ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy"

Transkrypt

1 734 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy Na podstawie art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2060) zarzàdza si, co nast puje: DZIA I Przepisy ogólne Przepisy rozporzàdzenia okreêlajà: 1) szczegó owe wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowisk na statkach morskich; 2) warunki przyznawania dyplomów, Êwiadectw i za- Êwiadczeƒ; 3) wzory dokumentów kwalifikacyjnych i sposób ich ewidencji; 4) warunki potwierdzania kwalifikacji zawodowych; 5) warunki, jakie powinny spe niaç osoby posiadajàce zagraniczne dyplomy oficerskie lub zagraniczne 1) Minister Infrastruktury kieruje dzia em administracji rzàdowej gospodarka morska, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165). Êwiadectwa nieoficerskie wydane na podstawie Mi dzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im Êwiadectw oraz pe nienia wacht, 1978, sporzàdzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286), zwanej dalej Konwencjà STCW, aby ubiegaç si o stopnie i stanowiska oficerskie lub nieoficerskie na statkach o polskiej przynale noêci. 2. Kwalifikacje osób uprawnionych do obs ugi urzàdzeƒ radiokomunikacyjnych okreêlajà odr bne przepisy. 2. U yte w rozporzàdzeniu okreêlenia oznaczajà: 1) egluga krajowa podró e po morskich wodach wewn trznych i morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej; 2) egluga przybrze na podró e po obszarach Morza Ba tyckiego i akwenach przyleg ych do 8 d ugoêci geograficznej wschodniej; 3) egluga mi dzynarodowa podró e po obszarach morskich innych ni wymienione w pkt 1; 4) uczelnia morska szko wy szà, uznanà przez ministra w aêciwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie spraw obj tych postanowieniami Konwencji STCW;

2 Dziennik Ustaw Nr Poz ) oêrodek szkoleniowy oêrodek uznany w drodze decyzji dyrektora urz du morskiego w aêciwego dla siedziby oêrodka, prowadzàcy dzia alnoêç szkoleniowà w zakresie spraw obj tych postanowieniami Konwencji STCW, w tym: a) policealnà szko i technikum morskie kszta càce w zakresie nawigacji lub w specjalnoêci mechanicznej oraz b) policealnà szko i technikum rybo ówstwa morskiego, policealnà szko i technikum eglugi Êródlàdowej, technikum zawodowe kszta càce w zakresie: budowy, eksploatacji, obs ugi i remontów maszyn i urzàdzeƒ okr towych oraz si- owni okr towych lub liceum zawodowe kszta càce w zakresie nawigacji, oraz c) oêrodek prowadzàcy dzia alnoêç szkoleniowà okreêlonà przepisami rozporzàdzenia; 6) marynarz osob posiadajàcà kwalifikacje zawodowe wymagane przepisami rozporzàdzenia; 7) cz onek za ogi marynarza lub innà osob wpisanà na list za ogi statku; 8) praktyka p ywania okres p ywania na statku morskim w charakterze cz onka za ogi; 9) dodatkowa praktyka p ywania praktyk p ywania liczonà od daty przyznania Êwiadectwa lub dyplomu, wykonywanà na stanowisku, do którego upowa nia dany dyplom lub Êwiadectwo; 10) statek rybacki statek morski o d ugoêci ca kowitej do 45 m, przeznaczony do po owu, skupu, przetwórstwa lub transportu organizmów morskich, do celów szkoleniowych oraz naukowo-badawczych w zakresie rybo ówstwa morskiego; 11) zbiornikowiec morski statek handlowy, skonstruowany lub przystosowany do przewozu luzem adunków p ynnych: ropy i jej produktów, chemikaliów lub gazów Dyplomy i Êwiadectwa w egludze mi dzynarodowej stwierdzajà kwalifikacje zawodowe uprawniajàce do zajmowania stanowisk na poszczególnych poziomach odpowiedzialnoêci. 2. Rozró nia si nast pujàce poziomy odpowiedzialnoêci: 1) pomocniczy; 2) operacyjny; 3) zarzàdzania Dyplomy, Êwiadectwa i zaêwiadczenia okre- Êlone w rozporzàdzeniu wydaje si w j zyku polskim i angielskim. 2. Dyplomy i Êwiadectwa wystawia si z datà wa noêci od dnia spe nienia ostatniego warunku niezb dnego do uzyskania danego dyplomu albo Êwiadectwa. 3. Wzory dyplomów i Êwiadectw, o których mowa w rozporzàdzeniu, okreêla za àcznik nr 1 do rozporzàdzenia Z zastrze eniem ust. 2 oraz 35 ust. 1, osoby ubiegajàce si o uzyskanie dyplomu albo Êwiadectwa powinny mieç ukoƒczone 18 lat. 2. Osoby ubiegajàce si o uzyskanie Êwiadectwa m odszego marynarza pok adowego, m odszego motorzysty lub m odszego kucharza powinny mieç ukoƒczone 16 lat. 6. Osoby ubiegajàce si o uzyskanie dyplomu albo Êwiadectwa, albo o odnowienie dyplomu powinny posiadaç wa ne Êwiadectwo zdrowia, wydane przez uprawnionego lekarza Z zastrze eniem ust. 4, osoba posiadajàca zagraniczny dyplom, wydany na podstawie Konwencji STCW i uznany przez Sekretarza Generalnego Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), mo e po uzyskaniu Êwiadectwa potwierdzenia kwalifikacji zajmowaç na statkach morskich o polskiej przynale noêci odpowiednie stanowiska okreêlone w rozporzàdzeniu, z tym e stanowiska kapitana i starszego oficera mechanika pod warunkiem z o enia egzaminu z polskiego prawa morskiego. Âwiadectwo potwierdzenia kwalifikacji wydaje si na wniosek armatora. 2. Wzór Êwiadectwa potwierdzenia kwalifikacji okreêla za àcznik nr 2 do rozporzàdzenia, a wzór wniosku armatora za àcznik nr 3 do rozporzàdzenia. 3. Przepisy ust. 1 stosuje si tak e do osób posiadajàcych dyplomy wydane w paƒstwach, z którymi Rzeczpospolita Polska zawar a odpowiednie umowy dwustronne. 4. Kwalifikacje uzyskane w paƒstwach cz onkowskich Unii Europejskiej w zawodzie regulowanym marynarz b dà uznawane po uzyskaniu Êwiadectwa, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach cz onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655). DZIA II Kwalifikacje nieoficerskie Rozdzia 1 Marynarze dzia u pok adowego statków morskich 8. W dziale pok adowym na poziomie pomocniczym ustala si nast pujàce stanowiska: 1) marynarza wachtowego; 2) starszego marynarza.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz W dziale pok adowym ustala si nast pujàce Êwiadectwa: 1) Êwiadectwo m odszego marynarza pok adowego; 2) Êwiadectwo marynarza wachtowego; 3) Êwiadectwo starszego marynarza. 10. Do uzyskania Êwiadectwa m odszego marynarza pok adowego wymagane jest posiadanie Êwiadectw przeszkolenia w zakresie: 1) indywidualnych technik ratunkowych; 2) ochrony przeciwpo arowej stopnia podstawowego; 3) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej; 4) bezpieczeƒstwa w asnego i odpowiedzialnoêci wspólnej. 11. Do uzyskania Êwiadectwa marynarza wachtowego wymagane jest: 1) zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku nawigacyjnym w uczelni morskiej oraz posiadanie 2-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale pok adowym albo 2) ukoƒczenie pierwszego roku nauki w zakresie nawigacji w oêrodku szkoleniowym, o którym mowa w 2 pkt 5 lit. a, kszta càcym co najmniej na poziomie operacyjnym, oraz posiadanie 2-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale pok adowym, albo 3) ukoƒczenie nauki w zakresie nawigacji w oêrodku szkoleniowym, o którym mowa w 2 pkt 5 lit. b, oraz posiadanie 2-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale pok adowym, albo 4) posiadanie 12-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale pok adowym oraz z o- enie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo 5) posiadanie 24-miesi cznej praktyki p ywania w s u bie radiowej na stanowisku radiooficera, w tym ukoƒczenie pod nadzorem oficera wachtowego 6-miesi cznego programu szkolenia praktycznego na statkach morskich oraz z o enie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo 6) posiadanie 24-miesi cznego okresu zatrudnienia w charakterze pracownika przetwórni statku rybackiego oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie pomocniczym. 12. Do uzyskania Êwiadectwa starszego marynarza wymagane jest z o enie egzaminu na to Êwiadectwo, posiadanie Êwiadectwa ratownika oraz: 1) 36-miesi cznej praktyki p ywania na morskich statkach handlowych w dziale pok adowym albo 2) Êwiadectwa marynarza wachtowego oraz dodatkowej 24-miesi cznej praktyki p ywania na morskich statkach handlowych w dziale pok adowym. 13. Ustala si nast pujàce uprawnienia zawodowe posiadaczy Êwiadectw w dziale pok adowym: 1) Êwiadectwo marynarza wachtowego upowa nia do zajmowania stanowisk: a) marynarza wachtowego na ka dym statku, b) kierownika odzi o d ugoêci ca kowitej do 9 m i mocy silnika do 200 kw w egludze krajowej bez prawa przewozu pasa erów pod warunkiem z o enia egzaminu z zakresu obs ugi silników spalinowych; 2) Êwiadectwo starszego marynarza upowa nia do zajmowania stanowisk: a) starszego marynarza na ka dym statku, b) kierownika: na statku bez w asnego nap du o pojemnoêci brutto poni ej 500 w egludze krajowej, na statku o d ugoêci ca kowitej do 15 m i mocy silnika do 200 kw w egludze krajowej bez prawa przewozu pasa erów pod warunkiem z o enia egzaminu z zakresu obs ugi silników spalinowych. Rozdzia 2 Marynarze dzia u maszynowego statków morskich 14. W dziale maszynowym w specjalnoêci mechanicznej na poziomie pomocniczym ustala si stanowisko motorzysty wachtowego. 15. W dziale maszynowym w specjalnoêci mechanicznej ustala si nast pujàce Êwiadectwa: 1) Êwiadectwo m odszego motorzysty; 2) Êwiadectwo motorzysty wachtowego. 16. Do uzyskania Êwiadectwa m odszego motorzysty wymagane jest posiadanie Êwiadectw przeszkolenia w zakresie: 1) indywidualnych technik ratunkowych; 2) ochrony przeciwpo arowej stopnia podstawowego; 3) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej; 4) bezpieczeƒstwa w asnego i odpowiedzialnoêci wspólnej Do uzyskania Êwiadectwa motorzysty wachtowego wymagane jest: 1) zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn albo drugiego roku studiów na kierunku elektrotechnika w uczelni morskiej oraz posiadanie 2-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale maszynowym albo 2) ukoƒczenie pierwszego roku nauki w zakresie: budowy, eksploatacji, obs ugi, remontów maszyn i urzàdzeƒ okr towych lub si owni okr towych

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 734 w oêrodku szkoleniowym, o którym mowa w 2 pkt 5 lit. a, kszta càcym co najmniej na poziomie operacyjnym, oraz posiadanie 2-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale maszynowym, albo 3) ukoƒczenie uczelni technicznej na kierunku mechanika i budowa maszyn lub ukoƒczenie nauki w zakresie: budowy, eksploatacji, obs ugi, remontów maszyn i urzàdzeƒ okr towych lub si owni okr towych, w oêrodku szkoleniowym, o którym mowa w 2 pkt 5 lit. a oraz b, kszta càcym w zawodzie marynarza, oraz posiadanie 2-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale maszynowym, albo 4) posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okr towego, albo 5) posiadanie wykszta cenia zasadniczego zawodowego w zakresie: budowy, eksploatacji, obs ugi, remontów maszyn i urzàdzeƒ okr towych lub si owni okr towych oraz 6-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale maszynowym, albo 6) posiadanie wykszta cenia zasadniczego zawodowego w zakresie mechanicznym lub elektrycznym, 12-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz z o enie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo 7) posiadanie 24-miesi cznej praktyki p ywania w charakterze pracownika przetwórni statku rybackiego przy obs udze maszyn przetwórczych lub ch odni, 6-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo 8) posiadanie 24-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo 9) posiadanie stopnia podoficera Marynarki Wojennej lub Stra y Granicznej, 24-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz z o enie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo 10) posiadanie stopnia chorà ego Marynarki Wojennej lub Stra y Granicznej, 18-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz z o enie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo 11) posiadanie patentu mechanika statkowego eglugi Êródlàdowej oraz z o enie egzaminu na poziomie pomocniczym. 2. Przy ubieganiu si o Êwiadectwo motorzysty wachtowego 1/3 ogólnej wymaganej praktyki p ywania, o której mowa w ust. 1, mo e byç zastàpiona praktykà przy budowie, naprawie lub obs udze maszyn okr towych w stoczniach, zak adach produkcyjnych lub warsztatach mechanicznych. 18. Âwiadectwo motorzysty wachtowego upowa nia do zajmowania stanowiska: 1) motorzysty wachtowego na ka dym statku; 2) kierownika maszyn na statkach o mocy maszyn g ównych poni ej 400 kw. Rozdzia 3 Kucharze okr towi 19. Ustala si na statkach morskich stanowisko kucharza okr towego. 20. Ustala si nast pujàce Êwiadectwa kucharzy: 1) Êwiadectwo m odszego kucharza okr towego; 2) Êwiadectwo kucharza okr towego. 21. Do uzyskania Êwiadectwa m odszego kucharza okr towego wymagane jest posiadanie Êwiadectw przeszkoleƒ w zakresie: 1) indywidualnych technik ratunkowych; 2) ochrony przeciwpo arowej stopnia podstawowego; 3) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej; 4) bezpieczeƒstwa w asnego i odpowiedzialnoêci wspólnej. 22. Do uzyskania Êwiadectwa kucharza okr towego wymagane jest: 1) posiadanie wykszta cenia zasadniczego zawodowego w zawodzie kucharza lub Êredniego wykszta cenia gastronomicznego, 12-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w charakterze pomocnika kucharza oraz z o enie egzaminu na to Êwiadectwo albo 2) posiadanie dyplomu mistrza kucharskiego oraz 3-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w charakterze pomocnika kucharza, albo 3) posiadanie 24-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w charakterze pomocnika kucharza oraz z o enie egzaminu na to Êwiadectwo. 23. Âwiadectwo kucharza okr towego upowa nia do zajmowania stanowiska kucharza okr towego. DZIA III Kwalifikacje oficerskie Rozdzia 1 Dzia pok adowy w egludze mi dzynarodowej 24. W dziale pok adowym w egludze mi dzynarodowej ustala si, z zastrze eniem rozdzia u 2, nast pujàce stanowiska niezb dne dla zapewnienia bezpieczeƒstwa eglugi: 1) na poziomie operacyjnym oficera wachtowego; 2) na poziomie zarzàdzania:

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 734 a) starszego oficera, b) kapitana. 25. W dziale pok adowym w egludze mi dzynarodowej ustala si, z zastrze eniem rozdzia u 2, nast pujàce dyplomy: 1) oficera wachtowego na statkach o pojemnoêci brutto 500 i powy ej; 2) starszego oficera na statkach o pojemnoêci brutto od 500 do 3000; 3) starszego oficera na statkach o pojemnoêci brutto 3000 i powy ej; 4) kapitana na statkach o pojemnoêci brutto od 500 do 3000; 5) kapitana eglugi wielkiej na statkach o pojemnoêci brutto 3000 i powy ej Do uzyskania dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemnoêci brutto 500 i powy ej wymagane jest posiadanie Êwiadectw przeszkoleƒ w zakresie: wykorzystania radaru i Radarowego Automatycznego Systemu Akwizycji i Âledzenia Ech (ARPA) na poziomie operacyjnym, ratownika, ochrony przeciwpo arowej stopnia wy szego, pierwszej pomocy medycznej i odpowiednie Êwiadectwo operatora GMDSS (Âwiatowego Morskiego Systemu àcznoêci Alarmowej i Bezpieczeƒstwa) oraz: 1) ukoƒczenie uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym, odbycie 12-miesi cznej praktyki p ywania w dziale pok adowym na statkach morskich w egludze mi dzynarodowej, w tym co najmniej 6 miesi cy praktyki na morskich statkach o pojemnoêci brutto 500 i powy ej, potwierdzonej w wydanym przez uczelni zaêwiadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym albo 2) ukoƒczenie nauki w zakresie nawigacji w oêrodku szkoleniowym, o którym mowa w 2 pkt 5 lit. a, kszta càcym co najmniej na poziomie operacyjnym, odbycie 12-miesi cznej praktyki p ywania w dziale pok adowym na statkach morskich w egludze mi dzynarodowej, w tym co najmniej 6 miesi cy praktyki p ywania na statkach morskich o pojemnoêci brutto 500 i powy ej, potwierdzonej w wydanym przez oêrodek zaêwiadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo 3) posiadanie dyplomu oficera wachtowego eglugi przybrze nej oraz dodatkowej 6-miesi cznej praktyki p ywania w egludze mi dzynarodowej na statkach morskich o pojemnoêci brutto 500 i powy- ej w dziale pok adowym oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo 4) posiadanie Êwiadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania w egludze mi dzynarodowej na morskich statkach o pojemnoêci brutto 500 i powy ej oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo 5) posiadanie dyplomu radiooficera, Êwiadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania w dziale pok adowym na morskich statkach handlowych o pojemnoêci brutto 500 i powy ej w dziale pok adowym w egludze mi dzynarodowej, ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym oraz z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo 6) posiadanie Êwiadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 36-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w egludze mi dzynarodowej w dziale pok adowym, w tym co najmniej 12 miesi cy praktyki p ywania na morskich statkach handlowych o pojemnoêci brutto 500 i powy ej, oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym. 2. Praktyka p ywania, o której mowa w ust. 1 pkt 3 6, powinna zawieraç okres pe nienia obowiàzków wachtowych na mostku pod nadzorem kapitana albo oficera wachtowego przez co najmniej 6 miesi cy, udokumentowany w zaêwiadczeniu o pe nieniu wachty nawigacyjnej. Wzór zaêwiadczenia okreêla za- àcznik nr 4 do rozporzàdzenia. 3. Za równorz dny z egzaminem na poziomie operacyjnym uznaje si egzamin dyplomowy z o ony w uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemnoêci brutto od 500 do 3000 wymagane jest posiadanie Êwiadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarzàdzania oraz: 1) posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemnoêci brutto 500 i powy ej, dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania na morskich statkach handlowych o pojemnoêci brutto 500 i powy ej w egludze mi dzynarodowej oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie zarzàdzania albo 2) posiadanie dyplomu kapitana eglugi przybrze nej, dodatkowej 6-miesi cznej praktyki p ywania na morskich statkach handlowych o pojemnoêci brutto 500 i powy ej w egludze mi dzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie zarzàdzania. 2. Obowiàzek ukoƒczenia kursu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów kierunku nawigacyjnego uczelni morskich i oêrodków szkoleniowych kszta càcych na poziomie zarzàdzania Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemnoêci brutto 3000 i powy ej wymagane jest posiadanie Êwiadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarzàdzania oraz:

6 Dziennik Ustaw Nr Poz ) posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemnoêci brutto 500 i powy ej, dodatkowej 18-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych o pojemnoêci brutto 500 i powy ej w egludze mi dzynarodowej lub 12-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych o pojemnoêci brutto 3000 i powy ej w egludze mi dzynarodowej oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie zarzàdzania albo 2) posiadanie dyplomu starszego oficera na statkach o pojemnoêci brutto od 500 do 3000, dodatkowej 6-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku co najmniej oficera wachtowego na morskich statkach handlowych o pojemnoêci brutto 3000 i powy ej w egludze mi dzynarodowej. 2. Obowiàzek ukoƒczenia kursu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów kierunku nawigacyjnego uczelni morskich i oêrodków szkoleniowych kszta càcych na poziomie zarzàdzania Do uzyskania dyplomu kapitana na statkach o pojemnoêci brutto od 500 do 3000 wymagane jest: 1) posiadanie dyplomu starszego oficera na statkach o pojemnoêci brutto od 500 do 3000, dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemnoêci brutto 500 i powy ej w egludze mi dzynarodowej oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie zarzàdzania albo 2) posiadanie dyplomu starszego oficera na statkach o pojemnoêci brutto 3000 i powy ej, dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych w egludze mi dzynarodowej albo dodatkowej 24-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych o pojemnoêci brutto 500 i powy ej w egludze mi dzynarodowej oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie zarzàdzania. 2. Obowiàzek ukoƒczenia kursu i z o enia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które posiadajà zaêwiadczenie o ukoƒczeniu kursu w oêrodku szkoleniowym i z o eniu egzaminu na poziomie zarzàdzania. 30. Do uzyskania dyplomu kapitana eglugi wielkiej na statkach o pojemnoêci brutto 3000 i powy ej wymagane jest ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na ten dyplom oraz posiadanie: 1) dyplomu starszego oficera na statkach o pojemno- Êci brutto 3000 i powy ej, dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemno- Êci brutto 3000 i powy ej w egludze mi dzynarodowej albo 2) dyplomu kapitana na statkach o pojemnoêci brutto od 500 do 3000, dodatkowej 6-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemnoêci brutto 3000 i powy ej lub na stanowisku kapitana na statkach morskich o pojemnoêci brutto od 500 do 3000 w egludze mi dzynarodowej. 31. Ustala si nast pujàce uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomów w dziale pok adowym w egludze mi dzynarodowej: 1) dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemnoêci brutto 500 i powy ej upowa nia do zajmowania stanowisk: a) oficera wachtowego na ka dym statku, b) kapitana: na statku bez w asnego nap du, na statku o pojemnoêci brutto poni ej 500 w egludze krajowej bez prawa przewozu pasa erów; 2) dyplom starszego oficera na statkach o pojemnoêci brutto od 500 do 3000 upowa nia do zajmowania stanowisk: a) starszego oficera na ka dym statku o pojemnoêci brutto poni ej 3000, b) kapitana: na ka dym statku o pojemnoêci brutto poni- ej 500 w egludze przybrze nej, na ka dym statku w egludze krajowej, w tym na statku pasa erskim o pojemnoêci brutto poni ej 750 pod warunkiem odbycia dodatkowej 6-miesi cznej praktyki p ywania na stanowiskach oficerskich na tych statkach, na ka dym statku bez w asnego nap du; 3) dyplom starszego oficera na statkach o pojemnoêci brutto 3000 i powy ej upowa nia do zajmowania stanowisk: a) starszego oficera na ka dym statku, b) kapitana: na ka dym statku w egludze krajowej, w tym na statku pasa erskim pod warunkiem odbycia 6-miesi cznej praktyki p ywania na stanowiskach oficerskich na tych statkach, na statku o pojemnoêci brutto poni ej 500 w egludze przybrze nej; 4) dyplom kapitana na statkach o pojemnoêci od 500 do 3000 upowa nia do zajmowania stanowisk: a) starszego oficera na ka dym statku, b) kapitana na ka dym statku o pojemnoêci brutto poni ej 3000;

7 Dziennik Ustaw Nr Poz ) dyplom kapitana eglugi wielkiej na statkach o pojemnoêci brutto 3000 i powy ej upowa nia do zajmowania stanowiska kapitana na ka dym statku. Rozdzia 2 Dzia pok adowy w egludze przybrze nej 32. W dziale pok adowym w egludze przybrze nej ustala si nast pujàce stanowiska: 1) na poziomie operacyjnym oficera wachtowego; 2) na poziomie zarzàdzania kapitana. 33. W dziale pok adowym w egludze przybrze nej ustala si nast pujàce dyplomy: 1) dyplom oficera wachtowego eglugi przybrze nej; 2) dyplom kapitana eglugi przybrze nej Do uzyskania dyplomu oficera wachtowego eglugi przybrze nej wymagane jest posiadanie Êwiadectw: przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, ratownika, ochrony przeciwpo arowej stopnia wy szego, pierwszej pomocy medycznej, odpowiednie Êwiadectwo operatora GMDSS oraz: 1) ukoƒczenie uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym, odbycie 12-miesi cznej praktyki p ywania w dziale pok adowym na statkach morskich w egludze co najmniej przybrze nej, potwierdzonej w wydanym przez uczelni zaêwiadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym w egludze przybrze nej albo 2) ukoƒczenie nauki w zakresie nawigacji w oêrodku szkoleniowym, o którym mowa w 2 pkt 5 lit. a, kszta càcym co najmniej na poziomie operacyjnym, odbycie 12-miesi cznej praktyki p ywania w dziale pok adowym na statkach morskich w egludze co najmniej przybrze nej, potwierdzonej w wydanym przez oêrodek zaêwiadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym w egludze przybrze nej, albo 3) posiadanie Êwiadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale pok adowym w egludze mi dzynarodowej oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym w egludze przybrze nej, albo 4) posiadanie dyplomu szypra 1 klasy eglugi krajowej oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym w egludze przybrze nej. 2. Za równorz dny z egzaminem na poziomie operacyjnym w egludze przybrze nej uznaje si egzamin dyplomowy z o ony w uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym Do uzyskania dyplomu kapitana eglugi przybrze nej wymagane jest ukoƒczenie 20 roku ycia oraz posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemnoêci brutto 500 i powy ej lub oficera wachtowego w egludze przybrze nej, dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich o pojemnoêci brutto powy ej 200 w egludze mi dzynarodowej, Êwiadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarzàdzania oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o- enie egzaminu na poziomie zarzàdzania w egludze przybrze nej. 2. Obowiàzek ukoƒczenia kursu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów kierunku nawigacyjnego uczelni morskich i oêrodków szkoleniowych kszta càcych na poziomie zarzàdzania w egludze przybrze nej. 36. Ustala si nast pujàce uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomów w dziale pok adowym w egludze przybrze nej: 1) dyplom oficera wachtowego eglugi przybrze nej upowa nia do zajmowania stanowiska: a) oficera wachtowego: na ka dym statku o pojemnoêci brutto poni- ej 500 w egludze przybrze nej, na ka dym statku w egludze krajowej, b) kapitana: na statku bez w asnego nap du o pojemnoêci brutto poni ej 3000 w egludze przybrze nej, na statku o pojemnoêci brutto poni ej 500 w egludze krajowej, z wyjàtkiem statków pasa erskich; 2) dyplom kapitana eglugi przybrze nej upowa nia do zajmowania stanowiska: a) oficera wachtowego na ka dym statku w egludze przybrze nej, b) kapitana: na statku o pojemnoêci brutto poni ej 500 w egludze przybrze nej, przy czym na statku pasa erskim pod warunkiem odbycia dodatkowej 3-miesi cznej praktyki p ywania na statkach pasa erskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana na tym statku, na ka dym statku bez w asnego nap du, na ka dym statku w egludze krajowej, przy czym na statku pasa erskim pod warunkiem odbycia dodatkowej 3-miesi cznej praktyki p ywania na statkach pasa erskich na stanowisku starszego oficera pok adowego albo w charakterze dublera na stanowisku kapitana na tym statku. Rozdzia 3 Dzia pok adowy w egludze krajowej 37. W dziale pok adowym w egludze krajowej ustala si nast pujàce dyplomy:

8 Dziennik Ustaw Nr Poz ) dyplom szypra 2 klasy eglugi krajowej; 2) dyplom szypra 1 klasy eglugi krajowej. 38. Do uzyskania dyplomu szypra 2 klasy eglugi krajowej wymagane jest posiadanie Êwiadectwa: ratownika, ochrony przeciwpo arowej stopnia podstawowego, pierwszej pomocy medycznej, przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym i odpowiednie Êwiadectwo uprawniajàce do obs ugi urzàdzeƒ radiokomunikacyjnych oraz: 1) ukoƒczenie uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym lub ukoƒczenie nauki w zakresie nawigacji w oêrodku szkoleniowym, o którym mowa w 2 pkt 5 lit. a, kszta càcym co najmniej na poziomie operacyjnym, oraz posiadanie 12-miesi cznej praktyki p ywania w dziale pok adowym na statkach morskich albo 2) posiadanie Êwiadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku starszego marynarza na statkach morskich oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na ten dyplom, albo 3) posiadanie stopnia podoficera Marynarki Wojennej albo Stra y Granicznej, dodatkowej 24-miesi cznej praktyki p ywania w dziale pok adowym na statkach morskich oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na ten dyplom, albo 4) posiadanie stopnia chorà ego Marynarki Wojennej albo Stra y Granicznej, wykszta cenia Êredniego w specjalnoêci nawigacyjnej, dodatkowej 24-miesi cznej praktyki p ywania w dziale pok adowym na statkach morskich, albo 5) posiadanie patentu eglarskiego kapitana eglugi Êródlàdowej, dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku kapitana w egludze Êródlàdowej na statkach o pojemnoêci brutto powy ej 200 oraz z o enie egzaminu na ten dyplom. 39. Do uzyskania dyplomu szypra 1 klasy eglugi krajowej wymagane jest posiadanie dyplomu szypra 2 klasy, Êwiadectwa ochrony przeciwpo arowej stopnia wy szego, dodatkowej 18-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku oficerskim na statkach morskich o pojemnoêci brutto powy ej 100 lub 12-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku kapitana na statkach morskich o pojemnoêci brutto powy ej 100 oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na ten dyplom. 40. Praktyk p ywania nabytà na statkach morskich bez w asnego nap du zalicza si do praktyki wymaganej do uzyskania dyplomów szypra 1 i 2 klasy w wymiarze: 2 miesiàce tej praktyki liczone jako 1 miesiàc praktyki wymaganej, w iloêci nie wi kszej ni 1/3 wymiaru wymaganej praktyki. 41. Ustala si nast pujàce uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomów w dziale pok adowym w egludze krajowej: 1) dyplom szypra 2 klasy eglugi krajowej upowa nia do zajmowania stanowiska: a) oficera wachtowego na ka dym statku o pojemnoêci brutto poni ej 3000 w egludze krajowej, b) kapitana: na statku bez w asnego nap du o pojemnoêci brutto poni ej 3000 w egludze krajowej, na statku o pojemnoêci brutto poni ej 200 w egludze krajowej; 2) dyplom szypra 1 klasy eglugi krajowej upowa nia do zajmowania stanowiska kapitana na ka dym statku w egludze krajowej, w tym na statku pasa- erskim o pojemnoêci brutto poni ej 750, pod warunkiem odbycia 6-miesi cznej praktyki p ywania na statkach pasa erskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 12-miesi cznej praktyki p ywania jako oficer wachtowy na statkach pasa- erskich, na których oficer wachtowy pe ni wacht na mostku. Rozdzia 4 Dzia maszynowy specjalnoêç mechaniczna 42. W dziale maszynowym w specjalnoêci mechanicznej ustala si nast pujàce stanowiska: 1) na poziomie operacyjnym oficera mechanika wachtowego; 2) na poziomie zarzàdzania: a) drugiego oficera mechanika, b) starszego oficera mechanika. 43. W dziale maszynowym w specjalnoêci mechanicznej ustala si nast pujàce dyplomy: 1) dyplom oficera mechanika; 2) dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej; 3) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych od 750 kw do 3000 kw; 4) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej; 5) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych od 750 kw do 3000 kw; 6) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej Do uzyskania dyplomu oficera mechanika wymagane jest posiadanie: 1) Êwiadectw: a) motorzysty wachtowego, b) ochrony przeciwpo arowej stopnia wy szego, c) pierwszej pomocy medycznej;

9 Dziennik Ustaw Nr Poz ) dodatkowej praktyki p ywania na stanowisku motorzysty wachtowego na statkach morskich w wymiarze: a) 4 miesi cy przy spe nieniu wymagaƒ okreêlonych w 17 ust. 1 pkt 1 4, b) 6 miesi cy przy spe nieniu wymagaƒ okreêlonych w 17 ust. 1 pkt 5, c) 12 miesi cy przy spe nieniu wymagaƒ okre- Êlonych w 17 ust. 1 pkt Przy spe nieniu warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, wymagane jest dodatkowo z o enie egzaminu na ten dyplom Do uzyskania dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej wymagane jest posiadanie Êwiadectw ratownika, ochrony przeciwpo arowej stopnia wy szego i pierwszej pomocy medycznej oraz: 1) ukoƒczenie uczelni morskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn, odbycie 6-miesi cznej praktyki w dziale maszynowym na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej, potwierdzonej w wydanym przez uczelni zaêwiadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym albo 2) ukoƒczenie nauki w zakresie budowy i eksploatacji si owni okr towych w oêrodku szkoleniowym, o którym mowa w 2 pkt 5 lit. a, kszta càcym co najmniej na poziomie operacyjnym, odbycie 6-miesi cznej praktyki w dziale maszynowym na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej, potwierdzonej w wydanym przez oêrodek zaêwiadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo 3) posiadanie dyplomu elektroautomatyka okr towego oraz dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania w dziale maszynowym, w tym 6 miesi cy praktyki na stanowisku motorzysty na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej, potwierdzonej w wydanym przez uczelni zaêwiadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo 4) ukoƒczenie uczelni technicznej w specjalnoêci budowa maszyn albo budowa i eksploatacja si owni okr towych, posiadanie 12-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej w dziale maszynowym, w tym co najmniej 6 miesi cy takiej praktyki udokumentowanej w dzienniku praktyk, oraz z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo 5) ukoƒczenie szko y w zakresie: budowy, eksploatacji, obs ugi, remontów maszyn i urzàdzeƒ okr towych lub si owni okr towych, posiadanie Êwiadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 18-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej na stanowisku motorzysty, w tym co najmniej 6 miesi cy takiej praktyki udokumentowanej w dzienniku praktyk, oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo 6) posiadanie Êwiadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 24-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej na stanowisku motorzysty, w tym co najmniej 6 miesi cy takiej praktyki udokumentowanej w dzienniku praktyk, oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie operacyjnym. 2. Za równorz dny z egzaminem na poziomie operacyjnym uznaje si egzamin dyplomowy na kierunku mechanika i budowa maszyn w uczelni morskiej oraz egzamin dyplomowy w specjalnoêci mechanika i budowa si owni okr towych w uczelni technicznej Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych od 750 kw do 3000 kw wymagane jest posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej, dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej na stanowisku oficera mechanika wachtowego oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie zarzàdzania. 2. Obowiàzek ukoƒczenia kursu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn uczelni morskich oraz absolwentów uczelni o specjalnoêci mechanika i budowa si owni okr towych, a tak e oêrodków szkoleniowych na poziomie zarzàdzania Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej wymagane jest: 1) posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej, dodatkowej 18-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej na stanowisku oficera mechanika wachtowego oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie zarzàdzania albo 2) posiadanie dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych od 750 kw do 3000 kw, dodatkowej 6-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku co najmniej oficera mechanika wachtowego na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie zarzàdzania. 2. Obowiàzek ukoƒczenia kursu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn uczelni morskich oraz absolwentów uczelni o specjalnoêci mechanika i budowa si ow-

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 734 ni okr towych, a tak e oêrodków szkoleniowych kszta càcych na poziomie zarzàdzania. 3. Obowiàzek ukoƒczenia kursu i z o enia egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób, które posiadajà zaêwiadczenie o ukoƒczeniu kursu w oêrodku szkoleniowym i z o eniu egzaminu na poziomie zarzàdzania Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych od 750 kw do 3000 kw wymagane jest: 1) posiadanie dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych od 750 kw do 3000 kw, dodatkowej 18-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej na stanowisku drugiego oficera mechanika oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na poziomie zarzàdzania albo 2) posiadanie dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej oraz dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej na stanowisku drugiego oficera mechanika. 2. Obowiàzek ukoƒczenia kursu i z o enia egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy osób, które posiadajà zaêwiadczenie o ukoƒczeniu kursu w oêrodku szkoleniowym i z o eniu egzaminu na poziomie zarzàdzania. 49. Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej wymagane jest: 1) posiadanie dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej, dodatkowej 18-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej na stanowisku drugiego oficera mechanika oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na to stanowisko, przy czym 6 miesi cy wymaganej praktyki mo e byç zastàpione praktykà p ywania na stanowisku starszego oficera mechanika na statkach morskich o mocy maszyn g ównych od 750 kw do 3000 kw, albo 2) posiadanie dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych od 750 kw do 3000 kw, dodatkowej 6-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej na stanowisku drugiego oficera mechanika oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na ten dyplom. 50. W dziale maszynowym w specjalnoêci mechanicznej ustala si nast pujàce uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomów: 1) dyplom oficera mechanika upowa nia do zajmowania stanowiska: a) motorzysty wachtowego na ka dym statku, b) oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn g ównych poni ej 1100 kw, c) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych poni ej 750 kw; 2) dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej upowa nia do zajmowania stanowiska: a) oficera mechanika wachtowego na ka dym statku, b) drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych poni ej 1100 kw, c) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych poni ej 750 kw, d) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych poni ej 1500 kw w egludze krajowej; 3) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych od 750 kw do 3000 kw upowa nia do zajmowania stanowiska: a) drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych poni ej 3000 kw, b) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych poni ej 1100 kw, c) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych poni ej 3000 kw w egludze krajowej; 4) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej upowa nia do zajmowania stanowiska: a) drugiego oficera mechanika na ka dym statku, b) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych poni ej 6000 kw w egludze krajowej; 5) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych od 750 kw do 3000 kw upowa nia do zajmowania stanowiska starszego oficera mechanika: a) na statkach o mocy maszyn g ównych poni ej 3000 kw, b) na ka dym statku w egludze krajowej; 6) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej upowa nia do zajmowania stanowiska starszego oficera mechanika na ka dym statku. Rozdzia 5 Dzia maszynowy specjalnoêç elektryczna 51. W dziale maszynowym w specjalnoêci elektrycznej ustala si dyplom oficera elektroautomatyka okr towego.

11 Dziennik Ustaw Nr Poz Do uzyskania dyplomu oficera elektroautomatyka okr towego wymagane jest posiadanie Êwiadectw ratownika, ochrony przeciwpo arowej stopnia wy szego i pierwszej pomocy medycznej oraz: 1) ukoƒczenie uczelni morskiej na kierunku elektrotechnika w specjalnoêci elektroautomatyka okr towa oraz posiadanie 12-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale maszynowym albo 2) ukoƒczenie uczelni technicznej na kierunku elektrotechnicznym, elektronicznym lub telekomunikacyjnym oraz posiadanie 18-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale maszynowym, albo 3) posiadanie wykszta cenia Êredniego zawodowego w zakresie elektrycznym lub elektronicznym oraz 24-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich w dziale maszynowym, albo 4) posiadanie 30-miesi cznej praktyki p ywania w charakterze cz onka za ogi w dziale maszynowym na statkach morskich. 2. Przy spe nieniu warunków okreêlonych w ust. 1 pkt 2 4 wymagane jest dodatkowo ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na ten dyplom. 3. Przy ubieganiu si o dyplom oficera elektroautomatyka okr towego 1/3 cz Êç praktyki p ywania okre- Êlonej w ust. 1 mo e byç zastàpiona udokumentowanà praktykà przy budowie lub remontach okr towych urzàdzeƒ elektrycznych w warsztatach lub stoczniach. 53. Dyplom oficera elektroautomatyka okr towego upowa nia do zajmowania stanowiska oficera elektryka na ka dym statku. DZIA IV Kwalifikacje zawodowe w rybo ówstwie morskim 54. W dziale pok adowym w rybo ówstwie morskim ustala si nast pujàce Êwiadectwa i dyplomy: 1) Êwiadectwo rybaka rybo ówstwa morskiego; 2) Êwiadectwo starszego rybaka rybo ówstwa morskiego; 3) dyplom szypra klasy 2 rybo ówstwa morskiego; 4) dyplom szypra klasy 1 rybo ówstwa morskiego. 55. Do uzyskania Êwiadectwa rybaka rybo ówstwa morskiego wymagane jest: 1) posiadanie 12-miesi cznej praktyki p ywania na statkach rybackich w dziale pok adowym albo 2) ukoƒczenie nauki w zakresie nawigacji w oêrodku szkoleniowym, o którym mowa w 2 pkt 5 lit. a lub b, oraz posiadanie 2-miesi cznej praktyki p ywania na statkach rybackich w dziale pok adowym, albo 3) posiadanie 24-miesi cznego okresu zatrudnienia w charakterze pracownika przetwórni statku rybackiego. 56. Do uzyskania Êwiadectwa starszego rybaka rybo ówstwa morskiego wymagane jest posiadanie Êwiadectwa ratownika oraz: 1) posiadanie Êwiadectwa rybaka rybo ówstwa morskiego oraz dodatkowej 18-miesi cznej praktyki p ywania na statkach rybackich w dziale pok adowym albo 2) ukoƒczenie nauki w zakresie rybo ówstwa morskiego w oêrodku szkoleniowym, o którym mowa w 2 pkt 5 lit. a lub b, oraz posiadanie Êwiadectwa rybaka rybo ówstwa morskiego i 12-miesi cznej praktyki p ywania na statkach rybackich w dziale pok adowym. 57. Do uzyskania dyplomu szypra klasy 2 rybo- ówstwa morskiego wymagane jest: 1) posiadanie Êwiadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania na statkach rybackich w dziale pok adowym oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na ten dyplom albo 2) posiadanie Êwiadectwa starszego rybaka rybo- ówstwa morskiego, dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania na statkach rybackich w dziale pok adowym oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu na ten dyplom, albo 3) posiadanie dyplomu szypra 2 klasy eglugi krajowej, dodatkowej 6-miesi cznej praktyki p ywania na statkach rybackich w dziale pok adowym oraz z o enie egzaminu z zakresu wiedzy rybackiej. 58. Do uzyskania dyplomu szypra klasy 1 rybo- ówstwa morskiego wymagane jest posiadanie dyplomu szypra klasy 2 rybo ówstwa morskiego, dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku kapitana lub 18-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku oficera wachtowego na statkach rybackich oraz ukoƒczenie kursu w oêrodku szkoleniowym i z o- enie egzaminu na ten dyplom. 59. Ustala si nast pujàce uprawnienia zawodowe w rybo ówstwie morskim: 1) Êwiadectwo rybaka rybo ówstwa morskiego upowa nia do zajmowania stanowiska: a) rybaka na ka dym statku rybackim, b) kierownika odzi rybackiej o d ugoêci ca kowitej do 9 m i mocy silnika do 200 kw w egludze krajowej pod warunkiem z o enia egzaminu z zakresu obs ugi silników spalinowych; 2) Êwiadectwo starszego rybaka rybo ówstwa morskiego upowa nia do zajmowania stanowiska: a) starszego rybaka na ka dym statku rybackim,

12 Dziennik Ustaw Nr Poz. 734 b) kierownika statku rybackiego o d ugoêci ca kowitej do 15 m i mocy silnika do 200 kw w egludze przybrze nej pod warunkiem z o enia egzaminu z zakresu obs ugi silników spalinowych, c) oficera wachtowego na statku rybackim w egludze przybrze nej pod warunkiem odbycia dodatkowej 12-miesi cznej praktyki p ywania i z o enia egzaminu uprawniajàcego do pe nienia samodzielnej wachty morskiej; wzór za- Êwiadczenia potwierdzajàcego posiadanie kwalifikacji do pe nienia samodzielnej wachty morskiej okreêla za àcznik nr 5 do rozporzàdzenia; 3) dyplom szypra klasy 2 rybo ówstwa morskiego upowa nia do zajmowania stanowiska kapitana na statku rybackim o d ugoêci ca kowitej 25 m i poni ej; 4) dyplom szypra klasy 1 rybo ówstwa morskiego upowa nia do zajmowania stanowiska kapitana na ka dym statku rybackim. DZIA V Obowiàzkowe przeszkolenia w zakresie bezpieczeƒstwa Rozdzia 1 Przeszkolenia ogólne Ka dy cz onek za ogi statku obowiàzany jest posiadaç Êwiadectwo z przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz odbyç na statku przeszkolenie zapoznawcze obejmujàce zagadnienia zwiàzane z ochronà przeciwpo arowà, ochronà Êrodowiska morskiego, bezpieczeƒstwem i higienà pracy oraz wyposa eniem ratunkowym. 2. Niezale nie od wymogów okreêlonych w ust. 1, ka dy marynarz jest obowiàzany, z zastrze eniem ust. 3 i 4, posiadaç dodatkowo Êwiadectwa z przeszkoleƒ w zakresie: 1) ochrony przeciwpo arowej stopnia podstawowego; 2) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej; 3) bezpieczeƒstwa w asnego i odpowiedzialnoêci wspólnej. 3. Wymogi okreêlone w ust. 2 pkt 1 oraz 2 nie dotyczà oficerów posiadajàcych Êwiadectwa przeszkolenia wy szego stopnia. 4. Wymogi okreêlone w ust. 2 pkt 3 nie dotyczà cz onków za óg statków eglugi krajowej innych ni pasa erskie i statków rybackich. 61. Na statku rybackim wyposa onym w radar i ARPA kapitan i ka dy oficer pe niàcy wacht nawigacyjnà obowiàzani sà posiadaç Êwiadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym i odpowiednie Êwiadectwo upowa niajàce do obs ugi urzàdzeƒ radiokomunikacyjnych Ka dy cz onek za ogi wyznaczony do kierowania zbiorczym Êrodkiem ratunkowym obowiàzany jest posiadaç Êwiadectwo ratownika, z zastrze eniem ust Na statkach wyposa onych w szybkie odzie ratownicze ka dy cz onek za ogi wyznaczony do kierowania tà odzià obowiàzany jest posiadaç Êwiadectwo starszego ratownika. 3. Do uzyskania Êwiadectwa ratownika wymagane jest posiadanie co najmniej 6-miesi cznej praktyki p ywania na statkach morskich, ukoƒczenie przedmiotowego kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu. 4. Do uzyskania Êwiadectwa starszego ratownika wymagane jest posiadanie Êwiadectwa ratownika, ukoƒczenie przedmiotowego kursu w oêrodku szkoleniowym i z o enie egzaminu. 63. Na statkach wyposa onych w urzàdzenia radiokomunikacyjne kapitan i oficerowie w dziale pok adowym powinni posiadaç odpowiednie Êwiadectwo operatora GMDSS. 64. Na morskich statkach handlowych w egludze mi dzynarodowej przynajmniej jeden cz onek za ogi powinien posiadaç Êwiadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym Osoby nieposiadajàce odpowiednich przeszkoleƒ i kwalifikacji przewidzianych w rozporzàdzeniu nie mogà przez armatora zostaç dopuszczone do pracy na statku. 2. Odpowiedni oficer wyznaczony przez armatora nadzoruje szkolenie w zakresie: 1) zapoznania nowo okr towanych cz onków za ogi ze statkiem w zakresie zagadnieƒ zwiàzanych z ochronà przeciwpo arowà, ochronà Êrodowiska morskiego, bezpieczeƒstwem i higienà pracy oraz wyposa eniem ratunkowym; 2) realizacji programu obj tego dziennikiem praktyk. 3. Na statkach pasa erskich, w tym pasa erskich ro- -ro, przewo àcych powy ej 400 pasa erów powinien byç wyznaczony oficer o specjalnoêci pok adowej posiadajàcy dyplom na poziomie zarzàdzania odpowiedzialny za sprawy bezpieczeƒstwa i ochrony oraz stan sprz tu ratunkowego i po arowego, a tak e szkolenie za ogi w zakresie bezpieczeƒstwa ycia na morzu i ochrony Êrodowiska morskiego. Rozdzia 2 Przeszkolenia dodatkowe na statki specjalistyczne 66. Na statkach przewo àcych adunki niebezpieczne ka dy oficer dzia u pok adowego obowiàzany

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 734 jest posiadaç Êwiadectwo przeszkolenia w zakresie przewozu adunków niebezpiecznych Na zbiornikowcach ka dy marynarz zatrudniony na poziomie pomocniczym obowiàzany jest posiadaç Êwiadectwo przeszkolenia stopnia podstawowego na zbiornikowce. 2. Zajmowanie na zbiornikowcach stanowiska oficera wachtowego i oficera mechanika wachtowego wymaga posiadania co najmniej 3-miesi cznej praktyki p ywania na tych statkach oraz Êwiadectwa przeszkolenia stopnia wy szego na dany typ zbiornikowca. 3. Zajmowanie na zbiornikowcach stanowiska kapitana, starszego oficera, starszego oficera mechanika i drugiego oficera mechanika wymaga posiadania co najmniej 6-miesi cznej praktyki p ywania na tych statkach oraz Êwiadectwa przeszkolenia stopnia wy szego na dany typ zbiornikowca. 4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 2 i 3, podlegajà odnowieniu co 5 lat, pod warunkiem posiadania 12-miesi cznej praktyki p ywania na danym typie zbiornikowca odbytej w okresie ostatnich pi ciu lat albo odbycia kursu. Wzory zezwoleƒ okreêla za àcznik nr 6 do rozporzàdzenia Na statkach pasa erskich: 1) ka dy cz onek za ogi obowiàzany jest posiadaç Êwiadectwo przeszkolenia zapoznawczego na statku pasa erskim; 2) kapitan, oficerowie i inni cz onkowie za ogi wyznaczeni na listach alarmowych do opieki nad pasa erami obowiàzani sà posiadaç Êwiadectwo przeszkolenia w zakresie kierowania t umem; 3) ka dy cz onek za ogi zatrudniony bezpoêrednio przy obs udze pasa erów w pomieszczeniach hotelowych obowiàzany jest posiadaç Êwiadectwo przeszkolenia w zakresie opieki nad pasa erami w pomieszczeniach hotelowych; 4) kapitan, starszy oficer pok adowy, starszy oficer mechanik i drugi oficer mechanik oraz cz onkowie za ogi odpowiedzialni za zaokr towanie i wyokr towanie pasa erów na statkach pasa erskich innych ni statki pasa erskie ro-ro obowiàzani sà posiadaç Êwiadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeƒstwa pasa erów; 5) kapitan, starszy oficer pok adowy, starszy oficer mechanik i drugi oficer mechanik oraz cz onkowie za ogi odpowiedzialni za bezpieczeƒstwo pasa erów w sytuacjach kryzysowych obowiàzani sà posiadaç Êwiadectwo przeszkolenia w zakresie kierowania w sytuacjach zagro enia i w przypadku wystàpienia nietypowych zachowaƒ ludzkich. 2. Na statkach pasa erskich ro-ro kapitan, starszy oficer pok adowy, starszy oficer mechanik, drugi oficer mechanik oraz cz onkowie za ogi odpowiedzialni za zaokr towanie i wyokr towanie pasa erów, za adunek, wy adunek i mocowanie adunku oraz zamkni cie kad uba obowiàzani sà dodatkowo posiadaç Êwiadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeƒstwa pasa erów, adunku oraz szczelnoêci kad uba. 3. Âwiadectwa z przeszkoleƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5, zachowujà wa noêç przez okres 5 lat. 69. Na statkach o nietypowych charakterystykach manewrowych i na statkach o pojemnoêci brutto powy ej kapitan jest obowiàzany posiadaç odpowiednie Êwiadectwo przeszkolenia w zakresie manewrowania tego typu statkami Na statkach posiadajàcych si owni o nap dzie innym ni t okowy silnik spalinowy oficerowie w dziale maszynowym obowiàzani sà: 1) posiadaç Êwiadectwo przeszkolenia w zakresie obs ugi si owni o nap dzie innym ni t okowy silnik spalinowy; 2) posiadaç zezwolenie na zajmowanie danych stanowisk na statkach nap dzanych turbinà parowà lub gazowà; 3) odbyç praktyk p ywania na statku posiadajàcym si owni danego typu, w wymiarze: a) 3 miesi cy na stanowisku oficera mechanika w przypadku starszego oficera mechanika i drugiego oficera mechanika, b) 4 miesi cy w dziale maszynowym w przypadku oficera mechanika. 2. Wzór zezwolenia okreêla za àcznik nr 7 do rozporzàdzenia. 71. Wzory dokumentów odbycia przeszkoleƒ w zakresie bezpieczeƒstwa okreêla za àcznik nr 8 do rozporzàdzenia. DZIA VI Dokumenty kwalifikacyjne i warunki potwierdzania kwalifikacji zawodowych Dowodem odbycia wymaganej praktyki p ywania jest, z zastrze eniem ust. 2, wpis w ksià eczce eglarskiej. 2. Dla osób nieposiadajàcych ksià eczki eglarskiej dowodem odbycia praktyki p ywania jest zaêwiadczenie wydane przez kapitana statku. Wzór zaêwiadczenia okreêla za àcznik nr 9 do rozporzàdzenia. 3. W uzasadnionych przypadkach urzàd morski mo- e àdaç dodatkowych dowodów potwierdzajàcych odbycie praktyki p ywania Dyplomy oficerskie zachowujà wa noêç przez okres 5 lat i podlegajà odnowieniu na zasadach okreêlonych w 72, z zastrze eniem ust. 2.

14 Dziennik Ustaw Nr Poz Termin wa noêci, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy dyplomów: 1) szypra klasy 1 i 2 rybo ówstwa morskiego; 2) oficera mechanika; 3) szypra 1 i 2 klasy eglugi krajowej. 3. W sprawach wydawania dyplomów i Êwiadectw okreêlonych w rozporzàdzeniu stosuje si przepisy Kodeksu post powania administracyjnego Warunkiem odnowienia dyplomu oficerskiego jest odbycie co najmniej 12-miesi cznej praktyki p ywania w okresie ostatnich 5 lat na stanowisku oficerskim w swojej specjalnoêci na statkach morskich okreêlonych w rozporzàdzeniu. 2. W razie niespe nienia wymagaƒ okreêlonych w ust. 1 dopuszcza si mo liwoêç potwierdzenia dyplomu poprzez: 1) odbycie w ostatnich szeêciu miesiàcach wa noêci dyplomu co najmniej 3-miesi cznej praktyki p ywania w charakterze co najmniej oficera dodatkowego w swojej specjalnoêci lub na stanowisku o stopieƒ ni szym od stanowiska, do którego zajmowania uprawnia posiadany wa ny dyplom, albo 2) zastosowanie zamiany praktyki p ywania w wymiarze jeden miesiàc praktyki za dwa miesiàce pracy: a) w pilota u morskim albo b) w stoczniach na statkach morskich w dziale mechanicznym podczas prób na uwi zi, albo 3) z o enie egzaminu Dyrektorzy urz dów morskich prowadzà ewidencje wydanych dyplomów i Êwiadectw. 2. Ewidencj dokumentów kwalifikacyjnych prowadzi si w postaci akt ewidencyjnych i w systemie informatycznym. 3. Akta ewidencyjne osób powinny byç: 1) oprawione w teczki i usystematyzowane wed ug numerów ewidencyjnych; w teczkach dokumenty powinny byç u o one wed ug kolejnoêci ich wp ywu; 2) przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonym archiwum. 4. Urzàdzenia i systemy informatyczne s u àce do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 2, oraz przetwarzania danych w bazie danych powinny spe niaç warunki okreêlone w przepisach w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaç urzàdzenia i systemy informatyczne s u àce do przetwarzania danych osobowych. DZIA VII Przepisy przejêciowe i koƒcowe Dyplomy oficerów uzyskane na podstawie przepisów rozporzàdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i sk adu za óg polskich statków morskich (Dz. U. Nr 49, poz. 227 oraz z 1998 r. Nr 9, poz. 34 i Nr 45, poz. 285) podlegajà wymianie na odpowiednie dyplomy okreêlone w rozporzàdzeniu: 1) dyplom szypra II klasy na: a) dyplom szypra 2 klasy eglugi krajowej lub b) dyplom szypra klasy 2 rybo ówstwa morskiego; 2) dyplom szypra I klasy na: a) dyplom kapitana eglugi przybrze nej pod warunkiem posiadania 12-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku kapitana na statkach morskich w egludze mi dzynarodowej, lub b) dyplom oficera wachtowego w egludze przybrze nej pod warunkiem posiadania 6-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku oficerskim na statkach morskich w egludze mi dzynarodowej, lub c) dyplom szypra 1 klasy eglugi krajowej, lub d) dyplom szypra klasy 1 rybo ówstwa morskiego; 3) dyplom oficera pok adowego III klasy na: a) dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemnoêci brutto 500 i powy ej lub b) dyplom kapitana eglugi przybrze nej pod warunkiem posiadania 6-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku kapitana na statkach morskich w egludze mi dzynarodowej; 4) dyplom oficera pok adowego II klasy na: a) dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemnoêci brutto 500 i powy ej lub b) dyplom kapitana eglugi przybrze nej, lub c) dyplom starszego oficera na statkach o pojemnoêci brutto od 500 do 3000 pod warunkiem posiadania 6-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku starszego oficera na statkach morskich w egludze mi dzynarodowej o pojemno- Êci brutto 500 i powy ej, lub d) dyplom kapitana na statkach o pojemnoêci brutto od 500 do 3000 pod warunkiem posiadania 24-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku starszego oficera na statkach morskich o pojemnoêci 500 i powy ej w egludze mi dzynarodowej i z o enia egzaminu na poziomie zarzàdzania;

15 Dziennik Ustaw Nr Poz ) dyplom starszego oficera pok adowego na: a) dyplom starszego oficera na statkach o pojemnoêci brutto 3000 i powy ej lub b) dyplom kapitana na statkach o pojemnoêci brutto od 500 do 3000; 6) dyplom kapitana eglugi wielkiej na dyplom kapitana eglugi wielkiej; 7) dyplom oficera mechanika V klasy na dyplom oficera mechanika; 8) dyplom oficera mechanika IV klasy na dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej; 9) dyplom oficera mechanika III klasy na: a) dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy- ej lub b) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych od 750 kw do 3000 kw pod warunkiem posiadania 6-miesi cznej praktyki p ywania na stanowisku drugiego oficera mechanika na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 750 i powy ej, lub c) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych od 750 kw do 3000 kw pod warunkiem posiadania 24-miesi cznej praktyki p ywania na stanowiskach oficerskich w dziale maszynowym na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej, w tym 12 miesi cy na stanowisku starszego oficera mechanika na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 750 kw i powy ej, lub drugiego oficera mechanika na statkach morskich o mocy maszyn g ównych 1100 kw i powy ej, lub oficera mechanika wachtowego na statkach morskich o mocy maszyn g ównych powy ej 3000 kw pod warunkiem z o enia egzaminu na poziomie zarzàdzania; 10) dyplom oficera mechanika II klasy na dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej albo na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych od 750 kw do 3000 kw; 11) dyplom starszego oficera mechanika na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej; 12) dyplom oficera elektryka okr towego na dyplom oficera elektroautomatyka okr towego. 2. Dla dokonania wymiany dyplomów: 1) w dziale pok adowym nale y przed o yç Êwiadectwa ukoƒczenia przeszkoleƒ: a) ochrony przeciwpo arowej stopnia wy szego, b) pierwszej pomocy medycznej, c) ratownika, d) Êwiadectwo operatora GMDSS wymagane na dane Êwiadectwo lub dyplom; 2) w dziale maszynowym nale y przed o yç Êwiadectwa ukoƒczenia przeszkoleƒ: a) ochrony przeciwpo arowej stopnia wy szego, b) pierwszej pomocy medycznej, c) ratownika. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, nie dotyczy posiadacza dyplomu oficera mechanika V klasy Âwiadectwa uzyskane na podstawie przepisów, o których mowa w 76 ust. 1, podlegajà wymianie na odpowiednie Êwiadectwa okreêlone w rozporzàdzeniu: 1) Êwiadectwo marynarza na Êwiadectwo marynarza wachtowego lub Êwiadectwo rybaka pod warunkiem z o enia egzaminu ze znajomoêci narz dzi po owowych; 2) Êwiadectwo starszego marynarza na Êwiadectwo starszego marynarza lub starszego rybaka pod warunkiem z o enia egzaminu ze znajomoêci narz dzi po owowych; 3) Êwiadectwo motorzysty na Êwiadectwo motorzysty wachtowego; 4) Êwiadectwo kucharza okr towego na Êwiadectwo kucharza okr towego. 2. Obowiàzek z o enia egzaminu ze znajomoêci narz dzi po owowych, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które Êwiadectwo marynarza lub starszego marynarza uzyska y na podstawie praktyki p ywania odbytej na statkach rybackich Wydane na podstawie przepisów, o których mowa w 76 ust. 1, Êwiadectwa marynarza, starszego marynarza i kucharza oraz dyplomy szypra I i II klasy i wynikajàce z nich uprawnienia zawodowe zachowujà swojà wa noêç w egludze krajowej i na statkach rybackich w egludze przybrze nej. 2. Âwiadectwa i dyplomy, o których mowa w ust. 1, mogà byç wymieniane na Êwiadectwa i dyplomy przewidziane w niniejszym rozporzàdzeniu Dyplomy i Êwiadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów rozporzàdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych, pe nienia wacht oraz sk adu za óg statków morskich o polskiej przynale noêci (Dz. U. Nr 105, poz. 1117) zachowujà swojà wa noêç na czas, na jaki zosta y wydane. 2. Na wniosek zainteresowanego podlegajà wymianie: 1) dyplom kapitana eglugi ba tyckiej na dyplom kapitana eglugi przybrze nej;

16 Dziennik Ustaw Nr Poz ) dyplom oficera wachtowego eglugi ba tyckiej na dyplom oficera wachtowego eglugi przybrze nej; 3) dyplom kapitana eglugi krajowej na dyplom szypra 1 klasy eglugi krajowej; 4) Êwiadectwo starszego marynarza eglugi krajowej na Êwiadectwo starszego marynarza; 5) Êwiadectwo marynarza eglugi krajowej na Êwiadectwo marynarza wachtowego. 3. Âwiadectwa obserwatora radarowego i upowa niajàce do u ycia ARPA, wydane na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1, zachowujà swojà wa noêç do czasu up ywu wa noêci dyplomu oficerskiego i na wniosek zainteresowanego podlegajà wymianie: 1) Êwiadectwo obserwatora radarowego na Êwiadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym; 2) Êwiadectwo przeszkolenia w zakresie u ycia ARPA na Êwiadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarzàdzania. 80. ZaÊwiadczenia o z o eniu egzaminów, wymagane do uzyskania dyplomów i Êwiadectw oraz do uzyskania Êwiadectw z przeszkoleƒ specjalistycznych, tracà wa noêç po up ywie 5 lat od daty ich wystawienia W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor urz du morskiego mo e wyraziç zgod na uzyskanie okreêlonego dyplomu lub Êwiadectwa kwalifikacji przez osob, której specjalnoêç wyuczona lub rodzaj praktyki p ywania w danej specjalnoêci nie odpowiadajà ÊciÊle okreêlonym w rozporzàdzeniu wymaganiom do uzyskania tego dyplomu lub Êwiadectwa, je eli okres posiadanej praktyki p ywania jest nie krótszy od wymaganego. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si przy ubieganiu si o dyplomy: kapitana eglugi wielkiej i starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn g ównych 3000 kw i powy ej. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim, powinien okreêlaç: dane i kwalifikacje osoby ubiegajàcej si o wydanie zezwolenia uprawniajàcego do zajmowania stanowiska, którego dotyczy wniosek, nazw i pojemnoêç brutto statku oraz typ i moc maszyn statku, d ugoêç podró y oraz rodzaj przewo onego adunku. Wzór zezwolenia okreêla za- àcznik nr 10 do rozporzàdzenia, a wzór wniosku za- àcznik nr 11 do rozporzàdzenia W sprawach o wydanie dyplomu lub Êwiadectwa, wszcz tych, lecz nie zakoƒczonych przed dniem wejêcia w ycie rozporzàdzenia, stosuje si przepisy tego rozporzàdzenia. 2. Post powanie o wydanie dyplomu lub Êwiadectwa nieobj tego przepisami rozporzàdzenia umarza si. 3. Osoby, które rozpocz y cykl szkolenia przed dniem 1 sierpnia 1998 r., sà zwolnione z obowiàzku przedk adania dziennika praktyk przed przystàpieniem do odpowiedniego egzaminu. 84. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia, z wyjàtkiem 7 ust. 4, który wejdzie w ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz onkostwa w Unii Europejskiej. Minister Infrastruktury: M. Pol

17 Dziennik Ustaw Nr Poz. 734 WZORY DYPLOMÓW I ÂWIADECTW KWALIFIKACJI Za àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (poz. 734) Za àcznik nr 1

18 Dziennik Ustaw Nr Poz. 734

19 Dziennik Ustaw Nr Poz. 734

20 Dziennik Ustaw Nr Poz. 734

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Dz.U.05.47.445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) (Dz. U. z dnia 24 marca 2005 r.) Na podstawie art. 25 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. Dz.U.2013.937 2014.10.08 zm. Dz.U.2014.1349 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 2) DZIAŁ I

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 2) DZIAŁ I 1 Projekt z dnia 22 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz Obwieszczenie Ministra Gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 1) z dnia 21 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz Obwieszczenie Ministra Gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 1) z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 167 Obwieszczenie Ministra Gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o :

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : W Y T Y C Z N E Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : 1. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające Temat sprawy: Ośrodki szkoleniowe uznane i nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 1. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Ludowa 7/8 71-700 Szczecin

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY MARYNARSKIE

DOKUMENTY MARYNARSKIE DOKUMENTY MARYNARSKIE Zgodnie z Konwencją STCW 78/95, Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2000 r. nr 109, poz. 1156 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające Temat sprawy: Ośrodki szkoleniowe uznane i nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 1. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Ludowa 7/8 71-700 Szczecin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim ośrodku szkoleniowym 1)

Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim ośrodku szkoleniowym 1) (minister właściwy ds gospodarki morskiej) dokument nr..., dnia... Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim ośrodku szkoleniowym 1) w przedmiocie: 1) uznania 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 20 sierpnia 2013 r. UZASADNIENIE

Projekt z dnia 20 sierpnia 2013 r. UZASADNIENIE UZASADNIENIE W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) i zmianą delegacji ustawowej, zaistniała konieczność opracowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Projekt 27 lutego 2012 r. UZASADNIENIE

Projekt 27 lutego 2012 r. UZASADNIENIE UZASADNIENIE W związku z wejściem w życie nowej ustawy bezpieczeństwie morskim, zaistniała konieczność opracowania nowych przepisów wykonawczych regulujących kwalifikacje zawodowe marynarzy. Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28.08.2015 r.

LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28.08.2015 r. LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28.08.2015 r. 1.Akademia Morska Studium GMDSS 81-345 Gdynia, Aleja Jana Pawła II/3 tel./fax. 58 690-11-69

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r. ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień z pilotażu obowiązkowego na wodach administrowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31.03.2015 r.

LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31.03.2015 r. LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31.03.2015 r. 1.Akademia Morska Studium GMDSS 81-345 Gdynia, Aleja Jana Pawła II/3 tel./fax. 58 690-11-69

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 20 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 20 grudnia 2002 r. 2007 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upowa nienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych. Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

1. Ośrodek Szkolenia Morskiego LIBRA ul. Portowa 37, 78-100 Kołobrzeg

1. Ośrodek Szkolenia Morskiego LIBRA ul. Portowa 37, 78-100 Kołobrzeg LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ URZAD MORSKI W SŁUPSKU I ICH ZAKRESY UPOWAŻNIEŃ 1. Ośrodek Szkolenia Morskiego

Bardziej szczegółowo

poziom na św. motorz. wacht. star. motorz. 2 klasy w żegludze krajowej krajowej międzyn. przybrz.

poziom na św. motorz. wacht. star. motorz. 2 klasy w żegludze krajowej krajowej międzyn. przybrz. Lp. Nazwa mje Miasto świadec two maryr za wachto wego świadec two starsze go w żegl. maryr Międzyn. za rodowej w żegl. przybrz. 1 klasy żeglugi krajowej 2 klasy żeglugi krajowej w żegl. międzyn. w żegl.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Projekt 21.05.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia........ 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Na podstawie art. 25 pkt 1 i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD).

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). 2027 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó owego sposobu obni ania iloêci zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw Na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH ZARZĄDZEŃ I ZARZĄDZEŃ PORZĄDKOWYCH DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE Numer i data L.p. zarządzenia/ zarządzenia porządkowego*. Z.P./74 z 20.0.974r. 2. Z.P.5/77 z.03.977r. 3.

Bardziej szczegółowo

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne:

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: I. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 TREÂå: Poz.: UMOWY MI DZYNARODOWE: 119 Umowa mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Hongkongu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29. Rozporządzenie. z dnia 23 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29. Rozporządzenie. z dnia 23 grudnia 2011 r. 1491). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29 Nr 248, poz. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 230 16261 Poz. 2306 i 2307 Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrze- Ênia 2001 r. o rybo ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarzàdza si,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 1 Działając na podstawie 93 Regulaminu Pracy obowiązującego od dnia 24

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 7) Przychody z tytu u pokrycia niedoboru ; informacje o wielkoêci przychodów: a) z rachunku rezerwowego b) ze Êrodków towarzystwa c) ze Êrodków cz Êci podstawowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 218 17231 Poz. 1699 1699 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie trybu wyznaczania o nierzy zawodowych na stanowiska s u bowe i zwalniania z tych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

Zasady realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Decyzja 151/ 2012 Dziekana Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ z dnia 11.05.2012 r. W efekcie przeprowadzonej kontroli wyższej szkoły morskiej w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 78 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ z dnia 22 grudnia 2014 r. o harmonogramie sesji egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu. najem pomieszczeń siłowni o powierzchni 98,00 m 2 oraz

Warunki przetargu. najem pomieszczeń siłowni o powierzchni 98,00 m 2 oraz MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W REDZIE ogłasza przetarg na najem pomieszczeń siłowni o powierzchni 98 m 2 oraz sauny o powierzchni 16,66 m 2 znajdujących się w części budynku przy ul. Łąkowej 59,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 154 7939 Poz. 1104 i 1105

Dziennik Ustaw Nr 154 7939 Poz. 1104 i 1105 Dziennik Ustaw Nr 154 7939 Poz. 1104 i 1105 nowa nika pieni nego w zamian za wy ywienie oraz wysokoêci tego równowa nika (Dz. U. Nr 166, poz. 1367 oraz z 2005 r. Nr 154, poz. 1293) 3 otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 3. z dnia 19 grudnia 2008 r.

KOMUNIKAT NR 3. z dnia 19 grudnia 2008 r. KOMUNIKAT NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie liczby, rodzaju i rozmieszczenia, środków i urządzeń ratunkowych, oraz minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r.

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.09.20 12:17:11 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciàg ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

2. Kwalifi kacje nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych z zakresu kszta cenia ogólnego oraz nauczania religii okre laj odr bne przepisy.

2. Kwalifi kacje nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych z zakresu kszta cenia ogólnego oraz nauczania religii okre laj odr bne przepisy. Rozporz dzenie Ministra Kultury w sprawie kwalifi kacji wymaganych od nauczycieli szkó artystycznych i placówek kszta cenia artystycznego z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 135) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2016

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2016 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2016 LP Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczb a osób 1 Elektromonter (elektryk) zakładowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 41 - III - 2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku

Uchwała nr O- 41 - III - 2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku Uchwała nr O- 41 - III - 2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany wzoru wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. (druk nr 593)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. (druk nr 593) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (druk nr 593) USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. O BEZPIECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO... Nazwisko i imię studenta... Rok, specjalność studiów... Nr albumu PRAKTYKA ZAWODOWA W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI II KADŁUB 2011 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części II Kadłub 2011, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich, zostały zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 132 9617 Poz. 1092 1092 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Zasady ogólne

Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Zasady ogólne Decyzja Dziekana WNiUO nr 427/2014 z dnia 27.08.2014 r. Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Niniejszy regulamin odpowiada postanowieniom

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 23 października 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 23 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRa infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 103 7402 Poz. 1090 1090 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie Êwiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzàdzeƒ przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 113 5999 Poz. 720 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujàcych

Dziennik Ustaw Nr 113 5999 Poz. 720 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujàcych Dziennik Ustaw Nr 113 5999 Poz. 720 720 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujàcych Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 152 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ z dnia 18 grudnia 2015 r. o harmonogramie sesji egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 245 17269 Poz. 1810 i 1811

Dziennik Ustaw Nr 245 17269 Poz. 1810 i 1811 Dziennik Ustaw Nr 245 17269 Poz. 1810 i 1811 9. 1. Warunkiem uznania pomocy jako pomocy de minimis jest uzyskanie zaêwiadczenia wydanego przedsi biorcy przez organ podatkowy, podmiot uprawniony do pobierania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 27 paêdziernika 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 27 paêdziernika 2005 r. 1870 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsi wzi ç z zakresu kinematografii Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo