..., reprezentowanym(ą) przez:... zwanym(ą) dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

1. Urszulę Wałejko - dyrektor 2. Bożenę Podleśną główny księgowy a. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1. Urszulę Wałejko - dyrektor 2. Bożenę Podleśną główny księgowy a. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 UMOWA Nr... (wzór) o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Lutocin Przetarg nieograniczony na "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinie" BDK PROJEKT UMOWY

Zamawiający: Gmina Lutocin Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinie BDK PROJEKT UMOWY Załącznik nr 9 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez : została zawarta umowa następującej treści:

zwanym dalej Zamawiającym, zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez : została zawarta umowa następującej treści: Załącznik nr 4 UMOWA PROJEKT W dniu. r. w Klisinie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100, 48-118 Lisięcice, reprezentowanym przez: 1. mgr Małgorzatę Krywko-Trznadel - Dyrektora 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO WZÓR UMOWY ZAŁ. NR 4 DO SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO 272..2014 zawarta w dniu 2014 pomiędzy Gminą Ropczyce, z siedzibą w Ropczycach ul. Krisego 1, zwaną dalej w tekście,,zamawiającym, w imieniu

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... (projekt)

U M O W A Nr... (projekt) Załącznik Nr 4 do SIWZ U M O W A Nr... (projekt) (dot. Części Nr...) zawarta w Krośnie w dniu... pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr ZP-O

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr ZP-O ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr ZP-O.272..2014 w dniu... 2014 roku w Mielniku, w następstwie wyboru oferty wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO

PROJEKT UMOWY. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO PROJEKT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO 272...2014 Załącznik Nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Ropczyce, z siedzibą w Ropczycach ul. Krisego 1, zwaną dalej w tekście,,zamawiającym, w

Bardziej szczegółowo

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa:

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa: PROJEKT UMOWY UMOWA NR.. 2015 W dniu... 2015 r. w Łosicach pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pana Leszka Budrewicza

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. UMOWA nr.../2015 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice Wzór umowy Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice NIP.., REGON. reprezentowaną przez:. Wójta Gminy Nagłowice przy

Bardziej szczegółowo

12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI

12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI U M O W A Zawarta w dniu 2017 roku pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową LOKUM, 41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12, NIP 644-10-14-365 zwaną dalej Zamawiającym a..., zwanym dalej Wykonawcą prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

============ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY============

============ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY============ ============ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY============ Umowa Nr C- IV- / /2017 zawarta w dniu...2017 roku we Wrocławiu, pomiędzy: Skarbem Państwa w imieniu którego działa jako organ Komendant Wojewódzki Policji

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN WYKONANIA

WZÓR UMOWY PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN WYKONANIA WZÓR UMOWY zawarta w dniu.. w Pieszycach pomiędzy: ZEC ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce KRS 0000262707 NIP 8822116810 REGON 020400959 zwane dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr C- IV- / /2018 zawarta w dniu...2018 roku we Wrocławiu, pomiędzy: Skarbem Państwa w imieniu, którego działa jako jego organ Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na budowie budynku Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie. ETAP I ZP

Roboty budowlane polegające na budowie budynku Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie. ETAP I ZP Rzeszów, dnia 24.04.2014 r. Dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. Roboty budowlane polegające na budowie budynku Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta została w trybie art. 39 Ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych. umowa o następującej treści:

UMOWA Nr... zawarta została w trybie art. 39 Ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych. umowa o następującej treści: UMOWA Nr... W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: mgr Daniela Putkiewicza I Zastępcę Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

Modernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach I etap. Znak sprawy: MZB/R14-1/2011. UMOWA Nr

Modernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach I etap. Znak sprawy: MZB/R14-1/2011. UMOWA Nr UMOWA Nr Druk nr 6 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP

Umowa o roboty budowlane Nr ZP Umowa o roboty budowlane Nr ZP.10.2016 zawarta w Żurawicy, dnia...2016 r. pomiędzy Gminą Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 37-710 Żurawica zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

I Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Daniela Putkiewicza

I Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Daniela Putkiewicza UMOWA Nr... zawarta w dniu..r. w Piasecznie pomiędzy: Gminą Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 1231210962, REGON 015891289, zwaną dalej w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu...2015 roku w Pabianicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED z siedzibą w: 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12, NIP:731-10-03-493, REGON: 000645292,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez : Załącznik Nr 6 do SIWZ Projekt umowy Umowa IR -.. /2014 Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :.. przy udziale.. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr. Załącznik nr 6 zawarta w dniu 2015r. w Wiźnie, pomiędzy: Gminą Wizna, z siedzibą przy ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna reprezentowaną przez: 1.. 2... zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2016

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2016 Załącznik nr A P R O J E K T U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2016 zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn, NIP 621-16-93-428, REGON: 250854872, z siedzibą: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Propozycje dotyczące podwykonawstwa.

Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1 Materiał szkoleniowy/ćwiczenia cz. 1 z dnia 20.02.2014 r - www.pzp.pl Dodatkowe zapisy w siwz: Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której

Bardziej szczegółowo

. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą, Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 Reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

2. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje:... (zakres robót zgodny z zaproszeniem do złożenia oferty)...

2. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje:... (zakres robót zgodny z zaproszeniem do złożenia oferty)... UMOWA (wzór) Zawarta w dniu. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR D/ / Zakres robót według Przedmiaru Robót,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i SIWZ, zgodnie z opisem technicznym.

UMOWA NR D/ / Zakres robót według Przedmiaru Robót,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i SIWZ, zgodnie z opisem technicznym. UMOWA NR D/ /2010 zawarta w dniu r. w Wadowicach Górnych pomiędzy Gminą Wadowice Górne reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Stefana Rysak zwaną w dalszej części : Zamawiającym a o następującej treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy: Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, 40-951, Al. Korfantego 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Termin wykonania zamówienia. Obowiązki stron

Przedmiot umowy. Termin wykonania zamówienia. Obowiązki stron Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego OR-IV.272.13.2018.MB PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu 2018 r pomiędzy: Powiatem Sokólskim Zarządem Powiatu Sokólskiego, 16-100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.. Załącznik nr 7 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.. Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy: Powiatem Gryfickim z siedzibą w Gryficach, 72-300, Plac Zwycięstwa 37, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a... zawarta została w trybie art. 39 Ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych. umowa o następującej treści:

UMOWA Nr... a... zawarta została w trybie art. 39 Ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych. umowa o następującej treści: UMOWA Nr... WZÓR W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: mgr Daniela Putkiewicza I Zastępcę Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 272/.../ projekt -

UMOWA Nr 272/.../ projekt - UMOWA Nr 272/.../2016 - projekt - zawarta w dniu roku w Markach pomiędzy: Gminą Miasto Marki, 05-270 Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, NIP: 125-162-23-08 zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Termin realizacji zamówienia: Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi:... r.

PROJEKT UMOWY Termin realizacji zamówienia: Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi:... r. PROJEKT UMOWY z dnia... zawarta w...pomiędzy...... reprezentowanym przez: 1....... zwanym w dalszej części "Zamawiającym", przy kontrasygnacie skarbnika a......... reprezentowanym przez: 1....... 2.......

Bardziej szczegółowo

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE UMOWA n/53/12/16 Zał. nr 4 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... pomiędzy:..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:..., a..., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE UMOWA nr - 1 /2017 z Wykonawcą wybranym w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zawarta w dniu, w Luboniu, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a... zawarta została w trybie art. 39 Ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych. umowa o następującej treści:

UMOWA Nr... a... zawarta została w trybie art. 39 Ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych. umowa o następującej treści: UMOWA Nr... wzór W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: mgr Daniela Putkiewicza I Zastępcę Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. UMOWA nr. Zawarta w dniu r. roku w Rzeszowie pomiędzy:

Załącznik nr 3. UMOWA nr. Zawarta w dniu r. roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA nr. Zawarta w dniu...-..-2013 r. roku w Rzeszowie pomiędzy: Firmą SL-NET s.c. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wiosenna 1c/1, 35-303 Rzeszów, wpisaną do rejestru prowadzonego przez UM Rzeszów pod nr ewidencyjnym,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu r. w Puławach

Zawarta w dniu r. w Puławach ZAŁĄCZNIK Nr. 4 U M O W A Nr /2017 Zawarta w dniu. 2017 r. w Puławach Pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową POWIŚLE ul. Pusta 8 24-100 Puławy zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Prezesa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Umowa nr./zk/2018 zawarta w dniu.. r. w Limanowej, pomiędzy: Miastem Limanowa, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Limanowa Władysława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA Projekt

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA Projekt Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Projekt Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Żerków zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Burmistrza Jacka Jędraszczyka Przy kontrasygnacie Skarbnika Bronisławy Rogackiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO

WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO.272..2015 zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy Gminą Ropczyce, z siedzibą w Ropczycach ul. Krisego 1, zwaną dalej w tekście,,zamawiającym, w imieniu której działa:

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3

ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3 ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3 Wzór umowy o roboty geologiczne Prace geologiczne w zakresie wykonania 3 szt. otworów rozpoznawczych zastępczych oraz likwidacji 3 szt. otworów hydrogeologicznych na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR. WZÓR. zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR. WZÓR. zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez: UMOWA NR. WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy:. reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą, zawarto umowę o następującej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Lutocin Przetarg nieograniczony na "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie" BDK

Zamawiający: Gmina Lutocin Przetarg nieograniczony na Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie BDK Załącznik nr 11 do SIWZ UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... W dniu... w Lutocinie pomiędzy GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Zamawiającym Wykonawcą do dnia 15 listopada 2016 roku.

Zamawiającym Wykonawcą do dnia 15 listopada 2016 roku. UMOWA W dniu. 2016 r. w Domanicach pomiędzy: Gminą Domanice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Jerzego Zabłockiego- Wójta Gminy Domanice; przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Beaty Rombel

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści :

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści : U M O W A Nr In.272..2018 W dniu roku w Pniewach, pomiędzy Gminą Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy, NIP 797 205 65 81 zwaną dalej w treści Zamawiającym, reprezentowanym przez : Wiesława Nasiłowskiego Wójta

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ

UMOWA NR DZ Załącznik nr 5 Znak: DZ.272.5.2015.ACoc UMOWA NR DZ.273..2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Sulęcinie, pomiędzy Starostą Sulęcińskim Patrykiem Lewickim, z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (projekt) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

UMOWA Nr. (projekt) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). UMOWA Nr. (projekt) zawarta w dniu w Śmiglu pomiędzy: Zakładem Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Śmiglu Sp. z o.o., z siedzibą w Śmiglu, ul. dr Skarzyńskiego 6a,, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez. pod numerem ewidencyjnym..., NIP:, REGON:., zwanym dalej Wykonawcą.

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez. pod numerem ewidencyjnym..., NIP:, REGON:., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA nr.. zawarta w Piasecznie, w dniu. r. pomiędzy: pomiędzy Gminą Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON 015891289, w imieniu której działa Dyrektor Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Bogumiłę Stanecką Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu a

WZÓR UMOWY UMOWA. Bogumiłę Stanecką Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu a Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty budowlane Budowa przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków P dai w Dąbrowie. Umowa Nr.../... o roboty budowlane

Wzór umowy o roboty budowlane Budowa przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków P dai w Dąbrowie. Umowa Nr.../... o roboty budowlane Załącznik nr 3 Wzór umowy o roboty budowlane Budowa przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków P dai w Dąbrowie Umowa Nr.../... o roboty budowlane zawarta w dniu w Śremie pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:

reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: U M O W A Nr... załącznik nr 3 (wzór umowy) zawarta w dniu... 2016r pomiędzy Gminą i Miastem Błaszki z siedzibą Pl. Niepodległości 13 98 235 Błaszki NIP 8272261397, REGON 730934358 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym. Firmą: Organ rejestrowy:. Pozycja w rejestrze: reprezentowaną przez:

Umowa nr. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym. Firmą: Organ rejestrowy:. Pozycja w rejestrze: reprezentowaną przez: Umowa nr zawarta w dniu.. r. w Białych Błotach pomiędzy: Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. z siedzibą przy ul. I. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. - WZÓR. z kontrasygnatą pod względem finansowym. - Skarbnika Gminy z jednej strony,

UMOWA NR.. - WZÓR. z kontrasygnatą pod względem finansowym. - Skarbnika Gminy z jednej strony, UMOWA NR.. - WZÓR w dniu... pomiędzy Gminą Sosnówka, Sosnówka 55, 21-518 Sosnówka, NIP:537-233-62-65, REGON: 030237718 zwaną dalej Zamawiającym" w imieniu której działa: Marek Korpysz - Wójt Gminy z kontrasygnatą

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY z a ł ą c z n i k n r 3 ( w z ó r u m o w y ) U M O W A N R. zawarta w dniu.. 2017 r. pomiędzy: Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Lubsku, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2012r. w Lesznie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o., z siedziba w Lesznie, przy ulicy Saperskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK zawarta w dniu r. Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.../2015

U M O W A Nr.../2015 WZÓR UMOWY - załącznik nr 2 U M O W A Nr.../2015 zawarta w dniu...2015 r. pomiędzy: Trzcianeckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego z siedzibą w Trzciance, ul. Żeromskiego 15, NIP:. REGON:, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo