Technika, która porusza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technika, która porusza"

Transkrypt

1 Technika, która porusza Oryginalna instrukcja dla siłowników SELVE SE Plus-SMI / SEL Plus-SMI / SEZ-SMI... Strona 2 Proszę zachować niniejszą instrukcję!

2 Spis treści Szanowni Klienci, Kupując siłownik do rolet wybraliście Państwo wysokogatunkowy wyrób firmy SELVE. Niniejsza instrukcja opisuje zasady montażu i obsługi siłownika. Prosimy o przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem eksploatacji siłownika i przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa. SELVE nie odpowiada za zmiany norm i standardów, wprowadzone po wydrukowaniu instrukcji! Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych! Spis treści 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Informacje o właściwościach siłownika Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zasadnicze cechy napędu Montaż i podłączenie elektryczne Montaż siłownika w wałku roletowym Mocowanie napędu Montaż i demontaż wtyczki kabla zasilającego Podłączenie elektryczne Ustawianie punktów krańcowych Stan w momencie dostawy Sposoby ustawiania Warunki mechaniczne Tabela wyboru ustawień Ustawianie punktów krańcowych za pomocą kabla nastawczego/lub wyłącznika Półautomatyczny tryb nastawczy dla SE Plus-SMI Automatyczny tryb nastawczy dla SEL Plus-SMI i SEZ-SMI Ręczny tryb nastawczy, dwa stałe punkty Ręczny tryb nastawczy, ruch w górę do odboju Reset Uruchomienie półautomatycznego lub automatycznego trybu nastawczego Ustawienia fabryczne Dane techniczne Ogólna deklaracja zgodności Wykrywanie błędów

3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Ostrzeżenie! Ważne wskazówki bezpieczeństwa dla montażu i eksploatacji! Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi należy stosować się do poniższych wskazówek, ponieważ niewłaściwa eksploatacja i montaż mogą spowodować poważne obrażenia. Wskazówki należy zachować. Należy przestrzegać i stosować się do: Obowiązujących praw, norm i przepisów. Przepisów krajowych. Przepisów właściwego miejscowo Zakładu Energetycznego oraz wytycznych dotyczących mokrych i wilgotnych pomieszczeń według VDE 100 (Związku Elektrotechników Niemieckich). Norm bezpieczeństwa zgodnie z DIN EN Stanu wiedzy technicznej w czasie montażu. Niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji dla podłączonych urządzeń współpracujących. Podłączenie siłownika może wykonywać tylko autoryzowany fachowiec. W czasie instalacji i konserwacji urządzenie należy odłączyć od zasilania. Przy montażu, konserwacji i naprawach siłownika musi być zapewnione oddzielenie od sieci na wszystkich biegunach poprzez szerokość otworu kontaktu min. 3 mm dla każdego bieguna (DIN EV 60335). Należy podjąć środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu napięcia. Przed instalacją siłownika należy usunąć wszystkie zbędne przewody i wyłączyć urządzenia niepotrzebne do uruchomienia napędu. Instrukcja obsługi jest częścią składową siłownika i warunków gwarancji. Powinna zostać przekazana montażyście i użytkownikowi. Urządzenie należy często sprawdzać pod kątem braku zrównoważenia lub oznak zużycia albo uszkodzenia sprężyn i przewodów połączeniowych. Nie może być ono eksploatowane, jeżeli wymaga naprawy lub skorygowania. Proszę sprawdzać, czy siłownik i sama osłona nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia siłownika, a zwłaszcza przewodu zasilającego, nie wolno uruchamiać siłownika! 3

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Siłownik może być używany tylko po zamontowaniu do osłony. Podłączenie elektryczne można wykonywać po odłączeniu napięcia. Siłownik należy dopasować do napędzanej osłony wyłącznie przy użyciu adapterów i zabieraków z aktualnego katalogu SELVE. Najmniejsza średnica wałka siłowników SELVE wynosi dla typu 1 (np. SE.. 1/...) 40 mm, dla typu 2 (np. SE.. 2/...) 50 mm, a dla typu 3 (np. SE.. 3/...) 60 mm. W rurach z rowkiem należy ewentualnie pamiętać o mimośrodowym wykonaniu zabieraka i adaptera. Moment obrotowy i czas pracy muszą być dostosowane do wymagań urządzenia. Dane techniczne, jak moment obrotowy i maksymalny czas pracy można znaleźć na tabliczce znamionowej siłownika. Nie wolno poruszać markizą z napędem elektrycznym, jeżeli w pobliżu prowadzone są prace konserwacyjne lub np. myte jest okno. W przypadku markizy sterowanej automatycznie, przed rozpoczęciem takich prac, należy odłączyć zasilanie. Napędy mogą obsługiwać dzieci powyżej 8 r.ż. i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Na drodze ruchu rolety nie mogą się znajdować jakiekolwiek przedmioty. Droga ruchu rolety powinna znajdować się w zasięgu wzroku. Obserwować urządzenie podczas pracy i nie dopuszczać do niego ludzi. Należy stosować tylko wyłączniki z blokadą. W napędach sterowanych wyłącznikiem z ustawieniem domyślnym WYŁĄCZONY wyłącznik musi być zainstalowany w zasięgu pola widzenia urządzenia, w odpowiedniej odległości od ruchomych części i na wysokości powyżej 1,5 m. Nieosłonięte, ruchome części napędu muszą być zamontowane na wysokości powyżej 2,5 m od ziemi lub na innym poziomie, który zapewnia dostęp do napędu. Zachować minimalny odstęp 40 cm między częściami ruchomymi i znajdującymi się obok nich przedmiotami. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniami sterującymi. Piloty przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku zastosowania w markizach, w których części urządzenia w stanie wysuniętym mogą znajdować się bliżej niż 2 m od ziemi lub innego poziomu dostępu do urządzenia, należy zapewnić w poziomie odstęp minimalny 40 cm od innych stałych obiektów. 4

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Siłowniki z przewodem z izolacją z PVC (H05VV-F) mogą być stosowane tylko wewnątrz pomieszczeń. Na zewnątrz budynku i w przypadku montażu podtynkowego przewód zasilający siłownik należy umieścić w rurze. Uszkodzony przewód sieciowy napędu może wymieniać wyłącznie producent, jego serwis lub osoba o podobnych kwalifikacjach. Uszkodzenia, powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, błędnego podłączenia zasilania, użycia siły mechanicznej, wprowadzenia zmian w siłowniku i nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa, jak też szkody wywołane przez w/w czynniki nie podlegają gwarancji. Należy używać wyłącznie niemodyfikowanych, oryginalnych części i akcesoriów SELVE. Należy korzystać w tym zakresie z aktualnego katalogu SELVE oraz strony internetowej 5

6 Informacje o właściwościach siłownika 2. Informacje o właściwościach siłownika 2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Siłownik typu SE Plus-SMI można używać wyłącznie do sterowania markizami lub roletami. Siłownik typu SEL Plus-SMI można używać wyłącznie do sterowania roletami. Siłownik typu SEZ-SMI można używać wyłącznie w wałach nawojowych w instalacjach przeciwsłonecznych, chroniących przed owadami lub zaciemniających, skonstruowanych i wykonanych w systemie zip. 2.2 Zasadnicze cechy napędu W celu wymiany danych napędy posiadają zintegrowany interfejs SMI (Standard Motor Interface) i zaleca się ich podłączenie do inteligentnych urządzeń sterujących z interfejsem SMI. W ten sposób napędy SMI mogą komunikować się za pomocą komend SMI i wymieniać dane. Szczegółowe informacje odnośnie technologii SMI można znaleźć na stronie Alternatywnie napędy można obsługiwać za pomocą dostępnych na rynku włączników i przycisków do żaluzji. W celu ochrony instalacji przeciwsłonecznej i osłony, siłowniki SE Plus-SMI po zakończeniu ustawiania punktów krańcowych posiadają inteligentną ochronę przeciążeniową w kierunku do góry. Siłowniki SEL Plus-SMI i SEZ-SMI posiadają dodatkowo funkcję rozpoznawania przeszkód w kierunku w dół z funkcją wycofania. Funkcja detekcji przeszkód została opracowana, aby chronić rolety, instalacje przeciwsłoneczne, chroniące przed owadami i zaciemniające przed uszkodzeniem. Ponieważ w przypadku napotkania przeszkody w zależności od pozycji osłony, zanim zadziała system rozpoznawania przeszkód, przeszkoda musi przejąć nawet cały ciężar rolety, system ten nie może być stosowany do ochrony osób. Hałas, powstający podczas pracy siłownika jest znacznie mniejszy niż 70 db(a). W zależności od właściwości urządzenia siłownik może powodować powstawanie większego hałasu, który można zredukować stosując odpowiednie środki techniczne, np. wyciszenie skrzynki. 6

7 Montaż i podłączenie elektryczne 3. Montaż i podłączenie elektryczne Ostrzeżenie! Uwaga! Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w wyniku porażenia prądem! Podłączanie tylko z wyłączonym zasilaniem! Siłownik funkcjonuje wyłącznie po zamontowaniu do rolety. 3.1 Montaż siłownika w wałku roletowym 1. Adapter i zabierak dopasować do wielkości wałka (rys. 1). 2. Adapter wsunąć nad siłownik i dokładnie dopasować do głowicy napędu. 3. Nasunąć zabierak i zamontować element zabezpieczający (nr katalog ) (rys. 2). Ø 85 mm Ø 78 mm Ø 63 mm Rys. 1: Przykłady różnych wielkości wałka Rys. 2: Zabezpieczenie zabieraka* * W przypadku napędów BR 3 zabierak zabezpieczony jest za pomocą pierścienia (zabezpieczenie zgodnie z DIN x1,20 FST, artykuł ). Aby zamontować pierścień zabezpieczający konieczne są specjalne szczypce do pierścieni zabezpieczających o wielkości uchwytu < 2 mm. 4. Wsunąć siłownik do wałka. Nie wolno uderzać przy tym w siłownik. Adapter i zabierak powinny dokładnie, bez żadnego luzu, przylegać do ścian wałka. 5. Jeżeli jest to potrzebne, można umocować siłownik do osi wałka, np. przykręcając wałek do zabieraka. Nie wiercić otworów w siłowniku! 6. Wałek z siłownikiem i obsadką założyć do skrzynki. Nie załamywać kabla zasilającego, ułożyć go w taki sposób, żeby nie uległ uszkodzeniom. W celu zapobieżenia dostaniu się wody do siłownika, kabel zasilający ułożyć łukiem w dół, aby woda mogła po nim spływać. 7

8 Montaż i podłączenie elektryczne 7. Zamocować osłonę do wałka. 3.2 Mocowanie napędu Siłowniki SELVE można mocować albo przy użyciu głowicy, albo wkładanego czworokątnego trzpienia. Różnorodny osprzęt ułatwia montaż we wszystkich wersjach. Oprócz tego można przykręcać różne kołnierze i płyty montażowe. Przy użyciu trzpienia, mocowanie musi być wyposażone w mechaniczny ogranicznik, zapobiegający przesunięciu trzpienia wzdłuż osi. Uwaga! Napędów BR 2 od momentu obrotowego 30 Nm nie można mocować za pomocą wkładanego czworokątnego trzpienia ! Jeżeli głowica siłownika jest bezpośrednio przykręcana do boczku skrzynki, albo do głowicy przykręcana jest blaszka adaptacyjna, należy pamiętać, że w siłownikach BR 2 można użyć wyłącznie zewnętrznych otworów na śruby (odstęp 48 mm)! Wewnętrzne otwory (odstęp 29 mm) nie przenoszą momentu obrotowego. Ponieważ zewnętrzne otwory nie są nagwintowane, należy stosować specjalne śruby. W siłownikach BR 1 znajdują się tylko 2 otwory (odstęp 29 mm), które należy wykorzystać do montażu. Zalecane typy śrub: siłowniki SE.. siłowniki BR 2 z głowicą z tworzywa: śruba samogwintująca KN 1033 STS 50x14-Z siłowniki SE.. siłowniki BR 2 z głowicą metalową: śruba samogwintująca KN 3041 SLS L40x12 T20 siłowniki SE.. BR 1: śruba DIN 965 M5 x Montaż i demontaż wtyczki kabla zasilającego Jeszcze nie wszystkie typy siłowników są wyposażone w kabel zasilający z wtyczką. W kilku typach siłowników kabel jest trwale połączony z siłownikiem. 8

9 Montaż i podłączenie elektryczne Ostrzeżenie! Uwaga! Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w wyniku porażenia prądem! Jeżeli wtyczka kabla nie znajduje się w gniazdku w siłowniku, kabel nie może być pod napięciem! Przy wkładaniu wtyczki do głowicy nie podawać napięcia do kabla zasilającego. Wtyczkę należy wcisnąć do gniazda w głowicy, aż słyszalnie zaskoczy zatrzask. Przed wyjęciem wtyczki z gniazda w siłowniku odłączyć kabel spod napięcia. Zwolnić zatrzask wtyczki przez boczny otwór w głowicy. Można wykonać to albo przy pomocy śrubokręta, albo specjalnego narzędzia. Naciskając na zaczep zatrzasku, ciągnąć ostrożnie za kabel, aż wtyczka wyjdzie z zatrzasku i będzie można wyjąć kabel. 9

10 Montaż i podłączenie elektryczne 3.4 Podłączenie elektryczne Napęd Napęd Napęd I+ I- PE L N I+: przewód sterowniczy + I-: przewód sterowniczy - PE: przewód ochronny (ziemia) L: faza N: przewód zerowy W dół Do góry Nazwa I+ I- PE L N I+ I- PE L N Obsługa za pomocą przycisków Obsługa poprzez telegramy Jeśli do podłączenia silnika stosuje się system STAS4 / STAK4, należy zastosować przyporządkowanie styków pokazane na rysunku. Połączenie równoległe przewodów sterowniczych I+ i I- dozwolone jest tylko w przypadku obsługi poprzez telegramy, kiedy zasilanie napędów odbywa się z różnych faz: 10

11 Montaż i podłączenie elektryczne L1 L2 L3 N PE I+ I- Aktor (obsługa poprzez telegramy) N L1 N L2 I- I- I- I+ I+ I+ PE PE PE N L3 dozwolone Obsługa poprzez telegramy w przypadku zasilania z różnych faz Napęd Napęd Napęd L1 L2 L3 N PE I+ I- niedozwolone I- I+ PE N L1 I- I+ PE N L2 I- I+ PE N L3 Obsługa poprzez telegramy w przypadku zasilania z różnych faz Napęd Napęd Napęd L N PE I+ I- dozwolone I- I+ PE N L I- I+ PE N L I- I+ PE N L Obsługa za pomocą przycisków w przypadku zasilania z jednej fazy Napęd Napęd Napęd Żyły SMI I+ i I- mogą być prowadzone w przewodzie zasilającym siłownik napędu SMI (jak wyżej) lub we własnym przewodzie. Połączenie żył SMI razem z żyłami obcych sygnałów w jednym przewodzie jest niedozwolone. 11

12 Montaż i podłączenie elektryczne Przyporządkowanie żył do odpowiednich kolorów pokazano na poniższym schemacie: Napęd SMI Przyporządkowanie kolorów żył: PE I- N I+ L kolor żółty / zielony kolor niebieski kolor brązowy PE (przewód ochronny) N L kolor czarny I+ kolor popielaty I- (przewód zerowy) (faza) (w dół ew. przewód sterowniczy +) (w górę ew. przewód sterowniczy -) 12

13 Ustawianie punktów krańcowych 4. Ustawianie punktów krańcowych 4.1 Stan w momencie dostawy Siłownik jest dostarczany bez ustawionych punktów krańcowych. Napęd porusza się tylko w trybie samopodtrzymywania. Funkcje zabezpieczające, takie jak inteligentna ochrona przed przeciążeniem oraz rozpoznawanie przeszkód, są w stanie fabrycz-nym nieaktywne. Ich aktywacja następuje po ustawieniu obu punktów krańcowych. W momencie dostawy SE Plus-SMI znajduje się w półautomatycznym trybie nastawczym. Siłowniki SEL Plus-SMI i SEZ-SMI znajdują się w automatycznym trybie nastawczym. 4.2 Sposoby ustawiania Punkty krańcowe w napędzie SELVE-SMI można ustawić przy pomocy: kabla nastawczego do napędów elektronicznych (5-żyłowy, nr art ), poprzez interfejs SMI. W tym celu konieczne są dodatkowo interfejs SMI oraz komputer z odpowiednim oprogramowaniem lub dowolnego przełącznika (tylko w półautomatycznym trybie nastawczym w SE Plus-SMI ew. tylko w automatycznym trybie nastawczym w siłownikach SEL Plus-SMI lub SEZ-SMI) 4.3 Warunki mechaniczne SE Plus-SMI i SEL Plus-SMI można stosować jako napęd rolet z użyciem zwykłych wieszaków pancerza i wieszaków-blokad. W przypadku stosowania wieszakówblokad SEL Plus-SMI musi być ustawiany ręcznie. W przypadku stosowania SE Plus- SMI jako napęd markizy oraz w SEZ-SMI tkanina markizowa połączona jest często bezpośrednio z wałem nawojowym. W SE Plus-SMI nie następuje automatyczne ustawienie dolnego punktu krańcowego. Do dolnego punktu krańcowego należy zawsze dojechać lub go ustawić. Jeśli napędy SEL Plus-SMI lub SEZ-SMI ustawione są w automatycznym trybie nastawczym, w dolnym położeniu krańcowym musi być zamontowany ogranicznik (np. parapet), na którym zatrzymuje się osłona. Jeżeli napęd ma się wyłączać w górnym punkcie krańcowym przeciążeniowo, należy zamontować stabilny górny odbojnik, aby napęd mógł go automatycznie wykryć. 13

14 Ustawianie punktów krańcowych 4.4 Tabela wyboru ustawień Tryb nastawczy/punkty krańcowe Półautomatyczny tryb nastawczy (SE Plus-SMI) na dole punkt, góra przeciążeniowo/poluzowanie* Automatyczny tryb nastawczy (SEL Plus-SMI i SEZ-SMI) na dole punkt, góra przeciążeniowo/poluzowanie* Ręczny tryb nastawczy na dole punkt, góra przeciążeniowo/poluzowanie* Ręczny tryb nastawczy na dole punkt, na górze punkt * Obie propozycje ustawienia prowadzą do tego samego: na dole punkt, góra przeciążeniowo/poluzowanie. Kabel nastawczy (strona 14) (strona 15) (strona 16) (strona 17) 4.5 Ustawianie punktów krańcowych za pomocą kabla nastawczego/lub wyłącznika Przy podłączaniu kabla nastawczego do napędów SMI należy zachować środki ostrożności: Ostrzeżenie! Uwaga! Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w wyniku porażenia prądem! Podłączanie tylko z wyłączonym zasilaniem! Pięć żył kabla nastawczego połączyć zgodnie z kolorem do żyły kabla zasilającego siłownika. Kabel nastawczy SELVE (nr art ) Dioda sygnalizuje podłączenie napięcia Przycisk E zatwierdza ustawienia Przycisk do uruchomienia siłownika w górę i w dół Uwaga! Przewód L1 (= brązowy) zawsze podłączać do napięcia ciągłego 230 V, nawet jeśli napęd jest połączony z wyłącznikiem lub przełącznikiem nastawczym tylko do celów regulacji. 14

15 Ustawianie punktów krańcowych Wskazówka: Ustawianie za pomocą dowolnego wyłącznika możliwe jest tylko w trybie półautomatycznym Półautomatyczny tryb nastawczy dla SE Plus-SMI W ruchu dolny punkt stały, góra przeciążeniowo z poluzowaniem osłony Dwukrotne przerwanie ruchu sygnalizuje półautomatyczny tryb nastawczy. Typ napędu SE Plus-SMI znajduje automatycznie tylko górny punkt krańcowy. Najpierw należy najechać na dolny punkt krańcowy. Stamtąd bez przerywania podnieść osłonę do górnego odboju, aż napęd wyłączy się automatycznie. Uwaga: Potrzebny jest odbojnik do górnego punktu krańcowego. Ustawianie za pomocą wyłącznika Ustawianie Ruch napędu 1. Podnieść roletę naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ. Prawidłowe przyporządkowanie kierunków ruchu nastąpi po ustawieniu punktów krańcowych. lub 2. Napęd podniesie się do odboju i zatrzyma się automatycznie. 3. Należy przytrzymać wciśnięty wyłącznik lub wcisnąć ponownie jeden z przycisków ruchu. Napęd automatycznie się opuści. 4. Napęd opuści się do dolnego ogranicznika i zatrzyma się automatycznie. 5. Punkty krańcowe są już ustawione i klawisze są prawidłowo przyporządkowane do kierunków ruchu. Wykonać próbny ruch rolet. 15

16 Ustawianie punktów krańcowych Automatyczny tryb nastawczy dla SEL Plus-SMI i SEZ-SMI W ruchu dolny punkt stały, góra przeciążeniowo z poluzowaniem osłony Dwukrotne przerwanie ruchu sygnalizuje automatyczny tryb nastawczy. Typy napędu SEL Plus-SMI i SEZ-SMI automatycznie znajdują punkty krańcowe. W tym celu należy najpierw najechać napędem do górnego odboju, a następnie tak długo w dół, aż wyłączy się on automatycznie. Uwaga: Potrzebny jest odbojnik do górnego i dolnego punktu krańcowego. Ustawianie za pomocą wyłącznika Ustawianie Ruch napędu 1. Uruchomić roletę naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ. Prawidłowe przyporządkowanie kierunków ruchu nastąpi po ustawieniu punktów krańcowych. lub 2. Napęd podniesie się do odboju i zatrzyma się automatycznie. 3. Należy przytrzymać wciśnięty wyłącznik lub wcisnąć ponownie jeden z przycisków ruchu. Napęd automatycznie się opuści. 4. Napęd opuści się do dolnego ogranicznika i zatrzyma się automatycznie. 5. Punkty krańcowe są już ustawione i klawisze są prawidłowo przyporządkowane do kierunków ruchu. Wykonać próbny ruch rolet. 16

17 Ustawianie punktów krańcowych Ręczny tryb nastawczy, dwa stałe punkty W ruchu, punkt stały na dole i na górze Pojedyncze przerwanie ruchu sygnalizuje ręczny tryb nastawczy. W trybie ręcznym w pierwszej kolejności musi być ustawiony i zapisany dolny punkt krańcowy. Następnie należy podnieść osłonę do górnego punktu i zatwierdzić go. Ustawianie za pomocą kabla nastawczego 6 sek. Ruch napędu 1. Nacisnąć przycisk E na kablu nastawczym na 6 sekund. 3 sek. 3 sek. 2. Za pomocą przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ opuścić osłonę do wybranego dolnego punktu krańcowego. Prawidłowe przyporządkowanie kierunków ruchu nastąpi po ustawieniu punktów krańcowych. 3. Nacisnąć przycisk E na 3 sekundy. W ten sposób zostanie zapisany dolny punkt krańcowy. 4. Najechać na wybrany górny punkt krańcowy i nacisnąć przycisk E przez 3 sekundy. 5. Punkty krańcowe są już ustawione i klawisze są prawidłowo przyporządkowane do kierunków ruchu. Wykonać próbny ruch rolet. 17

18 Ustawianie punktów krańcowych Ręczny tryb nastawczy, ruch w górę do odboju W ruchu, na dole punkt stały, na górze ogranicznik/poluzowanie rolety Pojedyncze przerwanie ruchu sygnalizuje ręczny tryb nastawczy. W trybie ręcznym w pierwszej kolejności musi być ustawiony i zapisany dolny punkt krańcowy. Następnie należy podnieść osłonę do odboju, aż siłownik wyłączy się automatycznie. Uwaga: Potrzebny jest odbojnik do górnego punktu krańcowego. Ustawianie za pomocą kabla nastawczego 6 sek. Ruch napędu 1. Nacisnąć przycisk E na kablu nastawczym na 6 sekund. 3 sek. 3 sek. 2. Za pomocą przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ opuścić osłonę do wybranego dolnego punktu krańcowego. Prawidłowe przyporządkowanie kierunków ruchu nastąpi po ustawieniu punktów krańcowych. 3. Nacisnąć przycisk E na 3 sekundy. W ten sposób zostanie zapisany dolny punkt krańcowy. 4. Podnieść osłonę do górnego odbojnika, siłownik zatrzyma się automatycznie. 5. Punkty krańcowe są już ustawione i klawisze są prawidłowo przyporządkowane do kierunków ruchu. Wykonać próbny ruch rolet. 18

19 Reset 5. Reset 5.1 Uruchomienie półautomatycznego lub automatycznego trybu nastawczego Jeśli napęd wymaga ponownego ustawienia, należy podłączyć kabel nastawczy do napędów elektronicznych (5-żyłowy) do przewodu przyłączeniowego napędu. Oba punkty krańcowe muszą być ustawione, tzn. napęd podczas ruchu nie będzie się zatrzymywał. Poprzez przyciśnięcie przycisku E przez 1 sekundę napęd przechodzi ponownie w półautomatyczny lub automatyczny tryb nastawczy. Należy rozpocząć ponownie od ustawienia punktów krańcowych (rozdział lub 4.5.2). 5.2 Ustawienia fabryczne W ustawieniu fabrycznym wszystkie parametry ustawiane odrębnie są zresetowane do wartości fabrycznych. Adres skrócony SMI konieczny do adresowania podczas używania SMI ustawiony jest na 0". Wszystkie ustawione punkty krańcowe i pozycje pośrednie są zresetowane do wartości zdefiniowanych początkowo. Aby przywrócić ustawienia fabryczne w napędzie, należy podłączyć kabel nastawczy do napędów elektronicznych (5-żyłowy) do przewodu przyłączeniowego napędu. Przyciśnięcie przycisku E przez 12 sekund przywraca ustawienia fabryczne, a napęd potwierdza to poprzez dwukrotny krótki ruch. Napęd znajduje się znów w półautomatycznym lub automatycznym trybie nastawczym. Należy rozpocząć ponownie od ustawienia punktów krańcowych (rozdział lub 4.5.2). 19

20 Dane techniczne 6. Dane techniczne Typ Moment obrotowy Nm Prędkość obrotu 1/min Pobór prądu [A] Moc [W] 1/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , Nie wszystkie typy napędów są dostępne we wszystkich seriach i momentach obrotowych. Napędy BR 2 mają przewód połączeniowy z wtyczką. Napędy BR 1 i BR 3 mają standardowo przewód sieciowy długości 2,5 m, który jest na stałe zainstalowany i nie można go zmieniać! Dane dotyczące długości i jakości przewodów w napędach BR1, BR2 i BR3 można wybrać zgodnie z katalogiem. Zasięgnąć informacji w przypadku podłączenia z użyciem specjalnych złączy wtykowych. Dane techniczne wszystkich siłowników: Napięcie nominalne Pobór energii w trybie stand-by: 230 V AC/50 Hz < 0,5W Stopień ochrony: IP 44 Czas pracy: 4 min. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. 20

21 Ogólna deklaracja zgodności 7. Ogólna deklaracja zgodności Utylizacja urządzenia Nie wyrzucać urządzenia do odpadów domowych! Odnośnie utylizacji urządzenia należy przestrzegać przepisów i norm obowiązujących w danym kraju. Urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego! Urządzenie zawiera elementy elektroniczne, które należy zutylizować jako złom elektroniczny. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego, które może zostać poddane recyclingowi. Oświadczenie zgodności Firma SELVE GmbH & Co. KG oświadcza niniejszym, że napędy SE Plus-SMI, SEL Plus-SMI i SEZ-SMI są zgodne z podstawowymi wymogami oraz innymi ważnymi przepisami dyrektywy 2006/42/UE i 2014/30/UE. Deklaracja zgodności znajduje się do wglądu na stronie 21

22 Wykrywanie błędów 8. Wykrywanie błędów Problem Przyczyna Usunięcie Siłownik nie działa Nieprawidłowe podłączenie Sprawdzić podłączenie zasilania elektryczne Zamienione są kierunki DO GÓRY i W DÓŁ Siłownik zatrzymał się sam przy opuszczaniu osłony Siłownik zatrzymał się sam przy podnoszeniu osłony Zadziałał wyłącznik termiczny Punkty krańcowe ustawione w niepoprawnej kolejności. Czarny i brązowy kabel są nieprawidłowo podłączone do włącznika. Zadziałał mechanizm rozpoznawania przeszkód Zadziałała ochrona przeciążeniowa Odczekać 5 do 20 minut Ustawić ponownie punkty krańcowe Zamienić kable (czarny - W DÓŁ, brązowy - DO GÓRY) Usunąć przeszkodę, sprawdzić drogę ruchu osłony Usunąć przeszkodę, sprawdzić drogę ruchu osłony, ewentualnie wymienić siłownik na silniejszy 22

23 Notatki 23

24 Notatki 24

25 SMI_ANTRIEBE_BA_D_09_18 Technika, która porusza SELVE GmbH & Co. KG Werdohler Landstraße 286 D Lüdenscheid Tel.: Faks: Internet:

Instrukcja obsługi SELVE Elektroniczne Siłowniki. Proszę zachowad instrukcję!

Instrukcja obsługi SELVE Elektroniczne Siłowniki. Proszę zachowad instrukcję! Instrukcja obsługi SELVE Elektroniczne Siłowniki Proszę zachowad instrukcję! str. 2 Spis treści Kupując elektroniczny siłownik do rolet wybraliście Państwo wysokogatunkowy wyrób firmy SELVE. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SELVE Elektroniczne Siłowniki Radiowe Proszę zachowad instrukcję!

Instrukcja obsługi SELVE Elektroniczne Siłowniki Radiowe Proszę zachowad instrukcję! Instrukcja obsługi SELVE Elektroniczne Siłowniki Radiowe Proszę zachowad instrukcję! str. 1 Spis treści Kupując radiowy siłownik do rolet wybraliście Państwo wysokogatunkowy wyrób firmy SELVE. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Technika, która porusza. Oryginalna instrukcja dla siłowników SELVE SP Rescue Proszę zachować niniejszą instrukcję!

Technika, która porusza. Oryginalna instrukcja dla siłowników SELVE SP Rescue Proszę zachować niniejszą instrukcję! Technika, która porusza PL Oryginalna instrukcja dla siłowników SELVE SP Rescue Proszę zachować niniejszą instrukcję! PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ważne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Silnik Portos DELUX i DELUX-R

Instrukcja. Silnik Portos DELUX i DELUX-R Instrukcja Silnik Portos DELUX i DELUX-R Spis treści Podłączenia elektryczne str. 3 Ustawianie pozycji krańcowych str. 4 Dodawanie/usuwanie nadajników str. 9 Programowanie pozycji pośrednich str. 10 Edytowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Silnik Portos DELUX- R

Instrukcja. Silnik Portos DELUX- R Instrukcja Silnik Portos DELUX- R Spis treści Podłączenia elektryczne str. 3 Ustawianie pozycji krańcowych str. 4 Dodawanie/usuwanie nadajników str. 9 Programowanie pozycji pośrednich str. 10 Edytowanie

Bardziej szczegółowo

Roll Up 28. PL Instrukcja. Ref A

Roll Up 28. PL Instrukcja. Ref A Roll Up 28 WT PL Instrukcja Ref. 5122117A Copyright 2013 Somfy SAS. All rights reserved - V1-02/2013 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 35 1.1 Zakres stosowania 35 1.2 odpowiedzialność 36 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi SEL Plus-RC / SES-RC

Skrócona instrukcja obsługi SEL Plus-RC / SES-RC Skrócona instrukcja obsługi SEL Plus-RC / SES-RC Spis treści 1. Podłączenie napędu... 2 2. Przełączenie napędu w tryb gotowości do programowania i wybór napędu (tryb SELECT)... 2 3. Funkcje w trybie SELECT...

Bardziej szczegółowo

Technik, die bewegt SEE-RC. Oryginalna instrukcja dla siłowników SELVE. Proszę zachować niniejszą instrukcję!

Technik, die bewegt SEE-RC. Oryginalna instrukcja dla siłowników SELVE. Proszę zachować niniejszą instrukcję! Technik, die bewegt PL Oryginalna instrukcja dla siłowników SELVE SEE-RC Proszę zachować niniejszą instrukcję! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 35EV/S I 45EV/S

NAPĘDY SERII 35EV/S I 45EV/S www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 35EV/S I 45EV/S Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów montażowych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki montażowe. Podłaczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów montażowych stosowanych do serii LT 50 napęd do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, układ rozpoznawania przeszkody z wyłącznikiem przeciążeniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

Altus 50 RTS / 60 RTS

Altus 50 RTS / 60 RTS Altus 50 RTS / 60 RTS Instrukcja obsługi napędów z odbiornikiem radiowym serii Altus 50 RTS / 60 RTS. Informacje ogólne Napędy serii Altus RTS mogą współpracować z wszystkimi nadajnikami serii RTS np.:

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

Napęd Ilmo2 50 WT. Rozwiązanie dla rolet z wieszakami blokującymi i ogranicznikami. Sierpień, 2016

Napęd Ilmo2 50 WT. Rozwiązanie dla rolet z wieszakami blokującymi i ogranicznikami. Sierpień, 2016 Napęd Ilmo2 50 WT Rozwiązanie dla rolet z wieszakami blokującymi i ogranicznikami Sierpień, 2016 Oferta napędów SOMFY Funkcje zaawansowane - napędy elektroniczne Sterowania przewodowe Sterowania radiowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R www.sukcesgroup.pl Dane techniczne Napędy typu R to napędy z odbiornikiem radiowym, które umożliwiają bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. Przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet i bram rolowanych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 EVY

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 EVY www.sukcesgroup.pl INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 EVY Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca

Bardziej szczegółowo

SILNIK RUROWY NEMO Instrukcja i uwagi instalatora

SILNIK RUROWY NEMO Instrukcja i uwagi instalatora SILNIK RUROWY NEMO Instrukcja i uwagi instalatora Bezpieczeństwo użytkowania OSTRZEŻENIA STOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA. ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ. NIEPRAWIDŁOWA

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji SOMFY niniejszym oświadcza, że urządzenie to zaprojektowane do zasilania napięciem 230V/50Hz spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne postanowienia dyrektyw mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren Invio-868 Instrukcja użytkownika Instrukcję użytkownika należy utrzymywać w dobrym stanie! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309304 00 Nr. 18

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SIŁOWNIKÓW RUROWYCH DM SERII EV/Y

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SIŁOWNIKÓW RUROWYCH DM SERII EV/Y INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SIŁOWNIKÓW RUROWYCH DM SERII EV/Y Centrala; Zakład w Bielsku Białej ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biała, Polska tel. +48 33 81 95 300, fax. +48 33 82 28 512 Zakład w Opolu

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Roll Up 28. Instrukcja instalacji. Ref A PL

Roll Up 28. Instrukcja instalacji. Ref A PL Roll Up 8 RTS Instrukcja instalacji Ref. 53047A PL Copyright 03 Somfy SAS. All rights reserved - V - 0/03 SPIS TREŚCI. Wprowadzenie. Bezpieczeństwo.. Informacje ogólne.. Szczególne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45 RM

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45 RM Dane techniczne Napędy typu RM to napędy z odbiornikiem radiowym, które umożliwiają bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. Przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

inteo Centralis Receiver RTS

inteo Centralis Receiver RTS Odbiornik RTS 9.3.5 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Receiver RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Montaż w skrzynce roletowej przy użyciu fabrycznie dostarczonej dwustronnej taśmy klejącej

Wskazówki montażowe. Montaż w skrzynce roletowej przy użyciu fabrycznie dostarczonej dwustronnej taśmy klejącej Art. nr 1 810 315 Odbiornik radiowy do wbudowania w skrzynkę rolety, Możliwość współpracy z dowolnymi nadajnikami RTS oraz czujnikiem Soliris Sensor RTS (automatyka słoneczna), Programowane położenia komfortowe,

Bardziej szczegółowo

Silniki do rolet. Nr produktu 000646420

Silniki do rolet. Nr produktu 000646420 INSTRUKCJA OBSŁUGI Silniki do rolet Nr produktu 000646420 Strona 1 z 7 Instrukcja montażu i obsługi Silniki rurowe Münsterstr. 30b, 46397 Bocholt Telefon 02871-24 65 06, Fax 02871-24 65 070 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS!

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS! Radiowa automatyka wiatrowa Eolis RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Eolis RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 55 I 59 RM

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 55 I 59 RM Dane techniczne y typu RM to napędy z odbiornikiem radiowym, które umożliwiają bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. Przeznaczone są do zautomatyzowania pracy bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. Ref A_PL EL

Instrukcja instalacji. Ref A_PL EL Tilt & Lift 5 RTS Central Instrukcja instalacji Ref. 53053A_PL EL EN FR PT ES IT PL Niniejszym firma Somfy deklaruje, że ten produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz inne związane zalecenia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

SILNIKI DO ROLET I AKCESORIA

SILNIKI DO ROLET I AKCESORIA SILNIKI DO ROLET I AKCESORIA Prezentowany katalog zawiera silnik do rolet i dostępne akcesoria. Każdy silnik posiada certyfikat TÜV SÜD oraz jest objęty pięcioletnią gwarancją producenta. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz OZ NPIĘCIU 0 V/50 Hz MOTOS NPĘD UOWY MEDI E - Z WUDOWNYM ODIONIKIEM DIOWYM,ELEKTONICZNYMI KŃCÓWKMI, FUNKCJĄ ŁGODNEGO ZTZYMNI, DODTKOWĄ POZYCJĄ KOMFOT OZ MECHNIZMEM PZECIĄŻENIOWYM INSTUKCJ MONTŻU, OSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PILOTA COSMO H1, COSMO H5, COSMO H24, COSMO G, COSMO W1, COSMO W5 MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA PILOTA COSMO H1, COSMO H5, COSMO H24, COSMO G, COSMO W1, COSMO W5 MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. S TOP 2 3 4 6 7 S T OP INSTRUKCJA PILOTA COSMO H, COSMO H, COSMO H24, COSMO G, COSMO W, COSMO W . UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii MOBILUS M3 MR, M4 MR służy do automatycznej obsługi

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot ścienny Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: r.

Ostatnia aktualizacja: r. Ostatnia aktualizacja: 7.04.2015r. Sonesse 40 Zastosowanie Rolety rzymskie 230V Rolety wolnowiszące 230V Rolety Day & Night 230V Żaluzje poziome 230V Charakterystyka techniczna Parametr 3/30 PA 6/20 PA

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015 ST-361 Instrukcja obsługi ST-361 TECH Deklaracja zgodności nr 158/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 pl Instrukcja montażu i obsługi Sterownik indywidualny UC42 / Sterownik indywidualny do szyny montażowej UC45 Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy klimakonwektor wentylatorowy Typ V202H, V203H, V206H i V209H

Pomieszczeniowy klimakonwektor wentylatorowy Typ V202H, V203H, V206H i V209H Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Pomieszczeniowy klimakonwektor wentylatorowy Typ V22H, V23H, V26H i V29H do systemu Vitoclima2-C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Innowacje zapewniają rozwój naszej firmy. Technika napędów Technika sterowania Technika rolet. Technika, która porusza

Innowacje zapewniają rozwój naszej firmy. Technika napędów Technika sterowania Technika rolet. Technika, która porusza Innowacje zapewniają rozwój naszej firmy. Technika napędów Technika sterowania Technika rolet 2018 Technika, która porusza 2 Katalog główny SELVE 2018 Technika, która porusza Ludger Stracke (dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Centronic VarioControl VC320

Centronic VarioControl VC320 Centronic VarioControl VC320 pl Instrukcja montażu i obsługi Odbiornik radiowy do rolet Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

NAPĘD Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM I DETEKCJĄ PRZESZKÓD SERIA 35, 45 [EVY]

NAPĘD Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM I DETEKCJĄ PRZESZKÓD SERIA 35, 45 [EVY] 433 MHz Praca wszystkich urządzeń na częstotliwości 433 MHz. Wszystkie urządzenia przystosowane do pracy z zasilaniem 230 V / 50 Hz DANE TECHNICZNE Zasilanie 230 V / 50 Hz, Wbudowany odbiornik radiowy

Bardziej szczegółowo

Firma SELVE daje mi zawsze właściwą inspirację Elektroniczne napędy do rolet i markiz: Wszystko czego potrzebuje profesjonalista

Firma SELVE daje mi zawsze właściwą inspirację Elektroniczne napędy do rolet i markiz: Wszystko czego potrzebuje profesjonalista Firma SELVE daje mi zawsze właściwą inspirację Elektroniczne napędy do rolet i markiz: Wszystko czego potrzebuje profesjonalista Napędy SELVE-SE zapewniają bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Z całą pewnością...

Bardziej szczegółowo

Moduł radiowy B-Tronic RCU

Moduł radiowy B-Tronic RCU Moduł radiowy B-Tronic RCU pl Informacja techniczna Moduł radiowy dla WDC RotoComfort i8 Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORYGINALNA Halogen LED Model EWLED-10S EWLED-20S EWLED-30S

INSTRUKCJA ORYGINALNA Halogen LED Model EWLED-10S EWLED-20S EWLED-30S INSTRUKCJA ORYGINALNA Halogen LED Model EWLED-10S EWLED-20S EWLED-30S VANDER 35-506 RZESZÓW UL. KRAKOWSKA 156A WWW.VANDER.PL Wyprodukowano w ChRL dla Vander Polska (2014) SYMBOLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NAKLEJCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Wall Send

Instrukcja i-r Wall Send Instrukcja i-r Wall Send Spis treści: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... str. 3 Opis wyświetlacza i przycisków... str. 4 Informacje ogólne... str. 5 Podłączenie.... str. 6 Funkcje... str. 7 Ustawianie

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu ,

Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu , INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu 000649879, 000649877 Strona 1 z 6 LOTT GmbH In der Aue 8-10 D-63584 Gründau Telefon: 06051-92 59 30 Fax: 06051-92 59 44 Internet: www.uniroll.info

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości

Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości PODRĘCZNIK OBSŁUGI DA-90387 Napięcie znamionowe: 100-240 V Praca ciągła 2 minuty, przerwa co najmniej 18 minut. OSTRZEŻENIE / INFORMACJA WAŻNE: Należy

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Tylko dla autoryzowanych serwisantów.

INSTRUKCJA MONTAŻU Tylko dla autoryzowanych serwisantów. AKCESORIA OPCJONALNE DLA KLIMATYZATORÓW Interfejs do split Nr 9317807043-01 INSTRUKCJA MONTAŻU Tylko dla autoryzowanych serwisantów. Spis treści 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 2. INFORMACJE O URZĄDZENIU

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do refleksoli z systemem zaczepowym, (screenów wiatroodpornych) wyłącznik przeciążeniowy, prędkość obrot. 32 obr/min, co 30 cykli (góra/dół) automatyczna korekta

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Promiennik ciepła do przewijania niemowląt

Promiennik ciepła do przewijania niemowląt BY 801 S Instrukcja montażu i obsługi Promiennik ciepła do przewijania niemowląt Nr zamówienia: ba_by 1 Wskazówki dla użytkownika WSKAZÓWKA Szanowny Kliencie! Bardzo prosimy o przeczytanie wszystkich informacji

Bardziej szczegółowo

(z czujnikiem o kształcie ćwierćkoła) Zabezpieczający ogranicznik temperatury

(z czujnikiem o kształcie ćwierćkoła) Zabezpieczający ogranicznik temperatury Instrukcja montażu dla personelu wykwalifikowanego VIESMANN Regulator temperatury (z czujnikiem o kształcie ćwierćkoła) Zabezpieczający ogranicznik temperatury (z czujnikiem o kształcie ćwierćkoła) Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO SIŁOWNIKA RUROWEGO YYGL35 / YYGL45

INSTRUKCJA DO SIŁOWNIKA RUROWEGO YYGL35 / YYGL45 INSTRUKCJA DO SIŁOWNIKA RUROWEGO YYGL35 / YYGL45 Centrala; Zakład w Bielsku Białej ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biała, Polska tel. +48 33 81 95 300, fax. +48 33 82 28 512 Zakład w Opolu ul. Gosławicka

Bardziej szczegółowo

I. BEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE

I. BEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE MW-1 1 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GEIGER-GJ56.. do żaluzji i stor lamelowych

GEIGER-GJ56.. do żaluzji i stor lamelowych Napęd żaluzji: GEIGER-GJ56.. do żaluzji i stor lamelowych DE EN FR ES IT Original- Bedienungsanleitung Original installation and operating instructions XXX Manuel d utilisation XXX Manual de instrucciones

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 251. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 251. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 251 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Centronic VarioControl VC

Centronic VarioControl VC N N L L Centronic VarioControl VC420 M M Jal. / Rol. Licht / Antrieb Centronic VarioControl VC420 4034 200 007 0 230V/50Hz/6VA Ind. Ind. L N pl Instrukcja montażu i obsługi Odbiornik radiowy do montażu

Bardziej szczegółowo

2. POŁĄCZENIE ZE STEROWNIKIEM GŁÓWNYM

2. POŁĄCZENIE ZE STEROWNIKIEM GŁÓWNYM 1. PRZEZNACZENIE Panel sterujący służy do kontrolowania pracy kotła c.o. na odległość z dowolnego miejsca, w którym panel jest zainstalowany. Posiada dokładnie te same funkcje co sterownik NEGROS zamontowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

R-207. Instrukcja obsługi TOSTER. Toster R-207

R-207. Instrukcja obsługi TOSTER. Toster R-207 Instrukcja obsługi TOSTER R-207 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Z urządzenie należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/ 2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/1500051 Instalacja i obsługa Przechowywać starannie! Wydanie I012/02/02/5PL Spis treści! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem! Ważne informacje Spis treści

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot ścienny 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

YYGL35RE-10/17 YYGL45RE-20/15

YYGL35RE-10/17 YYGL45RE-20/15 YYGL35RE-10/17 YYGL45RE-20/15 NAPĘD Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA PRZESZKÓD ORAZ ELEKTRONICZNYMI WYŁĄCZNIKAMI KRAŃCOWYMI Instrukcja instalacji, programowania oraz użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MW-1 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MW-1 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MW-1 1 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A Instrukcja instalacji. Elementy wchodzące w skład podnośnika (lista części): Podnośnik elektryczny ( #1 ) Zasilacz ( #2 ) Moduł R.F. ( #3 ) Przełącznik wysuwu góra/dół (up/down) ( #4 ) Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435 Arkusz Informacyjny Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435 Opis Zaawansowana konstrukcja zawiera wyłącznik przeciążeniowy zabezpieczający siłownik i zawór przed nadmiernym obciążeniem. Siłownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miesiarka spiralna MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miesiarka spiralna MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Miesiarka spiralna MODEL: 786200, 786350 v1.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ODKURZACZ DO PODŁÓG R-139

Instrukcja obsługi ODKURZACZ DO PODŁÓG R-139 Instrukcja obsługi ODKURZACZ DO PODŁÓG R-139 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK MICA R-070/R-075

GRZEJNIK MICA R-070/R-075 Instrukcja obsługi GRZEJNIK MICA R-070/R-075 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu!

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! Revio-868 P Nr 28 410.0006 e l e r o CE 0682 Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! 1 / PL Spis Treści Opis urządzenia...3 Zasady bezpieczeństwa...4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

VULCAN. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.1 ( )

VULCAN. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.1 ( ) VULCAN PODZIEMNY, NIEODWRACALNY, ELEKTROMECHANICZNY MOTOREDUKTOR DO BRAM SKRZYDŁOWYCH. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.1 (03.12.2010) WAŻNE UWAGI V2 S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ 3273 dla skoku nominalnego do 30 mm Instrukcja montażu i obsługi EB 8312-2 PL Wydanie: listopad 2015 (10/13) Wskazówki i ich znaczenie NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

inet Box Instrukcja montażu

inet Box Instrukcja montażu Instrukcja montażu Strona 2 Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Przeznaczenie... 2 Zakres dostawy... 2 Wymiary... 3 Przyłącza i elementy obsługi... 3 Wskazania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo