Wstęp. Szanowni Państwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. Szanowni Państwo"

Transkrypt

1 Wstęp Szanowni Państwo Otrzymujecie Państwo przewodnik Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka w celu zainteresowania środkami z Osi 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonymi na zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym na terenie wszystkich Gmin Powiatu Puckiego oraz Gminy Wejherowo. Na podstawie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR), wygraliśmy w 2010 r. ogłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkurs w wyniku, którego otrzymaliśmy prawie 70 mln zł na jej realizację. Opracowana LSROR jest wynikiem wspólnej pracy przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, przy szczególnym udziale przedstawicieli szeroko pojętego sektora rybackiego. Z uzyskanych środków finansowych mogą korzystać wszyscy, którzy na tym obszarze chcą realizować założenia i cele LSROR. Przewodnik, który trzymacie Państwo w rękach ma na celu przedstawienie historii powstawania oraz przybliżenie zasad funkcjonowania Stowarzyszenia PLGR, pokazuje też procedury wnioskowania o środki zapisane w Naszej Strategii. Jest to kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy zamierzają skorzystać z pomocy finansowej oferowanej przez Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Szanowni Państwo Otrzymaliśmy możliwość dalszego rozwoju naszej Małej Ojczyzny i tylko od nas zależy wykorzystanie tej szansy. Zapraszam Państwa do odwiedzenia naszego Biura znajdującego się w budynku Urzędu Miasta Władysławowo (II p.) oraz do zaglądania na naszą stronę internetową Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Z wyrazami szacunku Prezes Zarządu Zbigniew Chmaruk 1

2 2

3 Spis treści 1. Słowniczek O Nas....6 PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA...6 ŚRODKI NA WDRAŻANIE LSROR Droga projektu Koszty kwalifikowalne Główne warunki przyznania pomocy w ramach osi 4 PO RYBY Obszary wsparcia w LSROR Środek 1: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Środek 2: Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających prace związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia nowych miejsc pracy poza tym sektorem Środek 3: Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Środek 4: Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie Podsumowanie

4 1. Słowniczek 1. Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb) polityka nakreślona przez Komisję Europejską, która opiera się na wspólnej organizacji rynku, a jej celem jest znalezienie optymalnej równowagi między podażą a popytem w interesie europejskich rybaków i konsumentów. 2. Europejski Fundusz Rybacki (EFR) - jest instrumentem Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE, ukierunkowanym na zrównoważony rozwój gospodarczy sektora rybołówstwa (tj.: zrównoważona eksploatacja żywych zasobów wodnych, efektywne zarządzanie, przetwarzanie i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury pod kątem trwałości zasobów oraz teraźniejszych i przyszłych wymogów środowiskowo-gospodarczo-społecznych), wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczości, poprawę konkurencyjności oraz ochronę środowiska wodnego na obszarach działalności rybackiej (połów, przetwórstwo i handel zasobami). 3. Lokalna Grupa Rybacka - nazwa stowarzyszenia wybranego w ogólnokrajowym konkursie na wdrażanie osi 4 Programu Operacyjnego "Ryby W naszym przypadku jest to Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (PLGR). 4. Instytucja Zarządzająca dla osi 4 PO RYBY to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Jej zadaniem jest wdrożenie legislacyjne programu, bieżące zarządzanie wdrażaniem, promocja, ewaluacja i kontrola. 5. Instytucja Pośrednicząca - dla osi 4 PO RYBY to Urzędy Marszałkowskie Województw (UMW) inaczej Samorządy Województw (SW) właściwe ze względu na lokalizacje operacji. Jej zadaniem jest weryfikacja formalna wniosków o dofinansowanie, płatność, rozliczanie operacji, zawieranie umów i kontrola projektów. 6. Program Operacyjny (PO) - to program stworzony w celu obsługiwania poszczególnych funduszy. Jego treść podzielona jest na części, tzw. Priorytety lub tzw. Osie Priorytetowe, określające cele dotacji w poszczególnych zakresach. 7. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY ) - Jeden z programów operacyjnych, którego celem jest rozwój branży rybackiej w Unii Europejskiej. 8. Oś 4 PO RYBY - jeden z priorytetowych obszarów działania Programu Operacyjnego, którego zadaniem jest wsparcie terenów uznanych za zależne od rybactwa. Realizacja tej osi przyczynić się ma do aktywizacji społeczności na obszarach zależnych od rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój tych terenów oraz poprawę jakości życia lokalnych społeczności związanych z rybactwem. 4

5 9. Obszar LSROR obszar działania Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej tj. Powiat Pucki oraz Gmina Wejherowo. 10. Beneficjent osoba fizyczna lub prawna, która jest końcowym odbiorcą wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej. 11. Operacje projekt wybrany zgodnie z kryteriami, złożony przez co najmniej jednego beneficjenta, pozwalający na osiągnięcie celów osi priorytetowej, do której odnosi się ta operacja. W przypadku LGR, projekt o charakterze inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym zgodny z kryteriami zawartymi w LSROR (zgodnie z decyzją Komitetu ds. LSROR). 12. Środki obszary, w jakich można uzyskać wsparcia finansowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 13. Alokacja limit środków finansowych przyznanych na dany obszar wsparcia w ramach LSROR. 14. Partnerstwo trójsektorowe współpraca 3 sektorów: rybackiego, społecznego oraz publicznego, na rzecz wspólnego dobra. 15. Sektor publiczny gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo rozwojowe, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów, w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorców. 16. Sektor społeczny osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSROR, związki zawodowe, stowarzyszenia oraz fundacje działające na obszarze objętym LSROR, w tym organizacje zrzeszające rybaków. 17. Sektor gospodarczy przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie rybactwa śródlądowego. 5

6 2. O Nas PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA ma formę stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną. Stowarzyszenie PLGR pozyskało środki finansowe na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach PO Ryby , który umożliwił mieszkańcom zamieszkującym obszar LSROR, pozyskanie środków unijnych na realizację własnych operacji. Historia powstania PLGR W północnej części Kaszub powstała inicjatywa utworzenia trójsektorowego partnerstwa dla rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. Inicjatywa mogła zaistniej dzięki wsparciu z osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa (Oś 4 PO RYBY) w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY ). Mapa. Obszar działania Północnokaszubskiej LGR Gmina Choczewo Gmina Krokowa Gmina Krokowa Gmina Gniewino Gmina Gmina Wejherowo Gmina Luzino Gmina Władysławowo Gmina m.puck Gmina Gmina Puck Puck Miasto Wejherowo Miasto Reda Miasto Rumia Zatoka Pucka Gmina Kosakowo Morze Bałtyckie Gmina Jastarnia Gmina Hel Gmina Szemud Miasto Gdynia Zatoka Gdańska 6

7 W dniu 20 stycznia 2009 r. przedstawiciele samorządów 4 gmin miejskich: Hel, Jastarnia, Władysławowo, Puck i 4 gmin wiejskich: Krokowa, Kosakowo, Puck, Wejherowo wraz z przedstawicielami sektora rybołówstwa podjęli decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. Mieszkańcy oraz organizacje społeczne działające na obszarze wymienionych 8 gmin i miast miały również duży wpływ na rozwój i utworzenie PLGR. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Północnokaszubska LGR miało miejsce w dniu 22 września 2009 r. Zebranie poprzedzone było kilkumiesięczną pracą organizacyjną, która rozpoczęła się już na przełomie roku 2008/2009 i zaowocowało rejestracją w sądzie w dniu 02 listopada 2009 r. Konsekwencją prac było przyjęcie w dniu 22 lutego 2010 r. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) dla Północnokszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Nasza Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) jest dokumentem, opracowanym przez Stowarzyszenie z szerokim udziałem mieszkańców, który dotyczy rozwoju obszaru wchodzącego w skład PLGR pod kątem jego związku z rybactwem. LSROR stanowi pewnego rodzaju plan, wyznaczający kierunki, w jakim powinien rozwijać się obszar, wykorzystując efektywnie jego walory. Projekty składane do PLGR muszą być zgodne z LSROR muszą ją realizować, wprowadzając w życie określone w niej cele. Wdrażanie LSROR jest podstawowym zadaniem funkcjonowania grupy i odbywać się będzie poprzez m.in.: *wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków pozyskanych na realizację LSROR; *realizację zadań wynikających z LSROR, w tym promocję obszaru; *prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSROR. fot. J. Kąkel 7

8 ŚRODKI NA WDRAŻANIE LSROR Stowarzyszenie PLGR, w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pozyskało fundusze unijne na wdrażanie LSROR, w tym na konkursy ,40 zł. Jest to najwyższa kwota jaką udało się pozyskać w ramach osi 4 PO Ryby wśród wszystkich Europejskich Grup Rybackich. Fundusze rozłożone są na poszczególne środki: Środek I Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa ,28 zł; Środek II Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem ,48 zł; Środek III Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa ,76 zł; Środek IV Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowe ,88 zł. Wykres. Procentowe rozłożenie środków na wdrażanie LSROR. 18% 20% 9% 53% Środek 1 Środek 2 Środek 3 Środek 4 Północnokaszubska LGR ma możliwość rozdysponowania środków finansowych poprzez ogłaszanie konkursów na terenie gmin miejskich: Hel, Jastarnia, Władysławowo, Puck oraz wiejskich: Kosakowo, Krokowa, Puck, Wejherowo. Środki będzie można przeznaczać m.in. na: poprawę warunków życia na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich, ochronę środowiska, rozwój turystyki i rekreacji, rozwój usług, dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej i wiele innych. Budżet na wdrażanie LSROR rozłożony jest na lata na poszczególne sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny, co pokazuje Tabela 1. 8

9 Tabela 1. Alokacja środków na lata środek 1: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Sektor\Lata Razem Publiczny , , , , , , , ,28 Tabela 2. Alokacja środków na lata środek 2: Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Sektor\Lata Razem , , , ,48 Tabela 3. Alokacja środków na lata środek 3: Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Sektor\Lata Razem , , , ,76 Tabela 4. Alokacja środków na lata środek 4: Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej Sektor\Lata Razem Publiczny , , , ,38 Społecznogospodarczy Społecznogospodarczy Społecznogospodarczy Społecznogospodarczy , , , ,50 9

10 3. Droga projektu Droga projektu od momentu ogłoszenia naboru do rozliczenia projektu: Ogłoszenie naboru Nabór wniosków o dofinansowanie Przekazanie wniosków Komitetowi Procedura odwoławcza Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru Ocena zgodności operacji z LSROR Ostateczny wybór operacji do dofinansowania Weryfikacja wniosków przez SW Zawarcie umowy z beneficjentami Realizacja projektu przez beneficjenta Monitoring realizacji projektu przez LGR Kontrola realizacji projektu Rozliczenie projektu 10

11 Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z poniższymi dokumentami: - Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich opracowaną przez Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, - Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , - Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Powyższe dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej Ogłoszenie naboru Nabór wniosków ogłaszany jest przez PLGR, na co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy o zasięgu obejmującym obszar objęty LSROR, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura PLGR, na stronie internetowej oraz na wniosek PLGR na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (albo Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP i na tablicy znajdującej się w siedzibie tego urzędu albo tej jednostki. Nabór wniosków o dofinansowanie Wniosek w formie papierowej wypełniony elektronicznie lub odręcznie (kolorem niebieskim lub czerwonym) wraz z wymaganymi załącznikami składa się za pośrednictwem Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej (PLGR) do Urzędu Marszałkowskiego. Przy wypełnianiu Wniosku ważne jest, aby: a) stosować się do zaleceń podanych w instrukcji wypełniania wniosku, b) skonsultować wniosek ze specjalistą w naszym Biurze, c) wypełnione zostały wszystkie wymagane pozycje, 11

12 d) zgromadzone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z wykazem załączników we wniosku w części IX. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH). Wszystkie dokumenty (niezbędne dla danej operacji) uwzględnione w wykazie załączników we wniosku o dofinansowanie, powinny zostać dołączone do wniosku już na etapie składania dokumentacji w Biurze PLGR. Nabór wniosków prowadzony jest przez Biuro PLGR i trwa od 30 do 60 dni. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze PLGR w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioskodawcy składają wnioski w liczbie egzemplarzy podanej do publicznej wiadomości przez PLGR, na formularzach wniosków udostępnionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przez PLGR, a które niezbędne są do oceny operacji pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru określonymi w LSROR, w tym w szczególności załącznik pn. Uzasadnienie operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Informacja o załącznikach wymaganych przez PLGR musi być podana w ogłoszeniu. Ostateczny termin składania wniosków mija dokładnie i nieodwołalnie z datą i godziną wyznaczoną, w ogłoszeniu o naborze. Do oceny kierowane są wyłącznie wnioski, które wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, w których można określić adres Wnioskodawcy. Przekazanie wniosków Komitetowi etapy oceny projektu z uwzględnieniem czasu trwania każdej z procedur od momentu przekazania wniosków Komitetowi do momentu przekazania wniosków do Samorządu Województwa (SW) pokazuje poniższa tabela: Tabela 2. Procedura oceny wniosków przez Komitet LSROR LP Procedura Komórka odpowiedzialna Szacunkowy czas trwania 1. Przekazanie wniosków Komitetowi Prezydium Komitetu do 6 dni* 2. Ocena zgodności operacji z LSROR Komitet do 10 dni* 3. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru Komitet do 14 dni* 4. Procedura odwoławcza Komitet do 28 dni* 5. Ostateczny wybór operacji do dofinansowania Komitet do 35 dni* 12

13 6. Przekazanie dokumentów organowi samorządu województwa (SW) Biuro PLGR do 45 dni* SUMA 45 dni * Czas poszczególnych etapów liczony od dnia zakończenia naboru Procedura odwoławcza Punkt 2 i 3 powyższej tabeli mówi o ocenie zgodności operacji z LSROR oraz ocenie operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Jest to tzw. wstępna ocena operacji przez Komitet ds. LSROR, po zakończeniu której, na stronie internetowej oraz w siedzibie Biura PLGR zostaje wywieszona lista operacji po wstępnej ocenie. Od tego momentu rozpoczyna się procedura odwoławcza, która trwa 7 dni (liczy się data wpłynięcia odwołania do Biura). Odwołania mogą dotyczyć błędów i pomyłek w dokonanej procedurze oceny operacji, jak np. błędy rachunkowe czy niezgodność oceny z zapisami określonymi w LSROR. Na pisemny wniosek beneficjenta Biuro PLGR może poinformować o wynikach ocen w poszczególnych kryteriach w oparciu o przygotowaną rekomendację. Wniosek o udostępnienie punktacji winien zostać złożony w ciągu siedmiu dni licząc od daty publikacji listy po wstępnej ocenie do Biura PLGR (osobiście, listownie, faxem lub em w formie podpisanego dokumentu skan dokumentu podpisany elektronicznie), zgłoszenia telefoniczne nie będą uwzględniane. Odwołania nie powinny powoływać się na cechy projektu, które nie były określone we wniosku o dofinansowanie. Po zakończeniu ostatecznej oceny (po procedurze odwoławczej) przez Komitet ds. LSROR w siedzibie biura oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia zostaje zamieszczona lista operacji wybranych oraz niewybranych do dofinansowania przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką. Należy jednak pamiętać, że ocena wniosków nie kończy się na tym etapie. Dalszą ocenę prowadzi Urząd Marszałkowski. Weryfikacja wniosków przez SW: Obejmuje; Weryfikacje formalną (kompletność i poprawność wniosku o dofinansowanie oraz załączników); Weryfikacja zgodności z rozporządzeniem. Pracownik SW dokonuje: oceny formalnej wniosku o dofinansowanie; sprawdza dostarczone załączniki; 13

14 warunki uzyskania dofinansowania; kryteria wyłączenia oraz dokonuje oceny ekonomiczno-technicznej. Jeżeli wniosek o dofinansowanie nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono, co najmniej jednego z dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli w tym terminie braki nie zostaną usunięte wnioskodawca ponownie zostaje wezwany do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli terminy te zostaną przekroczone organ SW nie przyznaje dofinansowania. 4. Koszty kwalifikowalne Koszty kwalifikowalne to te koszty, które zostały faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji operacji oraz są bezpośrednio związane z realizacją operacji i niezbędne do osiągnięcia założonego celu operacji. Do kosztów kwalifikowalne zalicza się również koszty poniesione przed dniem przyznania pomocy na realizację operacji, lecz nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy ramowej przez Lokalną Grupę Rybacką z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej od 29 października 2010 r. Nakłady rzeczowe wniesione przez beneficjenta zalicza się do kosztów kwalifikowalnych jedynie, jeżeli miały bezpośredni związek z realizacją operacji, a w przypadku budynków lub budowli wniesionych przez beneficjenta, jeżeli budynek ten lub budowla zmieniły swoje przeznaczenie w związku z realizacja operacji. 1) Wartość nakładów rzeczowych zaliczonych do kosztów kwalifikowalnych ustala się: - w drodze wyceny nieruchomości, dokonanej nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami w przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie gruntu, budynku lub budowli lub prawa do dysponowania nimi, - w kosztorysie powykonawczym w przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych. 2) Faktyczne wykonanie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w protokole odbioru. 14

15 Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych, innych niż nakłady rzeczowe, ustala się na podstawie umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego, do których dołącza się również dokument potwierdzający sposób, miejsce i termin: a) odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez strony umowy lub sprzedawcę i nabywcę w przypadku faktury lub rachunku, b) dokonania zapłaty przez beneficjenta. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się: 1) Zakup używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli: - zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia, - ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych, - nie spełniają wymagań technicznych. 2) Nabycia gruntów, budynków, budowli lub praw do dysponowania nimi, jeżeli: - nabycie ich nie miało bezpośredniego związku z operacją, - ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze wyceny w operacie szacunkowym, - podmiot zbywający w okresie 5 lat poprzedzających ich zbycie, otrzymał pomoc na ich zakup ze środków publicznych, - powyżej 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną operację. 3) Nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z operacją. 4) Amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych. 5) Pracy własnej wykonywanej przez wnioskodawcę będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy. 6) Kosztów ogólnych operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii: - powyżej 10% wartości netto operacji, - które nie miały bezpośredniego związku z operacją, - które zostały naliczone niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. 7) Kosztów poniesionych poza obszarem LSROR. 8) Kosztów związanych z umową leasingu, w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własności leasingu. 9) Odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego, kosztów ogólnych związanych z umową leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT). 10) Nakładu rzeczowego wniesionego w formie gruntu, budynku lub budowli lub prawa do dysponowania nimi powyżej 10% wartości netto operacji. 15

16 5. Główne warunki przyznania pomocy w ramach osi 4 PO RYBY Co warto wiedzieć za nim złożymy wniosek o dofinansowanie? Wymienione wcześniej regulacje prawne mówią o czterech warunkach, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc w ramach osi 4 PO RYBY : Powstanie trwałych korzyści gospodarczych: Stwierdza się na podstawie informacji zawartych w uproszczonym planie biznesowym operacji na podstawie wzoru opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą, czyli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, liczą od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany. Inwestycja zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych: Stwierdza się na podstawie: 1) Pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego; 2) Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o których mowa w przepisach prawa wodnego, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji. W przypadku braku pozwoleń lub zgłoszenia oceny dokonuje się na podstawie złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie studium wykonalności projektu dla danej operacji. Jednakże, warunkiem wypłaty pomocy jest złożenie przez Beneficjenta tych pozwoleń albo zgłoszeń najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. Inwestycja ma zapewnioną gospodarczą trwałość: Zgodnie z Rozporządzeniem realizacja operacji ma zapewnić gospodarczą trwałość, jeżeli: Założono przynajmniej 10-letni okres użytkowania budynków, budowli lub innych obiektów budowlanych bezpośrednio związanych z wykonaniem planowanej inwestycji oraz 5-letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego bezpośrednio związanych z planowaną inwestycją. 16

17 Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód: Ustala się to w drodze postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów o ochronie środowiska. Beneficjent zobowiązuje się w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa m. in. do: osiągnięcia i zachowania celu operacji; nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmieniania sposobu ich wykorzystywania; niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych; prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą i nieprzenoszenia miejsca prowadzenia tej działalności (chyba, że uzyska uprzednią zgodę Samorządu Województwa pod warunkiem, że zostanie zachowany cel operacji); niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta lub jego przedsiębiorstwa w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji; stosowania odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli, prowadzenia zestawienia danych wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez właściwy organ Samorządu Województwa, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli w przypadku, gdy Beneficjent nie jest obowiązany do stosowania przepisów o rachunkowości. Zachęcamy do konsultacji z naszymi specjalistami w Biurze PLGR w celu szczegółowej analizy Państwa projektów. 17

18 6. Obszary wsparcia w LSROR Środek 1: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kto może być beneficjentem? Pomoc jest przyznawana: - osobom fizycznym i prawnym, - jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, - podmiotom organizacyjnym wyodrębnionym na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Poziom dofinansowania: Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych. Limit pomocy: - w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać zł. - dofinansowanie jednej operacji nie może przekroczyć zł. Uwaga! Wkład własny nie może pochodzić z innych środków publicznych (z wyłączeniem przypadków podanych w 39 Rozporządzeniu MRiRW z dnia 23 listopada 2011 r.). Operacje mogą być realizowane wyłącznie na obszarze objętym LSROR (wyjątek - operacje polegające na promocji obszaru). Pomoc przyznawana jest na operacje o charakterze niezarobkowym. Rodzaje możliwych inwestycji: Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których świadczone będą usługi dostępu do sieci Internet, np. przebudowa części pomieszczenia biblioteki publicznej lub remizy strażackiej na kawiarenkę internetową. Poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem, np. zakup i ustawienie nowych wiat przystankowych. Rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażenie, np. Projekt wybrany w I konkursie PLGR z naboru zakończonego r. Zagospodarowanie bulwaru nadmorskiego w Helu etap I. Remont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, np. Projekt wybrany 18

19 w I konkursie PLGR z naboru zakończonego r. Remont budowlanokonserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Rybołówstwa w Helu. Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, np. wyposażenie i sprzęt nagłaśniający koła muzycznego. Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, np. Projekt wybrany w I konkursie PLGR z naboru zakończonego r. Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa prowadzona jest działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) np. budowa szybu windowego w budynku użyteczności publicznejwraz z NIEZBĘDNĄ przebudową budynku. Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi, np. Projekt wybrany w I konkursie PLGR z naboru zakończonego r. Stworzenie rybackiej izby regionalnej i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie ośrodka szkoleniowo sportowego Delfin w Pucku celem wprowadzenia nowych usług dla podniesienia i utrzymania atrakcyjności turystycznej Północnych Kaszub. Promocja obszaru objętego strategią, tylko miękkie projekty, np. zawody w tkaniu sieci rybackiej lub imprezy tematyczne promujące kulturę północnych kaszub. Popularyzacja rybactwa związanego z obszarem objętym LSROR. fot. T. Hapaniuk 19

20 W odniesieniu do konkursu Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa będzie przeprowadzona ocena pod kątem 2 kryteriów, tj.: Kryteria zgodności operacji z LSROR: A) Spełnienie warunków uzyskania wsparcia w ramach LSROR: 1.Operacja spełnia wszystkie warunki uzyskania wsparcia w ramach LSROR otrzymuje 1 pkt. Warunki uzyskania wsparcie w ramach LSROR: Czy poziom dofinansowania nie przekracza maksymalnego % kosztów kwalifikowalnych (liczony do dwóch miejsc po przecinku) dla środka pierwszego określonego w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Czy wysokość dofinansowania na daną operację nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania dla środka pierwszego określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Czy wysokość dofinansowania na danego beneficjenta nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania dla środka pierwszego określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Podstawą weryfikacji wysokości dofinansowania są listy operacji wybranych do dofinansowania przez Komitet ds. LSROR w ramach środka pierwszego w rozstrzygniętych konkursach ogłaszanych przez PLGR w ramach osi 4 PO RYBY lub dokumenty dostarczone przez Beneficjenta w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy, potwierdzające niewykorzystanie przyznanej przez PLGR kwoty (w tym przede wszystkim: umowa o dofinansowanie, aneksy do umowy o dofinansowanie, pismo przychylające się do prośby wnioskodawcy o zaprzestanie weryfikacji wniosku, pismo o odmowie przyznania pomocy). 20

21 Czy operacja polega na realizacji, co najmniej jednego z typów przedsięwzięć wymienionych dla środka pierwszego w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Lokalizacja operacji na obszarze objętym LSROR (jeśli dotyczy). 2. Operacja nie spełnia, co najmniej jednego warunku uzyskania wsparcia w ramach LSROR otrzymuje 0 pkt. B) Zgodność z celami określonymi w LSROR: 1. Operacja jest zgodna, z co najmniej jednym celem szczegółowym określonym w LSROR otrzymuje 1 pkt. Cel Sz Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjnosportowej. Cel Sz Zachowanie atrakcyjności przyrodniczej obszaru zależnego od rybactwa. Cel Sz Poprawa dostępu i podniesienie jakości usług dla mieszkańców. Cel Sz Rozwój infrastruktury turystycznej. Cel Sz Poprawa konkurencyjności sektora rybackiego. Cel Sz Utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim. Cel Sz Wzmocnienie tożsamości i integracji społeczności Północnych Kaszub. Cel Sz Promocja obszaru. Kreowanie innowacyjnych form i kierunków promocji i współpracy. Cel Sz Nabywanie wiedzy i umiejętności, pobudzenie mieszkańców do działania. 2. Operacja nie jest zgodna, z co najmniej jednym celem szczegółowym określonym w LSROR otrzymuje 0 pkt. Minimalna liczba punktów, jaką operacja musi zdobyć, aby mogła być uznaną przez oceniającego za zgodną z LSROR wynosi 2 pkt. 21

22 Kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR: LP Nazwa kryterium Członkostwo Wnioskodawcy w LGR Wpływ operacji na osiągnięcie celów określonych w LSROR Innowacyjność operacji Stopień przygotowania operacji do realizacji Max liczba pkt Sposób oceny 1. Wnioskodawca jest członkiem PLGR i ma uregulowane składki członkowskie oraz uczestniczył w ostatnim Walnym Zebraniu Członków 5 pkt. 2. Wnioskodawca jest członkiem PLGR i ma uregulowane składki członkowskie 3 pkt. 3. Wnioskodawca nie jest członkiem LGR lub nie posiada uregulowanych składek członkowskich 0 pkt. 1. Operacja przyczynia się do osiągnięcia więcej niż 6 celów szczegółowych określonych w LSROR 10 pkt. 2. Operacja przyczynia się do osiągnięcia od 4 do 6 (włącznie) celów szczegółowych określonych w LSROR 7 pkt. 3. Operacja przyczynia się do osiągnięcia od 2 do 3 (włącznie) celów szczegółowych określonych w LSROR 5 pkt. 4. Operacja przyczynia się do osiągnięcia 1 celu ogólnego określonego w LSROR 0 pkt. 1.Operacja innowacyjna w skali województwa pomorskiego 15 pkt. 2.Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR 10 pkt. 3. Operacja innowacyjna w skali gminy 7 pkt. 4.Operacja nie jest innowacyjna lub jest innowacyjna w skali mniejszej niż obszar 1 gminy 0 pkt. Innowacyjność operacji może polegać na: a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym turystycznego), dotychczas nieoferowanego/produkowanego na obszarze objętym LSROR, b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSROR, c) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR, d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie stosowanym na obszarze objętym LSROR, e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju, f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju, g) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę informacji, na jakiej podstawie stwierdził skalę innowacyjności swojego projektu. 1.Operacja jest przygotowana do realizacji 20 pkt. Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: a) operację, która posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub prawomocne pozwolenie wodno-prawnego i kopia została załączona do wniosku, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku, b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, a dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 22

23 Wpływ projektu na politykę równych szans Preferowana kategoria Wnioskodawców Zgodność z preferowanymi w ramach LSROR kategoriami operacji Partnerstwo/ Miejsce realizacji Maksymalna liczba punktów Operacja posiada dokumentację techniczną i załączono wyciąg z dokumentacji, a zgodnie z przepisami prawa budowlanego operacja wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, a stosowny dokument nie został wydany, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku 15 pkt. 3. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono dokumentów potwierdzających jej przygotowanie 0 pkt. 1. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans 2 pkt. Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę rzetelnego uzasadnienia o pozytywnym wpływie operacji na politykę równych szans we wniosku o dofinansowanie. 2. Projekt jest neutralny pod względem równych szans 0 pkt. 1.Wnioskodawcą jest podmiot należący do grup, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich pkt. 2.Wnioskodawcą nie jest podmiot należący do grup, o których mowa w 2 ust. 1 w/w rozporządzenia 0 pkt. 1.Operacja mieści się w preferowanych kategoriach od 5 do 35 pkt. punkty się sumują Preferowane kategorie: a) przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i remoncie 10 pkt, b) przedsięwzięcia skutkujące wydłużeniem letniego sezonu turystycznego na obszarze PLGR 5 pkt, c) przedsięwzięcia związane z turystyką morską, zbiornikami wodnymi i ciekami naturalnymi (rzekami) podnoszące atrakcyjność obszaru LSROR 5 pkt, d) kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisane w lokalne lub regionalne dokumenty strategiczne w tym np. Plan Odnowy Miejscowości, studium rozwoju, strategia rozwoju lub inne dokumenty 5 pkt, e) przedsięwzięcia związane z kulturowy i historycznym dziedzictwem regionu 5 pkt, f) przedsięwzięcia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży 5 pkt. 2.Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii operacji 0 pkt. 1. Operacja jest realizowana w partnerstwie, co potwierdza załączona do dokumentacji podpisana umowa partnerska, list intencyjny bądź porozumienie, które określa rolę partnera w projekcie. Za operacje realizowane w partnerstwie uznaje się operacje, w których realizację zaangażowanych jest min. 2 partnerów - 5 pkt. 2. Miejsce realizacji - operacja jest realizowana na obszarze, co najmniej 2 gmin 5 pkt. 3. Operacja nie jest realizowana w partnerstwie, lub nie dołączono dokumentów potwierdzających rolę partnera w projekcie, lub załączone dokumenty nie potwierdzają roli partnera oraz operacja jest realizowana w obrębie jednej gminy 0 pkt Aby projekt mógł być wybrany do realizacji musi w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru otrzymać, co najmniej 40 punktów. 23

24 Środek 2: Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających prace związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia nowych miejsc pracy poza tym sektorem Kto może być beneficjentem? Pomoc jest przyznawana: - podmiotom, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb, uprawnione do rybactwa zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego), lub którym wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, - podmiotom, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie przetwórstwa, obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w sektorze rybackim, - podmiotom, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie obsługi sektora rybackiego, w szczególności produkcji, konserwacji lub naprawy sprzętu służącego prowadzeniu działalności połowowej, - armatorom statków rybackich o polskiej przynależności, na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona lub cofnięta, którego port macierzysty znajduje się na obszarze PLGR, - podmiotom, które uzyskały pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb lub w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie, i mieszka albo posiada siedzibę na obszarze PLGR, - osobom fizycznym zamieszkałym na terenie PLGR, które utraciły miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego. Poziom dofinansowania: Dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowalnych. Limit pomocy: - w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać zł. - dofinansowanie jednej operacji nie może przekroczyć zł. 24

25 Uwaga! Wkład własny nie może pochodzić z innych środków publicznych (z wyłączeniem przypadków podanych w 39 Rozporządzeniu MRiRW z dnia 23 listopada 2011 r.). Operacje mogą być realizowane wyłącznie na obszarze objętym LSROR (wyjątek - operacje polegające na udziale w kursach, szkoleniach, stażach). Rodzaje możliwych inwestycji: Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki, np. Projekt wybrany w II konkursie PLGR z naboru zakończonego r. Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów i utworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim jako wsparcie sektora rybactwa i reorientacja działalności gospodarczej realizowane w operacji - budowa kompleksu gastronomicznego: restauracji z salami, magazynami, kuchnią i pokojami gościnnymi. Zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, np. budowa placu manewrowego przy szkole nauki jazdy. Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, np. Projekt wybrany w II konkursie PLGR z naboru zakończonego r. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu wagowego w porcie Władysławowo. Remont lub adaptacja statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza lub zakup lub budowa nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza, np. remont i adaptacja kutra rybackiego na restaurację lub statek wycieczkowy, Udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych, np. po likwidacji stanowiska pracy Pan Kowalski, chce wziąć udział w szkoleniu na operatora koparki, Zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych, np. samochód chłodnia do sprzedaży żywności. fot. J. Kąkel 25

26 W odniesieniu do konkursu Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających prace związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem będzie przeprowadzona ocena pod kątem 2 kryteriów, tj.: Kryteria zgodności operacji z LSROR; A) Spełnienie warunków uzyskania wsparcia w ramach LSROR: 1.Operacja spełnia wszystkie warunki uzyskania wsparcia w ramach LSROR otrzymuje 1 pkt. Warunki uzyskania wsparcie w ramach LSROR: Czy poziom dofinansowania nie przekracza maksymalnego % kosztów kwalifikowalnych (liczony do dwóch miejsc po przecinku) dla środka drugiego określonego w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Czy wysokość dofinansowania na daną operację nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania dla środka drugiego określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Czy wysokość dofinansowania na danego beneficjenta nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania dla środka drugiego określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Podstawą weryfikacji wysokości dofinansowania są listy operacji wybranych do dofinansowania przez Komitet ds. LSROR w ramach środka drugiego w rozstrzygniętych konkursach ogłaszanych przez PLGR w ramach osi 4 PO RYBY lub dokumenty dostarczone przez Beneficjenta w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy, potwierdzające niewykorzystanie przyznanej przez PLGR kwoty (w tym przede wszystkim: umowa o dofinansowanie, aneksy do umowy o dofinansowanie, pismo przychylające się do prośby wnioskodawcy o zaprzestanie weryfikacji wniosku, pismo o odmowie przyznania pomocy). Czy operacja polega na realizacji, co najmniej jednego z typów przedsięwzięć wymienionych dla środka drugiego w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu 26

27 zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Lokalizacja operacji na obszarze objętym LSROR (jeśli dotyczy). Czy wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia zgodnie z obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniem wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Operacja nie spełnia, co najmniej jednego warunku uzyskania wsparcia w ramach LSROR otrzymuje 0 pkt. B) Zgodność z celami określonymi w LSROR: 1. Operacja jest zgodna, z co najmniej jednym celem szczegółowym określonym w LSROR otrzymuje 1 pkt. Cel Sz Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjnosportowej. Cel Sz Zachowanie atrakcyjności przyrodniczej obszaru zależnego od rybactwa. Cel Sz Poprawa dostępu i podniesienie jakości usług dla mieszkańców. Cel Sz Rozwój infrastruktury turystycznej. Cel Sz Poprawa konkurencyjności sektora rybackiego. Cel Sz Utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim. Cel Sz Wzmocnienie tożsamości i integracji społeczności Północnych Kaszub. Cel Sz Promocja obszaru. Kreowanie innowacyjnych form i kierunków promocji i współpracy. Cel Sz Nabywanie wiedzy i umiejętności, pobudzenie mieszkańców do działania. 2. Operacja nie jest zgodna, z co najmniej jednym celem szczegółowym określonym w LSROR otrzymuje 0 pkt. Minimalna liczba punktów, jaką operacja musi zdobyć, aby mogła być uznaną przez oceniającego za zgodną z LSROR wynosi 2 pkt. 27

28 Kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR; LP Nazwa kryterium Członkostwo Wnioskodawcy w LGR Wpływ operacji na osiągnięcie celów określonych w LSROR Innowacyjność operacji Stopień przygotowania operacji do realizacji Max Sposób oceny liczba pkt. 1. Wnioskodawca jest członkiem PLGR i ma uregulowane składki 5 członkowskie oraz uczestniczył w ostatnim Walnym Zebraniu Członków 5 pkt. 2. Wnioskodawca jest członkiem PLGR i ma uregulowane składki członkowskie 3 pkt. 3. Wnioskodawca nie jest członkiem PLGR lub nie posiada uregulowanych składek członkowskich 0 pkt. 1. Operacja przyczynia się do osiągnięcia więcej niż 6 celów 10 szczegółowych określonych w LSROR 10 pkt. 2. Operacja przyczynia się do osiągnięcia od 4 do 6 (włącznie) celów szczegółowych określonych w LSROR 7 pkt. 3. Operacja przyczynia się do osiągnięcia od 2 do 3 (włącznie) celów szczegółowych określonych w LSROR 5 pkt. 4. Operacja przyczynia się do osiągnięcia 1 celu ogólnego określonego w LSROR 0 pkt. 1.Operacja innowacyjna w skali obszaru PLGR 15 pkt Operacja innowacyjna w skali gminy 10 pkt. 3. Operacja innowacyjna w skali miejscowości 7 pkt. 4.Operacja nie jest innowacyjna lub jest innowacyjna w skali mniejszej niż obszar 1 gminy 0 pkt. Innowacyjność operacji może polegać na: a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym turystycznego), dotychczas nieoferowanego/produkowanego na obszarze objętym LSROR, b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSROR, c) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR, d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie stosowanym na obszarze objętym LSROR, e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju, f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju, g) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę informacji, na jakiej podstawie stwierdził skalę innowacyjności swojego projektu Operacja jest przygotowana do realizacji 15 pkt. Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: a) operację, która posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub prawomocne pozwolenie wodno-prawnego i kopia została załączona do wniosku, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku, b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, a dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 2. Operacja posiada dokumentację techniczną i załączono wyciąg z dokumentacji, a zgodnie z przepisami prawa budowlanego operacja wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 28

29 Wpływ projektu na politykę równych szans Wartość wnioskowanego dofinansowania Zgodność z preferowanymi w ramach LSROR kategoriami operacji 8. Wpływ operacji na rynek pracy Maksymalna liczba punktów zgłoszenia robót budowlanych, a stosowny dokument nie został wydany, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku 10 pkt. 3. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono dokumentów potwierdzających jej przygotowanie 0 pkt Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans 2 pkt Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę rzetelnego uzasadnienia o pozytywnym wpływie operacji na politykę równych szans we wniosku o dofinansowanie. 2. Projekt jest neutralny pod względem równych szans 0 pkt. 15 Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: a) do 50 tys. PLN - 15 pkt, b) od 50 do 100 tys. PLN - 13 pkt, c) od 100 tys. do 150 tys. PLN - 10 pkt, d) od 150 tys. do 250 tys. PLN - 7 pkt, e) od 250 tys. do 350 tys. PLN - 5 pkt, f) od 350 tys. do 400 tys. PLN 3 pkt. g) od 400 tys. do 450 tys. PLN 0 pkt Operacja dotyczy następujących rodzajów działalności 23 pkt: a) operacje realizowane na terenach portowych, b) handel produktami rybołówstwa bałtyckiego i rybactwa śródlądowego, c) obsługa sektora rybackiego, d) przedsięwzięcia polegające na restrukturyzacji przedsiębiorstwa wiązanego z sektorem rybołówstwa, e) zakładanie nowej działalności gospodarczej. 2. Operacja dotyczy następujących rodzajów działalności 18 pkt: a) gastronomia i działalność związana z wyżywieniem, b) działalność turystyczna (w tym związana z zakwaterowaniem), c) zagospodarowanie surowców lokalnych (bursztyn, ryba, torfy, wody mineralne, piasek, itp.), d) przedsięwzięcia związane z turystyką morską, zbiornikami wodnymi lub ciekami naturalnymi (rzekami). 3. Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii operacji 0 pkt Operacja przyczynia się do utrzymania wszystkich istniejących miejsc pracy 5 pkt. Punkty w tej kategorii mogą zostać przyznane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca wskaże we wniosku o dofinansowanie i uzasadnieniu operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru, iż utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia jest możliwe tylko dzięki realizacji operacji, która objęta jest wnioskiem o dofinansowanie. 2. Operacja przyczynia się do stworzenia nowych miejsc pracy (etatów): a) 1 nowy etat średniorocznie 5 pkt, b) powyżej 1 etatu 10 pkt. 3.Operacja nie przyczynia się do utrzymania istniejących ani tworzenia nowych miejsc pracy lub Wnioskodawca nie podał wystarczającego uzasadnienia do punktu 1 0 pkt. Do nowych miejsc pracy wlicza się osoby samo zatrudnione (właściciele) i osoby współpracujące (zgłoszone do ubezpieczenia społecznego) liczą się też umowy zlecenia. 100 Aby projekt mógł być wybrany do realizacji musi w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru otrzymać, co najmniej 40 punktów. 29

30 Środek 3: Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Kto może być beneficjentem? Pomoc jest przyznawana: Podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo określone w art. 3 lit. F rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z , str.1), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1198/2006 tj. mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Poziom dofinansowania: Dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowalnych. Limit pomocy: - w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać zł. - dofinansowanie jednej operacji nie może przekroczyć zł. Uwaga! Wkład własny nie może pochodzić z innych środków publicznych (z wyłączeniem przypadków podanych w 39 Rozporządzeniu MRiRW z dnia 23 listopada 2011 r.). Operacje mogą być realizowane wyłącznie na obszarze objętym LSROR. Rodzaje możliwych inwestycji: 1) Tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753), np. Projekt wybrany w II konkursie PLGR z naboru zakończonego r. Budowa rurociągu podziemnego oraz zakup wózka widłowego do transportu ryb pelagicznych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej świeżych ryb w porcie rybackim w helu. Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż przez uprawnionego do rybactwa lub przez wykonującego rybołówstwo morskie żywych lub schłodzonych produktów rybołówstwa i rybactwa, niepoddanych czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną. Nabywcą tych produktów mogą być: - konsument końcowy ze statków, z wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni, - konsument końcowy w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rybackich, - konsument końcowy na targowisku, - zakład prowadzący handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. 30

31 W ramach sprzedaży bezpośredniej lub działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej z osi 4 PO Ryby można otrzymać dofinansowanie na wsparcie inwestycji związanych z infrastrukturą rybacką. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na budowę lub adaptacje budynków, w których ryby są przetwarzane i sprzedawane, budowę płuczki lub magazynów do przetrzymywania żywych ryb. Możliwy będzie również zakup specjalistycznych środków do transportu produktów, np. samochód chłodnię, lub samochód z basenem do przewozu żywej ryby oraz drobny sprzęt rybacki. 2) Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie: Konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, dział 45. Naprawy i konserwacji statków i łodzi, kod PKD Z. Handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, kod PKD dział 47. Działalności usługowej związanej z wyżywieniem, dział 56, np. Projekt wybrany w II konkursie PLGR z naboru zakończonego r. Restauracja Mesa - nowa jakość gastronomii na terenie Władysławowa lub Budowa i wyposażenie restauracji rybnej w Rewie. Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, dział 62. Działalności prawniczej, rachunkowo księgowej i doradztwa podatkowego, dział 69. Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, dział 56. Opieki zdrowotnej, dział 86, np. Projekt wybrany w II konkursie PLGR z naboru zakończonego r. Modernizacja i adaptacja budynku na potrzeby centrum wczesnej interwencji i integracji społecznej. Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, dział 93, np. Projekt wybrany w II konkursie PLGR z naboru zakończonego r. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie szkoły windsurfingu Surfzone w Pucku celem wprowadzenia nowych usług dla podniesienia atrakcyjności turystycznej północnych kaszub lub Zakup i modernizacja sprzętu oraz łodzi do bazy nurkowej diving baltic w Jastarni. Naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, dział 95. Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, kod PKD Z, Z, Z, Z, Z. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, dział 55. Lista wymienionych rodzajów działalności gospodarczej, na których podjęcie lub rozwój można uzyskać dofinansowanie ma charakter otwarty tzn., że beneficjenci będą mogli podejmować różnorodne działalności, w sferach odpowiadających ich preferencjom i możliwościom, jednocześnie wpisujące się i spełniające kryteria zawarte w LSROR. 31

32 W odniesieniu do konkursu Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa będzie przeprowadzona ocena pod kątem 2 kryteriów, tj.: Kryteria zgodności operacji z LSROR: A) Spełnienie warunków uzyskania wsparcia w ramach LSROR: 1.Operacja spełnia wszystkie warunki uzyskania wsparcia w ramach LSROR otrzymuje 1 pkt. Warunki uzyskania wsparcie w ramach LSROR: Czy poziom dofinansowania nie przekracza maksymalnego % kosztów kwalifikowalnych (liczony do dwóch miejsc po przecinku) dla środka trzeciego określonego w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Czy wysokość dofinansowania na daną operację nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania dla środka trzeciego określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Czy wysokość dofinansowania na danego beneficjenta nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania dla środka trzeciego określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Podstawą weryfikacji wysokości dofinansowania są listy operacji wybranych do dofinansowania przez Komitet ds. LSROR w ramach środka trzeciego w rozstrzygniętych konkursach ogłaszanych przez PLGR w ramach osi 4 PO RYBY lub dokumenty dostarczone przez Beneficjenta w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy, potwierdzające niewykorzystanie przyznanej przez PLGR kwoty (w tym przede wszystkim: umowa o dofinansowanie, aneksy do umowy o dofinansowanie, pismo przychylające się do prośby wnioskodawcy o zaprzestanie weryfikacji wniosku, pismo o odmowie przyznania pomocy). Czy operacja polega na realizacji, co najmniej jednego z typów przedsięwzięć wymienionych dla środka trzeciego w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu 32

33 zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Lokalizacja operacji na obszarze objętym LSROR (jeśli dotyczy). 2. Operacja nie spełnia, co najmniej jednego warunku uzyskania wsparcia w ramach LSROR otrzymuje 0 pkt. B) Zgodność z celami określonymi w LSROR: 1. Operacja jest zgodna, z co najmniej jednym celem szczegółowym określonym w LSROR otrzymuje 1 pkt Cel Sz Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjnosportowej. Cel Sz Zachowanie atrakcyjności przyrodniczej obszaru zależnego od rybactwa. Cel Sz Poprawa dostępu i podniesienie jakości usług dla mieszkańców. Cel Sz Rozwój infrastruktury turystycznej. Cel Sz Poprawa konkurencyjności sektora rybackiego. Cel Sz Utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim. Cel Sz Wzmocnienie tożsamości i integracji społeczności Północnych Kaszub. Cel Sz Promocja obszaru. Kreowanie innowacyjnych form i kierunków promocji i współpracy. Cel Sz Nabywanie wiedzy i umiejętności, pobudzenie mieszkańców do działania. 2. Operacja nie jest zgodna, z co najmniej jednym celem szczegółowym określonym w LSROR otrzymuje 0 pkt. Minimalna liczba punktów, jaką operacja musi zdobyć, aby mogła być uznaną przez oceniającego za zgodną z LSROR wynosi 2 pkt. fot. 33

34 Kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR: LP Nazwa kryterium 1. Członkostwo Wnioskodawcy w LGR 2. Wpływ operacji na osiągnięcie celów określonych w LSROR 3. Innowacyjność operacji 4. Stopień przygotowania operacji do realizacji Max Sposób oceny liczba pkt 5 1. Wnioskodawca jest członkiem PLGR i ma uregulowane składki członkowskie oraz uczestniczył w ostatnim Walnym Zebraniu Członków 5 pkt. 2. Wnioskodawca jest członkiem PLGR i ma uregulowane składki członkowskie 3 pkt. 3. Wnioskodawca nie jest członkiem PLGR lub nie posiada uregulowanych składek członkowskich 0 pkt Operacja przyczynia się do osiągnięcia więcej niż 6 celów szczegółowych określonych w LSROR 10 pkt. 2. Operacja przyczynia się do osiągnięcia od 4 do 6 (włącznie) celów szczegółowych określonych w LSROR 7 pkt. 3. Operacja przyczynia się do osiągnięcia od 2 do 3 (włącznie) celów szczegółowych określonych w LSROR 5 pkt. 4. Operacja przyczynia się do osiągnięcia 1 celu ogólnego określonego w LSROR 0 pkt Operacja innowacyjna w skali województwa pomorskiego 20 pkt. 2.Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR 10 pkt. 3. Operacja innowacyjna w skali gminy 5 pkt. 4.Operacja nie jest innowacyjna lub jest innowacyjna w skali mniejszej niż obszar 1 gminy 0 pkt. Innowacyjność operacji może polegać na: a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym turystycznego), dotychczas nieoferowanego/produkowanego na obszarze objętym LSROR, b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSROR, c) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR, d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie stosowanym na obszarze objętym LSROR, e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju, f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju, g) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę informacji, na jakiej podstawie stwierdził skalę innowacyjności swojego projektu Operacja jest przygotowana do realizacji 18 pkt. Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: a) operację, która posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub prawomocne pozwolenie wodno-prawnego i kopia dokumentu została załączona do wniosku, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, a dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 2. Operacja posiada dokumentację techniczną i załączono wyciąg z dokumentacji, a zgodnie z przepisami prawa budowlanego operacja wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, lub pozwolenia wodno-prawnego, a stosowny dokument nie został wydany, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia wniosku, potwierdzające 34

35 5. Wpływ projektu na politykę równych szans 6. Zgodność z preferowanymi w ramach LSROR kategoriami operacji 7. Wpływ operacji na rynek pracy 8. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych Maksymalna liczba punktów wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku 10 pkt. 3. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono dokumentów potwierdzających jej przygotowanie 0 pkt Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans 2 pkt. Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę rzetelnego uzasadnienia o pozytywnym wpływie operacji na politykę równych szans we wniosku o dofinansowanie. 2. Projekt jest neutralny pod względem równych szans 0 pkt Operacja mieści się, w co najmniej jednej z preferowanych kategorii operacji 15 pkt. Preferowane kategorie operacji: a) tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa, b) naprawa i konserwacja statków i łodzi, c) handel produktami rybołówstwa bałtyckiego i rybactwa śródlądowego, d) działalność związana z wyżywieniem lub zakwaterowaniem, e) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, f) opieka zdrowotna, g) przedsięwzięcia turystyczne mające wpływ na podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSROR lub wydłużające sezon turystyczny, h) podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa ryb. 2.Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii operacji 0 pkt Operacja przyczynia się do utrzymania istniejących miejsc pracy w zależności od liczby zatrudnionych osób: a) operacja przyczynia się do utrzymania wszystkich miejsc pracy u Wnioskodawcy zatrudniającego od 1 do 10 osób 5 pkt, b) operacja przyczynia się do utrzymania wszystkich miejsc pracy u Wnioskodawcy zatrudniającego powyżej 10 osób 10 pkt. Punkty w tej kategorii mogą zostać przyznane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca wskaże we wniosku o dofinansowanie i uzasadnieniu operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru, iż utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia jest możliwe tylko dzięki realizacji operacji, która objęta jest wnioskiem o dofinansowanie. 2. Operacja przyczynia się do stworzenia nowych miejsc pracy (etatów): a) 1 nowy etat średniorocznie 5 pkt, b) powyżej 1 etatu, ale nie więcej niż 2 etaty średniorocznie 10pkt, c) powyżej 2 etatów, ale nie więcej niż 3 etaty średniorocznie 12 pkt, d) powyżej 3 etatów 15pkt. Aby otrzymać punkty w tej kategorii w uzasadnieniu operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru należy wyliczyć etaty średnioroczne. 3.Operacja nie przyczynia się do utrzymania istniejących ani tworzenia nowych miejsc pracy lub Wnioskodawca nie podał wystarczającego uzasadnienia do punktów 1 0 pkt. Do nowych miejsc pracy wlicza się osoby samo zatrudnione (właściciele) i osoby współpracujące (zgłoszone do ubezpieczenia społecznego) liczą się też umowy zlecenia Operacja przyczyniająca się do utworzenia nowego podmiotu gospodarczego 5 pkt. Punkty w tej kategorii przyznawane są jedynie wnioskodawcom, którzy składają wniosek o dofinansowanie, jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i zakładają działalność przed podpisaniem umowy on dofinansowanie. 2. Operacja dotyczy istniejącego podmiotu gospodarczego 0 pkt. 100 Aby projekt mógł być wybrany do realizacji musi w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru otrzymać, co najmniej 40 punktów. 35

36 Środek 4: Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Kto może być beneficjentem? Pomoc jest przyznawana: - osobom fizycznym, - osobom prawnym, - jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, - podmiotom organizacyjnym wyodrębnionym na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Poziom dofinansowania: Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych. Limit pomocy: - w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać zł. - dofinansowanie jednej operacji nie może przekroczyć zł. Uwaga! Wkład własny nie może pochodzić z innych środków publicznych (z wyłączeniem przypadków podanych w 39 Rozporządzeniu MRiRW z dnia 23 listopada 2011 r.). Operacje mogą być realizowane wyłącznie na obszarze objętym LSROR. Rodzaje możliwych inwestycji: Inwestycje melioracyjne związane z: rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników wodnych, np. Projekt wybrany w I konkursie PLGR z naboru zakończonego r. Rekultywacja stawów parkowych oraz opis pomników przyrody w zespole pałacowo-parkowym w Krokowej. ochroną przeciwpowodziową, np. Projekt wybrany w I konkursie PLGR z naboru zakończonego r. Budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed napływem wód deszczowych w zlewni Krokowa ETAP I. regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji, ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej, z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych. 36

37 Ponadto: budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych, zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych, zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000, renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, - Poprzez kąpielisko należy rozumieć zapis zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz. U. Nr 44, poz. 253), jako wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. Jednocześnie z definicji wyłączono baseny pływackie i uzdrowiskowe, zamknięte zbiorniki wodne podlegające oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczne, zamknięte zbiorniki wodne, oddzielone od wód powierzchniowych i wód podziemnych. Od kąpieliska należy odróżnić miejsce wykorzystywane do kąpieli, które w projektowanych przepisach rozumie się, jako wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli, zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, remont lub odbudowa budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej, zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów. fot. Jezioro Żarnowieckie 37

38 W odniesieniu do konkursu Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej będzie przeprowadzona ocena pod kątem 2 kryteriów, tj.: Kryteria zgodności operacji z LSROR: A) Spełnienie warunków uzyskania wsparcia w ramach LSROR: 1.Operacja spełnia wszystkie warunki uzyskania wsparcia w ramach LSROR otrzymuje 1 pkt. Warunki uzyskania wsparcie w ramach LSROR: Czy poziom dofinansowania nie przekracza maksymalnego % kosztów kwalifikowalnych (liczony do dwóch miejsc po przecinku) dla środka czwartego określonego w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Czy wysokość dofinansowania na daną operację nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania dla środka czwartego określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Czy wysokość dofinansowania na danego beneficjenta nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania dla środka czwartego określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Podstawą weryfikacji wysokości dofinansowania są listy operacji wybranych do dofinansowania przez Komitet ds. LSROR w ramach środka czwartego w rozstrzygniętych konkursach ogłaszanych przez PLGR w ramach osi 4 PO RYBY lub dokumenty dostarczone przez Beneficjenta w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy, potwierdzające niewykorzystanie przyznanej przez PLGR kwoty (w tym przede wszystkim: umowa o dofinansowanie, aneksy do umowy o dofinansowanie, pismo przychylające się do prośby wnioskodawcy o zaprzestanie weryfikacji wniosku, pismo o odmowie przyznania pomocy). Czy operacja polega na realizacji, co najmniej jednego z typów przedsięwzięć wymienionych dla środka czwartego w obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu rozporządzeniu wydanym przez 38

39 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 i nr 157, poz. 1241), w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Lokalizacja operacji na obszarze objętym LSROR (jeśli dotyczy). 2. Operacja nie spełnia, co najmniej jednego warunku uzyskania wsparcia w ramach LSROR otrzymuje 0 pkt. B) Zgodność z celami określonymi w LSROR: 1. Operacja jest zgodna, z co najmniej jednym celem szczegółowym określonym w LSROR otrzymuje 1 pkt. Cel Sz Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjnosportowej. Cel Sz Zachowanie atrakcyjności przyrodniczej obszaru zależnego od rybactwa. Cel Sz Poprawa dostępu i podniesienie jakości usług dla mieszkańców. Cel Sz Rozwój infrastruktury turystycznej. Cel Sz Poprawa konkurencyjności sektora rybackiego. Cel Sz Utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim. Cel Sz Wzmocnienie tożsamości i integracji społeczności Północnych Kaszub. Cel Sz Promocja obszaru. Kreowanie innowacyjnych form i kierunków promocji i współpracy. Cel Sz Nabywanie wiedzy i umiejętności, pobudzenie mieszkańców do działania. 2. Operacja nie jest zgodna, z co najmniej jednym celem szczegółowym określonym w LSROR otrzymuje 0 pkt. Minimalna liczba punktów, jaką operacja musi zdobyć, aby mogła być uznaną przez oceniającego za zgodną z LSROR wynosi 2 pkt. 39

40 Kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR: LP Nazwa kryterium 1. Członkostwo Wnioskodawcy w LGR 2. Wpływ operacji na osiągnięcie celów określonych w LSROR 3. Innowacyjność operacji 4. Stopień przygotowania operacji do realizacji Max Sposób oceny liczba pkt Wnioskodawca jest członkiem PLGR i ma uregulowane składki członkowskie oraz uczestniczył w ostatnim Walnym Zebraniu Członków 5 pkt. 2. Wnioskodawca jest członkiem PLGR i ma uregulowane składki członkowskie 3 pkt. 3. Wnioskodawca nie jest członkiem PLGR lub nie posiada uregulowanych składek członkowskich 0 pkt Operacja przyczynia się do osiągnięcia więcej niż 6 celów szczegółowych określonych w LSROR 10 pkt. 2. Operacja przyczynia się do osiągnięcia od 4 do 6 (włącznie) celów szczegółowych określonych w LSROR 7 pkt. 3. Operacja przyczynia się do osiągnięcia od 2 do 3 (włącznie) celów szczegółowych określonych w LSROR 5 pkt. 4. Operacja przyczynia się do osiągnięcia 1 celu ogólnego określonego w LSROR 0 pkt Operacja innowacyjna w skali województwa pomorskiego 15pkt. 2.Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR 10 pkt. 3. Operacja innowacyjna w skali gminy 5 pkt. 4.Operacja nie jest innowacyjna lub jest innowacyjna w skali mniejszej niż obszar 1 gminy 0 pkt. Innowacyjność operacji może polegać na: a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym turystycznego), dotychczas nieoferowanego/produkowanego na obszarze objętym LSROR, b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSROR, c) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR, d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie stosowanym na obszarze objętym LSROR, e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju, f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju, g) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę informacji, na jakiej podstawie stwierdził skalę innowacyjności swojego projektu Operacja jest przygotowana do realizacji 23 pkt. Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: a) operację, która posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub prawomocne pozwolenie wodno-prawnego i kopia dokumentu została załączona do wniosku, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku, b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, a dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 2. Operacja posiada dokumentację techniczną i załączono wyciąg z dokumentacji, a zgodnie z przepisami prawa budowlanego operacja 40

41 5. Wpływ projektu na politykę równych szans 6. Zgodność z preferowanymi w ramach LSROR kategoriami operacji 7. Efekt synergiczny na inne sfery społecznogospodarcze niż przedmiot projektu 8. Partnerstwo Miejsce realizacji Maksymalna liczba punktów wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, lub pozwolenia wodno-prawnego, a stosowny dokument nie został wydany, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku 15 pkt. 3. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono dokumentów potwierdzających jej przygotowanie 0 pkt Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans 2 pkt. Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę rzetelnego uzasadnienia o pozytywnym wpływie operacji na politykę równych szans we wniosku o dofinansowanie. 2. Projekt jest neutralny pod względem równych szans 0 pkt Operacja mieści się, w co najmniej jednej z preferowanych kategorii operacji 15 pkt. Do preferowanych kategorii operacji zalicza się: a) zachowanie różnorodności biologicznej gatunków chronionych, ryb i innych organizmów wodnych, b) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000, c) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, d) renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, e) ochrona przeciwpowodziowa, f) budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczanie i oznakowanie szlaków wodnych. 2.Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii operacji 0 pkt Operacja przyczynia się do wystąpienia efektu synergii 20 pkt. Ocena dotyczy wartości dodanej projektu. Efekt powinien mieć wpływ na inne dziedziny niż główny cel środka tj. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Punkty w tej kategorii mogą zostać przyznane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca wskaże we wniosku o dofinansowanie i uzasadnieniu operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru, iż w operacji występuje efekt synergii. 2. Operacja nie przyczynia się do wystąpienia efektu synergii 0 pkt. W operacji nie występuje efekt synergii lub wnioskodawca nie podał uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie i uzasadnieniu operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru Operacja jest realizowana w partnerstwie, co potwierdza załączona do dokumentacji podpisana umowa partnerska, list intencyjny bądź porozumienie, które określa rolę partnera w projekcie. Za operacje realizowane w partnerstwie uznaje się operacje, w których realizację zaangażowanych jest min. 2 partnerów - 5 pkt. 2. Miejsce realizacji operacji - operacja jest realizowana na obszarze, co najmniej 2 gmin 5 pkt. 3. Operacja nie jest realizowana w partnerstwie, lub nie dołączono dokumentów potwierdzających rolę partnera w projekcie, lub załączone dokumenty nie potwierdzają roli partnera oraz operacja jest realizowana w obrębie jednej gminy 0 pkt. 100 Aby projekt mógł być wybrany do realizacji musi w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru otrzymać, co najmniej 40 punktów. 41

42 7. Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie 1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu; 2) pełnomocnictwo w przypadku, gdy zostało udzielone; 3) kopia dokumentu tożsamości w przypadku, gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną; 4) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji w przypadku, gdy wymaga tego specyfika operacji; dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji - w przypadku, gdy wymaga tego specyfika operacji - wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia, co najmniej dwóch ofert na planowane w ramach realizacji operacji zakupy, prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na ten element przy kompletowaniu dokumentacji dołączanej do wniosku. Na etapie rozliczenia operacji konieczne będzie przedstawienie, co najmniej trzech ofert; 5) uproszczony plan biznesowy operacji w przypadku, gdy wymaga tego specyfika operacji; 6) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego w przypadku, gdy wymaga tego specyfika operacji; 7) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego w przypadku, gdy wymaga tego specyfika operacji; 8) zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich wydane na podstawie przepisów o rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji; 9) studium wykonalności projektu dla danej operacji w przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego; 10) operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami w przypadku, gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości; 11) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, 42

43 że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 12) szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania w przypadku, gdy wymaga tego specyfika operacji Załącznik powinien zawierać: - wyszczególnienie zadań w ramach realizacji operacji (zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym), - opis zadania, - całkowity koszt zadania, Koszty kwalifikowalne zadania, - wartość kwalifikowalnego podatku VAT, - uzasadnienie kosztów zakupu towarów/usług wykazanych we wniosku o dofinansowanie oraz uzasadnieniem wyboru oferty (pod względem ekonomicznym i technicznym), - źródła finansowania (refundacja/zaliczka), - numer etapu w ramach, którego zadanie ma zostać sfinansowane, Należy uwzględnić wszystkie rodzaje operacji (np. budowa restauracji, wyposażenie kuchni) zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym. Należy oszacować wszystkie koszty oraz uzasadnić wysokość planowanych wydatków (np. zakup mebli zł, cena oszacowana na podstawie 2 ofert zebranych od potencjalnych dostawców) Należy możliwie szczegółowo określić planowane wydatki; 13) opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania, wraz z harmonogramem działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - w przypadku, gdy wymaga tego specyfika operacji; 14) zaświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota zaliczki zalecamy otwarcie nowego konta bankowego przeznaczonego wyłącznie do obsługi wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji. W przypadku ubiegania się o zaliczkę konieczne jest otwarcie nowego konta przeznaczonego do obsługi otrzymanych środków. Należy pamiętać, że transakcje z konta zaliczkowego można dokonywać jedynie w formie bezgotówkowej; 15) dokumenty niezbędne do oceny operacji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru określonymi w LSROR - Uzasadnienie operacji wg lokalnych kryteriów wyboru; 43

44 16) wyciąg z dokumentacji technicznej - jeśli zgodnie z przepisami prawa budowlanego operacja wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, a stosowny dokument nie został wydany; 17) załącznik dodatkowy PLGR Uzasadnienie operacji według lokalnych kryteriów wyboru jest to dokument niezbędny do oceny operacji przez Komitet ds. LSROR pod kątem zgodności operacji z kryteriami wyboru określonymi w LSROR; 18) potwierdzenie nawiązania partnerstwa - podpisana umowa partnerska, list intencyjny bądź porozumienie, które określa rolę partnera w projekcie załącznik dodatkowy w przypadku składania projektów ze środka 1 lub 4; 19) dokument potwierdzający prowadzenie działalności, o której mowa w 4 ust. 2 pkt 1 lit.a. Rozporządzenia MRiRW z dnia 15 października 2009 r. załącznik dodatkowy w przypadku składania projektów ze środka 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika SW. Kopie załączników powinny być poświadczone przez notariusza lub organ wydający dokumenty. 44

45 Podsumowanie Zarząd i Biuro Stowarzyszenia PLGR za pośrednictwem niniejszego przewodnika pragnie zapoznać czytelnika - potencjalnego beneficjenta z możliwościami uzyskania środków finansowych wdrażanych przez PLGR w ramach osi 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Mamy nadzieję, że informacje tu zawarte będą przydatne dla wszystkich osób, które pragną przemienić swój pomysł w rzeczywistość. Beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne i prawne, instytucje naukowe i kulturalne, organizacje pozarządowe zaangażowane w rozwój danego obszaru oraz jednostki samorządu terytorialnego. Szczególne miejsce wśród beneficjentów zajmują przedstawiciele szeroko pojętego sektora rybackiego, tj. m. in. hodowcy, przetwórcy ryb, armatorzy, rybacy śródlądowi, a także podmioty zajmujące się obsługą działalności rybackiej, jednak środki w ramach osi 4 PO RYBY przeznaczone są nie tylko dla rybaków. Nasza LSROR zawiera rozwiązania pozwalające na wykorzystanie rybactwa do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miejscowości. Należy pamiętać, że wnioski o uzyskanie dofinansowania składać mogą zarówno wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSROR, jak również osoby spoza tego obszaru, które będą chciały tam zainwestować lub rozpocząć działalność gospodarczą. Niezależnie od tego czy jesteś osobą fizyczną, która ma pomysł na stworzenie przedsiębiorstwa, czy firmą, która pragnie rozszerzyć swoją działalność oś 4 jest szansą, z której możesz skorzystać. Jeśli działasz w organizacji społecznej i poszukujesz środków na sfinansowanie ciekawej inwestycji zainteresuj się osią 4 PO RYBY Wszyscy mają szanse na uzyskanie dofinansowania, liczy się przede wszystkim pomysł! 45

46 Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka ul. Gen. Hallera Władysławowo Tel Fax: Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 46

PÓŁNOCNOKASZUBSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ

PÓŁNOCNOKASZUBSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ Załącznik do Uchwały nr.. Zarządu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z dnia...2012 r. KSIĘGA PROCEDUR zawierająca wzory dokumentów stosowanych podczas naboru i oceny operacji przez

Bardziej szczegółowo

Poznao, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Poznao, dnia 28 kwietnia 2011 r. Projekt nowelizacji Rozporządzenia z 15.10.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 PO RYBY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATÓW DO REALIZACJI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE W RAMACH LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ

ZAKRES TEMATÓW DO REALIZACJI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE W RAMACH LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZAKRES TEMATÓW DO REALIZACJI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE W RAMACH LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ 3. 1. Operacje w zakresie wzmocnienia konkurencyjności obszarów zależnych głównie od rybactwa mogą obejmować:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 261 15260 Poz. 1563 1563 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 12/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji ZAKRES WSPARCIA OCZEKIWANE PROJEKTY (LSR) WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 11/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji ZAKRES WSPARCIA OCZEKIWANE PROJEKTY (LSR) WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 09/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji 1.5.2 edukacja morska i żeglarska na obszarze

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 10/2017 Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 29: Kryteria wyboru operacji dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Tabela nr 29: Kryteria wyboru operacji dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Tabela nr 29: Kryteria wyboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Lp Kryterium wyboru 1. Zasięg oddziaływania Opis Punktacja Mierzalność

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Anna Świątek Kierownik LGR Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA

PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA Morze Bałtyckie Gmina Choczewo Gmina Krokowa Gmina Krokowa Gmina Władysławowo Gmina m.puck Gmina PuckPuck Gmina Gmina Gniewino Gmina Gmina Wejherowo Wejherowo Miasto

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY PAŃSTWA NA WARSZTATACH Z PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO PN. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA

SERDECZNIE WITAMY PAŃSTWA NA WARSZTATACH Z PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO PN. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA SERDECZNIE WITAMY PAŃSTWA NA WARSZTATACH Z PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO PN. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Z OSI

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 08/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji 1.3.4 promowanie dziedzictwa rybackiego ZAKRES

Bardziej szczegółowo

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność OPERACJA 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kryterium wyboru operacji Opis kryterium Max. ilość Punktacja Skala oceny Źródło weryfikacji spełnienia

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 07/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Przedsięwzięcie 2.4.1 Wspieranie budowy i promocja

Bardziej szczegółowo

Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć?

Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć? Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć? PO RYBY 2007-2013 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 finansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej WoP- 4.1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 4. Wdrożenie osi 4 - statystyki GŁÓWNYMI CELAMI OSI 4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2018 r. Poz. 1503 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 22/2018 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji ZAKRES WSPARCIA OCZEKIWANE PROJEKTY (LSR) Zakres

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 05/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Przedsięwzięcie 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Załącznik 1 Podstawa prawna: Unia Europejska przewiduje dla państw członkowskich pomoc finansową z funduszy

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 13/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji ZAKRES WSPARCIA OCZEKIWANE PROJEKTY (LSR) WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 01/2017 KRYTERIA WYBORU 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym o funkcjach turystycznych ZAKRES WSPARCIA OCZEKIWANE PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej 1 Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej zawierająca wzory dokumentów stosowanych w procedurze oceny i wyboru operacji 2 Spis treści Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Data publikacji informacji: 25/01/2018

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Data publikacji informacji: 25/01/2018 INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Data publikacji informacji: 25/01/2018 Oznaczenie naboru: PW/EE/01/2018 Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka informuje o zamiarze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Data publikacji informacji: 04/04/2017 Oznaczenie naboru: PW/EE/01/2017 Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka informuje o zamiarze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Data publikacji informacji: 04/04/2017 Oznaczenie naboru: PW/COP/02/2017 Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka informuje o zamiarze

Bardziej szczegółowo

Wskazanie kryteriów oceny operacji

Wskazanie kryteriów oceny operacji Wskazanie kryteriów oceny Kryteria oceny w ramach realizacji zostały przygotowane w oparciu o analizę SWOT obszaru oraz planowany zakres i uwzględnienie interesów sektora rybackiego LGR Dolnośląska Kraina

Bardziej szczegółowo

W-2/4.1. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

W-2/4.1. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 W-2/4.1. WNIOSEK O DOFINANSOWA w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu

Bardziej szczegółowo

LGR DSiW Rajsko, kwiecień 2011

LGR DSiW Rajsko, kwiecień 2011 * LGR DSiW Rajsko, kwiecień 2011 Procedura naboru i wyboru operacji obejmować będzie następujące działania: Opracowanie przez Zarząd LGR informacji o możliwości realizacji LSROR poprzez składanie wniosków

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru Karta oceny operacji () według lokalnych kryteriów LGD KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru Karta oceny operacji () według lokalnych kryteriów LGD KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI LGR Opolszczyzna

KRYTERIA WYBORU OPERACJI LGR Opolszczyzna KRYTERIA WYBORU OPERACJI LGR Opolszczyzna Nazwa kryterium Waga Punktacja Uwagi I. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Operacja dotyczy rozwoju infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Wniosek nr: Złożony przez: Nazwa operacji: Rodzaj operacji Osi 4 PO RYBY: Wnioskodawca reprezentuje sektor: 1. Czy realizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta

Poradnik beneficjenta Poradnik beneficjenta osi 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie Spis treści

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH 2011-2012 1. Wprowadzenie 2. Kryteria ewaluacji zapisane w LSROR 3. Ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Pradolina Łeby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW Załącznik do uchwały Komitetu LGR Mòrénka nr 03/2016 z dnia 15/06/2016 KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW DLA OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA WDZYDZKO- CHARZYKOWSKA LOKALNA

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

9. KRYTERIA DO OCENY OPERACJI:

9. KRYTERIA DO OCENY OPERACJI: 9. KRYTERIA DO OCENY OPERACJI: - wzmocnienie OPERACJA 1 konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kryterium wyboru Opis kryterium Punktacja Źródło weryfikacji spełnienia

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Mapa polskich LGR Oś 4: Gdzie jesteśmy? Ponad 300 LGR

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 października 2009 r. Dz.U.09.177.1371 2011.12.02 zm. Dz.U.2011.261.1563 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKREŚLONE W LSR:

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD RAZEM DLA RADOMKI OKREŚLONE W LSR: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKREŚLONE W LSR: Rada LGD składająca się z 14 osób dokonuje złożonych przez Beneficjentów wniosków w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Do kompetencji

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 15 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 15 października 2009 r. LexPolonica nr 2088433. Stan prawny 2011-12-14 zmiany: 2011-12-02 Dz.U.2011.261.1563 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W RAMACH PRIORYTETU 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO,,RYBACTWO I MORZE NA LATA

REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W RAMACH PRIORYTETU 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO,,RYBACTWO I MORZE NA LATA REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W RAMACH PRIORYTETU 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO,,RYBACTWO I MORZE NA LATA 2014-2020 Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Beneficjencipomocy: osobafizyczna: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze 9 gmin objętych

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa Wnioskodawcy. 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy. 3.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa Wnioskodawcy. 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy. 3. Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą

Bardziej szczegółowo

I. Kryteria oceny wstępnej

I. Kryteria oceny wstępnej Załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru nr 12/2018 KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1 WSPIERANIA TWORZENIA ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW RYBACKICH W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Szkolenie pt. Możliwości pozyskania dofinansowania za pośrednictwem LGR Bielska Kraina przez osoby uprawnione do rybactwa Bielsko-Biała, dnia 22.03.2012

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

W-2/4.1. Program Operacyjny ZrównowaŜony ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych nych obszarów rybackich 2007-2013 ...

W-2/4.1. Program Operacyjny ZrównowaŜony ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych nych obszarów rybackich 2007-2013 ... W-2/4.1. WNIOSEK O DOFINANSOWA w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŝnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD I. CEL PROCEDURY: 1 Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWA NBP O/O WARSZAWA NR RACHUNKU BANKOWEGO:

ROLNICTWA NBP O/O WARSZAWA NR RACHUNKU BANKOWEGO: WNIOSEK BENEFICJENTA O ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka działająca na terenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ KRYTERIA FORMALNE KRYTERIUM DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka działająca na terenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA OGŁASZA IV/2018

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA OGŁASZA IV/2018 STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA OGŁASZA IV/2018 NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH PRIORYTETU 4. ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ OBJĘTEGO

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 3/2017

Ogłoszenie nr 3/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Ogłoszenie nr 3/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

4 Innowacyjność operacji. 15 Sekcja IV wniosek II.2 EPO 5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 15 ---

4 Innowacyjność operacji. 15 Sekcja IV wniosek II.2 EPO 5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 15 --- 8/5 Wzór Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności

Bardziej szczegółowo

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym LSR?

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym LSR? . (miejscowość, data) Karta oceny operacji składanych w ramach projektów grantowych w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Dane dotyczące oceniającego Imię i nazwisko oceniającego

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Projekty grantowe w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA OGŁASZA III/2018

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA OGŁASZA III/2018 STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA OGŁASZA III/2018 NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH PRIORYTETU 4. ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ OBJĘTEGO

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Załącznik do Uchwały Nr 16/ZZ/2016 Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z dnia 20.10.2016r. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania PO RYBY na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 23 kwietnia 2015r.

Podsumowanie wdrażania PO RYBY na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 23 kwietnia 2015r. Podsumowanie wdrażania PO RYBY 2007-2013 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin 23 kwietnia 2015r. Samorząd Województwa zawarł łącznie 1021 umów, co stanowi ponad 95 % wykorzystania środków

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Planowane nabory. str. 2

Planowane nabory. str. 2 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Trasy tematyczne na obszarze działania LGD Data zamieszczenia informacji: 17 listopada 2017 r. 1. Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/177/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 24.10.2016 r. KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r.

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r. Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Wrocław 8 września 2010 r. Oś 4. Leader podstawa prawna art. 61-65 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 20/2018. Żuławska Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie nr 20/2018. Żuławska Lokalna Grupa Działania Ogłoszenie nr 20/2018 Nowy Dwór Gdański, 27.04.2018 r. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Warszawa luty 2011 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Ogóle zasady realizacji osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Procedury zakładania

Bardziej szczegółowo

OPERACJE TYPU: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

OPERACJE TYPU: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego OPERACJE TYPU: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej I. Informacje ogólne: 1. Forma wsparcia: REFUNDACJA 2. Intensywność wsparcia: jednostki

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych 1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększanie zatrudnienia oraz podnoszenie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE PIENIĄDZE NIE TYLKO DLA RYBAKÓW 30 CZERWCA Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Osi 4 PO RYBY

SPOTKANIE INFORMACYJNE PIENIĄDZE NIE TYLKO DLA RYBAKÓW 30 CZERWCA Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Osi 4 PO RYBY SPOTKANIE INFORMACYJNE PIENIĄDZE NIE TYLKO DLA RYBAKÓW 30 CZERWCA 2011 Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013 PROGRAM SPOTKANIA 1. Informacje ogólne: PLGR, LSROR 2. Operacje

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków: Ogłoszenia o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze Nr 3/2016 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR Zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Warunki udzielenia wsparcia: 1. Wnioskodawca: O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

Bardziej szczegółowo

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA W-1/4.1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 4/2017

Ogłoszenie nr 4/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Ogłoszenie nr 4/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzenia naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka informuje o możliwości

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik do ogłoszenia naboru

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE PIENIĄDZE NIE TYLKO DLA RYBAKÓW 10 CZERWCA Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Osi 4 PO RYBY

SPOTKANIE INFORMACYJNE PIENIĄDZE NIE TYLKO DLA RYBAKÓW 10 CZERWCA Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Osi 4 PO RYBY SPOTKANIE INFORMACYJNE PIENIĄDZE NIE TYLKO DLA RYBAKÓW 10 CZERWCA 2011 Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013 PROGRAM SPOTKANIA 1. Informacje ogólne: PLGR, LSROR 2. Operacje

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY PAŃSTWA NA SPOTKANIU INFORMACYJNO - SZKOLENIOWYM W DNIU

SERDECZNIE WITAMY PAŃSTWA NA SPOTKANIU INFORMACYJNO - SZKOLENIOWYM W DNIU SERDECZNIE WITAMY PAŃSTWA NA SPOTKANIU INFORMACYJNO - SZKOLENIOWYM W DNIU 09.08.2011 pt: MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH OSI 4 PO RYBY 2007-2013 PROGRAM SPOTKANIA 1. Informacje ogólne: PLGR,

Bardziej szczegółowo

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 Informacja dla beneficjentów działania ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw biorstw Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 1/2017

Ogłoszenie nr 1/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Ogłoszenie nr 1/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Kryterium lokalne Lp. oceny operacji 1 Kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy

Kryterium lokalne Lp. oceny operacji 1 Kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy Załącznik nr 1 do uchwały Walnego zebrania Członków nr 161/2019 z dnia 28.03.2019 r. Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Kryteria wyboru przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków finansowych w ramach PO RYBY przez rybaków w województwie opolskim

Wykorzystanie środków finansowych w ramach PO RYBY przez rybaków w województwie opolskim Konferencja rybacka Rozwój rybactwa opolskiego szanse i możliwości Wykorzystanie środków finansowych w ramach PO RYBY 2007-2013 przez rybaków w województwie opolskim 15 listopada 2013r. Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny projektu grantowego: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Zakres tematyczny projektu grantowego: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo