UCHWAŁA NR XXXII/359/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 27 listopada 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXII/359/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 27 listopada 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/359/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. ) 1) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) 2), art 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity D. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613) 3) i art 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682) 4) oraz art. 4, art 1 i art 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r Nr 197, poz. 1172), Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Traci moc uchwała Nr 501 /XXXVIII/2005 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góry Kalwarii. 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Bugno 1) Zmiany wymienionej ustawy zistały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; z 2006 r, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz ) Zmiany wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; Dz. z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, Strona 1

2 1. Identyfikator podatkowy 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/359/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 2. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, Góra Kalwaria B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 3. q informacja składana po raz pierwszy 4. Data nabycia: 5. Podstawa: 6. q korekta uprzednio złożonej informacji 7. q nabycie 10. q zbycie 13. q inne przyczyny: C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 8. data 9. podstawa 11. data 12. podstawa 14. q właściciel 15. q współwłaściciel 16. q posiadacz samoistny 17. q posiadacz zależny (np. dzierżawca) 18. q użytkownik wieczysty 19. q współużytkownik wieczysty 20. q współposiadacz samoistny 21. q współposiadacz zależny (np. dzierżawca) D. DANE PODATNIKA D.1.DANE IDENTYFIKACYJNE 22. Nazwisko 23. Pierwsze imię, drugie imię 24. PESEL 25. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 26. REGON 27. PKD 28. Imię ojca 29. Imię matki 30. Telefon 31. D.2. ADRES ZAMIESZKANIA 32. Kraj 33. Województwo 34. Powiat 35. Gmina/Dzielnica 36. Ulica 37. Nr domu 38. Nr lokalu 39. Miejscowość 40. Kod pocztowy 41. Poczta D.3. DANE IDENTYFIKACYJNE (MAŁŻONKA) 42. Nazwisko 43. Pierwsze imię, drugie imię 44. PESEL 45. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 46. REGON 47. PKD 48. Imię ojca 49. Imię matki 50. Telefon 51. D.4. ADRES ZAMIESZKANIA 52. Kraj 53. Województwo 54. Powiat 55. Gmina/Dzielnica 56. Ulica 57. Nr domu 58. Nr lokalu 59. Miejscowość 60. Kod pocztowy 61. Poczta Strona 2

3 E. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA 62. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 63. Nr księgi wieczystej 64. Nazwa sądu E.1. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI (jeżeli zostały nadane) 65. Działki 66. Budynki 67. Lokale I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH) F.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 mkw, czterech miejsc po przecinku ) powierzchnię należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków Podstawa opodatkowania w m² z dokładnością do 1 m pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego F.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI Budynek obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Do powierzchni użytkowej należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. 1. Mieszkalne Podstawa opodatkowania w m² Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5.Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego F.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Budowle 78. G. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH G.1. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY 1. Grunty stanowiące nieużytki z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł Powierzchnia w m²: 79. zł 2. Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych służące wyłącznie działalności rolniczej 3. Budynki położone na terenie ROD, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą 4. Inne Strona 3

4 II. PODATEK ROLNY H. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (WŁĄCZNIE ZE ZWOLNIONYMI) W HEKTARACH FIZYCZNYCH H.1. GRUNTY ORNE (R) Klasa użytków rolnych I II IIIa IIIb IVa IVb V VI Powierzchnia w ha H.2. ŁĄKI I PASTWISKA (Ł, Ps) Klasa użytków rolnych I II III IV V VI Powierzchnia w ha H.3. SADY (S-R, S-Ł, S-Ps) Klasa użytków rolnych I II III IV V VI Powierzchnia w ha H.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE (B-R) Klasa użytków rolnych I II IIIa IIIb IVa IVb V VI Powierzchnia w ha H.5. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE (B-Ł, B-Ps) Klasa użytków rolnych I II III IV V VI Powierzchnia w ha H.6. ROWY 117. Powierzchnia w hektarach fizycznych H.7. GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH (Lz) 118. Powierzchnia w hektarach fizycznych H.8. GRUNTY POD STAWAMI 119. Zarybionymi (czym) 122. Powierzchnia w hektarach fizycznych Niezarybionymi 121. H.9. GRUNTY OGÓŁEM 122. Powierzchnia w hektarach fizycznych H.10.DANE DOTYCZĄCE ULG I ZWOLNIEŃ W PODATKU ROLNYM (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie) 123. Strona 4

5 III. PODATEK LEŚNY I. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Rodzaj lasu 1. Lasy 2. Lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych Powierzchnia w ha I.1 DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY Tytuł prawny zwolnienia: Powierzchnia w ha 1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 2. Inne I.2. DODATKOWE INFORMACJE PODATNIKA 128. Adres do korespondencji należy wypełnić, gdy jest inny niż podany adres siedziby/zamieszkania 129. Nazwa urzędu skarbowego podatnika 130. Inne J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością Imię 132. Nazwisko 133. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 134. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika² K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 135. Uwagi organu podatkowego 136. Data (dzień-miesiąc-rok) 137. Podpis przyjmującego formularz 1 Identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 2) NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Zgodnie z art 63 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.749 ze zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Strona 5

6 1. Identyfikator podatkowy 1 Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr XXXII/359/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm. Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową. Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, Góra Kalwaria B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 3. deklaracja roczna 4. nowa deklaracja 5. Data nabycia: 6. Podstawa: 7. korekta uprzednio złożonej deklaracji (dzień-miesiąc-rok) 8. nabycie 9. data 10. podstawa 11. zbycie 12. data 13. podstawa 14. inne przyczyny: C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 15. właściciel 16. współwłaściciel 17. posiadacz samoistny 18. posiadacz zależny (np. dzierżawca) 19. użytkownik wieczysty 20. współużytkownik wieczysty 21. współposiadacz samoistny 22. współposiadacz zależny (np. dzierżawca) D. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 23. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 24. PKD 25. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 26. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)** 27. Identyfikator REGON 28. NR KRS 29. PESEL** 30. Imię ojca** 31. Imię matki** D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 32. Kraj 33. Województwo 34. Powiat 35. Gmina/Dzielnica 36. Ulica 37. Nr domu 38. Nr lokalu 39. Miejscowość 40. Kod pocztowy 41. Poczta Strona 6

7 E. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA 42. Miejsce/a (adresy) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 43. Nr księgi wieczystej 44. Nazwa sądu E.1. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI (jeżeli zostały nadane) 45. Działki 46. Budynki 47. Lokale F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU F.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Podstawa opodatkowania w m 2 z dokładnością do 1 m 2 Stawka podatku zł, gr Kwota podatku zł, gr F.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI Budynek obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Do powierzchni użytkowej należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. 1. mieszkalne Podstawa opodatkowania w m² z dokładnością do 1 m² Stawka podatku Kwota podatku zł, gr 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego F.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł Stawka podatku Kwota podatku zł, gr Budowle Strona 7

8 G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku (w pełnych złotych) 75. H. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Tytuł prawny zwolnienia: 1. Grunty stanowiące nieużytki z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej Grunty powierzchnia w m 2 Budynki lub ich części powierzchnia użytkowa w m Budowle wartość w zł 2. Inne (podać przepis prawa z jakiego występuje) Inne (podać przepis prawa z jakiego występuje) Inne (podać przepis prawa z jakiego występuje) I. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY RADY GMINY ( Podać rodzaj, powierzchnię gruntów i budynków, wartość budowli przedmiotów zwolnionych) Powierzchnia w m² z dokładnością do 1 m² Wartość w zł 88. Grunty: Budynki: Budowle: J. DODATKOWE INFORMACJE PODATNIKA 97. Adres do korespondencji należy wypełnić, gdy jest inny niż podany adres siedziby/zamieszkania 98. Nazwa urzędu skarbowego podatnika 99. Inne K. PISEMNE UZASADNIENIE KOREKTY DEKLARACJI (Art ustawy z dnia r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) Imię 102. Nazwisko 103. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 104. Telefon kontaktowy Strona 8

9 L. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością) Imię i nazwisko 106. Podpis (pieczęć) podatnika/osoby reprezentującej podatnika Ł. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO Uwagi organu podatkowego Data (dzień - miesiąc - rok) Podpis przyjmującego formularz Pouczenie 1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz ). 2. Podatek od nieruchomości obliczony w deklaracji należy wpłacać w ratach proporcjonalnych na rachunek budżetu gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15-go każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Zgodnie z art 63 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.749 ze zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 1 Identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 2) NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Strona 9

10 1. Identyfikator podatkowy 1 Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XXXII/359/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, ze zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej. Termin składania: Miejsce składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, Góra Kalwaria B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 3. q deklaracja roczna 4. q nowa deklaracja 7. q korekta deklaracji rocznej 5. Data nabycia: 6. Podstawa: 8. q nabycie: 11. q zbycie: 14. q inne przyczyny: C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 9. data: 10. podstawa: 12. data: 13. podstawa: Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 15. q właściciel 19. q użytkownik wieczysty 16. q współwłaściciel 20. q współużytkownik wieczysty 17. q posiadacz samoistny 21. q współposiadacz samoistny 18. q posiadacz zależny (np. dzierżawca) 22. q współposiadacz zależny (np. dzierżawca) D. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 23. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): q osoba fizyczna q osoba prawna q jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 24. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 25. PKD 26. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 27. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)** 28. Identyfikator REGON 29.NR KRS 30.PESEL** 31. Imię ojca** 32. Imię matki** D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 33. Kraj 34. Województwo 35. Powiat 36. Gmina/Dzielnica 37. Ulica 38. Nr domu 39. Nr lokalu 40. Miejscowość 41. Kod pocztowy 42. Poczta Strona 10

11 E. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA 43. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 44. Nr księgi wieczystej 45. Nazwa sądu E. 1. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK (jeżeli zostały nadane) 46. Działki F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE (WŁĄCZNIE ZE ZWOLNIONYMI) F.1. GRUNTY ORNE (R) Klasa I II IIIa IIIb IVa IVb V VI Powierzchnia w hektarach fizycznych (z dokładnością do 4 miejsc po przecinku) F.2. ŁĄKI I PASTWISKA (Ł, Ps) I II III IV V VI Przelicznik 1,95 1,80 1,65 1,35 1,10 0,80 0,35 0,20 1,75 1,45 1,25 0,75 0,20 0,15 F.3. SADY (S-R, S-Ł, S-PS) S-R S-Ł S-Ps I II ,95 1,75 1,80 1,45 III IIIa 79. 1,65 1,65 IIIb IV IVa IVb V ,35 x 1,10 1,10 1,10 0,75 0,80 0,75 0,35 0,20 Powierzchnia w hektarach przeliczeniowych (z dokładnością do 4 miejsc po przecinku) VI 0,20 0,15 Strona

12 F.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE (B-R) I II IIIa IIIb IVa IVb V VI F.5. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE (B-Ł, B-Ps) I II III IV V VI F.6. ROWY , 121. Powierzchnia w hektarach fizycznych 1,95 1,80 1,65 1,35 1,10 0,80 0,35 0,20 1,75 1,45 1,25 0,75 0,20 0, F.7. GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH (Lz) 122. Powierzchnia w hektarach fizycznych G. GRUNTY POD STAWAMI Powierzchnia w hektarach fizycznych 123. Zarybionymi (czym) Powierzchnia w hektarach przeliczeniowych Niezarybionymi H. OGÓŁEM Powierzchnia hektarów fizycznych Powierzchnia hektarów przeliczeniowych Powierzchnia hektarów przeliczeniowych do podatku Stawka z 1 ha przeliczeniowego Kwota podatku (zaokrąglona do pełnych złotych) I. GRUNTY NIESTANOWIĄCE GOSPODARSTW ROLNYCH Powierzchnia ogółem Powierzchnia hektarów fizycznych do podatku Stawka z 1 hektara fizycznego Kwota podatku (zaokrąglona do pełnych złotych) J. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ I ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY Tytuł prawny zwolnienia Art.12 ust.1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha Powierzchnia w hektarach fizycznych 137. W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 138. Ulga q 75% q 50% Art. 12 ust. 2 pkt 1 - uczelnie 139. Art.12 ust.2 pkt 2 publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową 140. Strona 12

13 Art.12 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej Art.12 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych Inne (podać rodzaj, klasę, powierzchnię oraz przepis prawa z jakiego występuje) K. DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY Tytuł prawny ulgi Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna 145. q tak q nie 146. Inne (podać rodzaj, klasę, powierzchnię oraz przepis prawa z jakiego występuje) L. DODATKOWE INFORMACJE PODATNIKA 147. Adres do korespondencji należy wypełnić, gdy jest inny niż podany adres siedziby/zamieszkania 148. Nazwa urzędu skarbowego podatnika 149. Inne Ł. PISEMNE UZASADNIENIE KOREKTY DEKLARACJI (Art ustawy z dnia r. Ordynacja podatkowa Dz. U. Z 2012 r., poz. 749 ze zm.) 150. M. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJĘ 151. Imię 152. Nazwisko 153. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 154. Telefon kontaktowy N. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością) Imię i nazwisko 156. Podpis (pieczęć) podatnika/osoby reprezentującej podatnika O. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO Uwagi organu podatkowego Data (dzień - miesiąc - rok) Podpis przyjmującego formularz Pouczenie: 1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.1015 ). 2. Podatek rolny obliczony w deklaracji należy wpłacać w ratach proporcjonalnych na rachunek budżetu gminy, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Zgodnie z art 63 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.749 ze zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 1 Identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 2) NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Strona 13

14 1. Identyfikator podatkowy 1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/359/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 ze zm.) Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, Góra Kalwaria B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 3. q deklaracja roczna 4. q nowa deklaracja 7. q korekta deklaracji rocznej 5. Data nabycia: 6. Podstawa: 8. q nabycie: 11. q zbycie: 14. q inne przyczyny: C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 15. q właściciel 19. q użytkownik wieczysty 16. q współwłaściciel 20. q współużytkownik wieczysty 17. q posiadacz samoistny 21. q współposiadacz samoistny 9. data: 10. podstawa: 12. data: 13. podstawa: 18. q posiadacz zależny (np. dzierżawca) 22. q współposiadacz zależny (np. dzierżawca) D. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 23. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): q osoba fizyczna q osoba prawna q jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 24. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 25. PKD 26. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 27. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)** 28. Identyfikator REGON 29. NR KRS 30. PESEL** 31. Imię ojca** 32. Imię matki** D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 33. Kraj 34. Województwo 35. Powiat 36. Gmina/Dzielnica 37. Ulica 38. Nr domu 39. Nr lokalu 40. Miejscowość 41. Kod pocztowy 42. Poczta Strona 14

15 E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Rodzaj gruntów leśnych Lasy Lasy ochronne Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody Lasy wchodzące w skład parków narodowych Powierzchnia w hektarach (z dokładnością do 4 miejsc po przecinku) Stawka podatku zł, gr Kwota podatku zł, gr. F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku (w pełnych złotych) 55. zł. G. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA 56. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 57. Nr księgi wieczystej 58. Nazwa sądu G.1. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK (jeżeli zostały nadane) 59. Działki H. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia w ha (z dokładnością do 4 miejsc po przecinku) Art.7 ust.1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 60. Art.7 ust.1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 61. Art.7 ust.1 pkt 3 - użytki ekologiczne 62. Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie 63. Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową 64. Art.7 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk 65. Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze Art.7. ust.2 pkt 6 - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych 68. Inne 69. Strona 15

16 I. DODATKOWE INFORMACJE PODATNIKA 70. Adres do korespondencji należy wypełnić, gdy jest inny niż podany adres siedziby/zamieszkania 71. Nazwa urzędu skarbowego podatnika 72. Inne J. PISEMNE UZASADNIENIE KOREKTY DEKLARACJI (Art ustawy z dnia r. Ordynacja podatkowa Dz. U. Z 2012 r., poz. 749 ze zm.) 73. K. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJĘ 74. Imię 75. Nazwisko 76. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 77. Telefon kontaktowy L. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością). 78. Imię i nazwisko 79. Podpis (pieczęć) podatnika/osoby reprezentującej podatnika Ł. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO Uwagi organu podatkowego Data (dzień - miesiąc - rok) Podpis przyjmującego formularz Pouczenie 1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j.dz. U. z 2012 r., poz.1015 ). 2.Podatek leśny, obliczony w deklaracji należy wpłacać w ratach proporcjonalnych na rachunek budżetu gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15-go każdego miesiąca. Zgodnie z art 63 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.749 ze zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 1 Identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 2) NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Strona 16

17 Uzasadnienie Podstawą prawną dla Rady Miejskiej Gminy Góry Kalwarii do uchwalenia niniejszej uchwały są odpowiednio: art. 18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 styczna 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz z późn. zm.). Powołane ustawy upoważniają Radę Gminy do opracowania wzorów informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie danej gminy. W formularzach winny być zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku. Wzory wymagają modyfikacji z uwagi na dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Strona 1

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacja o lasach oraz deklaracja na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 420/XLI/13 z dnia 28.11.2013 DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na ROK 2014 Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)** DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/151/2015 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 roku na Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 4548 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY KLUKOWO. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 4548 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY KLUKOWO. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 4548 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY KLUKOWO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 156/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych

UCHWAŁA Nr 156/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych UCHWAŁA Nr 156/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy *... NIP/PESEL ** Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XV/112/2015 z dnia 30 listopada 2015r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO. 3. Rok ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2. Nr dokumentu INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO. 3. Rok ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny UCHWAŁA NR X/86/2015 RADY GMNY BAŁOBRZEG z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia pracownik Urzędu Miasta Częstochowy. Wypełnić komputerowo, na maszynie lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Przed

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/642/13 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/642/13 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/642/13 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/114/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XIII/114/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XIII/114/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/118/15 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XX/118/15 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XX/118/15 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. Numer dentyfikatora Podatkowego składajacego deklarację DR-1 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 19 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA GORZOWA WELKOPOLSKEGO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/ 79/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/ 79/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/ 79/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin

Bardziej szczegółowo

1. NIP Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015 r. 2. Rok

1. NIP Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015 r. 2. Rok 1. NP Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/48/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015 r. DR DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4. Na rok

DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4. Na rok 1.Identyfikator Podatkowy (NIP albo numer PESEL) Podatnika składającego deklarację 2. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg PKD (Rozp. Rady Min. z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 2. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 2. Rok POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. Nr dokumentu Załącznik nr 9 do uchwały XV/125/2011 Rady Miasta Żagań z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 94/X/15 RADY GMNY POCZESNA z dnia 26.11.2015 r. POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK, POLA CEMNE WYPEŁNA PRACOWNK URZĘDU GMNY WYPEŁNĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNE LUB RĘCZNE, DUŻYM DRUKOWANYM

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI Załącznik Nr 2 do Uchwały XLIII/331/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 października 2013 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 1.Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy Ustawa

Bardziej szczegółowo

C. DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ

C. DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/215/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 14 listopada 2012r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy NA ROK: Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 17 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 17 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW 47 260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 tel. 077/480 14 60 ug@polskacerekiew.pl www.polskacerekiew.pl

URZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW 47 260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 tel. 077/480 14 60 ug@polskacerekiew.pl www.polskacerekiew.pl URZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW 47 260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 tel. 077/480 14 60 ug@polskacerekiew.pl www.polskacerekiew.pl Podatki i opłaty lokalne Przyjmowanie petentów codziennie w godzinach pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości na podatek rolny i na podatek leśny Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo wypełnić informację IN-1

Jak prawidłowo wypełnić informację IN-1 informację IN-1 Pobierz druk informacji IN-1 ze strony internetowej http://www.bip.olsztyn.eu (zakładka: budżet, finanse, podatki podatki i opłaty druki podatkowe) lub przy ul. Wyzwolenia 30 (hall główny

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY A. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA.ROK IDENTYFIKATOR PODATKOWY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/109 /15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 6 listopada 2015r. Nr obiektu: PESEL NIP Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII(52)2015 RADY GMINY DYNÓW z dnia 1 grudnia 2015r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU GMINY DYNÓW WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XXVI/256/12 z dnia 29. 11. 2012 IDENTYFIKATOR PODATKOWY 1...

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XXVI/256/12 z dnia 29. 11. 2012 IDENTYFIKATOR PODATKOWY 1... Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XXVI/256/12 z dnia 29. 11. 2012 IDENTYFIKATOR PODATKOWY 1... Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK. Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Numer dentyfikacji Podatkowej składającego deklarację (NP lub PESEL)... Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/106/2011 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 5.12.2011r. DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Art. 1. [Przedmiot opodatkowania] 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/208/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR XIV/208/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny UCHWAŁA NR XV/208/15 RADY MASTA MYSŁOWCE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) art. 40 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045. o podatku leśnym Art. 1. 1. Opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY. z dnia r. Projekt z dnia 23 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/165/15 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 2 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA.ROK IDENTYFIKATOR PODATKOWY (NIP LUB PESEL) URZĄD MIASTA KĘTRZYN, UL. WOJSKA POLSKIEGO 11, 11-400 KĘTRZYN.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA.ROK IDENTYFIKATOR PODATKOWY (NIP LUB PESEL) URZĄD MIASTA KĘTRZYN, UL. WOJSKA POLSKIEGO 11, 11-400 KĘTRZYN. A. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA.ROK DENTYFKATOR PODATKOWY (NP LUB PESEL) Nr obiektu: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2011r. PESEL W PRZYPADKU PODATNKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Rok Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55 tel. 74/ 811-77-11 fax. 74/ 811-77-32

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55 tel. 74/ 811-77-11 fax. 74/ 811-77-32 Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55 tel. 74/ 811-77-11 fax. 74/ 811-77-32 e-mail: gmina@stronie.pl www.stronie.pl http://bip.stronie.dolnyslask.pl GBS w Strzelinie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 8 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. dentyfikator podatkowy NP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/385/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/385/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/385/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 2297 UCHWAŁA NR X/89/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296 Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPE NIA PODATNIK. WYPE NIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPE NIA PODATNIK. WYPE NIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer dentyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu DR-1 Za cznik Nr 3 do Uchwa y Nr XV/93/11 Rady Gminy w Mas owie z dnia 01.12.2011 r. 3. Rok DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Podstawa prawna: Sk adaj

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/57/15 RADY GMINY TERESPOL. z dnia 30 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/57/15 RADY GMINY TERESPOL. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4379 UCHWAŁA NR VIII/57/15 RADY GMINY TERESPOL z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących

Bardziej szczegółowo

DANE O NIERUCHOMOŚCI

DANE O NIERUCHOMOŚCI POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL 1). ZN-1 2. Nr dokumentu DANE O NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

A.1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE INFORMACJI użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty. 3. posiadacz samoistny

A.1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE INFORMACJI użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty. 3. posiadacz samoistny Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 16 listopada 2009 r INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Podstawa prawna: Składający: Termin składania Miejsce

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 lutego 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomo ci

Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomo ci Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomo ci Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomo ci Nazwa sprawy: Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomo ci Wymagane dokumenty: - wype³niona deklaracja

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 7 2 5 1 9 9 5 423326561529844179ac48f948c CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU

Bardziej szczegółowo

INRL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

INRL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/77/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 2011r. INRL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 OD 2. ROK Podstawa

Bardziej szczegółowo

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce 1. Rok Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/252/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2012 roku INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

C.2 DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA, WSPÓŁPOSIADACZA, WSPÓŁUŻYTKOWNIKA

C.2 DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA, WSPÓŁPOSIADACZA, WSPÓŁUŻYTKOWNIKA I-NRL Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XV/75/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Podatek od nieruchomości. Podstawa prawna. Podmiot podatku. Przedmiot podatku. Podstawa opodatkowania. Stawki podatku

Podatek od nieruchomości. Podstawa prawna. Podmiot podatku. Przedmiot podatku. Podstawa opodatkowania. Stawki podatku Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podstawa prawna Podmiot podatku Przedmiot podatku Podstawa opodatkowania Stawki podatku Ustalenie i pobór należności podatkowych 1 Kazusy zaczerpnięte

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubaczów w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI I LEŚNEGO IR-1 IN-1 IL-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI I LEŚNEGO IR-1 IN-1 IL-1 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) nr ew. ( wypełnia organ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Załącznik Nr 1 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Na 2. Rok... Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 12

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonak z dnia IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... 2007 roku

UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... 2007 roku UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/491/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określania

Bardziej szczegółowo

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2016 ROKU

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2016 ROKU PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2016 ROKU WARTO ZAPAMIĘTAĆ Postawą opodatkowania gruntów i budynków są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe. Opodatkowaniu podlegają

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2214 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY GMINY KALINOWO. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2214 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY GMINY KALINOWO. z dnia 12 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2214 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY GMINY KALINOWO z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/82/12 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XII/82/12 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XII/82/12 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 30 maja 2012 r w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i formularzy deklaracji na podatek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 64/XI/2015 RADY GMINY ROŚCISZEWO. z dnia 30 października 2015 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 64/XI/2015 RADY GMINY ROŚCISZEWO. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 9048 UCHWAŁA NR 64/XI/2015 RADY GMINY ROŚCISZEWO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp. Deklarację należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/81/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XVII/81/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XVII/81/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. nieruchomości, rolnego i leśnego UCHWAŁA NR X/75/2015 RADY GMNY KURÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 roku. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Składający: Ustawa

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku. Rada Miejska w Chrzanowie. u c h w a l a

U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku. Rada Miejska w Chrzanowie. u c h w a l a U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatkowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 186 UCHWAŁA NR 66/XI/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 186 UCHWAŁA NR 66/XI/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 186 UCHWAŁA NR 66/XI/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014 STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Przedmioty opodatkowania Stawka podatku OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI: a) mieszkalnych 0,49 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej b) związanych

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, Góra Kalwaria

2. Rok. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, Góra Kalwaria 1. dentyfikator podatkowy 1 Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XXX/359/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa

Bardziej szczegółowo