Monitorowanie jakości procesu kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitorowanie jakości procesu kształcenia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uczelnianego systemu zarządzania jakością w SGH Spis treści Monitorowanie jakości procesu strona 1. Cel procedury Zakres procedury Objaśnienie pojęć i skrótów Przebieg monitorowania i analizowania jakości programów nauczania Opis monitorowania i analizowania jakości programów nauczania Dokumenty związane Rejestr zmian dokumentu Cel procedury Celem procedury jest monitorowanie i analizowanie programów kierunków dotychczas realizowanych,nowych lubmodyfikowanych. W przypadku kierunków dotychczas realizowanych, wymaga programów do końca każdego roku kalendarzowego ze względu na dokonanie ewentualnych korekt przed ich wprowadzeniem do kolejnej edycji na nowy rok akademicki (zgodnie z harmonogramem prac nad tzw. Informatorem SGH, zawierającym program i plan dla nowego rocznika studentów). W przypadku modyfikacji lub zgłoszenia nowego uruchamiana jest w momencie przekazania do SKP wymaganej. 2. Zakres procedury Przedmiotem procedury jest nadzorowanie procesu projektowania i korygowania danego. Procedura dotyczy programów wszystkich kierunków prowadzonych, projektowanych lub modyfikowanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Procedurę opracowaną przez Zespół ds. Zarządzania Jakością Kształcenia zmodyfikował w kadencji rektorski zespół ds. analizy funkcjonowania tego systemu w SGH. 3. Objaśnienie pojęć i skrótów 3.1. Objaśnienie pojęć 1) jakość stopień, w jakim inherentne właściwości spełniają ustalone kryteria; 2) kierunek wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów, realizowana w sposób określony na podstawie ; 3) specjalność kierunkowa zestaw wybranych, obowiązkowych przedmiotów o określonej wyspecjalizowanej tematyce, związanych z kierunkiem ; 4) specjalność międzykierunkowa zestaw wybranych obowiązkowych przedmiotów o określonej wyspecjalizowanej tematyce, pochodzących spoza zakresu jednego ; 5) poziom studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia; 6) profil praktyczny profil lub ogólnoakademicki profil ; 7) forma studia stacjonarne lub studia niestacjonarne; 8) tytuł zawodowy tytuł licencjata lub magistra; 9) obszar zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

2 10) kompetencje cechy studenta lub absolwenta poświadczone dyplomem potwierdzającym uzyskanie zakładanych w postaci wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych; 11) efekty zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych przez studenta lub absolwenta w procesie ; 12) przedmiot podstawowy element procesu z przyporządkowaną liczbą godzin zajęć dydaktycznych oraz liczbą punktów ECTS, który student jest zobowiązany zrealizować w ramach podstawowej edukacji ekonomicznej; 13) przedmiot kierunkowy element procesu z przyporządkowaną liczbą godzin zajęć dydaktycznych oraz liczbą punktów ECTS, który student jest zobowiązany zrealizować w ramach wybranego ; 14) przedmiot związany z kierunkiem element procesu z przyporządkowaną liczbą godzin zajęć dydaktycznych oraz liczbą punktów ECTS, który student wybiera do realizacji w ramach wybranego z listy przedmiotów do wyboru; 15) punkty ECTS punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych ; jeden punkt ECTS odpowiada efektom, których uzyskanie wymaga od studenta średnio godzin nauki, przy czym liczba godzin nauki studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię zgodnie z planem oraz jego naukę własną poza zajęciami Objaśnienie skrótów jednostek organizacyjnych (pełnionych funkcji) 1) S Senat SGH; 2) RK Rada Naukowa Kolegium; 3) SKP Senacka Komisja Programowa; 4) SKD Senacka Komisja Dydaktyczna ds. Studentów i Doktorantów; 5) R Rektor; 6) PDS Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów; 7) DK Dziekan Kolegium; 8) DSL Dziekan Studium Licencjackiego; 9) DSM Dziekan Studium Magisterskiego; 10) KK Koordynator ; 11) KP Koordynator przedmiotu; 12) EK Ekperci (recenzenci); 13) DAR Dział Analityki Rektorskiej; 14) DOiL Dział Organizacji i Legislacji; 15) DRiOD Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki. 2

3 4. Przebieg monitorowania i analizowania jakości programów Wejście Przebieg procesu Odpowiedzialność Wyjście S t a r t monitorowania jakości programów Uchwała Senatu Program 1 2 Przegląd ogólnej charakteryzującej kierunek Kompletna Tak Nie Uzupełnienie ogólnej charakteryzującej kierunek 3 1) SKP 2) Przew. SKP 3) DK / KK 4 Ocena merytoryczna ogólnych założeń 6 4) SKP / RK ogólnych założeń ogólnych założeń 5 Zgodność Tak Nie Korekta ogólnych założeń 5) Przew. SKP 6) DK / KK Matryca obszarowych Matryca przedmiotowych 7 8 Weryfikacja przedmiotowych Kompletna Tak Nie Uzupełnienie charakteryzującej kierunkowe i przedmiotowe efekty 9 7) SKP 8) Przew. SKP 9) DK / KK zgodności Ocena merytoryczna Zgodność Tak Nie A Korekta 12 10) SKP / EK 11) Przew. SKP 12) DK / KK zgodności ogólnych założeń 13 Zatwierdzenie 13) Senat SGH 3

4 Przebieg monitorowania i analizowania jakości programów Wejście Przebieg procesu Odpowiedzialność Wyjście A 14 Przegląd 16 14) SKP / KK 15 Kompletna Nie Uzupełnienie lub korekta dotyczącej 15) Przew. SKP 16) DK / KK Tak 17 Zatwierdzenie projektu 17) SKP 18 Przegląd warunków (i ocena ryzyka) realizacji 18) SKP /DSL / DSM / DK Kompletna Nie Uzupełnienie lub korekta dotyczącej warunków realizacji 19) Przew. SKP 20) DK Tak Pełna dokumentacja i warunków 21 Utworzenie lub modyfikacja 22 Kontynuacja 21) Senat SGH Uchwała Senatu SGH powołująca kierunek K o n i e c 4

5 5. Opis monitorowania i analizowania jakości programów Etap Opis procesu *) Powołania Start monitorowania i analizowania jakości programów 1. Przegląd ogólnej charakteryzującej kierunek Celem jest skuteczne monitorowanie i analizowanie programów kierunków dotychczas realizowanych, nowych albo modyfikowanych. Proces ten przebiega zgodnie z corocznym harmonogramem prac SKP nad tzw. Informatorem SGH, zawierającym ofertę programową i dydaktyczną SGH na kolejny rok akademicki. Podstawą jest dokumentacja zawierająca wymagania określone w Uchwale Senatu SGH [1] ( 11, pkt 1, część I) oraz program dla danego [2]. W szczególności ogólna dokumentacja, charakteryzująca kierunek i stanowiąca podstawę monitorowania jakości, powinna zawierać niżej wymienione elementy: 1. Uzasadnienie powołania, w tym wskazanie wzorców i doświadczeń krajowych oraz zagranicznych odnośnie do projektowanego (benchmark); 2. Nazwę ; 3. Poziom związany z kierunkiem; 4. Profil związany z kierunkiem; 5. Formy określone dla ; 6. Wskazanie powiązania profili i form, w tym uzyskiwanych przez absolwentów tytułów zawodowych z poziomami dla danego ; 7. Wskazanie przyporządkowania do obszarów ; 8. Wskazanie związku na z misją, strategią i polityką jakości SGH; 9. Wskazanie ogólnych celów, możliwości zatrudnienia (typowych miejsc pracy) i możliwości kontynuacji przez absolwentów; 10. Wskazanie oczekiwanych kompetencji kandydata na studia; 11. Wskazanie zewnętrznych interesariuszy, z którymi konsultowano program ; 12. Wskazanie posiadanych warunków i możliwości realizacji (minimum kadrowe, infrastruktura, szacunkowy koszt realizacji ); 13. Program i wypełnione sylabusy przedmiotowe zgodnie z zasadami tworzenia oferty dydaktycznej w SGH i standardowym wzorcem sylabusa. Za przygotowanie wymienionej ogólnej charakteryzującej kierunek odpowiada DK, któremu podlega realizacja przedmiotów dla tego, który wnioskuje o utworzenie nowego lub wnioskował i kierunek taki już funkcjonuje w ofercie SGH. Jeżeli modyfikowany jest program ogólnouczelnianego (bez przypisania do konkretnego kolegium), to za przygotowanie odpowiada PDS i KK. Ogólna dokumentacja charakteryzująca kierunek jest przekazywana do PDS, SKP i archiwizowana przez DK oraz SKP i DAR. Celem jest jej sprawdzenie ze 1) Uchwała nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów dla kierunków pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; Uchwała nr 169 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Zasad tworzenia oferty dydaktycznej dla pierwszego i drugiego stopnia w SGH. 2) Dokumentacja zawierająca program 5

6 2. Czy dokumentacja ogólna jest kompletna? 3. Uzupełnienie ogólnej charakteryzującej kierunek 4. Ocena merytoryczna ogólnych założeń 5. Czy założenia są formalnie właściwe? 6. Korekta ogólnych założeń 7. Przegląd przedmiotowych względu na kompletność zawartych w niej informacji ogólnych, wskazanych w wyżej wymienionych punktach. Przegląd wykonywany jest przez SKP. Za wykonanie odpowiada Przewodniczący SKP. Podstawą akceptacji jest spełnienie wymagań zawartych w etapie 1. Akceptacji kompletności dokonuje Przewodniczący SKP. Uzupełnienia ogólnej charakteryzującej kierunek dokonuje DK i KK odpowiedzialni za dany kierunek. Po przeprowadzeniu uzupełnień dokumentacja przekazywana jest do SKP (etap 1). Przedmiotem oceny ogólnych założeń są wymienione niżej właściwości: 1. Uzasadnienie powołania, w tym wskazanie wzorców i doświadczeń krajowych oraz zagranicznych odnośnie do projektowanego (benchmark); 2. Dobór poziomu i profilu oraz form ; 3. Przyporządkowanie do obszarów ; 4. Związek na z misją, strategią i polityką jakości SGH; 5. Wskazanie oczekiwanych kompetencji kandydata, możliwości zatrudnienia i kontynuacji ; 6. Zakres konsultacji z zewnętrznymi interesariuszami; 7. Wskazanie ogólnych warunków i ryzyka wykonalności projektu nowego. Ocena każdej właściwości prowadzona jest przez SKP w skali dychotomicznej. Podstawą akceptacji ogólnych założeń jest pozytywny wynik oceny wszystkich analizowanych właściwości. Za przeprowadzenie oceny odpowiada organizacyjnie Przewodniczący SKP. SKP sporządza protokół oceny ogólnych założeń [3], w którym zamieszczone zostają wyniki oceny poszczególnych właściwości wraz z orzeczeniem przyjęcia lub odrzucenia ogólnych założeń. może zawierać propozycje korekt wynikających z przeprowadzonej oceny. w imieniu SKP podpisuje Przewodniczący SKP. dołączany jest do ogólnej charakteryzującej kierunek. Podstawą akceptacji jest ocena formalna spełnienia wymagań zawartych w etapie 4 i treść protokołu oceny ogólnych założeń [3]. Akceptacji formalnej dokonuje Przewodniczący SKP. W przypadku braku akceptacji formalnej ogólnych założeń, ogólna dokumentacja charakteryzująca kierunek wraz z protokołem oceny ogólnych założeń kierowana jest do DK odpowiedzialnego za realizację zajęć na danym, który może dokonać korekty względnie wnioskować o rezygnację z prowadzenia danego. W przypadku wprowadzenia zmian w jest ona kierowana ponownie do SKP (etap 1). Podstawą jest dokumentacja spełniająca wymagania określone w Uchwale Senatu SGH [1] ( 11, pkt 1, część II). W szczególności dokumentacja zawierająca kierunkowe i przedmiotowe efekty, charakteryzująca program na danym 3) ogólnych założeń 3) ogólnych założeń 4) Matryca i obszarowych 5) Matryca 6

7 i stanowiąca podstawę monitorowania jakości, powinna zawierać niżej wymienione elementy treści: 1. Listę w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zawierająca min. 20 wszystkich wskazanych ; lista nie powinna przekraczać 50; 2. Matrycę pokrycia obszarowych zgodna ze wzorem [4]; 3. Listę przedmiotów, zawierającą nazwy przedmiotów podstawowych, oraz związanych z kierunkiem; 4. Matrycę pokrycia z przedmiotowymi, zgodną ze wzorem [5]; 5. Efekty dla przedmiotów związanych z kierunkiem zamieszczone w sylabusach przedmiotów; 6. spójności z programem przedmiotu. przedmiotowych 6) przedmiotów 8. Czy dokumentacja jest kompletna? 9. Uzupełnienie charakteryzującej kierunkowe i przedmiotowe efekty 10. Ocena merytoryczna Za przygotowanie zawierającej kierunkowe i przedmiotowe efekty odpowiada DK, któremu podlega realizowanie przedmiotów dla danego. Efekty dla przedmiotów związanych z kierunkiem, zamieszczone w sylabusach przedmiotów, są przeglądane przez SKP przy współpracy z DRiOD, który kieruje sylabusy przedmiotów do merytorycznej oceny dokonywanej przez niezależnych EK (recenzentów). Recenzja [6] dotyczy zarówno oceny spójności z programem przedmiotu, jak również samego przedmiotu (wyniki recenzji programów przedmiotów uwzględniane są w etapie 14 niniejszej procedury). Przegląd przedmiotowych polega na sprawdzeniu ze względu na kompletność zawartych w niej informacji wskazanych w wyżej wymienionych punktach, w tym uwzględnieniu jedynie tych przedmiotowych, które zostały pozytywnie zrecenzowane. Przegląd wykonywany jest przez SKP. Za wykonanie i przedmiotowych odpowiada organizacyjnie Przewodniczący SKP. Podstawą akceptacji jest spełnienie wymagań zawartych w etapie 7. Akceptacji kompletności dokonuje Przewodniczący SKP. Uzupełnień charakteryzującej kierunkowe i przedmiotowe efekty dokonuje DK odpowiedzialny za realizację przedmiotów dla danego. Korekta przedmiotowych prowadzona jest przez KP i nauczycieli akademickich. Po wprowadzeniu uzupełnień dokumentacja przekazywana jest do SKP (etap 7). Podstawą merytorycznej oceny i przedmiotowych jest siła merytorycznego związku z przedmiotowymi. Ocena siły związku z przedmiotowymi jest możliwa dzięki wykorzystaniu współczynników wyrażających nasilenie merytorycznego pokrycia każdego z przez realizowany przedmiot kierunkowy. Współczynniki te powinny być zawarte w poszczególnych komórkach matrycy pokrycia 8) zgodności 7

8 przedmiotowych z kierunkowymi [5]. W przypadku silnego pokrycia efektu kierunkowego przez przedmiot, wartość współczynnika pokrycia wynosi 9, w przypadku średniego 3, natomiast w przypadku słabego 1. W przypadku braku związku między efektem kierunkowym i przedmiotowym komórka matrycy powinna pozostać pusta. Ocena stopnia pokrycia przez wszystkie przedmioty następuje poprzez sumowanie współczynników nasilenia pokrycia dla poszczególnych (w kolumnach matrycy). Podstawą akceptacji zgodności z przedmiotowymi jest wartość sumy współczynników pokrycia uzyskana dla każdego efektu kierunkowego, przy czym nie może być ona mniejsza niż 9. Ocena i akceptacja zgodności z przedmiotowymi prowadzona jest przez SKP. Za przeprowadzenie oceny merytorycznej przedmiotowych odpowiada organizacyjnie Przewodniczący SKP. SKP sporządza protokół oceny zgodności [7] potwierdzający zgodność z przedmiotowymi lub jej brak oraz wynik ich merytorycznej oceny. Wraz z matrycą pokrycia z przedmiotowymi stanowi on załącznik zawierającej kierunkowe i przedmiotowe efekty dla danego. może zawierać propozycje korekt wynikających z przeprowadzonej oceny. w imieniu SKP podpisuje Przewodniczący SKP. 11. Czy zapewniona jest formalna zgodność? 12. Korekta Podstawą akceptacji są działania określone w etapie 10. Akceptacji formalnej zgodności dokonuje Przewodniczący SKP. Zaakceptowana dokumentacja zawierająca kierunkowe i przedmiotowe efekty dla danego jest przekazywana do PDS, DK i Senatu SGH oraz archiwizowana przez SKP i DK. W przypadku braku formalnej zgodności lub negatywnej oceny ich wartości merytorycznych, dokumentacja zawierająca kierunkowe i przedmiotowe efekty wraz z protokołem oceny zgodności [7] i recenzjami [6] kierowana jest do DK odpowiedzialnego za dany kierunek, który może dokonać korekty względnie wnioskować o rezygnację z prowadzenia. W przypadku wprowadzenia zmian w, jest ona kierowana ponownie do SKP (etap 7). 7) zgodności 6) przedmiotów 13. Zatwierdzenie W przypadku dotychczasowych, nowych lub modyfikowanych kierunków, względnie po wprowadzeniu zmian dotyczących założeń lub dokonanych w wyniku wcześniejszych etapów procedury, SKP przekazuje do Senatu SGH dokumentację zawierającą kierunkowe i przedmiotowe efekty dla danego wraz z pozytywnymi opiniami SKP zawartymi w zamieszczonych do niej protokołach: 1) oceny ogólnych założeń [3] 2) oceny zgodności i ich wartości merytorycznej [7]. Senat SGH dokonuje i zatwierdzenia oraz potwierdza to na liście, stanowiącej element 3) ogólnych założeń 7) zgodności 8

9 . Po zatwierdzeniu, dokumentacja kierowana jest do SKP i PDS i archiwizowana przez SKP i DAR. W przypadku braku zatwierdzenia, dokumentacja jest przekazywana do SKP, która kieruje ją następnie do korekty (etap 12). W przypadku braku zmian w protokołach [3] i [7] wykonanych podczas dotychczas realizowanych kierunków, kierunkowe efekty nie podlegają ponownemu zatwierdzeniu przez Senat SGH i etap 13 należy pominąć. Podstawą jest dokumentacja zawierająca wymagania określone w Uchwale Senatu SGH [1] ( 11, pkt 1, część III). 14. Przegląd W szczególności dokumentacja dotycząca, charakteryzująca kierunek i stanowiąca podstawę monitorowania jakości, powinna zawierać niżej wymienione elementy treści: 1. Liczbę semestrów dla ; 2. Liczbę punktów ECTS wymaganą dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających danemu poziomowi ; 3. Plany dla wszystkich form i poziomów z przypisaną im liczbą ECTS i godzin dydaktycznych; 4. Sylabusy przedmiotów : podstawowych, obowiązkowych i do wyboru, zawierające: 1) tytuł oferty; 2) sygnaturę przedmiotu; 3) określenie liczby punktów ECTS; 4) informację o imieniu(-onach) i nazwisku(-ach) prowadzącego(ych); 5) opis cel przedmiotu; 6) program przedmiotu; 7) określenie w zakresie wiedzy (3-6 ), umiejętności (3-6 ) i kompetencji społecznych (2-4 efekty) i ich odniesienia do ; 8) opis metod walidacji poszczególnych ; 9) semestralny plan zajęć przedmiotu; 10) wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej; 11) wykaz najważniejszych publikacji autora(ów) dotyczących proponowanych zajęć; 12) sygnatury wymaganych prerekwizytów; 13) określenie wymiaru i formy zajęć; 14) określenie wymaganej znajomości języka obcego; 15) opis kryteriów selekcji studentów; 16) opis metod prowadzenia zajęć; 5. : merytoryczną i formalną przedmiotów związanych z kierunkiem [6]; 6) przedmiotów 8) 9

10 15. Czy dokumentacja jest formalnie zgodna i kompletna? 16. Korekta i uzupełnienie dotyczącej 17. Zatwierdzenie 6. Określenie zasad prowadzenia procesu dyplomowania, w tym wskazania odnośnie do: 1) warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowego; 2) terminu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego; 3) formy egzaminu dyplomowego i składu komisji egzaminacyjnej; 4) zakresu merytorycznego egzaminu; 5) zasad obliczania ostatecznego wyniku ; 6) warunków otrzymania dyplomu, w tym dyplomu z wyróżnieniem. Za przygotowanie dotyczącej odpowiada DK, któremu podlega (lub w przypadku tworzonego - ma podlegać) realizowanie przedmiotów dla danego lub PDS w przypadku dotychczasowych kierunków ogólnouczelnianych, natomiast za przygotowanie zawierających oferty przedmiotów KP i zgłaszający je nauczyciele akademiccy. programów przedmiotów są podstawą przyjęcia lub odrzucenia przedmiotu. W przypadku negatywnego wyniku recenzji, SKP informuje właściwego DK i KP o odrzuceniu przedmiotu. Celem dotyczącej jest jej sprawdzenie ze względu na kompletność zawartych w niej informacji, wskazanych w wyżej wymienionych punktach. Przegląd wykonywany jest przez SKP przy współpracy z DRiOD w zakresie weryfikacji struktury. Za wykonanie odpowiada organizacyjnie Przewodniczący SKP. Celem jest również potwierdzenie zgodności z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi regulacjami SGH. SKP sporządza protokół [8] potwierdzający przeprowadzenie oraz stwierdzający jego zgodność i kompletność. w imieniu SKP podpisuje Przewodniczący SKP. Jest on dołączany do dotyczącej. Podstawą akceptacji są wymagania zawarte w etapie 14 oraz treść protokołu [8]. Akceptacji formalnej zgodności i kompletności dokonuje Przewodniczący SKP. Niezgodna lub niekompletna dokumentacja dotycząca jest przekazywana do DK odpowiedzialnego za dany kierunek w celu dokonania jej korekty. Po wprowadzeniu zmian jest przekazywana ponownie do SKP (etap 14). W przypadku negatywnej recenzji sylabusa, korekta powinna dotyczyć również związanych z nim (etap 9). Zgodny i kompletny program podlega zatwierdzeniu przez SKP. potwierdzający przeprowadzenie [8] w imieniu SKP podpisuje Przewodniczący SKP. Zatwierdzony program wraz z zatwierdzoną przez Senat dokumentacją zawierającą kierunkowe i przedmiotowe efekty dla danego tworzy w sumie zatwierdzoną dokumentację na danym. Zatwierdzona dokumentacja jest przekazywana do PDS i DK oraz archiwizowana przez SKP i DAR. W przypadku braku zatwierdzenia, dokumentacja kierowana jest do korekty (etap 16). 8) 8) 10

11 18. Przegląd warunków realizacji 19. Czy dokumentacja dotycząca realizacji jest formalnie zgodna i kompletna? 20. Korekta i uzupełnienie dotyczącej realizacji 21. Powołanie lub modyfikacja Podstawą warunków realizacji jest dokumentacja zawierająca wymagania określone w Uchwale Senatu SGH [1] ( 11, pkt 1, część V). W szczególności dokumentacja dotycząca warunków realizacji, charakteryzująca kierunek i stanowiąca podstawę monitorowania jakości, powinna zawierać niżej wymienione elementy: 1. Wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla i stopnia ; 2. Określenie proporcji liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studiujących; 3. Opis działalności naukowej lub naukowo-badawczej (w przypadku na drugim stopniu ); 4. Wymagania wynikające z warunków prowadzenia określone przez PKA; 5. Wymagania dotyczące zasobów koniecznych do realizacji, jeśli ma to zastosowanie. Za przygotowanie dotyczącej warunków realizacji odpowiada DK, który jest inicjatorem zatwierdzonego przez Senat SGH. Za wykonanie odpowiada organizacyjnie Przewodniczący SKP. Celem jest stwierdzenie kompletności warunków realizacji oraz potwierdzenie zgodności z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi regulacjami SGH. Podstawą akceptacji są wymagania zawarte w etapie 18. Akceptacji formalnej zgodności i kompletności dokonuje Przewodniczący SKP. Niezgodna lub niekompletna dokumentacja dotycząca realizacji jest przekazywana celem korekty do DK odpowiedzialnego za realizację przedmiotów dla danego. Po wprowadzeniu zmian jest przekazywana ponownie do SKP (etap 18). Powołanie następuje w wyniku pozytywnej opinii Senatu SGH. Podstawą opinii są: zatwierdzona dokumentacja na danym oraz zaakceptowana przez SKP dokumentacja dotycząca warunków realizacji na tym [9]. Konsekwencją pozytywnej opinii Senatu SGH jest ogłoszenie decyzji o powołaniu w odpowiedniej Uchwale Senatu SGH [10]. Uchwała Senatu w tej sprawie jest przekazywana do PDS, SKP i DK oraz archiwizowana w DOiL. W wypadku negatywnej decyzji, Senat SGH formułuje zgłoszone uwagi na piśmie i kieruje je do rozpatrzenia przez SKP. Za przygotowanie uwag i przesłanie ich do SKP odpowiada Przewodniczący Senatu SGH. W przypadku niepowołania, SKP decyduje o dalszym postępowaniu w sprawie zgłoszonego oraz decyduje, w jakim zakresie należy dokonać korekty. W zależności od uwag Senatu SGH, SKP kieruje dokumentację do DK odpowiedzialnego za dany kierunek w celu: 1) uzupełnienia ogólnej charakteryzującej kierunek (etap 3); 2) korekty ogólnych założeń (etap 6); 3) uzupełnienia charakteryzującej kierunkowe i przedmiotowe efekty (etap 9); 9) Zatwierdzona dokumentacja na danym wraz z zaakceptowaną dokumentacją warunków realizacji na tym 10) Uchwała Senatu SGH powołująca kierunek 11

12 22. Kontynuacja Koniec procedury 4) korekty (etap 12); 5) korekty i uzupełnienia dotyczącej programów (etap 16); 6) korekty i uzupełnienia dotyczącej realizacji (etap 20). Następstwem wymienionych korekt i uzupełnień są działania wskazane w niniejszej procedurze po przeprowadzeniu wymienionych wyżej etapów. W przypadku dotychczas zatwierdzonych i realizowanych kierunków, roczny przegląd zgodnie z niniejszą procedurą nie powoduje konieczności ponownego potwierdzania powołania przez Senat SGH. Warunkiem kontynuacji są jednak zatwierdzone przez Senat SGH aktualne efekty oraz aktualny i zatwierdzony przez SKP program wraz z pełną i aktualną dokumentacją po przeprowadzeniu zgodnie z niniejszą procedurą. Za funkcjonowanie niniejszej procedury odpowiada R zlecając DAR wykonanie audytu obejmującego wszystkie jej etapy dla wszystkich kierunków. Na podstawie audytu procedury, DAR sporządza protokół przekazywany do PDS, SKP, DK i DAR [11]. 11) z audytu procedury *) Liczby przywołane w nawiasach kwadratowych w opisie procesu dotyczą wymienionych tam dokumentów/zapisów i stanowią odniesienie do kolumny Powołania zawierającej kody lub nazwy tych dokumentów. 6. Dokumenty związane Nr Dokument Rodzaj i nazwa dokumentu 1. Uchwała Senatu SGH Uchwała nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów dla kierunków pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Miejsce przechowywania Senat SGH W: Wykorzystanie P: Pochodzenie P: Senat SGH 2. Program Dokumentacja przygotowana przez DK dla SKP / DK P: DK 3. ogólnych założeń przygotowany przez SKP jako podsumowanie oceny merytorycznej ogólnych założeń (etap 4) SKP / DK 4. Matryca obszarowych Matryca pokrycia i obszarowych zgodna z Uchwałami nr Senatu SGH z dnia r. określającymi kierunkowe efekty oraz Uchwałą nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów dla kierunków pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. DK / SKP 5. Matryca przedmiotowych Matryca pokrycia i obszarowych zgodna z Uchwałami nr Senatu SGH z dnia r. określającymi DK / SKP 12

13 kierunkowe efekty ksztalcenia oraz Uchwałą nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów dla kierunków pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 6. przedmiotów wykonane przez niezależnych ekspertów na zlecenie DPS, obejmujące ocenę przedmiotowych oraz ocenę przedmiotu PDS / DRiOD P: niezależni eksperci zgodności Pełna dokumentacja wraz z protokołami Uchwała Senatu SGH powołująca kierunek Audyt procedury przygotowany przez SKP jako podsumowanie merytorycznej oceny (etap 10) przygotowany przez SKP jako podsumowanie (etap 14) Dokumentacja uzupełniona podczas realizacji etapów niniejszej procedury Uchwała Senatu SGH jako wynik niniejszej procedury (etap 21) z audytu niniejszej procedury SKP / DK SKP / DK SKP / DK / DAR Senat SGH SKP / DK W: Senat SGH jako podstawa decyzji powołania względnie SKP, w przypadku decyzji o dalszym postępowaniu (etap 21) W: DK w celu realizacji P: R W: PDS/SKP/DK 13

Weryfikacja i walidacja efektów kształcenia

Weryfikacja i walidacja efektów kształcenia Załącznik nr 3 do Uczelnianego systemu zarządzania jakością w SGH Spis treści Weryfikacja i walidacja strona 1. Cel procedury... 1 2. Zakres procedury... 1 3. Objaśnienie pojęć i skrótów... 1 4. Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA

MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA Spis treści Załącznik nr 1 do Uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w SGH MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA strona 1. Cel procedury... 1 2. Zakres procedury... 2 3. Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 46 ust. 1 pkt 3 statutu SGH Senat SGH uchwala, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne, podstawy prawne i słownik pojęć

Na podstawie 46 ust. 1 pkt 3 statutu SGH Senat SGH uchwala, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne, podstawy prawne i słownik pojęć Uchwała nr 97 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych dla rad wydziałów w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 64/2016/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 64/2016/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 64/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie projektowania programów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 53/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r.

Zarządzenie 53/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r. Zarządzenie 53/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70 rektora ASP z 22.11.2012 WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE OPISU KIERUNKU STUDIÓW NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: POZIOM: do wyboru jedna pozycja z listy: studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 20.3/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 20.3/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 20.3/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII 11.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 55/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r.

Zarządzenie 55/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r. Zarządzenie 55/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne dotyczące wymagań formalnych

1. Wytyczne dotyczące wymagań formalnych Załączniki 1-4 do uchwały nr 64/d/11/2011 Załącznik 1 do uchwały nr 64/d/11/2011 Wytyczne dla rad wydziałów, dotyczące przygotowania dokumentu określającego efekty kształcenia dla uruchomionych i planowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

OPIS KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW dotyczące uchwalania planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Nr 6 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Społecznej Akademii Nauk z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 284

U C H W A Ł A Nr 284 U C H W A Ł A Nr 284 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie: utworzenia nowej specjalności

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Zasady tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Załącznik do uchwały nr 169 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. Zasady tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Oferta zajęć dydaktycznych do realizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. w sprawie: zmian w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 383/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r.

Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r. Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia wytycznych obowiązujących rady podstawowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r. DN-40-2/2019 Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK Symbol procedury WSZJK/7/2014 Załącznik do Zarządzenia nr 34 Rektora PK z dnia 17 maja 2017 r. Procedura uruchomienia nowego kierunku studiów oraz zniesienia kierunku studiów Wersja procedury 03 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM Załącznik do uchwały nr 488 Senatu UZ z dn. 24.06.2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie projektowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zmiany programów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Regulamin Stosowania Systemu ECTS w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do Uchwały nr 82/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 czerwca 2017 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia

Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia Na podstawie 14 ust. 1 pkt 5 Statutu Politechniki Łódzkiej w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Organizacji potwierdzania efektów uczenia się w WAT Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach szczegółowych procedur tworzenia nowych kierunków studiów,

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia Strona 1/9 1. Cel, przedmiot i zakres działań 1.1. Celem procedury jest stworzenie powszechnie dostępnego, przejrzystego systemu weryfikacji efektów określonych i zdefiniowanych w kategoriach: wiedza,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r. UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących opracowywania programów studiów, w tym zasad

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia PROCEDURA - PROGRAM KSZTAŁCENIA WZDJK _2 Data ostatniej zmiany: 28.10.2014, 5.05.2015, 29.06.2015,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik 1 do Uchwały nr 34/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 1 Regulamin określa koncepcję i strukturę systemu potwierdzenia efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170f oraz art. 170g ustawy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wdrożenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 282

U C H W A Ł A Nr 282 U C H W A Ł A Nr 282 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZASADY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

SŁOWNIK POJĘĆ ZASADY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się stanowiące załącznik do Procedury potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych SŁOWNIK POJĘĆ 1. Efekty uczenia się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA ...

PROGRAM KSZTAŁCENIA ... PROGRAM KSZTAŁCENIA (nazwa kierunku) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: Wydział/Instytut:.. Poziom kształcenia (studiów): Profil kształcenia:.. Obszar(y) kształcenia:.. Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia

Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 72/2017 Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia określają:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z czerwca 0 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 0/0 z 5 kwietnia 0 r. w sprawie zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE MODUŁÓW

PRZYGOTOWANIE MODUŁÓW WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-S2 Opracował Sprawdził Zatwierdził Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ I. Przepisy ogólne 1 Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 000-1/2/2008 Senatu PRad. z dnia r.

Załącznik do uchwały Nr 000-1/2/2008 Senatu PRad. z dnia r. Załącznik do uchwały Nr 000-1/2/2008 Senatu PRad. z dnia 31.01.2008r. I. Wytyczne Senatu Politechniki Radomskiej dla rad wydziałów w zakresie uchwalania planów studiów i programów nauczania studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne.

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Uchwała nr 515 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170 f i g ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.),

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.), UCHWAŁA NR 436 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 grudnia 2018 r

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 grudnia 2018 r UCHWAŁA NR R.0000.85.2018 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu potwierdzania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania, przyjmowania i uruchamiania programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru arkusza samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały Uchwała Nr 24/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania i zmiany programów kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU Załącznik do Uchwały Nr 25/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 116/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 116/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 116/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących tworzenia i modyfikowania programów studiów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/ Zakres przedmiotowy uchwały 2 Podstawy prawne

UCHWAŁA Nr 1/ Zakres przedmiotowy uchwały 2 Podstawy prawne UCHWAŁA Nr 1/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Krajowych Ram Kwalifikacji Senat Politechniki Koszalińskiej, działając na

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 11 Data:

PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 11 Data: Programy kształcenia i plany Strona 1/5 1. Cel, przedmiot i zakres działań Celem procedury jest specyfikacja czynności procesu tworzenia, modyfikowania, zatwierdzania i wdrażania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi:

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Załącznik Nr 4 do Uchwały nr /2018 z dnia.... 2018 r. Rady Wydziału. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 1. Nazwa: studia doktoranckie 2. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Rozdzielnik dokumentów z wykazem odpowiedzialności na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

ZAŁĄCZNIK 1 Rozdzielnik dokumentów z wykazem odpowiedzialności na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie Dotyczy Punkt w Procedurze Dokument Czynności Częstotliwość Rozdzielnik * (czyli do kogo trafia dokument) Rada Wydziału c uruchamianie kierunków i specjalności Protokół z Rady Wydziału Zapis w protokole

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1630 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwała nr 1630 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r. Uchwała: 1630/2016 zm.: 1657/2016 Uchwała nr 1630 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim R E G U L A M I N potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo