Rozdział I. Statut w sektorze finansów publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I. Statut w sektorze finansów publicznych"

Transkrypt

1 Ewa Sławińska-Tomtała Rozdział I. Statut w sektorze finansów publicznych 1. Wstęp Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN statut to zbiór przepisów określających strukturę, zadania i sposób działania instytucji lub organizacji 1 i taka funkcja statutu jest w zasadzie jednolita dla wszystkich tego typu dokumentów. Jednakże w zależności od tego, czy podmiot należy do sfery prawa publicznego, czy też prywatnego wymagania co do formy i treści poszczególnych rodzajów statutów będą określone każdorazowo przez inne przepisy. Różnice pomiędzy zawartością statutów można także zaobserwować w samym sektorze publicznym, np. pomiędzy sektorem rządowym a samorządowym. Zakres pojęciowy sektora publicznego (sektora finansów publicznych) w świetle przepisów o finansach publicznych został od 2001 r. rozszerzony i określony poprzez wyliczenie kategorii podmiotów wchodzących w jego skład 2. W sektorze publicznym na podstawie statutów działają np. wszelkie urzędy centralne i terenowe administracji rządowej (nie mylić z organami administracji), urzędy JST oraz agencje, fundusze i inne instytucje publiczne. Statut w sektorze publicznym może podlegać zatwierdzeniu przez organ władzy publicznej poprzez wydanie odpowiedniego aktu normatywnego lub odpowiednich uchwał (np. w JST). Ogólnie przyjmuje się, że głównym zadaniem statutu jest przede wszystkim określenie wewnętrznej organizacji danego podmiotu. Ponieważ w sektorze publicznym statut jest najczęściej aktem pochodnym od innych aktów normatywnych, musi on być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami. Założenia tego nie należy rozumieć jako koniecz- 1 (dostęp: r.). 2 E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2003, s

2 Część I. Dokumentacja z zakresu organizacji i kontroli zarządczej ność powielania w statutach zapisów ustawowych, wręcz przeciwnie zasadą powinno być tworzenie w statucie rozwiązań uzupełniających i rozwijających zapisy powszechnie obowiązujące, powtórzenia tekstu ustawy zaś powinny być dopuszczone jedynie wyjątkowo, gdy jest to absolutnie niezbędne. Dobry statut powinien być napisany logicznie, przejrzyście, w miarę prosto, ułatwiając zrozumienie zakresu i formy funkcjonowania. Jeśli statut będzie nieprecyzyjny lub niezgodny z prawem, mogą pojawić się problemy w codziennej pracy organizacji. Wszelkie działania, prowadzone przez jednostkę, muszą być zgodne ze statutem (muszą z niego wynikać) i nie mogą mu zaprzeczać. 2. Statut na przykładzie gminy Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 SamGminU uchwalenie statutu gminy należy do wyłącznej kompetencji jej organu stanowiącego, czyli rady gminy. Jednak w związku z art. 3 ust. 2 SamGminU, w przypadku największych gmin (powyżej mieszkańców), uchwalenie statutu wymaga uzgodnienia z prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. W SamGminU nie wskazano żadnego specjalnego trybu podejmowania uchwały w sprawie statutu gminy, zatem obowiązują ogólne zasady zawarte w art. 14 SamGminU. Oznacza to, że statut jest przyjmowany zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady i jest to głosowanie jawne. Opublikowany w wojewódzkim dzienniku urzędowym statut (art. 22 ust. 2 SamGminU) wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Statut jest aktem prawa miejscowego, uchwalanym na czas nieokreślony. W statucie gminy uregulowane powinny być m.in.: 1) zagadnienia ustrojowo-organizacyjne (ustrój gminy) łączące się m.in. z organizacją wewnętrzną gminy i trybem pracy organów gminy, przy czym należy zauważyć, że o ustroju gminy stanowi więcej aktów prawnych (np. Konst, SamGminU), 2) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej (art. 5 ust. 3 SamGminU), 3) zasady dostępu do związanych z działalnością tej jednostki dokumentów (art. 11b ust. 3 SamGminU), 4) zasady i tryb działania komisji rewizyjnej (art. 18a ust. 5 SamGminU), 5) organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy (art. 22 ust. 1 SamGminU), 6) zasady działania klubów radnych (art. 23 ust. 2 SamGminU), 7) zasady udziału przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady gminy (art. 37a SamGminU), 8) zakres zarządzania mieniem komunalnym i korzystania z niego oraz rozporządzania dochodami z tego źródła przez jednostki pomocnicze gminy oraz tzw. jednostki niższego rzędu, jak również zakres czynności dokonywanych przez jednostki pomocnicze gminy oraz jednostki niższego rzędu w zakresie przysługującego im mienia (art. 48 ust. 1 i 1a SamGminU), 9) uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy (art. 51 ust. 3 SamGminU). 4

3 Rozdział I. Statut w sektorze finansów publicznych Przy projektowaniu statutu gminy warto przeanalizować orzecznictwo SA, a także wyroki TK odnoszące się do zapisów w statutach gminnych. Wskazać należy, iż w doktrynie pojawiła się wątpliwość dotycząca zakresu zagadnień mogących stanowić materię statutową. Przede wszystkim nie do końca jasne jest, czy w statucie gminy mogą znaleźć się wyłącznie te kwestie, które mają odrębną szczegółową podstawę prawną w ustawie, czy też organ stanowiący może zawierać w tym akcie prawa miejscowego wszystkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem danej gminy, jeśli nie naruszają one przepisów prawa powszechnie obowiązującego 3. Konstytucja w art. 169 ust. 4 stwierdza, że JST określają w granicach ustaw swój ustrój wewnętrzny, zatem statut gminy jest to akt pochodny i uzupełniający względem przepisów SamGminU. Na podstawie orzecznictwa należy przyjąć następujące założenia dla statutu gminy: 1) nie powinien zawierać postanowień sprzecznych z ustawą, 2) jego postanowienia nie mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z przepisami, 3) nie może wykraczać poza przepisy SamGminU, np. nie powinien powtarzać jej zapisów ustawowych, 4) nie mogą ograniczać sfery wolności i praw obywatelskich oraz uprawnień jednostek wynikających z przepisów prawa cywilnego i innych jego działów, 5) może określać ustrój gminy, jej zadania oraz sposoby procedowania tylko w takim zakresie, w jakim nie przesądzają tego przepisy wyższego rzędu, 6) nie może ustanawiać odmiennych wymagań co do zdolności uchwałodawczej organów gminy (quorum) lub prawomocności ich uchwał (większość) niż określone w przepisach SamGminU bądź w przepisach szczególnych, przez które należy rozumieć inne przepisy rangi ustawowej. Orzecznictwo Statut gminy jest aktem prawnym o charakterze normatywnym. Postanowienia statutu są prawem, którego naruszenie przez uchwałę organu gminy uzasadnia stwierdzenie jej nieważności (wyr. WSA w Poznaniu z r., III SA/Po 696/07, Legalis). 3. Przykład statutu gminy Rozdział I Postanowienia ogólne Ilekroć w Statucie mowa jest o: 1) Gminie należy przez to rozumieć... ; 2) Radzie należy przez to rozumieć... ; 3) radnym należy przez to rozumieć... ; 1 3 Dolnicki Bogdan (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa

4 Część I. Dokumentacja z zakresu organizacji i kontroli zarządczej 4) Przewodniczącym Rady należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy... ; 5) wójcie należy przez to rozumieć Wójta Gminy...; 6) urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Gminy w...; 7) Skarbniku należy przez to rozumieć... ; 8) Statucie należy przez to rozumieć Statut Gminy...; 9) ustawie o samorządzie gminnym należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz ze zm.). Rozdział II Ustrój Gminy 2 1. Gmina... jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 2. Siedzibą władz gminy jest Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni... Granice gminy zaznaczone są na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do statutu. 4. Herbem gminy jest Barwami gminy są Wzór herbu i barw gminy stanowi załącznik nr 1 do statutu. 7. Zasady i warunki używania herbu i barw gminy określi odrębna uchwała W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi. 2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 2 do statutu Rada uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej. 2. Statut gminnej jednostki organizacyjnej określa między innymi nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem Zadania publiczne gminy mogą być realizowane w drodze współdziałania międzygminnego lub z jednostkami samorządu terytorialnego. 2. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Rada może podjąć uchwałę o utworzeniu lub przystąpieniu do związku komunalnego (międzygminnego) lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 3. Gmina może zawrzeć porozumienie komunalne z inną gminą w celu powierzenia jednej z nich, określonych przez nie zadań publicznych. 6

5 Rozdział I. Statut w sektorze finansów publicznych 1. Organami gminy są: 1) Rada Gminy; 2) Wójt. Rozdział III Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy 6 2. Organem wykonawczym gminy jest wójt, który wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. 2. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa rozdział VI statutu Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego określa ustawa. 4. Rada kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną. 5. Rada może zlecić komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym. 6. Regulamin pracy komisji rewizyjnej określa załącznik do statutu. 7. Rada określa organizację wewnętrzną rady oraz kierunki rozwoju gminy. 8. Rada uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej Rada składa się z... radnych wybranych przez mieszkańców gminy w głosowaniu powszechnym na okres 4 lat, licząc od dnia wyborów. 2. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i... wiceprzewodniczących w głosowaniu... (jawnym lub tajnym), bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek... ustawowego składu rady w trybie określonym w ust Funkcji określonych w ust. 2 nie można łączyć z członkostwem w komisji rewizyjnej. 5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu... miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. 7

6 Część I. Dokumentacja z zakresu organizacji i kontroli zarządczej Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż Przewodniczący rady: 1) zwołuje sesje Rady; 2) przewodniczy obradom; 3) sprawuje policję sesyjną; 4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał; 5)... ; 6) Sesje rady są jawne. 4. Rada może postanowić o wyłączeniu jawności, jeżeli wynika to z przepisów ustawowych. 11 Organizację wewnętrzną, tryb pracy Rady oraz tryb przygotowania sesji i sposób jej prowadzenia określa regulamin rady stanowiący załącznik 3 do statutu Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, jeśli ustawy nie stanowią inaczej. 2. Ponadto do wyłącznej właściwości Rady należy: 1)...; 2)...; 3)...; 3. Rada ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. 4. Liczbę członków komisji, ich skład osobowy oraz szczegółowy zakres działania Rada określa w odrębnej uchwale. 5. Rada może decydować o łączeniu lub podziale komisji problemowych lub o utworzeniu komisji doraźnych. 13 Wykaz radnych stanowi załącznik nr 4 do statutu. 14 Obsługę techniczno-organizacyjną rady, komisji oraz radnych zapewnia Wójt uczestniczy w sesjach Rady. 2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa. 3. Wójt przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w terminie 7 dni od ich podjęcia. 4. Rada ustala wysokość wynagrodzenia Wójta. 5. Wójt ustala wysokość wynagrodzenia sekretarza Gminy i skarbnika. 6. Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę. 7. Wójt określa zakres zadań swojego zastępcy. 8. Wójt działa pod kontrolą Rady, której składa sprawozdanie ze swojej działalności. 8

7 Rozdział I. Statut w sektorze finansów publicznych Rozdział IV Zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Radni mogą tworzyć kluby radnych. 2. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej...radnych. 3. Radny może należeć do jednego klubu. 4. Kluby radnych mogą posiadać własne regulaminy. Nie mogą być one sprzeczne ze Statutem. 5. Działalność klubu radnych nie może być finansowana z budżetu Gminy, z zastrzeżeniem ust Kluby radnych mogą występować do Wójta o nieodpłatne udostępnienie im pomieszczeń w celu odbywania spotkań i dyżurów. 7. Stanowisko klubu radnych może być przedstawiane na sesji rady przez jego przedstawiciela. Rozdział V Jednostki pomocnicze gminy zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia Jednostkami pomocniczymi gminy są: Jednostki pomocnicze tworzone, łączone, dzielone oraz znoszone są na podstawie uchwały Rady podjętej z inicjatywy... (rady po uzyskaniu opinii mieszkańców danego obszaru, mieszkańców). 3. Jednostki pomocnicze mają własne organy uchwałodawcze (stanowiące i kontrolne) i wykonawcze Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami. 2. Organizację, zakres i zasady działania jednostek pomocniczych określają odrębne statuty uchwalone przez Radę. 3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: 1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej; 2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej; 3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej; 4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji; 5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej. 4. Rada w uchwale budżetowej na dany rok może wydzielić środki dla jednostek pomocniczych. 5. Dochody jednostek pomocniczych pochodzą z Podział środków jest zgodny z obowiązującą klasyfikacją budżetową. 19 Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych, o których mowa w 4 ust. 1, sprawuje.... 9

8 Część I. Dokumentacja z zakresu organizacji i kontroli zarządczej W gminie utworzono Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik 5 do statutu. Rozdział VI Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy udostępniane są: 1) na stronach Biuletynu Informacji Publicznej; 2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego; 3) do wglądu w siedzibie organów gminy. 2. Informacje o terminach sesji Rady i posiedzeń Komisji dostępne są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Osoba, która chce skorzystać z dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, składa w tej sprawie wniosek na piśmie do Wójta, informując, do jakich dokumentów chce mieć wgląd. 2. Wójt w terminie nie dłuższym niż 14 dni zawiadamia na piśmie osobę wnioskującą o terminie, miejscu i sposobie wglądu do dokumentów lub odmawia dostępu do dokumentów, podając przyczynę odmowy. Ograniczenia jawności mogą wynikać jedynie z ustaw. 3. Dokumenty mogą być udostępniane wyłącznie w budynku urzędu w obecności upoważnionego przez burmistrza pracownika urzędu. Rozdział VII Zasady i tryb działania Komisji rewizyjnej Komisja składa się z: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie określonej odrębną uchwałą. 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada nie później niż na trzeciej sesji nowej kadencji Rady. 3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna Pracę Komisji organizuje i prowadzi jej obrady Przewodniczący Komisji. 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać lub istnieje konflikt interesów. 10

9 Rozdział I. Statut w sektorze finansów publicznych 2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz poszczególnych członków decyduje Komisja. 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada. 4. Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb. 2. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenia: 1) Radnych niebędących członkami Komisji Rewizyjnej; 2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji w charakterze biegłych lub ekspertów. 3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie Komisji Komisja Rewizyjna może rozpocząć obrady w obecności co najmniej połowy jej składu osobowego. 2. Komisja Rewizyjna przyjmuje swoje opinie i wnioski w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji. 3. W sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających taką wiedzę w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji. 4. W przypadku, gdy skorzystanie z form określonych w ust. 3 wymaga zawarcia umowy i wydatkowania środków finansowych, Przewodniczący Komisji przedstawia sprawę Przewodniczącemu Rady Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie 14 dni przed pierwszą sesją w danym roku, z zastrzeżeniem ust Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej: 1) terminy odbywania posiedzeń; 2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej. 3. Do przedłożonego planu pracy Komisji Rada może wnieść zmiany. 4. Komisja może przystąpić do wykonywania kontroli po zatwierdzeniu planu pracy. 5. Komisja Rady nowej kadencji przedkłada plan pracy w terminie 2 miesięcy od dnia jej powołania Komisja składa Radzie na pierwszej sesji w danym roku kalendarzowym roczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni, a w roku upływu kadencji nie później niż na ostatniej sesji kończącej się kadencji Rady. 2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności: 1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli; 2) wykaz istotnych nieprawidłowości; 11

10 Część I. Dokumentacja z zakresu organizacji i kontroli zarządczej 3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję; 4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli. 30 Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli gospodarki finansowej i wykonywania budżetu gminy pod względem: 1) legalności; 2) gospodarności; 3) rzetelności; 4) celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. 2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej. 3. Komisja Rewizyjna może wnioskować do Rady o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub przez inne organy kontroli Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 3. Jako dowód mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 2. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu zarówno upoważnienia, o których mowa w ust. 1, oraz dowody tożsamości, jak i dokonać wpisu w książce kontroli. 3. Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności: 1) zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli; 2) przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli; 3) umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny, obejmujący: 1) podstawę prawną kontroli; 12

11 Rozdział I. Statut w sektorze finansów publicznych 2) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu; 3) skład zespołu kontrolującego; 4) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych; 5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą; 6) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu; 7) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu; 8) wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole; 9) datę i miejsce podpisania protokołu; 10) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub adnotację o odmowie podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanego podmiotu. 2. Protokół z kontroli podpisuje przewodniczący zespołu kontrolnego. 3. Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: Wójt, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz kierownik kontrolowanego podmiotu. 4. Kontrolujący może wnieść zdanie odrębne do protokołu. W takim przypadku podpisuje protokół, załączając do niego pisemnie zdanie odrębne. 5. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, na wniosek przewodniczącego zespołu kontrolnego, niezwłocznie zawiadamia o tym Wójta. 6. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć Komisji swoje opinie i wyjaśnienia dotyczące ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania. Opinie, wyjaśnienia kontrolowanego podmiotu przekazywane są Przewodniczącemu Rady. 7. Na podstawie protokołu z kontroli i uwagi oraz wyjaśnień kontrolowanego Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie z kontroli. Sprawozdanie to w szczególności stwierdza wykonanie lub niewykonanie przez kontrolowanego zaleceń pokontrolnych, określonych w protokole z kontroli. Protokół Komisji Rewizyjnej z posiedzenia, którego przedmiotem są ustalenia pokontrolne, podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu, a w przypadku odmowy podpisania przez członka Komisji protokołu zamieszcza się w protokole adnotację o odmowie. 8. W przypadkach określonych w ustawie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub przewodniczący zespołu kontrolnego, za zgodą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, mogą podjąć decyzję o wyłączeniu jawności posiedzenia odpowiednio Komisji Rewizyjnej lub zespołu kontrolnego Przewodniczący Komisji przedstawia na najbliższej sesji Rady sprawozdanie z kontroli wraz z ewentualną opinią i wyjaśnieniami bądź zdaniem odrębnym kierownika kontrolowanego podmiotu. Rozdział VIII Pracownicy samorządowi Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie: 1) wyboru wójt; 13

12 Część I. Dokumentacja z zakresu organizacji i kontroli zarządczej 2) powołania zastępcy wójta, skarbnik gminy; 3) umowy o pracę pozostali pracownicy. 2. Sekretarz gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu oraz organizuje pracę urzędu. Prowadzi sprawy gminy powierzone przez Wójta. 3. Skarbnik gminy wykonuje funkcję głównego księgowego budżetu. 4. Szczegółowe zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu. P o d s t a w a p r a w n a: a r t. 3 u s t. 2, a r t. 5 u s t. 3, a r t. 1 1 b u s t. 3, a r t. 1 4, 1 8 u s t. 2 p k t 1, a r t. 1 8 a u s t. 5, a r t. 2 2 u s t. 1 i 2, a r t. 2 3 u s t. 2, a r t. 3 7 a, 4 8 u s t. 1 i 1 a, a r t. 5 1 u s t. 3 S a m G m i n U, a r t u s t. 4 K o n s t. 14

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ Załącznik Nr 6 do Statutu Gminy Uchwała Nr X/68/03 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 17.09.2003r. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. l Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej 81 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą Załącznik nr 6 Do Statutu Gminy Nowe Miasto Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej 1 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Z-cy przewodniczącego, oraz pozostałych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

Rozdział 6. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej Rozdział 6. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 82. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Radę, w tym z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 1 Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stawiguda określa zasady i tryb działania Komisji. 2 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Świlcza ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA I. Zadania Komisji 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza, zwana dalej Komisją, jest stałym organem

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

STATUT GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE STATUT GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Statut określa: 1) ustrój Gminy Wielopole Skrzyńskie, 2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy

Bardziej szczegółowo

Komisje Rady. Statut Gminy Tarnów wyciąg Komisje Rady Gminy Tarnów

Komisje Rady. Statut Gminy Tarnów wyciąg Komisje Rady Gminy Tarnów Komisje Rady 32. Do pomocy w wykonywaniu swych zadań Rada powołuje Komisje stałe i doraźne. Komisje podlegają Radzie. 33. 1. Stałymi Komisjami Rady Gminy są: - Komisja Rewizyjna, - Komisja Budżetu, Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rady Nadzorczej JSM

Regulamin Komisji Rady Nadzorczej JSM Regulamin Komisji Rady Nadzorczej JSM 1 1. Rada Nadzorcza Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej siedzibą w Jaśle zwana dalej Radą, może powoływać stałe i doraźne Komisje Rady do określonych zadań, ustalając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NAWOJOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NAWOJOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK Nr 3 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NAWOJOWA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nawojowa, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i tryb działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Rawicz Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Rawicz zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Czechowice-Dziedzice REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Statut w sektorze finansów publicznych

Rozdział I. Statut w sektorze finansów publicznych Piotr Walczak Rozdział I. Statut w sektorze finansów publicznych 1. Wprowadzenie Statut jest jednym z najważniejszych dokumentów określających pozycję ustrojową danego podmiotu sektora finansów publicznych.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne

STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/10/2003 Rady Gminy Wicko z dnia 11 lutego 2003 r. STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne 1. 1. Statut stanowi o ustroju Gminy Wicko. 2. Ilekroć w Statucie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINY TOSZEK

S T A T U T GMINY TOSZEK S T A T U T GMINY TOSZEK Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1), art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1) i art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINY TARNOWSKIE GÓRY

S T A T U T GMINY TARNOWSKIE GÓRY Załącznik do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2 lutego 2011r. S T A T U T GMINY TARNOWSKIE GÓRY 1 STATUT GMINY TARNOWSKIE GÓRY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Statut

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/52/2011 RADY GMINY BORÓW. z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kurczów

UCHWAŁA NR VII/52/2011 RADY GMINY BORÓW. z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kurczów UCHWAŁA NR VII/52/2011 RADY GMINY BORÓW z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kurczów Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 1 i 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA BASZKÓW. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SOŁECTWA BASZKÓW. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE UCHWAŁA nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie: uchwalenia statutu Sołectwa Baszków. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/508/2018 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowy Targ.

UCHWAŁA NR LIII/508/2018 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowy Targ. UCHWAŁA NR LIII/508/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowy Targ. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów. Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

UCHWAŁA NR. IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów. Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie PROJEKT UCHWAŁA NR IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Siedlisko REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO 1. Komisja Rewizyjna zwana dalej komisją, jest organem Rady Gminy powoływanym do przeprowadzenia kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/371/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2006 r.

Uchwała Nr XXXVIII/371/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2006 r. Uchwała Nr XXXVIII/371/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Tarnów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/385/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2010 r. 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA SIANOŻĘTY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SOŁECTWA SIANOŻĘTY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/100/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 17 marca 2004 r. STATUT SOŁECTWA SIANOŻĘTY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogół mieszkańców wsi Bagicz, Olszyna, Sianożęty tworzy

Bardziej szczegółowo

STATUT MIASTA ŻYWCA. (tekst ujednolicony) CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIASTA ŻYWCA. (tekst ujednolicony) CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Poniższy tekst ujednolicony opracowano na postawie: 1) uchwały Nr IX/84/2003 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Żywca; 2) uchwały Nr LXIV/557/2006 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/31/2003 Rady Gminy w K ę s o w i e z dnia 17 kwietnia 2003 roku

UCHWAŁA Nr VI/31/2003 Rady Gminy w K ę s o w i e z dnia 17 kwietnia 2003 roku UCHWAŁA Nr VI/31/2003 Rady Gminy w K ę s o w i e z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO.

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 5 do Statutu Powiatu REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO. 1. 1. Komisja rewizyjna rady powiatu zwana dalej komisją jest stałą komisją, powoływaną do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie

Regulamin Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie Regulamin Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miechowie, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE w RADOMIU

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE w RADOMIU REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE w RADOMIU I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI RADY GMINY BRAŃSZCZYK. z dnia 28 września 2018 r. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY BRAŃSZCZYK

UCHWAŁA NR LVI RADY GMINY BRAŃSZCZYK. z dnia 28 września 2018 r. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY BRAŃSZCZYK UCHWAŁA NR LVI.302.2018 RADY GMINY BRAŃSZCZYK z dnia 28 września 2018 r. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY BRAŃSZCZYK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane.

UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane. UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY WIĄZOWNA

STATUT GMINY WIĄZOWNA U C H W A Ł A Nr 112/XIV/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiązowna. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew.

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA ŁĄKA. Rozdział l. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SOŁECTWA ŁĄKA. Rozdział l. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. STATUT SOŁECTWA ŁĄKA Rozdział l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sołectwo Łąka jest jednostką pomocniczą Gminy Zębowice, stanowiącą wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu

z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu Na podstawie art. 5, art. 35 i art. 40 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Sołectwa Tabory CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne

STATUT Sołectwa Tabory CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 15 do uchwały Nr III/31/05 Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 21.06.2005 r. STATUT Sołectwa Tabory CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą tworzoną przez Radę

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie statutu sołectwu Włodzice Wielkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów

UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SOŁECTWA MNICHOWO

S T A T U T SOŁECTWA MNICHOWO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24/V/03 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 12.02.2003 S T A T U T SOŁECTWA MNICHOWO Rozdział I Nazwa i teren działania 1. Sołectwo MNICHOWO jest jednostką pomocniczą gminy Gniezno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/43/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu

UCHWAŁA NR V/43/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu UCHWAŁA NR V/43/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu Na podstawie art. 5, art. 35, oraz art. 40 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia Statutu Osiedla Dojlidy Górne.

UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia Statutu Osiedla Dojlidy Górne. UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia Statutu Osiedla Dojlidy Górne. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r.

Uchwała Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa. Uchwała Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE I. Podstawy prawne i postanowienia ogólne. 1. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S O Ł E C T W A ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

S T A T U T S O Ł E C T W A ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/44/2003 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 czerwca 2003r. S T A T U T S O Ł E C T W A ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Lgota Wielka stanowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII /98/ 2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007r.

Uchwała Nr VII /98/ 2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007r. Uchwała Nr VII /98/ 2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Tyniec. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa CHECHŁO

Statut Sołectwa CHECHŁO Statut Sołectwa CHECHŁO Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Klucze NrXLV/300/05 z dnia 04.05.2005r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chechło stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/206/2018 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 16 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/206/2018 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 16 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XXVIII/206/2018 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu Na podstawie art. 5, art. 35 i art. 40 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 2016 r. projekt UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY POWIATU W POLICACH z dnia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/172/17 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 19 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/172/17 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 19 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/172/17 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej KOMISJA REWIZYJNA w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 738 68 69 e-mail: lozts@pzts.pl www.lozts.republika.pl Uchwała nr 2/KR/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 06

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/300/12 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli.

UCHWAŁA NR XXV/300/12 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli. UCHWAŁA NR XXV/300/12 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 listopada 2018 r. KN-I.4131.1.618.2018.16 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,

Bardziej szczegółowo

STATUT MIASTA MILANÓWKA

STATUT MIASTA MILANÓWKA STATUT MIASTA MILANÓWKA Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr / / Rady Miasta Milanówka z dnia.. 2014 r. 1. 1. Mieszkańcy Gminy Milanówek tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, zwaną

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Gminy Radłów.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Gminy Radłów. UCHWAŁA NR 89/XV/2004 Rady Gminy W Radłowie z dnia 3 marca 2004 roku. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Gminy Radłów. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec

UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Mieszkańcy Gminy i Miasta Błaszki stanowią wspólnotę samorządową.

Rozdział I. Mieszkańcy Gminy i Miasta Błaszki stanowią wspólnotę samorządową. STATUT GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I 1 Mieszkańcy Gminy i Miasta Błaszki stanowią wspólnotę samorządową. 2 1. Gmina i Miasto Błaszki obejmuje terytorium gminy i miasta. 2. Dokładny przebieg granicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/67/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiecko

UCHWAŁA NR VI/67/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiecko UCHWAŁA NR VI/67/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiecko Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1 Przyjmuje się Statut Dzielnicy Leszczynki w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

1 Przyjmuje się Statut Dzielnicy Leszczynki w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Uchwała Nr XXIII/504/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004r. w sprawie Statutu Dzielnicy Leszczynki. Na podstawie art.35 ust.1 i 3 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY. z dnia 31 lipca 2017 r.

Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY. z dnia 31 lipca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 3428 UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronowice Na

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY TUCHÓW. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Gmina Tuchów jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.

STATUT GMINY TUCHÓW. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Gmina Tuchów jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców. STATUT GMINY TUCHÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gmina Tuchów jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców. 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 1. Gminie należy przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/70/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu

UCHWAŁA NR VI/70/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu UCHWAŁA NR VI/70/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu Na podstawie art. 5, art. 35, oraz art. 40 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dział 1 Postanowienia ogólne

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dział 1 Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony Statutu WFOŚiGW w Rzeszowie nadanego uchwałą Nr XLII/800/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 styczni 2010r. ze zmianą: uchwała nr V/54/11 z dnia 31 stycznia 2011r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI. TEKST UJEDNOLICONY 1. O uchwałę Nr XXXV/265/97 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 1997 r.

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI. TEKST UJEDNOLICONY 1. O uchwałę Nr XXXV/265/97 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 1997 r. STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz uchwały nr VI/31/90 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 20 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie statutu Osiedla Centrum. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/65/2014 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów

UCHWAŁA NR VIII/65/2014 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów UCHWAŁA NR VIII/65/2014 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/235/10 RADY GMINY MARCINOWICE. z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Marcinowice.

UCHWAŁA NR XLIII/235/10 RADY GMINY MARCINOWICE. z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Marcinowice. UCHWAŁA NR XLIII/235/10 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Marcinowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, art. 48 ust.1

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY KAMPINOS

STATUT GMINY KAMPINOS 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/18/03 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2003 r. STATUT GMINY KAMPINOS ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Gmina Kampinos zwana dalej gminą tworzy wspólnotę samorządową wszystkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/300/2010 RADY GMINY MANOWO. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Cewlino

UCHWAŁA NR XLI/300/2010 RADY GMINY MANOWO. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Cewlino UCHWAŁA NR XLI/300/2010 RADY GMINY MANOWO z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Cewlino Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Skarżyskiego REGULAMIN Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO I. Przepisy ogólne. 1 Zarząd Powiatu Skarżyskiego zwany dalej zarządem jest organem

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA Nr XXXII/ 151 /2009 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 25 września 2009r.

U C H W A ŁA Nr XXXII/ 151 /2009 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 25 września 2009r. U C H W A ŁA Nr XXXII/ 151 /2009 RADY GMINY KOTLIN z dnia 25 września 2009r. w sprawie statutu sołectwa Twardów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do Uchwały Nr XVI/155/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2003 r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Młodzieżowa Rada Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 1871 UCHWAŁA NR VIII.54.2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 111/70/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 111/70/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 111/70/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Węgorzyno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

3. Terenem działania Samorządu Mieszkańców Sołectwa... jest teren wsi...

3. Terenem działania Samorządu Mieszkańców Sołectwa... jest teren wsi... Urząd Gminy Grajewo Urząd Gminy Grajewo Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Grajewo z dnia... STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA... ROZDZIAŁ 1 NAZWA I TEREN DZIAŁANIA SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ

KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/47/2011 RADY GMINY BABOSZEWO. z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sokolniki Stare

UCHWAŁA NR III/47/2011 RADY GMINY BABOSZEWO. z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sokolniki Stare UCHWAŁA NR III/47/2011 RADY GMINY BABOSZEWO z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sokolniki Stare Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/198/2012 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina.

UCHWAŁA NR XXVI/198/2012 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina. UCHWAŁA NR XXVI/198/2012 RADY GMINY BESTWINA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust.2 pkt 1, art. 48.

Bardziej szczegółowo

Statut Rady Dzielnicy

Statut Rady Dzielnicy Statut Rady Dzielnicy STATUT DZIELNICY WILCHWY ROZDZIAŁ I 1. 1. Wspólnotę Dzielnicy Wilchwy stanowią jej mieszkańcy. 2. Dzielnica jest jednostką pomocniczą Miasta Wodzisławia Śląskiego. 3. Podstawą działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 207 /XXV /2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013 roku

Uchwała Nr 207 /XXV /2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013 roku Uchwała Nr 207 /XXV /2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej. Na podstawie art.16 ust. 3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lutowiskach oraz organizacji i trybu jej działania

Uchwała Nr. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lutowiskach oraz organizacji i trybu jej działania Uchwała Nr. Rady Gminy Lutowiska z dnia (projekt) w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lutowiskach oraz organizacji i trybu jej działania Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej

Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej załącznik do uchwały nr 12/2013 Zebrania Delegatów PGW Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków,

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY OSIEDLA. ŚRÓDMIEŚCIE w BIŁGORAJU

STATUT RADY OSIEDLA. ŚRÓDMIEŚCIE w BIŁGORAJU Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/189/08 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 lutego 2008 r. STATUT RADY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE w BIŁGORAJU STATUT RADY OSIEDLA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Osiedle Śródmieście

Bardziej szczegółowo