RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe"

Transkrypt

1 przekaÿniki miniaturowe RM87N ❶ RM87N sensitive Styki bez kadmu Wysokoœæ 15,7 mm Napiêcie probiercze 5000 V / odleg³oœæ izolacyjna 10 mm Do obwodów drukowanych i gniazd wtykowych Akcesoria: gniazda i modu³y Cewki AC i DC - standardowe (RM87), cewki DC - czu³e (RM87 sensitive) Dostêpne wersje specjalne (tylko dla RM87 - wersja standardowa): z przeÿroczyst¹ obudow¹ ❶; ze zwiêkszon¹ wytrzyma³oœci¹ elektryczn¹ przerwy zestykowej ❷ Zgodne z norm¹ PN-EN Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku Maksymalna moc ³¹czeniowa w kategorii Minimalna moc ³¹czeniowa Rezystancja zestyków Maksymalna czêstoœæ ³¹czeñ przy obci¹ eniu znamionowym w kategorii bez obci¹ enia Dane cewki Napiêcie znamionowe Napiêcie odpadowe Roboczy zakres napiêcia zasilania Znamionowy pobór mocy Dane izolacji wg PN-EN Znamionowe napiêcie izolacji Znamionowe napiêcie udarowe Kategoria przepiêciowa AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 AC1 AC1 50/60 Hz AC DC AC DC Stopieñ zanieczyszczenia izolacji Napiêcie pomiêdzy cewk¹ a stykami probiercze przerwy zestykowej Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami w powietrzu po izolacji Pozosta³e dane Czas zadzia³ania / powrotu (wartoœci typowe) Trwa³oœæ ³¹czeniowa (liczba ³¹czeñ) w kategorii AC1 w zale noœci od cosφ w kategorii DC L/R=40 ms Trwa³oœæ mechaniczna (cykle) (a x b x h) / Masa Temperatura otoczenia sk³adowania pracy Stopieñ ochrony obudowy Ochrona przed oddzia³ywaniem œrodowiska Odpornoœæ na udary / wibracje Temperatura k¹pieli lutowniczej / Czas lutowania RM87 wersja standardowa RM87 wersja czu³a 1P, 1Z ❷ 1Z AgNi, AgNi/Au 5 µm, AgSnO V / 440 V 5 V AgNi, 5 V AgNi/Au 5 µm, 10 V AgSnO 2 12 A / 250 V AC 10 A / 250 V AC 3 A / 120 V 1,5 A / 240 V (B300) 750 W (silnik jednofazowy) 12 A / 24 V DC (patrz Wykres 3) 10 A / 24 V DC (patrz Wykres 4) 0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V (R300) 5 ma AgNi, 2 ma AgNi/Au 5 µm, 10 ma AgSnO 2 25 A AgSnO 2 20 A AgSnO 2 12 A 10 A VA VA 0,3 W AgNi, 0,05 W AgNi/Au 5 µm, 1 W AgSnO mω 600 cykli/h cykli/h V V V AC: 0,15 U n DC: 0,1 U n patrz Tabele 1, 3 patrz Tabela 2 i Wykresy 5, 7 i Wykres 6 0,75 VA 0,4... 0,48 W 0,25 W 400 V AC V 1,2 / 50 µs III V AC typ izolacji: wzmocniona V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepe³ne V AC zestyk 1Z, rodzaj przerwy: oddzielenie pe³ne ❷ 10 mm 10 mm 7 ms / 3 ms > A, 250 V AC > 1,7 x A, 250 V AC patrz Wykres 2 > ,15 A, 220 V DC > 3 x x 12,7 x 15,7 mm / 14 g o C AC: o C DC: o C o C ❶ IP 40 ❶ lub IP 67 wg PN-EN RTII ❶ lub RTIII wg PN-EN g / 10 g Hz maks. 270 o C / maks. 5 s Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. ❶ Dla wersji specjalnej (tylko dla RM87 - wersja standardowa) - przekaÿniki w przeÿroczystej obudowie: dostêpne tylko z IP 40 oraz RTII, temperatura pracy C - patrz Oznaczenia kodowe do zamówieñ ❷ Dla wersji specjalnej z zestykiem 1Z (tylko dla RM87 - wersja standardowa): przekaÿniki z powiêkszon¹ przerw¹ zestykow¹, napiêcie probiercze 2000 V AC - patrz Oznaczenia kodowe do zamówieñ 1

2 przekaÿniki miniaturowe Dane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem sta³ym, RM87 - wersja standardowa Tabela 1 Kod cewki Napiêcie znamionowe V DC Rezystancja cewki przy 20 C Ω Tolerancja rezystancji Roboczy zakres napiêcia zasilania V DC min. (przy 20 C) maks. (przy 20 C) ,1 3,5 4,2 6,3 8,4 12,6 16,8 25,2 33,6 42,0 77,0 7,6 12,7 15,3 22,9 30,6 45,9 61,2 91,8 122,4 153,0 280,0 Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. Dane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem sta³ym, RM87 sensitive - wersja czu³a Tabela 2 Kod cewki Napiêcie znamionowe V DC Rezystancja cewki przy 20 C Ω Tolerancja rezystancji Roboczy zakres napiêcia zasilania V DC min. (przy 20 C) maks. (przy 20 C) S005 S006 S009 S010 S012 S018 S024 S ,75 4,50 6,75 7,50 9,00 13,50 18,00 36,00 15,0 18,0 27,0 30,0 36,0 54,0 72,0 144,0 Dane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem przemiennym 50/60 Hz, RM87 - wersja standardowa Tabela 3 Kod cewki Napiêcie znamionowe V AC Rezystancja cewki przy 20 C Ω Tolerancja rezystancji Roboczy zakres napiêcia zasilania V AC 50 Hz min. (przy 20 C) maks. (przy 20 C) ± 15% 9,6 19,2 38,4 48,0 88,0 92,0 96,0 176,0 184,0 192,0 13,2 28,8 57,6 72,0 132,0 138,0 144,0 264,0 276,0 288,0 Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. 2

3 przekaÿniki miniaturowe RM87N - 1P (wersja standardowa) RM87L - 1P (wersja standardowa) RM87P - 1P (wersja standardowa) RM87N, RM87N sensitive - 1Z RM87L, RM87L sensitive - 1Z RM87P, RM87P sensitive - 1Z Schematy po³¹czeñ (widok od strony wyprowadzeñ) RM87N RM87N, RM87N sensitive RM87L RM87L, RM87L sensitive RM87P RM87P, RM87P sensitive 1P - prze³¹czny 1Z - zwierny 1P - prze³¹czny 1Z - zwierny 1P - prze³¹czny 1Z - zwierny Wyprowadzenie A1(1); A2(2) 12(3); 11(4); 14(5) [mm] 0,6 0,5 x 0,9 Otwory w p³ytce drukowanej: dla przekaÿników 1,3 + 0,1 mm dla gniazd wtykowych 1,5 + 0,1 mm 3

4 przekaÿniki miniaturowe Trwa³oœæ ³¹czeniowa w funkcji mocy obci¹ enia. Wykres 1 Czêstoœæ ³¹czeñ: 600 cykli/h Wspó³czynnik redukcji trwa³oœci ³¹czeniowej dla indukcyjnych Wykres 2 obci¹ eñ pr¹du przemiennego Liczba ³¹czeñ Wspó³czynnik redukcji N Wspó³czynnik mocy Moc ³¹czeniowa [kva] Maksymalna zdolnoœæ ³¹czeniowa dla pr¹du sta³ego. Obci¹ enie Wykres 3 rezystancyjne - wersja standardowa Maksymalna zdolnoœæ ³¹czeniowa dla pr¹du sta³ego. Obci¹ enie Wykres 4 rezystancyjne - wersja czu³a Pr¹d ³¹czeniowy [A] Pr¹d ³¹czeniowy [A] Napiêcie ³¹czeniowe [V] Napiêcie ³¹czeniowe [V] 4

5 przekaÿniki miniaturowe Dopuszczalny zakres napiêcia pracy cewki - napiêcie sta³e Wykres 5 - wersja standardowa Dopuszczalny zakres napiêcia pracy cewki - napiêcie sta³e Wykres 6 - wersja czu³a Dopuszczalny zakres napiêcia Wykres 7 pracy cewki - napiêcie przemienne 50 Hz Opis do wykresów 5, 6 i 7 A - zale noœæ napiêcia zadzia³ania od temperatury otoczenia przy braku obci¹ enia na stykach. Temperatura cewki i otoczenia s¹ takie same przed zadzia³aniem przekaÿnika. Napiêcie zadzia³ania bêdzie nie wiêksze ni odczytane z osi Y, podane jako krotnoœæ napiêcia znamionowego. B - zale noœæ napiêcia zadzia³ania od temperatury otoczenia po uprzednim nagrzaniu cewki napiêciem 1,1 U n i obci¹ eniu zestyków pr¹dem ci¹g³ym I n. Napiêcie zadzia³ania bêdzie nie wiêksze ni odczytane z osi Y, podane jako wielokrotnoœæ napiêcia znamionowego. 1, 2, 3 - krzywe pozwalaj¹ odczytaæ na osi Y dopuszczaln¹ krotnoœæ napiêcia znamionowego cewki, któr¹ mo na przeci¹ yæ cewkê przy konkretnej temperaturze otoczenia i konkretnym obci¹ eniu zestyków: 1 - zestyki nie obci¹ one 2 - zestyki obci¹ one po³ow¹ pr¹du znamionowego 3 - zestyki obci¹ one pr¹dem znamionowym Rozstaw otworów monta owych (widok od strony lutowania) RM87N - 1P (wersja standardowa) RM87L - 1P (wersja standardowa) RM87P - 1P (wersja standardowa) RM87N, RM87N sensitive - 1Z RM87L, RM87L sensitive - 1Z RM87P, RM87P sensitive - 1Z U / Un U / Un Temperatura otoczenia [ C] Temperatura otoczenia [ C] U / Un Temperatura otoczenia [ C] 5

6 przekaÿniki miniaturowe Monta PrzekaŸniki RM87N ❸, RM87N sensitive przeznaczone s¹ do: bezpoœredniego lutowania w obwodach drukowanych gniazd wtykowych z zaciskami œrubowymi GZT92 ❹ oraz GZM92 ❹ z obejm¹ GZT lub GZM ; gniazd wtykowych GZS92 ❹ z obejm¹ GZS-0040 lub GZM , monta na szynie 35 mm wg PN-EN lub na p³ycie (przy pomocy 1 wkrêta M3). Do gniazd oferowane s¹ modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... gniazd wtykowych do obwodów drukowanych EC35 z obejm¹ MP16-2, MH16-2; gniazd GD35 z obejm¹ MP16-2, GD-0016, MH16-2. PrzekaŸniki RM87L ❸, RM87L sensitive, RM87P ❸, RM87P sensitive przeznaczone s¹ do: bezpoœredniego lutowania w obwodach drukowanych gniazd wtykowych z zaciskami œrubowymi GZT80 ❹ oraz GZM80 ❹ z obejm¹ GZT lub GZM ; gniazd wtykowych GZS80 ❹ z obejm¹ GZS-0040 lub GZM , monta na szynie 35 mm wg PN-EN lub na p³ycie (przy pomocy 1 wkrêta M3). Do gniazd oferowane s¹ modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... gniazd wtykowych do obwodów drukowanych EC50 z obejm¹ MP16-2, MH16-2; gniazd PW80 z obejm¹ MH16-2; gniazd GD50 z obejm¹ MP16-2, GD-0016, MH16-2. ❸ Dla wersji specjalnej - przekaÿniki w przeÿroczystej obudowie: odstêp monta owy pomiêdzy przekaÿnikami min. 5 mm. ❹ Gniazda wtykowe GZT92, GZM92, GZS92 oraz GZT80, GZM80, GZS80 przystosowane s¹ do wspó³pracy ze z³¹czem grzebieniowym typu. Oznaczenia kodowe do zamówieñ Stopieñ ochrony obudowy Typ Typ rastra Materia³ styków Iloœæ i rodzaj zestyków Sposób pod³¹czenia Kod cewki Obudowa Wersja specjalna R M 8 7 Typ rastra N - raster 3,5 mm L - raster lewy 5,0 mm P - raster prawy 5,0 mm Materia³ styków 20 - AgNi 23 - AgNi/Au 5 µm 30 - AgSnO 2 patrz Tabele 1, 2, 3 str. 2 Iloœæ i rodzaj zestyków 11-1P (prze³¹czny) 21-1Z (zwierny) Stopieñ ochrony obudowy 2 - w obudowie, wykonanie IP w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67 Sposób pod³¹czenia 5 - do obwodów drukowanych i gniazd Obudowa bez oznaczenia - standardowa obudowa (nieprzeÿroczysta, kolor szary) 01 - przeÿroczysta obudowa (wersja specjalna, bez znaków uznañ) ❶ Wersja specjalna bez oznaczenia - wersja podstawowa, napiêcie probiercze przerwy zestykowej 1000 V AC (51) - zestyk 1Z (zwierny), powiêkszona przerwa zestykowa - napiêcie probiercze 2000 V AC ❷ Przyk³ady kodowania: RM87N przekaÿnik RM87N, raster 3,5 mm, do obwodów drukowanych i gniazd, jeden zestyk prze³¹czny, materia³ styków AgNi, napiêcie cewki 12 V DC, w przeÿroczystej obudowie (wersja specjalna, bez znaków uznañ) IP 40 RM87N (51) przekaÿnik RM87N, wersja specjalna z powiêkszon¹ przerw¹ zestykow¹, raster 3,5 mm, do obwodów drukowanych i gniazd, jeden zestyk zwierny, materia³ styków AgNi, napiêcie cewki 24 V DC, w standardowej obudowie (nieprzeÿroczysta, kolor szary) IP 67 RM87P S012 przekaÿnik RM87P sensitive, raster prawy 5,0 mm, do obwodów drukowanych i gniazd, jeden zestyk zwierny, materia³ styków AgSnO 2, napiêcie cewki czu³ej 12 V DC, w standardowej obudowie (nieprzeÿroczysta, kolor szary) IP 40 6

7 Gniazda i akcesoria GZT92 Schematy po³¹czeñ Do RM87N, RM87N sensitive Z zaciskami œrubowymi Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 mm wg PN-EN lub na p³ycie 75,3 x 15,5 x 61(67) mm ❷ Jeden tor pr¹dowy, raster 3,5 mm NC COM NO COIL GZT RM87N GZT Modu³ typu M... Akcesoria ❶ GZM GZM92 Schematy po³¹czeñ Do RM87N, RM87N sensitive Z zaciskami œrubowymi Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 mm wg PN-EN lub na p³ycie 78,1 x 15,9 x 61(66,5) mm ❷ Jeden tor pr¹dowy, raster 3,5 mm COM NO NC COIL GZT RM87N GZT Modu³ typu M... Akcesoria ❶ GZM GZS92 Schematy po³¹czeñ Do RM87N, RM87N sensitive Z zaciskami œrubowymi Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,5 Nm Monta na szynie 35 mm wg PN-EN lub na p³ycie 76,8 x 15,8 x 42,5(57,1) mm ❷ Jeden tor pr¹dowy, raster 3,5 mm COM NO COIL NC GZS-0040 RM87N TR Modu³ typu M... Akcesoria ❶ GZM ❶ Monta oraz demonta akcesoriów w gnieÿdzie - patrz str. 11. ❷ W nawiasie podano wysokoœæ gniazda z obejm¹ wyrzutnikow¹. 7

8 Gniazda i akcesoria EC35 Do RM87N, RM87N sensitive, RM92 Do obwodów drukowanych 31,3 x 12,7 x 9 mm Jeden tor pr¹dowy, raster 3,5 mm Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym MP25-2 MH25-2 RM Akcesoria MP16-2 MH16-2 GD-0025 GD35 Do RM87N, RM87N sensitive, RM92 Do obwodów drukowanych 31,5 x 13 x 9 mm Jeden tor pr¹dowy, raster 3,5 mm Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym RM MP25-2 GD-0025 MH25-2 Akcesoria MP16-2 GD-0016 MH16-2 8

9 Gniazda i akcesoria GZT80 Schematy po³¹czeñ Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive NC COM NO Z zaciskami œrubowymi Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 mm wg PN-EN lub na p³ycie 75,3 x 15,5 x 61(67) mm ❷ Dwa tory pr¹dowe, raster 5 mm COIL RM84 RM85 ❸ RM85 inrush RM87L RM87P RM C sensitive ❸ GZT GZT Modu³ typu M... Akcesoria ❶ GZM GZM80 Schematy po³¹czeñ Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive COM NO NC Z zaciskami œrubowymi Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 mm wg PN-EN lub na p³ycie 78,1 x 15,9 x 61(66,5) mm ❷ Dwa tory pr¹dowe, raster 5 mm COIL RM84 RM85 ❸ RM85 inrush RM87L RM87P RM C sensitive ❸ GZT GZT Modu³ typu M... Akcesoria ❶ GZM GZS80 Schematy po³¹czeñ Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive COM NO Z zaciskami œrubowymi Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,5 Nm Monta na szynie 35 mm wg PN-EN lub na p³ycie 76,8 x 15,8 x 42,5(57,1) mm ❷ Dwa tory pr¹dowe, raster 5 mm 10 A, 300 V AC COIL NC RM84 RM85 ❸ RM85 inrush RM87L RM87P RM C sensitive ❸ GZS-0040 TR Modu³ typu M... Akcesoria ❶ GZM ❶ Monta oraz demonta akcesoriów w gnieÿdzie - patrz str. 7. ❷ W nawiasie podano wysokoœæ gniazda z obejm¹ wyrzutnikow¹. ❸ Dla RM85, RM85 inrush, RM C sensitive: obci¹ enia powy ej 12 A (GZT80, GZM80) lub 10 A (GZS80) wymagaj¹ zmostkowania zacisków œrubowych: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24. 9

10 Gniazda i akcesoria EC50 Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive, RM83, RM94 Do obwodów drukowanych 31,3 x 12,7 x 9 mm Dwa tory pr¹dowe, raster 5 mm 8 A, 300 V AC Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym MP25-2 MH25-2 RM Akcesoria MP16-2 MH16-2 GD-0025 PW80 Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive, RM83, RM94 Do obwodów drukowanych 34,6 x 12,9 x 6,6 mm Dwa tory pr¹dowe, raster 5 mm 8 A, 250 V AC Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym MH25-2 RM Akcesoria MH16-2 GD-0025 GD50 Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive, RM83, RM94 Do obwodów drukowanych 31,5 x 13 x 9 mm Dwa tory pr¹dowe, raster 5 mm 8 A, 300 V AC Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym RM MP25-2 GD-0025 MH25-2 Akcesoria MP16-2 GD-0016 MH

11 Monta oraz demonta przekaÿnika i akcesoriów w gnieÿdzie Modu³ sygnalizacyjny / przeciwprzepiêciowy typu M... PrzekaŸnik elektromagnetyczny Sposób wyjmowania przekaÿnika z gniazda przy pomocy obejmy wyrzutnikowej Obejma wyrzutnikowa P³ytka do opisu Gniazdo z zaciskami œrubowymi Akcesoria Typ gniazda GZT80, GZT92, GZM80, GZM92 GZS80, GZS92 ES 32 GZT2, GZT3, GZT4, GZM2, GZM3, GZM4 Obejmy wyrzutnikowe Typ GZT GZS-0040 MS16 GZT Kolor szary czarny czarny szary P³ytki do opisu Typ GZT TR TR GZT Kolor bia³y bia³y bia³y bia³y Do przekaÿników Wysokoœæ przekaÿnika RM84, RM85, RM85 inrush, ,5 mm RM84, RM85, RM85 inrush, ,5 mm RM96 1P ,5 mm R2, R3, R4 35,6 mm 11

12 Modu³y sygnalizacyjne/przeciwprzepiêciowe typu M... Do gniazd typu: GZT80, GZT92, GZM80, GZM92, GZS80, GZS92, ES 32, GZT2, GZT3, GZT4, GZM2, GZM3, GZM4 Modu³y typu M... s¹ po³¹czone równolegle z cewk¹ przekaÿnika. Polaryzacja P: -A1/+A2. Polaryzacja N: +A1/-A2. Modu³y typu M... Schemat Napiêcie Typ modu³u ❶ Modu³ D (polaryzacja P) Ogranicza przepiêcia na cewkach DC. 6/230 V DC M21P Modu³ D (polaryzacja N) Ogranicza przepiêcia na cewkach DC. 6/230 V DC M21N Modu³ LD (polaryzacja P) Ogranicza przepiêcia na cewkach DC. Sygnalizuje obecnoœæ napiêcia na cewce. Modu³ LD (polaryzacja N) Ogranicza przepiêcia na cewkach DC. Sygnalizuje obecnoœæ napiêcia na cewce. Modu³ RC Zabezpiecza przed zak³óceniem EMC. Ogranicza przepiêcia. Modu³ L Sygnalizuje obecnoœæ napiêcia na cewce. 6/24 V DC 24/60 V DC 110/230 V DC 6/24 V DC 24/60 V DC 110/230 V DC 6/24 V AC 24/60 V AC 110/240 V AC 6/24 V AC/DC 24/60 V AC/DC 110/230 V AC/DC M31R, M31G M32R, M32G M33R, M33G M41R, M41G M42R, M42G M43R, M43G M51 M52 M53 M61R, M61G M62R, M62G M63R, M63G Modu³ LV Ogranicza przepiêcia na cewkach AC i DC. Sygnalizuje obecnoœæ napiêcia na cewce. 6/24 V AC/DC 24/60 V AC/DC 110/230 V AC/DC M91R, M91G M92R, M92G M93R, M93G Modu³ V Ogranicza przepiêcia na cewkach AC i DC. Bez sygnalizacji. Module R Ogranicza przepiêcia na cewkach AC. 24 V AC 130 V AC 230 V AC 110/230 V AC M71 M72 M73 M103 ❶ M...R - LED czerwona, M...G - LED zielona MODU Y typu M... LED czerwona M...R LED zielona M...G 12

13 Z³¹cza grzebieniowe PI L. do: Gniazda wtykowe PrzekaŸniki do gniazd wtykowych PrzekaŸniki interfejsowe ❶ GZT80 RM84, RM85, PI M..G (GZT80 + RM84) GZM80 RM85 inrush, PI L. (GZM80 + RM84) GZS80 RM87L ❷, RM87P ❷ PI M..G (GZT80 + RM85) GZT92 RM87N ❷ PI L. (GZM80 + RM85) GZM92 GZS92 ES 32 RM96 1P ❶ PrzekaŸnik interfejsowy PI84 (PI85) oferowany jest jako zestaw: przekaÿnik elektromagnetyczny RM84 (RM85) + gniazdo wtykowe GZT80 lub GZM80 + modu³ sygnalizacyjny / przeciwprzepiêciowy typu M.. + obejma wyrzutnikowa GZT p³ytka do opisów GZT ❷ Równie wykonania RM87. sensitive Z³¹cze grzebieniowe - przeznaczone do wspó³pracy z gniazdami wtykowymi przekaÿników miniaturowych oraz z przekaÿnikami interfejsowymi PI84 i PI85, które wyposa one s¹ w zaciski œrubowe; gniazda i przekaÿniki montowane s¹ na szynie 35 mm, zgodnej z norm¹ PN-EN 60715, - mostkuje wspólne sygna³y wejœæ (zaciski cewki A1 lub A2) albo wyjœæ - patrz foto u góry, - maksymalny dopuszczalny pr¹d wynosi 10 A / 250 V AC, - mo liwoœæ po³¹czenia 8 gniazd lub przekaÿników, - kolory z³¹cz: -1 szary, -2 czarny. 13

RM85 przekaÿniki miniaturowe

RM85 przekaÿniki miniaturowe 58 RM85 RM85 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 90 RM96 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 98 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe RM96 przekaÿniki miniaturowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe RM84 + GZM80 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 136 PrzekaŸniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych, monta na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na p³ycie Do obwodów drukowanych i do po³¹czeñ lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 8 2 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 110 R2 12 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 116 6 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków AC/DC Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii AC1 DC1 Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

RM84 przekaźniki miniaturowe

RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

RM84 przekaźniki miniaturowe

RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 9 2P P 4P Dane styków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZM80 przekaźniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZM80 przekaźniki interfejsowe RM84 + GZM80 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 140 2P P 4P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

PI85 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe

PI85 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe RM85 + GZT80 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii AC15 DC1 DC13 Obciążenie

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaźniki miniaturowe

RM96 przekaźniki miniaturowe RM96 1P Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC1 AC3 DC1 DC13 Minimalny

Bardziej szczegółowo

RM C sensitive przekaźniki miniaturowe

RM C sensitive przekaźniki miniaturowe RM85 105 C sensitive przekaźniki miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1

Bardziej szczegółowo

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe RM85 inrush przekaźniki miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe RM84 + GZT80 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny

Bardziej szczegółowo

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe RM85 inrush przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC

Bardziej szczegółowo

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe RM85 inrush przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15 2P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków R15 3P Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką

RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką RMB841 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Maksymalne napięcie zestyków DC Minimalne napięcie

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 110 R15 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny prąd

Bardziej szczegółowo

RMP84 przekaźniki miniaturowe

RMP84 przekaźniki miniaturowe wersja AC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115 115 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

RMB851 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką

RMB851 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Maksymalne napięcie zestyków DC Minimalne napięcie zestyków

Bardziej szczegółowo

RMP85 przekaźniki miniaturowe

RMP85 przekaźniki miniaturowe wersja AC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii Przekaźnik interfejsowy PIR4 z gniazdem

Bardziej szczegółowo

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; montaż na płycie Do obwodów drukowanych i do połączeń lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

Gniazda i akcesoria 203

Gniazda i akcesoria 203 Gniazda i akcesoria 203 GZT80 Schematy po³¹czeñ Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 C sensitive, RM87L, RM87P 75,3 x 15,5 x 61(67) mm Dwa tory pr¹dowe, raster 5 mm RM84 RM85 ❶ RM85 inrush, RM87L RM85

Bardziej szczegółowo

RM83 przekaźniki miniaturowe

RM83 przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny prąd

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 132 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków / Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 128 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; montaż na płycie Do obwodów drukowanych i do połączeń lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

Monta oraz demonta przekaÿnika i akcesoriów w gnieÿdzie. Akcesoria obejmy wyrzutnikowe oraz p³ytki do opisu

Monta oraz demonta przekaÿnika i akcesoriów w gnieÿdzie. Akcesoria obejmy wyrzutnikowe oraz p³ytki do opisu Monta oraz demonta przekaÿnika i akcesoriów w gnieÿdzie 213 Modu³ sygnalizacyjny / przeciwprzepiêciowy PrzekaŸnik elektromagnetyczny Obejma wyrzutnikowa Sposób wyjmowania przekaÿnika z gniazda przy pomocy

Bardziej szczegółowo

RM94 przekaźniki miniaturowe

RM94 przekaźniki miniaturowe RM94 RM94-...-01 ❶ Miniaturowe wymiary Przekaźniki ogólnego zastosowania Stopień ochrony IP 40 lub IP 67 i gniazd wtykowych Cewki DC - standardowe i czułe Dostępna wersja specjalna: z przeźroczystą obudową

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 AC3 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: do montażu na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; do montażu na płycie; z wyprowadzeniami do lutowania Cewki AC i DC, klasa izolacji F: 155 C Uznania, certyfikaty,

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Liczba i rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97 97 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A . =.4.. = =.4.4 Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych 8-0 - 6 A.3..2 Standardowy miniaturowy przekaÿnik do gniazd i obwodów drukowanych, z du ¹ rezerw¹ mocy i najwiêksz¹ iloœci¹ dopuszczeñ.

Bardziej szczegółowo

Gniazda i akcesoria GZT2 GZM2

Gniazda i akcesoria GZT2 GZM2 Gniazda i akcesoria GZT2 Do R2N Z zaciskami śrubowymi Maksymalny moment dokręcenia zacisku: 0,7 Nm Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na płycie 76,3 x 27 x 42,5(80) mm ❷ Dwa tory prądowe 12 A, 300

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Ilość i rodzaj

Bardziej szczegółowo

T-R4 przekaÿniki czasowe

T-R4 przekaÿniki czasowe 24 Obwody wyjœciowe - dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

ZGGZ4 G GZT ZGGZ4 GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ4 TR GZT Moduł typu M... GZT G4 1052

ZGGZ4 G GZT ZGGZ4 GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ4 TR GZT Moduł typu M... GZT G4 1052 Gniazda i akcesoria GZM3 Do R3N wg PN-EN 60715 lub na płycie 75 x 27 x 61(82) mm ❷ Trzy tory prądowe 10 A, 300 V AC GZT4-0040 Akcesoria ❶ GZT4-0035 Moduł typu M... GZT4 ❹ Do R4N, T-R4 wg PN-EN 60715 lub

Bardziej szczegółowo

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC z adapterem (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 DC L/R=40 ms AC1 Minimalny

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Ilość i rodzaj

Bardziej szczegółowo

R4N przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4N przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R4N przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe z adapterem (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Przekaźniki ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Obciążenie silnikowe wg UL 508 Minimalny

Bardziej szczegółowo

RM C sensitive RMB851. GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ80 RMB851. GZT GZT Moduł typu M... RMB851 GZS-0040 ZGGZ80

RM C sensitive RMB851. GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ80 RMB851. GZT GZT Moduł typu M... RMB851 GZS-0040 ZGGZ80 GZT80 Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 C sensitive, RMB841, RMB851, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive Schematy połączeń ❸ lub na płycie 75,3 x 15,5 x 61(67) mm ❷, raster 5 mm RM84 RMB841

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC

Bardziej szczegółowo

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 DC L/R=40 ms AC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) 13 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie przy pomocy 2 wkrêtów M3. W sk³ad przekaÿnika interfejsowego PIR15 2P wchodz¹: - przekaÿnik elektromagnetyczny R15

Bardziej szczegółowo

RM C sensitive RMB851. GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ80 RMB851. GZT GZT Moduł typu M... RMB851 GZS-0040 ZGGZ80

RM C sensitive RMB851. GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ80 RMB851. GZT GZT Moduł typu M... RMB851 GZS-0040 ZGGZ80 GZT80 Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 C sensitive, RMB841, RMB851, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive lub na płycie 80 x 15,6 x 61(67) mm ❷, raster 5 mm Schematy połączeń ❸ RM84 RMB841

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

T-R4 przekaźniki czasowe

T-R4 przekaźniki czasowe Obwody wyjściowe - dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Obciążenie znamionowe AC1 Maksymalny prąd załączania Obciążalność prądowa trwała zestyku Maksymalna

Bardziej szczegółowo

subminiaturowe - sygna³owe miniaturowe samochodowe przemys³owe interfejsowe czasowe gniazda i akcesoria

subminiaturowe - sygna³owe miniaturowe samochodowe przemys³owe interfejsowe czasowe gniazda i akcesoria 45 subminiaturowe - sygna³owe miniaturowe samochodowe przemys³owe interfejsowe 2007-2008 czasowe gniazda i akcesoria 46 Automatyka to nasza pasja Od kilkudziesiêciu lat Relpol S.A. jest znanym w Europie

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki elektromagnetyczne. PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda.

PrzekaŸniki elektromagnetyczne. PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda. 1 PrzekaŸniki elektromagnetyczne 2006 PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda 2 W Automatyce dla Ciebie Gwarancja jakoœci standardów Maj¹c na uwadze wysokie wymagania rynku oraz pe³ne zadowolenie Klientów, Relpol

Bardziej szczegółowo

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A..3 PrzekaŸnik przemys³owy do gniazd Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 035/EN 0- Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania zestyku, mechaniczny wskaÿnik zadzia³ania

Bardziej szczegółowo

PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi

PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi RM699BV + PI6WB-1PS- RSR30 + PI6WB-1PS- Szerokość 6,2 mm Przekaźnik interfejsowy PIR6WB-1PS-... składa się z: uniwer salne gniazdo z zaciskami

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

GZT GZT

GZT GZT GZT80 Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 C sensitive, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive 80 x 15,6 x 61(67) mm ❷, raster 5 mm Schematy połączeń ❸ RM84 RM85 RM85 inrush RM87L RM87P RM85 105

Bardziej szczegółowo

T-R4 przekaźniki czasowe

T-R4 przekaźniki czasowe Obwody wyjściowe - dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Obciążenie znamionowe AC1 Maksymalny prąd załączania Obciążalność prądowa trwała zestyku Maksymalna moc

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków R15-3P Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7 Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 A SERIA 48 Funkcje Przekaźnikowy moduł sprzęgający z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełączne (2P), szerokość 15.8 mm 48.12 Napięcie cewki DC czułe

Bardziej szczegółowo

PIR6WT-1Z przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR6WT-1Z przekaÿniki czasowe - interfejsowe 1 9-funkcyjne przekaÿniki czasowe zgodne z norm¹ PN-EN 612-1 W sk³ad przekaÿnika czasowego wchodz¹: - gniazdo uniwersalne z elektronik¹ PI6WT-1Z z zaciskami œrubowymi, - przekaÿnik prze³¹czny RM699V o

Bardziej szczegółowo

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T SERIA Przekaźniki kolejowe 8-16 A SERIA Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ.52T -- 2 zestyki przełączne 8 A Typ.61T -- 1 zestyk przełączny 16 A Spełnia wymogi EN 45545-2:2013 (odporność na ogień),

Bardziej szczegółowo

T-R4 przekaźniki czasowe

T-R4 przekaźniki czasowe Obwody wyjściowe - dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Obciążenie znamionowe AC1 Maksymalny prąd załączania Obciążalność prądowa trwała zestyku Maksymalna moc

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RU400 przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy A

Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy A SЕRIA Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy 8-10 -16 A Panele kontrolne Regały karuzelowe Sprzęt medyczny i stomatologiczny Stocznie Windy Rozdzielnice Automatyka budynków Podnośniki

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RU400 przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo