UMOWA NR.. (Projekt)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR.. (Projekt)"

Transkrypt

1 UMOWA NR.. (Projekt) Załącznik nr 6 zawarta w dniu... r. w Podegrodziu pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną Podegrodzie z siedzibą Podegrodzie 213 reprezentowaną przez... przy kontrasygnacie:... zwaną dalej Kupującym, a... z siedzibą w... reprezentowanym przez... zwanym dalej Sprzedającym. W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: Przedmiot umowy 1 1. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać na rzecz Kupującego fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4x4 o parametrach technicznych wyposażeniu określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Nr kodu wg CPV: Wozy strażackie. 2. Sprzedający oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego i zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń. Termin realizacji Termin realizacji i przekazania przedmiotu zamówienia ustala się do roku. Nadzór Osobą odpowiedzialną z ramienia Kupującego za prowadzenie wszystkich spraw związanych z realizacją umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia będzie.. Wynagrodzenie za przedmiot umowy 4 1. Zgodnie z treścią oferty przetargowej wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi: a) netto... złotych (słownie:...) b) VAT... złotych (słownie:...) c) brutto... złotych (słownie:...) 2. Na powyższą wartość składa się: a) wartość samochodu, b) wartość wyposażenia, c) koszty przeglądu technicznego na potwierdzenie parametrów przed pierwszą rejestracją, d) koszty paliwa w ilości niezbędnej do przejazdu na trasie: miejsce odbioru technicznego najbliższa stacja paliw, e) koszty szkolenia z obsługi podstawowej samochodu. 3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy. 4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP.. 5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP... Zasady rozliczeń finansowych 5 1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony zostanie w dwóch ratach część obejmującą dotację zapłaci Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie (cesja), a pozostałą część zapłaci Kupujący. 2. Sprzedający wystawi fakturę po dokonaniu odbioru techniczno jakościowego oraz po faktycznym przekazaniu przedmiotu umowy potwierdzonym stosownymi protokołami. 1

2 3. Sprzedający zobowiązany jest wystawiać fakturę na adres: Ochotnicza Straż Pożarna Podegrodzie, Podegrodzie Należność Sprzedawcy płatna będzie przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołami odbioru. 5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Kupującego i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 6 1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt c tj.... zł (słownie złotych...) w formie Kupujący zwróci Sprzedającemu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (przedmiotu umowy) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (protokół bezusterkowego odbioru). 3. Pozostałą część (30%) zabezpieczenia należytego wykonania umowy Kupujący zwróci Sprzedającemu nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji jakości. Przedmiot odbioru 7 Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru techniczno jakościowego, zakończonego podpisaniem protokołu w terminie do dnia 15 października 2009 r. z zachowaniem terminów wynikających z zapisów 8 ust Sprzedający zawiadomi Kupującego pisemnie z wyprzedzeniem 4 dniowym o dacie i miejscu odbioru techniczno jakościowego samochodu. Kupujący przystąpi do odbioru techniczno jakościowego w ciągu 4 dni od daty zawiadomienia. Czynności odbioru techniczno jakościowego nie mogą trwać dłużej niż 7 dni. 2. Odbiór techniczno jakościowy pojazdu odbędzie się w miejscu wskazanym przez Sprzedającego w terminie, nie późniejszym niż określony w W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno jakościowego usterek, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek. 4. Odbioru techniczno jakościowego samochodu dokonają przedstawiciele Kupującego w obecności, co najmniej 1 przedstawiciela Sprzedającego. 5. Jednodniowe szkolenie z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy odbędzie się w dniu odbioru samochodu w siedzibie Sprzedającego dla przedstawicieli Kupującego. 6. Podczas odbioru przedmiotu umowy Sprzedający zobowiązany jest dołączyć: a) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, b) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia, c) świadectwo homologacji, d) zaświadczenie z przeglądu technicznego na potwierdzenie parametrów przed pierwszą rejestracją, e) świadectwo dopuszczenia potwierdzające spełnianie warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). Gwarancja i serwis 9 1. Sprzedający udziela Kupującemu. m-cy gwarancji na podwozie samochodu,. m-cy na zabudowę samochodu oraz. m-cy na wyposażenie samochodu. 2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na cały okres gwarancji. 3. Okres gwarancji biegnie od dnia bezusterkowego odbioru faktycznego przedmiotu umowy. 4. Sprzedający gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również kompletność wyposażenia samochodu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 2

3 5. W okresie gwarancji naprawy samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Sprzedającego w siedzibie Kupującego. 6. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia będzie wynosił maksymalnie 72 godziny. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczania samochodu lub wyposażenia w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Kupującego koszty przemieszczania samochodu lub wyposażenia ponosi Sprzedający. 7. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Sprzedającego na podstawie indywidualnych zleceń Kupującego. 8. Sprzedający gwarantuje dostawę części zamiennych dla wyposażenia i samochodu w okresie 10 lat od zakończenia produkcji typu samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy. Kary umowne Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę w wysokości: a) 0,1% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 pkt c za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy, b) 0,1% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 pkt c za każdy dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych usterek liczony od terminu ustalonego w protokole na usunięcie usterek, c) 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 pkt c za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego. 3. W przypadku, jeżeli przedłuży się termin wykonania przedmiotu zamówienia (dostawy samochodu) Kupujący naliczy Sprzedającemu karę umowną w wysokości utraconej dotacji, którą Kupujący utracił z powodu nieterminowej dostawy. 4. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Sprzedającego określonych w 10 ust. 2 lit. a) i b) oraz kwoty określonej w 10 ust. 3, należność z tego tytułu może zostać potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. 5. Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki ustawowe za nieterminową płatność należności wynikającej z wystawionej faktury w wysokości odsetek ustawowych. 6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zmiana umowy Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w sytuacjach określonych poniżej. 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w 4 ust. 1 może zostać zmienione na wniosek Sprzedającego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że w chwili podpisania umowy nie było wiadomo czy taka zmiana nastąpi. 3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT do wynagrodzenia netto dodany zostanie podatek VAT wg nowej stawki. 4. Jeżeli zajdzie taka konieczność Kupujący może dokonać zmiany osoby odpowiedzialnej z ramienia Kupującego za prowadzenie wszystkich spraw związanych z realizacją niniejszej umowy. 5. Zmiany do umowy może inicjować Sprzedający lub Kupujący składając pisemny wniosek do drugiej strony. 6. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie ust. 2 5 musi zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z wnioskowanej zmiany, c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 7. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Kupującego, innych niż określone w 11 ust

4 Odstąpienie od umowy Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. Sprzedającemu nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) 3. Jeżeli Sprzedający z własnej winy nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy, pomimo upomnień wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania umowne nienależycie, Kupujący rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym naliczając karę umowną, o której mowa w 10 ust. 2 pkt c) niniejszej umowy. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie oraz okres wypowiedzenia. Podwykonawcy Sprzedający zaangażuje do wykonania określonej części zamówienia podwykonawcę wymienionego w przyjętej ofercie. 2. Podwykonawca nie może zlecić wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy. 3. Umowa z podwykonawcą musi być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedający zobowiązany jest przedłożyć Kupującemu każdą umowę zawartą z podwykonawcą. 4. Sprzedający zapewnia, że podwykonawca będzie przestrzegać wszystkie postanowienia niniejszej umowy. 5. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy jak za swoje działania lub zaniechania. 6. Sprzedający zobowiązany jest przedłożyć protokół odbioru wykonanych prac przez podwykonawcę oraz złożyć oświadczenie o dokonaniu rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Sprzedającym i podwykonawcą. Postanowienia końcowe Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy określona w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 15 Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść przedmiotu umowy oraz wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne stosowne przepisy w tym zakresie. 17 Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca siedziby Kupującego Przed wystąpieniem na drogę sądową strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania reklamacyjnego. 2. Postępowanie reklamacyjne polega na wystąpieniu do drugiej strony z konkretnym żądaniem, które musi zawierać podstawę prawną i uzasadnienie. 1. Jeżeli Sprzedający oświadczy w ofercie, że zamówienie wykona sam wówczas zamiast zapisów pkt 1 6 paragraf 13 będzie brzmiał 1. Zgodnie ze złożoną ofertą Sprzedający wykona zamówienie stanowiące przedmiot umowy, bez udziału podwykonawców. 4

5 3. Druga strona ma obowiązek ustosunkować się do treści żądania. Odpowiedź negatywna względnie brak odpowiedzi w terminie 7 dniu od dnia otrzymania żądania poczytuje się za odmowę uznania roszczenia i wyczerpuje tryb postępowania reklamacyjnego. 19 Umowę niniejszą sporządzono w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 4 egzemplarze dla Kupującego i 1 dla Sprzedającego. Kupujący Sprzedający Kontrasygnata Skarbnika: 5

UMOWA NR RII.ZP /11

UMOWA NR RII.ZP /11 UMOWA NR RII.ZP.342-.../11 Załącznik nr 6 zawarta w dniu... roku w Podegrodziu pomiędzy Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248 reprezentowaną przez... przy kontrasygnacie:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.10.2015 Umowa sprzedaży MK.2371.10.2015 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZGK-ZP /2013

UMOWA NR ZGK-ZP /2013 UMOWA NR ZGK-ZP.272-1 -.../2013 Załącznik nr 7 zawarta w dniu... 2013 r. w Podegrodziu pomiędzy: Gminą Podegrodzie - Zakładem Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z siedzibą w Podegrodziu 248, działającym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy N r zawarta w dniu... 2013 roku w Wolsztynie pomiędzy: KUPUJĄCYM: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Ul. Wschowska 17 64-200 Wolsztyn

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZGK-ZP /2014

UMOWA NR ZGK-ZP /2014 UMOWA NR ZGK-ZP.272-1 -.../2014 Załącznik nr 7 zawarta w dniu... 2014 r. w Podegrodziu pomiędzy: Gminą Podegrodzie - Zakładem Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z siedzibą w Podegrodziu 248, działającym

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr ZP 1 /2015

UMOWA SPRZEDAŻY nr ZP 1 /2015 UMOWA SPRZEDAŻY nr ZP 1 /2015 Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : zwaną dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr -../2017 zawarta w dniu.. 2016 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. kujawsko-pomorskie, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, NIP 897-017-81-03, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy. Umowa nr...

Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy. Umowa nr... Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy Umowa nr... Zawarta w dniu... roku, w Nowej Rudzie pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda, reprezentowaną przez: 1)..., (przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Nowa Ruda),

Bardziej szczegółowo

UMOWA/ZLECENIE DIN-ZP.272-1-.../13 (projekt)

UMOWA/ZLECENIE DIN-ZP.272-1-.../13 (projekt) UMOWA/ZLECENIE DIN-ZP.272-1-.../13 (projekt) Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Podegrodziu pomiędzy: Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248 reprezentowaną przez Małgorzatę Gromala

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DIN-ZP /2013

UMOWA NR DIN-ZP /2013 UMOWA NR DIN-ZP.272-1 -.../2013 Załącznik nr 6 zawarta w dniu... 2013 r. w Podegrodziu pomiędzy: Gminą Podegrodzie z siedzibą 33-386 Podegrodziu 248, reprezentowaną przez mgr Małgorzatę Gromala Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik Nr 4. UMOWA nr. /2015. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy:

Wzór umowy Załącznik Nr 4. UMOWA nr. /2015. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: Wzór umowy Załącznik Nr 4 UMOWA nr. /2015 zawarta w dniu.. 2015 roku w Poznaniu pomiędzy:. reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZGK-ZP.272.1 /2013 (projekt)

UMOWA NR ZGK-ZP.272.1 /2013 (projekt) UMOWA NR ZGK-ZP.272.1 /2013 (projekt) Załącznik nr 7 zawarta w dniu... 2013 r. w Podegrodziu pomiędzy: Gminą Podegrodzie - Zakładem Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z siedzibą w Podegrodziu 248 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZGK-ZP /13 (Projekt)

UMOWA NR ZGK-ZP /13 (Projekt) UMOWA NR ZGK-ZP.272-1-.../13 (Projekt) Załącznik nr 7b zawarta w dniu... 2013 r. w Podegrodziu pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Podegrodziu 248 działającym w zakresie niniejszej Umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą NIP:..

UMOWA. z siedzibą NIP:.. UMOWA NR zawarta w dniu.. 2017 r. w Kowiesach pomiędzy: Gminą Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, NIP: 836-18-32-418, REGON:750148294, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Jarosława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik Nr 4. UMOWA nr. /2016

Wzór umowy Załącznik Nr 4. UMOWA nr. /2016 Wzór umowy Załącznik Nr 4 UMOWA nr. /2016 zawarta w dniu.. 2016 roku w Poznaniu pomiędzy:. reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY 1 PROJEKT UMOWY NR: ZP 272.01.2011 DRUK Nr 5 Zawarta dnia 2011 roku w Polskiej Cerekwi pomiędzy: Ochotnicza Strażą Pożarna w Polskiej Cerekwi adres: 47-260 Polska Cerekiew, ul. Karola

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NR.. PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WZÓR UMOWY- UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną RATOWNIK w Świeciu z siedzibą ul. Laskowicka 2, 86-100 Świecie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik Nr 4. UMOWA nr. /2015. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy:

Wzór umowy Załącznik Nr 4. UMOWA nr. /2015. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: Wzór umowy Załącznik Nr 4 UMOWA nr. /2015 zawarta w dniu.. 2015 roku w Poznaniu pomiędzy:. reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY UMOWA NR PRZEDMIOT UMOWY WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. r. w Gogolinie pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Gogolinie, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 4, reprezentowaną przez Prezesa Pana Lucjana Lubaszkę zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DIN-ZP /14 (projekt)

UMOWA NR DIN-ZP /14 (projekt) UMOWA NR DIN-ZP.272.1.-.../14 (projekt) Załącznik nr 6 zawarta w dniu...2014 r. w Podegrodziu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Olszanie z siedzibą w Olszana, 33-386 Podegrodzie reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

2 CENA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

2 CENA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UMOWA Nr.. WZÓR Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UMOWY

PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 6 UMOWA nr...(wzór) w dniu..w Klonowej, pomiędzy: Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 reprezentowaną przez Wójta Stanisława Ryła, zwaną w dalszej części

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. UMOWA Nr-...

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. UMOWA Nr-... Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 UMOWA Nr-... Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. dostawę lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Alfredówce, zwarta została umowa o następującej treści:

UMOWA NR. dostawę lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Alfredówce, zwarta została umowa o następującej treści: UMOWA NR. zawarta w dniu. roku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM Gminą Nowa Dęba którą reprezentuje: Burmistrz Wiesław Ordon przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Alicji Furgał a " WYKONAWCĄ"- którego reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Załącznik Nr 8 do SIWZ. UMOWA (projekt)

Projekt Umowy Załącznik Nr 8 do SIWZ. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w dniu...2017 r. w Strzelinie pomiędzy: Gminą Strzelin z siedzibą przy ul. Ząbkowickiej 11, 57-100 Strzelin, NIP 9140006467, REGON 931934957, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik Nr 4. UMOWA nr. /2015

Wzór umowy Załącznik Nr 4. UMOWA nr. /2015 Wzór umowy Załącznik Nr 4 UMOWA nr. /2015 zawarta w dniu.. 2015 roku w Poznaniu pomiędzy:. reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGON..., NIP..., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

REGON..., NIP..., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą, Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Ochotnicza Strażą Pożarną w Łososinie Górnej ul. Łososińska 23, 34-600 Limanowa REGON 49070153300000, NIP 737-13-31-692

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DIN-ZP /2015 (projekt)

UMOWA NR DIN-ZP /2015 (projekt) Załącznik nr 6 a UMOWA NR DIN-ZP.272.1.-.../2015 (projekt) zawarta w dniu...2015 r. w Podegrodziu pomiędzy: Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248 reprezentowaną przez Małgorzatę Gromala Wójta

Bardziej szczegółowo

2 Termin dostawy przedmiotu umowy nastąpi do dnia...

2 Termin dostawy przedmiotu umowy nastąpi do dnia... Zał. nr 1.5 Umowa nr Zawarta w dniu..2017r w Domanicach pomiędzy Gminą Domanice, z siedzibą w Domanicach, Domanice 52,08-113 Domanice posiadającą NIP 821-255-15-71 reprezentowaną przez; 1. Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Umowa zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie adres: ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA - NR /2012

Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA - NR /2012 UMOWA - NR /2012 Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

Wzór Umowy Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Wzór Umowy Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowskiej Woli z siedzibą w 32-200 Miechów, Bukowska Wola, zwaną w dalszej części umowy,,zamawiającym reprezentowaną przez: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WT

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WT Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR WT.2370.....2015 w dniu... 2015 roku w Poznaniu, w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Umowa nr./zk/2018 zawarta w dniu.. r. w Limanowej, pomiędzy: Miastem Limanowa, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Limanowa Władysława

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr. ZP

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr. ZP OSP.01.07.2017 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr. ZP.01.07.2017 zawarta w dniu... 2017 r. w Działoszynie pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Działoszynie z siedzibą pod adresem 98-355 Działoszyn

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2 TERMIN WYKONANIA

UMOWA Nr. 2 TERMIN WYKONANIA Załącznik nr 4 UMOWA Nr. zawarta w dniu 2014r. w Wiźnie, pomiędzy: Gminą Wizna, z siedzibą przy ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna reprezentowaną przez: dr inż. Zbigniewa Sokołowskiego Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DIN /2014 (wzór)

UMOWA NR DIN /2014 (wzór) UMOWA NR DIN.272.2. /2014 (wzór) Załącznik nr 3 zawarta w dniu...2014 r. w Podegrodziu pomiędzy: Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248 reprezentowaną przez Małgorzatę Gromala Wójta Gminy przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Znak sprawy: PT.2370/02/2012

UMOWA NR. Znak sprawy: PT.2370/02/2012 Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR. Znak sprawy: zawarta w dniu roku w Pruszkowie pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.9.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZGK-ZP (Projekt)

UMOWA NR ZGK-ZP (Projekt) UMOWA NR ZGK-ZP.272-...2018 (Projekt) Załącznik nr 6b zawarta w dniu... 2018 r. w Podegrodziu pomiędzy: Gminą Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, NIP 734-34-56-306 - Zakładem Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

2 TERMIN REALIZACJI UMOWY

2 TERMIN REALIZACJI UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ-wzór umowy (Projekt) Umowa nr....2018 Zawarta w dniu.. 2018 roku w Uszwi pomiędzy : Ochotniczą Strażą Pożarną w Uszwi z siedzibą: 32-865 Uszew 393, zwaną dalej Zmawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Zawarta w dniu roku pomiędzy:

Umowa Nr.. Zawarta w dniu roku pomiędzy: KP.26.3.2019 Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa Nr.. Zawarta w dniu... 2019 roku pomiędzy: Instytutem Geodezji i Kartografii, ul. Z. Modzelewskiego 27,, NIP: 5250009476, Regon: 000332305 zwanym dalej,,zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.2.2013 zawarta w dniu.. 2013 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. / 2017 / SM

UMOWA Nr.. / 2017 / SM Załącznik nr 2 UMOWA Nr.. / 2017 / SM zawarta w Białymstoku w dniu pomiędzy stronami: 1. Miasto Białystok Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 542-030-46-37, Straż Miejska

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór)

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór) 1 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór) zawarta w dniu 2008 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :.. reprezentowaną przez:. zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZGK-ZP (Projekt)

UMOWA NR ZGK-ZP (Projekt) UMOWA NR ZGK-ZP.272-...2017 (Projekt) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2017 r. w Podegrodziu pomiędzy: Gminą Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, NIP 734-34-56-306 - Zakładem Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DIN

UMOWA NR DIN UMOWA NR DIN-272.1 2017 Załącznik nr 2 pomiędzy: Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248 reprezentowaną przez Małgorzatę Gromala Wójta Gminy przy kontrasygnacie: Agnieszki Pacholarz Skarbnika Gminy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr

WZÓR. UMOWA Nr Załącznik nr 4 WZÓR UMOWA Nr.. 2017 Zawarta w dniu... 2017 r. w Zgorzelcu pomiędzy Powiatem Zgorzeleckim z siedzibą przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a NIP 615-18-11-188 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Umowa. W oparciu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta niniejsza umowa (Umowa) o następującej treści:

Umowa. W oparciu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta niniejsza umowa (Umowa) o następującej treści: Załącznik nr 7 Do SIWZ Umowa zawarta w Lublinie w dniu 2012 r. pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie adres: ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DIN-ZP /14 (projekt)

UMOWA NR DIN-ZP /14 (projekt) Załącznik nr 6 b UMOWA NR DIN-ZP.272.1.-.../14 (projekt) zawarta w dniu...2014 r. w Podegrodziu pomiędzy: Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248, reprezentowanymi przez Małgorzatę Gromala Wójta

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2

UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2 UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2 zawarta w dniu.2014 r w Wierzbicy pomiędzy Gminą Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Wójta Gminy Dariusza Myśliwca

Bardziej szczegółowo

Tom II WARUNKI UMOWY. Rozdział 1 Wzór Umowy

Tom II WARUNKI UMOWY. Rozdział 1 Wzór Umowy Tom II WARUNKI UMOWY Rozdział 1 Wzór Umowy Wzór Umowy UMOWA NR zawarta w Wąsewie, w dniu.2016 roku, pomiędzy: Gminą Wąsewo z siedzibą: ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, NIP: 759-163-09-59 REGON 550667899,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt nr.. Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Projekt nr.. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Projekt nr.. zawarta dnia... 2011 roku w Świeciu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, z siedzibą przy ul. Laskowickiej 2, 86-100 Świecie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2017

WZÓR UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2017 Strona 1 z 4 WZÓR UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-88/2017 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- UMOWA nr...

- PROJEKT- UMOWA nr... Sprawa nr: 3/2019/PN Załącznik nr 2 do SIWZ - PROJEKT- UMOWA nr... zawarta w dniu.. 2019r. w Bielsku-Białej pomiędzy Galerią Bielską BWA z siedzibą ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009

UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009 1 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :.. reprezentowaną przez: zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DIN-ZP /14 (projekt)

UMOWA NR DIN-ZP /14 (projekt) Załącznik nr 6 e UMOWA NR DIN-ZP.272.1.-.../14 (projekt) zawarta w dniu...2014 r. w Podegrodziu pomiędzy: Gminną Biblioteką w Podegrodziu i Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248, działającą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt. a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą.

UMOWA Projekt. a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą. UMOWA Projekt Zawarta w Ciepielowie w dniu... 2009 r. pomiędzy: Urzędem Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów reprezentowanym przez: P. Artura Szewczyka Wójta Gminy Ciepielów zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA Nr... Zał. Nr 7.

Wzór UMOWA Nr... Zał. Nr 7. Wzór UMOWA Nr... Zał. Nr 7. zawarta dnia... w Krzepicach pomiędzy: Gminą Krzepice z siedzibą 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 13, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, NIP 574-20-54-873; REGON 15 13 98 296 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RII.ZP /10 (Projekt)

UMOWA NR RII.ZP /10 (Projekt) UMOWA NR RII.ZP.342-.../10 (Projekt) Załącznik nr 6a zawarta w dniu... 2010 r. w Podegrodziu pomiędzy Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248 reprezentowaną przez... przy kontrasygnacie:... zwaną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR../2012. zwaną dalej Wykonawcą.

WZÓR UMOWY NR../2012. zwaną dalej Wykonawcą. WZÓR UMOWY NR../2012 Zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy Gminą Pieńsk z siedzibą w Pieńsku ul. Bolesławieckiej 29 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk - Jerzego Strojnego przy kontrasgnacie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarządem Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, adres do korespondencji: 30 059 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009

UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : reprezentowaną przez: zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) Umowa nr FDZP.226.21.2019 pakiet nr... zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22, NIP 622-22-56-387, REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWY Nr

Projekt UMOWY Nr Projekt UMOWY Nr... zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, w imieniu której działa Marek Materek Prezydent Miasta Starachowice 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Wzór Umowy Dostawy Na dostawę jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez, upełnomocnionego (ych) przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić):

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez, upełnomocnionego (ych) przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić): Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego wzór umowy W dniu... 2017 roku w Jeleniej Górze, pomiędzy: zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającym a... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) wpisaną do KRS

Bardziej szczegółowo