CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na, Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni w ramach Projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap II 1

2 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, gm. Grajewo realizowanego w ramach projektu,, Biebrzański System Gospodarki odpadami etap II Opis maszyn i urządzeń Zamawiający wymaga dostawy i montażu trzech, fabrycznie nowych: przenośników taśmowych i separatora elektromagnetycznego wraz z układem sterowania i wizualizacji, do transportu frakcji podsitowej 0-80mm z hali sortowni (obiekt nr 101) do wiaty kompostowni ( obiekt nr 104a), zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. Zestaw urządzeń należy dostosować do istniejących budynków sortowni i kompostowni oraz ciągu technologicznego. W części pomiędzy budynkami konstrukcję wsporczą przenośników należy dostosować do istniejących fundamentów pod przenośnik oraz wesprzeć na żelbetowej ścianie kompostowni o wysokości 2,6 m, wg załączonego projektu. 1. Przenośnik [M11] 1 szt. kąt nachylenia przenośnika max. 25 o - wyposażony w konstrukcję wsporczą - w początkowej części przenośnik wyposażony w kosz zasypowy - moc napędu motoreduktor min. 4 KW - długość przenośnika min mm - wysokość burt min. 200 mm - wyposażony w pomosty rewizyjne w części wysypowej po stronie napędu o szerokości w świetle przejścia min. 600 mm, pomosty należy wyposażyć zgodne z BHP w barierki, bortnice, wejścia/zejścia - trasa przenośnika w części poza halą sortowni przykryta łatwodemontowalnymi osłonami z blachy o grubości min. 1,5 mm, osłony zabezpieczone przeciw korozji powłoką malarską, kolor RAL przesyp 1kpl 2. Przenośnik odbierający [M12] 1 szt. kąt nachylenia przenośnika max. 32 o - wyposażony w konstrukcję wsporczą - moc napędu motoreduktor min. 4 KW - długość przenośnika min mm - wysokość burt min 200 mm - wyposażony w pomosty rewizyjne na całej długości o szerokości w świetle przejścia min. 600 mm, pomosty należy wyposażyć zgodne z BHP w barierki, bortnice, wejścia/zejścia - trasa przenośnika przykryta łatwodemontowalnymi osłonami z blachy o grubości min. 1,5 mm, osłony zabezpieczone przeciw korozji powłoką malarską, kolor RAL przesyp 1kpl 2

3 3. Przenośnik odbierający [M13] 1 szt. kąt nachylenia przenośnika w początkowej części max. 20 o, pozostała część w układzie poziomym z zachowaniem wolnej przestrzeni dla ruchu pojazdów min. 4,5 m nad poziomem terenu - zakończony w hali kompostowni w odległości 1,5 od ściany bocznej kompostowni - wyposażony w konstrukcję wsporczą, opartą na istniejących stopach i ścianie oporowej - moc napędu motoreduktor min. 11 KW - długość przenośnika min mm - wysokość burt min 200 mm - wyposażony w pomosty rewizyjne na całej długości po jednej stronie oraz części zwrotnej o szerokości w świetle przejścia min. 600 mm, pomosty należy wyposażyć zgodne z BHP w barierki, bortnice, wejścia/zejścia - trasa przenośnika przykryta łatwodemontowalnymi osłonami z blachy o grubości min. 1,5 mm, osłony zabezpieczone przeciw korozji powłoką malarską, kolor RAL wyposażony w rękaw wysypowy zapobiegający rozwiewaniu surowca o dł. 2,0 m 4. Separator magnetyczny do metali żelaznych - szerokość elektromagnesu odpowiadająca szerokości przenośnika - wyposażony w taśmę czyszczącą do usuwania żelaza z frakcji podsitowej - zasilany elektrycznie - moc elektromagnesu min 3 kw - wyposażony w zsuwnię odprowadzającą metal do kontenera otwartego. - wyposażony w jednostkę sterującą z zabezpieczeniem min. termicznym i przeciążeniowym - zainstalowany na przedłużeniu przenośnika M12, lub w innej lokalizacji nie utrudniającej funkcjonowania zakładu. 5. Układ sterowania przenośnikami i separatorem wraz z niezbędnymi elementami elektrycznymi 1kpl Zamawiający wymaga aby miejscem przeznaczonym do sterowania pracą przenośników i separatora była sterownia, znajdująca się w hali sortowni. Układ pracy przenośników winien być zsynchronizowany z układem pracy linii sortowni. Należy dostarczyć niezależny system wizualizacji i sterowania zestawem przenośników i separatora. Okablowanie będzie wykonane przez dostawcę urządzeń. Odległość między przewidywanym miejscem instalacji przenośników, a rozdzielnia główną w hali sortowni wynosi około 100 m. Zamawiający informuje, że dostawa wraz z montażem, okablowaniem, uruchomieniem przenośników i separatora do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce będzie realizowana w warunkach funkcjonującego zakładu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział realizację niniejszego zamówienia, która zapewni Zamawiającemu prowadzenie niezakłóconej pracy zakładu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej Maszyn i Urządzeń oraz instrukcji obsługi jak i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji dostarczonych Maszyn i Urządzeń w języku polskim. 3

4 a) Wymagania ogólne: 1. Wykonawca wykonując Dostawę winien uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego stawiane w SIWZ oraz w Ofercie; 2. Przedmiot Dostawy musi być tożsamy z opisanym w niniejszej SIWZ i oferowanym w Ofercie Wykonawcy; 3. Oferowane maszyny/urządzenia eksploatowane będą w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w warunkach przyjmowania, unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych. W związku z czym oferowane maszyny i urządzenia winny być przystosowane do pracy w powyższych warunkach; 4. Oferowane maszyny/urządzenia muszą być fabrycznie nowe; 5. Wykonawca nie może zaproponować maszyn i urządzeń nie sprawdzonych w skali przemysłowej i urządzeń z prototypowymi rozwiązaniami; 6. Dostawa maszyn / urządzeń będzie zgodna zarówno z polskimi, jak i europejskimi normami i przepisami; 7. Koszty poniesione podczas transportu Dostaw, ich przekazania Zamawiającemu, uruchomienia, szkolenia Personelu Zamawiającego oraz koszty na wszystkie testy przeprowadzone przed odbiorem i w trakcie odbioru w Miejscu Dostawy będą poniesione przez Wykonawcę; 8. Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu wzór protokołu odbioru przedmiotu Dostaw w terminie do 14 dni przed datą przekazania przedmiotu Dostaw 9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, w ciągu 14 dni po zawarciu umowy, szczegółowy harmonogram Dostaw, plan i program podstawowego szkolenia dla Personelu Zamawiającego (operatorów i personelu inżynieryjno-technicznego) w zakresie, obsługi, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń będących przedmiotem Dostaw; 10. Wykonawca sporządzi dokumentację techniczną montażu przenośników taśmowych frakcji podsitowej z hali sortowni (obiekt nr 101) do wiaty kompostowni ( obiekt nr 104a) zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. Dokumentacja winna być opracowana przez wykwalifikowanych specjalistów (projektantów) według najnowszej praktyki inżynierskiej. Dostawa i montaż winny być zaplanowane zgodnie z polskimi, jak i europejskimi normami i przepisami. 11. Należy przyjąć rozwiązanie zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 12. Dokumentacja ma obejmować między innymi: 1. opracowanie projektu technicznego, montażu, 2. uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, zezwoleń, 3. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4. opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji z wyodrębnionym wykazem części zamiennych i zużywających się, 5. dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) maszyn i urządzeń, 6. opracowanie programu prób końcowych, rozruchu i prób eksploatacyjnych, 7. opracowanie instrukcji eksploatacji. Dokumentacja winna zawierać materiały w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (CD format PDF). Do dokumentacji zalicza się także materiały dotyczące PLC. b) Wymogi dla okresu gwarancji: 1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji i/lub rękojmi ważnej przez minimum 24 miesięcy, od daty protokolarnego odbioru przedmiotu Dostaw przez Zamawiającego 2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych przeglądów, kontroli, konserwacji i napraw dostarczonych maszyn/urządzeń i poniesie wszelkie koszty powyższych zobowiązań w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady 3. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca winien w ramach przeglądów uwzględnić (m.in.) koszty materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji Urządzeń i Maszyn. 4. Gwarancja jakości, musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad jakie powstaną w okresie gwarancyjnym, za wyjątkiem uszkodzeń wynikającej z nieprawidłowej eksploatacji i uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego; 5. Okres gwarancyjny biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru urządzenia i/lub maszyny bez uwag 4

5 6. Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym przystąpi do jakiejkolwiek naprawy usuwania usterek i innych działań serwisowych, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia faktu przez Zamawiającego drogą elektroniczną ( i/lub faks); 7. Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą wszystkich niezbędnych materiałów i części eksploatacyjnych, przeprowadzony zostanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 14 dni obowiązywania okresu gwarancji jakości i/lub rękojmi; Załączniki: 1. Plan zagospodarowania terenu 2. Linia technologiczna sortowni 3. Rzut fundamentów taśmociąg 4. Stopa fundamentowa taśmociąg poz.1.1d 5. Stopa taśmociąg poz.1.2d 6. Kotew fundamentowa K1,K2 taśmociąg 7. Przekrój przez kompostownię 5

Polska-Jaświły: Maszyny sortujące i przesiewające 2014/S 047-078400. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Jaświły: Maszyny sortujące i przesiewające 2014/S 047-078400. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78400-2014:text:pl:html Polska-Jaświły: Maszyny sortujące i przesiewające 2014/S 047-078400 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PU- BLICZNEGO

CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PU- BLICZNEGO CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PU- BLICZNEGO Na KONTRAKT K-13, Dostawa i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni oraz dostawa w ramach Projektu Biebrzański

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PU- BLICZNEGO

CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PU- BLICZNEGO CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PU- BLICZNEGO Na,, Dostawę frezarki do metali - pionowego centrum obróbkowego CNC z systemem sterowania oraz zestawem narzędzi Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY NR....TZ.AU.TP JK zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Umowa z

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY NR....TZ.AU.TP JK zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Umowa z PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY NR....TZ.AU.TP.382.37.2019 JK zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Umowa zawarta w dniu...2019 roku w Koszalinie, pomiędzy: Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Polska-Biłgoraj: Podnośniki i przenośniki 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Biłgoraj: Podnośniki i przenośniki 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279374-2018:text:pl:html Polska-Biłgoraj: Podnośniki i przenośniki 2018/S 123-279374 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa SZLIFIERKA KĄTOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MOC ZNAMIONOWA MINIMUM 1400W TARCZA 125MM

Nazwa SZLIFIERKA KĄTOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MOC ZNAMIONOWA MINIMUM 1400W TARCZA 125MM Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 93954 2016 z dnia 2016 04 15 r. Ogłoszenie o zamówieniu Łódź I. Przedmiotem zamówienia jest kompletna rolba samobieżna maszyna do pielęgnacji lodu na potrzeby krytego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest: 1. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń załadowczo-wyładowczych oraz modułu sterującego dla stanowiska

Bardziej szczegółowo

sporządzony dla EKO-REGION sp. z o.o. dotyczy zamówienia: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO..

sporządzony dla EKO-REGION sp. z o.o. dotyczy zamówienia: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO.. załącznik nr 1... Miejscowość i data Nazwa i adres wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY dla przetargu nieograniczonego sporządzony dla EKO-REGION sp. z o.o. dotyczy zamówienia: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO..

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do SIWZ. W związku z ogłoszonym przetargiem przesyłam następujące pytania do SIWZ:

Wyjaśnienie do SIWZ. W związku z ogłoszonym przetargiem przesyłam następujące pytania do SIWZ: Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZGOK.JRP.P/8/13 Rzędów, 05.08.2013 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Dostawa mobilnego zestawu urządzeń do odzysku i produkcji paliw z odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2012

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_ngadajag NO_DOC_EXT: 2018-095117 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: agadaj@pgk.bilgoraj.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: Znak sprawy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych taśm gumowych do przenośników i separatorów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA P - 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego Geografii Wojskowej Zadanie nr 1 - Maszyna Offsetowa Heidelberg Speedmaster

Bardziej szczegółowo

Dostawę maszyn do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.

Dostawę maszyn do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę maszyn do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SIWZ TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA Sukcesywne dostawy i montaż podstawowych taśm gumowych do przenośników Sortowni 1 i Sortowni 2 ZUOK w Hryniewiczach Nr referencyjny w sprawie: NDZ.231.15.2019.DM SIWZ TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- część 1 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie muszą zostać spełnione w zakresie: - procedury dostawczo-odbiorowej,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło (projekt)

Umowa o dzieło (projekt) Umowa o dzieło (projekt) Załącznik nr 2 Zawarta w dniu pomiędzy:.. NIP:, regon:. reprezentowanym przez: 1./. zwanego dalej Wykonawcą, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Osoby podpisujące umowę w imieniu i na rzecz Stron, oświadczają, iż na dzień jej zawarcia są do tego uprawnione.

Osoby podpisujące umowę w imieniu i na rzecz Stron, oświadczają, iż na dzień jej zawarcia są do tego uprawnione. Załącznik nr 7 UMOWA /projekt/ pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kosowska 75, 08-300 Sokołów Podlaski, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIV

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 2 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... tel..... faks:....... e-mail:..... NIP:.... REGON:.... województwo:... Należę do mikro/

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym.

zwaną dalej Zamawiającym. Załącznik nr 5 UMOWA NR /2015. zawarta w dniu w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY. 1 Homogenizator (młyn kriogeniczny) 3 zestawy URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 2 CZĘŚĆ OFERTY

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY. 1 Homogenizator (młyn kriogeniczny) 3 zestawy URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 2 CZĘŚĆ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych oraz instruktaż personelu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny przemysłowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny przemysłowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433216-2017:text:pl:html -Kraków: Maszyny przemysłowe 2017/S 209-433216 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów Numer: ZZ/22/E/2011r. Data publikacji: Kategoria: drzwi, okna drewniane

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów Numer: ZZ/22/E/2011r. Data publikacji: Kategoria: drzwi, okna drewniane Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów Numer: ZZ/22/E/2011r. Data publikacji: 24.01.2011 Kategoria: drzwi, okna drewniane Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Numer ogłoszenia: 22119-2014; data zamieszczenia: 04.02.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 20665-2014 data 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1: URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO NANOSZENIA MATRYCY NA PŁYTKĘ MALDI WRAZ Z KOMPUTEREM STERUJĄCYM I OPROGRAMOWANIEM

CZĘŚĆ 1: URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO NANOSZENIA MATRYCY NA PŁYTKĘ MALDI WRAZ Z KOMPUTEREM STERUJĄCYM I OPROGRAMOWANIEM Zamawiający Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy CZĘŚĆ 1: URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO NANOSZENIA MATRYCY NA PŁYTKĘ MALDI WRAZ Z KOMPUTEREM STERUJĄCYM I OPROGRAMOWANIEM szt. 1 Określenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

Radomsko, r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Radomsko, r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia Radomsko, 09.03.2015 r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowania przetargowego na: Budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 33 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 34 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica zwane dalej

Bardziej szczegółowo

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania obejmującego przebudowę hali technologicznej z przebudową i rozbudową linii sortowniczej w. m. Pukinin gm. Rawa Mazowiecka. Teren inwestycji

Bardziej szczegółowo

Część III Zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część III Zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III/1 Opis wymagań Zamawiającego dotyczący przedmiotu zamówienia 1 Część III Zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III/1 Opis wymagań Zamawiającego dotyczący przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa zespołu transporterów, przeznaczonych do transportu szklanek i współdziałających z systemem

Bardziej szczegółowo

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m.

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m. ZSŻ/PN/2/2013/SEJK POGOŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, czerwiec 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia3 2. Opis stanu istniejącego3 3. Szczegółowy zakres prac3 4. Uwagi dodatkowe3 Strona 2 z 6 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 dla części I i II 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Serwis, konserwacja i naprawa systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 2014.01.28

Częstochowa, dnia 2014.01.28 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KOMPLETNEGO WĘZŁA PRZYJĘCIOWEGO DO ZASILANIA LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRZETWARZANIA UPPZ KAT 2 i 3 NA NAWÓZ MINERALNO-ORGANICZNY TECHNOLOGIĄ FUEL CAL.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

Radomsko, r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Radomsko, r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia Radomsko, 10.03.2015 r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowania przetargowego na: Budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (wzór) Niniejsza Umowa wraz z Załącznikami (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w dnia roku pomiędzy:

UMOWA nr (wzór) Niniejsza Umowa wraz z Załącznikami (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w dnia roku pomiędzy: UMOWA nr (wzór) Niniejsza Umowa wraz z Załącznikami (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w dnia roku pomiędzy:.., zwaną dalej [Zamawiającym], reprezentowaną przez:., a zwanym dalej [Wykonawcą], reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Terminy realizacji umowy

Przedmiot umowy. Terminy realizacji umowy Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu... 2016 roku w Nowym Wiśniczu pomiędzy: Powiatowym Zarządem Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Limanowska 11, który reprezentuje:...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA KONTENEROWEJ SPRĘŻARKOWNI POWIETRZA KLASY MEDYCZNEJ NA TEREN SPSK-2 DLA BUDYNKU NR 18 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE Zamawiający: POMORSKI UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i instruktaż personelu urządzeń laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE OFERT NUMER 2/UI/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE OFERT NUMER 2/UI/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE OFERT NUMER 2/UI/2016 I. ZAMAWIAJĄCY GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH FOSFORY SP. Z O.O. 80-550 GDAŃSK, UL. KUJAWSKA 2 sekretariat@fosfory.pl KRS 0000033530

Bardziej szczegółowo

WZÓR - KARTA GWARANCYJNA OGÓLNE WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI NA ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR - KARTA GWARANCYJNA OGÓLNE WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI NA ROBOTY BUDOWLANE Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR - KARTA GWARANCYJNA OGÓLNE WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI NA ROBOTY BUDOWLANE z dnia dotyczące robót wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia, odebranych na podstawie protokołu odbioru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 20.07. 2011r JRP/ 161 /BP/2011

Biała Podlaska 20.07. 2011r JRP/ 161 /BP/2011 Biała Podlaska 20.07. 2011r JRP/ 161 /BP/2011 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-2/2011 Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: Budowa Zakładu

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania Opis 2. Dokumentacja techniczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr PD/0759-G Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr PD/0759-G Zapytanie ofertowe AB Industry S.A. ul. Wojska Polskiego 7, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel.: +48 22 212 89 22, fax: +48 22 212 89 23 www.abindustry.com, biuro@abindustry.com Nazwa procedury ZAPYTANIE OFERTOWE Opracował:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573-2015 data 17.07.2015

Bardziej szczegółowo

Umowa. NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości zł opłaconym w całości reprezentowaną przez

Umowa. NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości zł opłaconym w całości reprezentowaną przez Umowa zawarta w Lublinie w dniu 2013 r. pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Adres do doręczeń: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21 040 Świdnik, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. w Otwocku pomiędzy:

zawarta w dniu. w Otwocku pomiędzy: Załącznik nr 4 do siwz UMOWA NR..(wzór) o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawarta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Naprawa radarów meteorologicznych 2. Ilość: zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE WYBORU DOSTAWCY WÓZKA WIDŁOWEGO HYUNDAI Z NAPĘDEM LPG W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE WYBORU DOSTAWCY WÓZKA WIDŁOWEGO HYUNDAI Z NAPĘDEM LPG W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FJ 91 WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH ŁABĘDY S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE WYBORU DOSTAWCY WÓZKA WIDŁOWEGO HYUNDAI Z NAPĘDEM LPG W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ nr..

UMOWA NA DOSTAWĘ nr.. Załącznik nr. 6 do zapytania ofertowego UMOWA NA DOSTAWĘ nr.. Zawarta dnia.2017 roku w Krośnie pomiędzy: WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna ul. Podkarpacka 16B 38-400 Krosno wpisaną

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 204023-2013 z dnia 2013-10-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce Zamówienie obejmuje: dostawę 52 interaktywnych zestawów multimedialnych (komputer przenośny, tablica

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY) Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY) ZADANIE Wykonanie prac remontowych, i do dostosowania do minimalnych wymagań, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy UMOWA NR DZP.22 /2019 o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986)

Bardziej szczegółowo

(Zamówienie do EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

(Zamówienie do EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Dostawa rozrywarki worków linii selektywnej w ramach Projektu:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Dostawa rozrywarki worków linii selektywnej w ramach Projektu: Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 10 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40 28 142 Tuczępy Polska tel.: +48 15 864 22 51 fax.: +48 15 864

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.10.2015 Umowa sprzedaży MK.2371.10.2015 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128677-2016:text:pl:html Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S 074-128677 43

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BGO/.../2015

UMOWA nr BGO/.../2015 UMOWA nr BGO/.../2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Dębicy pomiędzy Gminą Miasta Dębica z siedzibą przy ul. Ratuszowej 2 w Dębicy, reprezentowaną przez: Zastępcę Burmistrza Miasta Dębicy zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WMNŁ/.../2019

Umowa nr WMNŁ/.../2019 Umowa nr WMNŁ/.../2019 Załącznik Nr 1 Projekt umowy zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy: Walcownia Metali Nieżelaznych Łabędy S.A. w Gliwicach, ul. Metalowców 6, wpisana do Krajowego Rejestru Handlowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Remont pompy obiegowej

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Remont pompy obiegowej Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, lipiec 2015 Strona 1 z 6 Zawartość Zawartość... 2 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 4. Wymagane parametry pracy pompy po remoncie...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 29.08.2012 r.

Szczecin, 29.08.2012 r. DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin www.deutschebahn.com/portszczecin Phone +48 (0)91 430 86 60 Fax +48 (0)91 462 47

Bardziej szczegółowo

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VII. INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmiana treści SIWZ

Informacja o zmiana treści SIWZ Informacja o zmiana treści SIWZ Kędzierzyn-Koźle; 15 grudnia 2016 Zamawiający Nazwa zamówienia Znak sprawy Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region Sp. z o. o.; ul.

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania zamawiającego WÓZ ZAOPATRZENIA W WODĘ WODNIARKA

Minimalne wymagania zamawiającego WÓZ ZAOPATRZENIA W WODĘ WODNIARKA Lp. Opis Minimalne wymagania zamawiającego Spełnienie wymagania Tak/ Nie 1. Przedmiot zamówienia WÓZ ZAOPATRZENIA W WODĘ WODNIARKA 2. Ilość: 1 3. Przeznaczenie Termin dostawy loco PL Lublin S.A. Pojazd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / /EZP/2017 zawarta dnia. r.

UMOWA NR / /EZP/2017 zawarta dnia. r. UMOWA NR / /EZP/2017 zawarta dnia. r. Załącznik nr 2 pomiędzy: Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M.C. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMIANA PASÓW NOŚNYCH Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH DLA DWÓCH DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKU PUM W SZCZECINIE PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 48 Zamawiający: POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Bardziej szczegółowo

Remont pomieszczenia serwerowni Komenda Miejska PSP w Krośnie. ul. Niepodległości 6, Krosno

Remont pomieszczenia serwerowni Komenda Miejska PSP w Krośnie. ul. Niepodległości 6, Krosno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - Nazwa inwestycji: Remont pomieszczenia serwerowni Komendy Miejskiej PSP w Krośnie Lokalizacja obiektu: Komenda Miejska PSP w Krośnie ul.

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../. - PROJEKT

UMOWA nr.../. - PROJEKT w dniu... 2016 r. w Otwocku pomiędzy: UMOWA nr.../. - PROJEKT Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSW w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIESZENIE I EKSPOZYCJA ZABYTKÓW WIELKOGABARYTOWYCH W CENTRUM KONSERWACJI WRAKÓW STATKÓW Z MAGAZYNEM STUDYJNYM W TCZEWIE CZĘŚĆ III SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Polska-Włocławek: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Włocławek: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:454560-2016:text:pl:html Polska-Włocławek: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2016/S 248-454560 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 05.11.2013r.

Szczecin, 05.11.2013r. DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin www.deutschebahn.com/portszczecin Phone +48 (0)91 430 86 60 Fax +48 (0)91 462 47

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA DZIERŻAWY NR.

Wzór Umowy UMOWA DZIERŻAWY NR. Załącznik nr 2 Wzór Umowy UMOWA DZIERŻAWY NR. Zawarta w Kołobrzegu w dniu... 2015 r. pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (NIP: 671 104-29-93, REGON 003801539) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 P-5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu technologii informacji Geografii Wojskowej Zadanie nr 1 -

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. wpisany w dniu. do Rejestru Przedsiębiorców,... pod numerem KRS:., NIP... REGON.. reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY Nr. wpisany w dniu. do Rejestru Przedsiębiorców,... pod numerem KRS:., NIP... REGON.. reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 (Wzór umowy) UMOWA DOSTAWY Nr. zawarta w dniu pomiędzy: 2014 roku, w Stalowej Woli wpisany w dniu. do Rejestru Przedsiębiorców,.... pod numerem KRS:., NIP.... REGON.. reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo