UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider Strona 1

2 DJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXVIII/1314/13 z dnia 6 listopada.2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXIX/999/13 z dnia r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm. ) Składający: deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli, współwłaścicieli, uŝytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub uŝytkowaniu, a takŝe innych podmiotów władających nieruchomością). Termin składania: do 14 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie, albo na wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Deklarację naleŝy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami. Wnioskodawca wypełnia obowiązkowo pola jasne. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje moŝliwość wyboru, naleŝy wstawić X we właściwym kwadracie. A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Nowohucka 1, Kraków B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA DEKLARACJI 1. Okoliczności złoŝenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole) 1. pierwsza deklaracja Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty... C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 2. nowa (kolejna) deklaracja data powstania przyczyny złoŝenia nowej deklaracji.. Przyczyna złoŝenia nowej deklaracji: zbycie nieruchomości zmiana danych inne.. 2. Nazwisko / pełna nazwa podmiotu składającego deklarację innego niŝ osoba fizyczna 3. Pierwsze imię, drugie imię 4. Numer telefonu (fakultatywnie) 5. Identyfikator PESEL/REGON 6. NIP 7. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. uŝytkownik wieczysty 4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub uŝytkowaniu C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 5. inny podmiot władający nieruchomością 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta C.3 ADRESAT KORESPONDENCJI / ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeŝeli jest inny niŝ wpisany w części C.2.) 18. Imię i nazwisko / pełna nazwa podmiotu innego niŝ osoba fizyczna 19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat 22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta C.4 KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA 29. WyraŜam zgodę na doręczanie mi pism, a w szczególności decyzji administracyjnych i postanowień, drogą elektroniczną we wszystkich sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w postępowaniach administracyjnych dotyczących tej opłaty, których byłbym stroną. 1. Tak 2. Nie 30. Adres poczty elektronicznej (wypełnić w przypadku zakreślenia w pkt.29 opcji Tak ) DGOK/DJ 1/2 Strona 1

3 D. DANE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBYWA SIĘ ODBIÓR ODPADÓW 31. Ulica 32. Nr domu 33. Kod pocztowy E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 34. Sposób zbierania odpadów komunalnych: (zaznaczyć właściwe pole) 1. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny 2. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny Rodzaj gospodarstwa domowego Tabela stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : Gospodarstwo Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadająca na gospodarstwo domowe [zł/gosp.] Zbiórkaselektywna Zbiórka nieselektywna I jednoosobowe 26,00 39,00 II dwuosobowe 36,00 54,00 III trzyosobowe 46,00 69,00 IV czteroosobowe 56,00 84,00 V pięcioosobowe 63,00 94,00 VI sześcioosobowe 66,00 99,00 VII siedmioosobowe i większe 69,00 103, Rodzaj gospodarstwa domowego: 36. Opłata (zł/miesiąc) Słownie : 37. F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 38. Imię 39. Nazwisko 40. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok) 41. Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości / osoby reprezentującej właściciela nieruchomości (naleŝy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości) G. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Nazwa załącznika Ilość egzemplarzy Załącznik DJ-A H. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ 42. Uwagi przyjmującego deklarację 43. Data (dzień/miesiąc/rok) 44. Podpis przyjmującego deklarację I. POUCZENIA Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.). DGOK/DJ 2/2 Strona 2

4 Załącznik do deklaracji DJ DJ-A INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeŝeli nieruchomość znajduje się we współwłasności więcej niŝ dwóch współwłaścicieli; wypełnia podmiot składający deklarację DJ) Numer załącznika A. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI A.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 1. Nazwisko / pełna nazwa współwłaściciela 2. Pierwsze imię, drugie imię 3. Liczba udziałów we współwłasności (nie dotyczy współwłasności łącznej) A.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA 4. Kraj 5. Województwo 6. Powiat 7. Gmina 8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu 11. Miejscowość 12. Kod pocztowy 13. Poczta B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 14. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela 15. Pierwsze imię, drugie imię 16. Liczba udziałów we współwłasności (nie dotyczy współwłasności łącznej) B.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA 17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 27. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela 28. Pierwsze imię, drugie imię 29. Liczba udziałów we współwłasności (nie dotyczy współwłasności łącznej) C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA 30. Kraj 31. Województwo 32. Powiat 33. Gmina 34. Ulica 35. Nr domu 36. Nr lokalu 37. Miejscowość 38. Kod pocztowy 39. Poczta D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 40. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela 41. Pierwsze imię, drugie imię 42. Liczba udziałów we współwłasności (nie dotyczy współwłasności łącznej) D.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA 43. Kraj 44. Województwo 45. Powiat 46. Gmina 47. Ulica 48. Nr domu 49. Nr lokalu 50. Miejscowość 51. Kod pocztowy 52. Poczta DGOK/DJ-A 1/1 Strona 3

5 Strona 1

6 Strona 2

7 Strona 3

8 Strona 4

9 DB Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXVIII/1314/13 z dnia 6 listopada.2013 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXIX/999/13 z dnia r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) Składający: deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli, współwłaścicieli, uŝytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub uŝytkowaniu, a takŝe innych podmiotów władających nieruchomością) oraz, w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeŝeli zarząd nie został wybrany Termin składania: do 14 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie, albo wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Deklarację naleŝy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami. Wnioskodawca wypełnia obowiązkowo pola jasne. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje moŝliwość wyboru, naleŝy wstawić X we właściwym kwadracie. A. ADRESAT i MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Nowohucka 1, Kraków B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA DEKLARACJI 1. Okoliczności złoŝenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole) 1. pierwsza deklaracja Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty... C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 2. nowa (kolejna) deklaracja data powstania przyczyny złoŝenia nowej deklaracji.. Przyczyna złoŝenia nowej deklaracji: zbycie nieruchomości zmiana danych inne.. 2. Nazwisko / pełna nazwa podmiotu składającego deklarację innego niŝ osoba fizyczna 3. Pierwsze imię, drugie imię 4. Numer telefonu (fakultatywnie) 5. Identyfikator PESEL/REGON 6. NIP 7. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. uŝytkownik wieczysty 4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub uŝytkowaniu 5. inny podmiot władający nieruchomością C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 6. osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną 11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta C.3 ADRESAT KORESPONDENCJI / ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeŝeli jest inny niŝ wpisany w części C.2.) 18. Imię i nazwisko / pełna nazwa podmiotu innego niŝ osoba fizyczna 19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat 22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta C.4 KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA 29. WyraŜam zgodę na doręczanie mi pism, a w szczególności decyzji administracyjnych i postanowień, drogą elektroniczną we wszystkich sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w postępowaniach administracyjnych dotyczących tej opłaty, których byłbym stroną. 1. Tak 2. Nie 30. Adres poczty elektronicznej (wypełnić w przypadku zakreślenia w pkt. 29 opcji Tak ) D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBYWA SIĘ ODBIÓR ODPADÓW (wypełnić w przypadku gdy deklaracja składana jest dla nieruchomości zabudowanej jednym budynkiem. W przypadku nieruchomości zabudowanej więcej niŝ jednym budynkiem wszystkie budynki zlokalizowane na nieruchomości naleŝy wykazać w załączniku DB-A) 31.Ulica 32. Nr. domu DGOK/DB 1/3 Strona 1

10 E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI 33. Sposób zbierania odpadów komunalnych: (zaznaczyć właściwe pole) 1. Zbieranie w sposób selektywny 2. Zbieranie w sposób nieselektywny Uwaga: w polu Częstotliwość odbiorów w ciągu miesiąca naleŝy wpisać liczbę: 1,0 dla 1 odbioru w miesiącu, 2,17 dla 1 odbioru co 2 tygodnie, 4,33 dla 1 odbioru w tygodniu, 8,67 dla 2 odbiorów w tygodniu, 13,0 dla 3 odbiorów w tygodniu, 17,33 dla 4 odbiorów w tygodniu, 21,67 dla 5 odbiorów w tygodniu, 26 dla 6 odbiorów w tygodniu, 30 dla 7 odbiorów w tygodniu. Liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości Stawka opłaty za jednokrotny odbiór odpadów z pojemnika A B C D E Pojemność pojemnika [m 3 ] Ilość pojemników [szt.] x Częstotliwość odbiorów w ciągu miesiąca x ZBIÓRKA SELEKTYWNA (dotyczy zaznaczonej opcji 33.1) ZBIÓRKA NIESELEKTYWNA (dotyczy zaznaczonej opcji 33.2) 0,12 x x 14,00 21,00 Opłata [zł/miesiąc] w przypadku zbiórki selektywnej = B x C x D albo w przypadku zbiórki nieselektywnej = B x C x E 0,12 (do selekcji) x x 14,00-0,18 x x 21,00 31,00 0,24 x x 27,00 41,00 0,24 (do selekcji) x x 27,00-0,66 x x 39,00 58,00 0,77 x x 45,00 68,00 0,80 x x 47,00 71,00 1,1 x x 65,00 97,00 1,1(do selekcji) x x 65,00-2,5 x x 164,00 246,00 5 x x 328,00 492,00 7 x x 460,00 689,00 10 x x 656,00 984,00 12 x x 787, ,00 15 x x 984, ,00 16 x x 1050, ,00 18 x x 1181, ,00 20 x x 1312, ,00 30 x x 1968, ,00 38 x x 2493, ,00 40 x x 2624, ,00 Prasokontener (odpady sprasowane) za x x 349,00 524,00 1m 3 Prasokontener (odpady sprasowane z targowisk - kod ) za 1 m 3 x x 122,00 183,00 Pojemnik na szkło za 1m 3 x x 58,00 - OPŁATA OGÓŁEM (W ZŁ/MIESIĄC) 34. SŁOWNIE: 35. DGOK/DB 2/3 Strona 2

11 F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 36. Imię 37. Nazwisko 38. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok) 39. Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości / osoby reprezentującej właściciela nieruchomości (naleŝy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości) G. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Nazwa załącznika Załącznik DB-A Ilość egzemplarzy H. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ 40. Uwagi przyjmującego deklarację 41. Data (dzień/miesiąc/rok) 42. Podpis przyjmującego deklarację I. POUCZENIA Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.). DGOK/DB 3/3 Strona 3

12 DB-A Wykaz budynków zlokalizowanych na nieruchomości Załącznik do deklaracji Uwaga: w polu Częstotliwość odbiorów w ciągu miesiąca naleŝy wpisać liczbę: 1,0 dla 1 odbioru w miesiącu, 2,17 dla 1 odbioru co 2 tygodnie, 4,33 dla 1 odbioru w tygodniu, 8,67 dla 2 odbiorów w tygodniu, 13,0 dla 3 odbiorów w tygodniu, 17,33 dla 4 odbiorów w tygodniu, 21,67 dla 5 odbiorów w tygodniu, 26 dla 6 odbiorów w tygodniu, 30 dla 7 odbiorów w tygodniu. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 1. Ulica i nr budynku 2. Kod pocztowy Częstotliwość odbiorów w ciągu miesiąca 3. Ulica i nr budynku 4. Kod pocztowy 5. Ulica i nr budynku 6. Kod pocztowy 7. Ulica i nr budynku 8. Kod pocztowy 9. Ulica i nr budynku 10. Kod pocztowy 11. Ulica i nr budynku 12. Kod pocztowy 13. Ulica i nr budynku 14. Kod pocztowy 15. Ulica i nr budynku 16. Kod pocztowy 17. Ulica i nr budynku 18. Kod pocztowy 19. Ulica i nr budynku 20. Kod pocztowy 21. Ulica i nr budynku 22. Kod pocztowy 23. Ulica i nr budynku 24. Kod pocztowy 25. Ulica i nr budynku 26. Kod pocztowy 27. Ulica i nr budynku 28. Kod pocztowy 29. Ulica i nr budynku 30. Kod pocztowy 31. Ulica i nr budynku 32. Kod pocztowy 33. Ulica i nr budynku 34. Kod pocztowy 35. Ulica i nr budynku 36. Kod pocztowy 37. Ulica i nr budynku 38. Kod pocztowy 39. Ulica i nr budynku 40. Kod pocztowy 41. Ulica i nr budynku 42. Kod pocztowy 43. Ulica i nr budynku 44. Kod pocztowy 45. Ulica i nr budynku 46. Kod pocztowy DGOK/DB-A 1/1 Strona 4

13 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXVIII/1314/13 z dnia 6 listopada.2013 r. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXIX/999/13 z dnia r. DM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm) Składający: deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli, współwłaścicieli, uŝytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub uŝytkowaniu, a takŝe innych podmiotów władających nieruchomością) oraz w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeŝeli zarząd nie został wybrany Termin składania: do 14 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie, albo wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Deklarację naleŝy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami. Wnioskodawca wypełnia obowiązkowo pola jasne. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje moŝliwość wyboru, naleŝy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie. Zalecany poj.1.1 m 3 ;częst. odbioru; dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, ale nie rzadziej niŝ 1x na 2 tygodnie. A. ADRESAT i MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Nowohucka 1, Kraków B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA DEKLARACJI 1. Okoliczności złoŝenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole) 1. pierwsza deklaracja Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty... C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 2. nowa (kolejna) deklaracja data powstania przyczyny złoŝenia nowej deklaracji.. Przyczyna złoŝenia nowej deklaracji: zbycie nieruchomości zmiana danych inne.. 2. Nazwisko / pełna nazwa podmiotu składającego deklarację innego niŝ osoba fizyczna 3. Pierwsze imię, drugie imię 4. Numer telefonu (fakultatywnie) 5. Identyfikator PESEL/REGON 6. NIP 7. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. uŝytkownik wieczysty 4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub uŝytkowaniu 5. inny podmiot władający nieruchomością C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 6. osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną 11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta C.3 ADRESAT KORESPONDENCJI / ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeŝeli jest inny niŝ wpisany w części C.2.) 18. Imię i nazwisko / pełna nazwa podmiotu innego niŝ osoba fizyczna 19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat 22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta C.4 KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA 29. WyraŜam zgodę na doręczanie mi pism, a w szczególności decyzji administracyjnych i postanowień, drogą elektroniczną we wszystkich sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w postępowaniach administracyjnych dotyczących tej opłaty, których byłbym stroną. 1. Tak 2. Nie 30. Adres poczty elektronicznej (wypełnić w przypadku zakreślenia w pkt. 29 opcji Tak ) D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBYWA SIĘ ODBIÓR ODPADÓW (wypełnić w przypadku gdy deklaracja składana jest dla nieruchomości zabudowanej jednym budynkiem. W przypadku nieruchomości zabudowanej więcej niŝ jednym budynkiem wszystkie budynki zlokalizowane na nieruchomości naleŝy wykazać w załączniku DM-A) 31. Ulica 32. Nr.domu DGOK/DM 1/3 Strona 1

14 E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 33. Sposób zbierania odpadów komunalnych: (zaznaczyć właściwe pole) 1. Zbieranie w sposób selektywny 2. Zbieranie w sposób nieselektywny Uwaga: w polu Częstotliwość odbiorów w ciągu miesiąca naleŝy wpisać liczbę: 1,0 dla 1 odbioru w miesiącu, 2,17 dla 1 odbioru co 2 tygodnie, 4,33 dla 1 odbioru w tygodniu, 8,67 dla 2 odbiorów w tygodniu, 13,0 dla 3 odbiorów w tygodniu, 17,33 dla 4 odbiorów w tygodniu, 21,67 dla 5 odbiorów w tygodniu, 26 dla 6 odbiorów w tygodniu, 30 dla 7 odbiorów w tygodniu. Liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości Stawka opłaty za jednokrotny odbiór odpadów z pojemnika A B C D E Pojemność pojemnika [m 3 ] Ilość pojemników [szt.] x Częstotliwość odbiorów w ciągu miesiąca x ZBIÓRKA SELEKTYWNA (dotyczy zaznaczonej opcji 33.1) ZBIÓRKA NIESELEKTYWNA (dotyczy zaznaczonej opcji 33.2) Opłata [zł/miesiąc] w przypadku zbiórki selektywnej = B x C x D albo w przypadku zbiórki nieselektywnej = B x C x E 0,12 x x 14,00 21,00 0,12 (do selekcji) x x 14,00-0,18 x x 21,00 31,00 0,24 x x 27,00 41,00 0,24 (do selekcji) x x 27,00-0,66 x x 39,00 58,00 0,77 x x 45,00 68,00 0,80 x x 47,00 71,00 1,1 x x 65,00 97,00 1,1(do selekcji) x x 65,00-2,5 x x 164,00 246,00 5 x x 328,00 492,00 7 x x 460,00 689,00 10 x x 656,00 984,00 12 x x 787, ,00 15 x x 984, ,00 16 x x 1050, ,00 18 x x 1181, ,00 20 x x 1312, ,00 30 x x 1968, ,00 38 x x 2493, ,00 40 x x 2624, ,00 Prasokontener (odpady sprasowane) za x x 349,00 524,00 1m 3 Prasokontener (odpady sprasowane z targowisk kod ) za 1 m 3 x x 122,00 183,00 Pojemnik na szkło za 1m 3 x x 58,00 - OPŁATA OGÓŁEM (W ZŁ/MIESIĄC) 34. SŁOWNIE: 35. DGOK/DM 2/3 Strona 2

15 F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 36. Imię 37. Nazwisko 38. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok) 39. Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości / osoby reprezentującej właściciela nieruchomości (naleŝy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości) G. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Nazwa załącznika Ilość egzemplarzy Załącznik DM-A H. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ 40. Uwagi przyjmującego deklarację 41. Data (dzień/miesiąc/rok) 42. Podpis przyjmującego deklarację I. POUCZENIA Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.). DGOK/DM 3/3 Strona 3

16 Załącznik do deklaracji DM DM-A Wykaz budynków zlokalizowanych na nieruchomości Uwaga: w polu Częstotliwość odbiorów w ciągu miesiąca naleŝy wpisać liczbę: 1,0 dla 1 odbioru w miesiącu, 2,17 dla 1 odbioru co 2 tygodnie, 4,33 dla 1 odbioru w tygodniu, 8,67 dla 2 odbiorów w tygodniu, 13,0 dla 3 odbiorów w tygodniu, 17,33 dla 4 odbiorów w tygodniu, 21,67 dla 5 odbiorów w tygodniu, 26 dla 6 odbiorów w tygodniu, 30 dla 7 odbiorów w tygodniu. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 1. Ulica i nr budynku 2. Kod pocztowy Częstotliwość odbiorów w ciągu miesiąca 3. Ulica i nr budynku 4. Kod pocztowy 5. Ulica i nr budynku 6. Kod pocztowy 7. Ulica i nr budynku 8. Kod pocztowy 9. Ulica i nr budynku 10. Kod pocztowy 11. Ulica i nr budynku 12. Kod pocztowy 13. Ulica i nr budynku 14. Kod pocztowy 15. Ulica i nr budynku 16. Kod pocztowy 17. Ulica i nr budynku 18. Kod pocztowy 19. Ulica i nr budynku 20. Kod pocztowy 21. Ulica i nr budynku 22. Kod pocztowy 23. Ulica i nr budynku 24. Kod pocztowy 25. Ulica i nr budynku 26. Kod pocztowy 27. Ulica i nr budynku 28. Kod pocztowy 29. Ulica i nr budynku 30. Kod pocztowy 31. Ulica i nr budynku 32. Kod pocztowy 33. Ulica i nr budynku 34. Kod pocztowy 35. Ulica i nr budynku 36. Kod pocztowy 37. Ulica i nr budynku 38. Kod pocztowy 39. Ulica i nr budynku 40. Kod pocztowy 41. Ulica i nr budynku 42. Kod pocztowy 43. Ulica i nr budynku 44. Kod pocztowy 45. Ulica i nr budynku 46. Kod pocztowy DGOK/DM-A 1/1 Strona 4

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 2297 UCHWAŁA NR X/89/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 2 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 8 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp. Deklarację należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerze

Bardziej szczegółowo

DANE O NIERUCHOMOŚCI

DANE O NIERUCHOMOŚCI POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL 1). ZN-1 2. Nr dokumentu DANE O NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI.212.2013 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE. z dnia 17 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI.212.2013 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE. z dnia 17 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI.212.2013 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny UCHWAŁA NR X/86/2015 RADY GMNY BAŁOBRZEG z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A CICIELI NIERUCHOMO CI PO O ONYCH NA TERENIE GMINY BARCZEWO

DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A CICIELI NIERUCHOMO CI PO O ONYCH NA TERENIE GMINY BARCZEWO Pola jasne wype nia w a ciciel nieruchomo ci, nale y wype ni drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r.

Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacja o lasach oraz deklaracja na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 16 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko Na

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 19 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA GORZOWA WELKOPOLSKEGO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.47.15 RADY GMINY CIELĄDZ. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.47.15 RADY GMINY CIELĄDZ. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.47.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

2. nowa (kolejna) deklaracja data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji

2. nowa (kolejna) deklaracja data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji DB DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. Numer dentyfikatora Podatkowego składajacego deklarację DR-1 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)** DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/151/2015 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 roku na Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

2. nowa (kolejna) deklaracja data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji

2. nowa (kolejna) deklaracja data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji DB DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 94/X/15 RADY GMNY POCZESNA z dnia 26.11.2015 r. POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK, POLA CEMNE WYPEŁNA PRACOWNK URZĘDU GMNY WYPEŁNĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNE LUB RĘCZNE, DUŻYM DRUKOWANYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 listopada 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR...2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296 Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... Spółka europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... Spółka europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z13 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA Formularz należy

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z1 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 420/XLI/13 z dnia 28.11.2013 DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na ROK 2014 Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

S d Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

S d Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z14 Sygnatura akt (wypełnia s d) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych Krajowy Rejestr S dowy Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Formularz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców

Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców KRS-Z7 CORS Sygnatura akt (wype nia s d) Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych Krajowy Rejestr S dowy PRZEDSI BIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA CICIEL RUCHOMO CI - KOMPUTEROWO LUB R CZ, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB BIESKIM KOLOREM. Podstawa prawna: Data wpływu deklaracji Zał cznik do Uchwały nr../2015.rady

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... Spółka komandytowo-akcyjna. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... Spółka komandytowo-akcyjna. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z2 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Formularz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/842/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XLVII/842/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XLVII/842/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/568/13 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 10 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/568/13 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 10 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/568/13 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/173/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/173/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/173/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 997 UCHWAŁA NR XVIII/127/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 23 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 997 UCHWAŁA NR XVIII/127/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 23 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 997 UCHWAŁA NR XVIII/127/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Przyczyna złożenia nowej deklaracji: Dzbycie nieruchomości D zmiana danych Oinne...

Przyczyna złożenia nowej deklaracji: Dzbycie nieruchomości D zmiana danych Oinne... DB DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 2020 UCHWAŁA NR VI/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 77 4781 Poz. 422 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4. Na rok

DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4. Na rok 1.Identyfikator Podatkowy (NIP albo numer PESEL) Podatnika składającego deklarację 2. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg PKD (Rozp. Rady Min. z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań proekologicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/114/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XIII/114/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XIII/114/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsi biorców SPÓ KA EUROPEJSKA

Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsi biorców SPÓ KA EUROPEJSKA KRS-W13 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych Krajowy Rejestr S dowy Sygnatura akt (wype nia s d) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsi biorców SPÓ KA EUROPEJSKA Formularz nale y wype

Bardziej szczegółowo

2. nowa (kolejna) deklaracja data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji

2. nowa (kolejna) deklaracja data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji DW DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO. 3. Rok ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2. Nr dokumentu INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO. 3. Rok ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

CIT-6R CIT-6R(4) 1/3. Załącznik nr 1

CIT-6R CIT-6R(4) 1/3. Załącznik nr 1 1. Identyfikator podatkowy NIP płatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeźnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku

UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH

Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH KRS-Z8 Sygnatura akt (wype nia s d) CORS Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych Krajowy Rejestr S dowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH Formularz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. nowa (kolejna) deklaracja data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji

2. nowa (kolejna) deklaracja data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji DB DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 4548 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY KLUKOWO. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 4548 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY KLUKOWO. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 4548 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY KLUKOWO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/ 79/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/ 79/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/ 79/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... 2016 r. (poz. ). (pieczęć kredytodawcy) (miejscowość i data) WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej:

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: w przypadku karty podatkowej przedsiębiorca ma do wyboru zawieszenie działalności gospodarczej lub zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 683 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowani zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR r. RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 6 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR r. RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 6 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR. 2018 r. RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 6 grudnia 2018 r. PROJEKT w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2527

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2527 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2527 Uchwała Nr XXXI/174/13 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia pracownik Urzędu Miasta Częstochowy. Wypełnić komputerowo, na maszynie lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Przed

Bardziej szczegółowo

DM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik Nr 4 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia DM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI, NA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kornowac w sprawie realizacji programu zdrowotnego: Ty

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2840 UCHWAŁA NR XXII/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/176/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/176/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/176/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego

Bardziej szczegółowo