Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2013//2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami). I. Tok postepowania rekrutacyjnego 1 Przebieg postępowania rekrutacyjnego: 1. Wydawanie i przyjmowanie deklaracji kontynuacji edukacji dla dzieci, które będą w kolejnym roku szkolnym kontynuować uczęszczanie do oddziału przedszkolnego. 2. Określenie liczby wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym na kolejny rok szkolny. 3. Ogłoszenie rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego na kolejny rok szkolny 4. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. 5. Powołanie komisji rekrutacyjnej 6. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej 7. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego na kolejny rok szkolny. 8. Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosku o sporządzenie odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego. 9. Wnoszenie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 10. Wniesie skargi na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły do sadu administracyjnego. II. Zasady postępowania rekrutacyjnego 2 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat (w roku szkolnym 2014/15 także dzieci 6 letnie) zamieszkałe na terenie gminy Lipce Reymontowskie. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyjąć również dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia. 3. W uzasadnionych przypadkach do oddziału przedszkolnego może uczęszczać dziecko, któremu z powodu ważnych przyczyn odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, zgodnie z zapisem art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty (dz. U. z 2004 r. nr 256, poz ze zmianami). 4. Dziecko w wieku 5 i 6 lat odbywa w oddziale przedszkolnym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 5. Za właściwe spełnianie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci 5 i 6 letnich odpowiadają rodzice. 6. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do oddziału przedszkolnego na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 7. Dzieci obecnie uczęszczające do oddziału przedszkolnego, w kolejnym roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja są przyjmowane na podstawie złożonych deklaracji kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji. 8. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklaracje kontynuacji edukacji w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego. 1

2 3 1. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku na podstawie złożonego przez rodziców /prawnych opiekunów dziecka wypełnionego wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. 2. Rodzice/prawni opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego obowiązani są złożyć u dyrektora oddziału, w wyznaczonym terminie, prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji. 3. Do wniosku uprawnieni rodzice/opiekunowie prawni dołączają niezbędne dokumenty: a. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata wzór załącznik nr 3 do regulaminu. b. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica. c. Prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem oświadczenie załącznik Nr 4 do regulaminu oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica. d. Dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dz. U. z 2013 r. poz 135, ze zm.) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica. 4. Złożone przez rodziców wnioski posiadające braki, nie będą zakwalifikowane do dalszego postepowania rekrutacyjnego. 5. Złożenie podpisanego wniosku przez rodziców/prawnych opiekunów, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane przez oddział przedszkolny warunki, zobowiązaniem się do przestrzegania i stanowi podstawę do przygotowania umowy cywilno prawnej zawartej miedzy rodzicami a oddziałem przedszkolnym. 6. Dopuszcza się złożenie we wniosku podpisu jednego rodzica wyłącznie w przypadku: a. Wdowy, wdowca, b. Samotnego rodzicielstwa potwierdzonego w akcie urodzenia dziecka, c. W przypadku całkowitego pozbawienia władzy rodzicielskiej, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sadu. 7. Wnioski zgłoszenia dziecka na kolejny rok szkolny należy pobierać w oddziale przedszkolnym lub ze strony podmiotowej BIP placówki. 8. Komisja rekrutacyjna w trakcie postępowania rozpatruje wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. 9. Wypełnione wnioski przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego należy składać w gabinecie dyrektora szkoły, w godzinach , w okresie od 1 marca do 20 marca. W przypadku, gdy 1 marca przypada w dniu wolnym od pracy za początek rekrutacji przyjmuje się pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu 1 marca. 10. Wnioski przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatrywane są w terminie do 30 marca. 11. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału przedszkolnego w dniu 14 kwietnia. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału, informacja o liczbie wolnych miejsc oraz najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia, będzie podawana do publicznej wiadomości w dniu 5 maja. Na liście dzieci przyjętych przewodniczący komisji umieszcza adnotację o terminie podania listy do publicznej wiadomości. 2

3 12. W terminie 7 dni od podania do publicznej widomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. 13. Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, liczbę punktów uzyskanych przez dane dziecko oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. 14. Rodzic może również wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 15. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 16. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 17. Jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postepowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przeprowadzane jest postepowanie rekrutacyjne. Do postepowania uzupełniającego przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio. 18. Dyrektor przyjmuje dzieci w każdym czasie roku szkolnego, o ile są wolne miejsca w oddziale przedszkolnym. 19. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do przedszkola jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor może odstąpić od powoływania komisji rekrutacyjnej. 20. O ile sytuacja tego wymaga dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Lipce Reymontowskie mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego zgodnie z kryteriami, oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami. 2. W przypadku większej liczby dzieci zamieszkałych poza terenem gminy Lipce Reymontowskie przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 3. Dla dzieci zamieszkujących na terenie gminy Lipce Reymontowskie ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, kiedy liczba dzieci jest większa, niż limit posiadanych miejsc rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie rekrutacji stosuje się następujące kryteria przyjęć, które posiadają jednakowa wartość: Kryteria podstawowe: a) Wielodzietność rodziny dziecka b) Niepełnosprawność dziecka, c) Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka d) Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka e) Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka f) Samotne wychowywanie dziecka, g) Objęcie dziecka piecza zastępczą. Pouczenie Za osobę samotnie wychowująca dziecko na potrzeby postepowania rekrutacyjnego uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba ze wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Oświadczenie samotnego rodzica musi dotyczyć stanu rzeczywistego. Pojęcia osoby samotnie wychowujące dziecko nie można bowiem odczytywać w ten sposób, że jest nią każda osoba mająca dzieci i znajdująca się w stanie wolnym (por. wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2009 r., II FSK 279/08) Oświadczenie twierdzące zatem mają prawo złożyć wyłącznie osoby, które w rzeczywistości samotnie troszczą się o codzienne zaspokajanie potrzeb dziecka, nie zaś osoby, które maja władze rodzicielską i jednocześnie formalnie są stanu wolnego. 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 3

4 miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Drzewce z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. 5. Kryteria określone przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Drzewce są punktowane, przy czym wartość każdego z poniższych kryteriów jest różna i wynika z zapisów ust. 5, łączna maksymalna liczba punktów wynosi 100. Kryteria określone dla II etapu rekrutacji a) Dzieci 5 i 6 letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (50 punktów) b) Dzieci, których rodzeństwo w obecnym roku szkolnym uczęszcza do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach (30 punktów), c) Dzieci, których obydwoje rodzice pracują (10 pkt) d) Kryterium dochodowe.. (0-10 pkt) (%kwoty o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). Lp. %kwoty o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (539 zł) Kwota w zł Liczba punktów 1 Powyżej Do 539, Powyżej ,01-592, Powyżej ,91-646, Powyżej ,81-700, Powyżej ,71-754, Powyżej ,61-808, Powyżej ,51-862, Powyżej ,41-916, Powyżej ,31-970, Powyżej , ,00 1 Powyżej 1078,01 0 Pouczenie Pod pojęciem dochodu, o którym mowa rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30 e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 9, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach: a. O wielodzietności rodziny dziecka, dla którego składany jest wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (akt urodzenia dzieci) b. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane na drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, c. O realizowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (akt urodzenia dziecka) d. O obojgu rodzicach pracujących (zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu) e. O dochodzie na osobę w rodzinie dziecka (zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy rodziców i innych dochodach uzyskiwanych przez rodziców), 4

5 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać potwierdzenia o zamieszkaniu na terenie gminy Lipce Reymontowskie (w szczególności kserokopia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wywiad środowiskowy) 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. III. Skład i zadania komisji rekrutacyjnej 6 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach powołuje komisję rekrutacyjną 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: a. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie ich do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, b. W przypadku uzyskania w II etapie rekrutacji takiej samej liczby punktów przez większą liczbę kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu kandydata decyduje komisja poprzez wylosowanie wniosków, stosownie do liczby posiadanych wolnych miejsc. c. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, d. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji 7 1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to: a. Wniosek przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu rekrutacji b. Inne dokumenty dołączone w celu potwierdzenia wskazywanych we wniosku okoliczności mających wpływ na wyniki rekrutacji V. Zadania dyrektora szkoły 8 1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej: a. Wydanie zarządzenia o terminie rekrutacji zgodnie z zapisami w niniejszym regulaminie, b. Udostepnienie do wglądu rodziców i w Biuletynie Informacji Publicznej regulaminu rekrutacji, c. Wydawanie i przyjmowanie Wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców, d. Odnotowanie faktu złożenia wniosku, e. Zapoznanie członków komisji z zasadami rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego f. Przekazanie wniosków następnego dnia po upływie terminu ich składania do komisji g. Rozpatrywanie odwolywań złożonych do dyrektora. VI Przepisy końcowe 9 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole i stronie BIP szkoły. 3. Tracą moc obowiązującą zapisy statutu z dnia r. 6 ust. 2 odnośnie rekrutacji do oddziału przedszkolnego. Drzewce dnia r. 5

6 Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach I. Dane dziecka Imię i nazwisko DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W DRZEWCACH PESEL Miejsce urodzenia Adres zamieszkania dziecka Data urodzenia D D M M R R R R Adres stałego zameldowania dziecka Szkoła rejonowa dziecka według adresu stałego zameldowania (wypełniają rodzice dzieci 5 i 6 letnich) II. Dane rodziców lub opiekunów prawnych WAŻNE! Matka lub opiekun prawny Ojciec lub opiekun prawny Imię i nazwisko Dane kontaktowe rodziców Telefon kontaktowy miejsca pracy Telefon komórkowy rodziców Dane kontaktowe do innej osoby do powiadomienia Imię i nazwisko (stopień pokrewieństwa) Numer telefonu III. Deklaruję uczęszczanie dziecka w godzinach od do (deklarowane godziny, będą podstawą do wypisania umów!) Uwaga! Deklaracja tylko pełnych godzin (np lub ) oraz korzystanie z następujących posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek (proszę podkreślić). Pouczenie: Oddział przedszkolny realizuje w godzinach od 8.00 do bezpłatne godziny w ramach podstawy programowej. W pozostałym czasie płatne godziny realizowane poza podstawa programową, opłaty zgodne z ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. IV. Inne istotne informacje o dziecku: 6

7 V. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: Przestrzegania postanowień statutu szkoły Podawania do wiadomości oddziału przedszkolnego jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach Regularnego uiszczania opłat za oddział przedszkolny osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie (zgodnie ze statutem) Przyprowadzania do oddziału przedszkolnego tylko zdrowego dziecka. Uczestniczenia w zebraniach rodziców. Oświadczam, iż wszystkie zawarte we wniosku oświadczenia są zgodne z prawdą, jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podstawa prawna ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926 ze zm.). Podpis czytelny: matki/opiekunki prawnej Podpis czytelny: ojca/opiekuna prawnego Drzewce dnia. VI. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych: Oświadczam, że we wszystkich dokumentach związanych z uczęszczaniem dziecka do oddziału przedszkolnego, podpis jednego z rodziców jest wiążący. Podpis czytelny: matki/opiekunki prawnej Podpis czytelny: ojca/opiekuna prawnego Drzewce dnia.... (data złożenia deklaracji).. (Podpis osoby przyjmującej) Podpis dyrektora: 7

8 Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W DRZEWCACH II. Dane dziecka Imię i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres zamieszkania dziecka Data urodzenia D D M M R R R R Adres stałego zameldowania dziecka Szkoła rejonowa dziecka według adresu stałego zameldowania (wypełniają rodzice dzieci 5 i 6 letnich) II. Dane rodziców lub opiekunów prawnych WAŻNE! Matka lub opiekun prawny Ojciec lub opiekun prawny Imię i nazwisko Dane kontaktowe rodziców (na potrzeby postępowania rekrutacyjnego Telefon komórkowy rodziców III. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów. 1. Kryteria ustawowe i załączniki i etap rekrutacji (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć X właściwy kwadrat) Wielodzietność rodziny dziecka ubiegającego się o przyjęcia 1. (troje lub więcej dzieci) Tak Nie Zał. Niepełnosprawność dziecka ubiegającego się o przyjęcie do 2. oddziału przedszkolnego Tak Nie Zał. 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Tak Nie Zał. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka ubiegającego się 4. o przyjęcie do oddziału przedszkolnego Tak Nie Zał. 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie 7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą Tak Nie Zał. Tak Nie Zał. Tak Nie Zał. 2. Kryteria dodatkowe II etap rekrutacji (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) Dziecko w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie realizowało roczne przygotowanie przedszkolne (ma 5 lub 6 lat) Tak Nie Rodzeństwo dziecka uczęszcza w obecnym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach Tak Nie 3. Oboje rodzice dziecka pracują zawodowo. 4. Przeciętny dochód netto na członka rodziny z 3 miesięcy wynosi. zł Tak Nie 8

9 IV. Deklaruję uczęszczanie dziecka w godzinach od do (deklarowane godziny, będą podstawą do wypisania umów!) Uwaga! Deklaracja tylko pełnych godzin (np lub ) oraz korzystanie z następujących posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek (proszę podkreślić). V. Inne istotne informacje o dziecku: Oświadczam, iż wszystkie zawarte we wniosku oświadczenia są zgodne z prawdą, jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. VI. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: a. Przestrzegania postanowień statutu szkoły b. Podawania do wiadomości oddziału przedszkolnego jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach c. Regularnego uiszczania opłat za oddział przedszkolny osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie (zgodnie ze statutem) d. Przyprowadzania do oddziału przedszkolnego tylko zdrowego dziecka. e. Uczestniczenia w zebraniach rodziców. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podstawa prawna ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926 ze zm.). Podpis czytelny: matki/opiekunki prawnej ojca/opiekuna prawnego.. Drzewce dnia. VII. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych: Oświadczam, że we wszystkich dokumentach związanych z uczęszczaniem dziecka do oddziału przedszkolnego, podpis jednego z rodziców jest wiążący. Podpis czytelny: matki/opiekunki prawnej ojca/opiekuna prawnego.. Drzewce dnia.... (data złożenia deklaracji).. (Podpis osoby przyjmującej) 9

10 Postępowanie rekrutacyjne (wypełnia Komisja Rekrutacyjna) Komisja rekrutacyjna oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach na posiedzeniu w dniu.. zakwalifikowała dziecko/ nie zakwalifikowała dziecka z powodu braków formalnych we wniosku. Komisja rekrutacyjna oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach na posiedzeniu w dniu.. przyjęła w I etapie/przyjęła II etapie/ nie przyjęła dziecka z powodu uzyskania niewystarczającej liczby punktów. Kryterium ustawowe Kryterium dodatkowe Numer Liczba uzyskanych punktów Numer Liczba uzyskanych punktów Suma punktów: Suma punktów: (podpis przewodniczącego).. (podpisy członków komisji) 10

11 Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka ubiegającego się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach My niżej podpisani, rodzice/opiekunowie prawni dziecka (imię i nazwisko dziecka) Oświadczamy, że jesteśmy rodziną wielodzietną, wychowującą troje lub więcej dzieci. Oświadczamy, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym, jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. (data i czytelny podpis ojca dziecka). (data i czytelny podpis matki dziecka) 11

12 Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wychowuje samotnie dziecko. (imię i nazwisko dziecka) oraz, ze nie wychowuje żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Oświadczamy, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym, jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. (data i czytelny podpis rodzica dziecka) 12

Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle

Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle Podstawa prawna: - Ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 0r. poz.6

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2015r., poz.2156 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Regulamin przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach z dnia 07.03. 2016

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku Świdnik, dnia I. Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka : Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku Data urodzenia : PESEL W przypadku braku nr PESEL

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 * Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PODGRODZIU

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PODGRODZIU WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PODGRODZIU na rok szkolny 2016/2017 Imię i nazwisko dziecka... Pesel...................... Adres zameldowania: miejscowość nr domu.. kod gmina. powiat.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu na rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu na rok szkolny 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ Solec Kujawski, dnia. (nazwisko i imię /prawnego opiekuna) (adres do korespondencji) Do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim na rok szkolny 2014/2015*

Zasady rekrutacji dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim na rok szkolny 2014/2015* Zasady rekrutacji dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim na rok szkolny 2014/2015* 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Niepublicznego Tęcza w Szczecinku na rok szkolny 2016/2017. I Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Niepublicznego Tęcza w Szczecinku na rok szkolny 2016/2017. I Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych . (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ).. adres do korespondencji Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Niepublicznego Tęcza w Szczecinku na rok szkolny 2016/2017 I Dane osobowe rodziców/opiekunów

Bardziej szczegółowo

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 obowiązują:

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 obowiązują: W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 obowiązują: kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym... (imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych)...... (adres zamieszkania). data złożenia wniosku wypełnia przedszkole Do Dyrektora Przedszkola Gminnego w Kamieńcu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I/ DANE DZIECKA: Imię Nazwisko.. Data urodzenia.. PESEL Adres miejsca zamieszkania dziecka Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola

Rekrutacja dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok szkolny 2015/2016 Szczegółowe informacje przydatne w okresie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 1) Rekrutacja na rok

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W GALINACH

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W GALINACH Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach z dnia 11.02.2016 r WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEŚNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Petrykozach na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Petrykozach na rok szkolny 2015/2016 , dnia... WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Petrykozach na rok szkolny 2015/2016 1. Imię, imiona i nazwisko kandydata... 2. Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STANICY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STANICY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DYREKTOR PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZSP W STANICY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STANICY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I. DANE DZIECKA imię/imiona nazwisko

Bardziej szczegółowo

GMINA CELESTYNÓW ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.pl

GMINA CELESTYNÓW ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.pl Procedura rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w Gminie Celestynów Podstawy prawne: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Ostateczny termin składania kart: 03 kwiecień 2015 r.

OGŁOSZENIE. Ostateczny termin składania kart: 03 kwiecień 2015 r. OGŁOSZENIE Z dniem 04 marca 2015 r. rozpoczyna się okres rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie. Zainteresowanych prosimy o złożenie Karty zgłoszenia, którą należy pobrać w budynku

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o treść ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DLA PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DLA PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DLA PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Rok szkolny 2014/15 ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA data wpływu wniosku - podpis osoby przyjmującej Dyrektor Przedszkola Nr 2 Miś w Słupcy WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA I. Dane osobowe i rodziców 1. Imię/Imiona i Nazwisko 2. Data urodzenia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie

Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie ROZDZIAŁ VIII Przyjmowanie dzieci do przedszkola 28 1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Zasad przyjmowania uczniów do Szkoły.

Dotyczy: Zasad przyjmowania uczniów do Szkoły. Aneks nr 1/2014/2015 wprowadzający zmianę do Statutu Szkoły Podstawowej nr 293 w Warszawie Dotyczy: Zasad przyjmowania uczniów do Szkoły. W Dziale V Uczniowie, Rozdział 2 zasady rekrutacji do oddziału

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji do Samorządowego Przedszkola Nr 39 w Krakowie

Procedura rekrutacji do Samorządowego Przedszkola Nr 39 w Krakowie Procedura rekrutacji do Samorządowego Przedszkola Nr 39 w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach z dnia 5 lutego 2016r.

Zarządzenie nr 20/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach z dnia 5 lutego 2016r. Zarządzenie nr 20/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach na rok szkolny 2016/2017 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 z dnia 17.02.2016 r. Dyrektora Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NA ROK 2016/2017. w Przedszkolu nr 80 Słoneczna Dolinka w Warszawie

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NA ROK 2016/2017. w Przedszkolu nr 80 Słoneczna Dolinka w Warszawie REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NA ROK 2016/2017 w Przedszkolu nr 80 Słoneczna Dolinka w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2156 z 2015 r.). 2. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2015

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dzieci wrzesińskich we Wrześni

Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dzieci wrzesińskich we Wrześni Załącznik do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora SSP Nr 2 we Wrześni z dnia 12 stycznia 2015 r. Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dzieci wrzesińskich we Wrześni Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Strona internetowa dla rodziców dostępna od 02 kwietnia 2014 r.: https://www.edu.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu Podstawa prawna: - rozp. MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok szkolny

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok szkolny Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2016/2017 1 1 Zasady naboru do Szkoły Podstawowej nr 35 im.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o przyj cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1

Dyrektor. Wniosek o przyj cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1 Imi i Nazwisko wnioskodawcy rodzica /opiekuna prawnego kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Nazwa i adres jednostki, do której sk adany jest wniosek (placówki pierwszego wyboru)

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OLEŚNICY DO SZKOLY FILIALNEJ W PIECZONOGACH

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OLEŚNICY DO SZKOLY FILIALNEJ W PIECZONOGACH REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OLEŚNICY DO SZKOLY FILIALNEJ W PIECZONOGACH ORAZ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE FILIALNEJ W PIECZONOGACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola na terenie Gminy Rakoniewice na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola na terenie Gminy Rakoniewice na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola na terenie Gminy Rakoniewice na rok szkolny 2016/2017 Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie w roku szkolnym 2015/2016 Dokument statutowy nr 9 REGULAMIN REKRUTACJI do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2016/2017 1 O przyjęciu słuchacza na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wolnych miejsc w żłobkach publicznych plik do pobrania w formacie doc -od dnia 24.05.2016

Zestawienie wolnych miejsc w żłobkach publicznych plik do pobrania w formacie doc -od dnia 24.05.2016 I. Zasady rekrutacji dzieci do żłobka na okres 1.IX.2016 31.VIII.2017 Zestawienie wolnych miejsc w żłobkach publicznych plik do pobrania w formacie doc -od dnia 24.05.2016 Zestawienie wolnych miejsc w

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania rekrutacyjnego

Procedura postępowania rekrutacyjnego Procedura postępowania rekrutacyjnego Przedszkole Samorządowe w Piątnicy Podstawa prawna: Art.20a ustawy z dnia 7września 1991r.o systemie oświaty(dz.u.z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W KRAPKOWICACH

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W KRAPKOWICACH REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W KRAPKOWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 53 W SOSNOWCU

PROCEDURA REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 53 W SOSNOWCU PROCEDURA REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 53 W SOSNOWCU 1 Postanowienia wstępne 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 1 Zasady przyjęć do publicznych Szkół Policealnych i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja

Człowiek- najlepsza inwestycja FORMULARZ REKRUTACYJNY przyjęcia DZIECKA do przedszkola Punkt Przedszkolny Słoneczko ul. Górna 10 w Starachowicach na rok 2014/2015 W ramach projektu: Punkt Przedszkolny SŁONECZKO - realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI słuchaczy na semestry pierwsze XXVI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO JAROSŁAW

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO JAROSŁAW Podstawa prawna Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2016/2017, odbywa się na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zapisy do oddziału przedszkolnego działającego w Szkole Podstawowej nr 1 odbywają się poprzez Elektroniczny System Wspomagania Rekrutacji.

Zapisy do oddziału przedszkolnego działającego w Szkole Podstawowej nr 1 odbywają się poprzez Elektroniczny System Wspomagania Rekrutacji. Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015. Podstawa prawna: Ustawa o Systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 25 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów oraz wzory załączników i oświadczeń

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów oraz wzory załączników i oświadczeń Dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów oraz wzory załączników i oświadczeń Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 29 lutego 2016r.

Gliwice, 29 lutego 2016r. Gliwice, 29 lutego 2016r. ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH (W TYM ODDZIAŁU MIĘDZYNARODOWEGO MYP) DLA GIMNAZJÓW NA TERENIE MIASTA GLIWICE W ROKU SZK. 2016/2017 1. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Nr zgłoszenia (ID) Wypełnia jednostka Data założenia Godzina FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Na rok szkolny 2012/2013 (dotyczy dzieci urodzonych w roku 2006,2007,2008,2009, które w bieżącym

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 Strona internetowa dla rodziców dostępna od 25 lutego 2015 r.: https://www.edu.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Szanowni Państwo, w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szanowni Rodzice 1 CZERWCA 2016 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 Rekrutacja do klas I szkół podstawowych rozpocznie się 14 marca 2016 r. o godzinie 9.00 Rekrutacja elektroniczna odbywać się

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie na rok szkolny 2016/2017 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 w Zawierciu

Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 w Zawierciu Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 w Zawierciu ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PROCEDURY Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 roku Nr

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 REKRUTACJA DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2010/2011

na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Zarządzenia Nr 15/10 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 26 lutego 2010 r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SUŁKOWICE na rok szkolny 2010/2011 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2016/17

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2016/17 ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2016/17 Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą przedszkoli miejskich oraz oddziałów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle. Podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 50 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016. Podstawa prawna. 2 Zasady rekrutacji

Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 50 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016. Podstawa prawna. 2 Zasady rekrutacji Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 50 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE GIMNAZJUM

I. ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE GIMNAZJUM GIMNAZJUM NR 3 im. Emilii Zawidzkiej 41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 6 tel. 32 262 40 42; www.zs7dg.tvtom.pl I. ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE GIMNAZJUM 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PŁOCICZNIE TARTAK NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PŁOCICZNIE TARTAK NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PŁOCICZNIE TARTAK NA ROK SZKOLNY 2015/2016 I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA Numer PESEL Imię (-ona) Nazwisko Data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne. przedszkolnego w oddziale przedszkolnym znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej odpowiedzialnej za realizacje tego obowiązku;

1 Zasady ogólne. przedszkolnego w oddziale przedszkolnym znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej odpowiedzialnej za realizacje tego obowiązku; Załącznik nr1 Do Zarządzenia Dyrektora ZSG w Wiązownie nr 7/2015/2016 z dnia 29 lutego 2016r. Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru do Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie na rok szkolny 2014/15

Zasady naboru do Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie na rok szkolny 2014/15 Podstawa prawna: Zasady naboru do Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie na rok szkolny 2014/15 1. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014r w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia. Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów

Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia. Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów Kryteria główne (I etap rekrutacyjnego) I. Wynik sprawdzianu w klasie szóstej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA Nr zgłoszenia (ID) Wypełnia jednostka Data złożenia Godzina złożenia WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO PRZEMYŚL OD 1 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA /ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA /ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Pieczęć przedszkola/szkoły Data złożenia Wniosku (wypełnia dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej) WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA /ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

1 W terminie od 11 kwietnia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. kandydaci składają w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru następujące dokumenty:

1 W terminie od 11 kwietnia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. kandydaci składają w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru następujące dokumenty: ZAŁĄCZNIK NR 5 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1 W terminie od 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 02/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobczycach

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobczycach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/ 2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobczycach Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobczycach 1. 1. Ilekroć jest mowa w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI W PUBLICZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Postawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, art. 20

Bardziej szczegółowo