PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD"

Transkrypt

1 PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD I. CEL PROCEDURY: 1 Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji własnych, grantowych oraz realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Kryteria wyboru wniosków przyjmowane są łącznie z LSR przez Zarząd LGD. Kryteria wyboru zostały opracowane przez Biuro i Zarząd LGD na podstawie diagnozy i analizy SWOT i skonsultowane z Zespołem Partycypacyjnym oraz lokalną społecznością za pomocą strony internetowej LGD oraz podczas spotkań i konsultacji projektu LSR. Szczegółowe wytyczne, na podstawie, których ustalano kryteria zawiera rozdział VI LSR. Dla każdego ustalono minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek, aby mógł być wybrany do finansowania. Kierowano się w tym przypadku określonymi kryteriami, które muszą być spełnione, ważnymi z punktu widzenia LGD dla realizacji określonego celu, a wynikającymi z analizy SWOT i diagnozy obszaru. II. PRZEBIEG PROCEDURY: 3 Kryteria wyboru wniosków przyjmowane są przez Zarząd LGD. Zarząd LGD dokonuje zmian kryteriów wyboru, na wniosek: 1) Rady, 2) co najmniej 10% członków LGD, 3) z własnej inicjatywy. Zarząd dokonuje zmian kryteriów wyboru operacji na podstawie wezwań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wniosek o którym mowa w 3 ust.2 w zakresie dokonania zmiany kryteriów musi być złożony do Zarządu w formie pisemnej i zawierać: 1) uzasadnienie proponowanych zmian, 2) określenie wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania. 5. Do wniosku, o którym mowa w 3 ust.2, wnioskodawca załącza: 1) propozycje kryteriów, które: posiadają metodologię wyliczania, są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych, posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości; 2) uzasadnienie każdego proponowanego 4 Kryteria wyboru operacji zaproponowane we wniosku, o którym mowa w 3 ust.2, przed posiedzeniem, na którym są przyjmowane, poddawane są konsultacjom: 1) na forum Zarządu lub konsultacją z członkami Rady, 2) ze społecznością lokalną. Konsultacje, o których mowa powyżej, Biuro ogłasza na stronie internetowej prowadzonej przez Stowarzyszenie co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Zarządu, na którym podejmowana jest uchwała w sprawie przyjęcia zmienionych kryteriów wyboru operacji. Strona 1 z 12

2 Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmienionych kryteriów wyboru operacji Zarządowi przedstawiane są wyniki przeprowadzonych konsultacji zawierające w szczególności: 1) sposób i termin ogłoszenia konsultacji, 2) zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego. 5 Podmiotom uczestniczącym w konsultacjach, o których mowa powyżej, wysyłana jest informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji. Informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji publikowana jest na stronie Internetowej stowarzyszenia. 6 Zmienione kryteria wyboru obowiązują dla Konkursów ogłaszanych przez Zarząd po podjęciu uchwały o zmianie kryteriów. Strona 2 z 12

3 Załączniki nr 1 do Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany KRYTERIA WYBORU OPERACJI ZAKRES TEMATYCZNY PROW: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej PRZEDSIĘWZIĘCIE I: POPRAWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWO-REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ, (maksymalna liczba punktów- 60 PKT, minimalna liczba punktów 30 PKT) KRYTERIA FORMALNE OPIS ZNACZENIA Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze Ocenie podlega miejsce realizacji operacji Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym LSR Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy w oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych rejestrach.. Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Operacja jest zgodna z PROW Wykorzystanie lokalnych zasobów ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji Operacja wykorzystuje lokalne zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne lub przyrodnicze Wpływ na kulturę, edukację, turystykę, rekreacje i integracje Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na wsparcie kultury, edukacji, turystyki, sportu, miejsc rekreacji i integracji lokalnej Doświadczenie wnioskodawcy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji działań o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować PUNKTACJA Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: Dwóch lub więcej zasobów 5 PKT Jednego zasobu 2 PKT Operacja nie zakłada wykorzystania żadnego lokalnego zasobu 0 PKT Operacja ma wpływ na: 3 i więcej czynników 5 PKT 2 czynniki 2 PKT 1 czynnik 0 PKT Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji: przynajmniej jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych 2 PKT działań o podobnym charakterze 1 PKT Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji podobnych operacji 0 PKT Strona 3 z 12

4 Aktywizacja grup defaworyzowanych: Operacja jest skierowana na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, wskazanych w LSR: Co najmniej 2 grup defaworyzowanych 10 PKT Przynajmniej 1 grupy defaworyzowanej 5 PKT operacja nie jest skierowana do przedstawicieli grup defaworyzowanych 0 PKT Promocja Kryterium określa czy w ramach operacji wnioskodawca przewidział Operacja zakłada wykorzystanie logo LGD "Barcja" stworzenie/zakup materiałów oznakowanych logo LGD "Barcja" Tak 2 PKT Kryterium premiuje wnioskodawców, którzy złożyli tylko 1 wniosek w danym Wnioskodawca złożył tylko 1 wniosek o przyznanie pomocy w ramach Liczba wniosków naborze wniosków. naboru: złożonych w ramach Tak 6 PKT danego naboru Dostosowanie do Premiowane będą operacje, w ramach których powstała infrastruktura Powstała infrastruktura potrzeb osób dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych niepełnosprawnych niepełnosprawnych Tak 10 PKT 8. Inicjatywa oddolna Operacja zakłada aktywizację grup defaworyzowanych wskazanych w LSR: - osoby pow.50 r. ż, - osoby do 30 r. ż. - bezrobotni, jest dostosowana do potrzeb osób W ramach badane będzie czy projekt powstał z inicjatywy oddolnej Projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców (załączono mieszkańców, czy będzie miał wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i dokument potwierdzający) 5 PKT wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania. Brak jest dokumentu potwierdzającego 0 PKT Udział dotyczących środowiska kosztów Badany jest udział kosztów operacji dotyczący rozwiązań korzystnych dla Budżet operacji przewiduje zastosowanie rozwiązań korzystnych dla ochrony środowiska naturalnego. Dotyczy zarówno kosztów inwestycyjnych jak i środowiska naturalnego: nieinwestycyjnych. powyżej 15% budżetu 5 PKT 5-15% budżetu 2 PKT poniżej 5% budżetu 0 PK Korzystanie ze Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał ze wsparcia biura LGD w postaci Wnioskodawca korzystał ze wsparcia Biura LGD Barcja : Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i korzystał z indywidualnych wsparcia Biura LGD konsultacji i udział wnioskodawcy w organizowanych szkoleniach konsultacji w siedzibie LGD 10 PKT Barcja Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD - 5 PKT Wnioskodawca nie korzystał z pomocy merytorycznej przy wypełnianiu wniosku 0 PKT Strona 4 z 12

5 ZAKRES TEMATYCZNY PROW: ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIE II: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, HISTORYCZNEGO I PRZYRODNICZEGO (maksymalna liczba punktów- 60 PKT minimalna liczba punktów 30 PKT) KRYTERIA FORMALNE OPIS ZNACZENIA Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze Ocenie podlega miejsce realizacji operacji Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym LSR Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy w oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych rejestrach.. ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Operacja jest zgodna z PROW Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji Wykorzystanie lokalnych zasobów Operacja wykorzystuje lokalne zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne lub przyrodnicze Wpływ na kulturę, edukację, turystykę, rekreacje i integracje Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na wsparcie kultury, edukacji, turystyki, sportu, miejsc rekreacji i integracji lokalnej Status obiektu Operacja dotyczy obiektu zabytkowego lub wyznaczonej strefy ochrony konserwatorskiej PUNKTACJA Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: Dwóch lub więcej zasobów 5 PKT Jednego zasobu 2 PKT Operacja nie zakłada wykorzystania żadnego lokalnego zasobu 0 PKT Operacja ma wpływ na: 3 i więcej czynników 5 PKT 2 czynniki 2 PKT 1 czynnik 0 PKT Operacja dotoczy obiektu zabytkowego lub wyznaczonej strefy ochrony konserwatorskiej: Tak 10 PKT Strona 5 z 12

6 5. Innowacyjność operacji Doświadczenie wnioskodawcy 6. Inicjatywa oddolna 7. Promocja Operacja ma charakter innowacyjny zgodnie z definicją opisaną w LSR Operacja jest innowacyjna W skali ponadlokalnej (obszar LGD) 5 PKT Na terenie gminy 2 PKT Operacja nie jest innowacyjna 0 PKT Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji działań o charakterze Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji: podobnym do operacji, którą zamierza realizować przynajmniej jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych 2 PKT działań o podobnym charakterze 1 PKT Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji podobnych operacji 0 PKT W ramach badane będzie czy projekt powstał z inicjatywy oddolnej Projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców (załączono dokument mieszkańców, czy będzie miał wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i potwierdzający) 5 PKT wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania. Brak jest dokumentu potwierdzającego 0 PKT Kryterium określa czy w ramach operacji wnioskodawca stworzenie/zakup materiałów oznakowanych logo LGD "Barcja" 8. Zadanie inwestycyjne 9. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 10. Korzystanie ze wsparcia Biura LGD Barcja Kryterium premiuje operacje inwestycyjne przewidział Operacja zakłada wykorzystanie logo LGD "Barcja" Tak 2 PKT W ramach operacji zrealizowane zostanie zadanie inwestycyjne Tak 10 PKT Premiowane będą operacje, w ramach których powstała infrastruktura dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych lub wnioskodawca zagwarantuje udział osób niepełnosprawnych. Powstała infrastruktura niepełnosprawnych Tak 6 PKT jest dostosowana do potrzeb Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał ze wsparcia biura LGD w postaci konsultacji i udział wnioskodawcy w organizowanych szkoleniach Wnioskodawca korzystał ze wsparcia Biura LGD Barcja : Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD 10 PKT Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD - 5 PKT Wnioskodawca nie korzystał z pomocy merytorycznej przy wypełnianiu wniosku 0 PKT Strona 6 z 12 osób

7 ZAKRES TEMATYCZNY PROW: WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH; PRZEDSIĘWZIĘCIE III: INICJATYWY NA RZECZ EDUKACJI RÓŻNYCH ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH, W TYM GRUP DEFAWORYZOWANYCH ORAZ PODNOSZENIA KOMPETENCJI OSÓB ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE LSR (maksymalna liczba punktów- 60 PKT, minimalna liczba punktów 30 PKT) KRYTERIA FORMALNE Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze Ocenie podlega miejsce realizacji operacji Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym LSR Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy w oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych rejestrach.. OPIS ZNACZENIA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Operacja jest zgodna z PROW Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji PUNKTACJA Udział kosztów Badany jest udział kosztów operacji dotyczący rozwiązań korzystnych dla środowiska naturalnego. Budżet operacji przewiduje zastosowanie rozwiązań dotyczących Dotyczy zarówno kosztów inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych. korzystnych dla środowiska naturalnego: ochrony środowiska powyżej 15% budżetu 15 PKT 5-15% budżetu 5 PKT poniżej 5% budżetu 0 PK Aktywizacja grup Operacja zakłada aktywizację grup defaworyzowanych wskazanych w LSR: Operacja jest skierowana na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych: - osoby pow.50 r. ż, defaworyzowanych, wskazanych w LSR: - osoby do 30 r. ż. Co najmniej 2 grup defaworyzowanych 10 PKT - bezrobotni, Przynajmniej 1 grupy defaworyzowanej 5 PKT operacja nie jest skierowana do przedstawicieli grup defaworyzowanych 0 PKT Doświadczenie Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji działań o charakterze podobnym do operacji, Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji: wnioskodawcy którą zamierza realizować przynajmniej jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych 2 PKT Strona 7 z 12

8 Innowacyjność operacji 5. Promocja 6. Partnerstwo projektowe 7. Obszar operacji Kryterium określa czy w ramach operacji wnioskodawca przewidział stworzenie/zakup materiałów oznakowanych logo LGD "Barcja" Badany jest udział partnerów reprezentujących inny sektor niż wnioskodawca (publiczny, społeczny, gospodarczy). W celu spełnienia konieczne jest przedłożenie umowy partnerskiej z podmiotem posiadającym nr NIP i/lub KRS określającej zaangażowanie poszczególnych partnerów projektu. Kryterium określa miejsce realizacji operacji. W celu uzyskania punktów konieczna jest fizyczna realizacji realizacja na obszarze co najmniej 2 gmin. 8. Inicjatywa oddolna 9. Operacja ma charakter innowacyjny zgodnie z definicją opisaną w LSR Korzystanie ze wsparcia Biura LGD Barcja W ramach badane będzie czy projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców, czy będzie miał wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania. Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał ze wsparcia biura LGD w postaci konsultacji i udział wnioskodawcy w organizowanych szkoleniach działań o podobnym charakterze 1 PKT Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji podobnych operacji 0 PKT Operacja jest innowacyjna W skali ponadlokalnej (obszar LGD) 5 PKT Na terenie gminy 2 PKT Operacja nie jest innowacyjna 0 PKT Operacja zakłada wykorzystanie logo LGD "Barcja" Tak 2 PKT Operacja zakłada realizację projektu realizowanego w partnerstwie: Tak 6 PKT Operacja będzie realizowana na terenie min. 2 gmin Tak 5 PKT Projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców (załączono dokument potwierdzający) 5 PKT Brak jest dokumentu potwierdzającego 0 PKT Wnioskodawca korzystał ze wsparcia Biura LGD Barcja : Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD 10 PKT Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD - 5 PKT Wnioskodawca nie korzystał z pomocy merytorycznej przy wypełnianiu wniosku 0 PKT Strona 8 z 12

9 ZAKRES TEMATYCZNY PROW: PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE IV: PROMOCJA OBSZARU OBJETEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH (maksymalna liczba punktów- 60 PKT minimalna liczba punktów 30 PKT) KRYTERIA FORMALNE OPIS ZNACZENIA Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze Ocenie podlega miejsce realizacji operacji Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym LSR Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy w oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych rejestrach.. Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Operacja jest zgodna z PROW Wykorzystanie lokalnych zasobów ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW Aktywizacja defaworyzowanych: Wspólna promocja Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji Operacja wykorzystuje lokalne zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne lub przyrodnicze grup Operacja zakłada aktywizację grup defaworyzowanych wskazanych w LSR: - osoby pow.50 r. ż, - osoby do 30 r. ż. - bezrobotni, Badane jest czy operacja przewiduje działania w zakresie promocji produktów/usług lokalnych wytwarzanych/świadczonych na obszarze co najmniej 2 gmin PUNKTACJA Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: Dwóch lub więcej zasobów 5 PKT Jednego zasobu 2 PKT Operacja nie zakłada wykorzystania żadnego lokalnego zasobu 0 PKT Operacja jest skierowana na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, wskazanych w LSR: Co najmniej 2 grup defaworyzowanych 5 PKT Przynajmniej 1 grupy defaworyzowanej 2 PKT operacja nie jest skierowana do przedstawicieli grup defaworyzowanych 0 PKT W ramach operacji promowane będą produkty/usługi z obszaru co najmniej 2 gmin: Tak 5 PKT Strona 9 z 12

10 Doświadczenie wnioskodawcy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji działań o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować 5. Partnerstwo projektowe 6. Promocja 7. Innowacyjność operacji 8. Udział dotyczących środowiska Operacja ma charakter innowacyjny zgodnie z definicją opisaną w LSR kosztów Badany jest udział kosztów operacji dotyczący rozwiązań korzystnych dla środowiska ochrony naturalnego. Dotyczy zarówno kosztów inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych. 9. Obszar realizacji operacji 10. Badany jest udział partnerów reprezentujących inny sektor niż wnioskodawca (publiczny, społeczny, gospodarczy). W celu spełnienia konieczne jest przedłożenie umowy partnerskiej z podmiotem posiadającym nr NIP i/lub KRS określającej zaangażowanie poszczególnych partnerów projektu. Kryterium określa czy w ramach operacji wnioskodawca przewidział stworzenie/zakup materiałów oznakowanych logo LGD "Barcja" Kryterium określa miejsce realizacji operacji. W celu uzyskania punktów konieczna jest fizyczna realizacja na obszarze co najmniej 2 gmin. W ramach badane będzie czy projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców, czy będzie miał wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania. Wysokość wnioskowanej Kryterium premiuje wnioski o przeciętnej wartości przewidzianej w LSR kwoty pomocy Inicjatywa oddolna 1 1 Korzystanie ze wsparcia Biura LGD Barcja Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał ze wsparcia biura LGD w postaci konsultacji i udział wnioskodawcy w organizowanych szkoleniach Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji: przynajmniej jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych 2 PKT działań o podobnym charakterze 1 PKT Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji podobnych operacji 0 PKT Operacja zakłada realizację projektu realizowanego w partnerstwie: Tak 6 PKT Operacja zakłada wykorzystanie logo LGD "Barcja" Tak 2 PKT Operacja jest innowacyjna W skali ponadlokalnej (obszar LGD) 5 PKT Na terenie gminy 2 PKT Operacja nie jest innowacyjna 0 PKT Budżet operacji przewiduje zastosowanie rozwiązań korzystnych dla środowiska naturalnego: powyżej 15% budżetu 5 PKT 5-15% budżetu 2 PKT poniżej 5% budżetu 0 PK Operacja będzie realizowana na terenie min. 2 gmin Tak 5 PKT Projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców (załączono dokument potwierdzający) 5 PKT Brak jest dokumentu potwierdzającego 0 PKT Wnioskowana kwota pomocy mieści się w przedziale: powyżej do zł - 5 PKT od 5000 do zł 2 PKT powyżej zł 0 PKT Wnioskodawca korzystał ze wsparcia Biura LGD Barcja : Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD 10 PKT Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD - 5 PKT Wnioskodawca nie korzystał z pomocy merytorycznej przy wypełnianiu wniosku 0 PKT Strona 10 z 12

11 5. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO POPRZEZ PODEJMOWANIE LUB ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘWZIĘCIE V: Stworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań (maksymalna liczba punktów-60 PKT minimalna liczba punktów 30 PKT) KRYTERIA FORMALNE OPIS ZNACZENIA Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze Ocenie podlega miejsce realizacji operacji Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym LSR Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy w oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych rejestrach.. Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Operacja jest zgodna z PROW ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji Sezonowość Zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych PUNKTACJA Premiowane będą operacje tworzące całoroczne miejsca pracy. Wszystkie utworzone w ramach operacji miejsca pracy mają charakter: całoroczny 8 PKT sezonowy 0 PKT Aby uzyskać punkty w ramach kryteriów konieczne jest utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej (osoby pow.50 r. ż, osoby do 30 r. ż., bezrobotni) W ramach operacji powstanie miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej: Tak 7 PKT Kryterium bada czy planowana działalność gospodarcza wykorzystuje usługi i produkty lokalne wytwarzane na obszarze LGD Wykorzystanie lokalnych usług i produktów wytwarzanych na obszarze LGD operacja wykorzystuje produkty lokalne - 5 PKT Operacja wykorzystuje lokalne usługi - 2 PKT Kryterium niespełnione - 0 PKT Wykorzystanie lokalnych produktów i usług Strona 11 z 12

12 Udział kosztów dotyczących ochrony środowiska 5. Innowacyjność operacji Miejsca pracy Miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy Czas realizacji operacji 9. Doświadczenie wnioskodawcy 10. Korzystanie ze wsparcia Biura LGD Barcja Badany jest udział kosztów operacji dotyczący rozwiązań korzystnych dla środowiska naturalnego. Dotyczy zarówno kosztów inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych. Operacja ma charakter innowacyjny zgodnie z definicją opisaną w LSR Zakres operacji generuje nowe miejsca pracy zakłada utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne Ocenie podlega udokumentowane miejsce zameldowania wnioskodawcy w przypadku osób fizycznych lub adres siedziby/oddziału pozostałych podmiotów na obszarze objętym LSR, w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Operacja zostanie zrealizowana w okresie 9 miesięcy od dnia przyznania pomocy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji działań o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał ze wsparcia biura LGD w postaci konsultacji i udział wnioskodawcy w organizowanych szkoleniach Budżet operacji przewiduje zastosowanie rozwiązań korzystnych dla środowiska naturalnego: powyżej 15% budżetu 5 PKT 5-15% budżetu 2 PKT poniżej 5% budżetu 0 PK Operacja jest innowacyjna W skali ponadlokalnej (obszar LGD) 5 PKT Na terenie gminy 2 PKT Operacja nie jest innowacyjna 0 PKT Operacja zakłada utworzenie: Dwóch i więcej miejsc pracy - 8 PKT Jednego miejsca pracy- 4 PKT Żadnego miejsca pracy 0 PKT Wnioskodawca udokumentował miejsce zameldowania lub adres siedziby głównej na obszarze LGD: Wnioskodawca posiada miejsce zameldowania lub siedzibę na obszarze LGD w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy 5 PKT krócej niż 6 miesięcy 0 PKT Wnioskodawca pisemnie zobowiązał się do złożenia wniosku o płatność końcową w terminie do 9 m-cy od dnia przyznania pomocy: Tak 5 PKT Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji: przynajmniej jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych 2 PKT działań o podobnym charakterze 1 PKT Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji podobnych operacji 0 PKT Wnioskodawca korzystał ze wsparcia Biura LGD Barcja : Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD 10 PKT Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie LGD - 5 PKT Wnioskodawca nie korzystał z pomocy merytorycznej przy wypełnianiu wniosku 0 PKT Strona 12 z 12

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 1.Dwóch lub więcej zasobów 5 PKT

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 1.Dwóch lub więcej zasobów 5 PKT Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej DEFINICJA KRYTERIUM PUNKTACJA Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 1. 2. 3. 4. Wykorzystanie lokalnych zasbów Wpływ na kulturę, edukację, turystykę, rekreacje i integracje Doświadczenie wnioskodawcy Aktywizacja grup defaworyzowanych: 5. Promocja Budowa lub przebudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia 30.11.2017r. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia 13.06.2017r. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ KRYTERIA FORMALNE KRYTERIUM DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 03/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 03/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska Załącznik nr 1 do Uchwały nr 03/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/201703/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/201703/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/201703/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia 13.06.2017r. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/177/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 24.10.2016 r. KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM Miejsce na pieczęć LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/2/11/2015 Walnego Zebrania Członków

UCHWAŁA NR XVIII/2/11/2015 Walnego Zebrania Członków Załącznik nr 14 do protokołu nr XVIII/2/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania UCHWAŁA NR XVIII/2/11/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW PRPOPOZYCJA ZMIENIONYCH KRYTERIÓW KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru LGD Zakola Dolnej Wisły Ocena merytoryczna pod

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik do ogłoszenia naboru

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Działanie: Projekty Grantowe infrastruktura Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA PRZEDSIĘWZIĘCIE III: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ WALORÓW PRZYRODNICZYCH I TURYSTYCZNYCH OBSZARU LGD NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU Załącznik Nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" KARTA OCENY OPERACJI

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI OBOWIAZUJĄCE Lokalne kryteria wyboru operacji, dotyczące operacji realizowanych w ramach celu ogólnego 1 z wyłączeniem przedsięwzięcia: Rozwój działalności gospodarczych związanych ze stworzeniem miejsc

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5)

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 2/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji *

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji * Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łowicka.

Kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łowicka. Załącznik nr 3 do Procedury grantowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR Kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łowicka.

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS Strona1 Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych (w tym wskaźnik do realizacji :Publikacje z zakresu

Bardziej szczegółowo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka działająca na terenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O NABORZE NR 05/2017 Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/I/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik do ogłoszenia naboru wniosków nr 02/2018 Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/V/2016 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKU: I. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE

WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKU: I. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU Miejsce na pieczęć LGD KARTA WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU NUMER KONKURSU: IMIĘ i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej

Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O NABORZE NR 1/2016 Z DNIA 29.07.2016 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych 1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększanie zatrudnienia oraz podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY

PROCEDURA USTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY PROCEDURA USTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY I. CEL PROCEDURY: 1 Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji grantowych oraz realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 05/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Przedsięwzięcie 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW Załącznik do uchwały Zarządu nr 25/2018 z dnia 14.06.2018 r. KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru LGD Zakola Dolnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI .. pieczęć LGD Załącznik nr do Uchwały nr XXXV//06 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała z dnia 3 listopada 06 r. OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Załącznik do Uchwały Nr 16/ZZ/2016 Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z dnia 20.10.2016r. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 22/2018 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji ZAKRES WSPARCIA OCZEKIWANE PROJEKTY (LSR) Zakres

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 07/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Przedsięwzięcie 2.4.1 Wspieranie budowy i promocja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka działająca na terenie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Data zamieszczenia na stronie internetowej 4 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE nr 4/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej Ogłasza nabór Wniosków o w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

3 pkt wnioskodawca przedłożył zaświadczenie do wniosku o przyznanie pomocy potwierdzający ten fakt 0 pkt brak dokumentu

3 pkt wnioskodawca przedłożył zaświadczenie do wniosku o przyznanie pomocy potwierdzający ten fakt 0 pkt brak dokumentu Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13/18/Z z dnia 27.04.2018 r. Zarządu LGD Zielony Pierścień Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW Działanie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Cel ogólny Cel

Bardziej szczegółowo

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW Działanie Podejmowanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny. będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy.

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny. będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/1/Z z dnia 0.05.201 r. Zarządu LGD Zielony Pierścień Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.1.1 Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności

Bardziej szczegółowo

Chełmża, 16 listopada 2016 roku

Chełmża, 16 listopada 2016 roku SZKOLENIE ZWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW W ZAKRESIE 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Chełmża,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Małe projekty załącznik nr 4 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji Lokalne kryteria

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt Projekt Uwaga: zakres operacji dla projektów grantowych ma charakter informacyjny, w każdym projekcie grantowym zostaną wskazane cele projektu i działania możliwe do realizacji, które charakterem muszą

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Liczba uzyskanych punktów Podejmowanie działalności gospodarczej. - 1 pkt. - 3 pkt. - 1 pkt. - 4 pkt.

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Liczba uzyskanych punktów Podejmowanie działalności gospodarczej. - 1 pkt. - 3 pkt. - 1 pkt. - 4 pkt. KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR NUMER WNIOSKU: Nazwa kryterium Operacja ma wpływ na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktu

Bardziej szczegółowo

1.Zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków życia poprzez wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LSR Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków życia poprzez wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LSR Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze 6/2017 Lokalne kryteria wyboru Rozwijanie działalności gospodarczej CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Zmniejszenie bezrobocia i poprawa

Bardziej szczegółowo

Fiszka Projektowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki

Fiszka Projektowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki Fiszka Projektowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki Wnioskodawca (nazwa lub imię i nazwisko) Adres Telefon Adres e-mail Tytuł operacji Opis planowanej operacji Rodzaj zadania Proszę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Kryteria wyboru operacji LGD KRASNYSTAW PLUS L.p. Kryterium Uszczegółowienie kryterium/ Sposób oceny Uzasadnienie 1. 2. Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Operacja przewiduje

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 01/2017 KRYTERIA WYBORU 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym o funkcjach turystycznych ZAKRES WSPARCIA OCZEKIWANE PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/II/2018 Zarządu Stowarzyszenia LGD Ziemia Łęczycka z dnia 16 marca 2018 r. Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka Rodzaj

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU (projekty konkursowe)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU (projekty konkursowe) LOKALNE KRYTERIA WYBORU (projekty konkursowe) WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU Kryteria oceny operacji LSR Partnerstwa Izerskiego W okresie programowania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU Załącznik Nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" KARTA OCENY OPERACJI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW 2 do Wniosku o wybór LSR KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW I. KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW Kryteria wyboru Grantobiorców zostały przygotowane po szeregu konsultacji

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik do uchwały Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania nr 18/2015 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Lp Wspólne dla wszystkich operacji 1 Realizacja wskaźników produktu określonych w LSR Udział

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU Załącznik nr 4 do ogłoszenia naboru nr 5/2017 Lokalne kryteria wyboru Podejmowanie działalności gospodarczej CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze 1.1 CELE 1.1. Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, w tym inkubatorów przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Inne proje kty. Przedsiębiorcy i osoby fizyczne planujące działalność gospodarczą x (nie dotyczy osób fizycznych -PREMII)

Inne proje kty. Przedsiębiorcy i osoby fizyczne planujące działalność gospodarczą x (nie dotyczy osób fizycznych -PREMII) Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 19/17/Z z dnia r. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 19/17/Z z dnia r. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów Załącznik nr 2 do Uchwały nr 19/17/Z z dnia 14.07.2017 r. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.2.1 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW. Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW. Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW Działanie rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny Załącznik nr 4 do Uchwały nr 43/16/Z Zarządu z dnia 07.12.2016 r.: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany. KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Priorytetowe

Proponowane zmiany. KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Priorytetowe Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1.2.2 Kultywowanie dziedzictwa lokalnego

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 6 Regulaminu Rady CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku 1.1 Zwiększenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny Załącznik nr 6 do Uchwały nr 30/2017 Zarządu z dnia 16.11.2017 r. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.2.1 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego: Kryteria stosowane w procedurze:

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych)

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) 1. 2. kryterium Tworzenie nowych miejsc pracy (nie dotyczy operacji własnych) Operacja realizowana

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania i wyboru operacji przez Radę - organ decyzyjny LGD stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Zasady oceniania i wyboru operacji przez Radę - organ decyzyjny LGD stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór Zasady oceniania i wyboru operacji przez Radę - organ decyzyjny LGD stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA NA ŚLIWKOWYM SZLAKU. KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania

KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA NA ŚLIWKOWYM SZLAKU. KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/IV/2015/W Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku z dnia 23 grudnia 2015 r. KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I WYBORU

PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I WYBORU PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I WYBORU 1. Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych infrastrukturalnych KRYTERIUM : OPIS : PUNKTACJA : ŹRÓDŁO WERYFIKACJI Preferuje się operacje realizowane w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU POZOSTAŁE OPERACJE

OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU POZOSTAŁE OPERACJE OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU POZOSTAŁE OPERACJE Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2017 LP. KRYTERIUM WAGA PUNKTACJA UWAGI ŹRÓDŁO WERYFIKACJI 1. Wnioskodawca korzystał z doradztwa

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 09/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji 1.5.2 edukacja morska i żeglarska na obszarze

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 08/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji 1.3.4 promowanie dziedzictwa rybackiego ZAKRES

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Liczba uzyskanych punktów Rozwijanie działalności gospodarczej. - 1 pkt. - 3 pkt. - 1 pkt. - 2 pkt.

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Liczba uzyskanych punktów Rozwijanie działalności gospodarczej. - 1 pkt. - 3 pkt. - 1 pkt. - 2 pkt. KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Załącznik nr 6 do procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Nazwa kryterium Operacja ma wpływ na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu.

Bardziej szczegółowo

10 pkt wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej 100 tys. zł. 1. Wnioskowana kwota pomocy

10 pkt wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej 100 tys. zł. 1. Wnioskowana kwota pomocy Kryteria dla przedsięwzięcia 1.1.1. Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanego z podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19. Data zamieszczenia na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 14 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE Nr 2/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Punktacja. 2 2 pkt dotyczy O pkt nie dotyczy. Wniosek 4 4 pkt dotyczy 0 pkt nie dotyczy

Punktacja. 2 2 pkt dotyczy O pkt nie dotyczy. Wniosek 4 4 pkt dotyczy 0 pkt nie dotyczy Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie IGD Stobrawski Zielony Szlak, z wyłączeniem Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony

Bardziej szczegółowo

Kryteria dostępu (warunkujące możliwość skorzystania ze wsparcia)

Kryteria dostępu (warunkujące możliwość skorzystania ze wsparcia) Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016-2023

Bardziej szczegółowo

uważa dane kryterium za spełnione, należy przyznać taką ilość punktów, jaką wskazano w kolumnie 4, jeżeli uważa, że nie spełnione 0.

uważa dane kryterium za spełnione, należy przyznać taką ilość punktów, jaką wskazano w kolumnie 4, jeżeli uważa, że nie spełnione 0. Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 - Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych - w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa

Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa LOKALNE KRYTERA WYBORU OPERACJI Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa listopad, 2017 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/17 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 9 listopada 2017 r. Lokalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." 15.10.2018 r. INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Lokalna Grupa Działania Ziemia

Bardziej szczegółowo

Karta 1 Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena

Karta 1 Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena Karta Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena Kryterium spełnienia TAK NIE ETAP.0.0. Opis Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/17/Z z dnia 16.2.217 r. Zarządu LGD Zielony Pierścień Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Ogłoszenie o naborze

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych) Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry nr 03/V/2016 z dnia 16 maja 2016r.w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU Załącznik nr do wniosku o wybór LSR LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU . Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich NUMER KONKURSU NUMER WNIOSKU DATA WPŁYWU TYTUŁ PROJEKTU NAZWA WNIOSKODAWCY PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.2 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU Załącznik Nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" KARTA OCENY OPERACJI

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Nazwa kryterium Źródło informacji Max liczba pkt. Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego Realizacja operacji

Bardziej szczegółowo