Umowa nr.. O KREDYT BANKOWY (wzór)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr.. O KREDYT BANKOWY (wzór)"

Transkrypt

1 Umowa nr.. O KREDYT BANKOWY (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Społeczną Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sobótki 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON , NIP , reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Aleksandrę Krzywosz, zwanym w treści umowy Kredytobiorcą, a Bankiem... nazwa banku... REGON, NIP z siedzibą:... reprezentowanym przez : działającym na podstawie... zwanym w dalszej treści umowy Bankiem w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia (symbol sprawy 1/A/2007) w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa o następującej treści: 1. Definicje W niniejszej umowie: 1. Data/Dzień Spłaty oznacza datę wpływu do Banku środków na spłatę danej raty Kredytu, 2. Data/Dzień Wymagalności oznacza dzień, na który wyznaczona jest spłata danej kwoty naleŝności, 3. Data/Dzień Wypłaty oznacza datę wypłaty Kredytu przez Bank, 4. Dyspozycja oznacza Dyspozycję wypłaty Kwoty Kredytu złoŝoną przez Kredytobiorcę, 5. Dzień Roboczy oznacza kaŝdy dzień kalendarzowy (z wyjątkiem sobót i niedziel), w którym banki są otwarte i prowadzą zwykłą działalność bankową, 6. Kredyt oznacza kredyt udzielony na podstawie i na warunkach niniejszej Umowy, 7. Kwota Kredytu oznacza kwotę ,00 PLN (dwadzieścia osiem milionów PLN), 8. MarŜa oznacza stałą, dla całego Okresu Kredytowania, marŝę wynoszącą... procent w skali rocznej, 9. Okres Kredytowania oznacza okres od Daty Wypłaty do dnia całkowitej spłaty Kredytu, 10. Okres Odsetkowy oznacza kaŝdy okres określony zgodnie z 5 ust. 3 niniejszej Umowy, 11. Przypadek Naruszenia Umowy oznacza okoliczność wymienioną w 10, 12. Rata Kredytu oznacza kaŝdą ratę, w jakiej spłacany jest Kredyt, 13. Strona oznacza stronę niniejszej Umowy, 14. WIBOR 3M oznacza trzymiesięczną stopę procentową WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) podaną na stronie WIBOR ekranu Reuters Serwis Polski, przy czym chodzi o stopy procentowe oferowane na warszawskim rynku międzybankowym dla depozytów w PLN, 15. ZadłuŜenie Przeterminowane oznacza kwotę naleŝności, która nie została spłacona przez Kredytobiorcę, pomimo upływu Dnia Wymagalności tej kwoty. 2 Przedmiot umowy 1. Bank udziela Kredytobiorcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Kredytu, w wysokości Kwoty Kredytu, czyli ,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów PLN), zgodnie z Dyspozycjami Kredytobiorcy.

2 2. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo wystąpienia z wnioskiem o uruchomienie tylko części kredytu, a więc tym samym do obniŝenia wielkości kredytu. 3. Kredytobiorca przeznaczy Kredyt na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. 4. Kredyt udzielony jest na okres nie krótszy niŝ dwadzieścia trzy lata tj. od dnia złoŝenia przez Zamawiającego Dyspozycji wypłaty w latach pierwszej raty kredytu do momentu zakończenia spłat kredytu, jednak nie później niŝ do 30 grudnia 2030 r. 3 Warunki realizacja umowy 1. Bank otworzy dla Kredytobiorcy rachunek kredytowy nr... w Dniu Wypłaty Kredytu. Spłata kapitału i odsetek nastąpi przelewem na wyŝej wskazany rachunek. 2. Kredyt zostanie udostępniony po spełnieniu następujących warunków: a. ustanowieniu na rzecz banku zabezpieczeń spłaty kredytu określonych w 8 ust. 1, b. akceptacji przez Bank dokumentów złoŝonych przez Kredytobiorcę wraz z Dyspozycją. 3. Dokonując kaŝdego wykorzystania kredytu zgodnie z 2 i 3 umowy, Kredytobiorca potwierdza, Ŝe wszystkie zapewnienia i oświadczenia zawarte w 11 umowy w dniu dokonania wykorzystania kredytu są zgodne z faktycznym stanem rzeczy i nie pomijają Ŝadnej informacji istotnej z punktu widzenia zdolności kredytowej Kredytobiorcy oraz, Ŝe nie wystąpiły i w wyniku wykorzystania kredytu nie wystąpią wypadki naruszenia umowy określone w Kredyt będzie uruchamiany w transzach przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kredytobiorcę, w terminach i kwotach wskazanych przez Kredytobiorcę w Dyspozycjach, w okresie , nie później jednak niŝ w ciągu siedmiu dni od daty Dyspozycji. 5. Dyspozycja zostanie dostarczona Bankowi nie później niŝ na siedem dni roboczych przed wnioskowaną przez Kredytobiorcę wypłatą transzy, z zastrzeŝeniem 3 ust Dostępna do wykorzystania, w okresie do dnia ostatecznego wykorzystania, kwota Kredytu stanowi kaŝdorazowo róŝnicę pomiędzy kwotą Kredytu a sumą wszystkich wykorzystanych transz. 7. Kwota Kredytu zostanie pomniejszona jednorazowo w Dniu Wypłaty pierwszej transzy kredytu o kwotę prowizji przygotowawczej określoną zgodnie z 5 ust. 1 lit. a. 8. Do Dyspozycji przelewu środków Zamawiający kaŝdorazowo załączy zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych podpisane przez osoby upowaŝnione do reprezentacji Zamawiającego, potwierdzające zgodność wnioskowanego wykorzystania kredytu z celem finansowania określonym w umowie. 9. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty Kredytu w maksymalnie 80 (osiemdziesięciu) kwartalnych ratach odsetkowo - kredytowych kaŝdego ostatniego dnia kwartału według harmonogramu uzgodnionego z Kredytobiorcą przy uwzględnieniu harmonogramu spłaty kapitału stanowiącego załącznik nr 3 do umowy o Kredyt bankowy, przy załoŝeniu pełnego wykorzystania Kwoty Kredytu. 10. Pierwsza rata odsetkowo - kredytowa będzie płatna 31 marca 2011 roku, a ostatnia 30 grudnia 2030 roku. 11. Harmonogram spłat kapitału i odsetek zostanie sporządzony przez Bank i przekazany Kredytobiorcy po faktycznym wykorzystaniu kredytu. 12. JeŜeli dzień spłaty Kredytu nie jest Dniem Roboczym, to jako termin spłaty ustala się pierwszy Dzień Roboczy po upływie tego dnia. 13. Ostateczny termin spłaty Kredytu upływa dnia 30 grudnia 2030 roku. 14. Za dzień wpływu do Banku środków na spłatę Kredytu uwaŝa się dzień, w którym do Banku wpłynęły lub zostały wpłacone środki lub dzień wpływu/złoŝenia w Banku wymaganych dokumentów lub dyspozycji polecającej zapisanie wpłaty na rachunku. 15. Do końca 2010 r. Kredytobiorcy będzie przysługiwała karencja na spłatę kapitału. 16. Wykonawca przedłuŝy na wniosek Zamawiającego termin wykorzystania przysługującej kwoty do końca 2009 r. bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego 17. Wykonawca nie moŝe zobowiązać Zamawiającego do korzystania z Ŝadnych innych swoich usług i produktów za wyjątkiem prowadzenia pomocniczego rachunku bankowego. 4 Przedterminowa spłata Bank gwarantuje przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości Kredytu bez obciąŝenia Kredytobiorcy dodatkowymi kosztami, po uprzednim powiadomieniu Banku, w terminie 7 Dni Roboczych, przez Kredytobiorcę o zamiarze dokonania takiej spłaty. 2

3 5 Warunki spłaty kredytu 1. Kredytobiorca zobowiązuje się ponieść następujące koszty Kredytu: a. prowizję przygotowawczą w wysokości % liczoną od Kwoty Kredytu tj. wartość PLN (słownie:... PLN), b. odsetki, wg stopy procentowej WIBOR 3M dla depozytów 3-miesięcznych, powiększone o MarŜę Banku w wysokości %, 2. Na dzień podpisania Umowy tj r. wysokość stopy procentowej WIBOR wynosi %, co po uwzględnieniu MarŜy, o której mowa w ust. 1 lit. b. stanowi łączną stopę procentową w wysokości %. 3. Odsetki od wykorzystanego Kredytu będą naliczane w okresach 3 miesięcznych, zwanych Okresami Odsetkowymi, kaŝdego ostatniego dnia kwartału w czasie obowiązywania Umowy i stają się naleŝne Bankowi w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego, a w przypadku całkowitej spłaty Kredytu w dniu jego spłaty. Odsetki za ostatni dzień Okresu Odsetkowego nie są naliczane. JeŜeli ostatni dzień Okresu Odsetkowego nie jest Dniem Roboczym, to jako termin płatności i naliczania odsetek ustala się pierwszy Dzień Roboczy po upływie tego Okresu. 4. Rok bazowy do naliczania odsetek ustala się okres 360 dni. 5. Oprocentowanie pierwszego okresu odsetkowego dla poszczególnych transzy kredytu w kaŝdym z Okresów Odsetkowych będzie ustalane w oparciu stopę procentową WIBOR 3M obowiązującą na dwa dni robocze przed datą uruchomienia transzy, a w następnych okresach odsetkowych w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M obowiązującą na dwa dni robocze przed rozpoczęciem następnego okresu odsetkowego skorygowaną o MarŜę Banku wymienioną w ust. 1 lit. b. 6. Wysokość oprocentowania zostanie przez Bank kaŝdorazowo podana do wiadomości Kredytobiorcy na początku kolejnego Okresu Odsetkowego, w terminie do 3 Dni Roboczych po jej ustaleniu. 7. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 360 dni w roku. Dla pierwszego Okresu Odsetkowego przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni, które upłynęły od Dnia Wypłaty pierwszej raty kredytu do dnia pierwszej spłaty odsetek. 8. Płatność odsetek będzie dokonywana w okresach kwartalnych, na koniec kaŝdego kwartału. 9. JeŜeli okaŝe się, Ŝe nie istnieje odpowiedni i rzetelny sposób ustalenia stopy procentowej WIBOR dla danego Okresu Odsetkowego, Bank niezwłocznie zawiadomi Kredytobiorcę o tym fakcie. 10. Odsetki naleŝne za Okres Odsetkowy, w którym wystąpiła okoliczność wymieniona w ust. 9, naliczane będą wg stopy procentowej z poprzedniego Okresu Odsetkowego, z zastrzeŝeniem ust JeŜeli okoliczność wymieniona w ust. 9 zaistnieje dla dwóch kolejnych Okresów Odsetkowych, Strony niezwłocznie rozpoczną negocjacje, trwające nie dłuŝej niŝ 30 dni, z zamiarem uzgodnienia zastępczej metody ustalania stopy oprocentowania Kredytu. 6 ZadłuŜenie przeterminowane 1. Od ZadłuŜenia Przeterminowanego będą naliczane odsetki w wysokości odsetek ustawowych, nie przysługują natomiast odsetki ustalone w 5 ust.1 lit. b. 2. Odsetki od ZadłuŜenia Przeterminowanego Bank nalicza od dnia powstania tego zadłuŝenia do dnia poprzedzającego jego całkowitą spłatę, z zastrzeŝeniem ust JeŜeli Kredytobiorca dokona spłaty ZadłuŜenia Przeterminowanego w terminie 7 Dni Roboczych, począwszy od Dnia Wymagalności tych naleŝności, Bank naliczy odsetki wg stopy procentowej ustalonej zgodnie z 5 ust. 3 chyba, Ŝe strony zgodnie postanowią inaczej. 4. NaleŜności Banku pokrywane są w następującej kolejności: a. koszty sądowe i komornicze, b. opłaty za upomnienia, c. odsetki od ZadłuŜenia Przeterminowanego, d. wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe, e. kapitał przeterminowany, f. kapitał. 7 Prolongata spłaty kredytu 1. Kredytobiorca moŝe wystąpić z wnioskiem o prolongatę spłaty Raty Kredytu. Wniosek ten musi być złoŝony, co najmniej na 10 Dni Roboczych przed Datą Wymagalności danej Raty Kredytu. 2. Pozytywna decyzja Banku w sprawie prolongaty spłaty wnioskowanej Raty Kredytu nie skutkuje zmianą 3

4 terminów płatności kolejnych Rat Kredytu. Odsetki liczone są wg stopy procentowej ustalonej zgodnie z 5 ust. 2 od całości nie spłaconego kredytu i płacone są w najbliŝszej Dacie Wymagalności odsetek, jednak nie później niŝ w terminie spłaty prolongowanej raty kredytu. 3. W przypadku, gdy Kredytobiorca złoŝy wniosek o prolongatę i opóźnia się ze złoŝeniem odpowiednich dokumentów. Bank nalicza odsetki, jak od ZadłuŜenia Przeterminowanego, począwszy od Daty Wymagalności danej Raty Kredytu. 4. W przypadku, gdy wniosek o prolongatę zostanie złoŝony później, niŝ w terminie określonym w ust. 1 i Bank nie rozpatrzy go przed ustalonym Dniem Wymagalności, a wydana decyzja będzie negatywna, Bank naliczy odsetki, jak od ZadłuŜenia Przeterminowanego, począwszy od Daty Wymagalności danej Raty Kredytu. W przypadku wydania decyzji pozytywnej Bank nalicza odsetki do dnia jej podjęcia, jak za ZadłuŜenie Przeterminowane. 5. W przypadku, gdy wniosek o prolongatę zostanie złoŝony w terminie określonym w ust. 1, a Bank nie rozpatrzy go przed ustalonym w umowie Dniem Wymagalności Raty Kredytu, za okres od Dnia Wymagalności Raty Kredytu do dnia wydania decyzji Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek wg stopy procentowej ustalonej zgodnie z 5 ust W przypadku gdy wniosek o prolongatę zostanie złoŝony w terminie określonym w ust. 1, a wydana decyzja będzie negatywna, Bank powiadomi o tym fakcie Kredytobiorcę na 5 dni przed terminem płatności określonym w Umowie Kredytu. W przypadku niedokonania przez Kredytobiorcę płatności w terminie, Bank nalicza odsetki od dnia określonego w umowie kredytu do dnia wpływu środków jak za ZadłuŜenie Przeterminowane. 8 Zabezpieczenie kredytu 1. Jako prawne zabezpieczenie Kredytu strony ustanawiają: a. hipotekę zwykłą na kapitał i hipotekę kaucyjną na odsetki na nieruchomościach (grunty i budynki) związanych z realizacją inwestycji I etapu Projektu, b. cesję przychodów z tytułu najmu budynków przez Gminę Gdańsk, a wynikających z przedwstępnej umowy najmu budynków podpisanej pomiędzy Zamawiającym a Gminą Gdańsk, c. poręczenie Gminy Gdańsk do czasu wybudowania budynków, d. weksel in-blanco podpisany przez Kredytobiorcę, e. oświadczenie dobrowolnego poddania się egzekucji złoŝone przez Kredytobiorcę w trybie art. 97 Prawa bankowego. 2. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 Zamawiający przedłoŝy najpóźniej w chwili złoŝenia pierwszej dyspozycji uruchomienia kredytu. 3. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń ponosi Kredytobiorca. 4. W terminie 7 dni po całkowitej spłacie kredytu oraz wszelkich innych naleŝności Banku z tytułu umowy, Bank przekaŝe Kredytobiorcy pisemną zgodę na zwolnienie wszystkich zabezpieczeń. 9 Zobowiązania Kredytobiorcy 1. Zobowiązania Kredytobiorcy, określone w niniejszym paragrafie, pozostają w mocy poczynając od daty niniejszej Umowy tak długo, jak jakakolwiek kwota pozostaje nie spłacona w ramach niniejszej Umowy. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się dostarczać Bankowi wszelkie dokumenty finansowe niezbędne Bankowi do oceny sytuacji gospodarczej i finansowej Kredytobiorcy. 3. Kredytobiorca zobowiązuje się utrzymywać przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, ubezpieczenie w zakresie standardowo stosowanym dla działalności i majątku Kredytobiorcy, z wyłączeniem ubezpieczenia dotyczącego inwestycji, oraz na Ŝądanie Banku przedstawiać polisy ubezpieczeniowe oraz przekazywać Bankowi informacje o wszelkich roszczeniach odszkodowawczych zgłaszanych z tytułu ubezpieczenia, w wypadku, gdy takie roszczenie lub kilka powiązanych roszczeń dotyczy kwoty przekraczającej PLN (miliona złotych) lub równowartości tej kwoty obliczonej zgodnie ze Średnim Kursem NBP. 10 Naruszenie umowy Za Przypadek Naruszenia Umowy uznaje się następujące okoliczności: a. Kredytobiorca stał się niewypłacalny, niezaleŝnie od okoliczności, które były tego przyczyną, b. spłata Kredytu lub odsetek nie przebiega terminowo, a opóźnienia przekraczają okres 30 Dni Roboczych, 4

5 c. oświadczenie złoŝone w niniejszej Umowie, albo w jakimkolwiek dokumencie dostarczonym przez Kredytobiorcę, zgodnie z niniejszą Umową, będzie pod jakimkolwiek względem nieprawdziwe w chwili złoŝenia, 11 Oświadczenia Kredytobiorcy 1. Kredytobiorca oświadcza co następuje: a. informacje zawarte w dokumentach przekazanych do banku są zgodne z faktycznym stanem rzeczy na dzień zawarcia umowy i rzetelnie przedstawiają prawną, majątkową i finansową sytuację Kredytobiorcy, b. Kredytobiorca nie pominął Ŝadnej informacji, która jeŝeli zostałaby ujawniona, mogłaby mieć negatywny wpływ na decyzję Banku co do zawarcia umowy, a po dacie przekazania tych informacji nie wydarzyło się nic, co spowodowałoby, Ŝe przekazane informacje stały się nieprawdziwe lub mylące w jakimkolwiek zakresie, co mogłoby mieć negatywny wpływ na decyzję banku co do zawarcia umowy, c. Kredytobiorca nie jest stroną jakiejkolwiek umowy kredytowej poŝyczki lub innej będącej lub mogącej być podstawą zobowiązań pienięŝnych Kredytobiorcy, poza umowami, o których Bank został poinformowany, d. Niniejsza umowa stanowi prawnie wiąŝące zobowiązanie Kredytobiorcy wykonalne zgodnie z jej odpowiednimi zasadami i warunkami, e. Zawarcie i wykonanie przez Kredytobiorcę tej umowy nie stanowi i nie będzie stanowić naruszenia postanowień zawartych w jakiejkolwiek umowie lub w dokumencie regulującym organizację Kredytobiorcy lub którego Kredytobiorca jest stroną, f. Majątek Kredytobiorcy, wykazany w sprawozdaniach finansowych przekazanych przez Kredytobiorcę do Banku, lub jakimkolwiek innym dokumencie lub informacji przekazanej przez Kredytobiorcę na rzecz Banku, jest w dacie takich sprawozdań finansowych lub w dacie przekazania takiego innego dokumentu lub informacji w posiadaniu Kredytobiorcy na podstawie waŝnego tytułu prawnego i nie jest obciąŝony prawami osób trzecich, za wyjątkiem tych obciąŝeń składników mienia Kredytobiorcy, które zostały ujawnione Bankowi, g. Kredytobiorca nie dopuścił się istotnego naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania będącego treścią jakiejkolwiek umowy lub porozumienia, którego jest stroną, h. Kredytobiorca nie bierze udziału w charakterze strony w postępowaniu sądowym, arbitraŝowym, administracyjnym lub innym prowadzonym na podstawie przepisów prawa, będącym w toku lub zapowiedzianym Kredytobiorcy, które mogłoby mieć negatywny wpływ na moŝliwość Kredytobiorcy wykonania zobowiązań w ramach tej umowy, i. Kredytobiorca w sposób wymagany przepisami i w wyznaczonych terminach zgłasza i rozlicza podatki oraz tworzy odpowiednie rezerwy na poczet podatków, które (jeŝeli występują) są kwestionowane przez Kredytobiorcę w trybie przewidzianym przepisami prawa, j. Kredytobiorca posiada wszelkie decyzje administracyjne wymagane do prowadzenia jego działalności gospodarczej, k. Zabezpieczenie spłaty Kredytu spełnia określone w Umowie warunki. 2. Kredytobiorca oświadcza, Ŝe oświadczenia zawarte w 11 tej Umowy będą uznane za powtórzone przez Kredytobiorcę w dacie wystąpienia przez Kredytobiorcę o kaŝdą wypłatę Kredytu, oraz w pierwszym dniu kaŝdego okresu odsetkowego, w stosunku do faktów i okoliczności występujących w kaŝdej dacie takiego powtórzenia oświadczeń Kredytobiorcy. 12 Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy 1. Po zaistnieniu jakiegokolwiek Przypadku Naruszenia Umowy, wymienionego w 10, Bank moŝe, zawiadamiając o tym Kredytobiorcę: a. wstrzymać wypłatę Kredytu do czasu złoŝenia przez Kredytobiorcę, w terminie określonym przez Bank, pisemnych wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji, zasługujących w opinii Banku na uwzględnienie, b. postawić cały Kredyt w stan wymagalności i Ŝądać jego spłaty w terminie 30 Dni Roboczych od dnia doręczenia Kredytobiorcy oświadczenia Banku o postawieniu Kredytu w stan wymagalności, 2. Brak dyspozycji uruchomienia kredytu do dnia r. będzie jednoznaczny z rezygnacją z wykorzystania kredytu przez Zamawiającego. Bank nie obciąŝy Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tytułu niewykorzystania kredytu lub wykorzystania go w niŝszej kwocie niŝ ta, o której mowa w 2 ust W przypadku nie złoŝenia wniosku o uruchomienie kredytu do dnia r. umowa ulega 5

6 rozwiązaniu z dniem r. 4. Kredytobiorca moŝe odstąpić od umowy w następujących przypadkach: a. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b. zostanie wszczęte postępowanie układowe lub upadłościowe albo zostanie ogłoszona upadłość Banku lub Bank utraci zdolność realizacji kredytu, 5. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 6. Odstąpienie od umowy moŝe nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w 12 ust Umowa moŝe być rozwiązana w kaŝdym czasie za porozumieniem stron. 13 Roszczenia 1. W sytuacji, gdy Bank dochodząc swych roszczeń, w ramach przyjętych zabezpieczeń, uzyska kwotę: a. równą kwocie wierzytelności Banku z tytułu nie spłaconej w terminie całości lub części wykorzystanego Kredytu wraz z naleŝnymi Bankowi odsetkami - zobowiązanie Kredytobiorcy wobec Banku powstałe na mocy Umowy wygasa, b. niŝszą od kwoty nie spłaconej w terminie części lub całości wykorzystanego Kredytu wraz z naleŝnymi Bankowi odsetkami, kosztami sądowymi i komorniczymi - Bank dochodzi zapłaty tej róŝnicy od Kredytobiorcy. c. wyŝszą od kwoty wierzytelności Banku z tytułu nie spłaconej w terminie całości lub części wykorzystanego Kredytu wraz z naleŝnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i innymi kosztami - zobowiązanie Kredytobiorcy wobec Banku powstałe na mocy Umowy wygasa, zaś Bank zwraca uzyskaną nadwyŝkę. 2. Ostateczne rozliczenie Kredytobiorcy z tytułu Kredytu, odsetek, kosztów sądowych i komorniczych oraz zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi niezwłocznie po całkowitej spłacie Kredytu. 14 Przedstawiciele stron 1. Kredytobiorca wyznacza Pana(ią)..., jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Kredytobiorcy. 2. Bank wyznacza Pana(ią), jako koordynatora w zakresie realizacji umowy. 3. W przypadku zmiany koordynatorów strony umowy są zobowiązane zawiadomić pisemnie drugą stronę o tym fakcie. 15 Zmiany w umowie 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyraŝonej na piśmie pod rygorem niewaŝności za wyjątkiem zmian osób wskazanych z 14 niniejszej Umowy. 2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Kredytobiorcy, jeŝeli przy ich uwzględnianiu naleŝałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Banku chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Kredytobiorcy. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1 i 2 jest niewaŝna. 16 Postanowienia końcowe 1. Kredytobiorca oświadcza, Ŝe: a. wszystkie sprawozdania przekazane do Banku są rzetelne i prawdziwe, b. nie toczą się przeciwko Niemu Ŝadne postępowania prawne mogące mieć negatywny wpływ na Jego sytuację gospodarczą i finansową oraz oświadcza, Ŝe nie ma podstaw, aby takie postępowania zostały w przyszłości przeciwko Niemu wytoczone. 2. Współpraca banku z Kredytobiorcą podlegać będzie szczególnej ochronie. Bank zobowiązuje się do zachowania poufności zarówno w zakresie współpracy, jak i wyników badań kontrolnych przez niego prowadzonych. 3. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle umowy jest sąd, właściwy dla siedziby Kredytobiorcy. 6

7 4. Zakazuje się cesji naleŝności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 5. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do powyŝszych ustaw. 6. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o kaŝdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 7. Strony ustalają, iŝ jako równoznaczne z doręczeniem traktowane jest pismo awizowane a nie odebrane, wysłane na znany Stronom adres, wskazany przez uprawnionego przedstawiciela Stron w niniejszej umowie jako siedziba Strony. 8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej Umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 9. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Kredytobiorca i dwa Bank. 10. Integralną część umowy stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Załącznik Nr 2 oferta Wykonawcy z dnia... r. Załącznik Nr 3 Harmonogram spłaty kapitału. Za Kredytobiorcę Za Bank 7

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek

Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe)

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy -Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO PROJEKT UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr w dniu..pomiędzy......., zwanym dalej Udzielającym reprezentowanym przez: 1. 2. a Gminą Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim ul. Zamkowa 12, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR

WZÓR UMOWY O KREDYT NR WZÓR UMOWY O KREDYT NR Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Zawarta w dniu.. roku w Koninie pomiędzy Miastem Konin reprezentowanym przez: Kazimierza Pałasza Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. III transza w wysokości ,00 zł zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego. do r. do r.

PROJEKT UMOWY. III transza w wysokości ,00 zł zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego. do r. do r. PROJEKT UMOWY 1 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bank/instytucja finansowa udziela Zamawiającemu kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotowego w kwocie do 7 500 000,00 PLN

Bardziej szczegółowo

Bank udziela Kredytobiorcy kredytu do wysokości ,00 (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych).

Bank udziela Kredytobiorcy kredytu do wysokości ,00 (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych). Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór UMOWA KREDYTOWA NR... zawarta w Masłowie w dniu pomiędzy zwanym dalej "Bankiem" reprezentowanym przez: a Gminą Masłów z siedzibą ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, NIP 657-25-38-821,REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Zawarta w dniu... 2009 r. między : 1. Gminą Dobrcz z siedzibą w Dobrczu przy ul. Długiej 50, 86-022 Dobrcz Nr REGON 092350659; NIP 554-26-79-775. reprezentowaną przez Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA - wzór zawarta w dniu... w... pomiędzy: Bankiem...z siedzibą w...reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a Gminą Andrychów z siedzibą

Bardziej szczegółowo

- wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia na kredyt- UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr

- wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia na kredyt- UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr zawarta w miejscowości Orły dnia pomiędzy: Gminą Orły, REGON,NIP, zwanym dalej Kredytobiorcą", reprezentowanym przez: D ; - ; przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a w działającym

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ Załącznik Nr 5 do SIWZ Umowa Nr /17 (projekt) kredytu dla Gminy Gródek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 r. i wyprzedzające finansowanie Zawarta w dniu. 2017 r. pomiędzy reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.. a Powiatem Wejherowski, Wejherowo, ul. 3 Maja 4 zwanym dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

UMOWA KREDYTU NR.. a Powiatem Wejherowski, Wejherowo, ul. 3 Maja 4 zwanym dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: W dniu pomiędzy: UMOWA KREDYTU NR.... zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: a Powiatem Wejherowski, 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 zwanym dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 22.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

zawarta w Legnicy w dniu... między a Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8, Regon , reprezentowaną przez:

zawarta w Legnicy w dniu... między a Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8, Regon , reprezentowaną przez: Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zawarta w Legnicy w dniu... między.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Projekt - tekst jednolity) Nr.. kredytu długoterminowego zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA (Projekt - tekst jednolity) Nr.. kredytu długoterminowego zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA (Projekt - tekst jednolity) Nr.. kredytu długoterminowego zawarta w dniu. pomiędzy: Zamawiającym: Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności

Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności 1. Bankowi przysługuje wobec DłuŜnika Wierzytelności wierzytelność

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY KREDYTOWEJ Nr Fn

PROJEKT UMOWY KREDYTOWEJ Nr Fn PROJEKT UMOWY KREDYTOWEJ Nr Fn.272.1.2016 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2016 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald w dniu kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ II

WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ II W dniu... 2019 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Wykonawcą - Bankiem...

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA kredytowa Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. między : 1. Gminą Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo Nr REGON 092350665; NIP 554-25-54-358.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy

Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... 2009 r. w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin, reprezentowaną przez: Adama Wasilewskiego Prezydenta Miasta Lublin zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu. r. w Wielkich Oczach pomiędzy: Gminą Wielkie Oczy z siedzibą: ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy, NIP: 7931505467, zwaną dalej Zamawiającym (Kredytobiorcą),

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem.

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem. Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY o kredyt długoterminowy w wysokości 640 000,00 zł zawarta w Chorzelach w dniu... 2011 roku pomiędzy Gminą Chorzele z siedzibą w Chorzelach przy ul. Ogrodowej 7, zwaną

Bardziej szczegółowo

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ I

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ I W dniu... 2019 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Wykonawcą - Bankiem...

Bardziej szczegółowo

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym......

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym...... Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowa Nr /2012 W dniu... 2012 r. pomiędzy: o kredyt długoterminowy Gminą Szczekociny z siedzibą Urzędu ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, REGON: 151398735, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Janowice Wielkie, NIP 611-010-77-65, Regon 230821664 58-520 Janowie Wielkie, ul. Kolejowa 2 reprezentowaną przez: 1. Kamila Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR :../2015 na usługę Zawarta w dniu.2015 r. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn REGON 311019480, NIP 668 187 54 86,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Wpłynęły następujące pytania przetargowe:

Wpłynęły następujące pytania przetargowe: Wpłynęły następujące pytania przetargowe: Pytanie Nr 1 1 ust.1 Umowy: W jakiej formie powinna być złożona dyspozycja wypłaty kredytu: pisemna, telefoniczna, faxowa, inna? Dyspozycja wypłaty kredytu powinna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr RIOŚ.272.53...2015 Sporządzona w dniu... w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym, NIP 735-28-56-459, REGON 491892222 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

O d p o w i e d ź: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu okres kredytowania to : okres od uruchomienia kredytu do dnia

O d p o w i e d ź: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu okres kredytowania to : okres od uruchomienia kredytu do dnia Bodzentyn, dnia 23.11.2018 r. BRO.271.58.2018 Do wszystkich WYKONAWCÓW Dot. postępowania na realizację zamówienia pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000 000,00 zł na spłatę planowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... Oznaczenie sprawy: ZP.271.2.70.2018 Załącznik nr 4 do SIWZ Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej WZÓR UMOWY W dniu... 2018 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia umowy kredytowej na Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY. I Postanowienia ogólne

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY. I Postanowienia ogólne Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY Obowiązuje dla umów zawartych od dnia 01.03.2011r. Metryka I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR. o kredyt złotowy w rachunku kredytowym. zawarta w dniu. r. w miejscowości Biały Dunajec pomiędzy:

UMOWA KREDYTOWA NR. o kredyt złotowy w rachunku kredytowym. zawarta w dniu. r. w miejscowości Biały Dunajec pomiędzy: UMOWA KREDYTOWA NR. o kredyt złotowy w rachunku kredytowym zawarta w dniu. r. w miejscowości Biały Dunajec pomiędzy: GMINA BIAŁY DUNAJEC, z siedzibą: 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312 (nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr wzór

UMOWA Nr wzór Załącznik Nr 4 UMOWA Nr 272.3.2017 wzór Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.

Wzór umowy. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański, w imieniu której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, NIP 929-10-04-928, REGON: 970770758, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329010-2010:text:pl:html PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 2010/S 215-329010 Powiat Myszkowski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy - załącznik nr 4 UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej

Projekt umowy - załącznik nr 4 UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej Projekt umowy - załącznik nr 4 UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Zawarta w dniu w Limanowej pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KOSZTÓW OBSŁUGI KREDYTU- 70.000 ZŁ

HARMONOGRAM KOSZTÓW OBSŁUGI KREDYTU- 70.000 ZŁ Załącznik Nr 12 (pieczęć Wykonawcy) miejscowość, data... 1. Dane Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY - pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny... - adres... - REGON NIP... - nr telefonu, nr faksu, e-mail.........

Bardziej szczegółowo

zwany dalej w treści umowy Bankiem" i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez:

zwany dalej w treści umowy Bankiem i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy..z siedzibą w..., wpisany przez Sąd Rejonowy. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:., / (...) NIP:., REGON:., wysokość

Bardziej szczegółowo

3. Bank zastrzega sobie prawo kontroli celowości wykorzystania kredytu. Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór Umowa Nr /2010 o kredyt długoterminowy

3. Bank zastrzega sobie prawo kontroli celowości wykorzystania kredytu. Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór Umowa Nr /2010 o kredyt długoterminowy Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowa Nr /2010 o kredyt długoterminowy W dniu r. w Szczekocinach pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą Urzędu ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny którą reprezentuje: 1) mgr

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Kredytobiorcą została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III Sulmierzyce dnia 22 maja 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.8.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA KREDYTU ZE SRODKÓW POŻYCZKI EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO NR I ŚRODKÓW WŁASNYCH BANKU

WZÓR UMOWY UMOWA KREDYTU ZE SRODKÓW POŻYCZKI EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO NR I ŚRODKÓW WŁASNYCH BANKU Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA KREDYTU ZE SRODKÓW POŻYCZKI EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO NR I ŚRODKÓW WŁASNYCH BANKU Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012roku

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lubelski,

Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski, 2009.10.14 IRGK.341-37/ 4 /2009 wg rozdzielnika Informuję, Ŝe związku z ogłoszonym w dniu 07.10.2009r. postępowaniem, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 348876-2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ AKTUALNY Wzór umowy dla części pierwszej..z siedzibą w..., wpisany przez Sąd Rejonowy. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej Projekt umowy Załącznik nr 4 UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY OFERTA. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:... ...

FORMULARZ OFERTY OFERTA. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:... ... FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 NAZWY WYKONAWCY/ÓW ADRESY.. REGON NIP... Tel/faks... e-mail Do............ /zamawiający/ OFERTA Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie...

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... UMOWA Nr - Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... r. w... pomiędzy... wpisana do... o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... reprezentowany przez.........

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia umowy kredytowej na Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej, zabudowanej obiektem Kasztelu Rycerskiego,

Bardziej szczegółowo