Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z fizyki"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień dopuszczający); niektóre czynności ucznia mogą być wspomagane przez nauczyciela (np. wykonywanie doświadczeń, rozwiązywanie problemów, przy czym na stopień dostateczny uczeń wykonuje je pod kierunkiem nauczyciela, na stopień dopuszczający przy pomocy nauczyciela lub innych uczniów). 2. Czynności wymagane na poziomach wymagań wyższych niż poziom podstawowy uczeń powinien wykonać samodzielnie (na stopień dobry niekiedy może jeszcze korzystać z niewielkiego wsparcia nauczyciela). 3. W przypadku wymagań na stopnie wyższe niż dostateczny uczeń wykonuje zadania dodatkowe (na stopień dobry umiarkowanie trudne; na stopień bardzo dobry trudne). 4. Wymagania umożliwiające uzyskanie stopnia celującego obejmują wymagania na stopień bardzo dobry, a ponadto wykraczające poza obowiązujący program nauczania (uczeń jest twórczy, rozwiązuje zadania problemowe w sposób niekonwencjonalny, potrafi dokonać syntezy wiedzy i na tej podstawie sformułować hipotezy badawcze i zaproponować sposób ich weryfikacji, samodzielnie prowadzi badania o charakterze naukowym, z własnej inicjatywy pogłębia swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł, poszukuje zastosowań wiedzy w praktyce, dzieli się swoją wiedzą z innymi uczniami, osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych). Wymagania ogólne uczeń: wykorzystuje pojęcia i wielkości fizyczne do opisu zjawisk oraz wskazuje ich przykłady w otaczającej rzeczywistości, rozwiązuje problemy z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych, planuje i przeprowadza obserwacje lub doświadczenia oraz wnioskuje na podstawie ich wyników, posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych. Ponadto uczeń: sprawnie komunikuje się, sprawnie wykorzystuje narzędzia matematyki.

2 Klasa II gimnazjum Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Wymagania Tematy Cele operacyjne podstawowe ponadpodstawowe Elektryz owanie Budowa atomu. Jednost ka ładunku elektryc znego (1 godz.) Uczeń: konieczne podstawow rozszerzaj dopełniając wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady elektryzowania ciał przez planuje doświadczenie związane z badaniem właściwości ciał naelektryzowanych przez tarcie i wzajemnego oddziaływania ciał naładowanych wyodrębnia zjawisko elektryzowania ciał przez tarcie z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia demonstruje zjawiska elektryzowania przez tarcie i wzajemnego oddziaływania szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku pomiaru siły, opisuje sposób elektryzowania ciał przez tarcie i własności ciał naelektryzowanych w ten sposób użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny wymienia rodzaje ładunków elektrycznych i odpowiednio je oznacza rozróżnia ładunki jednoimienne i różnoimienne opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych wskazuje sposoby sprawdzenia, czy i jak ciało jest naelektryzowane opisuje budowę i działanie maszyny elektrostatycznej posługuje się symbolem ładunku elektrycznego i jego jednostką w układzie SI opisuje budowę atomu posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego jako wielokrotności ładunku wyjaśnia, jak powstają jony dodatni i ujemny odróżnia kation od anionu wyszukuje i selekcjonuje informacje dotyczące ewolucji poglądów na temat budowy atomu

3 R Prawo Coulomba. Pole elektrostatyczne (1 godz.) planuje doświadczenie związane z badaniem wzajemnego oddziaływania ciał naładowanych, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia demonstruje zjawisko wzajemnego oddziaływania ciał naładowanych i bada doświadczalnie, od czego zależy siła oddziaływania ciał naładowanych opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyciąga wnioski i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny formułuje jakościowe prawo Coulomba stosuje jakościowe prawo Coulomba w prostych zadaniach, posługując się proporcjonalnością szacuje rząd wielkości prostą spodziewanego wyniku, a na tej podstawie ocenia wartości obliczanych wielkości fizycznych wyszukuje i selekcjonuje informacje dotyczące życia i dorobku Coulomba R formułuje prawo Coulomba R projektuje i przeprowadza doświadczenia przedstawiające kształt linii pól elektrostatycznych R wyjaśnia znaczenie pojęcia pola elektrostatycznego; wymienia rodzaje pól elektrostatycznych R rozwiązuje proste zadania obliczeniowe z zastosowaniem prawa Coulomba Przewodni ki i izolatory (1 godz.) R rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe z zastosowaniem prawa Coulomba odróżnia przewodniki od izolatorów, podaje odpowiednie przykłady uzasadnia podział na przewodniki i izolatory na podstawie ich budowy analizuje kierunek przepływu elektronów podczas elektryzowania ciał przez tarcie przeprowadza doświadczenie wykazujące, że przewodnik można opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyciąga wniosek i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny wskazuje przykłady wykorzystania przewodników i izolatorów w życiu codziennym posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych) dotyczących wykorzystania przewodników i izolatorów

4 Sposoby elektryzo wania ciał. Zasada zachowani a ładunku elektryczn ego (2 godz.) formułuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego planuje doświadczenia związane z badaniem elektryzowania ciał przez dotyk, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia bada elektryzowanie ciał przez dotyk, posługując się elektroskopem użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny opisuje zjawisko elektryzowania ciał przez dotyk porównuje sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk (wyjaśnia, że oba sposoby polegają na przepływie elektronów, i analizuje kierunek przepływu elektronów) stosuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego wyjaśnia, na czym polegają zobojętnienie i uziemienie wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady elektryzowania ciał przez R bada doświadczalnie elektryzowanie ciał przez indukcję R opisuje elektryzowanie ciał przez indukcję, stosując zasadę zachowania ładunku elektrycznego i prawo Coulomba R wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady elektryzowania ciał przez R posługuje się pojęciem dipola elektrycznego posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych), wskazuje m.in. przykłady występowania i wykorzystania zjawiska elektryzowania ciał, opisuje powstawanie pioruna i działanie piorunochronu R opisuje wpływ elektryzowania ciał na organizm człowieka

5 Prąd elektryczny (13 godz. + 2 godziny (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R - treści nadprogramowe Temat Prąd elektrycz ny. Napięcie elektrycz ne (1 godz.) Natężenie prądu elektrycznego (1 godz.) Obwody prądu elektrycznego. Pomiar natężen ia i napięcia (2 godz.) Cele operacyjne Uczeń: opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów swobodnych, analizuje kierunek przepływu elektronów posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia elektrycznego i jego jednostką w posługuje się pojęciem potencjału elektrycznego jako ilorazu energii wyodrębnia zjawisko przepływu prądu elektrycznego z kontekstu podaje warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym planuje doświadczenie związane z budową prostego obwodu elektrycznego buduje proste obwody elektryczne przelicza wielokrotności i podwielokrotności posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego i jego jednostką w układzie podaje definicję SI natężenia prądu elektrycznego wyjaśnia, kiedy natężenie prądu wynosi 1 A przelicza podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-), przelicza jednostki rozwiązuje proste zadania rachunkowe, stosując do obliczeń związek między natężeniem prądu, wielkością ładunku elektrycznego i czasem; rozróżnia wielkości dane i szukane; szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku, a na tej podstawie ocenia wartości obliczanych wielkości fizycznych; zapisuje wynik obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2-3 cyfr znaczących) rozwiązuje złożone zadania rachunkowe z wykorzystaniem wzoru na natężenie wyjaśnia, prądu elektrycznego czym jest obwód elektryczny, wskazuje: źródło energii elektrycznej, przewody, odbiornik energii elektrycznej, gałąź i węzeł wymienia przyrządy służące do pomiaru napięcia i natężenia prądu elektrycznego rysuje schematy prostych obwodów elektrycznych (wymagana jest znajomość symboli elementów: ogniwo, żarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz) rozróżnia sposoby łączenia elementów obwodu elektrycznego: szeregowy i równoległy Wymagania podstawowe ponadpodstawowe konieczne podstawo rozszerzają dopełniają

6 planuje doświadczenie związane z budową prostych obwodów elektrycznych oraz pomiarem natężenia prądu i napięcia elektrycznego, wybiera właściwe narzędzia pomiaru; wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia, szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku pomiaru buduje proste obwody elektryczne według schematu mierzy natężenie prądu elektrycznego, włączając amperomierz do obwodu elektrycznego szeregowo, i napięcie, włączając woltomierz do obwodu elektrycznego równolegle, z dokładnością do 2-3 cyfr znaczących; przelicza podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-) użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny (schemat obwodu elektrycznego) stosuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego formułuje I prawo Kirchhoffa rozwiązuje proste zadania obliczeniowe z wykorzystaniem I prawa Kirchhoffa (gdy do węzła dochodzą trzy przewody) rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe z wykorzystaniem I prawa Kirchhoffa (gdy do węzła dochodzi więcej przewodów niż trzy) wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje, np. o zwierzętach, które potrafią wytwarzać napięcie elektryczne, o dorobku G.R. Kirchhoffa R Przepływ prądu elektryc z- nego przez ciecze i gazy (2 godz.) R planuje doświadczenie związane z badaniem przepływu prądu elektrycznego R demonstruje przepływ prądu elektrycznego przez ciecze R opisuje przebieg i wynik doświadczenia związanego z badaniem przepływu R podaje warunki przepływu prądu elektrycznego przez ciecze, wymienia nośniki prądu elektrycznego w elektrolicie R wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa i dlaczego w doświadczeniu wzrost stężenia roztworu soli spowodował jaśniejsze świecenie żarówki R buduje proste źródło energii elektrycznej (ogniwo Volty lub inne) R wyjaśnia działanie ogniwa Volty R wymienia i opisuje chemiczne źródła energii elektrycznej R rozróżnia ogniwo, baterię i akumulator R opisuje przepływ prądu elektrycznego przez gazy

7 Opór elektrycz ny (2 godz.) planuje doświadczenie związane z wyznaczaniem oporu elektrycznego opornika za pomocą woltomierza i amperomierza, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia wyznacza opór elektryczny opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny formułuje prawo Ohma posługuje się pojęciem oporu elektrycznego i jego jednostką w układzie SI odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli sporządza wykres zależności natężenia prądu od przyłożonego napięcia na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach); odczytuje dane z wykresu stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych rozpoznaje zależność rosnącą na podstawie danych z tabeli i na podstawie wykresu; rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu; posługuje się proporcjonalnością prostą bada zależność oporu elektrycznego od długości przewodnika, jego pola przekroju poprzecznego i materiału, z jakiego jest przewodnik zbudowany wyjaśnia, od czego zależy opór elektryczny posługuje się pojęciem oporu właściwego posługuje się tabelami wielkości fizycznych w celu wyszukania oporu właściwego wymienia rodzaje oporników przelicza podwielokrotności i wielokrotności (przedrostki mikro-, mili-, kilo-, mega-) rozwiązuje proste zadania rachunkowe z wykorzystaniem prawa Ohma, zapisuje wielkości dane i szukane, zapisuje wynik obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2-3 cyfr znaczących) szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku, a na tej podstawie ocenia wartości obliczanych wielkości fizycznych rozwiązuje złożone zadania rachunkowe z wykorzystaniem prawa Ohma i zależności między oporem przewodnika a jego długością i polem przekroju poprzecznego

8 Praca i moc prądu elektrycznego (2 godz.) przedstawia sposoby wytwarzania energii elektrycznej i ich znaczenie dla ochrony środowiska przyrodniczego wymienia formy energii, na jakie zamieniana jest energia elektryczna we wskazanych urządzeniach, np. używanych w gospodarstwie domowym podaje przykłady urządzeń, w których energia elektryczna zamienia się na inne rodzaje energii, i wymienia te formy energii opisuje zamianę energii elektrycznej na energię (pracę) mechaniczną demonstruje zamianę energii elektrycznej na pracę mechaniczną posługuje się pojęciami pracy i mocy prądu elektrycznego oblicza pracę i moc prądu elektrycznego (w jednostkach układu SI) przelicza energię elektryczną podaną w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie planuje doświadczenie związane z wyznaczaniem mocy żarówki (zasilanej z baterii) za pomocą woltomierza i amperomierza wyznacza moc żarówki (zasilanej z baterii) za pomocą woltomierza i amperomierza użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny posługuje się pojęciem natężenia i pracy prądu elektrycznego i wyjaśnia, kiedy między dwoma punktami obwodu elektrycznego panuje napięcie 1 V R posługuje się pojęciem sprawności odbiornika energii elektrycznej, oblicza sprawność przelicza podwielokrotności silniczka prądu stałego i wielokrotności (przedrostki mikro-, mili-, kilo-, mega-), przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina, doba), zapisuje wynik obliczenia jako przybliżony (z dokładnością do 2-3 cyfr znaczących) rozwiązuje proste zadania obliczeniowe z wykorzystaniem wzoru na pracę i moc prądu elektrycznego, rozróżnia wielkości dane i szukane rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe z wykorzystaniem wzoru na pracę i moc prądu elektrycznego; szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku, a na tej podstawie ocenia wartości obliczanych wielkości fizycznych

9 Użytkowa nie energii elektryczn ej (3 godz.) buduje według schematu obwody złożone z oporników połączonych szeregowo lub równolegle R posługuje się pojęciem oporu zastępczego R oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych szeregowo R oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych równolegle R oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych szeregowo lub równolegle R oblicza opór zastępczy więcej niż dwóch oporników połączonych szeregowo lub R oblicza równolegle opór zastępczy układu oporników, w którym występują połączenia szeregowe i równoległe opisuje zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji elektrycznej wskazuje niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem domowej instalacji elektrycznej wyjaśnia rolę bezpiecznika w domowej instalacji elektrycznej, wymienia rodzaje bezpieczników opisuje wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

10 Magnetyzm (10 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) sprawdzian) Temat Cele lekcji operacyjne Bieguny magnetycz ne (1 godz.) Właściwoś ci magnetycz ne przewodni ka, przez Uczeń: podaje nazwy biegunów magnetycznych magnesu trwałego i Ziemi planuje doświadczenie związane z badaniem oddziaływania między biegunami magnetycznym a magnesami sztabkowymi demonstruje oddziaływanie biegunów magnetycznych opisuje charakter oddziaływania między biegunami magnetycznymi magnesów opisuje zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu opisuje zasadę działania kompasu opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo, podaje przykłady wykorzystania tego oddziaływania wyjaśnia, czym charakteryzują się substancje ferromagnetyczne, wskazuje przykłady ferromagnetyków wyjaśnia, na czym polega magnesowanie ferromagnetyka, posługując się pojęciem domen magnetycznych "posługuje się pojęciem pola magnetycznego "bada doświadczalnie kształt linii pola magnetycznego magnesów "przedstawia kształt linii pola magnetycznego magnesów sztabkowego i podkowiastego planuje doświadczenie związane z badaniem działania prądu płynącego w przewodzie na igłę magnetyczną demonstruje działanie prądu płynącego w przewodzie na igłę magnetyczną (zmiany kierunku wychylenia przy zmianie kierunku przepływu prądu, zależność wychylenia igły od pierwotnego jej ułożenia względem przewodu) Wymagania podstawowe ponadpodstawowe konieczne podstawo Rozszerzaj dopełniają 10

11 który płynie prąd elektryczn y (2 godz.) użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny opisuje działanie przewodnika, przez który płynie prąd, na igłę magnetyczną opisuje (jakościowo) wzajemne oddziaływanie przewodników, w których płynie prąd określa biegunowość magnetyczną przewodnika kołowego, przez który płynie R formułuje definicję 1 A R zauważa, że wokół przewodnika z prądem istnieje pole magnetyczne R opisuje pole magnetyczne wokół i wewnątrz zwojnicy, przez którą płynie prąd elektryczny R demonstruje i określa kształt i zwrot linii pola magnetycznego za pomocą reguły prawej dłoni Elektromagnes - budowa, działanie, zastosowa nie (1 godz.) opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie buduje prosty elektromagnes planuje doświadczenie - demonstrację działania elektromagnesu demonstruje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady wykorzystania elektromagnesu posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych), wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje na temat wykorzystania elektromagnesu Oddziaływanie magnesó posługuje się pojęciem siły elektrodynamicznej demonstruje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami 11

12 w z elektromagnesa mi (2 godz.) użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny, formułuje wnioski (od czego zależy wartość siły elektrodynamicznej) opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami "posługuje się wzorem na wartość siły elektrodynamicznej wyznacza kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej za pomocą reguły lewej dłoni bada doświadczalnie zachowanie się zwojnicy, przez którą płynie prąd elektryczny, wyjaśnia działanie w polu silnika magnetycznym elektrycznego prądu stałego demonstruje działanie silnika elektrycznego prądu stałego przedstawia przykłady zastosowania silnika elektrycznego prądu stałego R Indukcja elektromagnetycz na (2 godz.) R planuje doświadczenie związane z badaniem zjawiska indukcji R demonstruje wzbudzanie prądu indukcyjnego R opisuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej R posługuje się pojęciem prądu indukcyjnego R określa kierunek prądu indukcyjnego R opisuje działanie prądnicy prądu przemiennego i wskazuje przykłady jej wykorzystania, charakteryzuje prąd przemienny R opisuje budowę i działanie transformatora, podaje przykłady zastosowania transformatora R demonstruje działanie transformatora, bada doświadczalnie, od czego zależy iloraz napięcia na uzwojeniu wtórnym i napięcia na uzwojeniu pierwotnym; bada doświadczalnie związek pomiędzy tym ilorazem a ilorazem natężenia prądu w uzwojeniu pierwotnym i natężenia prądu w uzwojeniu wtórnym R wyjaśnia, na czym polega wytwarzanie i przesyłanie energi elektrycznej 12

13 R wykorzystuje zależność między ilorazem napięcia na uzwojeniu wtórnym i napięcia na uzwojeniu pierwotnym a ilorazem natężenia prądu w uzwojeniu pierwotnym i natężenia prądu w uzwojeniu wtórnym do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych R posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych) dotyczących odkrycia zjawiska indukcji elektromagnetycznej, wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje na temat wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 13

14 Klasa III gimnazjum 1. Drgania i fale (10 godzin lekcyjnych, w tym 1 2 godzin na powtórzenie materiału i sprawdzian) R treści nadprogramowe Zagadnienie (tematy lekcji) Ruch drgający (2 3 godz.) Cele operacyjne Uczeń: wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego wyodrębnia ruch drgający z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia planuje doświadczenie związane z badaniem ruchu drgającego, w szczególności z wyznaczaniem okresu i częstotliwości drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie oraz okresu i częstotliwości drgań wahadła matematycznego wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie oraz okres i częstotliwość drgań wahadła matematycznego; mierzy: czas, długość; posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny opisuje ruch ciężarka na sprężynie i ruch wahadła matematycznego posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu i częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi drgającego ciała Wymagania podstawowe ponadpodstawowe podstawow rozszerzając dopełniając konieczne e e e 14

15 Fale mechaniczne (2 godz.) stosuje do obliczeń związek między okresem i częstotliwością drgań, rozróżnia wielkości dane i szukane, szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku, a na tej podstawie ocenia wartości obliczanych wielkości fizycznych, przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-, centy-); przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina), zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2 3 cyfr znaczących) wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała (na podstawie tego wykresu rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą oraz wskazuje wielkość maksymalną i minimalną) analizuje przemiany energii w ruchu ciężarka na sprężynie i w ruchu wahadła matematycznego posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych, z internetu) dotyczącymi pracy zegarów wahadłowych, w szczególności wykorzystania w nich zależności częstotliwości drgań od długości wahadła i zjawiska izochronizmu opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fal na napiętej linie wyodrębnia ruch falowy (fale mechaniczne) z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia planuje doświadczenie związane z badaniem ruchu falowego demonstruje wytwarzanie fal na sznurze i na powierzchni wody użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny posługuje się pojęciami: amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali do opisu fal harmonicznych 15

16 Fale dźwiękowe (2 3 godz.) stosuje do obliczeń związki między okresem, częstotliwością, prędkością i długością fali, rozróżnia wielkości dane i szukane, szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku, a na tej podstawie ocenia wartości obliczanych wielkości fizycznych, zapisuje wynik obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2 3 cyfr znaczących) R odróżnia fale podłużne od fal poprzecznych, wskazując odpowiednie przykłady R opisuje mechanizm rozchodzenia się fal podłużnych i poprzecznych R demonstruje i opisuje zjawiska: odbicia, załamania, dyfrakcji i interferencji fal, podaje przykłady występowania tych zjawisk w przyrodzie R demonstruje i opisuje zjawisko rezonansu mechanicznego wyszukuje i selekcjonuje informacje dotyczące fal mechanicznych, np. skutków działania fal na morzu lub oceanie lub R skutków rezonansu mechanicznego opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych, głośnikach itp. opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fal dźwiękowych w powietrzu wyodrębnia fale dźwiękowe z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia posługuje się pojęciami: amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali do opisu fal dźwiękowych, stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami odczytuje dane z tabeli (diagramu) rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podstawie wykresów różnych fal dźwiękowych, wskazuje wielkość maksymalną i minimalną planuje doświadczenie związane z badaniem cech fal dźwiękowych, w szczególności z badaniem zależności wysokości i głośności dźwięku od częstotliwości i amplitudy drgań źródła tego dźwięku 16

17 wytwarza dźwięki o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny posługuje się pojęciami wysokości i głośności dźwięku, podaje wielkości fizyczne, od których zależą wysokość i głośność dźwięku R posługuje się pojęciem barwa dźwięku wykazuje na przykładach, że w życiu człowieka dźwięki pełnią różne role i mają różnoraki charakter przedstawia skutki oddziaływania hałasu i drgań na organizm człowieka oraz sposoby ich łagodzenia R rozróżnia zjawiska echa i pogłosu R demonstruje i opisuje zjawisko rezonansu akustycznego, podaje przykłady jego skutków rozróżnia dźwięki, infradźwięki i ultradźwięki, posługuje się pojęciami infradźwięków i ultradźwięków, wskazuje zagrożenia dla człowieka stwarzane przez infradźwięki oraz przykłady wykorzystania ultradźwięków posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych, z internetu) dotyczących dźwięków, infradźwięków i ultradźwięków Fale porównuje (wymienia cechy wspólne i różnice) mechanizmy rozchodzenia elektromagne się fal mechanicznych i elektromagnetycznych tyczne opisuje zjawisko powstawania fal elektromagnetycznych (2 godz.) R demonstruje drgania elektryczne nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych podaje przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych (np. w telekomunikacji) opisuje przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych 17

18 posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych), m.in. wskazuje przykłady wykorzystania fal elektromagnetycznych w różnych dziedzinach życia, a także zagrożenia dla człowieka stwarzane przez niektóre fale elektromagnetyczne R wyjaśnia, jak fale elektromagnetyczne o bardzo dużej częstotliwości (np. promieniowanie nadfioletowe i rentgenowskie) wpływają na organizm człowieka 2. Optyka (co najmniej 12 godzin lekcyjnych, w tym 1 2 godzin na powtórzenie materiału i sprawdzian bez treści rozszerzonych) Zagadnienie (tematy lekcji) Światło i jego właściwości (2 godz.) Cele operacyjne Uczeń: porównuje (wymienia cechy wspólne i różnice) mechanizmy rozchodzenia się fal mechanicznych i elektromagnetycznych podaje przybliżoną prędkość światła w próżni, wskazuje prędkość światła jako maksymalną prędkość przepływu informacji wymienia i klasyfikuje źródła światła, podaje przykłady planuje doświadczenie związane z badaniem rozchodzenia się światła bada doświadczalnie rozchodzenie się światła użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny opisuje właściwości światła, posługuje się pojęciami: promień optyczny, ośrodek optyczny, ośrodek optycznie jednorodny odczytuje dane z tabeli (prędkość światła w danym ośrodku) Wymagania podstawowe ponadpodstawowe podstawow rozszerzając dopełniając konieczne e e e 18

19 R Korpuskular no-falowa natura światła (2 godz.) Odbicie i rozproszenie stosuje do obliczeń związek między długością i częstotliwością fali, rozróżnia wielkości dane i szukane, szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku, a na tej podstawie ocenia wartości obliczanych wielkości fizycznych, przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-, centy-), przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina), zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2 3 cyfr znaczących) wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady prostoliniowego rozchodzenia się światła demonstruje zjawiska cienia i półcienia, wyodrębnia zjawiska z kontekstu wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym opisuje zjawiska zaćmienia Słońca i Księżyca posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych, z internetu) dotyczącymi źródeł i właściwości światła oraz zasad ochrony narządu wzroku R bada zjawiska dyfrakcji i interferencji światła, wyodrębnia je z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny R opisuje zjawiska dyfrakcji i interferencji światła, wskazuje przykłady tych zjawisk w otaczającej rzeczywistości R opisuje zjawisko fotoelektryczne, podaje przykłady jego zastosowania R wyjaśnia, dlaczego mówimy, że światło ma dwoistą naturę R wyszukuje i selekcjonuje informacje dotyczące występowania zjawisk dyfrakcji i interferencji światła w przyrodzie i życiu codziennym, a także ewolucji poglądów na temat natury światła bada doświadczalnie zjawisko odbicia światła projektuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające równość kątów padania i odbicia 19

20 światła (1 godz.) Zwierciadła (2 godz.) formułuje prawo odbicia, posługując się pojęciami: kąt padania, kąt odbicia demonstruje doświadczalnie zjawisko rozproszenia światła użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny opisuje zjawiska: odbicia i rozproszenia światła, podaje przykłady ich występowania i wykorzystania posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych, z internetu) dotyczącymi zjawisk odbicia i rozproszenia światła wymienia i rozróżnia rodzaje zwierciadeł, wskazuje w otoczeniu przykłady różnych rodzajów zwierciadeł wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, wykorzystując prawo odbicia bada doświadczalnie skupianie równoległej wiązki światła za pomocą zwierciadła kulistego wklęsłego opisuje skupianie promieni w zwierciadle kulistym wklęsłym, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej oraz wzorem opisującym zależność między ogniskową i promieniem krzywizny zwierciadła kulistego rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe określa cechy obrazów wytworzone przez zwierciadła wklęsłe, posługuje się pojęciem powiększenia obrazu, rozróżnia obrazy rzeczywiste i pozorne oraz odwrócone i proste rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na powiększenie obrazu, zapisuje wielkości dane i szukane R demonstruje rozproszenie równoległej wiązki światła w zwierciadle kulistym wypukłym, posługuje się ogniskiem pozornym R rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła kuliste wklęsłe 20

21 Załamanie światła (2 3 godz.) posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych), m.in. wskazuje przykłady wykorzystania zwierciadeł w różnych dziedzinach życia wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady załamania światła, wyodrębnia zjawisko załamania światła z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia planuje doświadczenie związane z badaniem przejścia światła z ośrodka rzadszego do ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie demonstruje zjawisko załamania światła (zmiany kąta załamania przy zmianie kąta padania jakościowo) użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny opisuje (jakościowo) bieg promieni przy przejściu światła z ośrodka rzadszego do ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie, posługując się pojęciem kąta załamania R formułuje prawo załamania światła opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, podaje przykłady jego zastosowania demonstruje i opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako światło jednobarwne R rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem prawa załamania światła posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych), np. wskazuje przykłady wykorzystania światłowodów, laserów i pryzmatów, opisuje powstawanie tęczy Soczewki wymienia i rozróżnia różne rodzaje soczewek 21

22 (3 godz.) planuje i demonstruje doświadczenie związane z badaniem biegu promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i wyznaczaniem jej ogniskowej opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą (biegnących równolegle do osi optycznej), posługując się pojęciami ogniska, ogniskowej i zdolności skupiającej soczewki planuje doświadczenie związane z wytwarzaniem za pomocą soczewki skupiającej ostrego obraz przedmiotu na ekranie wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone opisuje powstawanie obrazów w oku ludzkim, wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli, posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej, zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2 3 cyfr znaczących) R rozwiązuje zadania, korzystając z wzorów na powiększenie i zdolność skupiającą oraz rysując konstrukcyjnie obraz wytworzony przez soczewkę posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych, z internetu), m.in. dotyczącymi narządu wzroku i korygowania zaburzeń widzenia R Przyrządy R wymienia i opisuje różne przyrządy optyczne (mikroskop, lupa, luneta itd.) optyczne. R rysuje konstrukcyjnie obrazy otrzymywane za pomocą różnych Zjawiska przyrządów optycznych optyczne w R rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na zdolność przyrodzie skupiającą układu soczewek, np. szkieł okularowych i oka 22

23 (1 2 godz.) R opisuje przykłady zjawisk optycznych występujących w przyrodzie R posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych, z internetu), m.in. opisuje przykłady wykorzystania przyrządów optycznych w różnych dziedzinach życia Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane: 1. ustnie 2. pisemnie 3. praktycznie, tzn. w trakcie wykonywania doświadczeń Na ocenę klasyfikacyjną mają wpływ również: aktywność na lekcji i zaangażowanie w naukę. Czynniki te w szczególności są brane pod uwagę, gdy ocena jest pośrednia, np. 4,5. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej Zgodne z zapisami w statucie szkoły. 23

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III I. Drgania i fale R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum

FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

niepewności pomiarowej zapisuje dane w formie tabeli posługuje się pojęciami: amplituda drgań, okres, częstotliwość do opisu drgań, wskazuje

niepewności pomiarowej zapisuje dane w formie tabeli posługuje się pojęciami: amplituda drgań, okres, częstotliwość do opisu drgań, wskazuje Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III na podstawie przedmiotowego systemu oceniania wydawnictwa Nowa Era dla podręcznika Spotkania z fizyką, zmodyfikowane Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 2. Optyka (co najmniej 12 godzin lekcyjnych, w tym 1 2 godzin na powtórzenie materiału i sprawdzian bez treści rozszerzonych) Zagadnienie (tematy lekcji) Światło i jego właściwości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą i bardzo dobrą oraz: - potrafi

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Fizyki w klasie 3 gimnazjum Rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z Fizyki w klasie 3 gimnazjum Rok szkolny 2017/2018 Przedmiotowy system oceniania z Fizyki w klasie 3 gimnazjum Rok szkolny 2017/2018 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU Spotkania z fizyką Wydawnictwo Nowa Era oraz PODSTAWY PROGRAMOWEJ Zasady ogólne: 1. Na

Bardziej szczegółowo

1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń:

1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III gimnazjum I Zasady ogólne: Wymagania ogólne - uczeń: wykorzystuje wielkości fizyczne do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/ Magnetyzm R treści nadprogramowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/ Magnetyzm R treści nadprogramowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 3 Magnetyzm R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/ Magnetyzm R treści nadprogramowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/ Magnetyzm R treści nadprogramowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/2013 3 Magnetyzm R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III 1. Magnetyzm Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje oddziaływanie biegunów planuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

1. Drgania i fale Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń:

1. Drgania i fale Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 3 gimnazjum Realizowane wg. programu Spotkania z fizyką, wyd. Nowa Era 1. Drgania i fale Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wskazuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w kasie trzeciej

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w kasie trzeciej Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w kasie trzeciej Wymagania ogólne - uczeń: wykorzystuje wielkości fizyczne do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych, przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki

Wymagania edukacyjne z fizyki Wymagania edukacyjne z fizyki Rok szkolny 2018/2019 klasa 3a, 3b, 3c, 3d, 3e Nauczyciel: Elżbieta Bielec I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z FIZYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA Z FIZYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM MAGNETYZM dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry podaje nazwy biegunów magnetycznych magnesu trwałego i Ziemi opisuje charakter

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa trzecia gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa trzecia gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa trzecia gimnazjum Zasady ogólne 1.Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 Wymagania ogólne: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady ocenianie z fizyki i astronomii klasa 3 gimnazjum. Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie ( oceny ).

Przedmiotowe zasady ocenianie z fizyki i astronomii klasa 3 gimnazjum. Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie ( oceny ). Przedmiotowe zasady ocenianie z fizyki i astronomii klasa 3 gimnazjum. Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie ( oceny ). Uczeń otrzymujący ocenę celującą: posiada i stosuje wiadomości oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka klasa III Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania Fizyka klasa III Gimnazjum Przedmiotowy system oceniania Fizyka klasa III Gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1. Prąd elektryczny treści nadprogramowe posługuje się (intuicyjnie) pojęciem opisuje przepływ prądu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia wymagania na poszczególne stopnie oceny szkolnej, sposoby sprawdzania osiągnięć oraz zapoznaje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III Prąd elektryczny R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia opisuje przepływ prądu w przewodnikach

Bardziej szczegółowo

2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe

2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa III g. 2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia opisuje przepływ prądu w przewodnikach planuje doświadczenie

Bardziej szczegółowo

R - treści nadprogramowe. Prąd elektryczny (13 godz. + 2 godziny (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Wymagania

R - treści nadprogramowe. Prąd elektryczny (13 godz. + 2 godziny (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Wymagania Plan wynikowy z fizyki w klasie IIIg Plan wynikowy, obejmuje treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" oraz Spotkania z fizyką, część 4", wyd. nowa era R - treści nadprogramowe

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki został opracowany na podstawie ozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Prąd elektryczny Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Ocena R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2018/2019; [MW] strona 1

Rok szkolny 2018/2019; [MW] strona 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki został opracowany na podstawie ozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3 Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3 1 Elektrostatyka treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia z kontekstu zjawisko

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 3 gimnazjum 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości badaniem wyodrębnia z kontekstu zjawisko opisuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania fizyki w gimnazjum, SPOTKANIA Z FIZYKĄ

Przedmiotowy System Oceniania fizyki w gimnazjum, SPOTKANIA Z FIZYKĄ Przedmiotowy System Oceniania fizyki w gimnazjum, SPOTKANIA Z FIZYKĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania fizyka III gim

Przedmiotowy system oceniania fizyka III gim Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system oceniania fizyka III gim 1 Elektrostatyka wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia z kontekstu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa III gimnazjum

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa III gimnazjum Załącznik nr 3 do PSO z fizyki 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra wskazuje w otaczającej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system oceniania w klasie 3 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości z badaniem wyodrębnia z kontekstu zjawisko

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Ogólne zasady oceniania i wymagania ogólne opisano w Książce nauczyciela do podręcznika Spotkania z fizyką, część 1". Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas trzecich

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas trzecich Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas trzecich Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 Wymagania ogólne: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VIII

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VIII OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VIII Zasady ogólne: 1) Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na ocenę dostateczną i bardzo łatwe na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA III

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI Podręcznik: Spotkania z fizyką. Cześć 3 i Cześć 4 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Wydawnictwo NOWA ERA nr dopuszczenia 93/3/2010

Bardziej szczegółowo

wyniku i na tej podstawie ocenia wartości obliczanych wielkości fizycznych

wyniku i na tej podstawie ocenia wartości obliczanych wielkości fizycznych Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy trzeciej gimnazjum Spotkania z fizyką Nowej

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania. Ocena. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Zasady oceniania. Ocena. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający); niektóre czynności ucznia mogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne stopnie:

Ogólne wymagania na poszczególne stopnie: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką autorstwa Grażyny Francuz Ornat i Teresy Kulawik Ogólne wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania 1 Rozkład materiału nauczania Temat lekcji i główne treści nauczania Liczba godzin na realizację Osiągnięcia ucznia R treści nadprogramowe Praca eksperymentalno-badawcza Przykłady rozwiązanych zadań (procedury

Bardziej szczegółowo

Ocena. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Ocena. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Wymagania edukacyjne z fizyki- klasa III gimnazjum Prąd elektryczny R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia opisuje przepływ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu OK SZKOLNY 2018/2019 Nauczyciel uczący: Sara Prokop-Kozłowska Program obowiązujący:

Bardziej szczegółowo

1,5 godziny tygodniowo

1,5 godziny tygodniowo * 1,5 godziny tygodniowo 2 Dział I Prąd elektryczny lekcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. Temat egulamin pracowni fizycznej, BHP na lekcjach fizyki. Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne. Natężenie prądu Obwody prądu.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający); niektóre

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne I. Elektromagnetyzm Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ wie, że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne, wie, że są dwa rodzaje biegunów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM NR 28 im. Armii Krajowej w Gdańsku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM NR 28 im. Armii Krajowej w Gdańsku PZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM N 28 im. Armii Krajowej w Gdańsku Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Nauczanie fizyki w klasie trzeciej gimnazjum odbywa się

Bardziej szczegółowo

Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny z fizyki w klasie 2 gimnazjum. Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik

Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny z fizyki w klasie 2 gimnazjum. Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny z fizyki w klasie 2 gimnazjum Termodynamika Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wykorzystuje pojęcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Fizyka klasa 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Fizyka klasa 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Fizyka klasa 3 1. Oceny ustalane są według statutu i PSO. 2. Ocenie podlegają: - odpowiedzi ustne waga 2 - odpowiedzi pisemne: sprawdziany z działu waga 3, kartkówki waga

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015: Ocenę klasyfikacyjną dopuszczający otrzymuje uczeo, który:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) 2 I. Wymagania przekrojowe.

Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) 2 I. Wymagania przekrojowe. Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowa na liczba godzin Elektrostatyka 8 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami na poszczególne oceny: Przedmiot: fizyka. I. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami na poszczególne oceny: Przedmiot: fizyka. I. Postanowienia ogólne . Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami na poszczególne oceny: Przedmiot: fizyka I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI System oceniania z fizyki został opracowany w oparciu o : Podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie fizyki. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej autorstwa:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM PZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM Przedmiotowy System Oceniania z fizyki obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy ucznia na lekcji.

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto: Fizyka SP-8 R - treści nadobowiązkowe. Wymagania podstawowe odpowiadają ocenom dopuszczającej i dostatecznej, ponadpodstawowe dobrej i bardzo dobrej Wymagania podstawowe Spełnienie wymagań poziomu oznacza,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z fizyki w klasie II gimnazjum na poszczególne oceny

Kryteria wymagań z fizyki w klasie II gimnazjum na poszczególne oceny Kryteria wymagań z fizyki w klasie II gimnazjum na poszczególne oceny Dział: Termodynamika posługuje się pojęciami pracy, ciepła wskazuje inne niż poznane na lekcji posługuje się informacjami i energii

Bardziej szczegółowo

opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia

opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia Fizyka kl. 3 Temat lekcji Prąd w metalach. Napięcie elektryczne Źródła napięcia. Obwód Natężenie prądu Prawo Ohma. oporu opornika opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA III

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI Podręcznik: Spotkania z fizyką. Cześć 3 i Cześć 4 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Wydawnictwo NOWA ERA nr dopuszczenia 93/3/2010

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki dla klasy trzeciej gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki dla klasy trzeciej gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki dla klasy trzeciej gimnazjum Dział : Zjawiska magnetyczne. podaje nazwy biegunów magnetycznych i opisuje oddziaływania między nimi opisuje sposób posługiwania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA UCZNIÓW VIII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWAŁA: GRAŻYNA BUDNIK TERMODYNAMIKA

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA UCZNIÓW VIII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWAŁA: GRAŻYNA BUDNIK TERMODYNAMIKA Ocena TERMODYNAMIKA dopuszczająca dostateczna dobra Bardzo dobra celująca wykorzystuje pojęcie energii i wymienia różne formy energii wskazuje w otoczeniu przykłady zmiany energii wewnętrznej spowodowane

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Termodynamika. Kryteria ocen z fizyki na poszczególne oceny w klasie 2 gimnazjum

Termodynamika. Kryteria ocen z fizyki na poszczególne oceny w klasie 2 gimnazjum Kryteria ocen z fizyki na poszczególne oceny w klasie 2 gimnazjum Prowadzący mgr Andrzej Pruchnik Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania,fizyka klasa 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : -Wewnątrzszkolny system oceniania. -Podstawę programową. 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania,,spotkania z fizyką w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Dostosowanie programu nauczania,,spotkania z fizyką w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Dostosowanie programu nauczania,,spotkania z fizyką w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim WSTĘP: Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim obowiązuje ta sama podstawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki na podstawie programu nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką autorstwa Grażyny Francuz-Ornat i Teresy Kulawik

Wymagania edukacyjne z fizyki na podstawie programu nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką autorstwa Grażyny Francuz-Ornat i Teresy Kulawik Wymagania edukacyjne z fizyki na podstawie programu nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką autorstwa Grażyny Francuz-Ornat i Teresy Kulawik Cele nauczania : 1. Przyswojenie przez uczniów określonego

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot fizyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe.

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe. (dostateczna) wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie objaśnia elektryzowanie przez dotyk

Wymagania podstawowe. (dostateczna) wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie objaśnia elektryzowanie przez dotyk Wymagania edukacyjne Gimnazjum- KL. III 9. O elektryczności statycznej Temat według Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Wymagania dopełniające 9.1. Elektryzowanie przez tarcie

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne z Fizyki w Roku Szkolnym 2018/2019 Klasy 7 Szkoły Podstawowej

Wymagania Edukacyjne z Fizyki w Roku Szkolnym 2018/2019 Klasy 7 Szkoły Podstawowej Wymagania Edukacyjne z Fizyki w Roku Szkolnym 2018/2019 Klasy 7 Szkoły Podstawowej Treści podstawowe 1) opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1 Ogólny rozkład godzin Przedstawienie planu nauczania, przedmiotowego systemu oceniania oraz powtórzenie wiadomości z klasy I. 8 Praca, moc, energia 13 Termodynamika 10 Elektrostatyka 8 Prąd elektryczny

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii.

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii. Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV Opanowanie zawartych poniżej wiadomości i umiejętności umożliwia otrzymanie oceny dopuszczającej jako poprawy oceny niedostatecznej. I. Oddziaływania odróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA II KLASY GIMNAZJUM. Praca, moc, energia

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA II KLASY GIMNAZJUM. Praca, moc, energia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA II KLASY GIMNAZJUM R treści nadprogramowe Praca, moc, energia posługuje się pojęciem energii, podaje przykłady różnych jej form odróżnia pracę w sensie fizycznym od pracy

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Ogólne zasady oceniania i wymagania ogólne opisano w Książce nauczyciela do podręcznika Spotkania z fizyką, część 1". Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGOLNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II

WYMAGANIA NA POSZCZEGOLNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II WYMAGANIA NA POSZCZEGOLNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II II semestr NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ : posługuje się pojęciem energii mechanicznej, posługuje się pojęciem energii potencjalnej grawitacji (ciężkości)

Bardziej szczegółowo