UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. 1) ) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm. 2) ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz ) ), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 465) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. z 2011r. Nr 197, poz ) ) uchwala się co następuje: 1. Określa się wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny: 1. Wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach (I-NRL) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (DPN) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Wzór formularza deklaracji na podatek rolny (DPR) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Wzór formularza deklaracji na podatek leśny (DPL) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Wzór formularza wykazu współwłaścicieli nieruchomości (WWN) stanowiący załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 2. Traci moc uchwała Nr XXI/447/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszona została w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014r., poz. 379 i 1072 oraz Dz. U. z 2015r., poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszona została w Dz. U. z 2015r., poz. 528, poz. 699, poz. 774 oraz poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszona została w Dz. U.z 2014r.,poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszona została w Dz. U. Nr 232, poz Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 1

2 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r. Przewodnicząca Rady Miasta Joanna Winiarska Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 2

3 Uzasadnienie Ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw, opublikowaną dnia 28 lipca 2015r. w Dz. U. z 2015r., poz wprowadzono zmianę brzmienia przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016r. Określona w wyżej wymienionym przepisie stawka podatku od nieruchomości obejmować będzie grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (obecnie do końca 2015r. stawka obejmuje grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ). Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2014r., poz. 849, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym Dz. U. z 2014r., poz. 40 oraz na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym Dz. U. z 2013r., poz. 465 Rada Miasta w drodze uchwały określa wzory formularzy, w których zawarte są dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny od osób fizycznych i prawnych podyktowane jest dostosowaniem wzorów tych formularzy do nowo obowiązujących przepisów ustawy. Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Kielce z dnia 2015r POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. NIP / numer PESEL (podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej. I-NRL 2. Identyfikator REGON (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH ROLNYCH I LASACH Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U.z 2014r, poz. 849 ze zm.),ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013r., poz ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 465 ze zm.). Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego - będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, lasów, gruntów, - będących posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, lasów, gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego PREZYDENT MIASTA KIELCE, RYNEK 1 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. informacja składana po raz pierwszy 6. Data powstania obowiązku podatkowego (dzień -miesiąc-rok) 2. korekta uprzednio złożonej informacji 7. Data wygaśnięcia obowiązku podatkowego (dzień -miesiąc-rok) Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa 8. Uzasadnienie: 3. Rok C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 9. Rodzaj podmiotu składającego informację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 10. Rodzaj władania (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel 3. użytkownik wieczysty 5. posiadacz samoistny 7. posiadacz 2. współwłaściciel 4. współużytkownik wieczysty 6. współposiadacz samoistny 8. współposiadacz 11. Nazwisko 12. Pierwsze imię, drugie imię 13. Imię ojca 14. Imię matki 15. Data urodzenia (dzień miesiąc- rok) C.2 ADRES ZAMIESZKANIA Kraj 17. Województwo 18. Powiat 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta D. DANE ADRESOWE NIERUCHOMOŚCI, GRUNTÓW ROLNYCH I LASÓW PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU Lp. Miasto Kielce: Położenie (adres) Obręb Numer działki Numer Księgi Wieczystej I-NRL (6) 1 /6 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 4

5 I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych od podatku) Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania E.1 GRUNTY * ) 1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, w zakresie kultury fizycznej i sportu, służących uprawianiu sportów zimowych położonych przy stokach narciarskich 3. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 4. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń na powierzchni powyżej m² 5. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarskich, cukierniczych na powierzchni do 300 m² włącznie 6. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie naprawy obuwia oraz naprawy zegarków 7. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych ha 8. pozostałe, położone na terenie ochrony pośredniej w strefie ochrony ujęcia wody określonej w załączniku 2 i 2a Rozporządzenia Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego 53. Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce-Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki (Dz.Urz. Woj. Święt. Nr 220, poz. 2610) 9. pozostałe, zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego E.2 BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI * ) mieszkalne ogółem wysokość (zaliczyć 50% powierzchni użytkowej) - powyżej 2,2 m 2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem: wysokość (zaliczyć 50% powierzchni użytkowej) - powyżej 2,2 m 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych na powierzchni do 300 m² włącznie ogółem: wysokość (zaliczyć 50% powierzchni użytkowej) - powyżej 2,2 m I-NRL (6) 2 /6 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 5

6 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie naprawy obuwia oraz naprawy zegarków ogółem: wysokość (zaliczyć 50% powierzchni użytkowej) - powyżej 2,2 m zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu, służących uprawianiu sportów zimowych położonych przy stokach narciarskich - ogółem: wysokość (zaliczyć 50% powierzchni użytkowej) - powyżej 2,2 m związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem: wysokość (zaliczyć 50% powierzchni użytkowej) - powyżej 2,2 m związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń na powierzchni powyżej m² - ogółem: wysokość (zaliczyć 50% powierzchni użytkowej) - powyżej 2,2 m zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 77. materiałem siewnym ogółem: wysokość (zaliczyć 50% powierzchni użytkowej) - powyżej 2,2 m 9. pozostałe, zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem: m 2 wysokość (zaliczyć 50% powierzchni użytkowej) - powyżej 2,2 m E.3 BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI* ) E.4 1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zł DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY MIASTA Lp. Podstawa prawna zwolnienia Grunty (powierzchnia w m²) Budynki lub ich części (powierzchnia użytkowa w m²) Budowle (wartość w zł) I-NRL (6) 3 /6 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 6

7 II. PODATEK ROLNY F.1 DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi od podatku) Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych (z dokładnością do 1 m) Klasa użytków rolnych Grunty orne Sady Łąki trwałe Pastwiska trwałe Grunty rolne zabudowane Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych I II III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI VIz Grunty pod stawami ogółem (z dokładnością do 1 m), : a) zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem b) zarybionymi innymi gatunkami ryb niż w pozycji a) c) grunty pod stawami nie zarybionymi Rowy Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych ogółem: (z dokładnością do 1 m) F.2 ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW Lp Podstawa prawna zwolnień (wynikająca z uchwał i ustaw podatkowych) Klasa użytków rolnych Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych (z dokładnością do 1 m) F.3 INFORMACJA O UZYTKACH ROLNYCH POŁOZONYCH NA TERENACH INNYCH GMIN (MIAST) RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Powierzchnia gruntów Klasa użytków Lp. Nazwa województwa, powiatu, gminy Rodzaj użytków rolnych w hektarach fizycznych rolnych (z dokładnością do 1 m) I-NRL (6) 4 /6 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 7

8 III. PODATEK LEŚNY G.1 DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Rodzaj lasu Powierzchnia w hektarach fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków (z dokładnością do 1 m) 1. Lasy ogółem : 1a) lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych b) lasy pozostałe 187. G.2 DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW ZWOLNIONYCH OD PODATKU * ) Lp. 1. Powierzchnia w hektarach fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków Tytuł prawny zwolnienia (z dokładnością do 1 m²) H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 194. Do niniejszej informacji dołączono załączniki: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 1. tak 2. nie 195. Wykaz współwłaścicieli WWN 196. Inne.. szt... szt. I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO (niepotrzebne skreślić) Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością Imię 198. Nazwisko 199. Data wypełnienia (dzień -miesiąc-rok) 200. Podpis składającego/osoby reprezentującej składającego (niepotrzebne skreślić) 201. Telefon kontaktowy J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 202. Uwagi organu podatkowego 203. Podpis przyjmującego formularz Pouczenie: Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie Karnym Skarbowym. I-NRL (6) 5 /6 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 8

9 *) Objaśnienia: 1) Podstawę opodatkowania dla gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości stanowi powierzchnia (powierzchnię gruntów należy podać z dokładnością do 1 m²). 2) Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40m, powierzchnię tę pomija się. 3) Podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części stanowi ich wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (wartość budowli lub ich części należy podać z dokładnością do 1 zł). 4) Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: - dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. - dla pozostałych gruntów liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. 5) Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków, którą należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (do 1 m²). 6) Jeżeli nieruchomość i obiekt budowlany, grunt rolny lub las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od gruntu, obiektu budowlanego lub lasu ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. I-NRL (6) 6 /6 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Kielce z dnia.. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację NIP w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu w ustawie z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012r. poz ze zm.) DPN 2. Numer karty kontowej podatnika DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok... Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014r. poz. 849 ze zm.), zwana dalej ustawą. Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres organu podatkowego PREZYDENT MIASTA KIELCE, RYNEK 1 B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 4. spółka nieposiadająca osobowości prawnej 6. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel 4. współposiadacz 7. posiadacz samoistny 9. posiadacz zależny 2. współwłaściciel 5. użytkownik wieczysty 8. współposiadacz samoistny 10.współposiadacz zależny 3. posiadacz 7. Nazwa pełna /Nazwisko * 6. współużytkownik wieczysty 8. Nazwa skrócona /Pierwsze imię, drugie imię * 9. Identyfikator REGON /Numer PESEL * (numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług) B.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracja roczna 21. Data powstania obowiązku podatkowego (dzień-miesiąc-rok) 2. korekta deklaracji rocznej 22. Data wygaśnięcia obowiązku podatkowego (dzień-miesiąc-rok) DPN (5) 1/ 5 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 10

11 D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych od podatku) Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania Stawka podatku w zł, gr a b c c D.1. GRUNTY ** ) d 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków, w zakresie kultury fizycznej i sportu służących uprawianiu sportów zimowych położonych przy stokach narciarskich 3. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń na powierzchni powyżej m² 5. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych na powierzchni do 300 m² włącznie 6. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie naprawy obuwia oraz naprawy zegarków m Kwota podatku w zł, gr d 7. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych ha Pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 9.Położone na terenie ochrony pośredniej w strefie ochronnej ujęcia wody określonej w załączniku 2 i 2a Rozporządzenia Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie` z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce-Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 220, poz. 2610) D.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI ** ) 1. Budynki mieszkalne ogółem: (zaliczyć 50% powierzchni) o wysokości: - powyżej 2,20 m 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem: (zaliczyć 50% powierzchni) 62. o wysokości: - powyżej 2,20 m 3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 63. budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych na powierzchni do 300 m² włącznie ogółem: 66. (zaliczyć 50% powierzchni) o wysokości: - powyżej 2,20 m DPN (5) 2/ 5 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 11

12 4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 68. budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie naprawy obuwia oraz naprawy zegarków - ogółem : 71. (zaliczyć 50% powierzchni) 72. o wysokości: - powyżej 2,20 m 5. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 73. kultury fizycznej i sportu służących uprawianiu sportów zimowych położonych przy stokach narciarskich - ogółem: 76. (zaliczyć 50% powierzchni) o wysokości: - powyżej 2,20 m Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem: 81. (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 2,20 m 82. o wysokości: Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń na powierzchni powyżej 2 700m² - ogółem: (zaliczyć 50% powierzchni) o wysokości: - powyżej 2,20 m 8. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem: (zaliczyć 50% powierzchni) 92. o wysokości: - powyżej 2,20 m 9. Pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 93. działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem 96. (zaliczyć 50% powierzchni) 97. o wysokości - powyżej 2,20 m D.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ** ) Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł) zł DPN (5) 3/ 5 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 12

13 E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Zgodnie z art w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków ( ) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Roczna kwota podatku (zaokrąglić do pełnych złotych) Suma kwot z pozycji: (25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100) 101. Kwota I raty 102. Kwota VII raty 108. Kwota II raty 103. Kwota VIII raty 109. Kwota III raty 104. Kwota IX raty Kwota IV raty 105. Kwota X raty 111. Kwota V raty 106. Kwota XI raty 112. Kwota VI raty 107. Kwota XII raty 113. Łączna kwota podatku po korekcie (suma miesięcznych rat z poz ) 114. Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.) w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH OD PODATKU Przedmiot opodatkowania grunty (m 2 ), budynki (m 2 ), budowle (zł) Podstawa opodatkowania Stawka podatku w zł, gr Kwota zwolnienia w zł, gr Podstawa prawna zwolnienia a b c d e m m m m Łączna kwota zwolnienia: 135..m 2 G. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH G.1. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI 136. Działki 137. Budynki DPN (5) 4/ 5 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 13

14 138. Lokale G.2 KSIĘGA WIECZYSTA 139. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 140. Nazwa Sądu H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 141. Do niniejszej deklaracji dołączono załączniki (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. tak 2. nie 142. Wykaz współwłaścicieli WWN 143. Inne.. szt.... szt. I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością Imię 145. Nazwisko 146. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 147. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika / pełnomocnika 148. Telefon kontaktowy 149. Podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 150. Uwagi organu podatkowego 151. Podpis przyjmującego formularz * Pozycje nr 7, 8, 9 wypełniają również osoby fizyczne będące we współwłasności z osobami prawnymi. **) Objaśnienia: 1) Podstawę opodatkowania dla gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości stanowi powierzchnia (powierzchnię gruntów należy podać z dokładnością do 1 m²). 2) Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40m, powierzchnię tę pomija się. 3) Podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części stanowi ich wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (wartość budowli lub ich części należy podać z dokładnością do 1 zł). Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Pouczenie: 1.W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty raty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2014r. poz ze zm.). 2.Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. DPN (5) 5/ 5 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 14

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Kielce z dnia... POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację NIP w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu w ustawie z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012r. poz ze zm.) DPR 2. Numer karty kontowej podatnika DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok... Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz ze zm.), zwana dalej ustawą. Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres organu podatkowego PREZYDENT MIASTA KIELCE, RYNEK 1 B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba prawna 2. osoba fizyczna 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 4. spółka nieposiadająca osobowości prawnej 6. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel 3. użytkownik wieczysty 5. posiadacz samoistny 7. posiadacz 2. współwłaściciel 4. współużytkownik wieczysty 6. współposiadacz samoistny 8. współposiadacz 7. Nazwa pełna /Nazwisko * 8. Nazwa skrócona /Pierwsze imię, drugie imię * 9. Identyfikator REGON /Numer PESEL *(numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług) B.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 13. Gmina 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracja roczna 21. Data powstania obowiązku podatkowego (dzień-miesiąc-rok) 2. korekta deklaracji rocznej 22. Data wygaśnięcia obowiązku podatkowego (dzień-miesiąc-rok) DPR (3) 1/ 3 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 15

16 D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi od podatku) Klasa użytków rolnych Grunty rolne Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych (z dokładnością do 1 m) Sady Łąki trwałe Pastwiska trwałe Grunty rolne zabudowane Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Liczba hektarów przeliczeniowych Stawka z 1 ha (przeliczeniowe go lub fizycznego) w zł, gr I II Wymiar podatku rolnego w zł, gr III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI VIz Grunty pod stawami ogółem (z dokładnością do 1m) : a) zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem b) zarybionymi innymi gatunkami ryb niż w pozycji a) c) grunty pod stawami nie zarybionymi Rowy Ogółem powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych lub przeliczeniowych (z dokładnością do 1m) 130. Ogółem wymiar podatku rolnego (w zł, gr) 131. E. ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW Lp. Podstawa prawna zwolnień Klasa użytków rolnych Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych (wynikająca z uchwał i ustaw podatkowych) (z dokładnością do 1 m²) F. INFORMACJA O UŻYTKACH ROLNYCH POŁOŻONYCH NA TERENACH INNYCH GMIN (MIAST) RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lp. Nazwa województwa, powiatu, gminy Rodzaj użytków rolnych Klasa użytków rolnych Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych (z dokładnością do 1 m²) DPR (3) 2/ 3 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 16

17 G. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU G.1 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 153. Położenie nieruchomości (adres) G.2 NUMERY GEODEZYJNE DZIAŁEK 154. Działki G.3 KSIĘGA WIECZYSTA 155. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 156. Nazwa sądu H. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 157. Kwota podatku (w pełnych złotych) 158. zł Zgodnie z art. 6a ust. 10a ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz ze zm.) w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 159. Do niniejszej deklaracji dołączono załączniki (zaznaczyć właściwy kwadrat): 160. Wykaz współwłaścicieli WWN 1. tak 161. Inne: 2. nie...szt.. szt. J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA (niepotrzebne skreślić) Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością Imię 163. Nazwisko 164. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 165. Podpis (i pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika / pełnomocnika (niepotrzebne skreślić) 166. Telefon kontaktowy 167. Podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 168. Uwagi organu podatkowego 169. Podpis przyjmującego formularz *Pozycje nr 7, 8, 9 wypełniają również osoby fizyczne będące we współwłasności z osobami prawnymi. Objaśnienia: Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, spółki, nie posiadającej osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1.dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, 2. dla pozostałych gruntów liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Powierzchnię gruntów należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (do 1 m²). Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek, nie posiadających osobowości prawnej osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Pouczenie: 1.W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty raty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2014r. poz ze zm.). 2.Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. DPR (3) 3/ 3 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 17

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Kielce z dnia... POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację NIP w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu w ustawie z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012r. poz ze zm.) DPL 2. Numer karty kontowej podatnika DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 3. Rok... Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465 ze zm.), zwana dalej ustawą. Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres organu podatkowego PREZYDENT MIASTA KIELCE, RYNEK 1 B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba prawna 2. osoba fizyczna 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 4. spółka nieposiadająca osobowości prawnej 6. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel 3. użytkownik wieczysty 5. posiadacz samoistny 7. posiadacz 2. współwłaściciel 4. współużytkownik wieczysty 6. współposiadacz samoistny 8. współposiadacz 7. Nazwa pełna /Nazwisko * 8. Nazwa skrócona /Pierwsze imię, drugie imię * 9. Identyfikator REGON / Numer PESEL *(numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług) B.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 13. Gmina 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracja roczna 21. Data powstania obowiązku podatkowego (dzień-miesiąc-rok) 2. korekta deklaracji rocznej 22. Data wygaśnięcia obowiązku podatkowego (dzień-miesiąc-rok) DPL (3) 1/ 3 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 18

19 D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych z podatku) 1. Lasy ogółem : Wyszczególnienie Stawka podatku w zł, gr Podatek leśny w zł, gr 1a) lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych b) lasy pozostałe E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW ZWOLNIONYCH Z PODATKU Lp. Podstawa prawna zwolnienia Powierzchnia w hektarach fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków (z dokładnością do 1 m) F. DANE O LASACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU F.1. POŁOŻENIE LASU 35. Położenie lasu (adres) F.2 NUMERY GEODEZYJNE DZIAŁEK 36. Działki F.3 KSIĘGA WIECZYSTA 37. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 38. Nazwa sądu G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 39. Kwota podatku (w pełnych złotych) 40.. zł Zgodnie z art. 6 ust. 7a ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465 ze zm.) w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 41. Do niniejszej deklaracji dołączono załączniki (zaznaczyć właściwy kwadrat): 42. Wykaz współwłaścicieli WWN 1. tak 43. Inne: 2. nie...szt.. szt. DPL (3) 2/ 3 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 19

20 I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA (niepotrzebne skreślić) Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 44. Imię 45. Nazwisko 46. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 47. Podpis (i pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika / pełnomocnika (niepotrzebne skreślić) 48. Telefon kontaktowy 49. Podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 50. Uwagi organu podatkowego 51. Podpis przyjmującego formularz *Pozycje nr 7, 8, 9 wypełniają również osoby fizyczne będące we współwłasności z osobami prawnymi. Objaśnienia: Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków, którą należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (do 1 m²). Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Pouczenie: 1.W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty raty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2014r. poz ze zm.). 2.Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. DPL (3) 3/ 3 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 20

21 WWN Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miasta Kielce z dnia r. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI Załącznik do: - informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach - deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ/DEKLARACJĘ 1. Rodzaj składającego informację/deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 4. spółka nieposiadająca osobowości prawnej 2. Nazwa pełna /Nazwisko 3. Nazwa skrócona /Pierwsze imię, drugie imię 4. Identyfikator REGON/Numer PESEL*) DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Rodzaj współwłaściciela (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 4. spółka nieposiadająca osobowości prawnej 6. Nazwa pełna /Nazwisko 7. Nazwa skrócona / Pierwsze imię, drugie imię 8. Identyfikator REGON/Numer PESEL*) 1 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WSPÓŁWŁAŚCICIELA (niepotrzebne skreślić) Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 19. Imię 20. Nazwisko 21. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 22. Podpis (pieczątka) współwłaściciela/osoby reprezentującej współwłaściciela (niepotrzebne skreślić) DANE IDENTYFIKACYJNE 23. Rodzaj współwłaściciela (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 4. spółka nieposiadająca osobowości prawnej 24. Nazwa pełna /Nazwisko 25. Nazwa skrócona / Pierwsze imię, drugie imię 26. Identyfikator REGON/Numer PESEL*) 2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 27. Kraj 28. Województwo 29. Powiat 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 34. Miejscowość 35. Kod pocztowy 36. Poczta OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WSPÓŁWŁAŚCICIELA (niepotrzebne skreślić) Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 37. Imię 38. Nazwisko 39. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 40. Podpis (pieczątka) współwłaściciela/osoby reprezentującej współwłaściciela (niepotrzebne skreślić) WWN (2) 1/ 2 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 21

22 DANE IDENTYFIKACYJNE 41. Rodzaj współwłaściciela (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 4. spółka nieposiadająca osobowości prawnej 42. Nazwa pełna /Nazwisko 43.. Nazwa skrócona / Pierwsze imię, drugie imię 44. Identyfikator REGON/Numer PESEL*) 3 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 45. Kraj 46. Województwo 47. Powiat 48. Gmina 49. Ulica 50. Nr domu 51. Nr lokalu 52. Miejscowość 53. Kod pocztowy 54. Poczta OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WSPÓŁWŁAŚCICIELA (niepotrzebne skreślić) Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 55. Imię 56. Nazwisko 57. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 58. Podpis (pieczątka) współwłaściciela/osoby reprezentującej współwłaściciela (niepotrzebne skreślić) DANE IDENTYFIKACYJNE 59. Rodzaj współwłaściciela (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 4. spółka nieposiadająca osobowości prawnej 60. Nazwa pełna /Nazwisko 61. Nazwa skrócona / Pierwsze imię, drugie imię 62. Identyfikator REGON/Numer PESEL*) 4 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 63. Kraj 64. Województwo 65. Powiat 66. Gmina 67. Ulica 68. Nr domu 69 Nr lokalu 70. Miejscowość 71. Kod pocztowy 72. Poczta OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WSPÓŁWŁAŚCICIELA (niepotrzebne skreślić) Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 73. Imię 74. Nazwisko 75. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 76. Podpis (pieczątka) współwłaściciela/osoby reprezentującej współwłaściciela (niepotrzebne skreślić) Objaśnienia *) Numer PESEL podajemy w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętym rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług WWN (2) 2/ 2 Id: 844D61B7-DA49-45B FC584DB05DD. Projekt Strona 22

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia pracownik Urzędu Miasta Częstochowy. Wypełnić komputerowo, na maszynie lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Przed

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny UCHWAŁA NR X/86/2015 RADY GMNY BAŁOBRZEG z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 4548 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY KLUKOWO. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 4548 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY KLUKOWO. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 4548 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY KLUKOWO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

Bardziej szczegółowo

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)** DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/151/2015 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 roku na Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacja o lasach oraz deklaracja na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 420/XLI/13 z dnia 28.11.2013 DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na ROK 2014 Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy *... NIP/PESEL ** Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XV/112/2015 z dnia 30 listopada 2015r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/114/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XIII/114/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XIII/114/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. Numer dentyfikatora Podatkowego składajacego deklarację DR-1 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/118/15 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XX/118/15 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XX/118/15 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 19 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA GORZOWA WELKOPOLSKEGO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4. Na rok

DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4. Na rok 1.Identyfikator Podatkowy (NIP albo numer PESEL) Podatnika składającego deklarację 2. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg PKD (Rozp. Rady Min. z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/ 79/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/ 79/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/ 79/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 156/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych

UCHWAŁA Nr 156/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych UCHWAŁA Nr 156/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 94/X/15 RADY GMNY POCZESNA z dnia 26.11.2015 r. POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK, POLA CEMNE WYPEŁNA PRACOWNK URZĘDU GMNY WYPEŁNĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNE LUB RĘCZNE, DUŻYM DRUKOWANYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/359/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/359/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/359/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/642/13 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/642/13 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/642/13 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO. 3. Rok ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2. Nr dokumentu INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO. 3. Rok ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości na podatek rolny i na podatek leśny Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 17 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 17 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 2. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 2. Rok POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. Nr dokumentu Załącznik nr 9 do uchwały XV/125/2011 Rady Miasta Żagań z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW 47 260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 tel. 077/480 14 60 ug@polskacerekiew.pl www.polskacerekiew.pl

URZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW 47 260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 tel. 077/480 14 60 ug@polskacerekiew.pl www.polskacerekiew.pl URZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW 47 260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 tel. 077/480 14 60 ug@polskacerekiew.pl www.polskacerekiew.pl Podatki i opłaty lokalne Przyjmowanie petentów codziennie w godzinach pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY. z dnia r. Projekt z dnia 23 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/165/15 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo wypełnić informację IN-1

Jak prawidłowo wypełnić informację IN-1 informację IN-1 Pobierz druk informacji IN-1 ze strony internetowej http://www.bip.olsztyn.eu (zakładka: budżet, finanse, podatki podatki i opłaty druki podatkowe) lub przy ul. Wyzwolenia 30 (hall główny

Bardziej szczegółowo

1. NIP Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015 r. 2. Rok

1. NIP Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015 r. 2. Rok 1. NP Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/48/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015 r. DR DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI Załącznik Nr 2 do Uchwały XLIII/331/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 października 2013 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 1.Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy Ustawa

Bardziej szczegółowo

C. DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ

C. DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/215/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 14 listopada 2012r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy NA ROK: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII(52)2015 RADY GMINY DYNÓW z dnia 1 grudnia 2015r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU GMINY DYNÓW WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 2 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296 Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY A. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA.ROK IDENTYFIKATOR PODATKOWY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/109 /15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 6 listopada 2015r. Nr obiektu: PESEL NIP Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 8 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

DANE O NIERUCHOMOŚCI

DANE O NIERUCHOMOŚCI POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL 1). ZN-1 2. Nr dokumentu DANE O NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XXVI/256/12 z dnia 29. 11. 2012 IDENTYFIKATOR PODATKOWY 1...

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XXVI/256/12 z dnia 29. 11. 2012 IDENTYFIKATOR PODATKOWY 1... Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XXVI/256/12 z dnia 29. 11. 2012 IDENTYFIKATOR PODATKOWY 1... Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK. Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Numer dentyfikacji Podatkowej składającego deklarację (NP lub PESEL)... Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/106/2011 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 5.12.2011r. DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na Podstawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 2297 UCHWAŁA NR X/89/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Art. 1. [Przedmiot opodatkowania] 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI.212.2013 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE. z dnia 17 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI.212.2013 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE. z dnia 17 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI.212.2013 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

CIT-6R CIT-6R(4) 1/3. Załącznik nr 1

CIT-6R CIT-6R(4) 1/3. Załącznik nr 1 1. Identyfikator podatkowy NIP płatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55 tel. 74/ 811-77-11 fax. 74/ 811-77-32

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55 tel. 74/ 811-77-11 fax. 74/ 811-77-32 Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55 tel. 74/ 811-77-11 fax. 74/ 811-77-32 e-mail: gmina@stronie.pl www.stronie.pl http://bip.stronie.dolnyslask.pl GBS w Strzelinie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Rok Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045. o podatku leśnym Art. 1. 1. Opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH ROLNYCH I LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH ROLNYCH I LASACH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/206/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU GMINY W BRANICACH WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/208/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR XIV/208/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny UCHWAŁA NR XV/208/15 RADY MASTA MYSŁOWCE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) art. 40 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 7 2 5 1 9 9 5 423326561529844179ac48f948c CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp. Deklarację należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2016 ROKU

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2016 ROKU PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2016 ROKU WARTO ZAPAMIĘTAĆ Postawą opodatkowania gruntów i budynków są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe. Opodatkowaniu podlegają

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. dentyfikator podatkowy NP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI I LEŚNEGO IR-1 IN-1 IL-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI I LEŚNEGO IR-1 IN-1 IL-1 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) nr ew. ( wypełnia organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubaczów w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014 STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Przedmioty opodatkowania Stawka podatku OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI: a) mieszkalnych 0,49 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej b) związanych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r.

Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 lutego 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. nieruchomości, rolnego i leśnego UCHWAŁA NR X/75/2015 RADY GMNY KURÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA.ROK IDENTYFIKATOR PODATKOWY (NIP LUB PESEL) URZĄD MIASTA KĘTRZYN, UL. WOJSKA POLSKIEGO 11, 11-400 KĘTRZYN.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA.ROK IDENTYFIKATOR PODATKOWY (NIP LUB PESEL) URZĄD MIASTA KĘTRZYN, UL. WOJSKA POLSKIEGO 11, 11-400 KĘTRZYN. A. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA.ROK DENTYFKATOR PODATKOWY (NP LUB PESEL) Nr obiektu: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2011r. PESEL W PRZYPADKU PODATNKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań proekologicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

COBICO Sp. z o.o. ul.lekarska 1, 31-203 Kraków

COBICO Sp. z o.o. ul.lekarska 1, 31-203 Kraków FZ-01/04 ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM* Potwierdzenie przyjęcia przez Jednostkę Certyfikującą Potwierdzenie przyjęcia przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlo Artykułów Rolno-Spożywczych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 186 UCHWAŁA NR 66/XI/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 186 UCHWAŁA NR 66/XI/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 186 UCHWAŁA NR 66/XI/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A CICIELI NIERUCHOMO CI PO O ONYCH NA TERENIE GMINY BARCZEWO

DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A CICIELI NIERUCHOMO CI PO O ONYCH NA TERENIE GMINY BARCZEWO Pola jasne wype nia w a ciciel nieruchomo ci, nale y wype ni drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty będące podatnikami podatku od nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *:

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *: 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS.... WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL) 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy w Wilkowie z dnia POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO

Bardziej szczegółowo

... (nr telefonu) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa

... (nr telefonu) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa Warszawa, dnia.2015 r....... (nazwa spółdzielni/osiedla)............... Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa Wniosek o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/81/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XVII/81/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XVII/81/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r.

Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r. Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości podatek rolny i podatek leśny. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/57/15 RADY GMINY TERESPOL. z dnia 30 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/57/15 RADY GMINY TERESPOL. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4379 UCHWAŁA NR VIII/57/15 RADY GMINY TERESPOL z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących

Bardziej szczegółowo

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Bardziej szczegółowo