Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową"

Transkrypt

1 Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. 7. Dochody. 8. Rzeczowy majątek trwały netto. 9. Majątek obrotowy. 10. Udziały Miasta w spółkach. 11. Inwestycje miejskie. 12. Wierzytelności Miasta.

2 W s t ę p. Przedkładana i n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Miasta Stargardu Szczecińskiego obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Stargardu Szczecińskiego według stanu n a d z i e ń 30 c z e r w c a 2002r. Informacja zgodna jest z art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155 z 1998r. poz z późniejszymi zmianami ). Oprócz stanu mienia komunalnego w ujęciu ilościowym na dzień r. niniejsze informacje zawierają dane o zmianach w stanie mienia w okresie od r. do r. W szczególności dotyczy to dochodów, nabycia i zbycia mienia komunalnego. Dla większego zobrazowania zmian w mieniu Miasta przedstawiono informację o rozpoczętych i zakończonych inwestycjach miejskich w okresie od r. do r. oraz zestawiono dane w postaci tabelarycznej i wykresów.

3 Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową na dzień r ,0 ha o wartości ,49 zł II. Ogólna wartość netto budynków komunalnych na dzień r ,22 zł III. Mieszkaniowy zasób Miasta na dzień r. 1. Budynki mieszkalne ogółem ( szt. ) w tym : a) budynki ze 100% udziałem Miasta 253 b) budynki wspólnot mieszkaniowych stanowiących współwłasność z Miastem Lokale mieszkalne ogółem ( szt. ) w tym : a) w budynkach komunalnych 1374 b) w budynkach wspólnot mieszkaniowych 2083 c) w szkołach i przedszkolach 11 IV. Mienie komunalne będące w dyspozycji Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w ujęciu wartościowym: - budynki produkcyjne ,00 zł - budynki warsztatowe ,00 zł - budynki handlowe ,00 zł - budynki biurowe ,00 zł - garaże ,00 zł - budynki gospodarcze ,00 zł - budynki mieszkalne ,00 zł - budynki oświaty i kultury ,00 zł - budynki opieki zdrowotnej ,00 zł - inne budynki Brama Pyrzycka ,00 zł Razem ,00 zł

4 V. Drogi gminne 1. Długość dróg m 2. Powierzchnia dróg 66,4644 ha 3. Wartość dróg gminnych ( nawierzchni dróg i chodników ) ,00 zł VI. Tereny zielone ( ha ) 1. Powierzchnia parków 32,24 ha 2. Powierzchnia zieleńców 9,8 ha 3. Tereny przeznaczone pod zieleń w pasach drogowych dróg lokalnych ok. 15,0 ha w tym : - trawniki w pasach drogowych, przyjęte do stałej obsługi eksploatacyjnej 8,0 ha VII. Cmentarze komunalne ( ha ) - cmentarz przy ul. T. Kościuszki 19,72 ha - cmentarz przy ul. Lotników 2,02 ha - nowy cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej 24,42 ha w tym część urządzona - 2,4 ha VIII. Grunty w wieczystym użytkowaniu 424,0 ha - w tym grunty rolne 174,0 ha IX. Grunty w dzierżawie 359,18 ha X. Oczyszczalnie ścieków ( ha ) Oczyszczalnia wód deszczowych ( mechaniczno biologiczna ) na terenie po lotnisku w Kluczewie - ok. 1,0 ha XI. Pozostałe grunty komunalne 817,18 ha XII. Dynamika zmian mienia komunalnego w okresie r r. 1. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych - 99,00 % 2. Ogólna wartość gruntów komunalnych - 98,37% 3. Ogólna wartość netto budynków komunalnych - 96,15% 4. Mieszkaniowy zasób Miasta - budynki mieszkalne 98,53% - lokale mieszkalne 98,94% 5. Mienie komunalne w dyspozycji Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. - 97,39%

5 Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. I. Grunty w dzierżawie 359,18 ha w tym : 1. na prowadzenie działalności handlowej i rzemieślniczej 4,4927 ha - pod targowisko u zbiegu ulic Reja i Słowackiego 919 m 2 - plac handlowy położony przy ul. Płatnerzy 612 m 2 2. pod uprawy rolne 336,3907 ha 3. pod uprawy warzywne 15,9937 ha 4. pod garaże blaszane 1,1707 ha 5. pod garaże murowane wybudowane ze środków własnych 0,3219 ha 6. pod świadczenia zdrowotne oraz usługi z nimi związane 0,8213 ha II. Lokale użytkowe lokali o powierzchni 8846 m 2 w tym : 1. w budynkach wolno stojących - 45 lokale o powierzchni 5160 m 2 2. w budynkach mieszkalnych - 71 lokali o powierzchni 3686 m 2 III. Obiekty użyteczności publicznej - 4 obiekty w użyczeniu 1. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Broniewskiego 2. CARITAS Ognisko Brata Alberta ul. Krasińskiego Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Brzozowa 4. Muzeum, Stargardzka Izba Gospodarcza Brama Pyrzycka IV. Garaże komunalne wynajęte - 85 o powierzchni 1336 m 2 V. Lokale użyczone - 7 o powierzchni 661 m 2 VI. Teren oddany w odpłatne użytkowanie dla Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego KPRB S.A. przy ul. Podleśnej o powierzchni - 2,3698 ha VII. Zawarto 4 umowy na użytkowanie sprzętu budowlanego 3 umowy ze Stargardzkim Przedsiębiorstwem Budowlanym MARBUD Sp. z o.o. i 1 umowa z osobą fizyczną na sprzęt o wartości ,44 zł.

6 Zbycie mienia komunalnego. I. Grunty ( ha ) 1. Pod budownictwo jednorodzinne - 18 działek o łącznej powierzchni 1,4533 ha 2. Pod budownictwo mieszkaniowo - usługowo - handlowe - 71 działek o łącznej powierzchni 10,5937 ha 3. Pod zabudowę przemysłowo produkcyjno usługową - 11 działek o łącznej powierzchni 2,2385 ha 4. Na powiększenie nieruchomości - 11 działek o łącznej powierzchni 0,1778 ha 5. Działki pod budowę garaży - 26 działek o łącznej powierzchni 0,6056 ha 6. Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność Parafii Rzymskokatolickiej lotnisko - 2 działki o powierzchni 0,7747 ha 7. Darowizna Miasta na rzecz Powiatu pod rozbudowę szpitala - 4 działki o powierzchni 0,2165 ha 8. Przeniesienie prawa własności - 14 działek o powierzchni 0,4630 ha za 9 lokali mieszkalnych o powierzchni 330,83 m 2 przekazanych Miastu 9. Odpłatne przeniesienie własności działki wraz z zabudowaniami na rzecz Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego KPRB S.A. 1 działka o pow. 3,0782 ha 10. Zamiana z osobą fizyczną - 5 działek Miasta o pow. 0,1059 ha za - 1 działkę o pow. 0,2910 ha II. Garaże komunalne - 9 o łącznej powierzchni 0,0422 ha III. Lokale użytkowe - 4 lokale o powierzchni 346 m 2 IV. Lokale mieszkalne w drodze bez przetargowej lokali o powierzchni 7204 m 2 V. Zamiana lokali użytkowych - zamiana ze Skarbem Państwa tj. Wojskową Agencją Mieszkaniową - 1 działki o powierzchni 0,0888 ha na lokal użytkowy o powierzchni 28,36 m 2 przekazany Miastu. VI. Aport na rzecz Stargardzkie TBS Sp. z o.o. ( przy ul. M. Konopnickiej ) - 2 działki o powierzchni 0,1041 ha

7 Nabycie nieruchomości. I. Nieruchomości rolne - nabyte nieodpłatnie z mocy prawa o powierzchni 29,5964 ha II. III. Przejęcie gruntów pod drogi - 13 działek o powierzchni 1,3551ha Nabycie przez Miasto prawa wieczystego użytkowania od Polskich Kolei Państwowych S.A. - 7 działek o powierzchni 0,0994 ha Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. W okresie od r. do r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 04 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz ) uzyskano dochód w wysokości ,00 zł. Nieodpłatnie przekształcono jedną działkę o powierzchni 0,0817 ha.

8 Dochody w okresie r r. I. D o c h od y M i a s t a ( PLN ) 1. Z tytułu najmu i dzierżawy zł 2. Usługi ( czynsze za lokale ) zł 3. Ze sprzedaży składników majątkowych zł 4. Opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami zł 5. Jednostki budżetowe zł Razem zł II. D o c h od y z a k ł a d ó w b u d ż e t o w y c h i M i e j s k i c h i n s t y t u c j i k u l t u r y ,61 zł Majątek trwały i obrotowy na dzień r. I. Rzeczowy majątek trwały netto ( PLN ) J e d n o s t k i b u d ż e t o w e zł Z a k ł a d y b u d ż e t o w e zł M i e j s k i e i n s t y t u c j e k u l t u r y zł W b e z p o ś r e d n i m z a r z ą d z i e M i a s t a zł Razem zł II. Majątek obrotowy ( PLN ) J e d n o s t k i b u d ż e t o w e zł Z a k ł a d y b u d ż e t o w e zł M i e j s k i e i n s t y t u c j e k u l t u r y zł W b e z p o ś r e d n i m z a r z ą d z i e M i a s t a zł Razem zł Dynamika wzrostu majątku trwałego i obrotowego w okresie r r. I. R z e c z o w y m a j ą t e k t r w a ł y n e t t o J e d n o s t k i b u d ż e t o w e - 102,7 % Z a k ł a d y b u d ż e t o w e - 94,6 % M i e j s k i e i n s t y t u c j e k u l t u r y - 121,7 % W b e z p o ś r e d n i m z a r z ą d z i e M i a s t a - 96,9 % Razem - 97,2 % II. M a j ą t e k o b r o t o w y J e d n o s t k i b u d ż e t o w e - 138,8 % Z a k ł a d y b u d ż e t o w e - 79,3 % M i e j s k i e i n s t y t u c j e k u l t u r y - 58,5 % W b e z p o ś r e d n i m z a r z ą d z i e M i a s t a - 115,3 % Razem - 114,8%

9 Udziały Miasta w Spółkach. I. S t a n n a r. St. TBS Sp. z o.o ,00 zł udziałów po 700 zł każdy PEC Sp. z o.o ,00 zł udziałów po 400 zł każdy MPGK Sp. z o.o ,00 zł udziałów po 500 zł każdy Razem ,00 zł II. W z r o s t u d z i a ł ó w w o k r e s i e r r. St. TBS Sp. z o.o udziałów po 700 zł każdy = ,00 zł - 100,7% PEC Sp. z o.o. - nie wystąpiły zmiany w kapitale zakładowym = 100% MPGK Sp. z o.o. - nie wystąpiły zmiany w kapitale zakładowym = 100 %

10 Inwestycje miejskie. I. I n w e s t y c j e r o z p o c z ę t e w okresie r r.:. 1. budowa oświetlenia przy ul. Różanej. 2. budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podleśnej i Podmiejskiej. II. I n w e s t y c j e z a k o ń c z o n e w o k r e s i e r r. w r a z z i c h w a r t o ś c i ą: 1. rozbudowa filii SP nr 7 na Os. Pyrzyckim etap I część dydaktyczna ( obecnie Szkoła Podstawowa nr 6 ) - wartość 1 329,8 tys. zł 2. modernizacja systemu grzewczego w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Głównej - wartość 67,3 tys. zł 3. zagospodarowanie parku Chrobrego - urządzenie placu zabaw - modernizacja nawierzchni placu i schodów przy fontannie - modernizacja schodów od ul. Czarnieckiego oraz budowa alejki - wartość 51,7 tys. zł 4. budowa oświetlenia przy ul. Różanej - wartość 79,8 tys. zł Suma ,00 zł

11 Wierzytelności Miasta. w okresie r r. 1. P o d a t e k o d n i e r u c h o m o ś c i o d o s ó b f i z y c z n y c h : - tytuły wykonawcze znajdujące się w Urzędzie Skarbowym 321 na kwotę ,16 zł - tytuły wykonawcze skierowane do Sądu Rejonowego celem nadania klauzuli wykonalności 29 na kwotę 2.953,34 zł - tytuły wykonawcze skierowane do Komornika Sądu Rejonowego 38 na kwotę 7.024,30 zł 2. O p ł a t a z a w i e c z y s t e u ż y t k o w a n i e g r u n t ó w p r z e z o s o b y f i z y c z n e : - pozwy o nakaz zapłaty zaległości skierowane do Sądu Rejonowego 169 na kwotę ,90 zł 3. O p ł a ta z a w i e c z y s t e u ż y t k o w a n i e g r u n t ó w p r z e z o s o b y p r a w n e : - wnioski egzekucyjne skierowane do Komornika Sądu Rejonowego 3 na kwotę ,70 zł 4. P o d a t e k o d n i e r u c h o m o ś c i o d o s ó b p r a w n y c h : - tytuły wykonawcze znajdujące się w Urzędzie Skarbowym 127 na kwotę ,18 zł 5. P o d a t e k o d ś r o d k ó w t r a n s p o r t o w y c h o s ó b f i z y c z n y c h : - tytuły wykonawcze znajdujące się w Urzędzie Skarbowym 5 na kwotę 3.866,00 zł 6. P o d a t e k r o l n y o d o s ó b f i z y c z n y c h : - tytuły wykonawcze znajdujące się w Urzędzie Skarbowym 40 na kwotę ,52 zł 7. C z y n s z e m i e s z k a n i o w e : - wnioski o wszczęcie egzekucji przez Komornika Sądu Rejonowego 32 na kwotę ,23 zł - pozwy o nakaz zapłaty zaległości skierowane do Sądu Rejonowego 61 na kwotę ,87 zł

12 Wierzytelności Miasta z tytułu czynszu za najem lokali w okresie r r. 1. C z y n s z i o d s e t k i r o z ł o ż o n e n a r a t y na kwotę ,18 zł w tym : - kwota należności z tytułu czynszu ,37 zł - kwota należnych odsetek - 304,81 zł 2. U m o r z e n i a w i e r z y t e l n o ś c i z t y t u ł u c z y n s z u na kwotę ,76 zł w tym: - umorzenia czynszu ,26 zł - warunkowe umorzenia czynszu ,50 zł 3. U m o r z e n i a o d s e t e k na kwotę ,85 zł w tym: - umorzenie odsetek ,68 zł - warunkowe umorzenie odsetek ,17 zł 4. U m o r z e n i e w i e r z y t e l n o ś c i z t y t u ł u c z y n s z u z a n a j e m l o k a l i u ż y t k o w y c h i d z i e r ż a w ę g r u n t ó w. na kwotę ,16 zł

13 MAJATEK TRWAŁY NETTO na dzień r. 1. Jednostki budżetowe 2. Zakłady budżetowe 3. Miejskie instytucje kultury 4. W bezpośrednim zarządzie Miasta RAZEM (PLN)

14 MAJĄTEK OBROTOWY na dzień r. 1. Jednostki budżetowe 2. Zakłady budżetowe 3. Miejskie instytucje kultury 4. W bezpośrednim zarządzie Miasta (PLN) RAZEM

15 DOCHODY Z TYTUŁU NAJMU LUB DZIERŻAWY z zakładów budżetowych i Miejskich instytucji kultury w okresie : r r. 1. Zakłady budżetowe 2. Miejskie instytucje kultury [%] (PLN) 96860, ,02 RAZEM ,61

16 MIESZKANIOWY ZASÓB MIASTA na dzień r. BUDYNKI MIESZKALNE OGÓŁEM w tym : 1. Budynki ze 100% udziałem Miasta 2. Budynki wspólnot mieszkaniowych stanowiące współwłasność z miastem (szt.)

17 w tym: LOKALE MIESZKALNE OGÓŁEM Ilość lokali w budynkach komunalnych 2. Ilość lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych 3. Ilość lokali w budynkach szkół i przedszkoli

18 GRUNTY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO Grunty w dzierżawie: Powierzchnia w ha 1. POD PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWE I RZEMIEŚLNICZEJ 2. UPRAWY ROLNE 3. UPRAWY WARZYWNE 4. GARAŻE BLASZANE 5. GARAŻE MUROWANE WYBUDOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 6. POD ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ORAZ USŁUGI Z NIMI ZWIĄZANE [ha] 4,49 336,39 15,99 1,17 0,32 0,82 RAZEM 359,

19 DOCHODY MIASTA W OKRESIE r r. 1. Z tytułu najmu i dzierżawy 2. Usługi (czynsze za lokale komunalne) 3. Ze sprzedaży składników majątkowych 4. Opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami 5. Z tytułu najmu lub dzierżawy jednostek budżetowych (PLN)

20 MIENIE KOMUNALNE (ha) OGÓŁEM w tym : 1768,00 1. Drogi 2. Tereny zieleni 3. Cmentarze 4. Grunty w dzierżawie 5. Grunty w użytkowaniu wieczystym, w tym grunty rolne = 174,0 ha 6. Pozostałe grunty komunalne 66,46 57,04 44,14 359,18 424,00 817,18 1. Drogi 3,76% 2. Tereny zieleni 3,23% 3. Cmentarze 2,50% 6. Pozostałe grunty komunalne 46,22% 1. Drogi 2. Tereny zieleni 4. Grunty w dzierż awie 20,32% 5. Grunty w u ż ytkowaniu wieczystym, w tym grunty rolne = 174,0 ha 23,98% 3. Cmentarze 4. Grunty w dzierż awie

21 ZBYCIE MIENIA KOMUNALNEGO - GRUNTY ( ha ) 1. Pod budownictwo jednorodzinne 2. Pod budownictwo mieszkaniowo- usługowo-handlowe 3. Pod zabudowę przemysłowo-produkcyjno-usługową 4. Na powiększenie nieruchomości 5. Działki pod budowę garaży 6. Sprzedaż użytkowania wieczystego 7. Darowizna miasta na rzecz Powiatu 8. Przeniesienie prawa własności 9.Zamiana z osobą fizyczną 10.Aport na rzecz Stargardzkiego TBS Sp.z o.o. [%] 1,45 10,59 2,24 0,18 0,61 0,77 0,22 3,54 0,11 0,1

22 UDZIAŁY MIASTA W SPÓŁKACH (PLN) 1. Stargardzkie TBS Spółka z o.o. 2. PEC Spółka z o.o. 3. MPGK Spółka z o.o

23 Wierzytelności Miasta na dzień : r. (PLN) 1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne 3. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby prawne 4. Podatek od nieruchom. od osób prawnych 5. Podatek od środków transport. osób fiz. 6. Podatek rolny od osób fizycznych 7. Czynsze mieszkaniowe - wnioski o wszczęcie egzekucji przez Komornika Sądowego 8. Czynsze mieszkaniowe - pozwy skierowane do Sądu Rejonowego 54523, , , , , , , ,87 Razem ,2

MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA STARGARDU SZCZECI

MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA STARGARDU SZCZECI INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2007r. Stargard Szczeciński, listopad 2007r. 2 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. II. III. IV. Zbiorcze zestawienie majątku Miasta.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 14 listopada 2008 roku 1. Stosownie do art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

- Miasto Stargard Szczeciński

- Miasto Stargard Szczeciński Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.20122 r. Gmina - Miasto Stargard Szczeciński Marzec 2013 r. SPIS TREŚCI: I. Wstęp II.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.130.2014 ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 15 listopada 2004 roku W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2004 roku Miasto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2011 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8. W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2005 roku Miasto Nowy Sącz otrzymało 33 decyzje od Wojewody Małopolskiego stwierdzające nabycie przez Gminę Nowy Sącz własności nieruchomości. Skomunalizowano

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2004 r....

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2004 r.... PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2004 r.... BIAŁYSTOK 2004 ROK WSTĘP Informację o stanie mienia komunalnego opracowano

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2005 r.... BIAŁYSTOK 2005 ROK WSTĘP Informację o stanie mienia komunalnego opracowano

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia Nr 131/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2018r. Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2017r. (zawiera

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

ZARZĄDZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA BUHMISTRZ MI l A~,i':- ~Lc\l- c'" IN' CU1' ~I\ \ ZARZĄDZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA Działając na podstawie art. 30 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Załącznik Nr 17 PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2006 r.... BIAŁYSTOK 2006 ROK 1 WSTĘP Informację o stanie mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr G.6870..05 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 lutego 05r. w sprawie zmiany Planu wykorzystania gminnego zasobu na lata 04-06. Na podstawie art. 0 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 990r.

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2014 roku Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA WASILKOWA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VI/2012 Burmistrza Pyzdr z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2017 roku Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VII/2014 Burmistrza Pyzdr z dnia 27.03.2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2013rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 69 ha + 4 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK CZELADŹ MARZEC 2017 ROK WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2016 roku została

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31 r. Załącznik nr 3 Grunty Wartość księgowa Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Powierzchnia Wartość Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2016 r. Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XII /2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 24.03.2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok. I N F O R M A C J A

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina WOLSZTYN

Miasto i Gmina WOLSZTYN Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2005 r. Miasto i Gmina WOLSZTYN OGÓLNE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY WOLSZTYN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROK L.p. NAZWA WARTOŚĆ OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym 1. Informacje wstępne Miasto Luboń prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 29 marca 2018 r. Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2013 r. Gmina - Miasto Stargard Szczeciński

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2013 r. Gmina - Miasto Stargard Szczeciński Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2013 r. Gmina - Miasto Stargard Szczeciński Marzec 2014 r. SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA 2017 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. Warta Bolesławiecka 2017-12-31 Spis treści I. MIENIE KOMUNALNE stan na 01.01.2017r.... 4 1. GRUNTY... 4 2. BUDYNKI I LOKALE...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień r. Gminy - Miasta Stargard

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień r. Gminy - Miasta Stargard Prezydent Miasta Stargard Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 r. Gminy - Miasta Stargard Marzec 2016 r. SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Zbiorcze zestawienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNIÓW ZA ROK 2012

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNIÓW ZA ROK 2012 G m i n a M n i ó w u l. C e n t r a l n a 9, 2 6-0 8 0 M n i ó w t e l. ( 4 1 ) 3 7 3 7 0 0 2, 3 7 3 7 0 0 4, 3 7 3 7 0 2 0 f a x : ( 4 1 ) 3 7 3 7 0 2 4 e - m a i l : u g @ m n i o w. p l w w w. m n

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr XVIII/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010r. I N F O R M A C J A o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr X/16 Burmistrza Pyzdr z dnia 25.03.2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 rok. KM.6870.3.2016 I N F O R

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r.

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r. 1 Załącznik do zarządzenia nr 78.2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 30 marca 2011 r. IINFORMACJJA O STANIIE MIIENIIA KOMUNALNEGO GMIINY GUBIIN O STATUSIIE MIIEJJSKIIM STAN NA DZIEŃ R. GUBIN 29 MARZEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO Załącznik Nr 4 Ia. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - UŻYTKOWANIE WIECZYSTE osób ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO fizycznych i prawnych Własność Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE stan na dzień 31 grudnia 2010 roku Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 marca 2019r. Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku I. Gospodarka nieruchomościami Według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/12 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r. Przedłożona informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 67 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN. z dnia 30 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN. z dnia 30 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia na lata 2013-2015 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym. Informacje wstępne Miasto Luboń prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie 1 GMK.3023.1.2013.JZ Nowa Ruda, dnia 20 marca.2013 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia nr... z dnia... Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2010 r. (zawiera tabele o nr od 1 do 26). ... Tabela

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. na dzień 30 września 2007r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. na dzień 30 września 2007r. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego na dzień 30 września 2007r. Nowy Sącz, 12 listopada 2007roku Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu

Bardziej szczegółowo

Trwały zarząd Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie /236/1, 236/2 w udz.8754/10000, 66, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13 o.5 m.

Trwały zarząd Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie /236/1, 236/2 w udz.8754/10000, 66, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13 o.5 m. Poz. Tabela 1 do informacji o stanie mienia powiatowego Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu oraz ich zmiany w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Tytuł władania Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA 2018-2020 1 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 16 Ostróda, dnia 15 października 005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy: powierzchnia gruntów stanowiących własność: 3 ha, mienie zakładów i jednostek

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 31.12.2014 r.

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 31.12.2014 r. Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2014 r. Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 31.12.2014 r. I. Ogólna kwota

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO ROKU

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO ROKU Załącznik do Zarządzenie Nr F.3023.1.2014.I Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 marca 2014 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2015r. 1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 411,7477 ha a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień roku.

NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień roku. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 41/2016 z dnia 15marca 2016 roku NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień 31.12.2015 roku. Na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina 253 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWO według stanu na 31 grudnia 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWO według stanu na 31 grudnia 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWO według stanu na 31 grudnia 2011 r. Informacja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Grajewo wymienione jak niżej : 1) Urząd Miasta Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr LVI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA 2019-2021 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Poradnia. Pedagogiczna. w Gryfinie /161/1 o.5.gryfino/

Poradnia. Pedagogiczna. w Gryfinie /161/1 o.5.gryfino/ Tabela 1 do informacji o stanie mienia powiatowego Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu oraz ich zmiany w okresie od 1 października 2008r. do 30 września 2009r. stan na 01.10.2008r. Zwiększenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2018 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Gminy Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: I. Grunty komunalne: 1. Grunty rolne:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO Załącznik do Zarządzenie Nr BBiA.3023.1.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 marca 2017 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ 31.12.2015 R. I. Wstęp Poniższą informację stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2015 przygotowano

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej. ZARZĄDZENIE Nr GPK.0050.189.2014 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 grudnia 2014 r.. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Warka na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2008 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR G^? / S9 /17 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia ^- ^ marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.

UCHWAŁA NR G^? / S9 /17 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia ^- ^ marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego. UCHWAŁA NR G^? / S9 /17 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia ^- ^ marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Wólka z dnia 20 grudnia 2011r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Zał.Nr 13 Przemków, 10 marca 2011 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz innych nieruchomości stanowiących własność GMINY PRZEMKÓW w imieniu,

Bardziej szczegółowo