ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA PORĘBA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA PORĘBA"

Transkrypt

1 PROJEKT ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA PORĘBA z dnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, do klasy pierwszej publicznego gimnazjum oraz wzoru zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum Na podstawie art. 20v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U r., poz. 2156, z późn. zm.) zarządzam 1. Określić wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Określić wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Określić wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Określić wzór karty zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom placówek oświatowych Gminy Poręba. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Traci moc Zarządzenie Nr 33/15 z dnia 02 marca 2015r.w sprawie określenia wzorów: zgłoszenia kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub oddziału 0 w publicznej szkole podstawowej. 7. Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra

2 1. 2. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr../16 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 2016 r. Wniosek wypełniają rodzice dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu skreślić niewłaściwe. Wniosek składamy w sekretariacie przedszkola/szkoły od..... do.....r.) Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wg następującej kolejności: (1 oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 2 oznacza placówkę najmniej preferowaną) (Jeżeli wniosek złożony został więcej niż w jednym przedszkolu w każdym wniosku zgłoszenia jako pierwszego wyboru wpisywać należy to samo przedszkole) DANE OSOBOWE DZIECKA imię nazwisko PESEL data urodzenia KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA drugie imię miejsce urodzenia ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA ulica nr domu nr mieszkania kod pocztowy miejscowość gmina powiat KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA DANE OSOBOWE MATKI imię nazwisko ADRES ZAMIESZKANIA ulica nr domu nr mieszkania kod pocztowy miejscowość gmina powiat telefon adres kontaktowy MIEJSCE ZATRUDNIENIA nazwa firmy adres firmy telefon kontaktowy DANE OSOBOWE OJCA imię nazwisko ADRES ZAMIESZKANIA ulica nr domu nr mieszkania kod pocztowy miejscowość gmina powiat telefon kontaktowy adres MIEJSCE ZATRUDNIENIA nazwa firmy adres firmy telefon kontaktowy

3 Na podstawie art. 14 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) dzieci 6-letnie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. KRYTERIA PRZYJĘĆ (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak X, ilość punktów przyznaje komisja rekrutacyjna) Lp. Kryteria ustawowe przyjęcia do przedszkola: TAK NIE Ilość punktów (art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156,z późn. zm.) 1. Wielodzietność rodziny kandydata załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 2. Niepełnosprawność kandydata załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz.721, z późn. zm.) 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz.721, z późn. zm.) 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lubo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz.721, z późn. zm.) 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz.721, z późn. zm.) 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.135, z późn. zm.) Suma punktów Poszczególne kryteria ustawowe mają wartość 1 punktu.

4 KRYTERIA LOKALNE określone w uchwale Rady Miasta Poręba (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak X, ilość punktów przyznaje komisja rekrutacyjna) Lp. Kryteria lokalne przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszk. TAK NIE Ilość punktów 1. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej Oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracują 6 3. Rodzice kandydata mieszkają na terenie Gminy Poręba 3 4. Kandydat, który nie został przyjęty w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej Suma punktów 1 INFORMACJE O DZIECKU Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej Załączniki obowiązujące do wniosku: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność; orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.); prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem); dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.135, z późn. zm.); oświadczenie o zatrudnieniu rodzica/rodziców; oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu lub kandydowaniu rodzeństwa dziecka do danego przedszkola Pouczenia: 1) Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 2) Przyjmuję do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych we wniosku. 3) Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.). 4) Wyrażam zgodę na udostępnienie - w oparciu o art.92 ustawy o systemie oświaty w powiązaniu z art. 27 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.) - danych osobowych mojego dziecka podmiotom świadczącym opiekę pielęgniarską na terenie przedszkola.

5 5) Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez przedszkole wraz z wizerunkami innych osób poprzez rozpowszechnianie ich w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, w prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp... (data) (podpis ) ( podpis ) Decyzja komisji rekrutacyjnej: Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu... na podstawie uzyskanej ilości punktów:..., zakwalifikowała/ nie zakwalifikowała w/w dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie odmowy zakwalifikowania: Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: Poręba, dnia... Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Komisji Rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników. Rezygnacja z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej Oświadczam, że rezygnujemy z przyjęcia naszego dziecka. do przedszkola/oddziału przedszkolnego w... Przyczyna rezygnacji (data) (podpis rodziców)

6 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta Poręba z dnia 2016 r. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR... w... I. Dane osobowe Imię i nazwisko ucznia Drugie imię ucznia Data i miejsce urodzenia PESEL w przypadku braku nr PESEL seria i nr paszportu lub innego dowodu tożsamości Adres zamieszkania ucznia Adres zameldowania ucznia Imię i nazwisko rodziców Adres zamieszkania Telefony kontaktowe rodziców Tel. kontaktowy w przypadku braku możliwości połączenia na numery wskazane powyżej:... Kontakt owy:... Wybrane szkoły w kolejności preferencji I wyboru II wyboru III wyboru II. Kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poręba Lp. Kryteria rekrutacji Tak Nie Ilość pkt 1. Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Poręba Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole do której składany jest wniosek Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły, w której składany jest wniosek 6 4. Wielodzietność rodziny kandydata 1 5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 6. Dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy niż Poręba 1 Suma punktów: III. Objaśnienia Wniosek wypełniają rodzice. Informacje wpisywać należy na podstawie metryki urodzenia lub dowodu osobistego. Rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagania. Oświadczenia są niezbędnymi dokumentami do potwierdzenia kryteriów określonych w tabeli. W chwili składania wniosku w sekretariacie szkoły rodzice zobowiązani są do przedstawienia dokumentów poświadczających poprawność wpisanych danych: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia dziecka, poświadczenie stałego zameldowania dziecka (jeżeli jest inne niż w dowodzie osobistym rodzica).

7 Informacja uzupełniająca: Rodzice dziecka zobowiązani są zawiadomić o każdej zmianie, która dotyczy dziecka, tj. zmianie imion, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu zameldowania, zmianach w realizacji obowiązku szkolnego. IV. Dodatkowe dane o uczniu Czy uczeń/uczennica będzie uczęszczała do świetlicy szkolnej? Czy dziecko posiada opinię/orzeczenie PPP? Dodatkowe informacje o dziecku do wiadomości wychowawcy/ np. stan zdrowia, zainteresowania ucznia lub inne informacje przydatne w procesie nauczania służące indywidualizacji podejścia do dziecka Adres szkoły obwodowej tak/nie tak/nie IV. Oświadczenie woli Szkoła Podstawowa Nr... w... jako administrator danych osobowych informuje, że podanie danych i złożenie wniosku jest dobrowolne, jednak konieczne jest do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku złożenia wniosku dane osobowe w niej zawarte oraz zgromadzone w związku z uaktualnieniem danych będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rekrutacją i realizacją celów statutowych szkoły, jak również archiwalnych i statystycznych. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 oraz art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) Oświadczam, że informacje zawarte w karcie są zgodne ze stanem prawnym, przyjmuję jednocześnie do wiadomości powyższą informację oraz akceptuję przetwarzanie przez szkołę danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb wymienionych powyżej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę niezamówionych informacji na moją skrzynkę pocztową, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na publikację danych dotyczących dziecka i jego osiągnięć na tablicy i/lub stronie internetowej Szkoły, w lokalnych mediach, w związku z działaniami informacyjnymi oraz marketingowymi Szkoły. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Szkołę prac dziecka wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów szkolnych. Wyrażam zgodę na udostępnienie - w oparciu o art.92 ustawy o systemie oświaty w powiązaniu z art. 27 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.) - danych osobowych mojego dziecka podmiotom świadczącym opiekę pielęgniarską na terenie szkoły. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez Szkołę wraz z wizerunkami innych osób poprzez rozpowszechnianie ich w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, w prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp.... (data) W przypadku braku zgody skreślić.... (czytelne podpisy rodziców)

8 Decyzja komisji rekrutacyjnej: Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu... na podstawie uzyskanej ilości punktów... zakwalifikowała/nie zakwalifikowała w/w dziecko do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr... w... Uzasadnienie odmowy zakwalifikowania: Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: Poręba, dnia...

9 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.. Burmistrza Miasta Poręba z dnia r. WNIOSEK O PRZYJĘCIE do Miejskiego Zespołu Szkół Gimnazjum im. Stanisława w Porębie... I. Dane osobowe Imię i nazwisko ucznia Drugie imię ucznia Data i miejsce urodzenia PESEL w przypadku braku nr PESEL seria i nr paszportu lub innego dowodu tożsamości Adres zamieszkania ucznia Adres zameldowania ucznia Imię i nazwisko rodziców Adres zamieszkania Telefony kontaktowe rodziców Tel. kontaktowy w przypadku braku możliwości połączenia na numery wskazane powyżej:... Kontakt owy:... II. Kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poręba Lp Kryteria rekrutacji Tak Nie Ilość pkt. 1. Oceny ze świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka obcego obowiązkowego: celujący-20pkt.,bardzo dobry-16 pkt, dobry- 12 pkt, dostateczany-8 pkt, max.60 dopuszczający- 2 pkt. Załącznik: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 2. Świadectwo z wyróżnieniem 5 3. Tytuł finalisty w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty: tytuł finalisty przedmiotowego 10pkt, tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 pkt., max.10 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt. Załącznik: zaświadczenie Kuratora Oświaty 4. Indywidualne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych za miejsce 1- max.10 3(organizowanych przez Kuratora Oświaty) na szczeblu: krajowym 5 pkt, wojewódzkim-3 pkt, powiatowym 2 pkt. Załącznik: zaświadczenie Kuratora Oświaty 5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie 3 wolontariatu. 6. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki. 2 Załącznik: oświadczenie rodziców. Suma punktów:

10 III. Objaśnienia Wniosek wypełniają rodzice. Informacje wpisywać należy na podstawie metryki urodzenia lub dowodu osobistego. W chwili składania wniosku w sekretariacie szkoły rodzice zobowiązani są do przedstawienia dokumentów poświadczających poprawność wpisanych danych: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia dziecka, poświadczenie stałego zameldowania dziecka (jeżeli jest inne niż w dowodzie osobistym rodzica). Informacja uzupełniająca: Rodzice dziecka zobowiązani są zawiadomić o każdej zmianie, która dotyczy dziecka, tj. zmianie imion, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu zameldowania, zmianach w realizacji obowiązku szkolnego. Do wniosku należy dołączyć: kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej. III. Dodatkowe dane o uczniu Czy uczeń/uczennica będzie uczęszczał/a do świetlicy szkolnej? Czy dziecko posiada opinię/orzeczenie PPP? Dodatkowe informacje o dziecku do wiadomości wychowawcy/ np. stan zdrowia, zainteresowania ucznia lub inne informacje przydatne w procesie nauczania służące indywidualizacji podejścia do dziecka Adres szkoły obwodowej tak/nie tak/nie IV. Oświadczenie woli MZS- Gimnazjum im. St. Staszica w Porębie jako administrator danych osobowych informuje, że podanie danych i złożenie karty jest dobrowolne, jednak konieczne jest do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku złożenia karty dane osobowe w niej zawarte oraz zgromadzone w związku z uaktualnieniem danych będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rekrutacją i realizacją celów statutowych szkoły, jak również archiwalnych i statystycznych. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 oraz art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) Oświadczam, że informacje zawarte w karcie są zgodne ze stanem prawnym, przyjmuję jednocześnie do wiadomości powyższą informację oraz akceptuję przetwarzanie przez szkołę danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb wymienionych powyżej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę niezamówionych informacji na moją skrzynkę pocztową, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na publikację danych dotyczących dziecka i jego osiągnięć na tablicy i/lub stronie internetowej Szkoły, w lokalnych mediach, w związku z działaniami informacyjnymi oraz marketingowymi Szkoły. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Szkołę prac dziecka wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów szkolnych. Wyrażam zgodę na udostępnienie - w oparciu o art.92 ustawy o systemie oświaty w powiązaniu z art. 27 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - danych osobowych mojego dziecka podmiotom świadczącym opiekę pielęgniarską na terenie szkoły. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez Szkołę wraz z wizerunkami innych osób poprzez rozpowszechnianie ich w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, w prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp.

11 ... (data) W przypadku braku zgody skreślić.... (czytelne podpisy rodziców) Decyzja komisji rekrutacyjnej: Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu... na podstawie uzyskanej ilości punktów... zakwalifikowała/nie zakwalifikowała w/w dziecko do klasy pierwszej Gimnazjum nr... w... Uzasadnienie odmowy zakwalifikowania: Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: Poręba, dnia...

12 Załącznik Nr.. do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta Poręba z dnia 2016 r. KARTA ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR... /GIMNAZJUM... I. Dane osobowe Imię i nazwisko ucznia Drugie imię ucznia Data i miejsce urodzenia PESEL w przypadku braku nr PESEL seria i nr paszportu lub innego dowodu tożsamości Adres zamieszkania ucznia Adres zameldowania ucznia Imię i nazwisko rodziców Adres zamieszkania Telefony kontaktowe Tel. kontaktowy w przypadku braku możliwości połączenia na numery wskazane powyżej: Kontakt owy:... II. Objaśnienia Kartę zgłoszenia wypełniają rodzice. Informacje wpisywać należy na podstawie metryki urodzenia lub dowodu osobistego. W chwili składania karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły rodzice zobowiązani są do przedstawienia dokumentów poświadczających poprawność wpisanych danych: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia dziecka, poświadczenie stałego zameldowania dziecka (jeżeli jest inne niż w dowodzie osobistym rodzica). Informacja uzupełniająca: Rodzice dziecka zobowiązani są zawiadomić o każdej zmianie, która dotyczy dziecka, tj. zmianie imion, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu zameldowania, zmianach w realizacji obowiązku szkolnego. III. Dodatkowe dane o uczniu Czy uczeń/uczennica będzie uczęszczał/a do świetlicy szkolnej? Czy dziecko posiada opinię/orzeczenie PPP? Dodatkowe informacje o dziecku do wiadomości wychowawcy /np. stan zdrowia. zainteresowania ucznia lub inne informacje przydatne w procesie nauczania służące indywidualizacji podejścia do dziecka IV. Oświadczenie woli tak/nie tak/nie Szkoła Podstawowa Nr... /Gimnazjum w... jako administrator danych osobowych informuje, że podanie danych i złożenie karty jest dobrowolne, jednak konieczne jest do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku złożenia karty dane osobowe w niej zawarte oraz zgromadzone w związku z uaktualnieniem danych będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rekrutacją i realizacją celów statutowych szkoły, jak również archiwalnych i statystycznych.

13 Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 oraz art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że informacje zawarte w karcie są zgodne ze stanem prawnym, przyjmuję jednocześnie do wiadomości powyższą informację oraz akceptuję przetwarzanie przez szkołę danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb wymienionych powyżej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę niezamówionych informacji na moją skrzynkę pocztową, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na publikację danych dotyczących dziecka i jego osiągnięć na tablicy i/lub stronie internetowej Szkoły, w lokalnych mediach, w związku z działaniami informacyjnymi oraz marketingowymi Szkoły. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Szkołę prac dziecka wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów szkolnych. Wyrażam zgodę na udostępnienie - w oparciu o art.92 ustawy o systemie oświaty w powiązaniu z art. 27 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - danych osobowych mojego dziecka podmiotom świadczącym opiekę pielęgniarską na terenie szkoły. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez Szkołę wraz z wizerunkami innych osób poprzez rozpowszechnianie ich w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, w prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp.... (data)... (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) W przypadku braku zgody skreślić.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STANICY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STANICY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DYREKTOR PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZSP W STANICY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STANICY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I. DANE DZIECKA imię/imiona nazwisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Regulamin przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku Świdnik, dnia I. Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka : Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku Data urodzenia : PESEL W przypadku braku nr PESEL

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Niepublicznego Tęcza w Szczecinku na rok szkolny 2016/2017. I Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Niepublicznego Tęcza w Szczecinku na rok szkolny 2016/2017. I Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych . (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ).. adres do korespondencji Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Niepublicznego Tęcza w Szczecinku na rok szkolny 2016/2017 I Dane osobowe rodziców/opiekunów

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle

Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle Podstawa prawna: - Ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 0r. poz.6

Bardziej szczegółowo

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym... (imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych)...... (adres zamieszkania). data złożenia wniosku wypełnia przedszkole Do Dyrektora Przedszkola Gminnego w Kamieńcu

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia. Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów

Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia. Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów Kryteria główne (I etap rekrutacyjnego) I. Wynik sprawdzianu w klasie szóstej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Petrykozach na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Petrykozach na rok szkolny 2015/2016 , dnia... WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Petrykozach na rok szkolny 2015/2016 1. Imię, imiona i nazwisko kandydata... 2. Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ Solec Kujawski, dnia. (nazwisko i imię /prawnego opiekuna) (adres do korespondencji) Do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 * Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA data wpływu wniosku - podpis osoby przyjmującej Dyrektor Przedszkola Nr 2 Miś w Słupcy WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA I. Dane osobowe i rodziców 1. Imię/Imiona i Nazwisko 2. Data urodzenia

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 REKRUTACJA DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach z dnia 5 lutego 2016r.

Zarządzenie nr 20/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach z dnia 5 lutego 2016r. Zarządzenie nr 20/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W GALINACH

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W GALINACH Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach z dnia 11.02.2016 r WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEŚNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I/ DANE DZIECKA: Imię Nazwisko.. Data urodzenia.. PESEL Adres miejsca zamieszkania dziecka Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PODGRODZIU

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PODGRODZIU WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PODGRODZIU na rok szkolny 2016/2017 Imię i nazwisko dziecka... Pesel...................... Adres zameldowania: miejscowość nr domu.. kod gmina. powiat.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2015r., poz.2156 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 obowiązują:

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 obowiązują: W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 obowiązują: kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Zasad przyjmowania uczniów do Szkoły.

Dotyczy: Zasad przyjmowania uczniów do Szkoły. Aneks nr 1/2014/2015 wprowadzający zmianę do Statutu Szkoły Podstawowej nr 293 w Warszawie Dotyczy: Zasad przyjmowania uczniów do Szkoły. W Dziale V Uczniowie, Rozdział 2 zasady rekrutacji do oddziału

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 29 lutego 2016r.

Gliwice, 29 lutego 2016r. Gliwice, 29 lutego 2016r. ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH (W TYM ODDZIAŁU MIĘDZYNARODOWEGO MYP) DLA GIMNAZJÓW NA TERENIE MIASTA GLIWICE W ROKU SZK. 2016/2017 1. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE GIMNAZJUM

I. ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE GIMNAZJUM GIMNAZJUM NR 3 im. Emilii Zawidzkiej 41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 6 tel. 32 262 40 42; www.zs7dg.tvtom.pl I. ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE GIMNAZJUM 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Nr zgłoszenia (ID) Wypełnia jednostka Data założenia Godzina FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Na rok szkolny 2012/2013 (dotyczy dzieci urodzonych w roku 2006,2007,2008,2009, które w bieżącym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Ostateczny termin składania kart: 03 kwiecień 2015 r.

OGŁOSZENIE. Ostateczny termin składania kart: 03 kwiecień 2015 r. OGŁOSZENIE Z dniem 04 marca 2015 r. rozpoczyna się okres rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie. Zainteresowanych prosimy o złożenie Karty zgłoszenia, którą należy pobrać w budynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim na rok szkolny 2014/2015*

Zasady rekrutacji dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim na rok szkolny 2014/2015* Zasady rekrutacji dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim na rok szkolny 2014/2015* 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach z dnia 07.03. 2016

Bardziej szczegółowo

1 W terminie od 11 kwietnia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. kandydaci składają w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru następujące dokumenty:

1 W terminie od 11 kwietnia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. kandydaci składają w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru następujące dokumenty: ZAŁĄCZNIK NR 5 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1 W terminie od 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Marki 05-270 MARKI, Al. J. Piłsudskiego 95

Gmina Miasto Marki 05-270 MARKI, Al. J. Piłsudskiego 95 Gmina Miasto Marki 05-270 MARKI, Al. J. Piłsudskiego 95 Imię i Nazwisko wnioskodawcy rodzica kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Nazwa i adres gimnazjum, do którego składany

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru do Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie na rok szkolny 2014/15

Zasady naboru do Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie na rok szkolny 2014/15 Podstawa prawna: Zasady naboru do Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie na rok szkolny 2014/15 1. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014r w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania rekrutacyjnego

Procedura postępowania rekrutacyjnego Procedura postępowania rekrutacyjnego Przedszkole Samorządowe w Piątnicy Podstawa prawna: Art.20a ustawy z dnia 7września 1991r.o systemie oświaty(dz.u.z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2016/2017 1 O przyjęciu słuchacza na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szanowni Rodzice 1 CZERWCA 2016 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola

Rekrutacja dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok szkolny 2015/2016 Szczegółowe informacje przydatne w okresie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie na rok szkolny 2016/2017 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowany na podstawie o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OLEŚNICY DO SZKOLY FILIALNEJ W PIECZONOGACH

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OLEŚNICY DO SZKOLY FILIALNEJ W PIECZONOGACH REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OLEŚNICY DO SZKOLY FILIALNEJ W PIECZONOGACH ORAZ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE FILIALNEJ W PIECZONOGACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO JAROSŁAW

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO JAROSŁAW Podstawa prawna Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2016/2017, odbywa się na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA Nr zgłoszenia (ID) Wypełnia jednostka Data złożenia Godzina złożenia WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO PRZEMYŚL OD 1 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu na rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu na rok szkolny 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie w roku szkolnym 2015/2016 Dokument statutowy nr 9 REGULAMIN REKRUTACJI do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 1) Rekrutacja na rok

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I GIMNAZJUM Nr 165 w roku szkolnym 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I GIMNAZJUM Nr 165 w roku szkolnym 2016/2017 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I GIMNAZJUM Nr 165 w roku szkolnym 2016/2017 Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym będzie dostępna dla rodziców

Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym będzie dostępna dla rodziców WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2016/2017 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej ogólnodostępnej publicznego gimnazjum 1

WNIOSEK. o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej ogólnodostępnej publicznego gimnazjum 1 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr RKA.0050.33.2016 Burmistrza Łomianek z dnia 1 marca 2016 r. Imiona i Nazwiska wnioskodawców rodziców kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA /ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA /ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Pieczęć przedszkola/szkoły Data złożenia Wniosku (wypełnia dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej) WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA /ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

2 Harmonogram naboru do gimnazjów, w tym do Gimnazjum nr zgodnie z postanowieniem Kuratora Oświaty w Katowicach zawiera załącznik nr 2.

2 Harmonogram naboru do gimnazjów, w tym do Gimnazjum nr zgodnie z postanowieniem Kuratora Oświaty w Katowicach zawiera załącznik nr 2. G-3/0212/5/15/16 ZARZĄDZENIE nr 22/15/16 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Karola Wojtyły w Mysłowicach z dnia 29 lutego 2016r w sprawie warunków przyjęcia do Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji 2016/2017 do liceum, technikum i szkoły zawodowej. Spis treści

Zasady rekrutacji 2016/2017 do liceum, technikum i szkoły zawodowej. Spis treści Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie Spis treści 1. Etapy rekrutacji... 2 2. Warunki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 25 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do

Bardziej szczegółowo

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Regulamin rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w CIECHANOWCU na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Zapisy do oddziału przedszkolnego działającego w Szkole Podstawowej nr 1 odbywają się poprzez Elektroniczny System Wspomagania Rekrutacji.

Zapisy do oddziału przedszkolnego działającego w Szkole Podstawowej nr 1 odbywają się poprzez Elektroniczny System Wspomagania Rekrutacji. Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015. Podstawa prawna: Ustawa o Systemie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o treść ustawy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NABORU DO GIMNAZJUM 2015 - BIELSKO-BIAŁA. Lp. Kryteria Sposób dokumentowania Liczba punktów

KRYTERIA NABORU DO GIMNAZJUM 2015 - BIELSKO-BIAŁA. Lp. Kryteria Sposób dokumentowania Liczba punktów Lp. Kryteria Sposób dokumentowania Liczba punktów 1. 2. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z 10 wybranych zajęć edukacyjnych: język polski, język obcy, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI słuchaczy na semestry pierwsze XXVI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola na terenie Gminy Rakoniewice na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola na terenie Gminy Rakoniewice na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola na terenie Gminy Rakoniewice na rok szkolny 2016/2017 Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie

Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie ROZDZIAŁ VIII Przyjmowanie dzieci do przedszkola 28 1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 1 Zasady przyjęć do publicznych Szkół Policealnych i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Podstawy prawne: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DLA PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DLA PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DLA PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Rok szkolny 2014/15 ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

GMINA CELESTYNÓW ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.pl

GMINA CELESTYNÓW ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.pl Procedura rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w Gminie Celestynów Podstawy prawne: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach na rok szkolny 2016/2017 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 z dnia 17.02.2016 r. Dyrektora Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Strona internetowa dla rodziców dostępna od 02 kwietnia 2014 r.: https://www.edu.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu Podstawa prawna: - rozp. MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 1 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 53 W SOSNOWCU

PROCEDURA REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 53 W SOSNOWCU PROCEDURA REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 53 W SOSNOWCU 1 Postanowienia wstępne 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PŁOCICZNIE TARTAK NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PŁOCICZNIE TARTAK NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PŁOCICZNIE TARTAK NA ROK SZKOLNY 2015/2016 I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA Numer PESEL Imię (-ona) Nazwisko Data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

Liceum Władysława Łokietka w Radziejowie

Liceum Władysława Łokietka w Radziejowie Liceum Władysława Łokietka w Radziejowie REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ((Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2016/17

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2016/17 ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2016/17 Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą przedszkoli miejskich oraz oddziałów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Gimnazjum nr 52 i XI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

Zasady rekrutacji. do Gimnazjum nr 52 i XI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Załącznik nr 6 do statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 5 i XI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 9 im.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 Rekrutacja do klas I szkół podstawowych rozpocznie się 14 marca 2016 r. o godzinie 9.00 Rekrutacja elektroniczna odbywać się

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 Strona internetowa dla rodziców dostępna od 25 lutego 2015 r.: https://www.edu.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie przyjęć kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum Dwujęzycznego im. Dąbrówki na rok szkolny 2016/2017

Informacja w sprawie przyjęć kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum Dwujęzycznego im. Dąbrówki na rok szkolny 2016/2017 Informacja w sprawie przyjęć kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum Dwujęzycznego im. Dąbrówki na rok szkolny 2016/2017 0 Informacja w sprawie przyjęć kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum Dwujęzycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2015

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo