Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór)"

Transkrypt

1 1 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór) zawarta w dniu 2008 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :.. reprezentowaną przez:. zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Poznaniu Poznań ul. Norwida 14 reprezentowaną przez:.. zwanym dalej KUPUJĄCYM 1 Postanowienia ogólne UśYTKOWNIK- jednostka bezpośrednio eksploatująca pojazd. 2 Przedmiot umowy 1. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się przenieść na KUPUJĄCEGO własność i wydać uŝytkownikom:... (ilość, klasa, kategoria i typ samochodu) Szczegółowy opis techniczny samochodów i wyposaŝenia znajduje się w załączniku nr (opis parametrów techniczno- uŝytkowych zawartych w ofercie na dostawę) do niniejszej umowy, które stanowią jej integralną część. 2. KUPUJĄCY zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy i do zapłacenia SPRZEDAJĄCEMU naleŝności.

2 2 3 Cena i warunki płatności 1. Cena netto przedmiotu umowy wynosi:.pln ( słownie: /100). 2. Cena brutto przedmiotu umowy wynosi.. PLN ( słownie: /100 ). 3. Cena brutto jednego samochodu wynosi:.pln (słownie złotych: /100). Cena netto jednego samochodu wynosi. PLN (słownie złotych: /100). 4. KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAJĄCEMU naleŝność za odebrany(e) samochód(y) w ciągu... dni od daty otrzymania faktury, po odbiorze faktycznym potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 5. Termin płatności uwaŝa się za zachowany jeŝeli obciąŝenie rachunku SPRZEDAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 6. Strony zastrzegają, Ŝe przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy nie moŝe nastąpić bez zgody dłuŝnika wyraŝonej na piśmie. 4 Termin wydania przedmiotu umowy Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 2008r. 5 Odbiór techniczno jakościowy, szkolenie i odbiór faktyczny przedmiotu umowy 1. SPRZEDAJĄCY zawiadomi KUPUJĄCEGO pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru techniczno jakościowego samochodu(ów). KUPUJĄCY przystąpi do odbioru techniczno- jakościowego w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia. Upływ 2-dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie moŝe nastąpić później niŝ na dzień przed terminem wydania przedmiotu umowy, o którym mowa w 4. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faxu. 2. Odbiór techniczno jakościowy samochodu(ów) odbędzie się w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO w terminie, o którym mowa w ust. 1. Protokół odbioru techniczno jakościowego samochodu(ów) zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŝdej ze stron i podpisany przez obie strony. W protokóle tym strony ustalą dokładny termin odbioru faktycznego, o którym mowa w ust W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno jakościowego usterek, SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŝdej ze stron

3 3 i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno jakościowego, Ŝe przedstawiony samochód(y) nie odpowiadają opisowi zawartemu w załącznikach nr do niniejszej umowy SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w pojeździe zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku nr..do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŝdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 5. Odbioru techniczno jakościowego dokona 2 pełnomocników KUPUJĄCEGO w ciągu 2 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności co najmniej 1 pełnomocnika SPRZEDAJĄCEGO. 6. Odbiór faktyczny samochodu(ów) odbędzie się w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO w terminie określonym w protokóle odbioru techniczno jakościowego. Odbioru faktycznego samochodu dokona 2 pełnomocników KUPUJĄCEGO i jeden pełnomocnik UśYTKOWNIKA, w obecności co najmniej 1 pełnomocnika SPRZEDAJĄCEGO. Protokół odbioru faktycznego, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. 7. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu w ciągu 1 dnia roboczego odbędzie się w terminie i miejscu odbioru faktycznego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŝdej ze stron i podpisany przez obie strony. 8. Koszty zakwaterowania i wyŝywienia przedstawicieli KUPUJĄCEGO w czasie odbioru techniczno- jakościowego samochodów pokrywa SPRZEDAJĄCY. 6 Dokumentacja techniczna 1. Do samochodów SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się dołączyć: a) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, b) kartę pojazdu, c) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposaŝenia w języku polskim, d) ksiąŝki gwarancyjne samochodu oraz wyposaŝenia, e) pierwsze badanie techniczne odbieranego pojazdu.

4 4 7 Gwarancja i serwis 1. SPRZEDAJĄCY udziela UZYTKOWNIKOWI... miesięcy gwarancji na samochody oraz... miesięcy gwarancji na wyposaŝenie. 2. SPRZEDAJĄCY gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i uŝyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz kompletność wyposaŝenia kaŝdego samochodu zgodnie z załącznikiem Nr do niniejszej umowy. 3. W okresie gwarancji naprawy samochodu oraz wyposaŝenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis SPRZEDAJĄCEGO w siedzibie UśYTKOWNIKA. Rozpoczęcie naprawy nastąpi w czasie do 72 godzin od daty zgłoszenia w formie faxu. Do czasu, o którym mowa wyŝej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania naprawy w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO koszty związane z transportem i odbiorem pojazdu, wyposaŝenia ponosi SPRZEDAJĄCY 4. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez SPRZEDAJĄCEGO na podstawie indywidualnych zleceń UśYTKOWNIKA samochodu. 5. SPRZEDAJĄCY gwarantuje dostawę części zamiennych do samochodów i wyposaŝenia w okresie 10 lat od daty dostawy przedmiotu umowy. 6. SPRZEDAJĄCY zapewni serwis pogwarancyjny przez okres od daty dostawy pojazdów. 8 Kary umowne 1. JeŜeli SPRZEDAJĄCY opóźni termin wydania samochodów w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie zapłaci KUPUJĄCEMU kary umowne w wysokości 0,15 % wartości nie wydanych w terminie pojazdów za kaŝdy dzień opóźnienia. 2. JeŜeli opóźnienie wydania samochodów przekroczy 4 tygodnie KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, jeŝeli opóźnienie wystąpiło z winy SPRZEDAJĄCEGO. W takim przypadku KUPUJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić SPRZEDAJĄCEMU kosztów, jakie SPRZEDAJĄCY poniósł w związku z umową. 3. W przypadku określonym w pkt 2 SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU kary w wysokości do 30% ceny brutto samochodu(ów). 4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem niewaŝności, formy pisemnej poprzez złoŝenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie KUPUJĄCEMU jeŝeli opóźnienie wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie.

5 5 5. W przypadku, gdy SPRZEDAJĄCY nie dokona naprawy samochodu lub wyposaŝenia w terminie określonym w 7 ust. 3 zapłaci UśYTKOWNIKOWI karę umowną w wysokości 0,15 % wartości samochodu lub wyposaŝenia za kaŝdy dzień zwłoki. 6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyŝsza wysokość kar zastrzeŝonych w umowie KUPUJĄCY moŝe Ŝądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 7. JeŜeli KUPUJĄCY lub UśYTKOWNIK dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru samochodu(ów) w stosunku do terminu wskazanego w 5 ust.1 zapłaci kary umowne w wysokości 0,15 % wartości nie odebranego samochodu za kaŝdy dzień zwłoki. 8. JeŜeli KUPUJĄCY nie zapłaci naleŝności za przedmiot umowy w terminie określonym w 3 pkt. 4 i 5 zapłaci SPRZEDAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,15 % za kaŝdy dzień zwłoki. 9 Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo 1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy zgodnie oświadczają, Ŝe poddają go rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny. 2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowania przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 10 Postanowienia końcowe 1. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania przez obie strony. 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŝności i stanowić będzie aneks do niej. 3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY

6 6

Microsoft Word - 99815493571.doc

Microsoft Word - 99815493571.doc 匯 入 匯 款 之 分 類 及 說 明 : 大 項 分 類 編 號 項 目 說 明 一 服 務 分 為 運 輸 保 險 旅 行 及 其 他 四 大 項 ( 一 ) 運 輸 海 陸 空 之 客 貨 運 輸, 分 為 下 列 各 項 : 111 海 運 貨 運 海 上 貨 物 運 輸 之 112 海 運 客 運 海 上 旅 客 運 輸 之 115 航 空 貨 運 航 空 貨 物 運 輸 之 116 航

Bardziej szczegółowo

董 事 長 的 話 發 行 人 的 話 過 去 一 年, 常 常 陪 伴 父 母 看 醫 生, 更 常 接 二 老 同 住, 在 侍 奉 和 陪 伴 父 母 的 過 程 中, 開 始 深 刻 地 感 受 到, 體 力 已 大 不 如 前, 心 有 餘 而 力 不 足 的 事 情 逐 漸 變 多 本

董 事 長 的 話 發 行 人 的 話 過 去 一 年, 常 常 陪 伴 父 母 看 醫 生, 更 常 接 二 老 同 住, 在 侍 奉 和 陪 伴 父 母 的 過 程 中, 開 始 深 刻 地 感 受 到, 體 力 已 大 不 如 前, 心 有 餘 而 力 不 足 的 事 情 逐 漸 變 多 本 董 事 長 的 話 發 行 人 的 話 過 去 一 年, 常 常 陪 伴 父 母 看 醫 生, 更 常 接 二 老 同 住, 在 侍 奉 和 陪 伴 父 母 的 過 程 中, 開 始 深 刻 地 感 受 到, 體 力 已 大 不 如 前, 心 有 餘 而 力 不 足 的 事 情 逐 漸 變 多 本 月 初, 女 兒 臨 盆, 我 信 守 承 諾 到 女 兒 住 處 幫 忙, 隨 著 小 外 孫 新

Bardziej szczegółowo

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 77 1999 3 179 4 277 5 281 6 1995 1999 7 1991 1998 4 8 9 10 8 83 1992.2 9 143 1988 10 158 5 11 12 13 11 8 12 1973 13 420 6 E.H.Gombrich Norma e forma 14 14 Giulio Carlo Argan. Maurizio

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 25.doc

Microsoft Word - 25.doc 生 煎 馒 头 要 说 上 海 的 点 心 中, 最 最 具 有 上 海 特 色 的, 并 不 是 四 大 金 刚, 其 实 大 饼 甚 至 都 不 是 上 海 人 发 明 的, 所 以 上 海 人 也 常 称 之 为 山 东 大 饼 苏 州 大 饼, 唯 独 从 来 未 听 说 过 上 海 大 饼 小 笼 包 算 是 挺 有 名 的 了, 然 而 苏 州 扬 州 南 京 都 有, 只 是 有 的

Bardziej szczegółowo

团 青 关 注 交 通 控 股 公 司 团 委 举 办 2013 年 度 系 统 团 组 织 共 青 团 工 作 考 核 分 享 会 为 进 一 步 加 强 对 系 统 所 属 各 单 位 共 青 团 工 作 的 指 导 考 核 和 评 价, 选 树 一 批 基 础 工 作 扎 实, 重 点 工 作

团 青 关 注 交 通 控 股 公 司 团 委 举 办 2013 年 度 系 统 团 组 织 共 青 团 工 作 考 核 分 享 会 为 进 一 步 加 强 对 系 统 所 属 各 单 位 共 青 团 工 作 的 指 导 考 核 和 评 价, 选 树 一 批 基 础 工 作 扎 实, 重 点 工 作 江 苏 交 通 控 股 青 春 风 景 线 ( 第 1 期 ) 主 办 : 共 青 团 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 委 员 会 2014 年 4 月 15 日 目 录 团 青 关 注 交 通 控 股 公 司 团 委 举 办 2013 年 度 系 统 团 组 织 共 青 团 工 作 考 核 分 享 会 1 公 益 志 愿 京 沪 公 司 团 员 青 年 用 实 践 诠 释 雷 锋 精 神

Bardziej szczegółowo

hygeco_pl_katalog.indd

hygeco_pl_katalog.indd CHŁODNICTWO I WÓZKI REFRIGERATION AND TROLLEYS KOMORY CHŁODNICZE COLD CHAMBERS 1 Ciało 1-Body CHŁODNICTWO I WÓZKI 13 KOMORY CHŁODNICZE COLD CHAMBERS 2 Ciała 2-Body 14 KOMORY CHŁODNICZE COLD CHAMBERS 3

Bardziej szczegółowo

L A TEX 2003 Tang 2

L A TEX 2003 Tang 2 The Sad One PDF Tang L A TEX 2003 Tang 2 1 C C C C C 3 4 2 5 C 6 3 7 C C 8 4 9 10 5 11 12 6 13 14 7 15 8 16 25380 17 18 9 19 10 20 21 11 22 12 23 ( ) ( ) 13 24 25 14 26 C 27 28 15 29 1 1 G 10 9 30 1831

Bardziej szczegółowo

------------------------------- 6 --------------------22 ------------------------------23 ---------------------------------- 24 1. ----------------------------------25 2. --------------------26 -------------------------------

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D30323020C6BDB0B2D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303136C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A8B8E620323031362D30342D3231>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D30323020C6BDB0B2D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303136C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A8B8E620323031362D30342D3231> 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 一 重 要 提 示 1.1 本 行 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 本 行 第 九 届 董 事

Bardziej szczegółowo

目 次 壹 綜 合 評 述... 1 貳 ( 完 整 版 - 含 缺 失 對 業 者 營 運 影 響 認 定 缺 失 原 因 及 )... 2 一 檢 查 評 等... 2 ( 一 ) 法 令 遵 循...2 ( 二 ) 消 費 者 保 護...4 ( 三 ) 風 險 管 理...9 二 專 案 檢

目 次 壹 綜 合 評 述... 1 貳 ( 完 整 版 - 含 缺 失 對 業 者 營 運 影 響 認 定 缺 失 原 因 及 )... 2 一 檢 查 評 等... 2 ( 一 ) 法 令 遵 循...2 ( 二 ) 消 費 者 保 護...4 ( 三 ) 風 險 管 理...9 二 專 案 檢 金 融 監 督 管 理 委 員 會 檢 查 局 Financial Examination Bureau, Financial Supervisory Commission, ROC 101 年 度 - 本 國 銀 行 102 年 8 月 30 日 目 次 壹 綜 合 評 述... 1 貳 ( 完 整 版 - 含 缺 失 對 業 者 營 運 影 響 認 定 缺 失 原 因 及 )... 2 一 檢

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342DA578C657B27BA6E6ABD8BF76B5B2BA63A475B57BAABABADEB27AA8EEABD7BB50A7EFB669ABD8C4B32DBDB2A7D3B4AD2E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342DA578C657B27BA6E6ABD8BF76B5B2BA63A475B57BAABABADEB27AA8EEABD7BB50A7EFB669ABD8C4B32DBDB2A7D3B4AD2E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 台 灣 現 行 建 築 結 構 工 程 的 管 理 制 度 與 改 進 建 議 中 華 民 國 結 構 工 程 技 師 公 會 全 國 聯 合 會 理 事 長 蔡 榮 根 宏 道 法 律 事 務 所 主 持 律 師 蔡 志 揚 建 造 執 照 結 構 審 查 法 制 民 國 60 年 65 年 73 年 建 築 法 第 34 條 主 管 建 築 機 關 審 查 工 程 圖 樣 計 算 書 說 明 書

Bardziej szczegółowo

China as a Military Power 1700-2050, Jeremy Black

China as a Military Power 1700-2050, Jeremy Black 军 事 大 国 中 国 (1700-2050 年 ) 杰 里 米 布 莱 克 通 常 情 况 下, 当 今 时 代 划 分 为 三 个 阶 段 第 一 个 阶 段,18 世 纪 满 清 军 事 力 量 的 鼎 盛 时 期 第 二 个 阶 段,19 世 纪 和 20 世 纪 初 期 的 相 对 衰 落 和 绝 对 衰 落 第 三 个 阶 段,20 世 纪 40 年 代 以 来, 在 中 国 共 产 党

Bardziej szczegółowo

王 晓 龙 徐 力 刚 白 丽 张 奇 湖 泊 与 环 境 国 家 重 点 实 验 室 中 国 科 学 院 南 京 地 理 与 湖 泊 研 究 所 调 查 了 鄱 阳 湖 典 型 湿 地 植 物 群 落 表 层 土 壤 养 分 性 状 及 土 壤 酶 活 性 结 果 表 明 不 同 群 落 之 间 显 示 了 较 明 显 的 土 壤 养 分 性 状 及 土 壤 酶 活 差 异 灰 化 薹 草 群 落

Bardziej szczegółowo

(a) (b) (c) d h 75 75 50mm 6 mm 100 mm C10 s h0 N i y i Y X X N i y i h0 (b) s Y (a) as c2 a c1 (c) F 45 45 ao x hc h0 1 ao y bc h0 h0 45 45 bc h0 a1y c2 c1 a1x hc c2 a1y c1 a1x 2 c2 a1 2 1 c1 a11 h0 ax

Bardziej szczegółowo

第三章 雙卡業務之探討.doc

第三章 雙卡業務之探討.doc (the Federal Consumer Credit Protection Act) ()1930 ()1950 ) ( ) () 1983 ( ) ) 1 1. 2 2. 3. 1 2 3 2 3 IC 3 1994 1984/03/251996 7 1998/06/13 20 ( ) () 3.1 - () ( ) ATM 2%3% () 3.2 3.2 VISA () () () ()

Bardziej szczegółowo

大 綱 壹 推 動 背 景 與 過 程 貳 比 對 結 果 及 推 動 概 況 一 可 行 - 立 即 推 動 或 適 時 開 放 辦 理 二 原 則 可 行 - 朝 開 放 方 向 研 議 三 現 階 段 暫 不 宜 推 動 或 開 放 四 涉 其 他 部 會 職 掌 之 建 議 事 項 參 結

大 綱 壹 推 動 背 景 與 過 程 貳 比 對 結 果 及 推 動 概 況 一 可 行 - 立 即 推 動 或 適 時 開 放 辦 理 二 原 則 可 行 - 朝 開 放 方 向 研 議 三 現 階 段 暫 不 宜 推 動 或 開 放 四 涉 其 他 部 會 職 掌 之 建 議 事 項 參 結 穩 健. 創 新. 開 放 持 續 推 動 金 融 自 由 化 ( 與 星 港 比 對 ) 金 融 監 督 管 理 委 員 會 103 年 1 月 9 日 大 綱 壹 推 動 背 景 與 過 程 貳 比 對 結 果 及 推 動 概 況 一 可 行 - 立 即 推 動 或 適 時 開 放 辦 理 二 原 則 可 行 - 朝 開 放 方 向 研 議 三 現 階 段 暫 不 宜 推 動 或 開 放 四 涉

Bardziej szczegółowo

计算机网络

计算机网络 (delay latency) = + + LEC. A B A 0 0 0 B .6. = 0ms, 0Mb/s, 0x0 - x0x0 =x0 bit RTT RTT (Round-Trip Time) .7 OSI/RM OSI/RM OSI/RM TCP/IP (application layer) (transport layer) (network layer)

Bardziej szczegółowo

机构改革及管理层人事变动

机构改革及管理层人事变动 各 位 2016 年 2 月 26 日 双 日 株 式 会 社 机 构 改 革 及 管 理 层 人 事 变 动 双 日 株 式 会 社 在 本 日 召 开 的 董 事 会 上, 就 管 理 层 人 事 变 动 事 宜 通 过 了 如 下 决 议, 于 4 月 1 日 开 始 执 行 的 机 构 改 革 同 时 发 表, 特 此 通 知 关 于 董 事 的 人 事 变 动, 将 在 6 月 召 开 的

Bardziej szczegółowo

. 40 20 40 2 40 80 70 1905 2000 1885 2000 11 1398 1998 600 400 400 2001 600 80 ( ), 5.18 21 21 ( ) 20 40 5 5 ( ) ( ) JSA DMZ (1976 ) 30 JSA ( ) ( ) ( ) 4 20 6 1 1 160 ( BBC ) 37 15 ( ) 30 ( ) 9 ( ) 11

Bardziej szczegółowo

8090后创业论坛大数据分析:2020年全球将会有700万个工作岗位消失

8090后创业论坛大数据分析:2020年全球将会有700万个工作岗位消失 8090 后 创 业 论 坛 大 数 据 分 析 :2020 年 全 球 将 会 有 700 万 个 工 作 消 失 www.hwdpm.com http://www.hwdpm.com 8090 后 创 业 论 坛 大 数 据 分 析 :2020 年 全 球 将 会 有 700 万 个 工 作 岗 位 消 失 行 业 动 态! 擅 用 洞 察 与 社 交 平 台 助 企 业 赢 人 才 之 争 如

Bardziej szczegółowo

1. 16 峯 2007 2008 16 峯 2

1. 16 峯 2007 2008 16 峯 2 PART I 1 1. 16 峯 2007 2008 16 峯 2 2. 16 峯 峯 --- 16-15,000 52% 236741 1 L 3 3. 16 峯 15,000 52% 230287 1L 4 - 5 5. 20 1976 20 6 6. 23C927 7 7. 238529 8 232709 9 9. 2354A5 10 10. 2000 237707 0.7L 58 11 11.

Bardziej szczegółowo

?b?b5000?U-102.12???????i??

?b?b5000?U-102.12???????i?? 1 茂 德 科 技 股 份 有 限 公 司 8414XXXX 3,444,399 2 國 產 汽 車 股 份 有 限 公 司 1161XXXX 986,831 3 擎 碧 建 設 股 份 有 限 公 司 2217XXXX 762,260 4 雅 新 實 業 股 份 有 限 公 司 3543XXXX 748,366 5 太 子 汽 車 工 業 股 份 有 限 公 司 3504XXXX 544,711

Bardziej szczegółowo

User

User 嘉 兴 南 洋 职 业 技 术 学 院 工 作 简 报 嘉 兴 南 洋 职 业 技 术 学 院 办 公 室 编 印 第 4 期 ( ) 2015 年 1 月 15 日 学 院 要 闻 市 文 明 委 检 查 指 导 我 院 文 明 创 建 工 作 学 院 举 行 党 风 廉 政 建 设 形 势 分 析 会 暨 廉 政 责 任 书 签 字 仪 式 学 院 召 开 招 生 工 作 总 结 会 暨 高 考

Bardziej szczegółowo

关于2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》科目的直播说明

关于2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》科目的直播说明 2014 年 一 级 建 造 师 建 筑 工 程 管 理 与 实 务 科 目 新 教 材 颁 布 直 播 内 容 2014 年 一 级 建 造 师 新 教 材 已 于 近 日 颁 布, 这 是 自 2004 年 开 考 以 来 的 第 四 版 教 材, 对 于 今 年 报 名 参 加 考 试 的 学 员 来 说, 集 中 关 心 的 问 题 : 有 什 么 变 化? 如 何 学 习? 如 何 应 考?

Bardziej szczegółowo

( ),, ( ) ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, 1867, 4, 5, : ( ), :, 152

( ),, ( ) ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, 1867, 4, 5, : ( ), :, 152 ( ),,,,,,,,,,,,,,,, ;,, 151 1999 2 ( ),, ( ) ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, 1867, 4, 5, : ( ), :, 152 ,,,,,, 12 17,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, 1874, (H en ry N. Sho re),, (Jam es Carro ll),, :,, 4,, 6 7 153 1999 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

目 录 Contents 要 闻 回 顾 01-15 业 务 动 态 16-21 01 集 团 公 司 董 事 长 党 组 书 记 高 红 卫 到 航 天 信 息 做 基 层 工 作 调 研 16 航 天 信 息 中 标 成 为 电 子 港 澳 通 行 证 制 证 设 备 全 国 独 家 供 应 商

目 录 Contents 要 闻 回 顾 01-15 业 务 动 态 16-21 01 集 团 公 司 董 事 长 党 组 书 记 高 红 卫 到 航 天 信 息 做 基 层 工 作 调 研 16 航 天 信 息 中 标 成 为 电 子 港 澳 通 行 证 制 证 设 备 全 国 独 家 供 应 商 目 录 Contents 要 闻 回 顾 01-15 业 务 动 态 16-21 01 集 团 公 司 董 事 长 党 组 书 记 高 红 卫 到 航 天 信 息 做 基 层 工 作 调 研 16 航 天 信 息 中 标 成 为 电 子 港 澳 通 行 证 制 证 设 备 全 国 独 家 供 应 商 03 集 团 公 司 纪 检 组 组 长 党 组 成 员 高 福 来 赴 新 疆 航 天 信 息 调

Bardziej szczegółowo

宁波银行股份有限公司2012年度报告全文

宁波银行股份有限公司2012年度报告全文 2015 年 年 度 报 告 全 文 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 BANK OF NINGBO CO.,LTD. ( 股 票 代 码 : 002142) 2015 年 年 度 报 告 2015 年 年 度 报 告 全 文 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不

Bardziej szczegółowo

投稿類別:農業類

投稿類別:農業類 投 稿 類 別 : 農 業 類 篇 名 : 豬 事 大 集 作 者 : 林 侑 萱 國 立 台 中 高 農 畜 保 三 甲 陳 明 秀 國 立 台 中 高 農 畜 保 三 甲 指 導 老 師 : 陳 婷 婷 老 師 壹 前 言 一 研 究 動 機 : 當 我 們 第 一 次 陪 伴 母 豬 生 產, 整 個 過 程 雖 然 艱 辛 但 也 感 謝 牠 辛 苦 的 讓 可 愛 的 豬 寶 貝 順 利

Bardziej szczegółowo

近 年 来, 政 府 部 门 为 促 进 我 国 软 件 和 行 业 健 康 发 展, 先 后 颁 布 了 一 系 列 优 惠 政 策 和 法 律 法 规 发 布 时 间 发 文 机 构 政 策 法 规 主 要 内 容 在 十 二 五 时 期, 将 基 本 形 成 以 企 业 为 主 体 的 产 业

近 年 来, 政 府 部 门 为 促 进 我 国 软 件 和 行 业 健 康 发 展, 先 后 颁 布 了 一 系 列 优 惠 政 策 和 法 律 法 规 发 布 时 间 发 文 机 构 政 策 法 规 主 要 内 容 在 十 二 五 时 期, 将 基 本 形 成 以 企 业 为 主 体 的 产 业 行 业 名 称 : 软 件 与 信 息 技 术 服 务 行 业 行 业 分 析 师 : 席 薇 薇 执 业 证 编 号 :S1230115010025 电 话 :(0571)8790 3853 Email:xiweiwei@stock.com.cn ( 注 : 敬 请 关 注 尾 页 特 别 声 明 ) 软 件 与 信 息 技 术 服 务 行 业 分 析 报 告 一 行 业 基 本 情 况 1 行

Bardziej szczegółowo

波 兰 生 活 和 工 作 的 理 想 之 地 波 兰 生 活 和 工 作 的 理 想 之 地 目 录 前 言........................................................ 5 波 兰 概 况.................................................... 6 波 兰 投 资 环 境...............................................

Bardziej szczegółowo

外国留学生就业活动指南(all)

外国留学生就业活动指南(all) 就 活 动 从 开 始 就 是 通 过 向 己 发 问 对 己 长 处 与 短 处 喜 好 与 厌 恶 专 与 能 力 兴 趣 将 来 愿 望 与 理 想 价 值 观 人 生 观 等 进 思 考 和 整 理 通 过 回 首 过 去 反 思 现 在 描 绘 未 来 可 以 发 现 一 个 己 未 曾 注 意 过 一 个 真 就 活 动 准 备 就 活 动 从 开 始 哪 个 有 己 想 做 目 ❶ 为

Bardziej szczegółowo

19/02/18 13:17 PAGE

19/02/18 13:17 PAGE 19/02/18 13:17 PAGE-1 1 20 23.82 2 25 24.02 3 3 24.42 4 16 25.43 5 4 25.79 6 74 25.97 7 22 27.18 8 5 28.05 9 10 28.93 10 44 29.37 11 12 29.44 12 6 29.68 13 37 30.01 14 13 30.08 15 2 30.85 16 50 31.46 17

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大

教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大 教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 1070000009 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程 ( 含語言課

Bardziej szczegółowo

目 錄 2 公 司 簡 介 10 董 事 長 報 告 書 12 業 務 回 顧 與 展 望 18 董 事 監 事 及 高 級 管 理 層 25 管 理 層 討 論 與 分 析 28 董 事 會 報 告 書 41 企 業 管 治 報 告 53 監 事 會 報 告 書 56 公 司 資 料 58 國 際 核 數 師 報 告 書 59 財 務 報 表 按 國 際 財 務 報 告 準 則 編 製 119 五

Bardziej szczegółowo

Ps22Pdf

Ps22Pdf , : 1. ( ),, 1015, 40,3, 1525 2., 6080, 100, 50, 3 25,, 3., 5058, 3040 ; 7885, 87100,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,, 12, 4., 67.6, 43, 70,,,,,,,, 5., 70, 30,,, :,?, ;,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, 2 ,,, (,,,,,,, 1520, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

存 款 信 託 業 務 總 約 定 書 約 定 書 編 號 :10317 存 款 信 託 業 務 總 約 定 書 約 定 書 編 號 :10317 凡 立 約 定 書 人 ( 以 下 簡 稱 立 約 人 ) 與 臺 灣 新 光 商 業 銀 行 ( 以 下 簡 稱 貴 行 ) 間 存 款 信 託 或 其 他 帳 戶 或 使 用 下 列 任 何 服 務 之 業 務 往 來, 於 各 適 用 範 圍 內,

Bardziej szczegółowo

四川省教育厅

四川省教育厅 四 川 省 教 育 厅 四 川 省 体 育 局 川 教 函 2015 727 号 四 川 省 教 育 厅 四 川 省 体 育 局 关 于 举 办 2016 年 四 川 省 中 学 生 篮 球 比 赛 和 排 球 乒 乓 球 羽 毛 球 田 径 锦 标 赛 的 通 知 各 市 ( 州 ) 教 育 局 体 育 局 有 关 学 校 : 为 推 动 我 省 篮 球 排 球 乒 乓 球 运 动 的 发 展,

Bardziej szczegółowo

1 1 IMD WEF 1979 1975 1978 2-1 1948 12 1 1983 9 1995 3 18 1997 3 4 1998 2 13 2002 3 4 10 108 181 ( 202 )1049 51,000 1979 3 4 2-1 : () (1993 11 ) 1994 3 1994 4 19 1994 4 26 () 5 1984 1 1 500 2000 1951 1979

Bardziej szczegółowo

附件9-郵政行動金融卡-VISA卡特別約定條款104.10

附件9-郵政行動金融卡-VISA卡特別約定條款104.10 郵 政 行 動 VISA 卡 / 行 動 金 融 卡 服 務 特 別 約 定 條 款 申 請 人 茲 向 中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 貴 公 司 ) 申 辦 行 動 VISA 卡 / 行 動 金 融 卡, 相 關 卡 片 之 使 用 依 其 性 質 除 願 遵 守 貴 公 司 郵 政 金 融 卡 約 定 條 款 郵 政 VISA 金 融 卡 約 定 條 款 外, 並

Bardziej szczegółowo

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :600624 公 司 简 称 : 复 旦 复 华 上 海 复 旦 复 华 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬 教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 1080000005 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎 新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程

Bardziej szczegółowo

1 ( Philistines) 2 3 4 ( ) ( ) ( ) 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 9,,,,,,,,,,??,,, :,,,, 92. 1 2. 20 10,,,, :,!,!,!,,,,?,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031352D32303136D1A7C4EAB4BABCBED1A7C6DAD1A1BFCECAD6B2E1>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031352D32303136D1A7C4EAB4BABCBED1A7C6DAD1A1BFCECAD6B2E1> 2015-2016 学 年 春 季 学 期 研 究 生 选 课 指 南 厦 门 大 学 研 究 生 院 2016 年 2 月 目 录 目 录... 0 2015-2016 学 年 春 季 学 期 选 课 时 间 安 排... 1 选 课 的 指 导 原 则... 1 厦 门 大 学 研 究 生 选 课 与 成 绩 管 理 办 法... 2 课 程 介 绍... 5 选 课 过 程 中 的 注 意 事

Bardziej szczegółowo

视窗1504.FIT)

视窗1504.FIT) 江 南 视 窗 JIANGNANWINDOWS 内 部 期 刊 免 费 交 流 苏 JSE-1005182 号 总 第 43 期 目 录 Contents 特 别 报 道 P3 江 南 公 交 圆 满 完 成 2015 年 清 明 客 运 任 务 P5 公 司 认 真 落 实 公 交 集 团 定 点 停 车 文 明 候 车 ( 示 范 点 ) 活 动 封 面 照 片 江 南 公 交 第 三 巴 士

Bardziej szczegółowo

283 1 65 66 15 131 260 2 64 67 15 131 259 3 63 68 15 131 257 4 59 69 15 131 235 5 56 70 14 135 225 6 55 71 14 135 219 7 52 72 14 135 205 8 51 73 14 135 204 9 46 74 14 135 203 10 45 75 13 140 203 10 45

Bardziej szczegółowo

小手冊.indd

小手冊.indd 原 住 民 族 傳 統 文 化 與 創 新 應 用 成 果 展 21 41 P8-9 P4-7 P10-15 P16-20 3 Native Art Milay / Amaya 1992 / / / / / 14 5 VUVU VUVU / 8 / 32 2006 7 T / 2011 / UMA / 20~40 UMA 9 6 11 2D Tina Ibu taki simuk Tina Ibu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 90 punktów EGZAMIN A2 TRWA 100 MINUT Do wszystkich części egzaminu

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 例 例 綠 Plan Do 數 數 數 Check & Act 流 參 1. 2. 3. 略 4. 5. 令 6. 塞 都 7. 利 益 8. 9. 復 連 10. 聯 11. 來 例 來 流 勞 領 數 來 理 錄 利 錄 論 來 例 率 爐 PAr 335 ms/nm3 / Nox 250 ppm / Sox 500 ppm / PAr 500 ms/nm3 / Nox 150 ppm / Sox

Bardziej szczegółowo

悠 悠 岁 月 世 纪 回 眸 28 中 国 援 助 非 洲 忆 往 孟 庆 涛 往 事 涟 漪 33 缅 怀 家 父 陈 礼 节 陈 智 乐 文 史 天 地 38 周 恩 来 与 张 治 中 的 交 往 许 月 明 封 面 人 物 省 政 协 常 委 香 港 浙 江 省 同 乡 会 联 合 会 秘

悠 悠 岁 月 世 纪 回 眸 28 中 国 援 助 非 洲 忆 往 孟 庆 涛 往 事 涟 漪 33 缅 怀 家 父 陈 礼 节 陈 智 乐 文 史 天 地 38 周 恩 来 与 张 治 中 的 交 往 许 月 明 封 面 人 物 省 政 协 常 委 香 港 浙 江 省 同 乡 会 联 合 会 秘 主 管 单 位 : 中 共 浙 江 省 委 统 战 部 C 目 录 2013 年 2 月 / 总 第 242 期 ontents 主 办 单 位 : 浙 江 海 外 联 谊 会 浙 江 中 国 和 平 统 一 促 进 会 浙 江 省 统 一 战 线 理 论 研 究 会 浙 江 省 光 彩 事 业 促 进 会 浙 江 省 知 识 界 人 士 联 谊 会 协 办 单 位 : 瑞 立 集 团 有 限 公

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - report final.doc

Microsoft Word - report final.doc 殘 疾 人 士 無 障 礙 運 輸 需 要 研 究 調 查 報 告 書 目 錄 I. 撮 要 II. III. IV. 前 言 調 查 目 的 文 獻 回 顧 V. 調 查 方 法 VI. 調 查 結 果 VII. 分 析 及 討 論 VIII. 建 議 IX. 鳴 謝 I. 撮 要 殘 疾 人 士 在 日 常 生 活 上 面 對 不 少 困 難 與 挑 戰, 健 全 人 士 未 必 可 以 身 同

Bardziej szczegółowo

CIP ) /,. :,2005 ISBN 7-5436-3384-1............ -. K928.952.3 CIP ( 2005) 045899 77 (266071) ht tp :/ / 13335059110 ( 0532) 85814611 866

CIP ) /,. :,2005 ISBN 7-5436-3384-1............ -. K928.952.3 CIP ( 2005) 045899 77 (266071) ht tp :/ /  13335059110 ( 0532) 85814611 866 CIP ) /,. :,2005 ISBN 7-5436-3384-1............ -. K928.952.3 CIP ( 2005) 045899 77 (266071) ht tp :/ / www.qdpub.com 13335059110 ( 0532) 85814611 8664 ( 0532) 85814750 2005 7 1 2005 7 1 32 (850mm 1092mm)

Bardziej szczegółowo

1

1 1 信 用 评 级 报 告 声 明 除 因 本 次 评 级 事 项 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 ( 联 合 评 级 ) 与 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 构 成 委 托 关 系 外, 联 合 评 级 评 级 人 员 与 不 存 在 任 何 影 响 评 级 行 为 独 立 客 观 公 正 的 关 联 关 系 联 合 评 级 与 评 级 人 员 履 行 了 尽 职 调 查

Bardziej szczegółowo

Checklist for Business Application- Fashion Model

Checklist for Business Application- Fashion Model Name: 姓 名 : Imię i nazwisko: Passport Number: 护 照 号 : Numer paszportu: Checklist for Visiting relatives or friends 国 别 探 亲 访 友 签 证 材 料 审 核 表 Wykaz dokumentów wiza Krajowa Odwiedziny Purpose of Visit: 访

Bardziej szczegółowo

美 好 历 程 快 乐 享 受 芜 湖 市 英 语 (2) 班 班 主 任 王 明 亚 2012 年 9 月 26 日 到 27 日, 国 培 计 划 ---- 安 徽 省 农 村 初 中 骨 干 教 师 远 程 培 训 项 目 班 级 辅 导 者 培 训 班 在 安 徽 电 大 顺 利 举 行 安

美 好 历 程 快 乐 享 受 芜 湖 市 英 语 (2) 班 班 主 任 王 明 亚 2012 年 9 月 26 日 到 27 日, 国 培 计 划 ---- 安 徽 省 农 村 初 中 骨 干 教 师 远 程 培 训 项 目 班 级 辅 导 者 培 训 班 在 安 徽 电 大 顺 利 举 行 安 卷 首 语 待 到 山 花 浪 漫 时 风 雨 送 春 归, 飞 雪 迎 春 到 已 是 悬 崖 百 丈 冰, 犹 有 花 枝 俏 俏 也 不 争 春, 只 把 春 来 报, 待 到 山 花 浪 漫 时, 她 在 丛 中 笑 毛 泽 东 经 过 了 好 几 个 月 的 辛 劳, 我 们 终 于 迎 来 了 国 培 的 收 获 时 刻 虽 然 此 时 的 大 自 然, 寒 气 袭 人, 但 我 们 心

Bardziej szczegółowo

臺北縣政府暨所屬各機關、單位、學校九十三年度

臺北縣政府暨所屬各機關、單位、學校九十三年度 新 北 市 政 府 公 共 管 線 資 料 庫 加 值 應 用 創 意 競 賽 簡 章 壹 緣 起 新 北 市 政 府 自 民 國 90 年 起, 戮 力 推 動 道 路 挖 掘 業 務 管 理 電 子 化 作 業 及 公 共 設 施 管 線 地 理 資 訊 資 料 庫 建 置 作 業 迄 今, 申 挖 案 件 數 量 累 計 約 十 餘 萬 筆 資 料, 公 共 設 施 管 線 GIS 資 料 庫

Bardziej szczegółowo

履歷撰寫與面試技巧.ppt

履歷撰寫與面試技巧.ppt Vivian Liao 1) 2) 1) 2) 3) 70 data mining 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 2 2 2-4 HR 1/3~1/2 1/2 -> 1/2 -> 1/2 ? / / ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. () 8.!! x x / / / / : :? :

Bardziej szczegółowo

台 灣 經 濟 日 報 總 經 理 投 資 臺 灣 特 刊 配 合 陸 資 來 台 投 資 法 令 正 式 起 步, 2009 年 9 月, 由 臺 灣 地 區 專 業 財 經 媒 體 - 經 濟 日 報 出 版, 朝 向 雙 月 刊 的 出 版 型 式, 內 容 規 劃 陸 資 投 資 臺 灣 特

台 灣 經 濟 日 報 總 經 理 投 資 臺 灣 特 刊 配 合 陸 資 來 台 投 資 法 令 正 式 起 步, 2009 年 9 月, 由 臺 灣 地 區 專 業 財 經 媒 體 - 經 濟 日 報 出 版, 朝 向 雙 月 刊 的 出 版 型 式, 內 容 規 劃 陸 資 投 資 臺 灣 特 台 灣 經 濟 日 報 總 經 理 投 資 臺 灣 特 刊 配 合 陸 資 來 台 投 資 法 令 正 式 起 步, 2009 年 9 月, 由 臺 灣 地 區 專 業 財 經 媒 體 - 經 濟 日 報 出 版, 朝 向 雙 月 刊 的 出 版 型 式, 內 容 規 劃 陸 資 投 資 臺 灣 特 別 報 導 臺 灣 產 業 資 訊 快 報 陸 資 投 資 臺 灣 法 規 等 陸 資 來 台 資

Bardziej szczegółowo

实验电影与新媒体艺术溯源 图 1 苏联摄影家罗钦可利用照片拼贴方 法 创 作 的 蒙 太 奇 1923 年 左 1925 年爱森斯坦 右上 导演的著名电 影 战舰波将金号 示经典蒙太奇镜头 奥德萨石阶 大屠杀 和绝望的母亲特写 出 电影眼睛 理论并在创作中付诸实践 维尔 (1923) 立体派画家 F

实验电影与新媒体艺术溯源 图 1 苏联摄影家罗钦可利用照片拼贴方 法 创 作 的 蒙 太 奇 1923 年 左 1925 年爱森斯坦 右上 导演的著名电 影 战舰波将金号 示经典蒙太奇镜头 奥德萨石阶 大屠杀 和绝望的母亲特写 出 电影眼睛 理论并在创作中付诸实践 维尔 (1923) 立体派画家 F 多 提要 新媒体艺术作为新传媒 时代的艺术 从它诞生之初 就和实验电影有着难以割舍 的血缘关系 新媒体艺术是 元 影 像 实验电影与 新媒体艺术溯源 以动态影像表现为开端 其 美学渊源可以追溯到上世纪 李四达 的前卫艺术家们如杜尚达 利皮卡比亚安迪 沃霍尔 白南准等人的实验电影和录 像的美学观念 此外 由杜 拉克爱森斯坦维尔托夫 布努艾尔和爱因汉姆等人所 倡导的表现主义电影美学也 影响了新媒体艺术的语言和

Bardziej szczegółowo

HSK 一 级 H11305742020000054 75774933f 185.0 听 力 =85.0; 阅 读 =100.0; 合 格 HSK 一 级 H11305742020000055 06275200H 200.0 听 力 =100.0; 阅 读 =100.0; 合 格 HSK 一 级 H

HSK 一 级 H11305742020000054 75774933f 185.0 听 力 =85.0; 阅 读 =100.0; 合 格 HSK 一 级 H11305742020000055 06275200H 200.0 听 力 =100.0; 阅 读 =100.0; 合 格 HSK 一 级 H Niveles HSK No. de la tarjeta de admisión D.N.I Nota Resultado HSK 一 级 H11305742020000001 X4087024Q 195.0 听 力 =95.0; 阅 读 =100.0; 合 格 HSK 一 级 H11305742020000002 33388062C 185.0 听 力 =95.0; 阅 读 =90.0; 合 格

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled (23) * ** WTO SWOT 2001 12 WTO WTO SWOT 1. 2. 3. 4. CEPA 5. 6. 7. 8. 9. 1.2. 3. WTO 1978 2001 WTO * ** (24) 4.3 2006 1949 1953 1979 1979 2007 3 55.2% 12.4% 2003 8 2006 9 66 44.30% 73.58% 2004 13.21% 2007

Bardziej szczegółowo

配方称重 通过计算机配方称重提高产量 食品生产企业在优化产能 提高质量和保障消费者安全方面正面临越来越大的压力 要实现这三大目标, 建立原料追溯和工艺追踪系统是关键 近年来出现了很多用于保障产品安全的国际标准 (EC 178/2002 美国生物反恐法 FDA GMP BRC IFS ISO 2200

配方称重 通过计算机配方称重提高产量 食品生产企业在优化产能 提高质量和保障消费者安全方面正面临越来越大的压力 要实现这三大目标, 建立原料追溯和工艺追踪系统是关键 近年来出现了很多用于保障产品安全的国际标准 (EC 178/2002 美国生物反恐法 FDA GMP BRC IFS ISO 2200 通过计算机提高产量 食品生产企业在优化产能 提高质量和保障消费者安全方面正面临越来越大的压力 要实现这三大目标, 建立原料追溯和工艺追踪系统是关键 近年来出现了很多用于保障产品安全的国际标准 (EC 178/2002 美国生物反恐法 FDA GMP BRC IFS ISO 22000), 这些标准对追溯系统的第一要求就是对所有配方和称重工艺活动进行必要的记录 用计算机和网络系统取代纸质人工操作可以更方便地管理与使用生产数据,

Bardziej szczegółowo

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 昰 1 2 3 4 5 6 Logit Logit Logit 7 昰 Logit 1968 Washington, D.C. 8 9 巣 10 11 巣 巣 巣 巣 12 13 S U j f ( Z, S ) j j U j Z j S U j > U, j j, k C.. (2-2) k i Ci i 14 15 S Z ), ( S Z U ),, ( Pr ) ( C k j j U U

Bardziej szczegółowo

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有 - Adres J.Rhodes 先生 Rhodes & Rhodes 公司 Silverback 街 212 号斯普林斯, 加利福尼亚,92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Adam Smith 先生 Smith's 塑料公司 Crossfield

Bardziej szczegółowo

<32303136303230315FBDC5BFEBC6F2B0A15FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD5FC3E2B0A3BFEB2E706466>

<32303136303230315FBDC5BFEBC6F2B0A15FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD5FC3E2B0A3BFEB2E706466> 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 Research, data and analytics Enterprise risk solution professional services 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000

Bardziej szczegółowo

中华人民共和国水利行业标准(封面).doc

中华人民共和国水利行业标准(封面).doc SL P Technical specification for hydrologic data acquisition system 1 2 3 4 5 6 / / 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10m >10m 0.3 0.3cm 1 1cm 0.1% 2 2cm 0.2% 3 3cm 0.3% 17 MTBF 8000h 18 19 20 21 22 23 24 25

Bardziej szczegółowo

臺灣出版 TOP1 ISBN 翻轉選戰的流浪狗團隊 柯文 哲核心幕僚談勝選關鍵 劉坤鱧著 / 藍海文化 /10407/552 頁 21 公分 /500 元 / 平裝 ISBN 9789866432279/ ASY/575 本書嘗試以 同心圓 的概念 把柯 P 勝選經 驗 鑲嵌 在臺北市長選舉 臺灣

臺灣出版 TOP1 ISBN 翻轉選戰的流浪狗團隊 柯文 哲核心幕僚談勝選關鍵 劉坤鱧著 / 藍海文化 /10407/552 頁 21 公分 /500 元 / 平裝 ISBN 9789866432279/ ASY/575 本書嘗試以 同心圓 的概念 把柯 P 勝選經 驗 鑲嵌 在臺北市長選舉 臺灣 2015 關於財富的 100 個故事 陳鵬飛著 / 宇河文化 /10405/383 頁 23 公分 /300 元 / 平裝 ISBN 9789576599972/ACY/551 身處日益快速發展的經濟生活 中 各式各樣和財富緊密相關的問題讓每一個現代 人都應接不暇 本書以經濟學家的視角看財富 文 學家的筆觸寫財富 100 個故事 洞悉財富的原理 來源和管道及富人們所掌握的財富規律 透過通俗 易懂的小故事

Bardziej szczegółowo

2011国家司法考试试题(试卷一)

2011国家司法考试试题(试卷一) 2011 国 家 司 法 考 试 试 题 ( 试 卷 一 )... 1 2011 国 家 司 法 考 试 试 题 ( 试 卷 二 )... 15 2011 国 家 司 法 考 试 试 题 ( 试 卷 三 )... 28 2011 国 家 司 法 考 试 试 题 ( 试 卷 四 )... 43 2011 国 家 司 法 考 试 试 题 ( 试 卷 一 ) 提 示 : 本 试 卷 为 选 择 题, 由

Bardziej szczegółowo

LBB 1990/00 斑丽语音报警控制器

LBB 1990/00 斑丽语音报警控制器 通 信 系 统 LBB 1990/00 斑 丽 语 音 报 警 控 制 器 LBB 1990/00 斑 丽 语 音 报 警 控 制 器 cn.boschsecrity.com Plena 语 音 报 警 系 统 的 核 心 EN 54 16 认 证, 符 合 EN 60849 标 准 内 置 信 息 管 理 器 和 240 W 放 大 器 6 区 输 出 6 个 紧 急 触 发 器 和 6 个 业

Bardziej szczegółowo

Shenzhen Benelux Enterprise Co.,Ltd

Shenzhen Benelux Enterprise Co.,Ltd 2002 2 3 5 7 9 11 13 18 19 20 20 1 Shenzhen Benelux Enterprise Co.,Ltd. 755-26068614 26068025 755-26068031 szshbshi@public.szptt.net.cn 518054 szshbshi@public.szptt.net.cn http://www.cninfo.com.cn B 200041

Bardziej szczegółowo

2 2 佛 教 的 中 道 正 行 以 智 化 情 : 離 苦 樂 兩 種 極 端, 不 戕 害 自 已 亦 不 過 度 享 樂 順 應 樂 行 者, 在 家 學 佛 順 應 苦 行 者, 隨 佛 出 家 佛 世 的 修 行 以 出 家 為 主 四 出 家 vs 在 家 修 行 1 問 題 :(P

2 2 佛 教 的 中 道 正 行 以 智 化 情 : 離 苦 樂 兩 種 極 端, 不 戕 害 自 已 亦 不 過 度 享 樂 順 應 樂 行 者, 在 家 學 佛 順 應 苦 行 者, 隨 佛 出 家 佛 世 的 修 行 以 出 家 為 主 四 出 家 vs 在 家 修 行 1 問 題 :(P 1 三 乘 : 聲 聞 緣 覺 菩 薩 三 乘 共 法 : 三 乘 所 共 同 必 修 的 出 世 間 法 以 五 乘 共 法 ( 人 天 善 法 ) 為 基 礎 綱 目 : 1 發 出 離 心 和 種 種 根 性 2 四 諦 十 二 因 緣 3 聖 果 第 一 章 發 出 離 心 和 種 種 根 性 一 發 出 離 心 1 一 切 行 無 常 2 說 諸 受 皆 苦 二, 隨 機 立 三 乘 三

Bardziej szczegółowo

ÀÏÄêÈËÖ§Æø¹ÜÀ©ÕÅ

ÀÏÄêÈËÖ§Æø¹ÜÀ©ÕÅ 疾 病 名 老 年 人 支 气 管 扩 张 英 文 名 senile bronchiectasis 缩 写 别 名 老 年 人 支 气 管 扩 张 症 ; 老 年 支 气 管 扩 张 症 ICD 号 J47 概 述 支 气 管 扩 张 (bronchiectasis) 是 指 肺 内 支 气 管 管 腔 持 久 扩 张 变 形 由 于 支 气 管 及 其 周 围 组 织 的 慢 性 炎 症 及 支

Bardziej szczegółowo

ebook12-11

ebook12-11 11 M u l t i c a s t i n g B r o a d c a s t i n g Wi n 32 Wi n s o c k I P AT M I P AT M I P AT M A P I Winsock 1 Winsock 2 Wi n s o c k I P Wi n s o c k Winsock 1 Winsock 2 Windows CE 2.1 Windows 95

Bardziej szczegółowo

<CAAED4C2C6DFC6DA2E696E6464>

<CAAED4C2C6DFC6DA2E696E6464> 千 金 市 马 骨 金 台 招 贤 才 行 驶 在 北 京 朝 阳 区 金 台 路, 寻 味 这 街 名 含 义, 不 由 得 想 起 李 克 强 总 理 前 不 久 所 说 : 我 们 今 天 也 要 有 求 贤 若 渴 的 思 想, 也 要 有 这 样 千 金 市 骨 的 气 概 要 广 聚 天 下 英 才, 让 中 国 有 更 多 千 里 马 竞 相 奔 腾! 千 金 市 骨, 是 一 段 与

Bardziej szczegółowo

(Company Name1)

(Company Name1) 金 管 銀 法 字 第 09800369460 號 令 規 定 應 揭 露 事 項 因 本 公 司 之 財 務 報 告 已 依 證 交 法 36 條 規 定 公 告 申 報 並 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 本 公 司 網 頁 中 公 布, 依 上 開 規 定 第 二 點 之 說 明, 得 免 再 揭 露 與 財 務 報 告 內 容 重 複 之 部 份, 爰 僅 針 對 未 包 含 於 財 務

Bardziej szczegółowo

台 尚 只 奔 南 台 寄 和 房 特 成 对 几 南 箱 植 凌 李 慢 都 慷 是 纪 祖 生 以 还 包 皮 对 文 学 评 论 年 期 后 的 南 洋 大 学 进 入 了 新 加 坡 国 家 教 育 体 系 变 成 所 与 新 加 坡 大 学 同 质 的 英 文 大 学 年 与 新 加 坡

台 尚 只 奔 南 台 寄 和 房 特 成 对 几 南 箱 植 凌 李 慢 都 慷 是 纪 祖 生 以 还 包 皮 对 文 学 评 论 年 期 后 的 南 洋 大 学 进 入 了 新 加 坡 国 家 教 育 体 系 变 成 所 与 新 加 坡 大 学 同 质 的 英 文 大 学 年 与 新 加 坡 她 同 系 是 让 南 来 文 人 与 现 代 中 国 文 学 以 新 加 坡 南 洋 大 学 中 文 系 任 教 师 资 为 讨 论 对 象 金 进 内 容 提 要 上 世 纪 年 代 凌 学 中 文 系 任 教 的 写 作 姿 态 关 系 密 切 港 转 道 而 来 的 韩 素 音 等 了 深 刻 的 描 写 和 思 考 叔 华 孟 瑶 苏 雪 林 等 人 先 后 南 来 新 加 坡 南 洋 大

Bardziej szczegółowo

萧 亦 然 冷 厉 的 寒 眸 爆 射 出 锐 利 的 光 芒, 骨 节 如 玉 的 手 反 到 背 后 抽 出 三 只 冷 光 乍 闪 的 长 箭, 同 悬 在 龙 筋 之 弦 上, 拉 后 疾 射, 三 只 箭 如 闪 电 划 破 苍 穹, 毫 无 偏 差 射 中 三 只 来 不 及 攻 击,

萧 亦 然 冷 厉 的 寒 眸 爆 射 出 锐 利 的 光 芒, 骨 节 如 玉 的 手 反 到 背 后 抽 出 三 只 冷 光 乍 闪 的 长 箭, 同 悬 在 龙 筋 之 弦 上, 拉 后 疾 射, 三 只 箭 如 闪 电 划 破 苍 穹, 毫 无 偏 差 射 中 三 只 来 不 及 攻 击, 誓 若 浮 华 如 影 成 惑 / 作 者 : 南 宫 筱 浅 第 001 章 该 不 该 留? 初 秋, 一 年 一 度 的 皇 家 狩 猎 就 要 在 此 拉 开 序 幕 悫 鹉 晓 皇 子, 世 子 及 众 参 加 此 次 狩 猎 的 武 将 们 稳 坐 骏 马 背 脊, 威 风 凛 凛, 姿 态 潇 洒, 不 见 半 分 驰 骋 开 弓 龙 座 之 上 是 年 过 半 百 的 老 皇 帝,

Bardziej szczegółowo

表 1. 股 指 期 货 与 股 票 的 区 别 股 指 期 货 股 票 交 易 标 的 合 约 交 易 上 市 公 司 股 份 交 易 期 限 有 到 期 日 无 期 限 1 交 易 机 制 保 证 金 杠 杆 交 易 全 额 交 易 2 交 易 方 向 多 头 空 头 均 可 大 多 数 情 况

表 1. 股 指 期 货 与 股 票 的 区 别 股 指 期 货 股 票 交 易 标 的 合 约 交 易 上 市 公 司 股 份 交 易 期 限 有 到 期 日 无 期 限 1 交 易 机 制 保 证 金 杠 杆 交 易 全 额 交 易 2 交 易 方 向 多 头 空 头 均 可 大 多 数 情 况 中 国 股 指 期 货 基 差 分 析 以 沪 深 300 股 指 期 货 为 例 规 划 研 究 部 陈 懿 冰 一 股 指 期 货 期 货 是 交 易 的 双 方 约 定 在 未 来 某 一 时 间 以 价 格 买 入 或 卖 出 某 种 商 品 的 合 约 根 据 标 的 物 的 不 同, 期 货 可 以 分 为 商 品 期 货 和 金 融 期 货 两 大 类 商 品 期 货 的 标 的 物

Bardziej szczegółowo

/ 149 / / / / / 500 1, / / / / / / / / 1,000 3, / / IT 157 / /

/ 149 / / / / / 500 1, / / / / / / / / 1,000 3, / / IT 157 / / / 149 / 100 150 / / 100 500 151 / / 500 1,000 152 2 / / 100 500 153 / / 100 500 154 / / 100 155 / / 1,000 3,000 156 / / 100 500 IT 157 / / 100 500 208 2 2020 1 / / 100 500 2 / / 100 500 JAVA / 3 / 500

Bardziej szczegółowo

本次课标题: 导论:外贸单证员岗位描述

本次课标题: 导论:外贸单证员岗位描述 Module 1 教 学 设 计 认 外 贸 单 员 岗 位 工 作 与 岗 位 标 准 教 学 目 通 过 学 习, 使 学 生 明 确 外 贸 单 员 工 作 流 程 工 作 任 务 和 工 作 要 求, 了 解 本 课 程 学 习 特 点 和 外 贸 单 员 考 试 的 相 关 信 息 的 教 学 目 标 ( 技 ) 目 标 总 目 标 : 明 确 外 贸 单 员 岗 位 职 子 目 标 :

Bardziej szczegółowo

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600087 2005 NANJING WATER TRANSPORT INDUSTRY CO.LTD. 2005... 2... 2... 4... 6... 7... 9 ( )... 13... 37 1 2005 1 2 3 4 1 NANJING WATER TRANSPORT INDUSTRY CO.,LTD. NWTI 2 A A A 600087 100087 3 82 1 2 33

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 儊京ä¸�é⁄‚åł½çłłè®¤è¯†æœ›éŽ’å–¬å‘¸2015年社ä¼ı责任æ−¥å‚−.doc

Microsoft Word - 儊京ä¸�é⁄‚åł½çłłè®¤è¯†æœ›éŽ’å–¬å‘¸2015年社ä¼ı责任æ−¥å‚−.doc 2015 年 度 企 业 社 会 责 任 报 告 北 京 中 金 国 盛 认 证 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 二 月 目 录 一 前 言... 1 ( 一 ) 编 写 依 据... 1 ( 二 ) 可 靠 性 保 证... 1 ( 三 ) 称 谓 说 明... 1 ( 四 ) 报 告 期... 1 ( 五 ) 发 布 周 期... 1 ( 六 ) 报 告 范 围... 1 ( 七 ) 数 据

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9BDCEF7CAA1B1FBB8CEB7C0BFD8F4DFD2BDCAA6C5E0D1B5CFEEC4BFC6C0B9C0B1A8B8E6323031343035303731>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9BDCEF7CAA1B1FBB8CEB7C0BFD8F4DFD2BDCAA6C5E0D1B5CFEEC4BFC6C0B9C0B1A8B8E6323031343035303731> 山 西 省 丙 肝 防 控 暨 医 师 培 训 项 目 评 估 报 告 摘 要 目 的 通 过 山 西 省 医 务 人 员 和 大 众 丙 肝 防 治 知 识 知 晓 情 况 的 调 查, 对 山 西 省 丙 肝 防 控 暨 医 师 培 训 项 目 开 展 评 估 方 法 选 择 山 西 省 太 原 市 和 运 城 市 的 2 家 疾 控 机 构 6 家 医 疗 机 构 开 展 现 场 调 查, 通

Bardziej szczegółowo

,,,,,,, (),,,,,; ,,, 2000 ;, 1990 ;,1987 ;, ;,2000 ;,1993 ;,1998 ;, 2001, ( 1997 ) 4 1,,, (1994 ) 5 William Rowe Hankow : Conf lict a

,,,,,,, (),,,,,; ,,, 2000 ;, 1990 ;,1987 ;, ;,2000 ;,1993 ;,1998 ;, 2001, ( 1997 ) 4 1,,, (1994 ) 5 William Rowe Hankow : Conf lict a ,,,,,,,,, 1900,,;,,,,, 124 ,,,,,,, (),,,,,; 20 20 70,,, 2000 ;, 1990 ;,1987 ;, 1978 3 4 ;,2000 ;,1993 ;,1998 ;, 2001, ( 1997 ) 4 1,,, (1994 ) 5 William Rowe Hankow : Conf lict and Com m unity in a Chinese

Bardziej szczegółowo

A rgo ( )

A rgo ( ) 25 3 o l125,n o13 V 2006 9 OCEAN T ECHNOLO GY Sep t, 2006 A rgo,,, (11, 310012; 21, 310012) : A rgo A rgo 2001 A rgo, 22 3 000 A rgo,, A rgo,,, A rgo : A rgo ; A rgo ; ; ; : P71512: B : 100322029 (2006)

Bardziej szczegółowo

dnfge,DNF--GE修改无敌dnfge,增加第一个:尾数改为8A 自动锁定 数值1

dnfge,DNF--GE修改无敌dnfge,增加第一个:尾数改为8A 自动锁定 数值1 dnfge,dnf--ge 修 改 无 敌 dnfge, 增 加 第 一 个 : 尾 数 改 值 1 116QQ 无 限 为 你 导 航 http://www.116qq.com dnfge,dnf--ge 修 改 无 敌 dnfge, 增 加 第 一 个 : 尾 数 改 为 8A 自 动 锁 定 数 值 1 3. 如 果 要 设 置 开 学 会 增 加 第 一 个 关 无 敌 的 热 键, 可 以

Bardziej szczegółowo

第一章 证件管理

第一章  证件管理 第 一 章 证 件 管 理 全 国 烟 草 行 业 职 业 技 能 鉴 定 培 训 教 材 QUANGUO YANCAO HANGYE ZHIYEJINENGJIANDING PEIXUN JIAOCAI 烟 草 专 卖 管 理 师 专 业 知 识 ( 试 用 ) 3-5 级 中 国 烟 草 总 公 司 职 工 进 修 学 院 1 初 级 烟 草 专 卖 管 理 员 内 容 提 要 本 书 是 根

Bardziej szczegółowo

监 制 制 : 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 侨 务 办 公 室 监 制 人 : 刘 泽 彭 顾 制 问 : ( 按 姓 氏 笔 画 排 列 ) 杨 启 光 陈 光 磊 陈 学 超 周 小 兵 赵 金 铭 班 弨 郭 熙 主 制 编 : 贾 益 民 编 制 写 : ( 按 姓 氏 笔 画 排 列 ) 干 红 梅 于 珊 王 劼 刘 潇 潇 刘 慧 许 迎 春 孙 清 忠 李 艳 吴 玉 峰

Bardziej szczegółowo

至 于 可 不 可 以 去 香 港 办 理, 建 议 大 家 提 前 直 接 致 邮 件 去 询 问 香 港 领 事 馆 每 个 大 使 馆 和 领 事 馆 的 要 求 可 能 存 在 细 节 差 异, 而 且 每 年 都 会 变, 这 就 需 要 大 家 自 己 多 看 条 例, 实 在 弄 不

至 于 可 不 可 以 去 香 港 办 理, 建 议 大 家 提 前 直 接 致 邮 件 去 询 问 香 港 领 事 馆 每 个 大 使 馆 和 领 事 馆 的 要 求 可 能 存 在 细 节 差 异, 而 且 每 年 都 会 变, 这 就 需 要 大 家 自 己 多 看 条 例, 实 在 弄 不 交 换 报 告 交 换 院 校 :Jönköping University 所 在 国 家 : 瑞 典 交 换 时 间 :2013-2014 学 年 秋 季 学 期 (8 月 -12 月 ) 交 换 学 生 : 徐 浩 升 (12 级 硕 士 世 界 经 济 学 专 业 ) 联 系 方 式 : 邮 箱 :xuhsh3@mail2.sysu.edu.cn 首 先 这 是 瑞 典 不 是 瑞 士, 没

Bardziej szczegółowo

计算机网络基础(二十一).doc

计算机网络基础(二十一).doc 2000... 2000.................. AUTOKEY...... 10... NIS--............ COOKIE... NETBLOS... INTERNET... IE...... I 2000 AOL 100 BOO.COM CNET ZDNET Microsoft.NET 2000 163 CNNIC .NET Chinaren 8848 Dslmodem

Bardziej szczegółowo

16 97.04.30-1. 2. 3. 4. 17 97.05.01 10 18 97.05.02 ( ) 19 97.05.07 97 ( ) 20 97.05.14 21 97.05.15 50 22 97.05.15 23 97.05.17 24 97.05.20 25 97.05.20 2

16 97.04.30-1. 2. 3. 4. 17 97.05.01 10 18 97.05.02 ( ) 19 97.05.07 97 ( ) 20 97.05.14 21 97.05.15 50 22 97.05.15 23 97.05.17 24 97.05.20 25 97.05.20 2 96 1 97.02.20 1 2 7 500 2 97.02.22 3 97.03.06 4 97.03.11 5 97.03.13 6 97.03.17 96 7 97.03.18 8 97.03.20 9 97.03.27 10 97.03.28 835 377 96 96 97 5 11 97.03.28 ( 12 97.04.16 13 97.04.16 14 97.04.14 2008

Bardziej szczegółowo

第一章

第一章 Emailmosxiang@public.szptt.net.cn 1 ... 4... 11...11...11...16...20...27...32...32...38...44...52...52...61...66... 75...75...75...90...98...110...117...117...123...130... 135...135...135...141...147...157...168...168...175...190...207...219...219

Bardziej szczegółowo

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公 - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. J.Rhodes 先生 Rhodes

Bardziej szczegółowo

目 录 聚 焦 中 国 政 府 首 份 对 阿 政 策 文 件 引 国 际 热 议 终 审 : 陈 小 彬 李 玉 玲 胡 柳 责 任 编 辑 : 张 秋 梅 谭 博 文 胡 章 俊 李 志 兰 张 斌 美 术 编 辑 : 原 晓 敏 祝 箐 邮 箱 :silkroadweekly@xinhua.o

目 录 聚 焦 中 国 政 府 首 份 对 阿 政 策 文 件 引 国 际 热 议 终 审 : 陈 小 彬 李 玉 玲 胡 柳 责 任 编 辑 : 张 秋 梅 谭 博 文 胡 章 俊 李 志 兰 张 斌 美 术 编 辑 : 原 晓 敏 祝 箐 邮 箱 :silkroadweekly@xinhua.o 目 录 聚 焦 中 国 政 府 首 份 对 阿 政 策 文 件 引 国 际 热 议 终 审 : 陈 小 彬 李 玉 玲 胡 柳 责 任 编 辑 : 张 秋 梅 谭 博 文 胡 章 俊 李 志 兰 张 斌 美 术 编 辑 : 原 晓 敏 祝 箐 邮 箱 :silkroadweekly@xinhua.org 电 话 :010 63071810 传 真 :010 63072776 2016 年 中 国 外

Bardziej szczegółowo

声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 批 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 以 正 式 公 告 的 招 股 说

声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 批 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 以 正 式 公 告 的 招 股 说 安 徽 省 交 通 规 划 设 计 研 究 总 院 股 份 有 限 公 司 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.,Ltd. ( 安 徽 省 合 肥 市 高 新 区 香 樟 大 道 180 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 安 徽 省 合 肥 市 梅

Bardziej szczegółowo

本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02) 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02) 裝 訂 線

本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02) 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02) 裝 訂 線 本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02)23976980 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02)77365739 裝 訂 線 發文日期 : 中華民國 107 年 3 月 12 日發文字號 : 臺教文 ( 三 ) 字第 1070036127

Bardziej szczegółowo

广 东 省 国 家 税 务 局 广 东 省 地 方 税 务 局 联 合 创 办, 公 司 旗 下 的 纳 税 人 权 益 网 承 办 和 协 办 的 广 东 纳 税 服 务 研 究 中 心 成 立, 该 中 心 是 全 国 第 一 家 由 税 务 机 关 和 高 校 以 及 社 会 机 构 共 同

广 东 省 国 家 税 务 局 广 东 省 地 方 税 务 局 联 合 创 办, 公 司 旗 下 的 纳 税 人 权 益 网 承 办 和 协 办 的 广 东 纳 税 服 务 研 究 中 心 成 立, 该 中 心 是 全 国 第 一 家 由 税 务 机 关 和 高 校 以 及 社 会 机 构 共 同 多 业 务 齐 发 展 普 金 科 技 霸 居 财 税 服 务 行 业 龙 头 普 金 科 技 (430486) 2016 年 6 月 24 日 本 期 研 究 员 蒋 一 帆 周 厚 强 职 位 高 级 分 析 师 分 析 师 助 理 邮 箱 jyf@iimedia.cn 导 读 预 计 国 家 税 收 收 入 在 2016 年 实 现 129222.1 亿 元, 预 计 2016 年 软 件 行

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - \262\246\267~\302\247\263\365\245Z_ \256\325\260\310\263\370\247i_last version.doc)

(Microsoft Word - \262\246\267~\302\247\263\365\245Z_ \256\325\260\310\263\370\247i_last version.doc) 目 錄 本 校 大 事 記 (2007-2012)... 3-4 校 務 報 告 (1) 班 級 結 構 及 學 生 人 數... 5 (2) 教 職 員... 5 (3) 管 理 與 組 織... 6-7 3.1 校 本 管 理 3.2 教 師 專 業 發 展 3.3 教 職 員 評 鑑 3.4 校 園 建 設 3.5 資 訊 科 技 (4) 學 與 教... 7-15 4.1 課 程 4.1.1

Bardziej szczegółowo