9. KRYTERIA DO OCENY OPERACJI:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. KRYTERIA DO OCENY OPERACJI:"

Transkrypt

1 9. KRYTERIA DO OCENY OPERACJI: - wzmocnienie OPERACJA 1 konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kryterium wyboru Opis kryterium Punktacja Źródło weryfikacji spełnienia kryterium 1. Doświadczenie Oceniane będzie doświadczenie Liczba zrealizowanych Dokumenty potwierdzające projektów projektów w ostatnich zakooczenie realizacji projektu projektów z udziałem finansowania zewnętrznego, w tym Unii Europejskiej. 5 latach: - nie mniej niż 2-2 pkt lub jego etapu (m.in.: wniosek o płatnośd, decyzja właściwych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ostatnich pkt - brak zrealizowanych projektów - 0 pkt instytucji o zatwierdzeniu płatności, wyciąg z banku potwierdzający dokonanie płatności, sprawozdanie z 5 latach. realizacji projektu) 2. Zgodnośd z preferowanymi kategoriami Premiowane będą operacje, wpisujące się w kategorie wskazanych przez mieszkaoców obszaru jako Planowana operacja mieści się w: - co najmniej 3 z preferowanych kategorii - 15 pkt, preferowane: - zwiększenie dostępu do Internetu, - poprawa infrastruktury gminnej, w tym: chodniki, parkingi, dojazdy, tereny zielone, inna infrastruktura komunalna, - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, - rozwój turystyki i rekreacji, w tym przystanie, punkty widokowe, - promocja terenu LGR. - w dwóch spośród preferowanych kategorii - 10 pkt, - w jednej spośród preferowanych kategorii - 5 pkt, - nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii - 0 pkt. 3. Profil działalności. Premiowani będą prowadzący działalnośd rybacką na obszarze LGR - Wnioskodawca prowadzi działalnośd rybacką - 2 pkt, - wnioskodawca nie prowadzi działalności rybackiej - 0 pkt. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rybackiej (m.in.: pozwolenie wodno prawne uprawnionego do rybactwa, wypis z ewidencji gruntów dotyczący powierzchni pod stawami rybnymi nie mniejszej niż 1 ha, posiadanie numeru identyfikacji weterynaryjnej w sektorze akwakultury) 4. Wpły Preferowane będą operacje, których realizacja przyczyni się Wnioskowana operacja przyczyni się do realizacji: osiągnięcie do osiągnięcia więcej niż 1 celu - min. 3 celów szczegółowych celów szczegó- szczegółowego określonego LSROR - 8 pkt, łowych LSROR. w LSROR. - 2 celów szczegółowych LSROR - 5 pkt 5.Siedziba lub adres zamieszkania i miejsce działania Intencją jest wspieranie lokalnych podmiotów, dlatego też preferowane będą operacje realizowane przez wnioskodawców mających siedzibę lub adres zamieszkania na obszarze działania LGR i jednocześnie koncentrujących tam swoją działalnośd. działalnośd na terenie obszaru objętego LSROR 2 pkt. - siedziba lub adres zamieszkania poza obszarem objętym LSROR, ale działalnośd skoncentrowana na obszarze LGR - 1 pkt. - siedziba lub adres zamieszkania wypis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający adres zamieszkania i miejsce dotychczasowego działania poza obszarem objętym LSROR 0 pkt.

2 6. Członkostwo Premiowane będą operacje zgłaszane - Wnioskodawca jest Dokumentacja LGR; dane przez członków LGR mających członkiem LGR i ma we wniosku w LGR. uregulowane składki członkowskie. uregulowane składki członkowskie - 2 pkt, - wnioskodawca nie jest członkiem LGR lub nie posiada uregulowanych składek członkowskich - 0 pkt. 7. Geograficzny zakres korzyści Oceniany jest zasięg oddziaływania oraz powszechnośd Korzyści lub oddziaływanie dotyczy: z pożytków z jej realizacji. Preferowane - obszaru większego niż teren są te operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak największy obszar LSROR. 3 gmin - 5 pkt, - obszaru 1-3 gmin - 3 pkt, - jednej miejscowości - 1 pkt. 8. Innowacyjny charakter Oceniane będzie nowatorstwo w odniesieniu do działalności rybackiej na obszarze LGR. Może to oznaczad zastosowanie pomysłów i rozwiązao znanych i stosowanych na innych obsza- W projekcie: - przewiduje się innowa- cje - 2 pkt, - nie przewiduje się innow- acji - 0 pkt. rach, jednak mających charakter 9. Wpły innowacji na terenie LGR. Z uwagi na stosunkowo wysoki poziom bezrobocia na obszarze Liczba planowanych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne na tworzenie objętym LSROR, oceniana będzie etaty średnioroczne: miejsc pracy. korzyśd społeczna pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy. Preferowane będą operacje wskazujące na utworzenie jak największej liczby nowych miejsc - powyżej 3-10 pkt, - od 2 do 3-8 pkt, pkt, - żadnych miejsc pracy - 0 pkt pracy. Maksymalnie 48 pkt

3 OPERACJA 2 - restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Kryterium wyboru Opis kryterium Punktacja Źródło weryfikacji spełnienia kryterium 1. Wpły poprawę Preferowane będą operacje, które pozytywnie wpłyną na rozwój - Operacja dotyczy rodzajów działalności mających znaczenie warunków lub ograniczenie zaniku sektora dla poprawy warunków prowadzenia rybackiego na obszarze objętym prowadzenia rybactwa rybactwa LSROR. Szczególnie premiowane i dywersyfikacji dochodów i dywersyfikację będą operacje polegające na podmiotów działających w dochodów poprawie warunków prowadzenia sektorze rybactwa - 15 pkt, podmiotów działalności rybackiej. - operacja nie dotyczy działających Premiowane będą także operacje rodzajów działalności w sektorze umożliwiające dywersyfikację mających duże znaczenie dla rybactwa. dochodów osób prowadzących poprawy warunków prowadzenia działalnośd rybacką (zwłaszcza rybactwa i dywersyfikacji w zakresie obsługi turystyki dochodów podmiotów i rekreacji), a także operacje działających w sektorze związane z wykorzystaniem rybactwa - 0 pkt. i pielęgnowaniem tradycji rybactwa na terenie LGR. 2. Wpły Z uwagi na stosunkowo wysoki poziom bezrobocia na obszarze objętym LSROR, Liczba planowanych miejsc pracy w przelicze- na tworzenie oceniana będzie korzyśd społeczna niu na pełne etaty miejsc pracy. pod kątem tworzenia średnioroczne: nowych miejsc pracy. Preferowane będą operacje wskazujące na utworzenie jak największej liczby nowych miejsc pracy. - powyżej 3-10 pkt, - od 2 do 3-8 pkt, pkt, - żadnych miejsc pracy - 0 pkt. 3. Wpły Preferowane będą operacje, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia Wnioskowana operacja przyczyni się do realizacji: na osiągnięcie więcej niż 1 celu szczegółowego - min. 3 celów szczegółowych celów szczegó- określonego w LSROR. LSROR - 8 pkt, łowych LSROR. - min. 2 celów szczegółowych LSROR - 5 pkt.

4 4. Doświadczenie Oceniane będzie doświadczenie Liczba zrealizowanych Dokumenty potwierdzające projektów w ostatnich zakooczenie realizacji projektu projektów projektów z udziałem finansowania zewnętrznego, w tym Unii Europejskiej. 5 latach: - nie mniej niż 2-2 pkt lub jego etapu (m.in.: wniosek o płatnośd, finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ostatnich pkt - brak zrealizowanych projektów - 0 pkt decyzja właściwych instytucji o zatwierdzeniu płatności, wyciąg z banku potwierdzający dokonanie płatności, sprawozdanie z 5 latach. realizacji projektu) 5. Oddziaływanie Preferowane będą operację, w których Planowany jest wpływ Załączniki do wniosku planuje się poprawę stanu środowiska na środowisko naturalne: (wyniki ekspertyz, środowisko naturalne. naturalnego lub brak negatywnego wpływu. Niezbędne będzie przedstawienie weryfikowalnych opinii i ekspertyz. - pozytywny - 5 pkt, - neutralny - 3 pkt, - negatywny - 0 pkt. konsultacji). 6. Innowacyjny charakter Oceniane będzie nowatorstwo w odniesieniu do działalności rybackiej na obszarze LGR. Może to oznaczad zastosowanie pomysłów i rozwiązao znanych i stosowanych na innych obszarach, W projekcie: - przewiduje się innowacje - 2 pkt, - nie przewiduje się innowacji - 0 pkt. jednak mających charakter innowacji na terenie LGR. 7. Członkostwo Premiowane będą operacje - Wnioskodawca jest Dokumentacja LGR; zgłaszane przez członków LGR członkiem LGR i ma dane w LGR. mających uregulowane składki uregulowane składki we wniosku członkowskie. członkowskie - 2 pkt, - wnioskodawca nie jest członkiem LGR lub nie posiada uregulowanych składek członkowskich - 0 pkt. 8. Geograficzny zakres korzyści Oceniany jest zasięg oddziaływania oraz powszechnośd Korzyści lub oddziaływanie dotyczy: z pożytków z jej realizacji. Preferowane - obszaru większego niż teren są te operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak największy obszar LGR 3 gmin - 5 pkt, - obszaru 1-3 gmin - 3 pkt, - jednej miejscowości - 1 pkt. 9. Siedziba lub adres zamieszkania i miejsce działania Intencją jest wspieranie lokalnych podmiotów, dlatego też preferowane będą operacje realizowane przez wnioskodawców mających siedzibę lub adres zamieszkania na obszarze działania LGR i jednocześnie koncentrujących tam swoją działalnośd. działalnośd na terenie obszaru objętego LSROR 2 pkt. - siedziba lub adres zamieszkania poza obszarem objętym LSROR, ale działalnośd skoncentrowana na obszarze LGR - 1 pkt. - siedziba lub adres wypis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający adres zamieszkania zamieszkania i miejsce dotychczasowego działania poza obszarem objętym LSROR 0 pkt. Maksymalnie 51 pkt

5 OPERACJA 3 - podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Kryterium wyboru Opis kryterium Punktacja Źródło weryfikacji spełnienia kryterium 1. Doświadczenie Oceniane będzie doświadczenie Liczba zrealizowanych Dokumenty projektów w ostatnich potwierdzające projektów projektów z udziałem finansowania zewnętrznego, 5 latach: - nie mniej niż 2-2 pkt zakooczenie realizacji projektu lub jego etapu finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ostatnich w tym Unii Europejskiej pkt - brak zrealizowanych projektów - 0 pkt (m.in.: wniosek o płatnośd, decyzja właściwych instytucji o zatwierdzeniu płatności, 5 latach. wyciąg z banku potwierdzający dokonanie płatności, sprawozdanie z 2. Zgodnośd z preferowanymi kategoriami Premiowane będą operacje, wpisujące się w kategorie wskazane przez mieszkaoców obszaru jako preferowane: - tworzenie i rozwój alternatywnych systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa lub ich promocja, - rozwój usług dotyczących wyżywienia, sportu, rozrywki i rekreacji, handlu detalicznego lub opieki zdrowotnej. Planowana operacja jest: - zbieżna z co najmniej 2 spośród preferowanych kategorii - 10 pkt, - zbieżna z 1 spośród preferowanych kategorią - 5 pkt, - rozbieżna tematycznie z preferowanymi kategoriami - 0 pkt. realizacji projektu) 3. Wpły Z uwagi na stosunkowo wysoki poziom bezrobocia na obszarze Liczba planowanych miejsc pracy w przeli0czeniu na pełne na tworzenie objętym LSROR, oceniana będzie etaty średnioroczne: miejsc pracy. korzyśd społeczna pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy. Preferowane będą operacje wskazujące na utworzenie jak największej liczby nowych miejsc pracy. - powyżej 3-10 pkt, - od 2 do 3-8 pkt, pkt, - żadnych miejsc pracy - 0 pkt 4. Wpły Preferowane będą operacje, których realizacja przyczyni się Wnioskowana operacja przyczyni się do realizacji: osiągnięcie do osiągnięcia więcej niż 1 celu - nie mniej niż 3 celów celów szczegó- szczegółowego określonego szczegółowych LSROR - 8 pkt, łowych LSROR. w LSROR. - 2 celów szczegółowych LSROR - 5 pkt. 5. Geograficzny zakres korzyści Oceniany jest zasięg oddziaływania oraz powszechnośd pożytków z jej realizacji. Korzyści lub oddziaływanie dotyczy: z Preferowane są te operacje, które - obszaru większego niż teren swoim zasięgiem obejmują jak największy obszar LGR 3 gmin - 5 pkt, - obszaru 1-3 gmin - 3 pkt, - jednej miejscowości - 1 pkt.

6 6. Siedziba lub adres zamieszkania i miejsce działania 7. Innowacyjny charakter 8. Udział partnerów sektorowych projektu. 9. Członkostwo w LGR. 10. Profil działalności. Intencją jest wspieranie lokalnych podmiotów, dlatego też preferowane będą operacje realizowane przez wnioskodawców mających siedzibę lub adres zamieszkania na obszarze działania LGR i jednocześnie koncentrujących tam swoją działalnośd. siedziba lub adres zamieszkania i działalnośd na terenie obszaru objętego LSROR 2 pkt. siedziba lub adres zamieszkania poza obszarem objętym LSROR, ale działalnośd skoncentrowana na obszarze LGR - 1 pkt. miejsce dotychczasowego działania poza obszarem objętym LSROR 0 pkt. Oceniane będzie nowatorstwo W projekcie: w odniesieniu do obszaru LGR. - przewiduje się innowacje - 2 pkt, Może to oznaczad zastosowanie - nie przewiduje się innowacji - 0 pkt. pomysłów i rozwiązao znanych i na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGR. Zaliczyd tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, rozwój nowych funkcji obszaru, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój itp. Preferowane będą operacje - Projekt realizowany realizowane w partnerstwie w partnerstwie - 3 pkt, sektorowymz podmiotami z terenu LGR - projekt realizowany Na etapie składania wniosku Wnioskodawcę bez udziału partnerów - 0 pkt. i jego partnerów musi wiązad umowa lub porozumienie jednoznacznie określające reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją, przy czym odpowiedzialnośd za całośd projektu i jego rozliczanie spoczywa na. Premiowane będą operacje - Wnioskodawca jest członkiem zgłaszane przez członków LGR LGR i ma uregulowane mających uregulowane składki składki członkowskie - 2 pkt, członkowskie. - wnioskodawca nie jest członkiem LGR lub nie posiada uregulowanych składek członkowskich - 0 pkt. Premiowani będą - Wnioskodawca prowadzący działalnośd prowadzi działalnośd rybacką na obszarze LGR rybacką - 2 pkt, - wnioskodawca nie prowadzi działalności rybackiej - 0 pkt. Maksymalnie 46 pkt wypis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający adres zamieszkania Umowa partnerska lub porozumienie między partnerami. Dokumentacja LGR; dane we wniosku Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rybackiej (m.in.: pozwolenie wodno prawne uprawnionego do rybactwa, wypis z ewidencji gruntów dotyczący powierzchni pod stawami rybnymi nie mniejszej niż 1 ha, posiadanie numeru identyfikacji weterynaryjnej w sektorze akwakultury)

7 OPERACJA 4 - ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Kryterium wyboru Opis kryterium Punktacja Źródło weryfikacji spełnienia kryte- rium 1. Oddziaływanie Preferowane będą operację, w których Planowany jest wpływ na Załączniki do planuje się poprawę stanu środowiska środowisko naturalne: wniosku (wyniki środowisko naturalne. naturalnego lub brak negatywnego wpływu. Niezbędne będzie przedstawienie weryfikowalnych opinii i ekspertyz. - pozytywny - 5 pkt, - neutralny - 3 pkt, - negatywny - 0 pkt. ekspertyz, konsultacji). 2. Zgodnośd z preferowanymi kategoriami Premiowane będą operacje, wpisujące się w kategorie wskazane przez mieszkaoców obszaru jako preferowane: - rekultywacja i utrzymanie zbiorników wodnych, - ochrona przeciwpowodziowa i melioracje, Operacja jest zbieżna z: - najmniej 2 z preferowanych kategorii - 10 pkt, - co najmniej 1 z preferowanych kategorii - 5 pkt, - operacja nie mieści się - budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych, w żadnej z preferowanych kategorii - 0 pkt. - renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, - zachowanie różnorodności biologicznej i gatunków chronionych (w tym operacje przyczyniające się do poprawy świadomości mieszkaoców, co do potencjału obszaru w zakresie gospodarki rybackiej i jej znaczenia dla ochrony środowiska), - renowacja i oznakowanie kąpielisk, - usuwanie szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych. 3. Wpływ realizacji Preferowane będą operacje, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia Wnioskowana operacja przyczyni się do realizacji: więcej niż 1 celu szczegółowego określonego - minimum 3 celów osiągnięcie w LSROR. szczegółowych LSROR - 8 pkt, celów szcze- - 2 celów szczegółowych gółowych LSROR - 5 pkt. LSROR.

8 4. Udział Preferowane będą operacje realizowane - Projekt realizowany Umowa partnerska lub partnerów w partnerstwie sektorowym z podmiotami w partnerstwie trójsekto- porozumienie między sektorowych z terenu LGR. rowym - 10 pkt, partnerami. projektu. Na etapie składania wniosku wnioskodawcę i jego partnerów musi wiązad umowa lub porozumienie jednoznacznie określające reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją, przy czym odpowiedzialnośd za całośd projektu i jego rozliczanie spoczywa - projekt realizowany w partnerstwie - 5 pkt, - projekt realizowany bez udziału partnerów - 0 pkt. na. 5. Innowacyjny Oceniane będzie nowatorstwo w odniesieniu do W projekcie: charakter obszaru LGR. Może to oznaczad zastosowanie pomysłów i rozwiązao znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGR. Zaliczyd tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, - przewiduje się innowacje - 2 pkt, - nie przewiduje się innowacji - 0 pkt. rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, rozwój nowych funkcji obszaru, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp. 6. Doświadczenie Oceniane będzie doświadczenie Liczba zrealizowanych Dokumenty projektów w ostatnich potwierdzające projektów projektów z udziałem finansowania zewnętrznego, w tym Unii Europejskiej. 5 latach: - nie mniej niż 2-2 pkt zakooczenie realizacji projektu lub jego etapu finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ostatnich pkt - brak zrealizowanych projektów - 0 pkt (m.in.: wniosek o płatnośd, decyzja właściwych instytucji o zatwierdzeniu płatności, 5 latach. wyciąg z banku potwierdzający dokonanie płatności, sprawozdanie z realizacji projektu) 7.Siedziba lub Intencją jest wspieranie lokalnych wypis z KRS, wpis do adres podmiotów, dlatego też preferowane będą operacje działalnośd na terenie obszaru ewidencji działalności zamieszkania i realizowane przez wnioskodawców mających siedzibę objętego LSROR 2 pkt. gospodarczej, miejsce lub adres zamieszkania na obszarze działania LGR i - siedziba lub adres zamieszkania dokument działania jednocześnie koncentrujących tam swoją działalnośd. poza obszarem objętym LSROR, ale potwierdzający adres działalnośd skoncentrowana na zamieszkania obszarze LGR - 1 pkt. miejsce dotychczasowego działania poza obszarem objętym LSROR 0 pkt. 8. Geograficzny Oceniany jest zasięg oddziaływania Korzyści lub oddziaływanie zakres korzyści oraz powszechnośd pożytków dotyczy: z z jej realizacji. Preferowane są te operacje, - obszaru większego niż które swoim zasięgiem obejmują jak największy obszar LGR teren 3 gmin - 5 pkt, - obszaru 1-3 gmin - 3 pkt, - jednej miejscowości - 1 pkt.

9 9. Członkostwo Premiowane będą operacje zgłaszane - Wnioskodawca jest członkiem dokumentacja wniosko- przez członków LGR mających uregulo- LGR i ma uregulowane LGR; dane dawcy w LGR. wane składki członkowskie. składki członkowskie - 2 pkt, - wnioskodawca nie jest we wniosku członkiem LGR lub nie posiada uregulowanych składek członkowskich - 0 pkt. 10. Wpły Z uwagi na stosunkowo wysoki poziom bezrobocia na obszarze objętym LSROR, oceniana będzie Liczba planowanych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne na tworzenie korzyśd społeczna pod etaty średnioroczne: miejsc pracy. kątem tworzenia nowych miejsc pracy. Preferowane będą operacje wskazujące na utworzenie jak największej liczby nowych miejsc pracy. - powyżej 3-10 pkt, - od 2 do 3-8 pkt, pkt, - żadnych miejsc pracy - 0 pkt 11. Profil działalności. Premiowani będą prowadzący działalnośd rybacką na obszarze LGR - Wnioskodawca prowadzi działalnośd rybacką - 2 pkt, - wnioskodawca nie prowadzi działalności rybackiej - 0 pkt. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rybackiej (m.in.: pozwolenie wodno prawne uprawnionego do rybactwa, wypis z ewidencji gruntów dotyczący powierzchni pod stawami rybnymi nie mniejszej niż 1 ha, posiadanie numeru identyfikacji weterynaryjnej w sektorze akwakultury) Maksymalnie 58 pkt

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność OPERACJA 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kryterium wyboru operacji Opis kryterium Max. ilość Punktacja Skala oceny Źródło weryfikacji spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wskazanie kryteriów oceny operacji

Wskazanie kryteriów oceny operacji Wskazanie kryteriów oceny Kryteria oceny w ramach realizacji zostały przygotowane w oparciu o analizę SWOT obszaru oraz planowany zakres i uwzględnienie interesów sektora rybackiego LGR Dolnośląska Kraina

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Wniosek nr: Złożony przez: Nazwa operacji: Rodzaj operacji Osi 4 PO RYBY: Wnioskodawca reprezentuje sektor: 1. Czy realizacja

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 29: Kryteria wyboru operacji dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Tabela nr 29: Kryteria wyboru operacji dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Tabela nr 29: Kryteria wyboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Lp Kryterium wyboru 1. Zasięg oddziaływania Opis Punktacja Mierzalność

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI LGR Opolszczyzna

KRYTERIA WYBORU OPERACJI LGR Opolszczyzna KRYTERIA WYBORU OPERACJI LGR Opolszczyzna Nazwa kryterium Waga Punktacja Uwagi I. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Operacja dotyczy rozwoju infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru Załącznik nr 4. karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru KO nr 3 Wersja 1.1 Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Wniosek nr: Złożony przez: Nazwa operacji: Rodzaj operacji Osi 4 PO RYBY: Wnioskodawca reprezentuje sektor: 1. Czy realizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru Załącznik nr 4. karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru KO nr 3 Wersja 1.1 Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć?

Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć? Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć? PO RYBY 2007-2013 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 finansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Mapa polskich LGR Oś 4: Gdzie jesteśmy? Ponad 300 LGR

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Anna Świątek Kierownik LGR Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

Różnica miedzy kosztami całkowitymi

Różnica miedzy kosztami całkowitymi Lokalne kryteria wyboru operacji 1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie ludzi młodych i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI a) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium adekwatność analizy SWOT Punkty Źródło weryfikacji

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa Wnioskodawcy. 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy. 3.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa Wnioskodawcy. 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy. 3. Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą

Bardziej szczegółowo

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 4. Wdrożenie osi 4 - statystyki GŁÓWNYMI CELAMI OSI 4

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH 2011-2012 1. Wprowadzenie 2. Kryteria ewaluacji zapisane w LSROR 3. Ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Pradolina Łeby

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATÓW DO REALIZACJI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE W RAMACH LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ

ZAKRES TEMATÓW DO REALIZACJI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE W RAMACH LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZAKRES TEMATÓW DO REALIZACJI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE W RAMACH LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ 3. 1. Operacje w zakresie wzmocnienia konkurencyjności obszarów zależnych głównie od rybactwa mogą obejmować:

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOCNOKASZUBSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ

PÓŁNOCNOKASZUBSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ Załącznik do Uchwały nr.. Zarządu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z dnia...2012 r. KSIĘGA PROCEDUR zawierająca wzory dokumentów stosowanych podczas naboru i oceny operacji przez

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA

PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA Morze Bałtyckie Gmina Choczewo Gmina Krokowa Gmina Krokowa Gmina Władysławowo Gmina m.puck Gmina PuckPuck Gmina Gmina Gniewino Gmina Gmina Wejherowo Wejherowo Miasto

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik do ogłoszenia naboru wniosków nr 02/2018 Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O NABORZE NR 05/2017 Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej

Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O NABORZE NR 1/2016 Z DNIA 29.07.2016 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

Poznao, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Poznao, dnia 28 kwietnia 2011 r. Projekt nowelizacji Rozporządzenia z 15.10.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 PO RYBY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI Kryteria oceny wniosków Ocena wniosków składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 1.Dwóch lub więcej zasobów 5 PKT

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 1.Dwóch lub więcej zasobów 5 PKT Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej DEFINICJA KRYTERIUM PUNKTACJA Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej 1 Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej zawierająca wzory dokumentów stosowanych w procedurze oceny i wyboru operacji 2 Spis treści Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 1. 2. 3. 4. Wykorzystanie lokalnych zasbów Wpływ na kulturę, edukację, turystykę, rekreacje i integracje Doświadczenie wnioskodawcy Aktywizacja grup defaworyzowanych: 5. Promocja Budowa lub przebudowa

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Załącznik 1 Podstawa prawna: Unia Europejska przewiduje dla państw członkowskich pomoc finansową z funduszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI

SZCZEGÓŁOWY OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI Załączniku nr 1 do ogłoszenia. SZCZEGÓŁOWY OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI Przedsięwzięcie 1.1.1 - Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji *

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji * Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5)

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 2/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD I. CEL PROCEDURY: 1 Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1.

Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych stosowane w procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW Załącznik do uchwały Komitetu LGR Mòrénka nr 03/2016 z dnia 15/06/2016 KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW DLA OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA WDZYDZKO- CHARZYKOWSKA LOKALNA

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy Rodzaj operacji: Inne niż: granty, podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik do ogłoszenia naboru

Bardziej szczegółowo

I. KRYTERIA WYBORU OPERACJI Zmiany r. PRZEDSIĘWZIĘCIE: Zakładanie działalności gospodarczej

I. KRYTERIA WYBORU OPERACJI Zmiany r. PRZEDSIĘWZIĘCIE: Zakładanie działalności gospodarczej I. KRYTERIA WYBORU OPERACJI Zmiany 06.09.017 r. PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej 1 3 Projekt zakłada utworzenie firmy w jednej z poniższych kategorii: świadczącej usługi noclegowe,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ KRYTERIA FORMALNE KRYTERIUM DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 10/2017 Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru Karta oceny operacji () według lokalnych kryteriów LGD KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru Karta oceny operacji () według lokalnych kryteriów LGD KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik do uchwały Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania nr 18/2015 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania PO RYBY na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 23 kwietnia 2015r.

Podsumowanie wdrażania PO RYBY na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 23 kwietnia 2015r. Podsumowanie wdrażania PO RYBY 2007-2013 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin 23 kwietnia 2015r. Samorząd Województwa zawarł łącznie 1021 umów, co stanowi ponad 95 % wykorzystania środków

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Wdrażania osi 4 PO RYBY na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin, 15 grudnia 2014 roku

Podsumowanie Wdrażania osi 4 PO RYBY na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin, 15 grudnia 2014 roku Podsumowanie Wdrażania osi 4 PO RYBY 2007-2013 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 15 grudnia 2014 roku Obszary funkcjonowania Lokalnych Grup Rybackich w Województwie Zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński Cele ogólne i szczegółowe LSROR oraz środki służące do osiągnięcia zakładanych celów Cel ogólny 1: Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru

Bardziej szczegółowo

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Nazwa kryterium Uzasadnienie operacja spełnia lub nie dane kryterium Rodzaj dokumentu Priorytetowe grupy wnioskodawców Tworzenie nowych miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/II/2018 Zarządu Stowarzyszenia LGD Ziemia Łęczycka z dnia 16 marca 2018 r. Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 11/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji ZAKRES WSPARCIA OCZEKIWANE PROJEKTY (LSR) WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

Realizacja osi 4 PO RYBY w Wielkopolsce. Henrykowo, 23 sierpnia 2011 r.

Realizacja osi 4 PO RYBY w Wielkopolsce. Henrykowo, 23 sierpnia 2011 r. Realizacja osi 4 PO RYBY w Wielkopolsce Henrykowo, 23 sierpnia 2011 r. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO Ryby 2007 2013) środki

Bardziej szczegółowo

1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i

1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i 1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku 1 A. Wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny

Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny (średnia ocen wg kryteriów 549 771,43 1 LGR/VI/2014/16

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 12/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji ZAKRES WSPARCIA OCZEKIWANE PROJEKTY (LSR) WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa z IV naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny

Lista rankingowa z IV naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny Lista rankingowa z IV naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny L.p. Nr ewidencyjny wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/177/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 24.10.2016 r. KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy Rodzaj operacji: Inne niż: granty, podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lp. Kryteria Definicja kryterium Punktacja Źródło weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Priorytetowe grupy docelowe Innowacyjność Nazwa kryterium Preferowane są operacje skierowane do osób opisanych w LSR jako grupa defaworyzowana, tj.

Bardziej szczegółowo

W-2/4.1. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

W-2/4.1. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 W-2/4.1. WNIOSEK O DOFINANSOWA w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Załącznik do Uchwały Nr 16/ZZ/2016 Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z dnia 20.10.2016r. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 05/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Przedsięwzięcie 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

- 5 pkt. - wnioskodawca korzystał z Dokumentacja LGD. doradztwa biura LGD na etapie. wnioskowania.

- 5 pkt. - wnioskodawca korzystał z Dokumentacja LGD. doradztwa biura LGD na etapie. wnioskowania. Załącznik nr 1 do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI OPIS KRYTERIÓW Lista kryteriów spośród których będą wybierane kryteria do oceny poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące: OGŁOSZENIE O I NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ROZTOCZE Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian i aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata

Projekt zmian i aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata Projekt zmian i aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 L.p. Obecne zapisy w Strategii RLKS 2016-2022 Propozycja zmiany Uzasadnienie Strategia Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Nazwa kryterium Uzasadnienie operacja spełnia lub nie dane kryterium Rodzaj dokumentu Priorytetowe grupy wnioskodawców Tworzenie nowych miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych 1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększanie zatrudnienia oraz podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta

Poradnik beneficjenta Poradnik beneficjenta osi 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie Spis treści I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta

Poradnik beneficjenta Poradnik beneficjenta osi 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie Spis treści I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 3/2018 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy Rodzaj operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Lp. Kryterium Definicja Kryterium Punktacja Źródło weryfikacji 1 Nowe miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Wybór operacji podlegających wsparciu nastąpi spośród operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i najlepiej

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 22/2018 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji ZAKRES WSPARCIA OCZEKIWANE PROJEKTY (LSR) Zakres

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres

Bardziej szczegółowo

Rodzaj operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Lp. Kryterium Definicja Kryterium Punktacja Źródło weryfikacji

Rodzaj operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Lp. Kryterium Definicja Kryterium Punktacja Źródło weryfikacji Rodzaj operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Lp. Kryterium Definicja Kryterium Punktacja Źródło weryfikacji 1 Nowe miejsca pracy 2 Status wnioskodawcy 3 Wsparcie osób z grup defaworyzowanych

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 08/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji 1.3.4 promowanie dziedzictwa rybackiego ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA PRZEDSIĘWZIĘCIE III: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ WALORÓW PRZYRODNICZYCH I TURYSTYCZNYCH OBSZARU LGD NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

A. Operacje inne niż składane przez LGD

A. Operacje inne niż składane przez LGD Załącznik do Uchwały nr XVII/6/2015/WZ Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju z dnia 17.12.2015 r. zmieniony Uchwałą nr. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia WIR Wiejska

Bardziej szczegółowo

POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Kryteria wyboru operacji 1. Lp. 1. 2. 2. Kryterium wyboru Uzasadnienie operacji. Realizacja wskaźników LSR 3. Typ operacji objęty kryterium 1 4. Przedsięwzięcie LSR objęte kryterium 5. Max. ilość punktów

Bardziej szczegółowo

POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Kryteria wyboru operacji Lp. 1. Kryterium wyboru Uzasadnienie operacji. Max ilość punktów w ramach kryterium Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/217 Skala punktacji pkt. brak uzasadnienia 3pkt. uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Kryteria podstawowe Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkty

Kryteria podstawowe Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkty Kryteria podstawowe Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkty. Złożone przez wnioskodawcę dokumenty nie potwierdzają właściwego przygotowania operacji/zadania. Złożone przez wnioskodawcę dokumenty potwierdzają

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie. Gmina Giżycko. Ochotnicza Straż Pożarna w Ołowniku. Gmina Budry. Ochotnicza Straż Pożarna w Perłach

Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie. Gmina Giżycko. Ochotnicza Straż Pożarna w Ołowniku. Gmina Budry. Ochotnicza Straż Pożarna w Perłach LISTA Rankingowa z dnia 15.04.2013r. wniosków ocenionych przez Komitet Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie złożonych w pierwszym naborze 2013 w ramach środka 4.1.d z uwzględnieniem wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska z dnia..2018 r. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych) Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry nr 03/V/2016 z dnia 16 maja 2016r.w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI LGD - ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI LGD - ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI LGD - ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wniosek nr: Złożony przez: Nazwa operacji: Działanie

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Małe projekty załącznik nr 4 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji Lokalne kryteria

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Szkolenie pt. Możliwości pozyskania dofinansowania za pośrednictwem LGR Bielska Kraina przez osoby uprawnione do rybactwa Bielsko-Biała, dnia 22.03.2012

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 07/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Przedsięwzięcie 2.4.1 Wspieranie budowy i promocja

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości

Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości L.p. Kryterium Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Źródło danych Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Warszawa luty 2011 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Ogóle zasady realizacji osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Procedury zakładania

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy Rodzaj operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Lp. Kryterium Definicja Kryterium Punktacja Źródło weryfikacji 1 Nowe miejsca pracy

Bardziej szczegółowo