SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 20 marca 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA DOSTAWĘ NARZĘDZI

2 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 1.1 Zamawiającym jest: Adres korespondencyjny: Nazwa: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Adres: ul. 9-go Maja 95, Łask Siedziba Zamawiającego (adres dla przesyłek kurierskich i doręczeń osobistych): Nazwa: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Adres: Gucin 58a, Buczek (wjazd od m. Teodory) Strona internetowa: Numer telefonu: Numer faksu: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz do REGON: NIP: Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro - dostawa Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (upzp) oraz w sprawach nie uregulowanych przepisami Kodeksu cywilnego. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 11 części zgodnie z pkt 18. SIWZ Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane przez siebie części Ilość i asortyment zgodnie z formularzem cenowym załącznik nr 5a i 5b do SIWZ. 3.5.Narzędzia wyszczególnione w części 11 postepowania musza spełniać wymagania opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 8 do SIWZ. 3.6.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranej części. 3.7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 3.8. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. 3.9.Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot umowy był oznaczony w sposób umożliwiający identyfikację. Przedmiot umowy, którego identyfikacja nie będzie możliwa nie będzie przyjęty Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości i parametrów techniczno eksploatacyjnych, podczas przechowywania w warunkach magazynowych Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego na koszt wykonawcy dotyczy części 1-8. Pozostałe części 9-11, w terminie określonym od podpisania umowy na koszt wykonawcy O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego telefonicznie (osobę odpowiedzialną za odbiór przedmiotu 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 2/18

3 umowy) na minimum 2 dni (dwa) przed planowanym terminem dostawy W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SIWZ (Formularz cenowy do SIWZ) Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt Ilościowy odbiór przedmiotem zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego dostawy tj.: magazynie, który położony jest w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, Buczek, Gucin 58a w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach ), dotyczy części zamówienia nr 1 8, Ilościowy odbiór przedmiotem zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego dostawy tj.: magazynie, który położony jest w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, Łask, ul. 9-go Maja 95 w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach ), dotyczy części zamówienia nr 9, Przedmioty zamówienia nie posiadające opakowań producenta powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie transportu i rozładunku przeładunku Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika zamówień: , , , , , , , , Termin wykonania zamówienia. Od dnia podpisania umowy: 4.1.Dla części Nr 1-4, 6-8 od dnia podpisania umowy do dnia r. Termin dostawy.. dni od złożenia zamówienia. 4.2.Dla części Nr 5 od dnia podpisania umowy do dnia r. Termin dostawy.. dni od złożenia zamówienia 4.3.Dla części Nr 9 od dnia podpisania umowy do dnia r. Termin dostawy. dni od podpisania umowy 4.4.Dla części Nr 10 od dnia podpisania umowy do dnia r. 4.5.Dla części Nr 11 od dnia podpisania umowy do dnia r. Termin dostawy. dni od podpisania umowy. UWAGA!!! Ilość dni w terminie dostawy zostanie wpisana na podstawie złożonej oferty. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b upzp Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Posiadają zdolność techniczną lub zawodową: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 3/18

4 5.5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie: z postępowania, wyklucza się wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy składając ofertę: 6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do SIWZ; oświadczenie z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 5a i 5b do SIWZ; zobowiązanie podmiotu trzeciego załącznik nr 6 do SIWZ; zobowiązanie podwykonawcy załącznik nr 7 do SIWZ; potwierdzenie wpłaty wadium; pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca, w terminie 3 dni od zmieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże zmawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg załącznika nr 3 do SIWZ. 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 4/18

5 6.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt oraz dołącza do oferty zobowiązanie podwykonawcy załącznik nr 7 do SIWZ Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne): W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Oświadczenie o którym mowa w pkt składa każdy z wykonawców osobno. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 5/18

6 w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych (art. 8 ust. 3 upzp) przez składającego ofertę Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 upzp Postanowienia dotyczące składanych dokumentów Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania Pisemne zobowiązania oraz pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów załączników w celu uniknięcia błędów przy składaniu ofert. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem za zgodność z oryginałem Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania Jeżeli złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 6/18

7 a zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 7.1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, Zamawiający wymaga, aby pisma dotyczące uzupełnienia ofert oraz wyjaśnienia treści złożonych ofert były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 7.3.Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest: stanowisko: Sekcja Zamówień Publicznych tel. (+48) fax. (+48) uwagi: od poniedziałku do piątku w godz Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień, ofert oraz innych informacji przekazanych przez Pocztę Polską lub drogą elektroniczną lub za pomocą faksu jest: stanowisko: Kierownik Kancelarii Jawnej imię i nazwisko: Krystyna LESZCZYŃSKA tel. (+48) fax. (+48) uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. 7: Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień, ofert oraz innych informacji przekazanych osobiście lub przez firmę kurierską jest: stanowisko: Dyżurny biura przepustek tel. (+48) uwagi: od poniedziałku do soboty w godz. 6: Wymagania dotyczące wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN dla całości zamówienia lub: dla części 1 450,00 PLN; dla części 2 150,00 PLN; dla części 3 250,00 PLN; dla części 4 0,00 PLN; dla części 5 700,00 PLN; dla części 6 350,00 PLN, dla części 7 350,00 PLN, dla części 8 0,00 PLN, dla części 9 450,00 PLN; dla części 10 0,00 PLN; dla części ,00 PLN Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie wadium w różnej formie prawnej, wedle zasad podanych w ustawie Pzp (art. 45 ust. 6) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu powyższą kwotę należy wpłacić 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 7/18

8 przelewem na rachunek bankowy Jednostki Wojskowej 1158 nr z adnotacją: Wadium nr sprawy 27/PN/2018. Nr NIP (podać nr NIP Wykonawcy) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do r. do godz Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona Jeżeli wadium zostanie wpłacone z konta nie będącego własnością wykonawcy w ofercie należy wskazać konto do zwrotu wadium. 9. Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zm.) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 upzp) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym, w sposób zrozumiały, pismem czytelnym Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wskazane jest by pierwsza strona zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawca winien załączyć do składanej oferty dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 6.1. SIWZ Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: "Oferta na dostawę narzędzi.. Nie otwierać przed r. godz. 12: Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 8/18

9 Wzór adresowania koperty dla przesyłek dostarczanych: Pocztą Polską osobiście lub pocztą kurierską (nazwa/adres Wykonawcy) (nazwa/ adres Wykonawcy) 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Kancelaria Jawna ul. 9-go Maja Łask 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Kancelaria Jawna Gucin 58a Buczek (wjazd od m. Teodory) " Oferta na dostawę narzędzi, nr sprawy 27/PN/2018" Nie otwierać przed r. godz. 12:30 " Oferta na dostawę narzędzi, nr sprawy 27/PN/2018" Nie otwierać przed r. godz. 12: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wykonawcy muszą być podpisane przez wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy W przypadku gdy wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię wymaganego dokumentu kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie przez wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy do dnia r. do godz. 11:00 przesłać na adres zamawiającego podany w punkcie SIWZ, lub składać osobiście (również przesyłki kurierskie) w siedzibie zamawiającego podany w pkt SIWZ, biuro przepustek Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1 i dodatkowo opatrzone napisem ZMIANA. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem WYCOFANIE. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, podany w pkt SIWZ, bud 222, sala nr Otwarcie ofert jest jawne (art. 86 upzp). Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 9/18

10 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która zastała złożona po terminie bez otwierania. 12. Opis sposobu obliczenia ceny Zamawiający informuje, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny o którym mowa w art Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia Cena jednostkowa netto to cena ustalona za jednostkę towaru, której ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach (bez kwoty podatku VAT) Wartość netto to wartość towaru, którego dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości towaru) Stawka VAT w procentach (%) to stawka określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U ze zm.) dla poszczególnych towarów Wartość brutto to wartość sprzedaży towaru wraz z kwotą podatku VAT (suma wartości netto towaru i wartości podatku VAT) Cena zamówienia to cena ustalona poprzez zsumowanie wartości brutto poszczególnych pozycji w zadaniu. Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert Przy wyliczaniu poszczególnych wartości netto i brutto należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny Kwoty wartości netto i brutto zamówienia wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) oraz w formularzu cenowym (zał. nr 5 do SIWZ). 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego w tabeli: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 10/18

11 Część 1 8 A B LP Kryterium cena oferty : LP = A + B gdzie KRYTERIUM RANGA (%) Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium termin dostawy Maksymalna liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę cena oferowana minimalna brutto A = x 100 x 60% =.. pkt. cena badanej oferty brutto Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty Kryterium termin dostawy dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8: Zamawiający stawia warunek, iż termin dostawy dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 musi zawierać się w przedziale dni od dnia złożenia zamówienia. Liczba dni określona w poszczególnych ofertach zostanie przeliczona wg wzoru: G max -G b B = x 100 x 40% = pkt. G max -G min gdzie: G max maksymalny, dopuszczalny termin dostawy (G max = 60 dni) G min - minimalny, dopuszczalny termin dostawy (G min = 20 dni) G b termin dostawy określony w badanej ofercie Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin dostawy = 20 dni otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 40 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 40%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin dostawy. W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin dostawy będzie dłuższy niż 60 dni, zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin dostawy będzie krótszy niż 20 dni, zamawiający do obliczeń przyjmie 20 dni. Termin dostawy należy wpisać w formie cyfrowej w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 11/18

12 13.4.Kryterium termin dostawy dla części zamówienia nr 5: Zamawiający stawia warunek, iż termin dostawy dla części zamówienia nr 5 musi zawierać się w przedziale dni od dnia złożenia zamówienia. Liczba dni określona w poszczególnych ofertach zostanie przeliczona wg wzoru: G max -G b B = x 100 x 40% = pkt. G max -G min gdzie: Gmax maksymalny, dopuszczalny termin dostawy (Gmax = 160 dni) Gmin - minimalny, dopuszczalny termin dostawy (Gmin = 120 dni) Gb termin dostawy określony w badanej ofercie Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin dostawy = 120 dni otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 40 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 40%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin dostawy. W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin dostawy będzie dłuższy niż 160 dni, zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin dostawy będzie krótszy niż 120 dni, zamawiający do obliczeń przyjmie 120 dni. Część 9 Termin dostawy należy wpisać w formie cyfrowej w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ LP = A + B + C gdzie A B C LP KRYTERIUM RANGA (%) Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium termin dostawy Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium termin płatności Maksymalna liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę Kryterium cena oferty: cena oferowana minimalna brutto A = x 100 x 60% =.. pkt. cena badanej oferty brutto Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 12/18

13 13.6.Kryterium termin dostawy dla części zamówienia nr 9: Zamawiający stawia warunek, iż termin dostawy dla części zamówienia nr 9 musi zawierać się w przedziale 4 14 dni od dnia podpisania umowy. Liczba dni określona w poszczególnych ofertach zostanie przeliczona wg wzoru: G max -G b B = x 100 x 30% = pkt. G max -G min gdzie: Gmax maksymalny, dopuszczalny termin dostawy (Gmax = 14 dni) Gmin - minimalny, dopuszczalny termin dostawy (Gmin = 4 dni) Gb termin dostawy określony w badanej ofercie Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin dostawy = 4 dni otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 30 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 30%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin dostawy. W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin dostawy będzie dłuższy niż 14 dni, zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin dostawy będzie krótszy niż 4 dni, zamawiający do obliczeń przyjmie 4 dni. Termin dostawy należy wpisać w formie cyfrowej w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ Kryterium termin płatności dla część zamówienia nr 9 Zamawiający informuje, że termin płatności musi się mieścić w przedziale od 14 do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury. Termin płatności obliczany będzie następująco: D b - D min B = x 100 x 10% =. pkt. D max - D min gdzie: D max maksymalny termin płatności( D max = 30 dni) D min - minimalny, termin płatności (D min = 14 dni) D b termin płatności określony w badanej ofercie Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy termin płatności = 30 dni otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 10 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 10%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin dostawy W przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę w jego ofercie termin płatności będzie krótszy niż 14 dni, Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez Wykonawcę w jego ofercie termin płatności będzie dłuższy niż 30 dni, Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Wartość terminu płatności należy wpisać w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 13/18

14 Część 10 A C LP 13.8.Kryterium cena oferty: LP = A + B + C gdzie KRYTERIUM RANGA (%) Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji Maksymalna liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę cena oferowana minimalna brutto A = x 100 x 60% =.. pkt. cena badanej oferty brutto Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty Kryterium okres gwarancji: Zamawiający stawia warunek, iż wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. Liczba miesięcy określona w poszczególnych ofertach zostanie przeliczona wg wzoru: G b G min C = x 100 x 40% = pkt. G max -G min gdzie: G max maksymalny dopuszczalny okres udzielonej gwarancji (G max = 48m-cy) G min minimalny dopuszczalny okres udzielonej gwarancji (G min = 24 m-ce) G b okres udzielonej gwarancji określony w badanej ofercie Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji = 48 miesięcy otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 40 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 40%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin dostawy. W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie dłuższy niż 48 miesięcy, zamawiający do obliczeń przyjmie 48 miesięcy. Oferowany okres gwarancji należy wpisać w formie cyfrowej w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ. 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 14/

15 Część 11 LP = A + B gdzie A B LP KRYTERIUM RANGA (%) Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium termin dostawy Maksymalna liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę Kryterium cena oferty: cena oferowana minimalna brutto A = x 100 x 60% =.. pkt. cena badanej oferty brutto Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty Kryterium termin dostawy dla części zamówienia nr 11: Zamawiający stawia warunek, iż termin dostawy dla części zamówienia nr 9 musi zawierać się w przedziale 7 21 dni od dnia podpisania umowy. Liczba dni określona w poszczególnych ofertach zostanie przeliczona wg wzoru: G max -G b B = x 100 x 40% = pkt. G max -G min gdzie: Gmax maksymalny, dopuszczalny termin dostawy (Gmax = 21 dni) Gmin - minimalny, dopuszczalny termin dostawy (Gmin = 7 dni) Gb termin dostawy określony w badanej ofercie Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin dostawy = 7 dni otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 40 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 40%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin dostawy. W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin dostawy będzie dłuższy niż 21 dni, zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie termin dostawy będzie krótszy niż 7 dni, zamawiający do obliczeń przyjmie 7 dni. Termin dostawy należy wpisać w formie cyfrowej w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 15/18

16 uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą na piśmie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Przez uchylenia się od zawarcia umowy zamawiający rozumie dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy Zamawiający preferuje zawarcie umowy na odległość. Umowa zostanie zawarta w następujący sposób: zamawiający przesyła do wykonawcy umowę w formie elektronicznej; wykonawca sprawdza poprawność zawartych w umowie danych, parafuje każdą stronę, składa odręczny podpis, pieczęć i wysyła do zamawiającego; umowa zostaje podpisana i zarejestrowana przez zamawiającego wówczas umowa nabiera mocy prawnej; zamawiający informuje o powyższym fakcie wykonawcę drogą elektroniczną i odsyła trzeci egzemplarz umowy do wykonawcy Zamawiający zawiadomi faksem lub poczta elektroniczną wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 16/18

17 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustaw Wszelkie informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI upzp. 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 18.1.Część 1 Różne narzędzia ręczne - specjalne; 18.2.Część 2 Różne narzędzia ręczne; 18.3.Część 3 Pilniki lub tarniki, śrubokręty; 18.4.Część 4 Skrzynki narzędziowe, zestawy narzędziowe, uchwyty do narzędzi; 18.5.Część 5 Narzędzia obsługowe układu paliwowego; 18.6.Część 6 Końcówki śrubokrętów Część 7 Różne narzędzia elektromechaniczne; 18.8.Część 8 Klucz dynamometryczny TCI 1600; 18.9.Część 9 Narzędzia ogólne infrastruktury; Część 10 Narzędzia rusznikarza; Część 11 Narzędzia do warsztatu samochodowego. 19. Podwykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający wymaga wskazania w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom Wykonawca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będącymi następstwem działania podwykonawcy, niedbalstwa, braku należytej staranności. 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 21. Adres poczty elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej w sprawie wyjaśnień do SIWZ oraz wniosków. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 23. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 3 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wzór umowy Załącznik nr 5a Formularz cenowy, część 1-8 Załącznik nr 5b Formularz cenowy, część Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 17/18

18 Załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego Załącznik nr 7 Zobowiązanie podwykonawcy Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 18/18

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ AKCESORIÓW KRAWIECKICH, NOŻY I PĘDZLI 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa:

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158

ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) z up. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Dnia 8 luty 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku nr 10 łaźnia oraz strzelnicy pistoletowej i broni małokalibrowej Nr sprawy 30/ZO/2017

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 25 maja 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 17 marca 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGI POCZTOWE 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) płk pil. Tomasz JATCZAK Łask, dnia 21 listopada 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 29 sierpnia 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) z up. ppłk dypl. nawig. Krzysztof BIEŃ Łask, dnia 26 stycznia 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 31 stycznia 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA SERWIS URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 12 lutego 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA PRZEGLĄD KONSERWACJNY SPRĘŻAREK POWIETRZA 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 DOWÓDCA (-) z up. ppłk dypl. nawig. Krzysztof BIEŃ Łask, dnia 27 stycznia 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 21 lipca 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 4 marca 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO płk pil. Tomasz JATCZAK Dnia 09 kwietnia 2019 r. Nr sprawy 32BLT SZP.2612.13.2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 22 sierpnia 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) wz. ppłk Robert BOGDANOWICZ Łask, dnia 10 października 2018 r. r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 07 kwietnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) z up. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 28 marca 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 09 marca 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Zbigniew ROSIAK Łask, dnia 20 kwietnia 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ZATWIERDZAM DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO ZATWIERDZAM DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) z up. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Dnia 10 maja 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Zbigniew ROSIAK Łask, dnia 21 kwietnia 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) z up. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 29 czerwca 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA SZKOLENIE Z ZAKRESU IT 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 21 maja 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) z up. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 22 czerwca 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej nr sprawy: ZP/025/2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 10 października 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Łask, dnia 5 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Łask, dnia 5 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Zbigniew ROSIAK Łask, dnia 5 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 28 lutego 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) z up. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 09 lutego 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 13 października 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 06 kwietnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 7 czerwca 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) z up. ppłk mgr inż. Marek MADEJA Łask, dnia 18 maja 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Dnia 30 października 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) w/z ppłk Krzysztof BIEŃ Dnia 12 lutego 2019 r. Nr sprawy 32BLT SZP.2612.6.2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Łask, dnia 19 stycznia 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Łask, dnia 19 stycznia 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Zbigniew ROSIAK Łask, dnia 19 stycznia 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Dnia 2 marca 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 12 maja 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Juchnowiec Kościelny, dnia 20.11.2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: dostawa wyposażenia internetowego studio telewizyjnego

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Łask, dnia 18 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Łask, dnia 18 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Zbigniew ROSIAK Łask, dnia 18 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

IV Wymagania stawiane wykonawcy Formularzu Ofertowym V. Termin i miejsce wykonania zamówienia

IV Wymagania stawiane wykonawcy Formularzu Ofertowym V. Termin i miejsce wykonania zamówienia CPV 39200000-4 opakowania jednorazowe przeznaczone do żywności 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych IV Wymagania stawiane wykonawcy: 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) z u. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 28 października 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Zbigniew ROSIAK Łask, dnia 23 stycznia 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 31 października 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Data zatwierdzenia 28 czerwca 2018 r. Numer procedury przetargowej ZP 5/2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę do Zakładu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) wz. ppłk Krzysztof BIEŃ Dnia 14 maja 2019 r. 32BLT SZP.2612.19.2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: PZP/ZP/26/2017/CNK/MSt Warszawa, dnia 22 września 2017 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DOSTAWA OPROGRAMOWANA DO PROCESU REALIZACJI I KOORDYNACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 30-04-2013 r. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP / 5 / 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA Doposażenie placu zabaw W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art.69-73 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego typu kombivan

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego typu kombivan Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego typu kombivan I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 21 lipca 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 27 listopada 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (oznaczane dalej jako ZAPROSZENIE)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (oznaczane dalej jako ZAPROSZENIE) znak sprawy: IFE.1.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (oznaczane dalej jako ZAPROSZENIE) w postępowaniu o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103 etap I I. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 28 stycznia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) z up. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 23 czerwca 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych Nr sprawy: 38/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 23 luty 2016 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Łódź, dnia 23 luty 2016 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Łódź, dnia 23 luty 2016 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ŁDK.CWiPP.26.1.2016. Nazwa zadania: świadczenie usług poligraficznych przygotowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W SZCZAWNICY JABŁONCE

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W SZCZAWNICY JABŁONCE CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W SZCZAWNICY JABŁONCE 34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b tel./fax 18262-27-80 e-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl Nr regon 492048497 Nr konta:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) zu. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 06 listopada 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (-) p.o. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 28 września 2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., Dz.U. Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy ZS/VI/320/421/17 Zamawiający: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku Postępowanie prowadzone w trybie: Przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Data zatwierdzenia, 11.10.2016 r. Numer procedury przetargowej ZP 17/2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę do Zakładu Opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 29/ZO/2018

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 29/ZO/2018 OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 29/ZO/2018 ZAMAWIAJĄCY: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755 Fax: 261-398-813 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/2018 Nazwa zadania: Dostawa opakowań jednorazowych przeznaczonych do żywności

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/2018 Nazwa zadania: Dostawa opakowań jednorazowych przeznaczonych do żywności Nowy Sącz, 09.02.2018r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/2018 Nazwa zadania: Dostawa opakowań jednorazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. na dostawę sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. na dostawę sprzętu komputerowego Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie będzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie.

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Znak sprawy: PN/BO/341/6/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Ilekroć w tekście są wymieniane artykuły ustawy, dotyczą one

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1158 (-) z u. ppłk mgr inż. Robert GURZĘDA Łask, dnia 15 grudnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 4/ZO/2019

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 4/ZO/2019 OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 4/ZO/2019 ZAMAWIAJĄCY: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755 Fax: 261-398-813 e-mail:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. Oznaczenie sprawy: Nr 6/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługę w zakresie: projekt techniczny gromadzenia solanki w wyrobiskach dołowych Kopalni Soli Siedlec Moszczenica. 1. Nazwa oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo