Regulamin Rady Rodziców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Rady Rodziców"

Transkrypt

1 Regulamin Rady Rodziców Podstawa prawna : Art.. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 ) Statut Powiatowego Zespołu Szkó ł nr 2 w Trzebnicy Rozdzia ł I Postanowienia ogólne Art. 1. W Powiatowym Zespole Szkó ł nr 2 w Trzebnicy działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkó ł. Art. 2. Ilekro ć w regulaminie jest mowa o: 1. organ szkoły należy rozumie ć Dyrektora Szkoły, Rad ę pedagogiczn ą, Rad ę Rodziców, Samorzą d Uczniowski, 2. statut szkoły należy rozumie ć Statut Powiatowego Zespołu Szkó ł Nr 2 w Trzebnicy. Art. 3. Rada Rodziców jest organem szkoły. Art. 4. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa cztery lata, począwszy od września do dnia 30 wrześ nia ostatniego roku kadencji z uwzględnieniem Art.5. Art. 5. Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole. Z chwil ą zaprzestania uczę szczania dziecka do szkoły rodzic przestaje by ć członkiem Rady Rodziców, z wyją tkiem klas programowo najwyższych. Art. 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: 1. wewnętrzn ą struktur ę i tryb pracy rady, 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddział owych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły i Rady Szkoły. 3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Art. 7. Regulamin Rady Rodziców nie może by ć sprzeczny z zapisami Statutu Powiatowego Zespołu Szkó ł nr 2. Rozdzia ł II Skład Rady Rodziców Art. 8. Rad ę Rodziców stanowi ą przedstawiciele Rad Oddział owych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Każd ą Rad ę Oddziałow ą reprezentuje jeden przedstawiciel. Art. 9. Najwyższ ą władz ą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli Rad Oddział owych, o których mowa w Art. 8 Regulaminu. Rozdzia ł III Kompetencje Rady Rodziców Art. 10. Rada Rodziców uchwala w terminie 15 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczn ą: 1. Program Wychowawczy Szkoł y obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i dział ania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów, 2. Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego ś rodowiska, obejmujący wszystkie treści i dział ania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczn ą w sprawie programów, o których mowa w punkcie 1a. lub 1b. program ten ustala Dyrektor Szkoł y w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoł y obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Rad ę Rodziców w porozumieniu z Rad ą Pedagogiczn ą. Art. 11. Rada Rodziców opiniuje: 1. projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, 2. szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, 3. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole, 4. podjęcie działalności organizacji i stowarzysze ń, o których mowa w Statucie Szkoły, Art. 12. Rada Rodziców może wnioskowa ć do Dyrektora Szkoł y o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyją tkiem nauczyciela stażysty. Art. 13. Rada Rodziców może wnioskowa ć do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie moż e nastąpi ć w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mie ć form ę pisemn ą i złoż ony w terminie do końca lutego. Art. 14. Rada Rodziców ma prawo wyraża ć swoj ą opini ę o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za stażu i oceny pracy. Rada Rodziców przedstawia swoj ą opinię

2 w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Brak opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny by ć wyrażone na piśmie. Art. 15. Przedstawiciel Rady Rodziców (w przypadku nie powołania Rady Szkoły) ma prawo bra ć udzia ł w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwoł ania nauczyciela od oceny pracy. Art. 16. Rada Rodziców wybiera delegatów do Rady Szkoły. Rozdzia ł IV Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców. Art. 17. Oddziałowe Rady Rodziców: 1. zatwierdzaj ą plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców, 2. wspieraj ą wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwią zywaniu problemów danej klasy, 3. reprezentuj ą wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły, 4. występuj ą z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmian ę wychowawcy klasy w przypadku w sposób określony w Statucie Szkoły. 5. występuj ą do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmian ę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale, 6. uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców. Rozdzia ł V Wewnętrzna struktura Rady Rodziców Art. 18. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców. Prezydium składa si ę z 4 osób. Czł onków Prezydium wybiera si ę w wyborach jawnych na pierwszym walnym zebraniu przedstawicieli Rad Oddziałowych zwyk łą większości ą głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych. Art. 19. Spośród przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców wybiera si ę czł onków Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna składa si ę z 3 osób. Gł ównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie kontroli prawidłowości gospodarowania i wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Rad ę Rodziców, a także kontrolowanie prawidłowości ich księgowania. Art. 20. Komisja Rewizyjna może dokonywa ć doraźnych kontroli kasy, zgodnie z zasadami kontroli finansowej. Art. 21. Komisja Rewizyjna może dokonywa ć doraźnych kontroli finansowych na wniosek Dyrektora Szkoł y lub przynajmniej 30 rodziców uczniów Powiatowego Zespołu Szkó ł. Wniosek o kontrol ę musi by ć złoż ony na piśmie do Dyrektora Szkoły lub Przewodniczą cego Prezydium Rady Rodziców wraz z podaniem przyczyny lub powodu. Art. 22. Prezydium Rady Rodziców może tworzy ć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich czł onków, członków Rady Rodziców, innych rodziców i osób współdziałają cych z rodzicami (jako ekspertów) dla wykonywania określonych zada ń. Rozdzia ł VI Organizacja pracy Rady Rodziców Art. 23. Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywaj ą si ę przynajmniej raz na kwarta ł: wrzesie ń, luty, czerwiec. Art. 24. Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczą cy Prezydium Rady Rodziców z co najmniej 2- tygodniowym wyprzedzeniem. Sekretarz Prezydium RR jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich przedstawicieli Rad Oddziałowych. Zawiadomienia o zebraniach maj ą by ć dostarczane poczt ą, drog ą elektroniczn ą, telefonicznie lub przez ucznia, którego rodzic jest uprawniony do udziału w zebraniu. Art. 25. W zebraniach Prezydium Rady Rodziców i Rady Szkoły bierze udzia ł Dyrektor szkoły lub upoważ niona przez Dyrektora osoba, zajmująca kierownicze stanowisko w szkole. Art. 26. Zebrania Rady Rodziców mog ą by ć zwoływane w każdym czasie na wniosek: 1. Dyrektora Szkoły, 2. Prezydium Rady Rodziców, 3. Oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej trzech klas, 4. Organu prowadzącego, 5. Organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Rodziców powinien by ć przedstawiony na piś mie wraz z uzasadnieniem konieczności jego odbycia do Przewodniczącego Rady Szkoły i Dyrektora Szkoły. Art. 27. Zebrania Rady Rodziców i zebrania Prezydium Rady rodziców s ą protokołowane. Każ dy rodzic ma prawo wglądu do protokółów. Art. 28. Komisja Rewizyjna przeprowadza dwie kontrole w ciągu roku szkolnego. Z każdej kontroli sporzą dza protokó ł w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazuje Dyrektorowi Szkoły, drugi Przewodniczą cemu Prezydium Rady Rodziców, trzeci pozostaje w aktach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowią zany przedstawi ć na kolejnym walnym zebraniu Rady Rodziców wyniki kontroli. Każdy rodzic ma prawo wglą du

3 do protokółów kontroli finansowej przeprowadzanej w ramach uprawnie ń Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców. Art. 29. Przewodniczą cy Rady Rodziców na ostatnim walnym zebraniu Rady Rodziców w każ dym roku szkolnym przestawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców są zobowiązani do przedstawienia informacji i sprawozda ń z zebra ń ogółowi rodzicom w danej klasie. Art. 30 Rada Rodziców na stronie internetowej szkoł y prowadzi publikacj ę istotnych dla niej informacji i ogł asza komunikaty. Po uprzednim uzgodnieniu treści z dyrektorem Szkoły. Obsług ę techniczn ą prowadzi szkolny informatyki. Art. 31. Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z Zasadami Współ pracy Organów Szkoły, opisanymi Statucie Powiatowego Zespołu Szkó ł Nr 2. Art. 32. Rada Rodziców planuje swoj ą działalno ść na cały rok szkolny. Kopie planów działa ń Przewodniczą cy Prezydium Rady Rodziców przekazuje Dyrektorowi Szkoł y w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły. Art. 33. Rada Rodziców współpracuje z nauczycielami w sprawach wychowania i kształ cenia dzieci zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie Powiatowego Zespołu szkó ł nr 2. Art. 34. Rada Rodziców może włączy ć si ę do rozwiązywania konkretnych zada ń innych organów Szkoły, proponują c swoj ą opini ę lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. Art. 35. Rada Rodziców może zaprasza ć na swoje planowane lub doraź ne zebrania przedstawicieli innych organów szkoły w celu wymiany poglądów i informacji. Rozdzia ł VII Tryb podejmowania uchwał Art. 36. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane s ą zwyk łą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Sekretarz Rady Rodziców odnotowuje uchwał y w Księdze Uchwa ł Rady Rodziców. Do Księgi Uchwa ł maj ą wgląd dyrektor Szkoły i wszyscy rodzice uczniów. Art. 37. Walne zgromadzenia Rady Rodziców upoważ nia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców, z wyjątkiem uchwa ł dotyczących Art. 10 i Art. 11. Art. 38. Uchwały Rady Rodziców nie mog ą narusza ć kompetencji innych organów Szkoły. Uchwał y Rady Rodziców niezgodne ze statutem Szkoły z mocy prawa s ą nieważne. Art. 39. W sprawach spornych rozstrzygnięcia dokonuje si ę zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie Szkoły. Rozdzia ł VIII Zasady wyborów Art. 40. Wybory przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Rodziców odbywaj ą si ę zgodnie z następując ą procedur ą: Rozdzia ł I ZASADY OGÓLNE 1. Wyboru przedstawiciela Rady Oddziałowej każdej klasy ( oddziału) do Rady Rodziców szkoły przeprowadza się spośród rodziców uczniów danej klasy. 2. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 3. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo do głosowania. Rozdzia ł II LICZBA KANDYDATÓW, SYSTEM WYBORCZY 1. Przedstawiciel Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły wybierany jest bezpośrednio spośród zgł oszonych kandydatów zwyk łą większości ą głosów. 2. Wybiera si ę jednego przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły. 3. Na jednego kandydata wyborca może odda ć tylko jeden głos. 4. Wybory przeprowadza 3 osobowa Komisja Skrutacyjna. 5. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera si ę w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwyk łą większością głosów. 6. Kandydat do Komisji Skrutacyjnej musi wyrazi ć zgod ę na udzia ł w pracach komisji. Rozdzia ł III ZGŁASZANIE KANDYDATÓW na CZŁONKÓW RADY RODZICÓW 1. Kandydaci na członków Rady Rodziców zgłaszani s ą ustnie. 2. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo zgłosi ć kandydata. 3. Zgłoszony kandydat musi wyrazi ć zgod ę na udzia ł w wyborach.

4 Rozdzia ł IV SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU 1. W wyborach reprezentantów Rad Oddziałowych w Radzie Rodziców szkoły wyborca gł osuje poprzez postawienie znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. 2. Za nieważny uznaje si ę głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak x obok dwóch lub wię kszej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. 3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie dopisków poza kratk ą nie wpł ywa na ważno ść głosu. 4. Karty do głosowania wrzuca si ę osobiście do urny. Rozdzia ł V KARTY DO GŁOSOWANIA 1. Komisja Skrutacyjna zarządza wydrukowanie kart do głosowania. 2. Każda karta do głosowania musi by ć opieczętowana pieczątk ą szkoły. 3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do procedury Rozdzia ł VI USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW 1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali, w której przeprowadzono wybory. 2. Przy ustalaniu wyników wyborów mog ą by ć obecni obserwatorzy organu prowadzącego i organu nadzorującego szko łę. 3. Komisja Skrutacyjna sporządza protokó ł z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach. 4. W protokóle wymienia si ę odpowiednio liczby : 1) osób uprawnionych do głosowania, 2) wyborców, którym wydano karty do głosowania, 3) oddanych kart do głosowania, 4) kart nieważnych, 5) kart ważnych, 6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyn ich nieważności, 7) nazwiska osoby, która wygrała wybory. 5. Protokó ł z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji si ę bezpośrednio po zakoń czonej pracy Komisji Skrutacyjnej. 6. Jeden egzemplarz protokółu z głosowania przekazywany jest do protokół u Rady Rodziców, drugi egzemplarz dyrektorowi szkoły. 7. Dokumenty z wyborów umieszcza si ę w zalakowanej i opisanej kopercie i przekazuje si ę je dyrektorowi szkoł y w depozyt. załącznik 1 WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA Art. 41. Wybory Prezydium Rady rodziców przeprowadza si ę zgodnie z następując ą procedur ą: Rozdzia ł I ZASADY OGÓLNE 1. Wyboru członków Prezydium Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej przeprowadza si ę spoś ród przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców. 2. Każdy przedstawiciel reprezentujący rodziców poszczególnych oddziałów ma prawo do głosowania.

5 3. Prezydium składa si ę z 4 osób. 4. Komisja Rewizyjna składa si ę z trzech osób. 5. Wybory członków Prezydium przeprowadza si ę jako pierwsze, za ś wybory komisji Rewizyjnej jako następne. Rozdzia ł II LICZBA KANDYDATÓW, SYSTEM WYBORCZY 1. Członkowie Prezydium wybierany jest bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwyk łą większości ą gł osów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Na jednego kandydata wyborca może odda ć tylko jeden głos. 3. Wybory przeprowadza 3 osobowa Komisja Skrutacyjna. 4. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera si ę w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwyk łą większością głosów. 5. Kandydat do komisji Skrutacyjnej musi wyrazi ć zgod ę na udzia ł w pracach komisji. 6. Prezydium na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego Rady Szkoły, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani s ą bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwyk łą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wchodz ą w skład Prezydium Rady Rodziców. Rozdzia ł III ZGŁASZANIE KANDYDATÓW na CZŁONKÓW RADY RODZICÓW 1. Kandydaci na członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej zgłaszani s ą ustnie. 2. Każdy przedstawiciel Oddziałowej Rady Rodziców ma prawo zgłosi ć kandydata. 3. Zgłoszony kandydat musi wyrazi ć zgod ę na udzia ł w wyborach. Rozdzia ł IV SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU 1. Wybory Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej s ą jawne. 2. Wybory Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej przeprowadza komisja skrutacyjna. Rozdzia ł V USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW 1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali, w której przeprowadzono wybory. 2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokó ł z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach. 3. W protokóle wymienia si ę odpowiednio liczby: - osób uprawnionych do głosowania, - oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, - nazwiska osoby, która wygrała wybory. 4. Protokó ł z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji si ę bezpośrednio po zakoń czonej pracy Komisji Skrutacyjnej. 5. Jeden egzemplarz protokółu z głosowania przekazywany jest do protokół u Rady Rodziców, drugi egzemplarz dyrektorowi szkoły. 6. Dokumenty z wyborów umieszcza si ę w zalakowanej i opisanej kopercie i przekazuje si ę je dyrektorowi szkoł y w depozyt. Rozdzia ł IX Gospodarka finansowa Art. 42 Rada Rodziców może gromadzi ć fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źróde ł. Art. 43 Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców może wydatkowa ć zgromadzone środki na : 1. pomoc materialn ą dla dzieci z najbiedniejszych rodzin poprzez sfinansowanie dożywiania, zakup odzież y, podręczników i w formie zapomóg, 2. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, 3. dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych, 4. dofinansowanie kosztów udziału młodzież y w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkimi i ogólnopolskim, 5. sfinansowanie niektórych zaj ęć pozalekcyjnych, 6. częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek,

6 7. zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających si ę uczniów, 8. zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbę dnego do wzbogacania procesu dydaktycznego, 9. zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych, 10. zakup środków czystości, leków do szkolnych apteczek, 11. zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego, 12. remonty i naprawy sprzętu szkolnego, 13. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości, 14. podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców, 15. na kapita ł założycielski dla utworzenia określonej działalności gospodarczej, 16. dofinansowanie działalności statutowej szkoły. Art. 44 Środki zgromadzone przez Rad ę Rodziców mog ą by ć lokowane na kontach terminowych, rachunku bieżą cym, w akcjach, funduszach inwestycyjnych. Zyski z lokat stanowi ą dochód Rady Rodziców. Art. 45 Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów lub organizacji maj ą by ć wydatkowane zgodnie z ż yczeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu ich wydatkowania stosuje si ę zasady z Art. 39. Art. 46 Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców oraz obsługi rachunkowej uż ytkowników funduszy Rada Rodziców może zatrudni ć pracowników. Pł ace pracowników ustala Prezydium Rady Rodziców. Przewodniczący Rady Rodziców opracowuje zakres obowiązków, uprawnie ń i odpowiedzialnoś ci zgodnie z zapisami K.p i Ustawy o finansach publicznych. Art. 47 Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Przewodniczącego i jego zastępc ę do dysponowania środkami zgromadzonymi przez Rad ę Rodziców. Art. 48 Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów reguluj ą odrębne przepisy. Rozdzia ł X Postanowienia końcowe Art. 49 Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści Rada Rodziców Powiatowego Zespoł u Szkól Nr 2 w Trzebnicy, a także pieczęci do operacji finansowych o treści jak poprzednia z dopiskiem numeru konta. Art. 50 Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców, członkowie Prezydium, członkowie Komisji Rewizyjnej mogą by ć odwołani ze swych funkcji na wniosek 1/3 Rady Rodziców lub umotywowany wniosek Dyrektora Szkoły. Art. 51 Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane s ą wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad uję tych w Statucie Powiatowego Zespołu Szkó ł nr 2 w Trzebnicy. Regulamin zatwierdzony uchwa łą RR z dnia 12 listopada 2007 roku i przyjęty do stosowania od dnia uchwalenia.. / podpis Przewodniczącego Rady Rodziców / / podpis dyrektora Szkoły/ Trzebnica, 12 listopada 2007 roku.

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 W Szkole Integracyjnej w Szalejowie Górnym działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców. Art. 2 Ilekroć w regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr 17 w Poznaniu

Szkoły Podstawowej Nr 17 w Poznaniu Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 17 w Poznaniu Podstawa prawna : 1. Art.. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 ) 2. Statut Szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta

Regulamin Rady Rodziców XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta Regulamin Rady Rodziców XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta Podstawa prawna : Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 ) Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie Załącznik Nr 3 I. Postanowienia ogólne Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną. Stanowi reprezentację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach. Rozdział I Podstawa prawna.

Regulamin Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach. Rozdział I Podstawa prawna. Regulamin Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach. Rozdział I Podstawa prawna. 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik do Uchwały Rady Rodziców nr 5/2015-16/RR z dnia 28.01.2016r. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 w Warszawie 1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców

Bardziej szczegółowo

W PRUSZKOWIE Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. w szkole działa Rada Rodziców.

W PRUSZKOWIE Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. w szkole działa Rada Rodziców. 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W PRUSZKOWIE Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. w szkole działa Rada Rodziców. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 im. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W POZNANIU Rozdział I 1 Nazwa reprezentacji rodziców 1.1. Reprezentację rodziców w szkole stanowi Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 49 PRZY UL. TOŁSTOJA 2 W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 49 PRZY UL. TOŁSTOJA 2 W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 49 PRZY UL. TOŁSTOJA 2 W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy Załącznik nr 2 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1.1. Reprezentację rodziców w szkole stanowią : Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 18 w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SKIERNIEWICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SKIERNIEWICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA W SKIERNIEWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie, 23.10.2013 r. Strona 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół w Przyrowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół w Przyrowie REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół w Przyrowie Rozdział I. 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm. Art.53 i 54). 2. Statut Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH Rada Rodziców przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach służy współdziałaniu rodziców i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie, Filia w Limerick Rozdzia I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez blizszego okre

Bardziej szczegółowo

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Załącznik do Uchwały Nr 3/2007 REGULAMIN Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 W BIAŁYMSTOKU Rok szkolny 2010/2011 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1) Art. 53 i 54 Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Podstawą prawną działania Rady Rodziców jest Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr.67, poz. 329 ze zm.) znowelizowana ustawą z dnia 11 kwietnia 2007roku o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA. Rozdział I. Nazwa reprezentacji rodziców. 1. Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 15. Rozdział II

REGULAMIN DZIAŁANIA. Rozdział I. Nazwa reprezentacji rodziców. 1. Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 15. Rozdział II REGULAMIN DZIAŁANIA Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 15 w Łodzi Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący Zarządu po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 93 w Krakowie im. Lucjana Rydla

REGULAMIN Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 93 w Krakowie im. Lucjana Rydla Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców z dnia 07.11.2012 REGULAMIN Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 93 w Krakowie im. Lucjana Rydla Na podstawie art. 53 ust. 3 i art. 54 ustawy z dnia 07 września 199l

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 IM. ROBERTA OSZKA W KATOWICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 IM. ROBERTA OSZKA W KATOWICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 IM. ROBERTA OSZKA W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU 1 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty, art. 40, 41, 42, 43, 44 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w ZESPOLE SZKÓŁ w GŁOGÓWKU

REGULAMIN RADY RODZICÓW w ZESPOLE SZKÓŁ w GŁOGÓWKU REGULAMIN RADY RODZICÓW w ZESPOLE SZKÓŁ w GŁOGÓWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art.53 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz.U.95/91 poz.425 (z póź.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Chłaniowie

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Chłaniowie Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Chłaniowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II

Rozdział I. Rozdział II REGULAMIN RADY RODZICÓW Na podstawie ustawy z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami - art. 53, 54 ( Dz. U. 1996, nr 67, poz. 329, nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie

R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie 1. 1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiadającym wraz z dyrektorem szkoły za realizację programu dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ. PRZY GIMNAZJUM NR 3 im. WOJCIECHA KORFANTEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Rozdział 1

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ. PRZY GIMNAZJUM NR 3 im. WOJCIECHA KORFANTEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Rozdział 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY GIMNAZJUM NR 3 im. WOJCIECHA KORFANTEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Rozdział 1 CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik nr 2 do Statutu STOMOZ REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I. Postanowienia ogólne. 1 1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem jest najwyższą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO SPECJALNEGO NR 53 Iskierka W OPOLU (tekst jednolity z dnia 14.09.2015r.) Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie 1. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do :reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, ułatwienia szkole współpracy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu z dnia 01.10.2015r

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu z dnia 01.10.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu z dnia 01.10.2015r PODSTAWA PRAWNA Regulamin Rady Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SKRZAT UL. GRUNWALDZKA 66, 48-200 PRUDNIK

REGULAMIN RADY RODZICÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SKRZAT UL. GRUNWALDZKA 66, 48-200 PRUDNIK REGULAMIN RADY RODZICÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SKRZAT UL. GRUNWALDZKA 66, 48-200 PRUDNIK I. Postanowienia ogólne. 1. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 w PŁOCKU

REGULAMIN. RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 w PŁOCKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 w PŁOCKU 1 Na podstawie art. 40 ust.1 i art.43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM W GŁOJSCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM W GŁOJSCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM W GŁOJSCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Głojscach, zwana dalej Radą Pedagogiczną jest kolegialnym organem realizującym zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie Załącznik do uchwały nr 8/2013/2014 RP ZSP w Pszowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie ROZDZIAŁ I Reprezentacja Rodziców 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, wybrana przez Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE I. WSTĘP Statut został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Bądkowo 2015 STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE I. Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MP 40 nr 1/11 z dnia 01.07.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. (Dz. U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy

STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 3. Organy I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH 1 Rada Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, zwanego dalej Związkiem, działa na podstawie Statutu Związku oraz uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY SZKOŁY. w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

REGULAMIN RADY SZKOŁY. w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 1 REGULAMIN RADY SZKOŁY w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Pruszkowie Na podstawie art. 50; 51 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych Orzeł Gniezno ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych Orzeł Gniezno ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych Orzeł Gniezno ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Orzeł Gniezno w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W KRAKOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W KRAKOWIE Rozdział I. Nazwa reprezentacji rodziców. Art.1. Reprezentację rodziców w szkole stanowi: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 47 w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Przedszkolu nr 7 w Orzeszu Gardawicach. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Przedszkolu nr 7 w Orzeszu Gardawicach. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Przedszkolu nr 7 w Orzeszu Gardawicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik Nr 2 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY REGULAMIN EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNEGO, POPRAWKOWEGO I SPRAWDZAJĄCEGO Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Prezydium Krajowej Rady KSM IV kadencji

REGULAMINY. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Prezydium Krajowej Rady KSM IV kadencji REGULAMINY Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Prezydium Krajowej Rady KSM IV kadencji Kraków 2001 Uchwała nr 1/2000 Krajowej Rady KSM z dn. 26.02.2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Regulamin Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Regulamin Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Prezydium Krajowej Rady KSM IV kadencji Kraków 2001 Uchwała nr 1/2000 Krajowej Rady KSM z dn. 26.02.2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów Katolickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BŁĘDOWIE OBOWIĄZUJĄCY OD 02.10.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BŁĘDOWIE OBOWIĄZUJĄCY OD 02.10.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BŁĘDOWIE OBOWIĄZUJĄCY OD 02.10.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo