UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska. Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz i poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz i poz. 1793) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz i poz. 1890) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska wprowadza się następujące zmiany: 1. w 15: 1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: Pies rasy uznawanej za agresywną może przebywać w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej oraz musi być prowadzony na smyczy i w kagańcu. Nie jest dozwolone zwolnienie takiego psa ze smyczy w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku, nie wyłączając miejsc mało uczęszczanych przez ludzi, z zastrzeżeniem ust. 3. ; 2) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 4. Obowiązek utrzymywania psów na smyczy i w kagańcu nie dotyczy: 1) psów, u których występują przeciwwskazania zdrowotne i anatomiczne, 2) szczeniąt w wieku do 6 miesięcy. 5. Przeciwwskazania i wiek psa, o których mowa w ust. 4 muszą być potwierdzone przez posiadacza zwierzęcia zaświadczeniem lekarza weterynarii, książeczką zdrowia psa lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie istnienia tych przeciwwskazań lub wieku.. 2. w 16 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: Obowiązek o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób korzystających z pomocy psów asystujących.. 3. uchyla się 18, otrzymuje brzmienie: Deratyzację przeprowadza się w terminach: 1) od 15 marca do 15 kwietnia deratyzacja wiosenna, 2) od 15 października do 15 listopada deratyzacja jesienna, 3) każdorazowo, w przypadku pojawienia się gryzoni.. 5. uchyla się 24. Id: AB-EC1D-4BE0-9CD9-AC1BD0821C89. Projekt Strona 1

2 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 3. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: AB-EC1D-4BE0-9CD9-AC1BD0821C89. Projekt Strona 2

3 Uzasadnienie 1. Przedstawienie istniejącego stanu. Aktualnie na terenie miasta Słupska obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku ustanowiony uchwałą Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku. 2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj: Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.), rada gminy jest zobowiązana po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora, do określenia w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W drodze niniejszego Regulaminu Rada Miejska zobowiązana jest do określenia norm, lecz wyłącznie w zakresie upoważnienia przysługującego z mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Przepis udzielający kompetencji prawodawczej podlega wykładni dosłownej, a zatem nie może być interpretowany ani rozszerzająco, ani zawężająco. Zaproponowane zmiany mają na celu zmodyfikowanie obecnie obowiązujących przepisów, tak aby nie wykraczały one poza normy upoważnienia ustawowego, nie stanowiły powtórzeń aktów wyższego rzędu, jak również odpowiadały bieżącym potrzebom społeczności lokalnej tworzonej przez mieszkańców Słupska. 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym. Różnice między regulacjami dotychczasowymi, a proponowanymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku miasta Słupska przedstawiają się następująco: regulacje obowiązujące proponowana zmiana wyjaśnienie Pies rasy uznawanej za agresywną w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77 poz. 687) może przebywać w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz musi być prowadzony na smyczy i w kagańcu. Nie jest dozwolone zwolnienie takiego psa ze smyczy w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku, nie wyłączając miejsc mało uczęszczanych przez ludzi. 3. Dozwolone jest zwolnienie psa rasy uznawanej za agresywną ze smyczy na terenie wybiegów dla psów Pies rasy uznawanej za agresywną może przebywać w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej oraz musi być prowadzony na smyczy i w kagańcu. Nie jest dozwolone zwolnienie takiego psa ze smyczy w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku, nie wyłączając miejsc mało uczęszczanych przez ludzi, z zastrzeżeniem ust Dozwolone jest zwolnienie psa rasy uznawanej za agresywną ze smyczy na terenie wybiegów dla psów. 4. Obowiązek utrzymywania psów na smyczy i w kagańcu nie dotyczy: 1) psów, u których występują przeciwwskazania zdrowotne i anatomiczne, 2) szczeniąt w wieku do 6- miesięcy. 5. Przeciwwskazania i wiek psa, o których mowa w ust. 4 muszą być potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii, książeczką zdrowia psa lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie istnienia tych przeciwwskazań lub wieku. Proponuje się usunięcie odwołania do przepisów aktów normatywnych wyższego rzędu. Niniejsze odwołania zgodnie z zasadami techniki prawodawczej są zbędne. Dodatkowo proponuje się, wprowadzenie odstępstwa od obowiązku utrzymywania psów na smyczy, a psów ras uznawanych za agresywne na smyczy i w kagańcu. Odstępstwo dotyczyłoby zwierząt, u których występują przeciwwskazania zdrowotne i anatomiczne oraz szczeniąt w wieku do 6-miesięcy. Id: AB-EC1D-4BE0-9CD9-AC1BD0821C89. Projekt Strona 1

4 16. Osoba, z którą zwierzę domowe przebywa w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku, w szczególności takim jak droga, chodnik, park i inny teren zieleni, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę. Dotyczy to zwłaszcza odchodów psich i kocich Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych: 1) na teren placów zabaw oraz piaskownic dla dzieci, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych, plaż, miejsc do kąpieli i kąpielisk; 2) do pomieszczeń użyteczności publicznej, 3) na obiekty sportowe. 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: 1) obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, 2) wystaw zwierząt, 3) psów towarzyszących dla osób niewidomych, niedowidzących i niesłyszących, 4) psów opiekunów. 23. Deratyzację przeprowadza się w terminach: 1) od 15 marca do 15 kwietnia deratyzacja wiosenna, 2) od 15 października do 15 listopada deratyzacja jesienna Do przeprowadzenia deratyzacji obowiązani są właściciele nieruchomości, którzy przeprowadzają deratyzację przy pomocy specjalistycznego zakładu deratyzacyjnego lub we własnym zakresie. 2. W przypadku pojawienia się na terenie nieruchomości gryzoni, właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji na obszarze swojej nieruchomości Osoba, z którą zwierzę domowe przebywa w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku, w szczególności takim jak droga, chodnik, park i inny teren zieleni, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę. Dotyczy to zwłaszcza odchodów psich i kocich. 2. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób korzystających z pomocy psów asystujących. 18. uchylony 23. Deratyzację przeprowadza się w terminach: 1) od 15 marca do 15 kwietnia deratyzacja wiosenna, 2) od 15 października do 15 listopada deratyzacja jesienna, 3) każdorazowo, w przypadku pojawienia się gryzoni. 24. uchylony Proponuje się dodanie regulacji zwalniającej osoby korzystające z pomocy psów asystujących z obowiązku uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta. Zgodnie z orzeczeniami sądów administracyjnych (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z r., sygn. II OSK 2439/14; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2014 roku, sygn. II SA/Wr 153/14, wyrok WSA w Kielcach z r., sygn. II SA/Ke 597/15, wyrok WSA w Łodzi z r. sygn. II SA/Łd 441/15) wprowadzenie generalnego zakazu wprowadzania psów stanowi przekroczenie delegacji ustawowej. Rada gminy zobowiązana jest do określenia wyłącznie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, których celem ma być ochrona przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. W związku z powyższym proponuje się uchylenie niniejszych zapisów. Zgodnie z wyrokami sądów (wyrok WSA w Kielcach z dnia r. II SA/Ke 598/15, wyrok WSA w Kielcach z r., sygn. II SA/Ke 597/15, wyrok WSA w Łodzi z r. sygn. II SA/Łd 441/15) Rada zobowiązana jest do określenia wyłącznie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzenia. Wprowadzenie zapisów nakładających obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na właścicieli nieruchomości jest przekroczeniem delegacji ustawowej. Obowiązek ten na właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomościami nakłada bowiem art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.) Uchwała rady gminy, jako akt prawa miejscowego może normować jedynie te sprawy, które Id: AB-EC1D-4BE0-9CD9-AC1BD0821C89. Projekt Strona 2

5 zostały jej przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym. Akt prawa miejscowego nie może wykraczać poza zakres spraw określonych w tzw. upoważnieniu, nawet wtedy, gdyby służyło to wykonywaniu ustawy i było uzasadnione względami słuszności, celowości gospodarczej czy społecznej. Każde wykroczenie poza zakres udzielonego upoważnienia, stanowi naruszenie normy upoważniającej i zarazem konstytucyjnych warunków legalności aktu wykonawczego. Ponadto, Regulamin utrzymania czystości i prządku stanowiąc akt prawa miejscowego winien być dostosowywany nie tylko do zmian przepisów wyższego rządu, ale również przyjętych interpretacji i orzeczeń sądów administracyjnych, jak również bieżących potrzeb społeczności lokalnej, na potrzeby której jest on tworzony. Wobec powyższego zasadnym jest wprowadzenie powyżej przedstawionych zmian. Projekt uchwały pismem z dnia r. znak: HK został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku. 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Zaproponowane zmiany stanowią liberalizację prawa miejscowego. Ich wprowadzenie spowoduje uzyskanie przez mieszkańców większej swobody w zakresie dotyczącym utrzymywania zwierząt domowych. 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. nie dotyczy 6. Źródła finansowania nie dotyczy Id: AB-EC1D-4BE0-9CD9-AC1BD0821C89. Projekt Strona 3

Lublin, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 115

Lublin, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 115 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 115 Wojewoda Lubelski Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.587.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2016 r. stwierdzające

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/94/16 RADY GMINY MILEJÓW. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Lublin, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/94/16 RADY GMINY MILEJÓW. z dnia 7 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1963 UCHWAŁA NR XIV/94/16 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PNK-I.4131.403.2016 Łódź, 16 czerwca 2016 r. Rada Gminy Ozorków Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/100/2012 RADY GMINY OSIEK. z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek

UCHWAŁA NR XVII/100/2012 RADY GMINY OSIEK. z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek UCHWAŁA NR XVII/100/2012 RADY GMINY OSIEK z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 101/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU. z dnia 25 sierpnia 2015r.

UCHWAŁA Nr 101/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU. z dnia 25 sierpnia 2015r. UCHWAŁA Nr 101/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie. Na podstawie art.4 ust.1 ustawy z 13 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie Załącznik do uchwały Nr 101/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Jastrowie Regulamin utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Opola Na podstawie art. 18 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIAST A LUBARTÓW W ZAKRESIE NIE OBJĘTYM REGULAMINEM

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.155.2015 Wojewody Lubelskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.155.2015 Wojewody Lubelskiego WOJEWODA LUBELSKI Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.155.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 6 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/945/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2004 roku

Uchwała Nr XXIX/945/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2004 roku Uchwała Nr XXIX/945/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2004 roku w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi,

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY... z dnia...

RADY GMINY... z dnia... Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY... z dnia... w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku w zakresie nieczystości ciekłych, utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich oraz deratyzacji na terenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca Uchwały Nr 0150/XXI/435/04 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2004r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy. Dnia 2 lipca 2004 roku do

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PNK-I.4131.336.2016 Łódź, 24 maja 2016 r. Rada Gminy Piątek Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PNIK-I.4131.772.2017 Łódź, 20 września 2017 r. Rada Powiatu w Bełchatowie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PNK-I.4131.123.2016 Łódź, dnia 1 marca 2016 r. Rada Gminy Zapolice Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 13 lutego 2013 r. NK-II.4131.10.2013.JŁ ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.79.2016.MK Warszawa, 25 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.91.2016.MZ Warszawa, 4 maja 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2015 r. Druk Nr 7/1 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR, RADY MIASTA LUBARTOW

UCHWAŁA NR, RADY MIASTA LUBARTOW Projekt UCHWAŁA NR, RADY MIASTA LUBARTOW z dnia w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lubaltów v,r zakresie nie objętym Regulaminem utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŚLĄSKI NR NPII.4131.1.469.2015 Katowice, 11 grudnia 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. stwierdzam nieważność. U z a s a d n i e n i e

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. stwierdzam nieważność. U z a s a d n i e n i e Łódź, dn. 25 sierpnia 2009 roku WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.I.0911/ 309 /09 Rada Gminy Sokolniki ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/317/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/317/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/317/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego Gliwice Zachód w Gliwicach wniesioną na uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2014 r. NK-N KW

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2014 r. NK-N KW DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 3450 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2014 r. NK-N.4131.19.13.2014.KW ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/476/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/476/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/476/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Rady Gminy Czerwonak z dnia.. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Uchwała nr. Rady Gminy Czerwonak z dnia.. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Projekt Uchwała nr. Rady Gminy Czerwonak z dnia.. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwonak Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1474 WOJEWODA LUBELSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1474 WOJEWODA LUBELSKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1474 WOJEWODA LUBELSKI Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.114.2016 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 kwietnia 2016 r. stwierdzające

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŚLĄSKI NR NPII.4131.1.169.2016 Katowice, 7 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Warszawa 21/01/2019. Adam Bodnar V GH

Warszawa 21/01/2019. Adam Bodnar V GH R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Adam Bodnar V.511.427.2017.GH Warszawa 21/01/2019 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu ul. Ratajczaka 10/12 61-815 Poznań za pośrednictwem Rady Miejskiej Zbąszynia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 5500. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2014 r. NK-N.4131.122.10.2014.JW1

Wrocław, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 5500. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2014 r. NK-N.4131.122.10.2014.JW1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 5500 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2014 r. NK-N.4131.122.10.2014.JW1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń Załącznik do uchwały Nr XXXII/256/13 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 maja 2013r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin utrzymania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK.I WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Kielce, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK.I WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 1814 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.28.2016 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII RADY GMINY JASIENIEC. z dnia 21 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII RADY GMINY JASIENIEC. z dnia 21 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz. 7341 UCHWAŁA NR VII.38.2016 RADY GMINY JASIENIEC z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 96 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.174.2015.AKR WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 5 stycznia 2016 r.

Białystok, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 96 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.174.2015.AKR WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 5 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 96 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.174.2015.AKR WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 5 stycznia 2016 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 października 2017 r. Poz. 5466 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.517.2017 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 4 października 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.49.2016.MK Warszawa, 29 marca 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX.P.4131.33.2015.PM Warszawa, 24 listopada 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/323/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 6 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/323/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 6 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/323/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW Art. 77 k.w. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi. Druk Nr 245/2010 Projekt z dnia 14 października2010 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r.

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz. 2987 UCHWAŁA NR XLI.280.2018 RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 3583

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 3583 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 3583 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Nr LEX-I.4131.3.2013.MPZ z dnia 31 stycznia 2013 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../ 2013 Rady Gminy Dopiewo z dnia.. 2013 roku

Uchwała Nr../../ 2013 Rady Gminy Dopiewo z dnia.. 2013 roku Uchwała Nr../../ 2013 Rady Gminy Dopiewo z dnia.. 2013 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dopiewo. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 lipca 2016 r. Poz. 3528 UCHWAŁA NR XXXI/149/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/226/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/226/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 29 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/226/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 1390 UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY GRABICA z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. z dnia... 2012 r. o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów

UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. z dnia... 2012 r. o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów Proiekt UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia... 2012 r. o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 2010-07-28 NP/II/0911/247/10. Rozstrzygnięcie nadzorcze. stwierdzam nieważność

WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 2010-07-28 NP/II/0911/247/10. Rozstrzygnięcie nadzorcze. stwierdzam nieważność WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 2010-07-28 NP/II/0911/247/10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 czerwca 2013r.

Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rakoniewice Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/497/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 16 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/497/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 16 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XL/497/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/429/12 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/121/2016 RADY GMINY STANIN. z dnia 23 marca 2016 r.

Lublin, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/121/2016 RADY GMINY STANIN. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz. 1783 Elektronicznie podpisany przez: Pawe Chru ciel; Lubelski Urz d Wojew dzki w Lublinie Data: 29.04.2016 14:11:53 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/65/2017 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVII/65/2017 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XLVII/65/2017 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian,,regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/138/2012 RADY GMINY URSZULIN. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin

UCHWAŁA NR XXV/138/2012 RADY GMINY URSZULIN. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin UCHWAŁA NR XXV/138/2012 RADY GMINY URSZULIN z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (WYBÓR PRZEPISÓW PRAWNYCH)

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (WYBÓR PRZEPISÓW PRAWNYCH) UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (WYBÓR PRZEPISÓW PRAWNYCH) Słupsk, dnia 06.11.2018 r. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1454,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 26 lipca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 22 lipca 2016 r.

Poznań, dnia 26 lipca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 22 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 26 lipca 2016 r. Poz. 4840 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.227.2016.22 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lipca 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. Druk Nr 37/19 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 235 UCHWAŁA NR 70/2012 RADY GMINY GOLESZÓW z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.257.2015.BB Warszawa, 27 listopada 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/316/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/316/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/316/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków miejskich w Ciechocinku Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR 25/2013 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR 25/2013 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR 25/2013 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 30 stycznia 2013 r. Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 3589 UCHWAŁA NR XIX/99/16 RADY GMINY ŁADZICE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA W MOSE UCHWAŁA NR XLV/300/13 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. zdnia29maja20l3 r.

RADA MIEJSKA W MOSE UCHWAŁA NR XLV/300/13 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. zdnia29maja20l3 r. RADA MIEJSKA W MOSE UCHWAŁA NR XLV/300/13 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE zdnia29maja20l3 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/212/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/212/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/212/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobżenica w części nie dotyczącej postępowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3196 UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA. z dnia 30 września 2013 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIX/151/2006 R A D Y GMINY MURÓW z dnia 23 luty 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów

U C H W A Ł A Nr XXIX/151/2006 R A D Y GMINY MURÓW z dnia 23 luty 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów U C H W A Ł A Nr XXIX/151/2006 R A D Y GMINY MURÓW z dnia 23 luty 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/51/19 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 30 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/51/19 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR IV/51/19 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁOBŻENICA W CZĘŚCI NIE DOTYCZĄCEJ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁOBŻENICA W CZĘŚCI NIE DOTYCZĄCEJ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/186/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2013 r. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁOBŻENICA W CZĘŚCI NIE DOTYCZĄCEJ POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/118/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/118/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/118/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 marca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 740/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 21 stycznia 2016 r.

Poznań, dnia 21 marca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 740/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 21 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 2222 WYROK NR IV SA/PO 740/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PNIK-I.4131.189.2018 Łódź, 19 marca 2018 r. Rada Miejska w Radomsku Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/152/2012 RADY GMINY BORÓW. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/152/2012 RADY GMINY BORÓW. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 2518 UCHWAŁA NR XXI/152/2012 RADY GMINY BORÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/287/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/287/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/287/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XV/201/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. o uchwaleniu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów"

UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów Projekt UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia 2016 r. o uchwaleniu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 950 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK K WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 7 lutego 2013 r.

Szczecin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 950 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK K WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 7 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 950 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.3.4131.108.2013.K WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 7 lutego 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/47/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/47/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/47/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/440/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA Nr XXV/440/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA Nr XXV/440/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 Na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N MS6 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 29 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N MS6 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 29 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz. 3867 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.101.8.2016.MS6 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 lipca 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 20 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 10 WYDZIAŁ II Sz tel. 091 48 49 255 Dnia 04 października 2006 r. Sygn. akt II SA/Sz 767/06 W odpowiedzi należy podać sygnaturę

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131. 64.2016.MS Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO Nr NK-I BSzu

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO Nr NK-I BSzu DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 1681 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO Nr NK-I.4131.220.2016.BSzu z dnia 22 lipca 2016 r. Działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. DRUK NR 4/7 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska w 2019

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz z dnia 24 czerwca 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz z dnia 24 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 2119 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 56/2016 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 4179 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.282.2015 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. Na podstawie art. 91 ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku Druk Nr 9/10 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2019 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/205/16 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/205/16 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2016 r. Poz. 1468 UCHWAŁA NR XX/205/16 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIV/172/2013 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE. z dnia 27 lutego 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIV/172/2013 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE. z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 5 marca 2013 r. Poz. 1005 UCHWAŁA Nr XXIV/172/2013 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr /2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia sierpnia 2015 roku UCHWAŁA Nr /2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia sierpnia 2015 roku w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Szczecinku na uchwałę Nr V/43/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/89/2016 RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI. z dnia 8 lipca 2016 r.

Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/89/2016 RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI. z dnia 8 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3175 UCHWAŁA NR XVII/89/2016 RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 lipca 2016 r. Poz. 2913 UCHWAŁA NR XVIII/81/2016 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 października 2013 r. Poz. 5463. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2013 r. NK-N.4131.98.14.2013.

Wrocław, dnia 24 października 2013 r. Poz. 5463. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2013 r. NK-N.4131.98.14.2013. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 października 2013 r. Poz. 5463 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2013 r. NK-N.4131.98.14.2013.MS6 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/368/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/368/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/368/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komorniki. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 5 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 3312 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.314.2016 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2016 r. Na

Bardziej szczegółowo