oraz firmą. wpisaną do... w.. pod nr KRS:..., NIP... REGON..., kapitał zakładowy którą reprezentują:,

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oraz firmą. wpisaną do... w.. pod nr KRS:..., NIP... REGON..., kapitał zakładowy którą reprezentują:,"

Transkrypt

1 Umowa nr PKPEH/./HZL11/2017 z dnia 2017 r. w Warszawie, pomiędzy: PKPE HOLDING Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa), przy ulicy Hożej 63/67, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości zł, zwana dalej PKPE Holding, którą reprezentują: 1., 2., zwaną dalej Zamawiającym, oraz firmą. wpisaną do... w.. pod nr KRS:..., NIP... REGON..., kapitał zakładowy którą reprezentują:, 1., 2., zwaną dalej WYKONAWCĄ, zwanymi dalej łącznie Stronami, zaś każdy z osobna Stroną, zawarta została umowa, zwana dalej Umową, o następującej treści: Zważywszy, że: i. Zamawiający działa jako wyspecjalizowany podmiot grupy kapitałowej PKP Energetyka ( Grupa Kapitałowa ) zajmujący się nabywaniem oraz sprzedażą materiałów i usług. ii. iii. Zamawiający nabywa materiały i usługi na własne potrzeby jak również na potrzeby innych podmiotów i w tym celu zamierza wykorzystywać materiały będące przedmiotem niniejszej Umowy (zwane dalej urządzeniami przedmiotem umowy ) dostarczane przez Wykonawcę w zakresie Przedmiotu Umowy. Wykonawca zadeklarował gotowość dostarczania Urządzeń w zakresie i w sposób zapewniający realizację prac Zamawiającego zgodnie z wymaganiami, obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z zasadami profesjonalnej wiedzy technicznej i budowlanej. 1 Niniejsza Umowa została zawarta w związku z rozstrzygnięciem postępowania pn. Dostawa wyłączników próżniowych dla Zakładu Dolnośląskiego i Południowego (Zapytanie nr HZL11-13/IR/17), przeprowadzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO.

2 2 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa.. szt. wyłączników próżniowych do miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. Zakres oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 ( ) do Umowy opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem zakresu Umowy). 3. Wszystkie urządzenia objęte przedmiotem umowy muszą spełniać wszystkie parametry i wymagania, o których mowa w ww. załączniku. 4. Umowa nie obejmuje prac budowlanych. 5. Data produkcji elementów wchodzących w skład urządzeń nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed datą dostawy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń w miejsce wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy. Miejsce wskazane może ulec zmianie. Jeżeli powyższy adres ulegnie zmianie nowe miejsce dostaw urządzeń zostanie wskazane przez osoby upoważnione w niniejszej umowie przez ZAMAWIAJĄCEGO, drogą elektroniczną, w terminie nie późniejszym niż 15 dni przed datą dostarczenia urządzeń, o której mowa w ust. 5. Powyższy sposób ustalenia miejsca dostaw urządzeń zostanie dokonany pomiędzy przedstawicielami STRON, określnymi w 12 ust. 1. Miejsce dostaw znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Określenie miejsca dostaw urządzeń, na zasadach opisanych powyżej, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej aneksowania. 7. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w załączniku nr 1 do Umowy. 8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 7, przy czym nowy termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od dnia pierwotnych terminów. Z powyższego uprawnienia ZAMAWIAJĄCY może skorzystać nie później niż 15 dni przed pierwotną datą dostarczenia urządzeń. 9. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 8 pozostaje bez wpływu na wysokość wynagrodzenia, określoną w 4 ust. 2. WYKONAWCA zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie mogą pozostawać w związku ze zmianą terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 10. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych do poszczególnych urządzeń w okresie 10 lat od daty wycofania danego odpowiedniego produktu z rynku Dokumentem stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy urządzeń, do miejsc wskazanych zgodnie z postanowieniami Umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający przyjęcie dostawy i określający sprawdzenie jakościowo-ilościowe urządzeń przez osobę upoważnioną przez ZAMAWIAJĄCEGO. Protokół zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, wymienionych w 12 ust ZAMAWIAJĄCY w ciągu 5 dni roboczych dokona sprawdzenia przedmiotu zamówienia. W przypadku: a) dostarczenia urządzeń o parametrach innych niż deklarowane na etapie ofertowania, niezgodnych z wymaganiami Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zabrać oferowane urządzenia na własny koszt. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w 4 ust.2. b) zgodności przedmiotu zamówienia z ofertą i wymaganiami Umowy, ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru dostawy, protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU wszystkie niezbędne dokumenty w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do Umowy. 2

3 4 1. Ceny jednostkowe netto urządzeń, obejmujące koszty wpływające na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 zawiera załącznik nr 1 do Umowy. 2. W zamian za należyte wykonanie całości przedmiotu Umowy STRONY ustalają łączne wynagrodzenie WYKONAWCY w wysokości:. zł netto (słownie:., 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Na dzień zawarcia Umowy wartość brutto Umowy wynosi.. zł (słownie..). W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, nie jest wymagane aneksowanie Umowy. 3. Podstawą do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury dla ZAMAWIAJĄCEGO za realizację przedmiotu Umowy, jest protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w 3 ust. 1. Faktury powinny zostać wystawione nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano protokół zdawczoodbiorczy. 4. Płatności regulowane będą przez ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie 60 dni licząc od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na niżej podany rachunek bankowy WYKONAWCY:.. (wskazany również na fakturze). WYKONAWCA może jednostronnie wskazać ZAMAWIAJĄCEMU nowy rachunek bankowy, na który będą dokonywane płatności za realizację niniejszej Umowy. Wskazanie nowego rachunku bankowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej aneksowania. 5. WYKONAWCA oświadcza, iż wszelkie ponoszone przez niego koszty związane z wydłużonym terminem płatności zostały ujęte w cenach i w związku z powyższym nie będzie naliczał odsetek miedzy 31 dniem, a terminem płatności określonym w ust Każda faktura wystawiona przez WYKONAWCĘ zawierać będzie oświadczenie o treści: Wystawca niniejszej faktury nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody PKPE Holding Sp. z o.o., zastrzeżonej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niej wynikających. 7. WYKONAWCA obowiązany jest przywołać w fakturach numer Umowy, na podstawie której zostały wystawione, oraz numer zamówienia SAP (otrzymanego od ZAMAWIAJĄCEGO). Brak powyższych danych na fakturze i dowodzie dostawy (protokole zdawczo-odbiorczym) uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia WYKONAWCY do czasu przedstawienia dokumentu księgowego, zgodnego z wymaganiami Umowy. 8. Faktury będą wystawione na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO: PKPE Holding Sp. z o.o. ul. Hoża 63/67, Warszawa, NIP: i dostarczone na adres PIKA CO Łódź, ul. Lipiec Reymontowskich 7, Łódź, skrytka nr ZAMAWIAJCY ma prawo odstąpić od zapłaty błędnie wystawionej faktury oraz faktury nie zawierającej danych wymaganych niniejszą Umową, wówczas bieg terminu zapłaty rozpoczyna się od daty dostarczenia przez WYKONAWCĘ prawidłowo wystawionej faktury korekty do ZAMAWIAJĄCEGO. 10. Jeżeli termin płatności faktury będzie przypadał na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności tej faktury upływał będzie wówczas w pierwszym następującym po nim dniu roboczym. 11. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 12. Wartości umowne nie podlegają waloryzacji w całym okresie obowiązywania Umowy. 13. WYKONAWCA nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, zastrzeżonej pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zastosowania następujących kar umownych: 5 3

4 a) za opóźnienie danej dostawy/usługi w stosunku do określonego w Umowie w 2 ust. 7 terminu dostaw w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy, której dany przypadek dotyczy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia danej dostawy, liczony od terminu umownego podanego w 2 ust. 7, z zastrzeżeniem 2 ust. 8, do naliczenia i żądania kar uprawnionymi jest ZAMAWIAJĄCY. b) za opóźnienia w realizacji obowiązków gwarancyjnych, ZAMAWIAJĄCY, będzie miał prawo żądania zapłaty kar umownych w wysokości 0,2% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od terminu podanego w 7 ust W przypadku rozwiązania Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z powodu niewykonania przedmiotu Umowy przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, wskazanego w 4 ust Kara umowna określona w ust. 2, naliczana jest niezależnie od pozostałych kar umownych. 4. STRONY zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda będzie wyższa od zastrzeżonej kary umownej. 5. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, bez zbędnej zwłoki, w terminie każdorazowo oznaczonym w nocie obciążeniowej, która będzie wystawiana przez właściwą jednostkę, zgodnie z ust. 1 i Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w terminie zobowiązania z tytułu kary umownej, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zaspokoić swoje roszczenia z tytułu kar umownych i/lub ewentualnego odszkodowania wymienionego w niniejszym paragrafie, poprzez potrącenie wierzytelności ze zobowiązań wobec WYKONAWCY W czasie wykonywania zamówionej dostawy WYKONAWCA zobowiązany jest na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO udzielić mu wyjaśnień, dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. 2. WYKONAWCA wyraża zgodę na audytowanie przez ZAMAWIAJĄCEGO sposobu realizacji Umowy zgodnie z aktualnymi normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO i PN-N WYKONAWCA w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 2 udziela 36 miesięcznego okresu gwarancji na urządzenia, będące przedmiotem umowy. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wyłączników próżniowych - bez uwag, o którym mowa w 3 ust Z tytułu gwarancji, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady, w szczególności zmniejszające wartość użytkową lub techniczną urządzeń. 3. W okresie gwarancyjnym WYKONAWCA obowiązany jest do usuwania wad. Wynagrodzenie za powyższe świadczenie uwzględnione zostało w wynagrodzeniu określonym w 4 ust. 2. W szczególności WYKONAWCY nie będzie należne dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 4. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub wymianą przedmiotu Umowy, w tym również koszty demontażu urządzeń i ich ponownego montażu ponosi WYKONAWCA. 5. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie. 6. W wypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym terminie, ZAMAWIAJĄCY może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej, obciążając WYKONAWCĘ wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami. 4

5 7. W przypadku usunięcia wady, termin ważności gwarancji dla przedmiotu naprawy lub wymiany biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany. 8. Niezależnie od zobowiązań gwarancyjnych, WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych urządzeń, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych lub wykrytych po odbiorze. 9. Kartę gwarancyjną WYKONAWCA dostarczy z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w 3 ust. 1, dla dostarczonych urządzeń. 8 WYKONAWCA może zatrudniać podwykonawców, przy czym ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania WYKONAWCY STRONY dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonym od dnia doręczenia WYKONAWCY pisemnego oświadczenia woli, w przypadku wadliwego wykonywania bądź niewykonania przedmiotu Umowy przez WYKONAWCĘ w jakiejkolwiek części (po wcześniejszym wezwaniu WYKONAWCY do należytego wykonania Umowy, wraz z wyznaczeniem terminu na usunięcie uchybień). 2. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: a) otwarcia likwidacji WYKONAWCY lub złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości; b) wykreślenia WYKONAWCY z właściwej ewidencji lub rejestru; c) zajęcia majątku WYKONAWCY w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy. WYKONAWCA ma obowiązek niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od zaistnienia zdarzeń opisanych w ust. 2 lit. a) do c) zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o zaistnieniu tych zdarzeń. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i/lub 2, WYKONAWCY przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy potwierdzonego protokołem zdawczoodbiorczym dla danego urządzenia ZAMAWIAJĄCY posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący zarządzanie środowiskiem, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001, a tym samym zobowiązana jest do zapobiegania negatywnym wpływom na środowisko naturalne. W związku z tym, obowiązuje się WYKONAWCĘ do spełnienia wymagań ochrony środowiska w zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. 3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do okresowych kontroli przestrzegania przez WYKONAWCĘ przepisów dotyczących ochrony środowiska, w zakresie realizacji Umowy. Do przeprowadzania kontroli upoważniony jest pracownik ds. ochrony środowiska. 4. WYKONAWCA obowiązany jest przedstawić na żądanie osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy i/lub pracownika ds. ochrony środowiska pisemny dowód potwierdzający zapoznanie wszystkich osób biorących udział w realizacji umowy, bez względu na czas i jej zakres, z treścią Instrukcji, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. 5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania wykonywania świadczonego zamówienia, bez odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzone rażące naruszenie przepisów ochrony środowiska lub postanowień określonych w Wytycznych. 5

6 6. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy z winy WYKONAWCY z uwagi na rażące naruszenie przepisów ochrony środowiska. 7. Kary wynikające z nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska przez WYKONAWCĘ, ponosi WYKONAWCA, a w sytuacji gdy kara zostanie nałożona bezpośrednio na ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zwróci jej równowartość powiększoną o ewentualne koszty postępowania. 8. WYKONAWCA jest zobowiązany do naprawy wszelkich wyrządzonych wskutek swoich działań szkód w środowisku poprzez przywrócenie środowiska do stanu pierwotnego lub pokrycia kosztów przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego według decyzji i wyceny ZAMAWIAJĄCEGO W zakresie wzajemnej współpracy wynikającej z Umowy, Strony zobowiązują się przeciwdziałać, jak również nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za nieetyczne, niezgodne z prawem, a w szczególności o charakterze korupcyjnym. 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań opisanych w ust. 1, Strona która takowe działania zaobserwowała, zobowiązana jest do oficjalnego oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony. 3. Zamawiający ma wdrożony Kodeks Dostawców i Wykonawców, udostępniony na swojej stronie internetowej: Podpisując umowę Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do zastosowania jego zasad w swoich działaniach dotyczących współpracy ze Spółką Za realizację Umowy ze strony WYKONAWCY odpowiada: a ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: a) Sprawy formalne - Iwona Rapacka, tel.: , b) sprawy techniczne/odbiory zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków w niej zastrzeżonych, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W przypadku rozbieżności zapisów Umowy w stosunku do zapisów dokonanych w załączniku (ew. załącznikach) do niej, pierwszeństwo mają zapisy umowne. 5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, STRONY oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 6. Za skuteczne otrzymanie poczty elektronicznej STRONY uznają wprowadzenie wiadomości do sytemu elektronicznego poprzez skuteczne wysłanie wiadomości na podany przez STRONĘ adres poczty elektronicznej oraz brak otrzymania niezwłocznej informacji zwrotnej o przeszkodzie w doręczeniu poczty elektronicznej. 7. Niniejsza Umowa wchodzi w życie od dnia jej podpisania przez obie STRONY Strony zgodnie oświadczają, że warunki i treść Umowy jak również fakt jej zawarcia z Wykonawcą stanowią 6

7 tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej również Tajemnica Przedsiębiorstwa ). 2. Strony zobowiązują się do utrzymania w poufności i nieprzekazywania osobom trzecim wszelkich informacji o warunkach niniejszej Umowy oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie drugiej Strony, jak również o jego klientach, na zasadach określonych w ustawie przywołanej w ust. 1, zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej rozwiązaniu (bezterminowo). 3. W przypadku ujawnienia Tajemnicy Przedsiębiorstwa niezgodnie z ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości ,00 zł, za każdy przypadek naruszenia. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda wynikła na skutek ujawnienia Tajemnicy Przedsiębiorstwa przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej. 4. Niezależnie od postanowień ust. 3, Strony uzgadniają, że: a) ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, b) Zamawiający będzie uprawniony do stosowania wszelkich środków naprawczych określonych przepisami prawa, w szczególności wskazanych w art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy informacji: a) powszechnie znanych lub podanych przez Zamawiającego do publicznej wiadomości, b) odnośnie których Wykonawca został zobowiązany do ich ujawnienia z mocy prawomocnego orzeczenia sądowego, nakazu wydanego przez organ władzy publicznej na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, c) odnośnie których Wykonawca uzyskał uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego, na ich ujawnienie. Załączniki stanowi integralną część Umowy Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. Załącznik nr 1 ceny jednostkowe urządzeń, terminy dostaw, miejsca dostaw, osoby do kontaktu. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia ( w zależności od zakresu Umowy). ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 7

WZÓR. Umowa nr EZ / //2013

WZÓR. Umowa nr EZ / //2013 Załącznik nr 2 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/08-3/13 WZÓR Umowa nr EZ / //2013 Dnia.2013 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr EZ / /2014

WZÓR. Umowa nr EZ / /2014 Załącznik nr 2 do SIWZ nr EUEZ4-Ez1a-4202/32/2014 WZÓR Umowa nr EZ / /2014 Dnia.2014 r. w Kielcach, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr EZ / /2013

WZÓR. Umowa nr EZ / /2013 Załącznik nr 2 do WZÓR Umowa nr EZ / /2013 Dnia.2013 r. w Kielcach, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr EZ / //2014

WZÓR. Umowa nr EZ / //2014 Załącznik nr 2 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/01-349/1/14 WZÓR Umowa nr EZ / //2014 Dnia.2014 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PKPEH/ /HZL/2017

Umowa nr PKPEH/ /HZL/2017 Dnia.2017 r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa nr PKPEH/ /HZL/2017 PKPE HOLDING Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-681 Warszawa), przy ulicy Hożej 63/67, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr EZ-Ez5-U-2110/10-10/2014

WZÓR. Umowa nr EZ-Ez5-U-2110/10-10/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/10-10/14 WZÓR Umowa nr EZ-Ez5-U-2110/10-10/2014 Dnia. 2014r. w Sopocie, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NIP:, REGON: z siedzibą w, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez:

NIP:, REGON: z siedzibą w, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez: PROJEKT UMOWY część II, V, VI i VII Umowa nr zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy niżej wymienionymi instytucjami kultury: 1), 2), 3), 4), występującymi jako Zamawiający i zwanymi w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr HZL22o4-001/2017. zawarta w dniu 2017 roku w Krakowie pomiędzy:

Umowa Nr HZL22o4-001/2017. zawarta w dniu 2017 roku w Krakowie pomiędzy: Umowa Nr HZL22o4-001/2017 zawarta w dniu 2017 roku w Krakowie pomiędzy: PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/1 kod pocztowy 00-682, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w, NIP.., REGON, zarejestrowanym w. pod nr., z kapitałem zakładowym zł wpłaconym.., w imieniu, którego działa:

UMOWA nr. z siedzibą w, NIP.., REGON, zarejestrowanym w. pod nr., z kapitałem zakładowym zł wpłaconym.., w imieniu, którego działa: Załącznik nr 3 do SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/05-1/2015 UMOWA nr. zawarta dnia... roku w Katowicach pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-681, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 4. do Ogłoszenia o licytacji nr. EZ10-Ez7c-9001-263/2015

Załącznik numer 4. do Ogłoszenia o licytacji nr. EZ10-Ez7c-9001-263/2015 Załącznik numer 4 do Ogłoszenia o licytacji nr EZ10-Ez7c-9001-263/2015 UMOWA nr xxxxxxxxxxxxx zawarta dnia xxxxxxxxxxxxxxx r. w Bydgoszczy pomiędzy: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr ATZ _ZG_ATT_2014_EL_1923_2014 POPRAWIONY....; a,

Wzór umowy Nr ATZ _ZG_ATT_2014_EL_1923_2014 POPRAWIONY....; a, Wzór umowy Nr ATZ _ZG_ATT_2014_EL_1923_2014 POPRAWIONY zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadający REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 12/CBR/2018: Wzór umowy UMOWA NR. /2018 zawarta w dniu...2018 r. w Lublinie (dalej zwana jako: Umowa ) pomiędzy: EnergoTech Lublin Sp. z o.o. Al. Witosa 16B 20-315

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZUO/.../2019. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2019 r. pomiędzy:

UMOWA NR ZUO/.../2019. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2019 r. pomiędzy: UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2019 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZP-URB URBIS Sp. z o. o.

ZP-URB URBIS Sp. z o. o. załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w... w dniu... pomiędzy: URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym Wykonawcą 1. Przedmiot umowy

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym   Wykonawcą 1. Przedmiot umowy UMOWA Nr.. (Wzór) zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:.. - Dowódca zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym REGON:

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ _ 1. Przedmiot umowy 2. Cena 3. Warunki realizacji umowy

UMOWA Nr ATZ _ 1. Przedmiot umowy  2. Cena 3. Warunki realizacji umowy Załącznik nr 3 UMOWA Nr ATZ _ _ 201 _EL_ _201.. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadający REGON: 000288917

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ***

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO *** Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na zakup i dostawę z montażem unitów stomatologicznych

UMOWA. na zakup i dostawę z montażem unitów stomatologicznych UMOWA na zakup i dostawę z montażem unitów stomatologicznych Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o., ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa, Numer KRS 0000162232, Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa została zawarta na podstawie Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

wersja dla przedsiębiorcy - innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: zarejestrowaną w... pod numerem

wersja dla przedsiębiorcy - innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: zarejestrowaną w... pod numerem UMOWA Nr./PB/2019 PROJEKT zawarta w dniu r. w Dęblinie pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR... Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr 1. Zawarta w dniu... roku w Bezrzeczu. pomiędzy

WZÓR UMOWY NR... Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr 1. Zawarta w dniu... roku w Bezrzeczu. pomiędzy Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr 1 WZÓR UMOWY NR... Zawarta w dniu.... roku w Bezrzeczu pomiędzy Gminą Dobra reprezentowana przez Jarosława Poźniaka Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:...

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:... Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr WZÓR UMOWY NR... Zawarta w dniu.... roku w Szczecinie Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez: zwanego dalej Zamawiającym a... zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa (wzór) Zawarta w Jastrzębcu w dniu... r. pomiędzy: Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z siedzibą w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, NIP: 1230018381, REGON: 000326196, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A.. / M C S / /

U M O W A.. / M C S / / U M O W A.. / M C S / / 2 0 1 6 zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych

Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych Zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW zawarta w dniu 30.08.2015r w Zabrzu, pomiędzy: DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą: ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r ZTM.RR

U M O W A N r ZTM.RR U M O W A N r ZTM.RR.5111.1.2018 zawarta w dniu.2018 r. w Poznaniu, pomiędzy: Miastem Poznań w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy. (bez instalacji i instruktażu w zakresie obsługi)

Umowa dostawy. (bez instalacji i instruktażu w zakresie obsługi) Umowa dostawy (bez instalacji i instruktażu w zakresie obsługi) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w. reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego Umowa nr zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Wolsztyn, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, NIP: 923-165-81-41 Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Obrze, ul. Szkolna 19, 64-211

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. W dniu 2019 r., w Łodzi pomiędzy:

Wzór umowy. W dniu 2019 r., w Łodzi pomiędzy: Wzór umowy W dniu 2019 r., w Łodzi pomiędzy: Miastem Łódź - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy AAM/2019/EL/1572. (z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi)

Umowa dostawy AAM/2019/EL/1572. (z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi) Umowa dostawy AAM/2019/EL/1572 (z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Znak sprawy:

UMOWA Nr.. Znak sprawy: UMOWA Nr.. Znak sprawy: zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1

Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1 Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1 Zawarta w dniu.2018r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Do zapytania ofertowego nr DP UMOWA NR.

Załącznik nr 2. Do zapytania ofertowego nr DP UMOWA NR. Do zapytania ofertowego nr DP.2302.99.2018 Załącznik nr 2 UMOWA NR. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. r. pomiędzy :

Zawarta w dniu. r. pomiędzy : Umowa nr Zawarta w dniu r pomiędzy : Politechniką Krakowską im Tadeusza Kościuszki z siedzibą w: 31-155 KRAKÓW, ul Warszawska 24, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018- projekt

Umowa nr../2018- projekt Załącznik nr 2 Umowa nr../2018- projekt Zawarta w dniu.2018r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..)

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..) Egz.. 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsaa 110 WZÓR ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: UMOWA USŁUGI NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Bazaa Logistyczna 04 470

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Umowa nr ZUO/ /2018 Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa. W oparciu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta niniejsza umowa (Umowa) o następującej treści:

Umowa. W oparciu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta niniejsza umowa (Umowa) o następującej treści: Załącznik nr 7 Do SIWZ Umowa zawarta w Lublinie w dniu 2012 r. pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie adres: ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr EZ / 8/ 2015

Umowa nr EZ / 8/ 2015 Umowa nr EZ / 8/ 2015 Umowa zawarta w dniu września 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami.

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami. Zał. nr 5 do SIWZ część I UMOWA nr. zawarta w dniu. roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim, ul. Chopina 10, 62-300 Września, NIP nr 789-172-68-01, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1...; 2..., 1...; 2...,

WZÓR UMOWY NR. zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1...; 2..., 1...; 2..., Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR Zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie zapytania ofertowego o których mowa w art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr EUEZ4- Ez1-././2013

WZÓR. Umowa nr EUEZ4- Ez1-././2013 Załącznik nr 3 do SIWZ nr EUEZ4-Ez1a-4202/01/2014 WZÓR Umowa nr EUEZ4- Ez1-././2013 Dnia.2013 r. w Kielcach, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2018 zawarta w dniu...2018 r. w Bydgoszczy Chemwik sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńska 324A, REGON: 341608654, NIP: 9532645251, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RCZ/PRO/./2019

UMOWA nr RCZ/PRO/./2019 UMOWA nr RCZ/PRO/./2019 zawarta w dniu..... 2019 roku, pomiędzy: Regionalnym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. ul. Gen. Józefa Bema 5-6, 59-300 Lubin zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018

Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018 Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018 UMOWA W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. pomiędzy:

Zawarta w dniu. pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu pomiędzy: Politechniką Krakowską im Tadeusza Kościuszki z siedzibą w: 31-155 KRAKÓW, ul Warszawska 24, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

7. Środki czystości powinny posiadać wymagane prawem normy, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie

7. Środki czystości powinny posiadać wymagane prawem normy, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

Umowy nr ATZ_..._..._..._..._..._...

Umowy nr ATZ_..._..._..._..._..._... Załącznik nr 3 Umowy nr ATZ_..._..._..._..._..._... zawarta w dniu. w Warszawie,, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: OSP/L/1/2018. UMOWA Nr... WZÓR

Numer postępowania: OSP/L/1/2018. UMOWA Nr... WZÓR UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lututowie ul. Wieruszowska 17, 98-360 Lututów, NIP: 9970037557, REGON: 731012810, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Do postepowania nr ATZ_AEB1_AEB2_2019_EL_2768_2760_2019

UMOWA Nr.. Do postepowania nr ATZ_AEB1_AEB2_2019_EL_2768_2760_2019 UMOWA Nr.. Do postepowania nr ATZ_AEB1_AEB2_2019_EL_2768_2760_2019 Zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r.

FORMULARZ OFERTOWY. do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r. Wrocław, dnia 16.09.2016 r. FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r. Zamawiający: Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy: reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy: reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu..... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy:., reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanych Stronami

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY WRAZ Z MONTAŻEM

UMOWA DOSTAWY WRAZ Z MONTAŻEM Załącznik nr 5 ZP.Rb.08.2018 UMOWA DOSTAWY WRAZ Z MONTAŻEM zawarta w dniu. 2018 roku w Łodzi pomiędzy: Aqua Park Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-208 Łódź), przy Alei Unii Lubelskiej 4, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. sprzedaży

UMOWA nr.. sprzedaży Po zmianie 06.09.2016r. Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i 3 ust.3 ) UMOWA nr.. sprzedaży Zawarta w dniu 2016 r. w Wołowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:

Ogólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy: /2018 Egz. nr Ogólne Warunki Umowy Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: 1. Instytucją Gospodarki Budżetowej Zakładem Inwestycji Organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... 2) ) )

UMOWA NR... 2) ) ) UMOWA NR... Zawarta w dniu...2018 r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa.../2018. III. Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę a Strony zawarły umowę o następującej treści:

Umowa.../2018. III. Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę a Strony zawarły umowę o następującej treści: Umowa.../2018 Zawarta w dniu... 2018 roku w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188B, wpisanym

Bardziej szczegółowo

NIP:, REGON: z siedzibą w, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez:

NIP:, REGON: z siedzibą w, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez: OR-D-IV.ZP.D.272.21.2019.AR załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT UMOWY Umowa nr OR-D-IV.ZP.D.273.21.2019.AR zawarta w dniu 2019 r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA Załącznik Nr 2 zawarta w dniu... r. zawarta pomiędzy: Teatrem Muzycznym w Lublinie, ul. M. Curie Skłodowskiej 5, 20 029 Lublin, instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 07,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/.../2017 /wzór/ zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/.../2017 /wzór/ zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/.../2017 /wzór/ zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. na ZAKUP SPRZĘTU K-O

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. na ZAKUP SPRZĘTU K-O Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. na ZAKUP SPRZĘTU K-O zawarta w dniu...2017 roku w Warszawie pomiędzy: 1 Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, NIP 522-101-72-08,

Bardziej szczegółowo