LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI"

Transkrypt

1 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI a) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium adekwatność analizy SWOT Punkty Źródło weryfikacji spełnienia kryterium 1. Operacja tyczy lub będzie bezpośrednio wpływać na rozwój turystyki i/lub życie społeczno-kulturalne mieszkańców W analizie SWOT zwracano uwagę na niski stopień wykorzystania walorów turystycznych obszaru oraz niestatki w zakresie infrastruktury służącej rozwojowi kultury, sportu i rekreacji. W badaniach ankietowych respondenci wśród obszarów, które mogłyby wspierać Stowarzyszenie LGR STARZAWA wskazali rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich. 2. Operacja tyczy obiektu wpisanego rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków Obszar działania charakteryzuje się dużą liczbą obiektów zabytkowych. Analiza SWOT wskazuje, że część z nich jest w złym stanie technicznym, nie są zabezpieczone przed włamaniami czy zdarzeniami losowymi. STARZAWA w badaniu ankietowym respondenci wskazali między innymi odnawianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 2 wpis rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1 wpis gminnej ewidencji zabytków 0 obiekt nie wpisany żadnego z powyższych rejestrów czy ewidencji o finansowanie potwierdzające wpis obiektu rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. 3. Wpływ projektu na promocję obszaru działania LGR W analizie SWOT zwracano uwagę na niewystarczającą promocję walorów turystycznych i możliwości inwestycyjne obszaru działania LGR. W badaniach ankietowych respondenci wśród obszarów, które mogłyby wspierać Stowarzyszenie LGR STARZAWA wskazali rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich. 4. Wysokość wnioskowanej tacji Kryterium będzie preferować projekty w których poziom finansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego działania. Wśród powodów, które ograniczają podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby z terenu działania Stowarzyszenia LGR STARZAWA 44% respondentów wskazało brak pieniędzy na uruchomienie własnej działalności. 0 powyżej PLN 1 od PLN 2 mniej niż PLN

2 5. Wysokość wkładu własnego Kryterium będzie preferować projekty w których poziom finansowania [%] jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego działania. Wśród powodów, które ograniczają podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby z terenu działania Stowarzyszenia LGR STARZAWA 44% respondentów wskazało brak pieniędzy na uruchomienie własnej działalności. 0 udział własny 15-20% 1 udział własny 21-30% 2 udział własny 31-40% 3 udział własny >41% 6. Wpływ projektu na poprawę stępu dla osób niepełnosprawnych obiektów użyteczności publicznej W analizie SWOT zwracano uwagę na wykluczenie na rynku pracy niektórych grup społecznych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. o finansowanie z których wynika zakres prac służących likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych obiektów użyteczności publicznej (kumentacja techniczna). 7. Operacja tyczy tworzenia miejsc pracy dla osób, które utraciły pracę w sektorze rybackim lub ich krewnych (powinowaty pierwszego stopnia pokrewieństwa lub małżonek) W analizie SWOT zwracano uwagę na bardzo silną konkurencję na rynku - zagrożenia związane z napływem taniej ryby z zagranicy oraz stały spadek opłacalności produkcji rolniczej szczególnie rybackiej co może skutkować utratą pracy w sektorze. 8. Wnioskodawcą jest podmiot, który spełnia warunki określone w 2, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich, kryteriów wyboru Lokalnej Grupy Rybackiej realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa tycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich z dnia 29 września 2009r. i rozporządzenia zmieniającego powyższe z dnia 2 marca 2010r. Kryterium oceniane będzie na podstawie kumentów potwierdzających spełnienie przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w 2, ust. 1 w wymienionym rozporządzeniu. o finansowanie kumenty potwierdzające że podmiot spełnia warunki określone w 2, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich, kryteriów wyboru Lokalnej Grupy Rybackiej realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa tycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich z dnia 29 września 2009r. i rozporządzenia mieniającego

3 powyższe z dnia 2 marca 2010r. 9. Innowacyjny charakter operacji W analizie SWOT zwracano uwagę na niski stopień akceptacji nieuchronności zmian, akceptacji pojawiających się pomysłów innowacyjnych. Stwierdzono, że, aby w przyszłości organizacja mogła skutecznie realizować swoje cele, podejmować przedsięwzięcia o innowacyjnym charakterze należy szczególnie mocno rozwijać obszary zasobów ludzkich i zarządzania bazując na posiadanych zasobach materialnych oraz przyjąć strategię konkurencyjną, która będzie zmierzać m.in. zwiększania zlności większej absorpcji środków pomocowych i stosowania innowacyjnych rozwiązań. Znalazło to również swoje odzwierciedlenie w celach. Został przyjęty cel szczegółowy: Poprawa przygotowania dynamicznie zmieniającego się otoczenia i wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań. Kryterium będzie oceniane na podstawie opisu projektu oraz kumentów potwierdzających innowacyjność projektu. Preferowane będą nie stosowane tychczas na obszarze objętym LSROR operacje mające charakter: Innowacji technologicznych/technicznych. Przyczyniają się wspierania działalności o wysokiej wartości danej poprzez rozwój potencjału innowacyjnego, który pozwoli na osiąganie wysokich standardów jakości i zaspokojenia zapotrzebowania konsumentów na produkty rybołówstwa i howli ryb oraz wspierania działań promujących przejrzystość ekologicznych metod produkcji dla konsumentów; 1 - Projekty wykazujące podmiotu jącego; 2 - Projekty wskazujące innowacyjność na obszarze objętym LSROR (tychczas tu nie wykorzystywane); 3 - Projekty wykazujące sektora; 4 - Projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 5 lat. o finansowanie kumenty potwierdzające typ i skalę innowacyjności wydane przez stosowne instytuty badawcze. Innowacji organizacyjnych. Przyczyniają się zmian w sposobie funkcjonowania podmiotu jącego, zmian organizacji pracy, czy organizacji zarządzania. Innowacje organizacyjne związane będą z racjonalizacją organizacji lub stosowaniem jej zmieniających się przepisów prawa, czy wymogów ze strony klientów. Innowacji procesowych. Przyczyniają się wprowadzenia innowacji technicznych, tyczyć będą wprowadzenia zmian w procesie produkcji (innowacyjnych metod produkcji, w tym zarządzanie jakością, bezpieczeństwo żywności i certyfikacja procesów), czy też procesie świadczenia usług. Innowacji marketingowych. Przyczyniają się rozwoju sfery sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów rybołówstwa i howli ryb oraz innych usług.

4 5 > 3 miejsca pracy 10. Liczba miejsc pracy utworzonych i utrzymanych w sektorze rybactwa w ramach operacji i/lub liczba miejsc pracy utworzonych poza sektorem rybactwa. Obszar działania LGR charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia w województwie, stąd kryterium preferuje projekty tworzące nowe miejsca pracy. W analizie SWOT bezrobocie wymieniano jako jeden z ważniejszych czynników rozwojowych. 3 3 miejsca pracy 2 2 miejsca pracy 1 1 miejsce pracy 0 0 miejsc pracy Maksymalna liczba punktów 25 punktów b) Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia datkowych miejsc pracy poza tym sektorem Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium adekwatność analizy SWOT Punkty Źródło weryfikacji spełnienia kryterium Wysoki poziom bezrobocia, stąd kryterium preferuje projekty tworzące nowe miejsca pracy. W analizie SWOT bezrobocie wymieniano jako jeden z ważniejszych czynników rozwojowych. 5 > 3 miejsca pracy 3 3 miejsca pracy 1. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w ramach operacji poza sektorem rybactwa 2 2 miejsca pracy 1 1 miejsce pracy 0 0 miejsc pracy Operacja tyczy buwy, przebuwy obiektów i /lub w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza Operacja tyczy zagospodarowania terenu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej Operacja tyczy wyposażenia obiektów w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza W analizie SWOT zwracano uwagę na słabe zasoby kapitałowe mieszkańców, które mogą przeznaczyć na inwestycje w zakresie rozwijania zaplecza technicznego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej STARZAWA w badaniu ankietowym respondenci wskazali między innymi wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców. W analizie SWOT zwracano uwagę na słabe zasoby kapitałowe mieszkańców, które mogą przeznaczyć na inwestycje w zakresie rozwijania zaplecza technicznego związanego z prowadzeniem W analizie SWOT zwracano uwagę na słabe zasoby kapitałowe mieszkańców, które mogą przeznaczyć na inwestycje w zakresie wyposażenia zaplecza technicznego związanego z prowadzeniem o finansowanie - wpis ewidencji o finansowanie - wpis ewidencji działalności gospodarczej oraz kumentacja techniczna. o finansowanie - wpis ewidencji działalności gospodarczej oraz specyfikacja planowanego zakupu

5 wyposażenia. 5. Operacja tyczy udziału w szkoleniach lub innych przedsięwzięciach edukacyjnych w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawowych Analiza SWOT wskazuje, że wśród bezrobotnych wysoki procent stanowią osoby o niskich, lub bez żadnych kwalifikacji zawowych STARZAWA w badaniu ankietowym respondenci wskazali między innymi organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. 6. Operacja związana jest ze wsparciem dla osób niepełnosprawnych W analizie SWOT zwracano uwagę na wykluczenie na rynku pracy niektórych grup społecznych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. 7. Operacja tyczy działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, rękodzielnictwa lub usług bytowych W analizie SWOT zwracano uwagę na upadek rzemiosła oraz ograniczony stęp usług bytowych. STARZAWA w badaniu ankietowym respondenci wskazali między innymi kultywowanie tradycyjnych zawodów, rzemiosła i twórczości luwej. o finansowanie - wpis ewidencji 8. Wysokość wkładu własnego Kryterium będzie preferować projekty w których poziom finansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego działania. Wśród powodów, które ograniczają podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby z terenu działania Stowarzyszenia LGR STARZAWA 44% respondentów wskazało brak pieniędzy na uruchomienie własnej działalności. 0 wkład 5% powyżej wkładu minimalnego 1 więcej niż 5% powyżej wkładu minimalnego 9. Operacja tyczy tworzenia miejsc pracy dla osób, które utraciły pracę w sektorze rybackim lub ich krewnych (powinowaty pierwszego stopnia pokrewieństwa lub małżonek) W analizie SWOT zwracano uwagę na bardzo silną konkurencję na rynku - zagrożenia związane z napływem taniej ryby z zagranicy oraz stały spadek opłacalności produkcji rolniczej szczególnie rybackiej co może skutkować utratą pracy w sektorze.

6 10. Wnioskodawcą jest podmiot, który spełnia warunki określone w 2, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich, kryteriów wyboru Lokalnej Grupy Rybackiej realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa tycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich z dnia 29 września 2009r. i rozporządzenia zmieniającego powyższe z dnia 2 marca 2010r. Kryterium oceniane będzie na podstawie kumentów potwierdzających spełnienie przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w 2, ust. 1 w wymienionym rozporządzeniu. o finansowanie kumenty potwierdzające że podmiot spełnia warunki określone w 2, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich, kryteriów wyboru Lokalnej Grupy Rybackiej realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa tycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich z dnia 29 września 2009r. i rozporządzenia mieniającego powyższe z dnia 2 marca 2010r. 11. Innowacyjny charakter operacji W analizie SWOT zwracano uwagę na niski stopień akceptacji nieuchronności zmian, akceptacji pojawiających się pomysłów innowacyjnych. Stwierdzono, że, aby w przyszłości organizacja mogła skutecznie realizować swoje cele, podejmować przedsięwzięcia o innowacyjnym charakterze należy szczególnie mocno rozwijać obszary zasobów ludzkich i zarządzania bazując na posiadanych zasobach materialnych oraz przyjąć strategię konkurencyjną, która będzie zmierzać m.in. zwiększania zlności większej absorpcji środków pomocowych i stosowania innowacyjnych rozwiązań. Znalazło to również swoje odzwierciedlenie w celach. Został przyjęty cel szczegółowy: Poprawa przygotowania dynamicznie zmieniającego się otoczenia i wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań. Kryterium będzie oceniane na podstawie opisu projektu oraz kumentów potwierdzających innowacyjność projektu. Preferowane będą nie stosowane tychczas na obszarze objętym LSROR operacje mające charakter: Innowacji technologicznych/technicznych. Przyczyniają się wspierania działalności o wysokiej wartości danej poprzez rozwój potencjału innowacyjnego, który pozwoli na osiąganie wysokich standardów jakości i zaspokojenia zapotrzebowania konsumentów na produkty rybołówstwa i howli ryb oraz wspierania działań promujących przejrzystość ekologicznych metod produkcji dla konsumentów; 1 - Projekty wykazujące podmiotu jącego; 2 - Projekty wskazujące innowacyjność na obszarze objętym LSROR (tychczas tu nie wykorzystywane); 3 - Projekty wykazujące sektora; 4 - Projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 5 lat. o finansowanie kumenty potwierdzające typ i skalę innowacyjności wydane przez stosowne instytuty badawcze.

7 Innowacji organizacyjnych. Przyczyniają się zmian w sposobie funkcjonowania podmiotu jącego, zmian organizacji pracy, czy organizacji zarządzania. Innowacje organizacyjne związane będą z racjonalizacją organizacji lub stosowaniem jej zmieniających się przepisów prawa, czy wymogów ze strony klientów. Innowacji procesowych. Przyczyniają się wprowadzenia innowacji technicznych, tyczyć będą wprowadzenia zmian w procesie produkcji (innowacyjnych metod produkcji, w tym zarządzanie jakością, bezpieczeństwo żywności i certyfikacja procesów), czy też procesie świadczenia usług. Innowacji marketingowych. Przyczyniają się rozwoju sfery sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów rybołówstwa i howli ryb oraz innych usług. Maksymalna liczba punktów 22 punkty c) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium adekwatność analizy SWOT Punkty Źródło weryfikacji spełnienia kryterium 5 > 3 miejsca pracy 1. Liczba miejsc pracy utworzonych i utrzymanych w sektorze rybactwa w ramach operacji i/lub liczba miejsc pracy utworzonych poza sektorem rybactwa Obszar działania LGR charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia w województwie, stąd kryterium preferuje projekty tworzące nowe miejsca pracy. W analizie SWOT bezrobocie wymieniano jako jeden z ważniejszych czynników rozwojowych. 3 3 miejsca pracy 2 2 miejsca pracy 1 1 miejsce pracy 0 0 miejsc pracy 2. Operacja tyczy działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych, sportowych i rozrywkowych W analizie SWOT zwracano uwagę na niski stopień gospodarczego wykorzystania walorów turystycznych obszaru oraz słabe zaplecze sportowo-rekreacyjne. STARZAWA w badaniu ankietowym respondenci wskazali między innymi buwę i odbuwę małej infrastruktury turystycznej. o finansowanie - wpis ewidencji 3. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych W analizie SWOT zwracano uwagę na wykluczenie na rynku pracy niektórych grup społecznych zwłaszcza osób niepełnosprawnych.

8 4. Operacja tyczy działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, rękodzielnictwa lub usług bytowych W analizie SWOT zwracano uwagę na upadek rzemiosła oraz ograniczony stęp usług bytowych. STARZAWA w badaniu ankietowym respondenci wskazali między innymi kultywowanie tradycyjnych zawodów, rzemiosła i twórczości luwej. o finansowanie - wpis ewidencji 5. Operacja tyczy działalności gospodarczej w zakresie tworzenia i rozwoju systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa W analizie SWOT zwracano uwagę na słabo rozwiniętą sieć sprzedaży ryb i produktów rybnych. o finansowanie - wpis ewidencji 6. Wysokość wkładu własnego Kryterium będzie preferować projekty w których poziom finansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego działania. Wśród powodów, które ograniczają podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby z terenu działania Stowarzyszenia LGR STARZAWA 44% respondentów wskazało brak pieniędzy na uruchomienie własnej działalności. 0 wkład 5% powyżej wkładu minimalnego 1 więcej niż 5% powyżej wkładu minimalnego 7. Operacja tyczy tworzenia miejsc pracy dla osób, które utraciły pracę w sektorze rybackim lub ich krewnych (powinowaty pierwszego stopnia pokrewieństwa lub małżonek) W analizie SWOT zwracano uwagę na bardzo silną konkurencję na rynku - zagrożenia związane z napływem taniej ryby z zagranicy oraz stały spadek opłacalności produkcji rolniczej szczególnie rybackiej co może skutkować utratą pracy w sektorze. W badaniach ankietowych respondenci jako najważniejsze problemy podali wysokie bezrobocie (20%) oraz brak miejsc pracy(6%). 8. Innowacyjny charakter operacji W analizie SWOT zwracano uwagę na niski stopień akceptacji nieuchronności zmian, akceptacji pojawiających się pomysłów innowacyjnych. Stwierdzono, że, aby w przyszłości organizacja mogła skutecznie realizować swoje cele, podejmować przedsięwzięcia o innowacyjnym charakterze należy szczególnie mocno rozwijać obszary zasobów ludzkich i zarządzania bazując na posiadanych zasobach materialnych oraz przyjąć strategię konkurencyjną, która będzie zmierzać m.in. zwiększania zlności większej absorpcji środków pomocowych i stosowania innowacyjnych rozwiązań. Znalazło to również swoje odzwierciedlenie w celach. Został przyjęty cel szczegółowy: Poprawa przygotowania dynamicznie zmieniającego się otoczenia i wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań. Kryterium będzie oceniane na podstawie opisu projektu oraz kumentów potwierdzających innowacyjność projektu.preferowane będą nie stosowane tychczas na obszarze objętym LSROR operacje mające charakter: Innowacji technologicznych/technicznych. Przyczyniają się wspierania działalności o wysokiej wartości danej poprzez rozwój 1 - Projekty wykazujące podmiotu jącego; 2 - Projekty wskazujące innowacyjność na obszarze objętym LSROR (tychczas tu nie wykorzystywane); 3 - Projekty wykazujące sektora; 4 - Projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 5 lat. o finansowanie kumenty potwierdzające typ i skalę innowacyjności wydane przez stosowne instytuty badawcze.

9 potencjału innowacyjnego, który pozwoli na osiąganie wysokich standardów jakości i zaspokojenia zapotrzebowania konsumentów na produkty rybołówstwa i howli ryb oraz wspierania działań promujących przejrzystość ekologicznych metod produkcji dla konsumentów; Innowacji organizacyjnych. Przyczyniają się zmian w sposobie funkcjonowania podmiotu jącego, zmian organizacji pracy, czy organizacji zarządzania. Innowacje organizacyjne związane będą z racjonalizacją organizacji lub stosowaniem jej zmieniających się przepisów prawa, czy wymogów ze strony klientów. Innowacji procesowych. Przyczyniają się wprowadzenia innowacji technicznych, tyczyć będą wprowadzenia zmian w procesie produkcji (innowacyjnych metod produkcji, w tym zarządzanie jakością, bezpieczeństwo żywności i certyfikacja procesów), czy też procesie świadczenia usług. 9. Wnioskodawcą jest podmiot, który spełnia warunki określone w 2, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich, kryteriów wyboru Lokalnej Grupy Rybackiej realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa tycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich z dnia 29 września 2009r. i rozporządzenia zmieniającego powyższe z dnia 2 marca 2010r. Innowacji marketingowych. Przyczyniają się rozwoju sfery sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów rybołówstwa i howli ryb oraz innych usług. Kryterium oceniane będzie na podstawie kumentów potwierdzających spełnienie przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w 2, ust. 1 w wymienionym rozporządzeniu. Maksymalna liczba punktów 22 punkty o finansowanie kumenty potwierdzające że podmiot spełnia warunki określone w 2, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich, kryteriów wyboru Lokalnej Grupy Rybackiej realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa tycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich z dnia 29 września 2009r. i rozporządzenia mieniającego powyższe z dnia 2 marca 2010r.

10 Lp d) Ochrona śrowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa Opis kryterium adekwatność Źródło weryfikacji spełnienia Nazwa kryterium Punkty analizy SWOT kryterium Operacja tyczy inwestycji melioracyjnych związanych z rekultywacją, utrzymaniem i racjonalnym gospodarowaniem wodami Operacja tyczy organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie podnoszenia świamości ekologicznej Operacja tyczy przedsięwzięć służących zachowaniu i zabezpieczeniu obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody Operacja tyczy inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej lub zabiegów związanych z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródląwych W analizie SWOT zwracano uwagę na wyeksploatowanie obiektów służących retencji wód oraz wykorzystaniu ich celów innych niż produkcyjne. Analiza SWOT wskazuje, że na obszarze działania LGR obserwuje się małą świamość ekologiczną. W analizie SWOT zwracano uwagę na degradację śrowiska naturalnego. W analizie SWOT zwracano uwagę na niski poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 4 obszar działania LGR o finansowanie (kumenty poświadczające objęcie obszaru szczególną formą ochrony przyrody). o finansowanie (wyniki ekspertyz konsultacji). 5. Obszar oddziaływania operacji Będą preferowane operacje o szerszym zasięgu i oddziaływaniu. 2 jedna gmina 6. Partnerstwo w realizacji operacji 7. Operacja tyczy turystycznego wykorzystania wód śródląwych: renowacji, zabezpieczenia i oznakowania kąpielisk W analizie SWOT wskazano na niski stopień współpracy 3 sektorów w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na swoją działalność statutową. Wspólna realizacja operacji będzie sprzyjać zbywaniu świadczenia w przygotowywaniu i realizacji operacji. Kryterium będzie preferować projekty przyczyniające się dywersyfikacji wykorzystania wód oraz zwiększenia ich stępności celów rekreacyjnych. 1 jedna miejscowość 0 bez innych partnerów partnerów 3 więcej niż 2 partnerów 2 tak o finansowanie (umowy partnerskie lub porozumienia między partnerami). o finansowanie (decyzje właściwych Instytucji) Operacja tyczy tworzenia miejsc pracy dla osób, które utraciły pracę w sektorze rybackim lub ich krewnych (powinowaty pierwszego stopnia pokrewieństwa lub małżonek) Innowacyjny charakter operacji W analizie SWOT zwracano uwagę na bardzo silną konkurencję na rynku zagrożenia związane z napływem taniej ryby z zagranicy oraz stały spadek opłacalności produkcji rolniczej szczególnie rybackiej co może skutkować utratą pracy w sektorze. W analizie SWOT zwracano uwagę na niski stopień akceptacji nieuchronności zmian, akceptacji pojawiających się pomysłów innowacyjnych. Stwierdzono, że, aby w przyszłości organizacja mogła skutecznie realizować swoje cele, podejmować przedsięwzięcia o innowacyjnym charakterze należy szczególnie mocno rozwijać obszary 1 - Projekty wykazujące podmiotu jącego; 2 - Projekty wskazujące innowacyjność na obszarze o finansowanie kumenty potwierdzające typ i skalę innowacyjności wydane przez

11 zasobów ludzkich i zarządzania bazując na posiadanych zasobach materialnych oraz przyjąć strategię konkurencyjną, która będzie zmierzać m.in. zwiększania zlności większej absorpcji środków pomocowych i stosowania innowacyjnych rozwiązań. Znalazło to również swoje odzwierciedlenie w celach. Został przyjęty cel szczegółowy: Poprawa przygotowania dynamicznie zmieniającego się otoczenia i wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań. Kryterium będzie oceniane na podstawie opisu projektu oraz kumentów potwierdzających innowacyjność projektu. Preferowane będą nie stosowane tychczas na obszarze objętym LSROR operacje mające charakter: Innowacji technologicznych/technicznych. Przyczyniają się wspierania działalności o wysokiej wartości danej poprzez rozwój potencjału innowacyjnego, który pozwoli na osiąganie wysokich standardów jakości i zaspokojenia zapotrzebowania konsumentów na produkty rybołówstwa i howli ryb oraz wspierania działań promujących przejrzystość ekologicznych metod produkcji dla konsumentów; Innowacji organizacyjnych. Przyczyniają się zmian w sposobie funkcjonowania podmiotu jącego, zmian organizacji pracy, czy organizacji zarządzania. Innowacje organizacyjne związane będą z racjonalizacją organizacji lub stosowaniem jej zmieniających się przepisów prawa, czy wymogów ze strony klientów. Innowacji procesowych. Przyczyniają się wprowadzenia innowacji technicznych, tyczyć będą wprowadzenia zmian w procesie produkcji (innowacyjnych metod produkcji, w tym zarządzanie jakością, bezpieczeństwo żywności i certyfikacja procesów), czy też procesie świadczenia usług. objętym LSROR (tychczas tu nie wykorzystywane); 3 - Projekty wykazujące sektora; 4 - Projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 5 lat. stosowne instytuty badawcze. Maksymalna liczba punktów Innowacji marketingowych. Przyczyniają się rozwoju sfery sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów rybołówstwa i howli ryb oraz innych usług. 20 punktów

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące: OGŁOSZENIE O I NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ROZTOCZE Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące: OGŁOSZENIE O II NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ROZTOCZE Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.

Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne. OGŁOSZENIE O III NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ROZTOCZE Zarząd

Bardziej szczegółowo

Wskazanie kryteriów oceny operacji

Wskazanie kryteriów oceny operacji Wskazanie kryteriów oceny Kryteria oceny w ramach realizacji zostały przygotowane w oparciu o analizę SWOT obszaru oraz planowany zakres i uwzględnienie interesów sektora rybackiego LGR Dolnośląska Kraina

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI LGR Opolszczyzna

KRYTERIA WYBORU OPERACJI LGR Opolszczyzna KRYTERIA WYBORU OPERACJI LGR Opolszczyzna Nazwa kryterium Waga Punktacja Uwagi I. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Operacja dotyczy rozwoju infrastruktury

Bardziej szczegółowo

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność OPERACJA 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kryterium wyboru operacji Opis kryterium Max. ilość Punktacja Skala oceny Źródło weryfikacji spełnienia

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 29: Kryteria wyboru operacji dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Tabela nr 29: Kryteria wyboru operacji dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Tabela nr 29: Kryteria wyboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Lp Kryterium wyboru 1. Zasięg oddziaływania Opis Punktacja Mierzalność

Bardziej szczegółowo

9. KRYTERIA DO OCENY OPERACJI:

9. KRYTERIA DO OCENY OPERACJI: 9. KRYTERIA DO OCENY OPERACJI: - wzmocnienie OPERACJA 1 konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kryterium wyboru Opis kryterium Punktacja Źródło weryfikacji spełnienia

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Wniosek nr: Złożony przez: Nazwa operacji: Rodzaj operacji Osi 4 PO RYBY: Wnioskodawca reprezentuje sektor: 1. Czy realizacja

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa Wnioskodawcy. 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy. 3.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa Wnioskodawcy. 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy. 3. Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Anna Świątek Kierownik LGR Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Wniosek nr: Złożony przez: Nazwa operacji: Rodzaj operacji Osi 4 PO RYBY: Wnioskodawca reprezentuje sektor: 1. Czy realizacja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Mapa polskich LGR Oś 4: Gdzie jesteśmy? Ponad 300 LGR

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH 2011-2012 1. Wprowadzenie 2. Kryteria ewaluacji zapisane w LSROR 3. Ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Pradolina Łeby

Bardziej szczegółowo

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 4. Wdrożenie osi 4 - statystyki GŁÓWNYMI CELAMI OSI 4

Bardziej szczegółowo

Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć?

Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć? Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć? PO RYBY 2007-2013 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 finansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD

Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD Załącznik nr 11 Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD STOWARZYSZENIE SOLIDARNI W PARTNERSTWIE Podejmowanie działalności gospodarczej. I. Kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD I. CEL PROCEDURY: 1 Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ KRYTERIA FORMALNE KRYTERIUM DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOCNOKASZUBSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ

PÓŁNOCNOKASZUBSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ Załącznik do Uchwały nr.. Zarządu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z dnia...2012 r. KSIĘGA PROCEDUR zawierająca wzory dokumentów stosowanych podczas naboru i oceny operacji przez

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 1.Dwóch lub więcej zasobów 5 PKT

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 1.Dwóch lub więcej zasobów 5 PKT Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej DEFINICJA KRYTERIUM PUNKTACJA Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATÓW DO REALIZACJI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE W RAMACH LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ

ZAKRES TEMATÓW DO REALIZACJI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE W RAMACH LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZAKRES TEMATÓW DO REALIZACJI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE W RAMACH LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ 3. 1. Operacje w zakresie wzmocnienia konkurencyjności obszarów zależnych głównie od rybactwa mogą obejmować:

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 1. 2. 3. 4. Wykorzystanie lokalnych zasbów Wpływ na kulturę, edukację, turystykę, rekreacje i integracje Doświadczenie wnioskodawcy Aktywizacja grup defaworyzowanych: 5. Promocja Budowa lub przebudowa

Bardziej szczegółowo

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA PRZEDSIĘWZIĘCIE III: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ WALORÓW PRZYRODNICZYCH I TURYSTYCZNYCH OBSZARU LGD NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Wybór operacji podlegających wsparciu nastąpi spośród operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i najlepiej

Bardziej szczegółowo

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej 1 Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej zawierająca wzory dokumentów stosowanych w procedurze oceny i wyboru operacji 2 Spis treści Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie 3.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu

Przedsięwzięcie 3.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Kryteria wyboru operacji załącznik Nr 3 do ogłoszenia naboru nr 3/17 Przedsięwzięcie 3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu LP. Operacje Kryterium Zasady pkt. pkt. Opis / Sposób

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/177/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 24.10.2016 r. KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian i aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata

Projekt zmian i aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Projekt zmian i aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 L.p. Obecne zapisy w Strategii RLKS 2016-2022 Propozycja zmiany Uzasadnienie Strategia Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW Załącznik nr 5 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 0005-69-UM5000/5 KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik do uchwały Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania nr 18/2015 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik do ogłoszenia naboru

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Załącznik do Uchwały Nr 16/ZZ/2016 Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z dnia 20.10.2016r. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW Załącznik nr do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 000-69-UM000/ KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie LP NAZWA KRYTERIUM ZAKRES PUNKTÓW

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie LP NAZWA KRYTERIUM ZAKRES PUNKTÓW Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalne kryteria oceny operacji dla z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, tworzenia i rozwijania

Bardziej szczegółowo

Różnica miedzy kosztami całkowitymi

Różnica miedzy kosztami całkowitymi Lokalne kryteria wyboru operacji 1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie ludzi młodych i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1.

Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych stosowane w procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA

PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA Morze Bałtyckie Gmina Choczewo Gmina Krokowa Gmina Krokowa Gmina Władysławowo Gmina m.puck Gmina PuckPuck Gmina Gmina Gniewino Gmina Gmina Wejherowo Wejherowo Miasto

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru Karta oceny operacji () według lokalnych kryteriów LGD KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru Karta oceny operacji () według lokalnych kryteriów LGD KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU Załącznik Nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" KARTA OCENY OPERACJI

Bardziej szczegółowo

uważa dane kryterium za spełnione, należy przyznać taką ilość punktów, jaką wskazano w kolumnie 4, jeżeli uważa, że nie spełnione 0.

uważa dane kryterium za spełnione, należy przyznać taką ilość punktów, jaką wskazano w kolumnie 4, jeżeli uważa, że nie spełnione 0. Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 - Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych - w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru Załącznik nr 4. karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru KO nr 3 Wersja 1.1 Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU POZOSTAŁE OPERACJE

OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU POZOSTAŁE OPERACJE OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU POZOSTAŁE OPERACJE Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2017 LP. KRYTERIUM WAGA PUNKTACJA UWAGI ŹRÓDŁO WERYFIKACJI 1. Wnioskodawca korzystał z doradztwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy

Załącznik nr 11. Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy Załącznik nr 11 Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a) podejmowanie

Bardziej szczegółowo

niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania nowych metod

niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania nowych metod Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Wrzosowa Kraina miejsce odpoczynku Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, w tym inkubatorów przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU Kryteria oceny operacji LSR Partnerstwa Izerskiego W okresie programowania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych 1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększanie zatrudnienia oraz podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru Załącznik nr 4. karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru KO nr 3 Wersja 1.1 Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Nazwa kryterium Źródło informacji Max liczba pkt. Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego Realizacja operacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2017 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska z dnia 25.05.2017 r. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych)

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) 1. 2. kryterium Tworzenie nowych miejsc pracy (nie dotyczy operacji własnych) Operacja realizowana

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/I/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU (projekty konkursowe)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU (projekty konkursowe) LOKALNE KRYTERIA WYBORU (projekty konkursowe) WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Lp Wspólne dla wszystkich operacji 1 Realizacja wskaźników produktu określonych w LSR Udział

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu Załącznik nr 11 Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a) podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Nazwa kryterium Źródło informacji Max liczba pkt. Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego Realizacja operacji

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne znaczenie idei LGR dla sektora rybackiego i rozwoju obszarów zależnych od rybactwa

Praktyczne znaczenie idei LGR dla sektora rybackiego i rozwoju obszarów zależnych od rybactwa Praktyczne znaczenie idei LGR dla sektora rybackiego i rozwoju obszarów zależnych od rybactwa Konferencja "Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją" 2/06/2011 r. MTG Polfish 2011 r. Takie będą

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady:

Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Znak sprawy: CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU RADA LGD C1.

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Euro-Country

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Euro-Country Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Euro-Country OPERACJE INNE NIŻ PRZYCZYNIAJACE SIĘ DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PRZEDSIĘBIORCY Przedsięwzięcie I L.p. Kryterium lokalne Punktacja Opis/Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska z dnia..2018 r. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/V/2016 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania PO RYBY na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 23 kwietnia 2015r.

Podsumowanie wdrażania PO RYBY na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 23 kwietnia 2015r. Podsumowanie wdrażania PO RYBY 2007-2013 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin 23 kwietnia 2015r. Samorząd Województwa zawarł łącznie 1021 umów, co stanowi ponad 95 % wykorzystania środków

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kryterium lokalne oceny operacji. Lp. 1

Kryterium lokalne oceny operacji. Lp. 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Kryteria wyboru przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Eurogalicja w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 3/2018 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2018 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Znaczenie LSR w opracowaniu wniosków w ramach PROW Małe projekty

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Znaczenie LSR w opracowaniu wniosków w ramach PROW Małe projekty LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Znaczenie LSR w opracowaniu wniosków w ramach PROW Małe projekty MISJA Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska tworzy warunki sprzyjające innowacyjnemu wykorzystaniu ponadprzeciętnych

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI

SZCZEGÓŁOWY OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI Załączniku nr 1 do ogłoszenia. SZCZEGÓŁOWY OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI Przedsięwzięcie 1.1.1 - Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry nr 02/V/2016 z dnia 16 maja 2016r. w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany. KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Priorytetowe

Proponowane zmiany. KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Priorytetowe Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1.2.2 Kultywowanie dziedzictwa lokalnego

Bardziej szczegółowo

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Bądźmy Razem na lata Twój pomysł ma znaczenie!

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Bądźmy Razem na lata Twój pomysł ma znaczenie! Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Bądźmy Razem na lata 2014-2020 Twój pomysł ma znaczenie! Doświadczenia LGD 2007-2013 Diagnoza obszaru LGD Bądźmy Razem

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca Ankieta monitorująca Ankieta monitorująca z realizacji operacji w zakresie działania "WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY Wstęp MATERIAŁ INFORMACYJNY Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 został przygotowywany na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 z

Bardziej szczegółowo

Poznao, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Poznao, dnia 28 kwietnia 2011 r. Projekt nowelizacji Rozporządzenia z 15.10.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 PO RYBY

Bardziej szczegółowo

Projekty Grantowe RODZAJ OPERACJI LP. KRYTERIA OCENA

Projekty Grantowe RODZAJ OPERACJI LP. KRYTERIA OCENA P R O J EK T Y G R A N T O W E Projekty Grantowe RODZAJ OPERACJI LP. KRYTERIA OCENA 1. 2. Wysokość wkładu własnego. Konsultacje w Biurze LGD. 3. Fiszka projektowa. 4. Doświadczenie Wnioskodawcy 5 pkt Projekt,

Bardziej szczegółowo

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW. Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW. Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW Działanie rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Małe projekty załącznik nr 4 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji Lokalne kryteria

Bardziej szczegółowo