02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP"

Transkrypt

1 CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegajcej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej (CEIDG). Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si z instrukcj. Pola wymagane we wniosku o nowy wpis Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*). Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat a rejestr prowadzony jest przez Ministra Gospodarki. 01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złoenia wniosku (wypełnia urzd): 1 - wniosek o wpis do CEIDG Nazwa urzdu, w którym składany jest wniosek: 2 - wniosek o zmian wpisu w CEIDG; data powstania zmiany : wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalnoci gospodarczej 4 - wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalnoci gospodarczej 5 - wniosek o wykrelenie wpisu w CEIDG 03. Dane wnioskodawcy: 1. Płe*: Kobieta Mczyzna Data złoenia wniosku:... 2a. Rodzaj dokumentu tosamoci*: Dowód osobisty Paszport Inny, poda jaki.. 2b. Seria i nr dokumentu tosamoci*: 3.PESEL*: _ Nie posiadam numeru PESEL 6.Nazwisko*: 8.Nazwisko rodowe: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP 7.Imi pierwsze*: 9.Imi drugie: (o ile posiada) 5.REGON*: _ Nie posiadam numeru REGON 10.Imi ojca*: 12.Miejsce urodzenia*: 14.Posiadane obywatelstwa: polskie Inne: Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy: 1.Kraj*: 2.Województwo: 3.Powiat: 4.Gmina: 15. Zgodnie z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 533 z pón.zm.) osoba, która składa fałszywe owiadczenie i została uprzedzona o odpowiedzialnoci karnej za złoenie fałszywego owiadczenia, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3. Uprzedzony o odpowiedzialnoci karnej z art Kodeksu karnego, owiadczam, i wobec osoby, której dotyczy niniejszy wniosek, nie orzeczono prawomocnie zakazów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoci gospodarczej w zakresie działalnoci gospodarczej objtej wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej*. - tak, składam owiadczenie - nie składam owiadczenia Jestem cudzoziemcem, o którym mowa w art. 13 ust. 2, ust. 4 ust. 5 ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej Dane dokumentu potwierdzajcego status cudzoziemca: 1. Data wydania dokumentu: 2. Sygnatura dokumentu: 3. Organ wydajcy dokument: 11.Imi matki*: 13.Data urodzenia*: 5.Miejscowo: 6.Ulica: 7.Nr nieruchomoci/domu: 8.Nr lokalu: 11.Opis nietypowego miejsca: 05. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy (jeli inny ni w rubryce 04): brak miejsca zameldowania 1.Województwo: 2.Powiat: 3.Gmina: 4.Miejscowo: 5.Ulica: 6.Nr nieruchomoci/domu: 7.Nr lokalu: 8.Kod pocztowy: 9.Poczta: 06. Firma przedsibiorcy, którego wniosek dotyczy* (nazwa firmy musi zawiera Imi i Nazwisko przedsibiorcy): Przewidywana liczba pracujcych*: Przewidywana liczba zatrudnionych*: CEIDG-1 (wersja 1.04) Strona 1 z 4 CEIDG-1

2 06.3. Rodzaje działalnoci gospodarczej symbol (5-znakowy) wg PKD 2007 Przewaajcy*: Wykrelenie 3. Wykrelenie 4. Wykrelenie 5. Wykrelenie 6. Wykrelenie 7. Wykrelenie 8. Wykrelenie 9. Wykrelenie 07. Nazwa skrócona: Kontynuacja w załczniku CEIDG-RD 08. Data rozpoczcia działalnoci*: 09. Dane do kontaktu: 1. Numer telefonu: 3. Numer faksu: 2. Adres poczty elektronicznej*: 4. Strona WWW*: 10. Główne miejsce wykonywania działalnoci gospodarczej: Adres głównego miejsca wykonywania działalnoci gospodarczej (jeli jest inny ni podany w rubryce 04.)*: 1.Województwo: 2.Powiat: 3.Gmina: 4.Miejscowo: 5.Ulica: 6.Nr nieruchomoci/domu: 7.Nr lokalu: 8.Kod pocztowy: 9.Poczta: 10. Opis nietypowego miejsca: Adres do dorcze (jeli jest inny ni podany w rubryce 10.1): 1.Adresat: 2.Województwo: 3.Powiat: 4.Gmina: 5.Miejscowo: 6.Ulica: 7.Nr nieruchomoci/domu: 8.Nr lokalu: 11.Skrytka pocztowa: 11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalnoci gospodarczej: Numer identyfikacyjny REGON: Wykrelenie Nazwa jednostki lokalnej: Adres dodatkowego miejsca wykonywania działalnoci gospodarczej: 1. Kraj: 2.Województwo: 3.Powiat: 4.Gmina: 5.Miejscowo: 6.Ulica: 7.Nr nieruchomoci/domu: 8.Nr lokalu: 11.Opis nietypowego miejsca: 12. Wskazany adres dotyczy miejsca wykonywania działalnoci przez : przedsibiorc spółk cywiln, w której przedsibiorca uczestniczy Przewidywana liczba pracujcych: Przewidywana liczba zatrudnionych: Data rozpoczcia działalnoci jednostki Rodzaje działalnoci gospodarczej wykonywanej w tej lokalizacji symbol (5- znakowy) wg PKD Wykrelenie 3. Wykrelenie 4. Wykrelenie 5. Wykrelenie 6. Wykrelenie Kontynuacja w załczniku CEIDG-RD Kolejne miejsca wykonywania działalnoci gospodarczej w załczniku CEIDG-MW Jednostka samodzielnie bilansujca Tak Nie Przewaajcy*: 1. CEIDG-1 (wersja 1.04) Strona 2 z 4 CEIDG-1

3 12. Data powstania obowizku opłacania składek ZUS : 13. Dane dla potrzeb KRUS: Owiadczam, e: 1) moje sprawy prowadzi jednostka terenowa KRUS: 2) chc kontynuowa ubezpieczenie społeczne rolników: Tak Nie 3) w poprzednim roku podatkowym: a) prowadziłem(am) pozarolnicz działalno gospodarcz: Tak Nie b) współpracowałem(am) przy prowadzeniu pozarolniczej działalnoci gospodarczej: Tak Nie 4) zawiadczenie właciwego naczelnika urzdu skarbowego o nie przekroczeniu kwoty nalenego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalnoci gospodarczej za poprzedni rok podatkowy: a)złoyłem(am) we właciwej jednostce terenowej KRUS: Tak Nie b) składam wraz z niniejszym wnioskiem: Tak Nie c)zło we właciwej jednostce terenowej KRUS w terminie 14 dni od dnia rozpoczcia prowadzenia pozarolniczej działalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników: Tak Nie 5) organem podatkowym właciwym do rozliczenia podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalnoci gospodarczej za poprzedni rok podatkowy jest Owiadczam, e przekroczyłem(am) kwot nalenego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalnoci gospodarczej za poprzedni rok podatkowy: Tak Nie 14. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalnoci gospodarczej: 1. Data rozpoczcia zawieszenia: liniowy 19. Forma wpłaty zaliczki*: Miesiczna 20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej*: 2. Przewidywany okres zawieszenia Owiadczam, e w okresie zawieszenia nie bd zatrudniał(a) pracowników w ramach zawieszanej działalnoci: 15. Informacja o wznowieniu wykonywania działalnoci gospodarczej: 1. Data wznowienia działalnoci gospodarczej : Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalnoci gospodarczej: 1. Data zaprzestania działalnoci gospodarczej : Informacja dotyczca naczelników urzdów skarbowych: Naczelnik urzdu skarbowego właciwy do spraw ewidencji podatników: 1) aktualny*: jest taki sam jak w rubryce: Kraj: 2.Województwo: 3.Powiat: Aktualny naczelnik urzdu skarbowego właciwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (jeeli inny ni w rubryce 17.1.): 2) poprzedni: 18. Owiadczam, e podatek dochodowy od osób fizycznych bd opłaca w formie*: 1. na zasadach ogólnych 1. ksigi rachunkowe 3. inne ewidencje 3. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 4. karty podatkowej dołczam wniosek PIT-16 Kwartalna 2. podatkowa ksiga przychodów i rozchodów 4. nie jest prowadzona 4.Gmina: Uproszczona 21. Dane podmiotu prowadzcego dokumentacj rachunkow wnioskodawcy: 1. Firma: 2. NIP: 22. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy: 5.Miejscowo: 6.Ulica: 7.Nr nieruchomoci/domu: 8.Nr lokalu: 23. Prowadz zakład pracy chronionej 24. Prowadz zagraniczne przedsibiorstwo drobnej wytwórczoci 25. Prowadz działalno gospodarcz wyłcznie w formie spółki/spółek cywilnych 26. Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych*: Nie zawarłem umów spółek cywilnych 1. NIP spółki: noci w spółce 2. REGON spółki: 4. Przewidywany okres zawieszenia działal- 1. Łczy mnie z małonkiem wspólno majtkowa: 3. Zawieszam działalno w spółce od dnia: 6. Wznawiam działalno w spółce od dnia: 5. Nie jestem wspólnikiem w spółce od dnia: Kontynuacja w załczniku CEIDG-SC 27. Informacja o małeskiej wspólnoci majtkowej*: Tak Nie 2. Małeska wspólno majtkowa ustała dnia: - - CEIDG-1 (wersja 1.04) Strona 3 z 4 CEIDG-1

4 28. Dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy: 28.1 Rachunek bankowy zwizany z prowadzeniem działalnoci gospodarczej: 1.Kraj siedziby banku (oddziału): 3.Posiadacz rachunku: _ 6. Rachunek, na który dokonywany bdzie zwrot podatku Kontynuacja w załczniku CEIDG-RB Osobisty rachunek bankowy (niezwizany z prowadzeniem działalnoci gospodarczej) 1.Kraj siedziby banku (oddziału): 5.Likwidacja 3.Posiadacz rachunku: _ 5.Rezygnacja 29. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpiecze społecznych: 1. Kraj: 2: Nr: 3: Typ: Podatkowy Ubezpieczeniowy Kontynuacja w załczniku CEIDG-RB 30. Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw: (mona wypełnia od ) Dane pełnomocnika: Pełnomocnik jest osob prawn 1. Nazwa firmy pełnomocnika Wykrelenie wpisu o pełnomocnictwie z CEIDG 2. Imi: 3. Nazwisko: 4. PESEL/KRS: _ 5. Data urodzenia : 6. NIP: 7. Obywatelstwa: Adres miejsca zamieszkania lub wykonywania działalnoci gospodarczej lub siedziba pełnomocnika: 1.Kraj: 2.Województwo: 3.Powiat: 4.Gmina: 5.Miejscowo: 6.Ulica: 7.Nr nieruchomoci/domu: 8.Nr lokalu: 11.Opis nietypowego miejsca Adres pełnomocnika do dorcze: (jeeli inny ni w rubryce 30.2.) 1.Województwo: 2.Powiat: 3.Gmina: 4.Miejscowo: 5.Ulica: 6.Nr nieruchomoci/domu: 7.Nr lokalu: 8.Kod pocztowy: 9.Poczta: 10.Skrytka pocztowa: 11.Adres poczty elektronicznej: Zakres pełnomocnictwa: 12.Strona WWW: Kontynuacja w załczniku CEIDG-PN W zakresie rejestru CEIDG pełnomocnictwo obejmuje nastpujce czynnoci: zmiana wpisu w CEIDG wpis informacji w CEIDG o zawieszeniu wykonywania działalnoci gospodarczej wpis informacji w CEIDG o wznowieniu wykonywania działalnoci gospodarczej wniosek o wykrelenie wpisu w CEIDG prowadzenie spraw za porednictwem punktu kontaktowego 31. Dołczam nastpujce dokumenty: (poda liczb formularzy) CEIDG-RD.. szt. CEIDG-SC.. szt. CEIDG-MW.. szt. CEIDG-PN.. szt. CEIDG-RB.. szt. Inne.. szt. Miejscowo i data złoenia wniosku Własnorczny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika CEIDG-1 (wersja 1.04) Strona 4 z 4 CEIDG-1

5 Cz CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalnoci gospodarczej Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegajcej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej (CEIDG). Przed wypełnieniem naley zapozna si z instrukcj. 01. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy: 1.PESEL: _ 2.NIP: 02. Dodatkowe miejsce wykonywania działalnoci gospodarczej: 3.REGON: _ 2.1. Numer identyfikacyjny REGON: 2.2. Nazwa jednostki lokalnej: 2.3. Adres dodatkowego miejsca wykonywania działalnoci gospodarczej: 1.Kraj: 2.Województwo: 3.Powiat: 4.Gmina: Wykrelenie 5.Miejscowo: 6.Ulica: 7.Nr nieruchomoci/domu: 8.Nr lokalu: 11.Opis nietypowego miejsca: 12.Wskazany adres dotyczy miejsca wykonywania działalnoci przez: 2.4. Przewidywana liczba pracujcych: 2.6. Data rozpoczcia działalnoci jednostki : 2.8. Rodzaje działalnoci gospodarczej wykonywanej w tej lokalizacji symbol (5-znakowy) wg PKD 2007 przedsibiorc spółk cywiln, w której przedsibiorca uczestniczy 2.5. Przewidywana liczba zatrudnionych: 2.7. Jednostka samodzielnie bilansujca: Tak Nie 1. Przewaajcy rodzaj działalnoci gospodarczej* 2. _ Wykrelenie 3. _ Wykrelenie 4. _ Wykrelenie 5. _ Wykrelenie 6. _ Wykrelenie 7. _ Wykrelenie 8. _ Wykrelenie 9. _ Wykrelenie 10. _ Wykrelenie 11. _ Wykrelenie 12. _ Wykrelenie 03. Dodatkowe miejsce wykonywania działalnoci gospodarczej: 3.1. Numer identyfikacyjny REGON: 3.2.Nazwa jednostki lokalnej: 3.3. Adres dodatkowego miejsca wykonywania działalnoci gospodarczej: 1.Kraj: 2.Województwo: 3.Powiat: 4.Gmina: Wykrelenie 5.Miejscowo: 6.Ulica: 7.Nr nieruchomoci/domu: 8.Nr lokalu: 11.Opis nietypowego miejsca: 12.Wskazany adres dotyczy miejsca wykonywania działalnoci przez: przedsibiorc spółk cywiln, w której przedsibiorca uczestniczy 3.4. Przewidywana liczba pracujcych: 3.5. Przewidywana liczba zatrudnionych: 3.6. Data rozpoczcia działalnoci jednostki 3.7. Jednostka samodzielnie bilansujca: : Tak Nie 3.8. Rodzaje działalnoci gospodarczej wykonywanej w tej 1. Przewaajcy rodzaj działalnoci gospodarczej* lokalizacji symbol (5-znakowy) wg PKD _ Wykrelenie 3. _ Wykrelenie 4. _ Wykrelenie 5. _ Wykrelenie 6. _ Wykrelenie 7. _ Wykrelenie 8. _ Wykrelenie 9. _ Wykrelenie 10. _ Wykrelenie 11. _ Wykrelenie 12. _ Wykrelenie Miejscowo i data złoenia wniosku Własnorczny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika Instrukcja wypełniania: 1. W razie potrzeby zgłoszenia wikszej liczby miejsc wykonywania działalnoci gospodarczej naley uy kolejnych formularzy CEIDG-MW. 2. Pola 2.8 i 3.8 dla miejsca wykonywania działalnoci gospodarczej naley wypełni wg zasad analogicznych jak dla rubryki 11.8 formularza CEIDG-1, z tym e tutaj opisuje si zakres działalnoci wykonywanej w danym miejscu. Jeeli w polach zabraknie miejsca - naley wypełni dodatkowo formularz CEIDG-RD. 3. Nietypowe miejsca lokalizacji naley opisywa z maksymaln moliw dokładnoci. 4. Jeeli miejsce wykonywania działalnoci gospodarczej znajduje si poza terytorium Polski, informacja ta nie zostanie wpisana do rejestru REGON. 5. Wypełniony wniosek naley podpisa. CEIDG-1 (wersja 1.04) Strona 1 z 1 CEIDG-MW

6 2.NIP: _ Dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy: 02. Rachunek bankowy zwizany z prowadzeniem działalnoci gospodarczej: 1.Kraj siedziby banku: (oddziału): 3.Posiadacz rachunku: Cz CEIDG-RB nr... Informacja o rachunkach bankowych Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegajcej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej (CEIDG). Przed wypełnieniem naley zapozna si z instrukcj. 01. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy: 1.PESEL: 3.REGON: 03. Rachunek bankowy zwizany z prowadzeniem działalnoci gospodarczej: 1.Kraj siedziby banku: (oddziału): 3.Posiadacz rachunku: 5.Likwidacja _ 04. Rachunek bankowy zwizany z prowadzeniem działalnoci gospodarczej: 1.Kraj siedziby banku: (oddziału): 3.Posiadacz rachunku: 5.Likwidacja _ 05. Rachunek bankowy zwizany z prowadzeniem działalnoci gospodarczej: 1.Kraj siedziby banku: (oddziału): 3. Posiadacz rachunku: 5.Likwidacja _ Kontynuacja w załczniku CEIDG-RB 06. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpiecze społecznych: 1.1. Kraj: 1.2.Nr : 2.1. Kraj: 2.2.Nr : 3.1. Kraj: 3.2.Nr : 4.1. Kraj: 4.2.Nr : 5.1. Kraj: 5.2.Nr : Kontynuacja w załczniku CEIDG-RB 5.Likwidacja 1.3: Typ: Podatkowy Ubezpieczeniowy 2.3: Typ: Podatkowy Ubezpieczeniowy 3.3: Typ: Podatkowy Ubezpieczeniowy 4.3: Typ: Podatkowy Ubezpieczeniowy 5.3: Typ: Podatkowy Ubezpieczeniowy Miejscowo i data złoenia wniosku Instrukcja wypełniania: 1. Cz CEIDG-RB naley wypełnia pismem wyranym, bez poprawek i skrele. 2. Mona wskaza rachunki posiadane w Spółdzielczej Kasie Oszczdnociowo-Kredytowej. 3. Mona poda wszystkie rachunki bankowe zwizane z prowadzeniem działalnoci gospodarczej. 4. Rubryk 6 naley wypełni, o ile dotyczy. 5. Wypełniony wniosek naley podpisa. Własnorczny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika CEIDG-1 (wersja 1.04) Strona 1 z 1 CEIDG-RB

7 Cz CEIDG-RD nr... Wykonywana działalno gospodarcza Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegajcej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej (CEIDG). Przed wypełnieniem naley zapozna si z instrukcj. 01. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy: 1.PESEL: _ 2.NIP: 3.REGON: _ 02. REGON miejsca wykonywania działalnoci gospodarczej: : Rodzaje wykonywanej działalnoci gospodarczej w oznaczonym miejscu: Cig dalszy informacji z: rubryki 06.3 albo 11.8 wniosku CEIDG-1 albo cig dalszy informacji z rubryki 2.8 albo 3.8 czci CEIDG-MW dodatkowe miejsca wykonywania działalnoci (prosz zaznaczy właciwy kwadrat) rubryki 06.3 wniosku CEIDG-1 rubryki 11.8 wniosku CEIDG-1 rubryki 2.8 czci CEIDG-MW nr.. rubryki 3.8 czci CEIDG-MW nr.. symbol (5 - znakowy) wg PKD _ Wykrelenie 2. _ Wykrelenie 3. _ Wykrelenie 4. _ Wykrelenie 7. _ Wykrelenie 5. _ Wykrelenie 8. _ Wykrelenie 6. _ Wykrelenie 9. _ Wykrelenie 10. _ Wykrelenie 11. _ Wykrelenie 12. _ Wykrelenie 13. _ Wykrelenie 16. _ Wykrelenie 14. _ Wykrelenie 17. _ Wykrelenie 15. _ Wykrelenie 18. _ Wykrelenie 19. _ Wykrelenie 20. _ Wykrelenie 22. _ Wykrelenie 23. _ Wykrelenie 25. _ Wykrelenie 26. _ Wykrelenie 28. _ Wykrelenie 29. _ Wykrelenie 31. _ Wykrelenie 32. _ Wykrelenie 34. _ Wykrelenie 35. _ Wykrelenie 37. _ Wykrelenie 38. _ Wykrelenie 40. _ Wykrelenie 41. _ Wykrelenie 43. _ Wykrelenie 44. _ Wykrelenie 46. _ Wykrelenie 47. _ Wykrelenie 49. _ Wykrelenie 50. _ Wykrelenie 52. _ Wykrelenie 53. _ Wykrelenie 55. _ Wykrelenie 56. _ Wykrelenie 58. _ Wykrelenie 59. _ Wykrelenie 21. _ Wykrelenie 24. _ Wykrelenie 27. _ Wykrelenie 30. _ Wykrelenie 33. _ Wykrelenie 36. _ Wykrelenie 39. _ Wykrelenie 42. _ Wykrelenie 45. _ Wykrelenie 48. _ Wykrelenie 51. _ Wykrelenie 54. _ Wykrelenie 57. _ Wykrelenie Miejscowo i data złoenia wniosku Własnorczny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika Instrukcja wypełniania: 1. Cz CEIDG-RD naley wypełnia na maszynie lub długopisem pismem wyranym, bez poprawek i skrele. 2. Jeeli wniosek jest zgłoszeniem zmian, naley poda numer REGON odpowiednio podmiotu i jego jednostki lokalnej, której wniosek dotyczy. 3. Jeeli zmiana dotyczy wykrelenia rodzaju działalnoci we wskazanym miejscu wykonywania działalnoci naley wskaza kod działalnoci i zaznaczy odpowiedni kwadrat przy słowie "Wykrelenie". 4. Jeli w rubryce 06.3 bd 11.8 wniosku CEIDG-1 albo rubryce 2.8 lub 3.8 czci CEIDG-MW zabraknie miejsca na wyszczególnienie rodzajów działalnoci gospodarczej prowadzonej przez przedsibiorc, wtedy cig dalszy tej rubryki stanowi niniejszy załcznik; poszczególne rodzaje działalnoci powinny by okrelone kodami podklas (5 znaków) rodzajów działalnoci wg klasyfikacji PKD W celu ustalenia kodu przypisanego poszczególnym rodzajom działalnoci gospodarczej naley: a) skorzysta z publikacji dostpnych w organie przyjmujcym wniosek, b) skorzysta z serwisu informacyjnego GUS zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem 6. Wypełniony wniosek naley podpisa. CEIDG-1 (wersja 1.04) Strona 1 z 1 CEIDG-1-RD

8 01. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy: Cz CEIDG-SC nr... Udział w spółkach cywilnych Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegajcej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej (CEIDG). Przed wypełnieniem naley zapozna si z instrukcj. 1.PESEL: _ 2.NIP: 3.REGON: _ 02. Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych: 1.1. NIP spółki: 1.4. Przewidywany okres zawieszenia działal Nie jestem wspólnikiem w spółce od noci w spółce 2.1. NIP spółki: noci w spółce 4.1. NIP spółki: 4.4. Przewidywany okres zawieszenia działal Nie jestem wspólnikiem w spółce od noci w spółce 5.1. NIP spółki: noci w spółce 6.1. NIP spółki: noci w spółce 1.2. REGON spółki: 1.3. Zawieszam działalno w spółce od dnia: 2.2. REGON spółki: 2.3. Zawieszam działalno w spółce od dnia: 2.4. Przewidywany okres zawieszenia działal Nie jestem wspólnikiem w spółce od noci w spółce dnia: 3.1. NIP spółki: 03. Kontynuacja w dokumencie CEIDG-SC dnia: dnia: 3.2. REGON spółki: 3.3. Zawieszam działalno w spółce od dnia: 3.4. Przewidywany okres zawieszenia działal Nie jestem wspólnikiem w spółce od 4.2. REGON spółki: 4.3. Zawieszam działalno w spółce od dnia: 5.4. Przewidywany okres zawieszenia działal Nie jestem wspólnikiem w spółce od 6.4. Przewidywany okres zawieszenia działal Nie jestem wspólnikiem w spółce od 1.6. Wznawiam działalno w spółce od dnia: 2.6. Wznawiam działalno w spółce od dnia: 5.2. REGON spółki: 5.3. Zawieszam działalno w spółce od dnia: 3.6. Wznawiam działalno w spółce od dnia: 4.6. Wznawiam działalno w spółce od dnia: 6.2. REGON spółki: 6.3. Zawieszam działalno w spółce od dnia: dnia: dnia: dnia: 5.6. Wznawiam działalno w spółce od dnia: 6.6. Wznawiam działalno w spółce od dnia: Miejscowo i data złoenia wniosku Własnorczny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika Instrukcja wypełniania: 1. Naley wypełnia na maszynie lub długopisem pismem wyranym, bez poprawek i skrele. 2. Jeeli wniosek jest zgłoszeniem zmian, naley poda numery NIP i REGON spółki, której wniosek dotyczy. 3. Wypełniony wniosek naley podpisa. CEIDG-1 (wersja 1.04) Strona 1 z 1 CEIDG-SC

9 Cz CEIDG-PN nr... Udzielone pełnomocnictwa Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegajcej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej (CEIDG). Przed wypełnieniem naley zapozna si z Instrukcj. 01. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy: 1.PESEL: _ 2.NIP: 3.REGON: _ 02. Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw: (mona wypełnia od ) Dane pełnomocnika: Wykrelenie wpisu o pełnomocnictwie z CEIDG 1. Nazwa firmy pełnomocnika: Pełnomocnik jest osob prawn: 1. Imi: 2. Nazwisko: 3. PESEL: _ 4. Data urodzenia : 5. NIP: 6. Obywatelstwa: Adres miejsca zamieszkania lub wykonywania działalnoci gospodarczej lub siedziba pełnomocnika: 1.Kraj: 2.Województwo: 3.Powiat: 4.Gmina: 5.Miejscowo: 6.Ulica: 7.Nr nieruchomoci/domu: 8.Nr lokalu: 11.Opis nietypowego miejsca Adres pełnomocnika do dorcze: (jeeli inny ni w rubryce 02.2.) 2.Województwo: 3.Powiat: 4.Gmina: 5.Miejscowo: 6.Ulica: 7.Nr nieruchomoci/domu: 8.Nr lokalu: 11.Skrytka pocztowa: 12.Adres poczty elektronicznej: 13.Strona WWW: Zakres pełnomocnictwa W zakresie rejestru CEIDG pełnomocnictwo obejmuje nastpujce czynnoci: zmiana wpisu w CEIDG wpis informacji w CEIDG o zawieszeniu wykonywania działalnoci gospodarczej wpis informacji w CEIDG o wznowieniu wykonywania działalnoci gospodarczej wniosek o wykrelenie wpisu w CEIDG prowadzenie spraw za porednictwem punktu kontaktowego Miejscowo i data złoenia wniosku Własnorczny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika CEIDG-1 (wersja 1.04) Strona 1 z 1 CEIDG-PN

10 Cz 1) Cz CEIDG-POPR Formularz słuy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu czci wniosku o wpis do ewidencji działalnoci gospodarczej. Rubryka.Pole Poprawna tre Podpis składajcego Piecz i podpis organu 1) Naley wpisa, której czci wniosku korekta dotyczy: CEIDG-1 albo CEIDG-MW, albo CEIDG-RB, albo CEIDG-RD, albo CEIDG-SC, albo CEIDG- PN. CEIDG-1 (wersja 1.04) Strona 1 z 1 CEIDG-POPR

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask. Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl Karta nr BOK/2 Nazwa usługi ZMIANA WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego oraz naczelnika urzdu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*).

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*). CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek:

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek: CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie

Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:*

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :*

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :* EDG -1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR: 38 Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

KARTA USŁUG NR: 38 Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami KARTA USŁUG NR: 38 Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Strona nr 1 Strona 1 GMINA I MIASTO DRZEWICA Zmiana 10.02.2017r. Nazwa usługi: WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną

Bardziej szczegółowo

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: *

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: * EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

znakiem X wybraną opcję Wniosku:

znakiem X wybraną opcję Wniosku: Page 1 of 5 01. Rodzaj Wniosku:* zaznacz w EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. (poz 399) Załącznik nr 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 04. Urząd Statystyczny w:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 04. Urząd Statystyczny w:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec Ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie

Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

3. PESEL: _ 4. NIP: 5.REGON _

3. PESEL: _ 4. NIP: 5.REGON _ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie

Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej 02. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: 2.1. Numer indentyfikacyjny REGON: Wykreślenie 2.2. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAALNO CI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zg oszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urz!du skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Bardziej szczegółowo

5. Miejscowość: 6. Ulica: 7. Nr nieruchomości

5. Miejscowość: 6. Ulica: 7. Nr nieruchomości EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ten wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. x AME338626

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. x AME338626 Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ Jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy w części

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 3.PESEL: _ 4.NIP: 5.REGON:

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 3.PESEL: _ 4.NIP: 5.REGON: EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną opcję wniosku. 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:*

01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną opcję wniosku. 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stenowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

04. Urząd Statystyczny w: Rzeszowie

04. Urząd Statystyczny w: Rzeszowie Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. ( Dz. U. Nr 50 poz. 399)w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 04. Urząd Statystyczny w:*

03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 04. Urząd Statystyczny w:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Temat: Charakterystyka jednoosobowej działalności gospodarczej Część I i II

Temat: Charakterystyka jednoosobowej działalności gospodarczej Część I i II Temat: Charakterystyka jednoosobowej działalności Część I i II Artykuł 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności definiuje pojęcie przedsiębiorcy. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna

Bardziej szczegółowo

MOK kazwa i adres organu ewidencójnegowg. MPKNKtłaściwó naczelnik urzędu skarbowegowg. MPKOK moprzednio właściwó naczelnik urzędu skarbowegow

MOK kazwa i adres organu ewidencójnegowg. MPKNKtłaściwó naczelnik urzędu skarbowegowg. MPKOK moprzednio właściwó naczelnik urzędu skarbowegow badjn tkflpbh l tmfp al btfabkcgf awfałaiklścf dlpmlaaocwbg Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-053/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Dziennik Ustaw Nr 50 4579 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2009.03.27 19:33:38+01'00' Poz. 399 399 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 EDG-1 EDG-1 EDG-1 ZUS ZUA ZUS ZZA EDG- POPR Rubryki i pola wypełniane w zale ci od rodzaju składanego wniosku:

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 EDG-1 EDG-1 EDG-1 ZUS ZUA ZUS ZZA EDG- POPR Rubryki i pola wypełniane w zale ci od rodzaju składanego wniosku: Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 Wniosek EDG-1 został wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy Prawo działalności gospodarczej. Dla osób fizycznych wykonujących działalność

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z14 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Formularz naley

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

CZE 1 1 DANE OSOBOWE CZE 2 3. A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany. B. Zmiana Bez zmian Dane teleadresowe Adres zameldowania

CZE 1 1 DANE OSOBOWE CZE 2 3. A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany. B. Zmiana Bez zmian Dane teleadresowe Adres zameldowania CZE 1 1 DANE OSOBOWE Zał cznik nr 8 ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY * DANYCH OSOBOWYCH W REJESTRZE PIELGNIAREK, REJESTRZE POŁONYCH* PROWADZONYM PRZEZ OKRGOW RAD PIELGNIAREK I POŁONYCH W... Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 Wniosek EDG-1 został wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy Prawo działalności gospodarczej. Dla osób fizycznych wykonujących działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH POLA JASNE WYPENIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPENIA WACIWY ORGAN. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI C. ORGANY PODATKOWE WACIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLDU NA SPRAW BDC PRZEDMIOTEM

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

KRS-W7. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

KRS-W7. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS KRS-W7 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

... OFERTA ORGANIZACJI POZARZDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. w zakresie......

... OFERTA ORGANIZACJI POZARZDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. w zakresie...... ...... (piecz organizacji pozarzdowej* (data i miejsce złoenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia wniosku EDG-1

Instrukcja wypełnienia wniosku EDG-1 Instrukcja wypełnienia wniosku EDG-1 Informacje ogólne: Dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą wniosek EDG-1 jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Wniosek EDG-l zastał wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy - Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ). Załącznik nr 1 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Działalność Gospodarcza:

Działalność Gospodarcza: Działalność Gospodarcza: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r nr 101, 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej

Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej Działalność jednoosobowa 2018-04-16 Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej Zarejestrować działalność gospodarczą może każda osoba fizyczna (pełnoletnia), zamieszkująca na terenie RP lub osoba

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ KRS-W6 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-Z7 CORS Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Sejm RP w dniu 19 grudnia 2008r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status VAT-28 Podstawa prawna: Składający: WNIOSEK W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ Art.105b ust. 1a, 3a i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej URZĄD GMINY W JORDANOWIE Rynek 2, 34-240 Jordanów, Tel. 182693510, fax. 182693526 www.gmina-jordanow.pl, gminajordanow@rubikon.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA)

SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) KRS-W5 CORS Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA)

Bardziej szczegółowo

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu. 37. Numer w rejestrze

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu. 37. Numer w rejestrze INF D Z Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 1 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Pokazanie urzędnikowi JST: Jak stworzyć konto i zalogować się w systemie CEIDG (zarządzanie kontem), Możliwości wprowadzania do systemu CEIDG

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI Numer załącznika INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności więcej niż dwóch współwłaścicieli; wypełnia podmiot składający deklarację o

Bardziej szczegółowo

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY Załącznik nr 4 WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS KRS-W22 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA UWAGA - KART ZGŁOSZENIA NALEY WYPEŁNI DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA UWAGA - KART ZGŁOSZENIA NALEY WYPEŁNI DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA ZAŁCZNIK do rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 czerwca 2011 r. UWAGA - KART ZGŁOSZENIA NALEY WYPEŁNI DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

KRS-W21. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

KRS-W21. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS KRS-W21 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ (CZĘŚĆ DALSZA Z FORMULARZA ZUS Rp-2 III. DANE CZŁONKÓW RODZINY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O RENTĘ) MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ / INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 815 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 5 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 815 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 5 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 815 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo