I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku"

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw komunalnych. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólnie pojęcie mienia, określone w art.44 k.c. Mienie poszczególnych gmin powstało poprzez przekształcenie mienia państwowego na mocy ustaw przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości do których Gminie Biała przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała mogą być przedmiotem obrotu tj. sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenie, oddania w trwały zarząd, mogą także być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółki. Ponadto nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, na rzecz Skarbu Państwa lub między jednostkami samorządu terytorialnego. Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt..3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych( Dz.U.2013 poz.885 ze zmianami) Informacja o stanie mienia składana jest za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Biała w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco: I. Nabycie nieruchomości W wyniku komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Biała - Decyzją Wojewody Opolskiego IN.IV.EG /184-26/10 z dnia roku stwierdził nabycie nieruchomości przez Gminę Biała następujących działek: 968/32 m.1 o pow. 0,0870 ha i 268/1 m.1 o pow. 0,0050ha położonych w Grabinie, 120/74 m.1 o pow. 0,0008ha i 121/74 m.1 o pow. 0,0010 ha położonych w Browińcu Polskim Aktem notarialnym- umową sprzedaży Repert.A.789/2015 z dnia roku Gmina Biała nabyła od Gminnej Spółdzielni,,Samopomoc Chłopska w Białej działkę zabudowaną budynkiem magazynowym nr działki 2079/1 o pow. 0,0586 ha położoną w Białej przy ul. Lipowej pod urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz udział 1/6 części w działce 1390/10 o pow. 0,0164 ha i 1/6 części w działce 2079/6 o pow. 0,0535 ha stanowiących drogę dojazdową do PSZOK.

2 Aktem notarialnym umową sprzedaży Repert.A. 3190/2015 z dnia roku nabyto od osoby fizycznej działkę zabudowaną nr działki 1370 o pow. 0,2270 ha położoną w Białej przy ulicy Stare Miasto 7 Aktem notarialnym umową sprzedaży Repert. A 3196/2015 z dnia Gmina Biała nabyła od osoby fizycznej działkę gruntu 1373 o pow. 0,0087 ha położoną w Białej. II. Zbycie nieruchomości Sprzedaż działek gruntu - Aktem notarialnym umową sprzedaży Repert.A 6216/2015 z dnia roku zbyto działki gruntu: 273/13 o pow. 0,6224 ha i 274/14 o pow. 0,0975 ha położone w Mokrej - Aktem notarialnym- umową sprzedaży Repert: A 6222/2015 z dnia roku zbyto działkę gruntu 568 o pow.0,6926 ha położoną w Białej - Aktem notarialnym- umową sprzedaży Repert: A 4549/2015 z dnia roku zbyto działkę gruntu 1777/4 m.28 o pow. 0,0114 ha położoną w Białej - Aktem notarialnym- umową sprzedaży Repert. A 5058/2015 z dnia roku zbyto działkę gruntu 289/127 o pow. 0,0059 ha położoną w Mokrej Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Aktem notarialnym umową sprzedaży Repert. A 79//2015 z dnia roku zbyto lokal mieszkalny nr 1 w Białej ul. Nyska 24 oraz udział 335/1000 części w działce 480 m. 8 o pow. 0,0517 ha - Aktem notarialnym umową sprzedaży Repert. A 2053/2015 z dnia roku zbyto lokal mieszkalny nr 1 w Białej ul. Parkowa 1 oraz udział 903/10000 części w działce 1160 m. o pow. 0,1047 ha - Aktem notarialnym umową sprzedaży Repert. A 2392/2015 z dnia roku zbyto lokal mieszkalny nr 9 w Białej ul. Rynek 13 oraz udział 47/1000 części w działkach 1098/2 o pow. 0,0178 ha i 1098/1 o pow. 0,0239 ha m.18 - Aktem notarialnym umową sprzedaży Repert. A 4561/2015 z dnia roku zbyto lokal mieszkalny stanowiący jednorodzinny budynek mieszkalny w Łączniku ul. Skowrońskiego 16 wraz z działką 547/51 m. o pow. 0,1047 ha - Aktem notarialnym umową sprzedaży Repert. A 73/2015 z dnia roku zbyto lokal mieszkalny nr 3 w Białej ul. Prudnicka 11 oraz udział 66/1000 części w działkach 1279/1,1280/1 i 1281/1 o łącznej pow. 0,0357 ha - aktem notarialnym umową sprzedaży Repert. A 328/2015 z dnia roku zbyto lokal mieszkalny nr 4 w Białej ul. Szkolna 3 oraz udział 27/100 części w działce 1050 o pow. 0,0567ha -Aktem notarialnym umową sprzedaży Repert. A 3184/2015 z dnia roku zbyto lokal mieszkalny nr 6w Białej ul. Rynek 23 oraz udział 11/100 części w działce 1114 o pow. 0,0215 ha -Aktem notarialnym umową sprzedaży Repert. A 1332/2015 z dnia roku zbyto lokal użytkowy nr 4U w Białej ul. Rynek 14 oraz udział 142/1000 części w działce 1100 o pow. 0,0465ha Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Decyzją Burmistrza Białej GN z dnia roku przekształcono na rzecz osoby fizycznej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Białej o numerach działek 1272/9 o pow. 0,0060 ha i 1272/10 o pow. 0,0051 ha - Decyzją Burmistrza Białej GN z dnia roku przekształcono na rzecz osób fizycznych prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Białej działka nr 743/7 o pow. 0,1945 ha

3 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd - Decyzja GN z roku za zgodą stron zmieniono udział 77/100części na 16/100 części w trwałym zarządzie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej w działce 96/29 m.2 o pow. 0,3118 ha położonej w Solcu. W wyniku pomiaru i podziału działek we wsi Browiniec Polski przybyło 0,1472 ha. Gmina Biała była właścicielem w dniu 31 grudnia 2015 roku nieruchomości o pow. 469,6657 ha z tego 67,4573 ha położonych jest na terenie m. Biała. Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosi ,49 zł. W użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o powierzchni 8,2168 ha o wartości ,22zł. Gmina Biała jest właścicielem 70 działek oddanych w użytkowanie wieczyste z tego 9 działek o pow. 0,4954 ha położonych jest we wsiach Mokra, Łącznik, Pogórze, Śmicz i Gostomia. 61 działek o pow. 7,7214 ha położonych jest w Białej. W 2015 roku wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Gmina Biała jest użytkownikiem wieczystym gruntu o powierzchni 0,0270 ha położonego w Białej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Grunty o pow. 5,8344 ha oddano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej, Publicznego Gimnazjum w Białej oraz na rzecz Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej. Składa się na to 27 działek o pow. 3,9124 ha położonych na obszarze wiejskim i 5 działek o pow. 1,9220 ha położonych w m. Biała. Działki gruntu o łącznej powierzchni 18,4905 ha zostały na podstawie 89 umów wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym. Umowy dzierżawy zawarto na grunty rolne, ogródki przydomowe, tereny składowe, na poszerzenie i poprawienie warunków zagospodarowania, miejsce postoju maszyn rolniczych oraz szafek telefonicznych. Zaktualizowano 1 umowę o wskaźnik cen towarów i usług. Udział Gminy Biała w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi ,00 zł i stanowi to 100% udziałów w tej spółce. Rodzaj budynku, budowli Budynki komunalne - stan na 31 grudnia 2015 roku Ilość Miasto Biała Ilość Tereny wiejskie Ilość Gmina Biała Wartość ( zł ) Budynki mieszkalne i gospodarcze ,81 Obiekty OSP ,23 Obiekty kulturalno-oświatowe ( przedszkola, świetlice, ośrodki kultury) ,71 Obiekty sportowe ,39 Obiekty usługowo-handlowe ,47 Inne obiekty ,70 Razem: ,31

4 Obciążenia nieruchomości i przysługujące Gminie Biała prawa Nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała objęte księgami wieczystymi KW OP1P/ /4, OP1P/ /8, OP1P/ /1, OP1P/ /6, OP1P/ /3 obciążone są służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego, celem umożliwienia dojazdu i przejścia do stacji transformatorowych, wjazdu do garażu, dojazdu do działek z dostępem do dróg publicznych. Nieruchomości objęte księgami wieczystymi KW 51769, KW obciążone są służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz Gminy Biała. Mienie w posiadaniu Gminy Biała W posiadaniu Gminy Biała znajdują się: nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61, nieruchomości zabudowane w Białej ul. Armii Ludowej 1,1A- Rynek 28 oraz w Białej przy ul.szkolnej 1- Reymonta 2. Wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Prudniku o zasiedzenie nieruchomości położonej w Prężynie 61 Inne informacje o mieniu W stosunku do nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała nie zgłoszono żadnych roszczeń o zwrot nieruchomości na rzecz byłych właścicieli. Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Biała według klasyfikacji rodzajowej - stan na dzień 31 grudnia 2015 roku. Rodzaj gruntu Pow. w ha miasto Biała Pow. w ha tereny wiejskie Pow. w ha Gmina Biała Użytki rolne Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone Grunty zabudowane i zurbanizowane Grunty orne 8,6936 8, , , , ,2032 Sady 0,6843 0,6843 1,9858 1,9858 2,6701 2,6701 Łąki 2,4055 1,9245 4,3796 4,4213 6,7851 6,3458 Pastwiska 1,0797 0,9171 7,3869 7,4048 8,4666 8,3219 Grunty rolne zabudowane 1,6373 1,5856 1,0939 1,1515 2,7312 2,7371 Rowy 3,1658 3, , , , ,0076 Lasy 0,1102 0,1102 1,2471 1,2471 1,3573 1,3573 Grunty zadrzewione 0,7020 0,6620 2,6511 2,6511 3,3531 3,3131 i zakrzaczone Tereny mieszkaniowe 3,7243 3,8946 3,3545 3,2798 7,0788 7,1744 Tereny 1,3215 0,5253 0,5253 0,7169 0,7962 1,2422 przemysłowe Inne tereny zabudowane 3,3711 3,2351 2,6302 2,6729 6,0013 5,9080 Zurbanizowane tereny nie- 4,4685 4,4460 0,7729 0,7729 5,2414 5,2189 zabudowane Tereny rekreacyjnowypoczynkowe 3,2500 3, , , , ,0246 Drogi 33, , , , , ,8007 Użytki kopalne - - 0,7821 0,7821 0,7821 0,7821 Grunty pod wodami Powierzchniowy mi płynącymi 0,1105 0, ,1105 0,1105

5 Powierzchniowy mi stojącymi - - 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 Tereny różne 0,2263 0, ,2263 0,2263 Nieużytki 0,6323 0,6323 1,4603 1,4603 2,0926 2,0926 Razem 68, , , , , ,6657 Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosi ,49 zł Wykaz środków trwałych będących w trwałym zarządzie Trwały zarząd - Zespół Szkolno -Przedszkolny w Białej ul. Tysiąclecia 16 wg. Decyzji GN ; GN ; GN ; GN ; GN ; GRUNTY STAN NA Obręb Nr działka Powierzchnia w ha Wartość w zł Zabudowa PSP Biała 1361/1 0, ,05 tak 1361/2 0, ,97 tak 1361/3 0, ,59 tak 1361/4 0, ,06 tak , ,30 tak SF Gostomia 70/2 0, ,00 tak SF Radostynia 318/67 0, ,00 tak 316/70 0, ,00 tak 295/71 0, ,00 tak 314/71 0, ,00 tak SF Śmicz 805 0, ,00 tak OZ Prężyna 257 0, ,48 tak OZ Solec 96/29 0, ,96 tak Razem 2, ,41 BUDYNKI, LOKALE, OBIEKTY (BUDOWLE) ORAZ ŚRODKI TRWAŁE Z KŚT wg. stanu na r. Przeznaczenie Powierzchnia użytkowa Kubatura m 3 Wartość netto (w zł) na r. (po uwzględnieniu umorzenia) PSP Biała budynek szkolny 3170, ,74 budynek gospodarczy ,94 budowle plac-z kostki brukowej ,20 urządz.tech.-okap przyścienny 2 294,36 śr.transportu- traktorek 3 600,00 PP Biała in. śr.trw.-zestaw zab-ogrod ,81 in. śr.trw.-szatkownica do jarz. 840,00

6 SF Gostomia budynek szkolny ,31 kotły-kocioł 55KW z podajnik ,47 SF Radostynia szambo 300,21 SF Śmicz budowle-plac z kostki brukowej 9 626,77 kotły-kocioł żeliwny 58.1 KW 1 189,75 piłkochwyt -urządzenie 3 527,70 OZ Prężyna kotły-kocioł 43,5KW żeliwny 1 978,89 OZ Gostomia altana z drewna 7953,83 Razem wartość netto budynków i budowli ,17 Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki ,81 Razem ,98 Wartość netto (w zł) i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2015 r. (po uwzględnieniu umorzenia na ) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej L.p. Nazwa jednostki 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Biała 2 Publiczne Biała 3 Szkoła Podstawowa Filia w Gostomii 4 Szkoła podstawowa Filia w Radostyni 5 Szkoła Podstawowa Filia w Śmiczu 6 Publiczne Oddział zamiejscowy w Prężynie 7 Publiczne Oddział Zamiejscowy w Solcu Majątek trwały netto ogółem Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2 Urządzenia techniczne i maszyny transportu GR 3-6 Inne środki w budowie Grunty , , , , , , , , , , , ,21 300, , , , , ,70 750, , , ,48 374,96 374,96 8 Publiczne 7 953, ,83

7 Oddział Zamiejscowy w Gostomii Razem , , , , , ,41 Trwały zarząd- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku ul. Fabryczna 4a Wg. Decyzji GN , GN , GN GRUNTY STAN NA Obręb Działka Powierzchnia Wartość Zabudowa w ha w zł Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączniku 505/107 0, ,84 tak 990/235 0, ,74 nie 1182/120 0, ,80 tak 504/107 0, ,92 tak Publiczne Gimnazjum w Łączniku 634/19 0, ,00 tak 1275/41 0, ,00 tak Szkoła Podstawowa Filia w Pogórzu 836/132 0, ,00 nie 875/132 0, ,00 tak 837/265 0, ,00 tak Publiczne w Łączniku 990/235 0, ,00 tak 1181/120 0, ,00 tak 1183/120 0, ,00 tak Publiczne Oddział Zamiejscowy w Brzeźnicy 466 0, ,58 tak Publiczne Oddział Zamiejscowy w Chrzelicach 600 0, ,48 tak Razem 2, ,36 BUDYNKI,LOKALE, OBIEKTY (BUDOWLE) ORAZ ŚRODKI TRWAŁE Z KŚT STAN NA ROKU Przeznaczenie Powierzchnia użytkowa w m 2 Kubatura w m 3 Wartość netto na r. ( po uwzględnieniu umorzenia) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączniku budynek szkolny ,26 budowle-plac ,25 budowle-plac zabaw ,27 in.śr.trw.obieraczka do ziemn. 837,13 Publiczne Gimnazjum w Łączniku budynek szkolny ,64 kotły-kocioł Żywiec KDO ,13 Publiczna szkoła Podstawowa Filia w Pogórzu budynek szkolny ,69 kotły-kocioł 30 KW żeliwny 4 370,34 Publiczne w Łączniku

8 budynek przedszkolny 345, ,58 Publiczne Oddział Zamiejscowy w Brzeźnicy budynek przedszkolny 98,8 6458,93 kotły-kocioł Żywiec 33KW 1 670,58 Publiczne Oddział Zamiejscowy w Chrzelicach kotły-kocioł CO 4 856,28 Razem wartość netto budynków i budowli ,62 Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki ,46 Razem ,08 Wartość netto( zł) i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2015 r. (po uwzględnieniu umorzenia na ) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku L.p. Nazwa jednostki 1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączniku 2 Publiczne Gimnazjum w Łączniku 3 Publiczna Szkoła Podstawowa Filia w Pogórzu 4 Publiczne w Łączniku 5 Publiczne Oddział Zamiejscowy w Brzeźnicy 6 Publiczne Oddział Zamiejscowy w Chrzelicach Majątek trwały netto ogółem Budynki, lokale oraz obiekty(budowle) GR 1-2 Urządzenia techniczne i maszyny G -7 transpo -rtu Inne środki w budowie Grunty , ,78 837, , , , , , , , , , , ,58 338, , , ,58 124, , ,28 207,48 Razem , , ,33 0,00 837, ,36 Trwały zarząd Publiczne Gimnazjum w Białej ul. Tysiąclecia 16 wg.decyzji RGNI /09, GN ,Gn Obręb Działka Powierzchnia w ha Wartość Zabudowana Publiczne Gimnazjum w Białej 1361/1 1361/2 1361/3 1361/ ,3113 0,1917 0,0866 0,1072 0, , , , , ,70 Razem 0, ,03

9 BUDYNKI,LOKALE, OBIEKTY (BUDOWLE) ORAZ ŚRODKI TRWAŁE Z KŚT STAN NA ROKU Przeznaczenie Powierzchnia użytkowa w m 2 Wartość netto w zł na r. Publiczne Gimnazjum w Białej Budynek szkolny 2 147, ,09 Budynek gospodarczy ,85 Urządz..tech klimatyzator 2 348,50 ASY/OY in.śr.trw-pianino cyfrowe C ,27 In.śr.trw- wykładzina dywanowa 5 897,41 In.śr.trw.-minirampa 9 209,27 Razem wartość netto budynków i budowli ,94 Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki ,45 Razem ,39 Wartość netto( zł) i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2015 r. (po uwzględnieniu umorzenia na ) Publiczne Gimnazjum w Białej L.p. Nazwa jednostki 1 Publiczne Gimnazjum w Białej Majątek trwały netto ogółem Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2 Urządzenia techniczne i maszyny transpo -rtu Inne środki Trwałe GR 8 w budowie Grunty GR 0 GR , , , , ,03 Ogółem , , ,50 0, ,95 0, ,03 Trwały zarząd Biuro Obsługi szkół Samorządowych w Białej ul. Tysiąclecia 16 wg.decyzji RGNI /09 Obręb Działka Powierzchnia w ha Wartość w zł Zabudowana Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej 1361/1 1361/2 1361/3 1361/ ,0156 0,0096 0,0043 0,0054 0, ,00 640,00 300,00 360,00 240,00 Razem 0, ,00 BUDYNKI,LOKALE, OBIEKTY (BUDOWLE) ORAZ ŚRODKI TRWAŁE Z KŚT STAN NA ROKU Wartość netto na Przeznaczenie Powierzchnia użytkowa w m 2 Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Budynek szkolny 143, ,73 Budynek gospodarczy 185,36 Razem wartość netto budynków i budowli ,09 Razem ,09

10 Wartość netto( zł) i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2015 r. (po uwzględnieniu umorzenia na ) Publiczne Gimnazjum w Białej Lp Nazwa jednostki Majątek trwały netto ogółem 1 Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2 Urządzenia techniczne i maszyny transportu Inne środki w budowie Grunty GR 3-6 GR 7 GR 8 GR , , , ,00 Ogółem , ,49 0,00 0, ,06 0, ,00 Zestawienia zbiorcze zostały sporządzone na podstawie danych własnych, uzyskanych z Referatu Finansowego oraz jednostek organizacyjnych.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Biała, dnia 15 lutego 17 roku I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 16 roku Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie 1 GMK.3023.1.2013.JZ Nowa Ruda, dnia 20 marca.2013 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie GMK.3023.1.2011.JZ Nowa Ruda, dnia 30.03.2011 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 67 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2014

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2014 INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2014 Jarosław, marzec 2015 rok A. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI Powiat Jarosławki jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, rodzaj użytków klasa pow. w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, rodzaj użytków klasa pow. w ha W Y K A Z działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Biała Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.504.2013 Burmistrza Białej z dnia 17 września 2013 w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2015

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2015 Jarosław, marzec 2016 rok Podstawa prawna sporządzenia: Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK CZELADŹ MARZEC 2017 ROK WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2016 roku została

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna. Krempna r.

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna. Krempna r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 23 marca 2011 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna Krempna 31.12.2010 r. Gmina Krempna, na dzień 31.12.2010 r. jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 69 ha + 4 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/12 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r. Przedłożona informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.130.2014 ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA 2018-2020 1 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2015r. 1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 411,7477 ha a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2016 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

Nowa Ruda, dnia roku

Nowa Ruda, dnia roku GMK.3011-1/10 Nowa Ruda, dnia 17.05.2010 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku Z A R Z Ą D Z A M

Zarządzenie nr Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku Z A R Z Ą D Z A M Zarządzenie nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH Tabela Nr ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH Lp. Opis mienia wg grup rodzajowych Pow. w (ha) wartość złotych Pow. w (ha) wartość złotych (+) zwiększenia () zmniejszenia 6 (6) Użytki rolne Grunty

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 15 listopada 2004 roku W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2004 roku Miasto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNIÓW ZA ROK 2012

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNIÓW ZA ROK 2012 G m i n a M n i ó w u l. C e n t r a l n a 9, 2 6-0 8 0 M n i ó w t e l. ( 4 1 ) 3 7 3 7 0 0 2, 3 7 3 7 0 0 4, 3 7 3 7 0 2 0 f a x : ( 4 1 ) 3 7 3 7 0 2 4 e - m a i l : u g @ m n i o w. p l w w w. m n

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata Załącznik do Uchwały nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 września 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata 2017-2019 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH Tabela Nr ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH Lp. Opis mienia wg grup rodzajowych dzień dzień Różnice Pow. w (ha) wartość złotych Pow. w (ha) wartość złotych (+) zwiększenia () zmniejszenia 6

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, marzec 2016 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8. W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2005 roku Miasto Nowy Sącz otrzymało 33 decyzje od Wojewody Małopolskiego stwierdzające nabycie przez Gminę Nowy Sącz własności nieruchomości. Skomunalizowano

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Olecko

Informacja o stanie mienia Gminy Olecko Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.55.2015 Burmistrza Olecka z dnia 27 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Gminy Olecko Powierzchnia stanowiących własność Gminy Olecko na dzień 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2017 roku Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2017 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Zał.Nr 13 Przemków, 10 marca 2011 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz innych nieruchomości stanowiących własność GMINY PRZEMKÓW w imieniu,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2016 r. Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2014 roku Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 14 listopada 2008 roku 1. Stosownie do art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, luty 2014 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA 2017 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. Warta Bolesławiecka 2017-12-31 Spis treści I. MIENIE KOMUNALNE stan na 01.01.2017r.... 4 1. GRUNTY... 4 2. BUDYNKI I LOKALE...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2018 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 016 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Rudziniec. Informacja o stanie mienia komunalnego

Wójt Gminy Rudziniec. Informacja o stanie mienia komunalnego Wójt Gminy Rudziniec Informacja o stanie mienia komunalnego Rudziniec, listopad 2008 I. WPROWADZENIE Niniejsza Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudziniec obejmuje zestawienie danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2015 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADGOSZCZ

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADGOSZCZ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2014 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADGOSZCZ sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 29 marca 2018 r. Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

2.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 575/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 15.03.2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VII/2014 Burmistrza Pyzdr z dnia 27.03.2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2013rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

Informacja. o pracy Burmistrza w okresie między sesjami. za okres od 16 kwietnia 2014r. do dnia 26 czerwca 2014 r.

Informacja. o pracy Burmistrza w okresie między sesjami. za okres od 16 kwietnia 2014r. do dnia 26 czerwca 2014 r. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami za okres od 16 kwietnia 2014r. do dnia 26 czerwca 2014 r. W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 0 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE stan na dzień 31 grudnia 2010 roku Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 lutego 2018 roku Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2017 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 1 do projektu umowy GKZP.271.6.2015 Gmina Biała, NIP: 7551912048, Regon: adres: ul. Rynek 10, 48-210 Biała 1.1 Gmina Biała-oświetlenie uliczne 1 Gmina Biała Oświetlenie Uliczne Czartowice 48-210 Biała 18306,00 2 Gmina Biała

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ r. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 I. Środki trwałe 242 38 284 84 369 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: użytki rolne grunty leśne grunty zabudowane i zurbanizowane użytki ekologiczne tereny różne nieużytki grunty

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA WASILKOWA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2014 r. INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 gru 2014 r. Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050. 69.2015 Wójta Gminy z 16 marca 2015 roku 1. Przysługujące Gminie prawo własności Własność gminy ogółem stan na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK DZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przygotowała Bożena Bartkiewicz Wewnętrzna struktura organizacyjna Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bożena Bartkiewicz

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień r.

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień r. 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień 15.11.2006 r. I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności Na ogólną powierzchnię gminy Iława wynoszącą 42 355 ha,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 013 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005. Stan mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki w roku 2005 przedstawia się następująco: Stan gruntów ogółem w gminie wynosi - 114,0

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ r. Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gmina Masłów Nieruchomoci zabudowane /budynki/ Art. 180 pkt 1 u o f.p. Prawo własności prawa majątkowe+posiadani e Rodzaj zabudowy /podział wg

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2018 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr X/16 Burmistrza Pyzdr z dnia 25.03.2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 rok. KM.6870.3.2016 I N F O R

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Trwały zarząd Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie /236/1, 236/2 w udz.8754/10000, 66, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13 o.5 m.

Trwały zarząd Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie /236/1, 236/2 w udz.8754/10000, 66, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13 o.5 m. Poz. Tabela 1 do informacji o stanie mienia powiatowego Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu oraz ich zmiany w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Tytuł władania Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XIV.183.2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Na podstawie ar.18 ust.2 pkt 9 lit.a i pkt 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Druk nr 675 Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2015 r. za okres r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2015 r. za okres r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2015 r. za okres 01.01.2015 31.12.2015r. Składniki mienia komunalnego Stan na 01.01.2015 r. Obrót mieniem (01.01.2015-31.12.2015 r.) Stan na 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień 31.12.2010 r.) I. W skład majątku gminy wchodzą nieruchomości stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni 67.2239 ha, w tym: a)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. Źródłem pochodzenia mienia komunalnego na terenie Gminy Osiek jest komunalizacja, wykup i przekazanie gruntów na rzecz Gminy,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr XVIII/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010r. I N F O R M A C J A o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 20 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia Nr 131/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2018r. Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2017r. (zawiera

Bardziej szczegółowo

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r. Kościerzyna, 2017.03.23 STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r. I. Dane dotyczące praw własności : - powierzchnia ogólna gruntów: 724,4401 ha wartość : 36.946.445,10 zł. -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016 I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2015 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY lp MIENIE GMINNE - AKTYWA TRWAŁE Stan

Bardziej szczegółowo