SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 17 marca 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ NARZĘDZI RĘCZNYCH

2 1. Nazwa oraz adres zamawiającego (art. 36 ust.1 pkt. 1 upzp) Zamawiającym jest: Adres korespondencyjny: Nazwa: Jednostka Wojskowa Nr 1158 Adres: ul. 9-go Maja 95, Łask Siedziba Zamawiającego: (adres dla przesyłek kurierskich i doręczeń osobistych): Nazwa: Jednostka Wojskowa 1158 Adres: Gucin 58a, Buczek (wjazd od m. Teodory) Strona internetowa: Numer telefonu: Numer faksu: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz REGON: NIP: Tryb udzielenia zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt. 2 upzp) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (upzp) oraz w sprawach nie uregulowanych przepisami Kodeksu cywilnego. 3. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt. 3 upzp) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa narzędzi ręcznych Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 3 części Ilość i asortyment zgodnie z formularzem cenowym załącznik nr 5 do SIWZ Wymagania Zamawiającego związane z przedmiotem zamówienia: Część I-II dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, zapewniać właściwości i parametry techniczno-eksploatacyjne określone przez producenta, dostarczony do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, posiadać dokumentację eksploatacyjno - techniczną w języku polskim; dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się jednorazowo w ustalonym z Zamawiającym terminie; realizacja dostawy od chwili złożenia zamówienia musi nastąpić w czasie (terminie) od 10 do 30 dni roboczych; Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy; serwis w okresie gwarancji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli serwis i inne czynności z tym związane będą możliwe tylko u Wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym, Wykonawca zobowiązuje się odebrać na własny koszt sprzęt niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od dnia zgłoszenia miesięcy; gwarancja sprzętu zostanie przedłużona po każdej naprawie gwarancyjnej o czas naprawy liczony od dnia zdemontowania sprzętu i przyjęcia do naprawy przez Wykonawcę do dnia dostarczenia przez Wykonawcę naprawionego sprzętu i sprawdzenia poprawności działania przez Zamawiającego miesięcy; w okresie gwarancji po trzykrotnym, nieskutecznym usunięciu usterki Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy wolny od wad. Po wymianie sprzętu Wykonawca udziela na ten wymieniony sprzęt nowej 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia dostarczenia Jednostka Wojskowa 1158 Str. 2/13

3 wymienionego sprzętu. Część III dostarczone narzędzia muszą być fabrycznie nowe (nie mogą to być narzędzia po naprawie, regeneracji, renowacji itp.); dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się jednorazowo w ustalonym z Zamawiającym terminie; wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, maksymalny 24 miesiące licząc od dnia dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i odpowiedzialność do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie Jednostki Wojskowej Nr Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: , , , , , , , , , , , Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt. 4 upzp). Termin realizacji zamówienia: 4.1. Część I-II: od dnia podpisania umowy do r Część III: od dnia podpisania umowy do r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 36 ust. 1 pkt. 5 upzp). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postepowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 upzp. Ocena spełniania warunków określonych w punkcie 5 SIWZ nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 6 SIWZ na zasadzie spełnia nie spełnia. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy składając ofertę: 6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do SIWZ; formularz cenowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 5 do SIWZ; potwierdzenie wpłaty wadium; pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania Jednostka Wojskowa 1158 Str. 3/13

4 zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie; oraz załączniki i dokumenty wymienione poniżej w treści pkt 6. niniejszej specyfikacji W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SIWZ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SIWZ; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Podmioty zagraniczne: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub Jednostka Wojskowa 1158 Str. 4/13

5 kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne): W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punkcie 6.3. powinny być dołączone do oferty dla każdego partnera osobno Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych (art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez składającego ofertę Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Postanowienia dotyczące składanych dokumentów Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania Pisemne zobowiązania oraz pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów załączników w celu uniknięcia błędów przy składaniu ofert. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Jednostka Wojskowa 1158 Str. 5/13

6 Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem za zgodność z oryginałem Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami (art. 36 ust. 1 pkt. 7 upzp) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, Zamawiający wymaga, aby pisma dotyczące uzupełnienia ofert oraz wyjaśnienia treści złożonych ofert były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej Do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych upoważnioną jest: Sekcja Zamówień Publicznych tel. (+48) fax. (+48) uwagi: od poniedziałku do piątku w godz Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień, ofert oraz innych informacji przekazanych za pomocą telefaksu jest: stanowisko: Kierownik Kancelarii Jawnej imię i nazwisko: Krystyna LESZCZYŃSKA tel. (+48) fax. (+48) uwagi: od poniedziałku do piątku w godz Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust. 1 pkt. 8 upzp) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 460,00 PLN dla całości zamówienia lub: 8.2. część I 750,00 PLN; 8.3. część II 400,00 PLN; 8.4. część III 310,00 PLN Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie wadium w różnej formie prawnej, wedle zasad podanych w ustawie Pzp (art. 45 ust. 6) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Jednostki Wojskowej 1158 nr z adnotacją: Wadium nr sprawy 24/PN/2016. Nr NIP.. (podać nr NIP Wykonawcy) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do r. do godz Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona. Jednostka Wojskowa 1158 Str. 6/13

7 8.9. Jeżeli wadium zostanie wpłacone z konta nie będącego własnością Wykonawcy w ofercie należy wskazać konto do zwrotu wadium. 9. Termin związania ofertą (art. 36 ust. 1 pkt. 9 upzp) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert (art. 36 ust.1 pkt. 10 upzp) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U ) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust.2 upzp) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym, w sposób zrozumiały, pismem czytelnym Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wskazane jest by pierwsza strona zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawca winien załączyć do składanej oferty dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 6 SIWZ Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: "Oferta na zakup i dostawę narzędzi ręcznych. Nie otwierać przed r. godz Wzór adresowania koperty dla przesyłek dostarczanych Pocztą Polską: (pieczęć/nazwa firmy) Jednostka Wojskowa 1158 Kancelaria Jawna ul. 9-go Maja Łask "Oferta na zakup i dostawę narzędzi ręcznych, nr sprawy 24/PN/2016" Nie otwierać przed r. godz Jednostka Wojskowa 1158 Str. 7/13

8 Wzór adresowania koperty dla przesyłek dostarczanych osobiście lub pocztą kurierską: (pieczęć/nazwa firmy) Jednostka Wojskowa 1158 Kancelaria Jawna Gucin 58a Buczek (wjazd od m. Teodory) "Oferta na zakup i dostawę narzędzi ręcznych, nr sprawy 24/PN/2016" Nie otwierać przed r. godz Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji Oferta oraz dokumenty i oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię wymaganego dokumentu kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust. 1 pkt. 11 upzp) Oferty należy do dnia r. do godz przesłać na adres Zamawiającego podany w punkcie SIWZ, lub składać osobiście (również przesyłki kurierskie) w siedzibie Zamawiającego podany w pkt SIWZ, biuro przepustek Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 i dodatkowo opatrzone napisem ZMIANA. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem WYCOFANIE. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego, podany w pkt SIWZ, bud 222, sala nr Otwarcie ofert jest jawne (art.86 upzp). Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która zastała złożona po terminie. Jednostka Wojskowa 1158 Str. 8/13

9 12. Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust. 1 pkt. 12 upzp) Zamawiający informuje, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny o którym mowa w art Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia Cena jednostkowa netto to cena ustalona za jednostkę towaru, której ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach (bez kwoty podatku VAT) Wartość netto to wartość towaru, którego dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości towaru) Stawka VAT w procentach (%) to stawka określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) dla poszczególnych towarów Wartość brutto to wartość sprzedaży towaru wraz z kwotą podatku VAT (suma wartości netto towaru i wartości podatku VAT) Cena zamówienia to cena ustalona poprzez zsumowanie wartości brutto poszczególnych pozycji w zadaniu. Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert Przy wyliczaniu poszczególnych wartości netto i brutto należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny Kwoty wartości netto i brutto zamówienia wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SIWZ). 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert (art.36 ust. 1 pkt. 13 upzp) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego w tabeli: LP = A + B gdzie KRYTERIUM RANGA (%) A B LP Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium czas dostawy/okres gwarancji Maksymalna liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę Jednostka Wojskowa 1158 Str. 9/13

10 13.2. Kryterium cena oferty C min A = x 100 x 90% =.. pkt. C b gdzie: C min najniższa cena brutto wśród złożonych ofert, C bad cena brutto oferty badanej. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów 90. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 90%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Części I-II Kryterium czas dostawy D max D b B = x 100 x 10% =.. pkt. D max D min gdzie: D max maksymalny dopuszczalny czas (termin) dostawy od chwili złożenia zamówienia, D max = 30 dni roboczych; D min minimalny dopuszczalny czas (termin) dostawy od chwili złożenia zamówienia, D min = 10 dni roboczych; D b czas (termin) dostawy w badanej ofercie; czas (termin) dostawy (D b ) musi być zawarty w granicach od 10 dni roboczych do 30 dni roboczych. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas (termin) dostawy = 10 dni otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 10 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 10%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin dostawy. W przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę w jego ofercie czas (termin) dostawy będzie dłuższy niż 30 dni roboczych, Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ odrzuci ofertę tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy; W przypadku gdy zaoferowany przez Wykonawcę w jego ofercie czas (termin) dostawy będzie krótszy niż 10 dni roboczych, Zamawiający do obliczeń przyjmie 10 dni roboczych. Części III Kryterium okres gwarancji G b - G min B = x 100 x 10% = pkt. G max - G min gdzie: G max maksymalny, dopuszczalny okres udzielonej gwarancji (G max = 24 m- cy) Jednostka Wojskowa 1158 Str. 10/13

11 G min minimalny, dopuszczalny okres udzielonej gwarancji (G min = 12 m-ce) G b okres udzielonej gwarancji określony w badanej ofercie. Wykonawca, który poda najdłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 10 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 10%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin dostawy. W przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie krótszy niż 12 miesięcy, Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez Wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie dłuższy niż 24 miesiące, Zamawiający do obliczeń przyjmie 24 miesiące Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art.36 ust. 1 pkt. 14 upzp) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznania ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację; Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w pkt na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń JW Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie zgodnie z postanowieniami art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zawarcia umowy, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą. Przez uchylenia się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w Jednostka Wojskowa 1158 Str. 11/13

12 wyznaczonym terminie do podpisania umowy Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 36 ust.1 pkt. 15 upzp). Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy (art. 36 ust. 1 pkt. 16 upzp) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) stanowiących integralną część specyfikacji Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w pkt. 13 SIWZ O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem Umowa zostanie zawarta przed upływem terminu związania ofertą z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji i danych zawartych w ofercie Na podstawie art. 144 ust. 1 upzp (Dz. U ) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli wystąpi co najmniej jedna z wymienionych niżej okoliczności: zmiana wielkości dostaw wynikająca z ważnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT; zmian numeru konta, adresu firmy; zmiana osób funkcyjnych Wszelkie zmiany niniejszej umowy, mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia ( art. 36 ust. 1 pkt. 17 upzp) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustaw Wszelkie informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Na podstawie art. 27, Środki ochrony prawnej wnosi się do Zamawiającego tylko w formie pisemnej. 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (art.36 ust.2 pkt.1 upzp) Część I Specjalistyczne narzędzia ręczne; Część II Drobne narzędzia ręczne; Jednostka Wojskowa 1158 Str. 12/13

13 Część III Narzędzia ręczne (samochodowe). 19. Podwykonawcy (art.36 ust.2 upzp) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający wymaga wskazania w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcom Wykonawca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będącymi następstwem działania Podwykonawcy, niedbalstwa, braku należytej staranności. 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art.36 ust.2 pkt. 3 upzp). Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 21. Adres poczty elektronicznej (art.36 ust.2 upzp). Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej w sprawie wyjaśnień do SIWZ oraz wniosków. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą poczty elektronicznej Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Formularz ofertowy Oświadczenie Wykonawcy Informacja o grupie kapitałowej Wzór umowy Formularz cenowy Zobowiązanie do udostępnienia zasobów Dowódca ZZLT i LŚB (-) mjr Andrzej POKŁADEK Jednostka Wojskowa 1158 Str. 13/13

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ AKCESORIÓW KRAWIECKICH, NOŻY I PĘDZLI 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 25 maja 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 07 kwietnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Zbigniew ROSIAK Łask, dnia 21 kwietnia 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Zbigniew ROSIAK Łask, dnia 20 kwietnia 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 4 marca 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku nr 10 łaźnia oraz strzelnicy pistoletowej i broni małokalibrowej Nr sprawy 30/ZO/2017

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Łask, dnia 5 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Łask, dnia 5 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Zbigniew ROSIAK Łask, dnia 5 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 06 kwietnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGI POCZTOWE 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA SERWIS URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Dnia 30 października 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Łask, dnia 19 stycznia 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Łask, dnia 19 stycznia 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Zbigniew ROSIAK Łask, dnia 19 stycznia 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA PRZEGLĄD KONSERWACJNY SPRĘŻAREK POWIETRZA 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Zbigniew ROSIAK Łask, dnia 23 stycznia 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 12 maja 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158

ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) z up. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Dnia 8 luty 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Łask, dnia 18 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Łask, dnia 18 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Zbigniew ROSIAK Łask, dnia 18 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 7 czerwca 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA SZKOLENIE Z ZAKRESU IT 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 20 marca 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

IV Wymagania stawiane wykonawcy Formularzu Ofertowym V. Termin i miejsce wykonania zamówienia

IV Wymagania stawiane wykonawcy Formularzu Ofertowym V. Termin i miejsce wykonania zamówienia CPV 39200000-4 opakowania jednorazowe przeznaczone do żywności 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych IV Wymagania stawiane wykonawcy: 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 28 stycznia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 21 lipca 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 09 marca 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Juchnowiec Kościelny, dnia 20.11.2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: dostawa wyposażenia internetowego studio telewizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., Dz.U. Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 29 sierpnia 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) z up. ppłk dypl. nawig. Krzysztof BIEŃ Łask, dnia 26 stycznia 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 DOWÓDCA (-) z up. ppłk dypl. nawig. Krzysztof BIEŃ Łask, dnia 27 stycznia 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 31 stycznia 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 14 marca 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 22 sierpnia 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 06 listopada 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) płk pil. Tomasz JATCZAK Łask, dnia 21 listopada 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) z up. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 28 marca 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO płk pil. Tomasz JATCZAK Dnia 09 kwietnia 2019 r. Nr sprawy 32BLT SZP.2612.13.2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ZATWIERDZAM DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO ZATWIERDZAM DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) z up. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Dnia 10 maja 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 30-04-2013 r. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/2018 Nazwa zadania: Dostawa opakowań jednorazowych przeznaczonych do żywności

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/2018 Nazwa zadania: Dostawa opakowań jednorazowych przeznaczonych do żywności Nowy Sącz, 09.02.2018r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/2018 Nazwa zadania: Dostawa opakowań jednorazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 12 stycznia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 23 luty 2016 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Łódź, dnia 23 luty 2016 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Łódź, dnia 23 luty 2016 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ŁDK.CWiPP.26.1.2016. Nazwa zadania: świadczenie usług poligraficznych przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 13 października 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej nr sprawy: ZP/025/2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 12 lutego 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 21 maja 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 29/ZO/2018

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 29/ZO/2018 OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 29/ZO/2018 ZAMAWIAJĄCY: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755 Fax: 261-398-813 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) wz. ppłk Robert BOGDANOWICZ Łask, dnia 10 października 2018 r. r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie.

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Znak sprawy: PN/BO/341/6/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Ilekroć w tekście są wymieniane artykuły ustawy, dotyczą one

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 4/ZO/2019

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 4/ZO/2019 OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 4/ZO/2019 ZAMAWIAJĄCY: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755 Fax: 261-398-813 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 10 października 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) z up. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 29 czerwca 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GZS.TI.3.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 1 77-100 Bytów Tel./fax 59 822-22-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej rok produkcji 2015r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Piotr WOJTCZYK Łask, dnia 25 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) z up. ppłk mgr inż. Marek MADEJA Łask, dnia 18 maja 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W SZCZAWNICY JABŁONCE

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W SZCZAWNICY JABŁONCE CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W SZCZAWNICY JABŁONCE 34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b tel./fax 18262-27-80 e-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl Nr regon 492048497 Nr konta:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych Nr sprawy: 38/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dom Pomocy Społecznej w Foluszu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawy nabiału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 19/ZO/2018

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 19/ZO/2018 OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 19/ZO/2018 ZAMAWIAJĄCY: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755 Fax: 261-398-813 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Łask, dnia 7 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Łask, dnia 7 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Zbigniew ROSIAK Łask, dnia 7 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) z up. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 09 lutego 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 15/ZO/2018

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 15/ZO/2018 OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 15/ZO/2018 ZAMAWIAJĄCY: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755 Fax: 261-398-813 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) z up. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 22 czerwca 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 28 lutego 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO I OSOBOWO- TOWAROWEGO DO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO PAŃSTWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 25-11-2013 r. Oznaczenie sprawy: OPS-ZP.321.33.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE. Nr referencyjny postępowania 4/ZO/2018. ZAMAWIAJĄCY: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Kawaleryjska 70, Białystok

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE. Nr referencyjny postępowania 4/ZO/2018. ZAMAWIAJĄCY: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Kawaleryjska 70, Białystok Białystok, 27.02.2018 r. OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 4/ZO/2018 ZAMAWIAJĄCY: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Zbigniew ROSIAK Łask, dnia 24 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 06 listopada 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 08/ZO/2018

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 08/ZO/2018 OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 08/ZO/2018 ZAMAWIAJĄCY: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755 Fax: 261-398-813 e-mail:

Bardziej szczegółowo