Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 EDG-1 EDG-1 EDG-1 ZUS ZUA ZUS ZZA EDG- POPR Rubryki i pola wypełniane w zale ci od rodzaju składanego wniosku:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 EDG-1 EDG-1 EDG-1 ZUS ZUA ZUS ZZA EDG- POPR Rubryki i pola wypełniane w zale ci od rodzaju składanego wniosku:"

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 Wniosek EDG-1 został wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy Prawo działalności gospodarczej. Dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą wniosek EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowią wszystkie jego części. Zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożenia wniosku EDG-1, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Dane ewidencyjne, określone w art. 7b ust. 2 oraz 7ba ust. 1 ustawy - Prawo działalności gospodarczej są jawne. Na formularzu wskazano je poprzez ciemniejsze tło. Wniosek należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, należy wypełnić dodatkowy formularz EDG- POPR. Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRRMMDD (standard ISO 8601). W rubryce 01 należy wskazać rodzaj wniosku. Dopuszcza się jednoczesne wskazanie pól w razie potrzeby: 1 i 3, 2 i 3, 2 i 4, 2 i 5, 4 i 5. Rubryki i pola wypełniane w zależności od rodzaju składanego wniosku: I. Wniosek o wpis do ewidencji działalnoś ci gospodarczej: 1. W części EDG-1 rubryki i pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) oraz: 07.3 o ile posiada numer PESEL, 07.4 o ile posiada numer NIP, 07.8 i o ile posiada, o ile posiada oraz jeśli adres jest nietypowy, 09 - o ile zawiera inne dane niż wskazane w rubryce 08, 14 - o ile zawiera inne dane niż wskazane w rubryce 08, 15 - o ile zawiera inne dane niż wskazane w rubryce 14 lub 08, 16 - o ile posiada odpowiednio telefon, adres , faks lub adres strony internetowej, 19 - o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu w ZUS albo 20 - o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, 21 - jeżeli zakładając działalność gospodarczą jednocześnie deklaruje jej zawieszenie, 24 - jeżeli nie prowadzi dokumentacji rachunkowej we własnym zakresie, o ile posiada, o ile którakolwiek dotyczy. 2.Część EDG-MW wypełnia jedynie wtedy, gdy wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym miejscu. Rubryki i pola: 01.1, 02, 03, 04, 05, o ile posiada numer PESEL, o ile posiada numer NIP, 07 - odpowiednie pola. Rubrykę 08 - wypełnia jeżeli posiada trzecie miejsce wykonywania działalności gospodarczej. 3.Część EDG-RB wypełnia jedynie wtedy, gdy: posiada rachunki bankowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą lub wnioskodawca posiada nadany w innych krajach podatkowy numer identyfikacyjny albo chce zgłosić numer osobistego rachunku bankowego. wypełnia rubryki i pola: 01, 02, 03, o ile posiada numer NIP, o ile posiada numer PESEL, o ile posiada rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą, 05.6 o ile na ten rachunek ma być dokonywany zwrot podatku, 06 - o ile posiada drugi rachunek bankowy i 07 - o ile posiada trzeci rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą, 09 - o ile nadano w innych krajach podatkowe numery identyfikacyjne.

2 4.Część EDG-RD wypełnia jedynie o ile jest to kontynuacja: rubryki 13 części EDG-1 albo 07.18, albo części EDG-MW. Wypełnia rubryki i pola: 01, 02, 03, 04 - o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, 05, o ile posiada numer PESEL, o ile posiada numer NIP oraz 07. II. Wniosek dotyczący zgłoszenia zmian wpisu w ewidencji działalnoś ci gospodarczej: 1. w części EDG-1: 01.2, 02, 03.1, o ile nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, 04, 05, 06, 07.2 albo 07.3, 07.4, 07.5 oraz całe nowe brzmienie rubryk, w których dokonywana jest zmiana, z zaznaczeniem kwadratu przy nazwie rubryki. 2. w części EDG-MW, o ile zmiana dotyczy dodatkowych miejsc wykonywania działalności: 01.2 albo 01.3, 02, 03, 04, 0.5, o ile posiada numer PESEL, 06.2, 06.3, odpowiednio 07 lub w części EDG-RB - o ile zmiana dotyczy rachunków bankowych lub nadanych w innych krajach podatkowych numerów identyfikacyjnych: 01, 02, 03, 04.1, o ile posiada numer PESEL, odpowiednio rubryki Część EDG-RD wypełnia jedynie o ile jest to kontynuacja zmienianej rubryki 13 części EDG-1 albo zmienianej 07.18, albo zmienianej części EDG-MW. Wypełnia rubryki i pola: 01, 02, 03, 04 - o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, 05, o ile posiada numer PESEL, 06.2, 06.3 oraz 07. III. Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalnoś ci gospodarczej, wypełnia jedynie w części EDG- 1 rubryki i pola: 01.3, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07, 08, 10 oraz 21. IV. Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia wznowienia wykonywania działalnoś ci gospodarczej, wypełnia się jedynie w części EDG-1 rubryki i pola: 01.4, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07, 08, 10 oraz 22. V. Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalnoś ci gospodarczej, wypełnia się jedynie w części EDG-1 rubryki i pola: 01.5, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07.2 albo 07.3, 07.4 oraz 23. Pole 03.2 wypełnia się tylko w przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego wynikającej ze zmiany właściwości miejscowej w sprawach ewidencji podatkowej. Osoby kontynuujące ubezpieczenie społeczne rolników przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej wypełniają również rubrykę 20. W rubryce 05 - należy wskazać właściwą terenową jednostkę ZUS albo Centralę KRUS. W polu należy wpisać odpowiednio literę K lub M dla oznaczenia płci. W polu należy wpisać rodzaj dokumentu ( 1 dla dowodu osobistego albo 2 dla paszportu) i numer dokumentu. W polach numery PESEL, NIP oraz REGON należy wpisać o ile je nadano. W polu należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa. Rubryka 08: Zaleca się podawanie danych adresowych zgodnie z oznaczeniem zawartym w bazie adresów TERYT dostępnej elektronicznie na stronie - dla potrzeb podatkowych adres miejsca zamieszkania jest adresem do korespondencji, chyba Że jako adres do korespondencji zostanie wskazany adres miejsca zameldowania albo adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku zagranicznego adresu zamieszkania należy wypełnić pola 1 i w polu 04 - w przypadku m. st. Warszawa należy podać nazwę dzielnicy, a w przypadku Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia - nazwę delegatury miasta (dawnej dzielnicy) - w polu 11 - adres nietypowy należy podawać z największą możliwą dokładnością.

3 Rubryka 09 - podanie adresu zameldowania jest obowiązkowe. Jeśli rubryka ta pozostanie niewypełniona, oznacza to oświadczenie, że adresem zameldowania jest adres zamieszkania. Rubryka 10 - oznaczeniem (firmą w rozumieniu Kodeksu cywilnego) osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko oraz ewentualnie inne dodatkowe określenia. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność również w formie spółki cywilnej - dane adresowe i PKD podaje zarówno swoje, jak i określone w umowie spółki. Rubryka 11 wpisać nazwę skróconą, jeśli istnieje. Rubryka 12 - nie wcześniej niż data złożenia wniosku. Rubryka 13 - do wypełnienia należy posłużyć się Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) i do dnia 31 grudnia 2009 r. Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2004) oraz kluczem powiązań PKD 2007 PKD 2004; wgląd do Polskiej Klasyfikacji Działalności zapewnia organ ewidencyjny; standardowe klasyfikacje i nomenklatury są dostępne na stronie Gdy w rubryce 13 zabraknie miejsca, należy wypełnić część EDG-RD. Przeważający rodzaj działalności (wskazywany na pierwszym miejscu zarówno w kolumnie dotyczącej PKD 2007, jak i PKD 2004) jest określany samodzielnie przez wnioskodawcę na podstawie przewidywanych lub faktycznie uzyskiwanych największych przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz towarów i materiałów. Rubryka 14 - dotyczy zakładu głównego/siedziby. Jeśli rubryka pozostanie niewypełniona, oznacza to, Że wnioskodawca deklaruje wykonywanie działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i jego adres zamieszkania będzie powszechnie dostępny. Jeżeli przedsiębiorca posiada także inne miejsca wykonywania działalności lub oddziały, należy wypełnić część EDG-MW. W polu 10 adres nietypowy należy podawać z największą możliwą dokładnością. Rubryka 15 - należy podać adres, na który przesyłana będzie korespondencja urzędowa. Jeśli pole to nie zostanie wypełnione, korespondencja urzędowa będzie wysyłana na adres wskazany w rubryce 14, a jeżeli i ta rubryka pozostanie niewypełniona - w rubryce 08. Rubryka 16 - należy podać te dane, o ile wnioskodawca posiada. Rubryka 17 - liczba pracujących to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. Do pracujących zalicza się: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, pracodawców tj. właścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami rodzin) oraz osoby pracujące na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą. Rubryka 18 - do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Rubryka 19 - dotyczy jedynie składek, do których poboru zobowiązany jest ZUS Rubryka 20 - dotyczy jedynie rolników kontynuujących ubezpieczenie w KRUS. Wypełnia ją rolnik (domownik rolnika), który podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników i podejmując prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej chce kontynuować to ubezpieczenie spełniając równocześnie poniższe warunki: 1) podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, 2) nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym, 3) nie jest równocześnie pracownikiem, nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 4) w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ubiegłym roku podatkowym należny podatek z tej działalności nie przekroczył ustawowo ustalonej rocznej kwoty granicznej, bądź zgłasza zmianę wpisu, informację o zawieszeniu działalności lub jej wznowieniu.

4 Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także: 1) wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono, 2) zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według PKD. Rolnik (domownik rolnika), który zgłasza zawieszenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub jej zakończenie podaje w rubryce 20 wyłącznie nazwę jednostki terenowej KRUS prowadzącej jego sprawy. Osoby, które w minionym roku nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej (nie współpracowały przy jej prowadzeniu) nie wypełniają pozycji 1.4 i 2 rubryki. Pozostałe osoby wypełniają odpowiednio pozycje tej rubryki wstawiając we właściwe kwadraty znak X. Rubryki 21 i 22 - wypełniają przedsiębiorcy, którzy dokonują zawieszenia/wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Rubrykę 23 - wypełniają przedsiębiorcy, którzy trwale zaprzestają wykonywania działalności gospodarczej. Rubrykę 24 - wypełnia się w przypadku, gdy dokumentacja rachunkowa nie jest prowadzona we własnym zakresie. W przypadku zaznaczenia rubryki 29, niezależnie należy dokonać zgłoszenia spółki cywilnej do naczelnika urzędu skarbowego (formularz NIP-2). Do wniosku należy dołączyć wypełnione części EDG-RB, EDG-RD i EDG-MW, zgodnie z instrukcjami ich wypełniania. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Jeżeli pełnomocnikiem składającego jest kurator, do wniosku należy dołączyć postanowienie sądu o jego ustanowieniu. Wypełniony wniosek należy podpisać. Pole miejscowość i data złożenia wniosku wypełnia organ ewidencyjny. Pouczenie: Za wykroczenia skarbowe dotyczące obowiązków ewidencyjnych, o których mowa w art. 81 Kodeksu karnego skarbowego, grozi kara grzywny.

5 Instrukcja wypełnienia wniosku EDG-1 Informacje ogólne : Dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą wniosek EDG-1 jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY) wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej( REGON URZĄD STATYSTYCZNY ) zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( NIP-URZĄD SKARBOWY) zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek dotyczy zmiany danych nie objętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej Wniosek należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, należy dodatkowo wypełnić formularz EDG- POPR Wszystkie daty należy podać w formacie RRRRMMDD (standard ISO 8601) np Zaleca się podawanie danych adresowych zgodnie z oznaczeniem zawartym w bazie adresów TERYT dostępnej elektronicznie na stronie Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność również w formie spółki cywilnej dane adresowe i PKD podaje zarówno swoje, jak i określone w umowie spółki. Dane ewidencyjne określone w art. 7 b ust. 2 oraz 7ba ust. 1 ustawy Prawo działalności gospodarczej są jawne. We wniosku wskazano je poprzez ciemniejsze tło. W każdym przypadku, gdy zamierzamy wypełnić daną rubrykę należy to zaznaczyć np. wypełniając Dane osobowe należy to zaznaczyć poprzez wstawienie znaku X X 07. Dane osobowe: 1. Płeć (K/M):* M 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości: * AAA PESEL: NIP: REGON: NIE NADANO 6. Nazwisko:* KOWALSKI 7. Imię pierwsze:* JAN 8. Nazwisko rodowe: KOWALSKI 9. Imię drugie: BOGDAN 10. Imię ojca:* STEFAN 11. Imię matki:* ZOFIA 12. Miejsce urodzenia:* NAREWKA 13. Data urodzenia (RRRRMMDD):* Posiadane obywatelstwa:* POLSKIE W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Jeżeli pełnomocnikiem składającego jest kurator, do wniosku należy dołączyć postanowienie sądu o jego ustanowieniu.

6 Rubryka 01 : należy wskazać rodzaj wniosku. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dla wpisu do ewidencji należy zaznaczyć pozycję 1 wniosek o wpis do ewidencji (znakiem X ) EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej 01. Rodzaj Wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną opcję wniosku X 1-wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2-wniosek o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3-wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej 4-wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej 5-zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej 06. Nr wpisu w EDG: NIE DOTYCZY Przed wypełnieniem należy zapoznać się z Instrukcją 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* WÓJT GMINY NAREWKA UL. BIAŁOWIESKA 1, NAREWKA 03.1.Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE, UL.3-GO MAJA 34, HAJNÓWKA Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: NIE DOTYCZY 04. Urząd Statystyczny w:* SUWAŁKACH UL.T. NONIEWICZA Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:*zakład UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W HAJNÓWCE, UL.ARMII KRAJOWEJ 16, HAJNÓWKA Rubryka 02., 03.1, 03.2, 04., 05., 06., Należy wypełnić wg poniższego przykładu EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej 01. Rodzaj Wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną opcję wniosku X 1-wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2-wniosek o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3-wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej 4-wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej 5-zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej 06. Nr wpisu w EDG: NIE DOTYCZY Przed wypełnieniem należy zapoznać się z Instrukcją 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* WÓJT GMINY NAREWKA UL. BIAŁOWIESKA 1, NAREWKA 03.1.Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE, UL.3-GO MAJA 34, HAJNÓWKA Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: NIE DOTYCZY 04. Urząd Statystyczny w:*suwałkach UL. T. NONIEWICZA 93, SUIWAŁKI 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:*zakład UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W HAJNÓWCE, UL.ARMII KRAJOWEJ 16, HAJNÓWKA W przypadku gdy ubezpieczamy się w KRUS to w rubryce 05 należy wpisać CENTRALA KRUS W WARSZAWIE UL.NIEPODLEGŁOŚCI ARSZAWA Rubryka 07 Pole 1 Należy wpisać odpowiednio literę K dla kobiet lub M dla mężczyzn dla oznaczenia płci Pole 2 w kwadracie należy wpisać 1 dla dowodu osobistego lub 2 dla paszportu, serię i nr dowodu tożsamości X07. Dane osobowe: 1. Płeć (K/M):* M 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości: 1* AAA Pole 3 należy podać numer PESEL bez użycia spacji ( 11 cyfr) Pole 4 należy podać NIP bez użycia spacji np Pole 5 należy podać numer REGON o ile nadano 3. PESEL: NIP: REGON: NIE NADANO

7 Pole 6-13 należy wypełnić zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości Pole 14 należy podać wszystkie obywatelstwa 6. Nazwisko:* KOWALSKI 7. Imię pierwsze:* JAN 8. Nazwisko rodowe: KOWALSKI 9. Imię drugie: BOGDAN 10. Imię ojca:* STEFAN 11. Imię matki:* ZOFIA 12. Miejsce urodzenia:* NAREWKA 13. Data urodzenia (RRRRMMDD):* Posiadane obywatelstwa:* POLSKIE Rubryka 08 Pole 1-8 należy wpisać adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dla potrzeb podatkowych adres miejsca zamieszkania jest adresem korespondencyjnym, chyba, że jako adres do korespondencji zostanie wskazany adres miejsca zameldowania albo adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku zagranicznego adresu zamieszkania należy wypełnić pola 1, 5, 6,7,8,9,10 Pole 4 w przypadku m. ST. Warszawa podać nazwę dzielnicy, a w przypadku Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia podać nazwę delegatury miasta ( dawniej dzielnicy ) Pole 11 opis adresu nietypowego należy podać z jak największą możliwą dokładnością. W przypadku gdy nie ma potrzeby opisu adresu nietypowego należy wpisać : nie dotyczy X08. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy: 1. Kraj:* POLSKA 2. Województwo:* PODLASKIE 3. Powiat:* HAJNOWSKI 4. Gmina:* NAREWKA 5. Miejscowość: NAREWKA 9. Kod pocztowy:* Poczta:* NAREWKA 11. Opis nietypowego miejsca lokalizacji: NIE DOTYCZY 6. Ulica: MICKIEWICZA 7. Nr nieruchomości 8 8. Nr lokalu: NIE DOTYCZY Rubryka 09 Podanie adresu zameldowania jest obowiązkowe. Jeśli rubryka ta pozostanie niewypełniona, oznacza to oświadczenie, że adresem zameldowania jest adres zamieszkania. Gdy adres zameldowania jest taki sam jak zamieszkania to rubrykę 09 pozostawiamy pustą, nie wypełniając jej. X09. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy (jeśli inny niż w rubryce 08): 1. Województwo: 2. Powiat: 3. Gmina: 4. Miejscowość: 5. Ulica: 6. Nr nieruchomości: 7. Nr lokalu: 8. Kod pocztowy: 9. Poczta: Rubryka 10 Oznaczeniem (firmą) w rozumieniu Kodeksu cywilnego osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko oraz ewentualnie inne dodatkowe określenie. Należy wpisać imię, nazwisko Wnioskodawcy oraz ewentualnie inne dodatkowe określenia np. Jan Kowalski Przedsiębiorstwo Budowlane JANBUD II. DANE DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ X10. Oznaczenie przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy:* JAN KOWALSKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE X11. Nazwa skrócona : P.B. JANBUD X12. Data rozpoczęcia działalności (RRRRMMDD):* Rubryka 11 Należy wpisać nazwę skróconą (jeśli istnieje), a jeżeli nie ma wpisać nie dotyczy Rubryka 12

8 Należy wpisać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej w formacie RRRRMMDD (np ) Nie wcześniej niż data złożenia wniosku. Rubryka 13 Do wypełnienia należy posłużyć się Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) Do końca 2009 roku należy również podawać PKD 2004 Klucz powiązań PKD 2007 PKD 2004 dostępny jest na stronie internetowej Wgląd do Polskiej Klasyfikacji Działalności zapewnia również Urząd Gminy Narewka. W przypadku gdy zabraknie miejsca w rubryce 13 należy w pierwszym miejscu wpisać przeważający rodzaj działalności określony na podstawie przewidywanych lub faktycznie uzyskiwanych największych przychodów. Pozostałe PKD należy wpisać w Części EDG-RD do wniosku EDG-1 X13. Rodzaje działalności gospodarczej * (na pierwszym miejscu należy wskazać przeważający rodzaj działalności; pozostałe symbole w załączniku EDG-RD) symbol (5 znakowy) wg PKD 2007 symbol (5 - znakowy) wg PKD Z Z Z Z,2523Z,2812Z,4542Z Z Z A,4544B A,4544B Z Z Z Z,4522Z Z Z C,4521F,4522Z,4524B A,4531B,4531D _ Z Z A,4533A,4533B,4533C Z,4531C,4531B,4534Z Rubryka 14 Dotyczy zakładu głównego/siedziby Jeżeli rubryka 14 pozostanie niewypełniona, oznacza to, że wnioskodawca deklaruje wykonywanie działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i jego adres zamieszkania będzie powszechnie dostępny. Jeżeli przedsiębiorca posiada także inne miejsca wykonywania działalności lub oddziały, należy wypełnić Część EDG-MW Pole 10 opis adresu nietypowego należy podać z jak największą możliwą dokładnością. W przypadku gdy nie ma potrzeby opisu adresu nietypowego należy wpisać : nie dotyczy. X14. Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (jeśli jest inny niż w rubryce 08): 1. Województwo: 2. Powiat: 3. Gmina: 4. Miejscowość: 5. Ulica: 6. Nr nieruchomości: 7. Nr lokalu: 8. Kod pocztowy: 9. Poczta: 10. Opis nietypowego miejsca lokalizacji:/ Rubryka 15 Należy podać adres, na który przesyłana będzie korespondencja urzędowa. Jeśli pole to nie zostanie wypełnione, korespondencja urzędowa będzie wysyłana na adres wskazany w rubryce 14, a jeżeli i ta rubryka pozostała niewypełniona to na adres wskazany w rubryce 08. X15. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w rubryce 14): 1. Województwo: 2. Powiat: 3. Gmina: 4. Miejscowość: 5. Ulica: 6. Nr nieruchomości: 7. Nr lokalu.: 8. Kod pocztowy: 9. Poczta: 10. Skrytka pocztowa: Rubryka 16 Należy podać dane, które wnioskodawca posiada.jeżeli nie posiada tych danych należy wpisać nie dotyczy. X16. Dane do kontaktu: 1. Nr telefonu: Adres poczty elektronicznej: 3. Numer faksu: Strona WWW: NIE DOTYCZY Rubryka 17 Liczba pracujących to liczba osób wykonujących pracę przynosząca im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. Do pracujących zalicza się : osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, pracodawców tj. właścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą

9 (łącznie z pomagającymi członkami rodziny ) oraz osoby pracujące na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą. X17. Przewidywana liczba pracujących:* np. 2 Rubryka 18 Do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy X18. Przewidywana liczba zatrudnionych:* np. 1 Rubryka 19 Dotyczy jedynie składek, do których poboru zobowiązany jest ZUS. X19. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS: Rubryka 20 Dotyczy jedynie rolników kontynuujących ubezpieczenie w KRUS. Wypełnia ją rolnik ( domownik rolnika ), który podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników i podejmując prowadzenie działalności gospodarczej chce kontynuować to ubezpieczenie spełniając równocześnie poniższe warunki : 1.podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie co najmniej 3 lata, 2)nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym, 3) nie jest równocześnie pracownikiem, nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 4)w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ubiegłym roku podatkowym należny podatek tej działalności nie przekroczył ustawowo ustalonej rocznej kwoty granicznej, bądź zgłasza zmianę wpisu, informację o zawieszeniu działalności lub jej wznowieniu. Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także: 1) wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono, 2) zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według PKD. Rolnik ( domownik rolnika ), który zgłasza zawieszenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub jej zakończenie podaje w rubryce 20 wyłącznie nazwę jednostki terenowej KRUS prowadzącej jego sprawy. Osoby które w minionym roku nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej ( nie współpracowały przy jej prowadzeniu ) nie wypełniają pozycji 1.4 i 2 rubryki. Pozostałe osoby wypełniają odpowiednio pozycje tej rubryki wstawiając we właściwy kwadrat X. X20. Dane dla potrzeb KRUS: 1. Oświadczam, że: 1) moje sprawy prowadzi jednostka terenowa KRUS w:. 2) chcę kontynuować podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników: Tak 3) w poprzednim roku podatkowym: a) prowadziłem(am) pozarolniczą działalność gospodarczą: Tak b) współpracowałem(am) przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej: Tak 4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy: a) dostarczyłem(am) właściwej jednostce terenowej KRUS: b) dostarczę właściwej jednostce terenowej KRUS w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników: 2. Załączam zaświadczenie o kwocie należnego podatku od przychodów z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy: Rubryki 21, 22, 23 Nie wypełniają osoby dokonujące tylko wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Rubryki 21,22 Wypełniają przedsiębiorcy, którzy dokonują zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności gospodarczej Rubryka 23 Wypełniają przedsiębiorcy, którzy trwale zaprzestają wykonywania działalności gospodarczej Rubryka 24 Wypełnia się tylko w przypadku, gdy dokumentacja rachunkowa nie jest prowadzona we własnym zakresie. Jeżeli dokumentacja rachunkowa nie jest prowadzona we własnym zakresie należy podać Pole 1 Firmę prowadzącą dokumentację finansową ( np. Biuro Rachunkowe ) Pole 2 należy podać NIP firmy prowadzącej dokumentację rachunkową.

10 X24. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy: 1. Firma: BIURO RACHUNKOWE JAN NOWAK 2. NIP: Rubryka 25 Należy wskazać miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy X25. Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy: 1. Kraj:* 2. Województwo:* 3. Powiat:* HAJNOWSKI 4. Gmina* NAREWKA POLSKA PODLASKIE 5. Miejscowość:* NAREWKA 6. Ulica:* NOWA 7.Nr nieruchomości:* 9 8. Nr lokalu: Kod pocztowy:* Poczta:* NAREWKA Rubryka 26 Należy wybrać rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej poprzez wstawienie we właściwy kwadrat znaku X X26. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej:* 1. Księgi 2. Podatkowa księga 3. Inne ewidencje 4. Nie jest prowadzona rachunkowe przychodów i rozchodów Rubryka 27 i 29 Należy zaznaczyć kwadrat znakiem X o ile jest to zgodne z prawdą. 27. Prowadzę zakład pracy chronionej Tak 28. Prowadzę zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości Tak Rubryka 29 Należy zaznaczyć kwadrat znakiem X o ile jest to zgodne z prawdą. W przypadku zaznaczenia rubryki 29, niezależnie należy dokonać zgłoszenia spółki cywilnej do naczelnika urzędu skarbowego ( formularz NIP-2) X29. Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki/ek cywilnej/ych Tak Dołączone dokumenty Należy podać liczbę dołączonych dokumentów/formularzy Część EDG-RB informacja o rachunkach bankowych Część EDG-MW dodatkowe miejsca wykonywania działalności Część EDG-RD wykonywana działalność (ciąg dalszy rubryki 13 EDG-1 oraz rubryki 07 lub 08 pole 18 części EDG-MW) Dołączone dokumenty, podać liczbę dokumentów/formularzy: EDG-RD szt.; EDG-MW szt. ; EDG-RB szt ; Pełnomocnictwo/a szt... Gdy do wniosku są dołanczane wypełnione części EDG-RD,EDG-MW,EDG-RB to w poszczególnych kratkach zaznacza się wstawiając znak x i wpisuje się ilość szt. Każdy rodzaj formularzy kolejno numeruje się. Dołączone dokumenty, podać liczbę dokumentów/formularzy: EDG-RD szt.; EDG-MW szt. ; EDG-RB szt ; Pełnomocnictwo/a szt. Osoby rejestrujące działalność gospodarczą muszą złożyć Część EDG-RB Część EDG-MW jest składana tylko w przypadku zgłoszenia większej liczby miejsc wykonywania działalności gospodarczej. Część EDG-RD jest składana w sytuacji gdy zabraknie miejsca w rubryce 13 Wniosku EDG-1 oraz w Rubryce 07 lub 08 Części EDG-MW.

11 W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Jeżeli pełnomocnikiem składającego jest kurator, do wniosku należy dołączyć postanowienie sądu o jego ustanowieniu. Podpis i data złożenia wniosku Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy listem poleconym. W przypadku przysłania wniosku listem poleconym własnoręczny podpis musi poświadczyć notariusz. PODPIS własnoręczny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika WYPEŁNIA ORGAN EWIDENCYJNY miejscowość i data złożenia wniosku

12 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA CZĘŚCI EDG-RB DO WNIOSKU EDG - 1 Informacje ogólne : Część EDG-RB wypełnia się wtedy, gdy wnioskodawca : *posiada rachunki bankowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą lub *wnioskodawca posiada nadany w innych krajach podatkowy numer identyfikacyjny *albo chce zgłosić numer osobistego rachunku bankowego Część EDG-RB należy wypełnić komputerowo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku należy wypełnić dodatkowy formularz EDG- POPR. Należy podać wszystkie rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wpisane dane aktualizują poprzedni stan danych, jednak po zmianie właściwego naczelnika urzędu skarbowego należy ponownie wskazać rachunek. W przypadku rezygnacji z otrzymywania zwrotu nadpłaty podatku dochodowego na rachunek osobisty (również z powodu likwidacji) należy zaznaczyć pozycję Rezygnacja. Rubryki 01, 02 Należy wypełnić wg poniższego przykładu Część EDG-RB nr 1 Informacja o rachunkach bankowych Część EDG-RB organ ewidencyjny przekazuje naczelnikowi urzędu skarbowego oraz jednostce terenowej ZUS Wniosek dotyczy tylko osoby fizycznej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej Przed wypełnieniem należy zapoznać się z Instrukcją 01. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego: URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE UL. 3-GO MAJA Nazwa i adres jednostki terenowej ZUS: ZUS W HAJNÓWCE UL. A. KRAJOWEJ 16, HAJNÓWKA Rubryka 03 Należy podać oznaczenie przedsiębiorcy. Oznaczenie musi być tożsame z rubryką 10 wniosku EDG-1. I. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: X03. Oznaczenie przedsiębiorcy: JAN KOWALSKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE JANBUD Rubryka 04 Pole 1 należy podać NIP bez użycia spacji np Pole 2 należy podać PESEL (11cyfr) Dane wpisane w rubryce 04 powinny być tożsame z danymi zawartymi w rubryce 07 wniosku EDG-1. X04. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy: 1.PESEL: NIP: Rubryka 05 Na wskazany w tej rubryce rachunek bankowy będzie dokonywany zwrot podatku. Pole 1,2,3,4 należy wprowadzić odpowiednie dane. Pole 5 zaznaczamy w sytuacji gdy rachunek bankowy ulega likwidacji. Pole 6 należy wpisać numer rachunku do zwrotu podatku. 1. Kraj siedziby banku: POLSKA 2. Pełna nazwa banku/oddziału: BANK SPÓŁDZIELCZY BRAŃSK 3. Posiadacz rachunku: JAN KOWALSKI 5.Likwidacja 4. Nr rachunku (26 znaków): Rachunek, na który będzie dokonywany zwrot podatku RACHUNEK PRZEZNACZONY DO ZWROTU PODATKU Rubryka 06 Należy wypełnić w sytuacji gdy wnioskodawca posiada więcej niż jeden rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pole 4 należy wpisać numer rachunku przeznaczony do zwrotu podatku. X06. Rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej: 1. Kraj siedziby banku: 2. Pełna nazwa banku/oddziału:

13 3. Posiadacz rachunku: 5.Likwidacja 4. Nr rachunku (26 znaków): Rubryka 07 Należy wypełnić w sytuacji gdy wnioskodawca posiada więcej niż jeden rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. 07. Rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej: 1. Kraj siedziby banku: 2. Pełna nazwa banku/oddziału: 3. Posiadacz rachunku: 5.Likwidacja 4. Nr rachunku (26 znaków): Rubryka 08 Podanie informacji o osobistym rachunku bankowym nie jest obowiązkowe. Na wskazany w tej rubryce rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie taki rachunek, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem. 08. Osobisty rachunek bankowy (niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej): 1. Kraj siedziby banku: 2. Pełna nazwa banku/oddziału: 3. Posiadacz rachunku: 5. Rezygnacja 4. Nr rachunku (26 znaków): Rubryka 09 Należy wypełnić o ile nadano w innych krajach podatkowe numery identyfikacyjne. 09. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach: 1. Kraj: 2. Nr: 1. Kraj: 2. Nr: Podpis, miejscowość i data złożenia wniosku. Miejscowość oraz datę złożenia wniosku wypełnia organ ewidencyjny. Wypełniony wniosek należy podpisać. WYPEŁNIA ORGAN EWIDENCYJNY miejsce i data złożenia Wniosku PODPIS własnoręczny podpis

14 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA CZĘŚCI EDG-RD DO WNIOSKU EDG-1 Część EDG-RD należy wypełnić tylko w sytuacji gdy : -zabrakło miejsca w rubryce 13 wniosku EDG-1 lub -zabrakło miejsca w rubryce 07 lub 08 pole 18 załącznika EDG-MW Część EDG-RD należy wypełnić komputerowo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku należy wypełnić dodatkowy formularz EDG-POPR. Każdą część EDG-RD należy kolejno numerować. Rubryka 01,02,03 Należy wypełnić wg poniższego przykładu. Część EDG-RD nr 1 WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej Przed wypełnieniem należy zapoznać się z Instrukcją 01. Nazwa i adres organu ewidencyjnegowójt GMINY NAREWKA UL.BIAŁOWIESKA 1, NAREWKA 02. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE UL.3-GO MAJA Urząd Statystyczny w SUWAŁKACH UL. T NONIEWICZA 93, SUWAŁKI Rubryka 04 Wypełnia wyłącznie osoba podlegająca ubezpieczeniu w KRUS wstawiając znak x 04. Centrala KRUS x Rubryka 05 Należy podać oznaczenie przedsiębiorcy. Oznaczenie musi być tożsame z rubryką 10 wniosku EDG Oznaczenie przedsiębiorcy: JAN KOWALSKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE JANBUD Rubryka 06 Pole 1 należy wpisać PESEL ( 11 cyfr ) Pole 2 należy wpisać wpisać NIP bez użycia spacji np Pole 3 należy wpisać REGON ( gdy nadano) Dane wpisane w rubryce 6 powinny być tożsame z danymi zawartymi w rubryce 07 pole 3,4,5 wniosku EDG-1 W przypadku zgłoszenia zmian, należy podać numer REGON odpowiednio podmiotu albo jego jednostki lokalnej, której wniosek dotyczy. 06. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy: 1. PESEL: NIP: REGON: Rubryka 07 W przypadku gdy zabrakło miejsca w rubryce 13 wniosku EDG-1 wówczas należy wstawić znak x ( wg przykładu), a następnie przy użyciu PKD 2004 i 2007 wpisać rodzaje wykonywanej działalności. 07. Rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej: Ciąg dalszy informacji z rubryki 13 wniosku EDG-1X albo ciąg dalszy informacji z rubryki 18 części EDG-MW dodatkowe miejsca wykonywania działalności oznaczonego kolejnym numerem ze zgłoszenia EDG-MW (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) Symbol (5 znakowy) wg PKD 2007 Symbol (5 znakowy) wg PKD 2004 W przypadku gdy zabrakło miejsca w rubryce 07 lub 08 pole 18 części EDG-MW wówczas należy wstawić znak x (wg przykładu), a następnie przy użyciu PKD 2004 i PKD 2007 wpisać rodzaje wykonywanej działalności.

15 07. Rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej: Ciąg dalszy informacji z rubryki 13 wniosku EDG-1, albo ciąg dalszy informacji z rubryki 18 części EDG- MW X dodatkowe miejsca wykonywania działalności oznaczonego kolejnym numerem.. ze zgłoszenia EDG-MW (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) Symbol (5 znakowy) wg PKD 2007 Symbol (5 znakowy) wg PKD 2004 W przypadku gdy zabrakło miejsca w rubryce 13 wniosku EDG-1 oraz w rubryce 07 lub 08 pole 18 części EDG-MW wówczas należy wstawić znak x wg poniższego wzoru : 07. Rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej: Ciąg dalszy informacji z rubryki 13 wniosku EDG-1 x albo ciąg dalszy informacji z rubryki 18 części EDG-MW x dodatkowe miejsca wykonywania działalności oznaczonego kolejnym numerem ze zgłoszenia EDG-MW (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) Symbol (5 znakowy) wg PKD 2007 Symbol (5 znakowy) wg PKD 2004 PAMIĘTAJ! Rodzaj działalności należy podawać wg klasyfikacji PKD 2007, a do końca 2009 roku również wg klasyfikacji PKD Klucz powiązań PKD PKD 2004 dostępny jest na stronie internetowej http// Wgląd do PKD zapewnia również Urząd Gminy Narewka. Podpis, miejscowość i data złożenia wniosku. Miejscowość oraz datę złożenia wniosku wypełnia organ ewidencyjny. Wypełniony wniosek należy podpisać. WYPEŁNIA ORGAN EWIDENCYJNY miejscowość i data złożenia Wniosku PODPIS własnoręczny podpis Wnioskodawcy/ pełnomocnika

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Dziennik Ustaw Nr 50 4579 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2009.03.27 19:33:38+01'00' Poz. 399 399 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ Jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy w części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 Wniosek EDG-1 został wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy Prawo działalności gospodarczej. Dla osób fizycznych wykonujących działalność

Bardziej szczegółowo

5. Miejscowość: 6. Ulica: 7. Nr nieruchomości

5. Miejscowość: 6. Ulica: 7. Nr nieruchomości EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ten wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia wniosku EDG-1

Instrukcja wypełnienia wniosku EDG-1 Instrukcja wypełnienia wniosku EDG-1 Informacje ogólne: Dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą wniosek EDG-1 jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :*

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :* EDG -1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną

Bardziej szczegółowo

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:*

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

04. Urząd Statystyczny w: Rzeszowie

04. Urząd Statystyczny w: Rzeszowie Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. ( Dz. U. Nr 50 poz. 399)w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: *

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: * EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

znakiem X wybraną opcję Wniosku:

znakiem X wybraną opcję Wniosku: Page 1 of 5 01. Rodzaj Wniosku:* zaznacz w EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. (poz 399) Załącznik nr 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną opcję wniosku. 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:*

01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną opcję wniosku. 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stenowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 3.PESEL: _ 4.NIP: 5.REGON:

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 3.PESEL: _ 4.NIP: 5.REGON: EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

3. PESEL: _ 4. NIP: 5.REGON _

3. PESEL: _ 4. NIP: 5.REGON _ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 04. Urząd Statystyczny w:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 04. Urząd Statystyczny w:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 04. Urząd Statystyczny w:*

03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 04. Urząd Statystyczny w:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Wniosek EDG-l zastał wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy - Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*).

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*). CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek:

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek: CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie

Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Temat: Charakterystyka jednoosobowej działalności gospodarczej Część I i II

Temat: Charakterystyka jednoosobowej działalności gospodarczej Część I i II Temat: Charakterystyka jednoosobowej działalności Część I i II Artykuł 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności definiuje pojęcie przedsiębiorcy. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR: 38 Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

KARTA USŁUG NR: 38 Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami KARTA USŁUG NR: 38 Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Strona nr 1 Strona 1 GMINA I MIASTO DRZEWICA Zmiana 10.02.2017r. Nazwa usługi: WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie

Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie

Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec Ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego oraz naczelnika urzdu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ). Załącznik nr 1 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Działalność Gospodarcza:

Działalność Gospodarcza: Działalność Gospodarcza: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r nr 101, 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej 02. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: 2.1. Numer indentyfikacyjny REGON: Wykreślenie 2.2. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY Załącznik nr 4 WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI

Bardziej szczegółowo

Wszystkie daty naleŝy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601).

Wszystkie daty naleŝy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601). Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Niniejsza Instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 383. rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 12 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 383. rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 12 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 383 rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. x AME338626

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. x AME338626 Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask. Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl Karta nr BOK/2 Nazwa usługi ZMIANA WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej

Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej Działalność jednoosobowa 2018-04-16 Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej Zarejestrować działalność gospodarczą może każda osoba fizyczna (pełnoletnia), zamieszkująca na terenie RP lub osoba

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ Data sporządzenia wniosku... Data zgłoszenia wniosku... I. Dane osoby ubiegającej się o rentę socjalną 1 Nazwisko 2 Nazwisko rodowe (wg świadectwa urodzenia) 3 Pierwsze imię 4

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.

Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim. Jak wypełnić NIP-2? Formularz NIP-2 służy do zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Pokazanie urzędnikowi JST: Jak stworzyć konto i zalogować się w systemie CEIDG (zarządzanie kontem), Możliwości wprowadzania do systemu CEIDG

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

RG-1 jest wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem.

RG-1 jest wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem. Jak wypełnić RG-1? RG-1 jest wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem. Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz. 2452

Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz. 2452 Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz. 2452 ROZPORZĄDZENIE ministra ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYPADKU (przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Informacją, zamieszczoną w jego końcowej części)

ZAWIADOMIENIE O WYPADKU (przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Informacją, zamieszczoną w jego końcowej części) ZAWIADOMIENIE O WYPADKU (przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Informacją, zamieszczoną w jego końcowej części) DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO 01. Numer PESEL (1) 02. Płeć (wpisać:

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1665. rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 25 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1665. rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 25 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1665 rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. (poz....) POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 14 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 14 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw

Bardziej szczegółowo

Jedno okienko. W Poradniku znajdą Państwo praktyczne porady Ministerstwa Gospodarki na temat:

Jedno okienko. W Poradniku znajdą Państwo praktyczne porady Ministerstwa Gospodarki na temat: Jedno okienko W Poradniku znajdą Państwo praktyczne porady Ministerstwa Gospodarki na temat: trybu składania wniosku zasad podejmowania działalności gospodarczej sposobu wypełniania wniosku postępowania

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: 1) A. ZAKRES, MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. RODZAJ SPRAWY (zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PIERWSZEJ RATY POMOCY NA OPERACJE TYPU "PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW" W RAMACH PODDZIAŁANIA "POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW"

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZUA?

Jak wypełnić ZUS ZUA? Jak wypełnić ZUS ZUA? Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ (CZĘŚĆ DALSZA Z FORMULARZA ZUS Rp-2 III. DANE CZŁONKÓW RODZINY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O RENTĘ) MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ / INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/118/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 2 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/118/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 2 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/118/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-Z7 CORS Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

KRS-W7. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

KRS-W7. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS KRS-W7 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Program S A P A R D Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa D01/4/1 PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

q 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz q 4. Inny..

q 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz q 4. Inny.. 1. NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) DŚ-1 Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXXIV/273/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI Numer załącznika INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności więcej niż dwóch współwłaścicieli; wypełnia podmiot składający deklarację o

Bardziej szczegółowo