Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III"

Transkrypt

1 Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1

2 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające wg taksjonomi B. Niemierki -zaznaczono kursywą Dział VIII. Wprowadzenie. ELEKTROSTATYKA (8 h) Praca eksperymentalno-badawcza (procedury osiągania celów) Realizacja podstawy programowej 1. Lekcja organizacyjna 1 stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni fizycznej; akceptuje wymagania i sposób oceniania stosowany przez nauczyciela 1. Zapoznanie z zasadami BHP 2. Zapoznanie z systemem oceniania 3. Dyskusja na temat miejsca fizyki wśród nauk przyrodniczych i jej związku z życiem codziennym 4. Pokaz podstawowego wyposażenia pracowni fizycznej 2. Elektryzowanie ciał zjawisko elektryzowania ciał dwa rodzaje ładunków elektrycznych i ich wzajemne oddziaływanie 3.Budowa atomu. Jednostka ładunku ładunek elementary jednostka ładunku w układzie SI 1 opisuje i wyjaśnia, na czym polega elektryzowanie ciał; wyróżnia dwa rodzaje ładunków elektrycznych; opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych; demonstruje zjawisko elektryzowania i wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych; projektuje i przeprowadza doświadczenie ukazujące właściwości ciał naelektryzowanych 1 opisuje budowę atomu; posługuje się pojęciem ładunku ; jako wielokrotności ładunku elektronu (elementarnego) wyraża ładunek elektryczny w jednostce układu SI; przedstawia graficznie model budowy atomu; przelicza jednostki ładunku 1. Demonstracja zjawiska elektryzowania przez tarcie i wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.6) 2. Obserwacja odpychania się ciał naelektryzowanych ładunkami jednoimiennymi i przyciągania się ciał naelektryzowanych ładunkami różnoimiennymi 1. Przedstawienie modelu budowy atomu 2. Przedstawienie przykładu przeliczania jednostek ładunku PP. ELEKTRYCZNOŚĆ T opisuje sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk; wyjaśnia, że zjawisko to polega na przepływie elektronów; analizuje kierunek przepływu elektronów -opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych T.4.5 posługuje się pojęciem ładunku jako wielokrotności ładunku elektronu (elementarnego) Oprac. dr I.Flajszok 2

3 4.Prawo Coulomba. Pole elektrostatyczne prawo Coulomba ładunek punktowy pole elektrostatyczne linie pola elektrostatycznego 5,6. Przewodniki i izolatory. Sposoby elektryzowania ciał. Zasada zachowania ładunku gaz elektronowy swobodne elektrony przewodniki izolatory układ izolowany elektryzowanie przez pocieranie elektryzowanie przez dotyk zasada zachowania ładunku zobojętnianie ładunku uziemianie indukcja elektrostatyczna 1 opisuje doświadczenie prowadzące do sformułowania prawa Coulomba; formułuje prawo Coulomba; stosuje prawo Coulomba w prostych zadaniach rachunkowych; wyjaśnia, jak powstaje pole elektrostatyczne; wymienia rodzaje pól elektrostatycznych; przedstawia pole elektrostatyczne za pomocą lini pola; projektuje i przeprowadza doświadczenia przedstawiające kształt linii pola elektrostatycznego 2 odróżnia przewodniki od izolatorów, podaje przykłady; uzasadnia podział substancji na przewodniki i izolatory, biorąc pod uwagę ich budowę wewnętrzną; wykonuje doświadczenie, które potwierdza, że przewodnik można naelektryzować; wymienia przykłady zastosowań przewodników i izolatorów w życiu codziennym; wyjaśnia, co to jest układ izolowany; formułuje zasadę zachowania ładunku ; stosuje zasadę zachowania ładunku ; opisuje budowę i zasadę działania elektroskopu; posługuje się elektroskopem; opisuje i wyjaśnia, na czym polegają różne sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk; wyjaśnia, że zjawiska te polegają na przepływie elektronów; wyjaśnia, na czym polega uziemienie ciała; naelektryzowanego i zobojętnienie zgromadzonego na nim ładunku ; opisuje wpływ zjawiska elektryzowania na zdrowie człowieka 1. Demonstracja doświadczenia prowadzącego do sformułowania prawa Coulomba 1.Pokaz elektryzowania przewodników i izolatorów 2.Demonstracja działania elektroskopu 3.Pokaz elektryzowania ciał przez indukcję T.4.2,5 -opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych; -posługuje się pojęciem ładunku jako wielokrotności ładunku elektronu (elementarnego) T odróżnia przewodniki od izolatorów oraz podaje przykłady obu rodzajów ciał -stosuje zasadę zachowania ładunku Oprac. dr I.Flajszok 3

4 7,8.Podsumowanie wiadomości dotyczących elektrostatyki Sprawdzian wiadomości. 9.Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne prąd elektryczny napięcie elektryczne (różnica potencjałów elektrycznych) jednostka napięcia w układzie SI źródło energii elektrycznej 2 Dział IX. PRĄD ELEKTRYCZNY (14 h) 1 opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch swobodnych elektronów; posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia i wyraża je w jednostce układu SI; wymienia warunki przepływu prądu w obwodzie elektrycznym 1. Analiza przykładów (modelowych) przepływu prądu T.4.6,8. - opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch swobodnych elektronów -posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia 10. Natężenie prądu natężenie prądu jednostka natężenia prądu w układzie SI 1 posługuje się pojęciem natężenia prądu i wyraża je w jednostce układu SI; rozwiązuje zadania rachunkowe, stosując do obliczeń związek między natężeniem prądu, wielkością ładunku i czasem 1. Analiza przykładu modelowego obrazującego pojęcie natężenia prądu 2. Przykład rozwiązania zadania rachunkowego z zastosowaniem związku między natężeniem prądu, wielkością ładunku i czasem T opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów swobodnych -posługuje się pojęciem natężenia prądu Oprac. dr I.Flajszok 4

5 11,12. Obwody prądu. Pomiar natężenia prądu i napięcia. schemat obwodu (symbole graficzne elementów obwodu ) węzeł, gałąź amperomierz woltomierz łączenia szeregowe i równoległe pomiar natężenia prądu i napięcia I prawo Kirchhoffa 2 nazywa elementy obwodu (ogniwo,opornik,żarówka,wyłącznik,woltomierz, amperomierz); rysuje schemat prostego obwodu, posługując się symbolami graficznymi jego elementów; buduje proste obwody elektryczne według schematu; wymienia przyrządy służące do pomiaru napięcia i natężenia prądu ; rozróżnia sposoby łączenia elementów obwodu : szeregowy i równoległy; mierzy natężenie prądu, włączając amperomierz do obwodu szeregowo; mierzy napięcie, włączając woltomierz do obwodu równolegle; formułuje i stosuje w zadaniach I prawo Kirchhoffa 1. Buduje prosty obwód elektryczny według zadanego schematu (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.7) 2. Pomiar natężenia prądu 3. Pomiar napięcia T buduje proste obwody elektryczne i rysuje ich schematy PP.8.1,12 -opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny -planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru; mierzy: napięcie elektryczne, natężenie prądu 13. Przepływ prądu przez ciecze i gazy elektrolity chemiczne źródła energii elektrycznej ogniwo, akumulator jonizacja gazów 1 wymienia warunki przepływu prądu przez ciecze i gazy; posługuje się pojęciami: elektrolit", ogniwo", akumulator"; wymienia chemiczne źródła energii elektrycznej; projektuje i wykonuje doświadczenie obrazujące przepływ prądu przez elektrolity; wymienia czynniki jonizujące gaz 1. Analiza efektów przepływu prądu przez elektrolit 2. Demonstracja prostego ogniwa galwanicznego PP.8.2 wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia; Oprac. dr I.Flajszok 5

6 Opór elektryczny opór elektryczny jednostka oporu w układzie SI opornik (rezystor) prawo Ohma opór właściwy 17,18. Praca i moc prądu wytwarzanie energii elektrycznej praca prądu kilowatogodzina moc prądu 3 posługuje się pojęciem oporu i wyraża go w jednostce układu SI; formułuje prawo Ohma; sporządza wykres zależności natężenia od napięcia na podstawie pomiarów; stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych; rozwiązuje zadania rachunkowe z wykorzystaniem prawa Ohma; wyznacza opór elektryczny opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza; wyjaśnia, od czego zależy opór elektryczny; posługuje się pojęciem oporu właściwego; posługuje się tabelami wielkości fizycznych; wyszukuje opory właściwe; wymienia rodzaje oporników 2 wymienia sposoby wytwarzania energii elektrycznej podaje przykłady zamiany energii elektrycznej na inne formy energii posługuje się pojęciami pracy i mocy prądu ; wyraża je w jednostkach układu SI demonstruje zamianę energii elektrycznej na pracę mechaniczną przelicza energię elektryczną podaną w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie wyznacza moc żarówki (zasilanej z baterii) za pomocą woltomierza i amperomierza rozwiązuje proste zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na pracę i moc prądu 1. Wyznaczanie oporu opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.8) 2. Przykład rozwiązania zadania rachunkowego z zastosowaniem prawa Ohma 3. Badanie zależności oporu od długości przewodnika, pola jego przekroju i materiału, z jakiego jest on zbudowany 1. Wyznaczanie mocy żarówki (zasilanej z baterii) za pomocą woltomierza i amperomierza(obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.9) 2. Analiza zależności mocy od natężenia prądu 3. Demonstracja zamiany energii elektrycznej na pracę mechaniczną 4. Przykład rozwiązania zadania rachunkowego z zastosowaniem wzoru na pracę i moc prądu T.4.9 -posługuje się pojęciem oporu, stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych PP.8.8 -sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach)a także odczytuje dane z wykresu -ropoznaje zależność rosnącą imalejacąna podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu oraz wskazuje wartość minimalną i maksymalną T ,13 -posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu -przelicza energię elektryczną podaną w kilowatogodzinach na dżule i na odwrót -wymienia formy energii na jakie zamieniana jest energia elektryczna. Oprac. dr I.Flajszok 6

7 19,20. Użytkowanie energii elektrycznej łączenie szeregowe i równoległe oporników domowa instalacja elektryczna wpływ prądu na organizmy żywe 2 rozróżnia sposoby łączenia oporników: szeregowe i równoległe; buduje według schematu obwody złożone z oporników połączonych szeregowo i równolegle; posługuje się pojęciem oporu zastępczego; wyznacza opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i równolegle; oblicza opór zastępczy dla oporników połączonych szeregowo i równolegle; wymienia podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania odbiorników energii elektrycznej; opisuje wpływ prądu na organizmy żywe 1. Budowanie według schematu obwodów złożonych z oporników połączonych szeregowo i równolegle 2. Przykłady obliczania oporu zastępczego obwodu T.4.9,11,13 -posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu -przelicza energię elektryczną podaną w kilowatogodzinach na dżule i na odwrót -wymienia formy energii na jakie zamieniana jest energia elektryczna. 21,22.Podsumowan ie wiadomości dotyczących prądu. Sprawdzian wiadomości 2 Dział X. MAGNETYZM (9 h) 23. Bieguny magnetyczne bieguny magnetyczne magnesu trwałego i Ziemi wzajemne oddziaływanie biegunów magnetycznych ferromagnetyki pole magnetyczne 1 nazywa bieguny magnetyczne magnesu trwałego i Ziemi; demonstruje oddziaływanie biegunów magnetycznych; opisuje charakter oddziaływania na siebie biegunów magnetycznych magnesu trwałego; opisuje zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu; opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo; podaje przykłady wykorzystania tego oddziaływania; posługuje się pojęciem pola magnetycznego; demonstruje kształt lini pola magnetycznego; 1. Obserwacja skutków oddziaływań magnetycznych 2.Demonstracja kształtu linii pola magnetycznego powstałego w wyniku oddziaływania magnesu na opiłki żelaza 3. Bieguny magnetyczne Ziemi-analiza tekstu popularnonaukowego PP. MAGNETYZM C.IV. Posługiwanie się informacjami pochodzacymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych) T.5.1,2 -nazywa bieguny magnetyczne i opisuje charakter oddziaływania między nimi; -opisuje zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu Oprac. dr I.Flajszok 7

8 24,25. Właściwości magnetyczne przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które płynie prąd elektryczny przewodnik kołowy doświadczenie Oersteda reguła prawej dłoni reguła śruby prawoskrętnej 26. Elektromagnes - budowa, działanie, zastosowanie budowa i właściwości magnetyczne elektromagnesu zastosowanie elektromagnesów 2 opisuje wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które płynie prąd elektryczny i magnesu trwałego; demonstruje wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które płynie prąd elektryczny i magnesu trwałego; opisuje działanie przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny, na igłę magnetyczną; demonstruje działanie przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny, na igłę magnetyczną (doświadczenie Oersteda); ustala bieguny magnetyczne przewodnika kołowego; zauważa, że wokół przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny, istnieje pole magnetyczne; demonstruje i określa kształt i zwrot linii pola magnetycznego za pomocą reguły prawej dłoni 1 opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie; projektuje i buduje prosty elektromagnes; demonstruje działanie elektromagnesu; przedstawia zastosowanie elektromagnesu 1. Demonstracja wzajemnego oddziaływania przewodników z prądem elektrycznym i magnesów 2.Demonstracja działania prądu w przewodzie na igłę magnetyczną (zmiany kierunku wychylenia przy zmianie kierunku przepływu prądu, zależność wychylenia igły od pierwotnego jej ułożenia względem przewodu) (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.10) 3.Przedstawienie kształtu linii pola magnetycznego za pomocą przewodnika z prądem elektrycznym i opiłków żelaza 1. Przedstawienie budowy i działania elektromagnesu T opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo i podaje przykłady wykorzystania tego oddziaływania -opisuje działanie przewodnika z prądem na igłę magnetyczną T opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie; -opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami i wyjaśnia działanie silnika prądu stałego 27,28. Oddziaływanie magnesów z elektromagnesami siła magnetyczna reguła lewej dłoni silnik elektryczny prądu stałego 2 posługuje się pojęciem siły magnetycznej (elektrodynamicznej); demonstruje działanie siły magnetycznej; opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów i elektromagnesów; wyjaśnia działanie silnika prądu stałego; demonstruje działanie silnika prądu stałego; wyznacza kierunek i zwrot siły magnetycznej 1. Obserwacja skutków działania siły magnetycznej 2. Demonstracja działania silnika prądu stałego T opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie -opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami i wyjaśnia działanie silnika prądu stałego Oprac. dr I.Flajszok 8

9 29.Indukcja elektromagnetyczna prąd indukcyjny i sposoby jego wytwarzania indukcja elektromagnetyczna reguła Lenza prądnica prądu przemiennego transformator 30,31. Podsumowanie wiadomości dotyczących magnetyzmu Sprawdzian wiadomości 1 opisuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej; planuje i wykonuje doświadczenia pokazujące powstawanie prądu indukcyjnego; posługuje się pojęciem prądu indukcyjnego; opisuje działanie prądnicy i transformatora; demonstruje działanie prądnicy i transformatora; opisuje zastosowania transformatorów wyjaśnia działanie silnika prądu stałego 2 Dział XI. RUCH DRGAJACY I FALE (9 h) 1.Obserwacja wzbudzania prądu indukcyjnego 2.Demonstracja działania transformatora 3. Przykład rozwiązania zadania rachunkowego z wykorzystaniem zależności między wielkościami elektrycznymi dla transformatora T opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie -opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami i wyjaśnia działanie silnika prądu stałego Oprac. dr I.Flajszok 9

10 32,33. Ruch drgający okres częstotliwość, amplituda drgań wykres ruchu drgającego, przemiany energii w ruchu drgającym. 2 opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie; posługuje się pojęciami: amplituda, okres, częstotliwość do opisu drgań i wyraża w jednostkach układu SI; demonstruje ruch drgający wskazuje położenie równowagi; wyznacza okres i częstotliwość drgań wahadła; szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku uwzględniając niepewność pomiarową; sporządza wykres ruchu drgającego odczytuje amplitudę i okres; rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podstawie wykresu, wskazuje wartość maksymalną i minimalną; analizuje przemiany energii w ruchu drgającym; ropisuje i demonstruje zjawisko rezonansu mechanicznego; rozwiązuje zadania, stosując poznane zależności dla ruchu drgającego, analizuje wykresy ruchu drgającego 1. Demonstracja ruchu drgającego 2. Wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań wahadła matematycznego (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.12) 3. Wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.12) 3. Obserwacja konstruowania powstawania wykresu ruchu drgającego 4. Demonstracja zjawiska rezonansu mechanicznego 5. Analiza rozwiązanych zadań z podręcznika PP. FALE ELEKTROMAGNETY- CZNE I OPTYKA T.6.1,2 -opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach -posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała 34. Fale mechaniczne: źródło fali mechanicznej rodzaje fal, zjawiska falowe 1 opisuje powstawanie fali mechanicznej; opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego; demonstruje powstawanie fali mechanicznej; posługuje się pojęciami: amplituda, okres, częstotliwość, prędkość, długość fali, wyraża je w jednostkach układu SI; stosuje do obliczeń związki między wielkościami fizycznymi opisującymi fale; rozróżnia fale podłużne i poprzeczne, koliste i płaskie; demonstruje różne rodzaje fal; opisuje i demonstruje zjawiska: odbicia, załamania, dyfrakcji i interferencji na przykładzie fal na wodzie; analizuje wykres fali, odczytuje jej długość i amplitudę; rozwiązuje zadania, stosując poznane zależności między wielkościami fizycznymi: okresem, częstotliwością, prędkością i długością fali 1. Demonstracja powstawania fali 2. Demonstracja różnych rodzajów fal 3. Demonstracja zjawisk falowych T.6.3,4 -opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fal na napiętej linie i fal dźwiękowych w powietrzu -posługuje się pojęciami: amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali do opisu fal harmonicznych oraz stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami Oprac. dr I.Flajszok 10

11 35,36. Fale dźwiękowe: cechy dźwięku, zjawiska: echo, pogłos rezonans akustyczny infradźwięki ultradźwięki 2 opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fal dźwiękowych; demonstruje powstawanie i rozchodzenie się fal dźwiękowych; opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych; wymienia wielkości, od których zależą wysokość i głośność dźwięku; wytwarza dźwięki o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą drgającego przedmiotu i instrumentu muzycznego; wykazuje doświadczalnie, od jakich wielkości fizycznych zależy głośność dźwięku; analizuje wykresy różnych fal dźwiękowych wytworzone za pomocą oscyloskopu; wymienia szkodliwe skutki hałasu; opisuje i demonstruje zjawisko powstawania echa i pogłosu; opisuje i demonstruje zjawisko rezonansu akustycznego; posługuje się pojęciami: infradźwięki, ultradźwięki; przedstawia rolę fal dźwiękowych w przyrodzie 1. Demonstracja powstawania i rozchodzenia się fal dźwiękowych 2. Wytwarzanie dźwięku o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego(obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.10) 3.Wytwarzanie dźwięków o różnej głośności 4. Analiza wykresu fali dźwiękowej 5. Demonstracja zjawiska pogłosu 6. Demonstracja zjawiska rezonansu akustycznego T opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych, głośnikach itp. -wymienia od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku -posługuje się pojęciami infradźwięki i ultradźwięki 37,38. Fale elektromagnetyczne drgania elektryczne źródła fali elektromagnetycznej rodzaje fal elektromagnetycznych właściwości fal elektromagnetycznych zastosowanie fal elektromagnetycznych 2 opisuje zjawisko powstawania fal elektromagnetycznych; 1.Demonstracja drgań elektrycznych porównuje mechanizmy rozchodzenia się fal mechanicznych i 2.Opis powstawania fal elektromagnetycznych elektromagnetycznych; wyróżnia rodzaje fal elektromagnetycznych; przedstawia właściwości i zastosowanie fal elektromagnetycznych T.7.11,12 -podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni; wskazuje prędkość światła jako maksymalną prędkość przepływu informacji -nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe i rentgenowskie) i podaje przykłady ich zastosowania Oprac. dr I.Flajszok 11

12 39,40.Podsumowanie wiadomości-drgania i fale. Sprawdzian wiadomości 2 Dział XII. OPTYKA (13 h) Oprac. dr I.Flajszok 12

13 41,42. Światło i jego właściwości: źródła światła prędkość światła ośrodek optyczny promień świetlny prostoliniowość rozchodzenia się światła zjawisko cienia i półcienia dyfrakcja i interferencja światła natura światła 2 Uczeń; wymienia źródła światła; opisuje właściwości światła; podaje przykłady przenoszenia energii przez światło od źródła do odbiorcy; demonstruje przekazywanie energii przez światło; projektuje i demonstruje doświadczenie wykazujące prostoliniowe rozchodzenie się światła; podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni; wskazuje prędkość światła jako maksymalną prędkość przepływu informacji; posługuje się pojęciami: promień optyczny, ośrodek optyczny, ośrodek optycznie jednorodny; rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem zależności między wielkościami (, f, v); wyjaśnia powstawanie cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym; opisuje zjawiska dyfrakcji i interferencji światła oraz zjawisko fotoelektryczne; podaje przykłady zastosowania zjawiska foto; wyjaśnia dwoistą naturę światła na podstawie zjawisk optycznych (dyfrakcja, interferencja, zjawisko fotoelektryczne); projektuje i demonstruje zjawiska dyfrakcji i interferencji światła oraz zjawisko fotoelektryczne 1. Demonstracja przekazywania energii przez światło 2. Obserwacja prostoliniowego rozchodzenia się światła 3. Analiza zadania rachunkowego rozwiązanego z zastosowaniem zależności między wielkościami (, f, v) Obserwacja powstawania obszarów cienia i półcienia 5. Obserwacja zjawiska dyfrakcji światła 6. Obserwacja zjawiska interferencji światła 7. Obserwacja zastosowania zjawiska foto T.7.1,2,11 -porównuje (wymienia cechy wspólne i różnice) mechanizm rozchodzenia się fal mechanicznych i elektromagnetycznych -wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym -podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni; wskazuje prędkość światła jako maksymalną prędkość przepływu informacji Oprac. dr I.Flajszok 13

14 43. Odbicie i rozproszenie światła zjawisko odbicia światła prawo odbicia zjawisko rozproszenia światła Zwierciadła i obrazy w nich powstające.: zwierciadła płaskie obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł płaskich zwierciadła kuliste ognisko i ogniskowa obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł kulistych wklęsłych zwierciadła kuliste wypukłe. 1 opisuje zjawisko odbicia światła; posługuje się pojęciami: kąt padania, kąt odbicia; projektuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające równość kątów padania i odbicia; formułuje prawo odbicia; rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem prawa odbicia; opisuje zjawisko rozproszenia światła podczas jego odbicia od chropowatej powierzchni; demonstruje zjawisko rozproszenia światła 3 wymienia rodzaje zwierciadeł; rozróżnia, demonstruje i wskazuje w swoim otoczeniu przykłady różnych rodzajów zwierciadeł; wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, wykorzystując prawo odbicia; posługuje się pojęciami: ognisko, ogniskowa, oś optyczna, środek krzywizny, promień krzywizny, zwierciadła kuliste; opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej; konstruuje obrazy powstające w zwierciadłach kulistych wklęsłych; określa cechy powstających obrazów; posługuje się pojęciem powiększenia obrazu; rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na powiększenie, odczytuje potrzebne dane z rysunku; posługuje się pojęciem ogniska pozornego zwierciadła kulistego wypukłego; wykazuje doświadczalnie, że wiązka promieni padających na zwierciadło wypukłe ulega rozproszeniu; konstruuje obrazy za pomocą zwierciadeł kulistych wypukłych; określa cechy powstających obrazów 1. Demonstracja prawa odbicia 2. Analiza zadania rachunkowego z zastosowaniem prawa odbicia 3. Obserwacja zjawiska rozproszenia światła 1. Obserwacja obrazów otrzymywanych za pomocą zwierciadła płaskiego 2. Obserwacja zjawiska skupiania promieni świetlnych za pomocą zwierciadeł kulistych wklęsłych 3. Wyznaczanie ogniska zwierciadła kulistego wklęsłego 4. Obserwacja obrazów powstających w zwierciadle wklęsłym 5.Rozwiązywanie zadań rachunkowych rozwiązanych z zastosowaniem wzoru na powiększenie T.7.2,3 -wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym -wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, wykorzystując prawa odbicia; opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej T.7.4 -opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej,rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe Oprac. dr I.Flajszok 14

15 47,48. Załamanie światła zjawisko załamania światła prawo załamania światła zjawisko załamania światła w płytce równoległościennej pryzmat rozszczepienie światła w pryzmacie barwy, widzenie barwne 2 opisuje (jakościowo) bieg promieni przy przechodzeniu światła z ośrodka rzadszego do ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie; posługuje się pojęciem: kąt załamania; formułuje prawo załamania światła; projektuje i demonstruje zjawisko załamania światła (zmiany kąta załamania przy zmianie kąta padania); odczytuje i analizuje dane z tabeli współczynników załamania światła w różnych ośrodkach; rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem prawa załamania światła; opisuje i demonstruje zjawisko załamania światła w płytce równoległościennej; opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu; opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako światło jednobarwne; demonstruje zjawisko rozszczepienia światła w pryzmacie; rysuje bieg promienia światła monochromatycznego i światła białego po przejściu przez pryzmat; demonstruje zjawisko pochłaniania i odbicia przez różne ciała określonych barw 1. Demonstracja zjawiska załamania światła (zmiany kąta załamania przy zmianie kąta padania-jakościowo)(obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.11) 2. Analiza przykładu, odczytywanie potrzebnych danych z tabeli współczynników załamania światła w różnych ośrodkach 3.Demonstracja biegu promienia w płytce równoległościennej 4. Obserwacja biegu promienia świetlnego w pryzmacie 5. Demonstracja rozszczepienia światła w pryzmacie 6. Obserwacja zjawiska pochłaniania i odbicia określonych barw przez dane ciało T.7.5,9,10 -opisuje (jakościowo) bieg promieni przy przejściu światła z ośrodka rzadszego do ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie -opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu -opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako światło jednobarwne PP.8.6 -odczytuje dane z tabelii zapisuje dane w formie tabeli Oprac. dr I.Flajszok 15

16 Soczewkibudowa i zastosowanie. Otrzymywanie obrazów w soczewkach. rodzaje soczewek ognisko i ogniskowa obrazy otrzymywane za pomocą soczewek skupiających obrazy otrzymywane za pomocą soczewek rozpraszających zdolność skupiająca soczewki korygowanie wad wzroku przyrządy optyczne, zjawiska optyczne w przyrodzie 3 wymienia rodzaje soczewek; opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewki skupiającą i rozpraszającą ( biegnących równolegle do osi optycznej), posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, planuje i demonstruje powstawanie obrazów za pomocą soczewek; wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, dobierając położenie soczewki i przedmiotu; rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki; rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone i pomniejszone; posługuje się pojęciem zdolności skupiającej soczewki i wyraża ją w jednostce układu SI; rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na powiększenie i zdolność skupiającą soczewki; opisuje powstawanie obrazów w oku ludzkim; wymienia i opisuje wady wzroku; wyjaśnia pojęcie krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu; wymienia i opisuje różne przyrządy optyczne (mikroskop, lupa, luneta itd.); analizuje konstrukcje obrazów otrzymywanych za pomocą różnych przyrządów optycznych; wymienia i opisuje zjawiska optyczne w przyrodzie 1. Doświadczalne wyznaczanie ogniska soczewki skupiającej 2. Wytwarzanie za pomocą soczewki skupiającej ostrego obrazu przedmiotu na ekranie z odpowiednim doborem doświadczalnym położenia soczewki i przedmiotu(obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.14) 3. Demonstracja i obserwacja różnych rodzajów obrazów otrzymywanych za pomocą soczewki skupiającej 4. Analiza przykładów zadań konstrukcyjnych dotyczących wyznaczania obrazów otrzymywanych za pomocą soczewek skupiających 5. Analiza zadania rachunkowego rozwiązanego z zastosowaniem wzoru na powiększenie soczewki Obserwacja biegu promieni świetlnych przez soczewkę rozpraszającą 7. Analiza zadania rachunkowego rozwiązanego z zastosowaniem wzoru na zdolność skupiającą soczewki 8. Analiza rozwiązanych zadań rachunkowych dotyczących korygowania wad wzroku 9. Demonstracja lupy jako najprostszego przyrządu optycznego, mikroskupu,lunety T opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (biegnących równolegle do osi optycznej) posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej -rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone -wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu 51,52. Podsumowanie wiadomości z optyki. Sprawdzian wiadomości 2 Utrwalanie materiału. Realizacja standardów egzaminu gimnazjalnego. (10h) Oprac. dr I.Flajszok 16

17 1,2. Ruch prostoliniowy i siły droga, prędkość, przyspieszenie, prędkość średnia i chwilowa, ruch jednostajnie przyspieszony, ruch jednostajnie opóźniony, ruch niejednostajny, I, II, III zasada dynamiki Newtona, siła ciężkości, swobodne spadanie ciał, maszyny proste, opory ruchu. 2 Wymagania szczegółowe punkty podstawy: 1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., Wymagania przekrojowe punkty podstawy: 8.1., 8.2., 8.3.,8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., Wymagania doświadczalne punkty podstawy: 9.2., 9.4. Realizacja standardów wymagań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu 1) stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze: a) czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze, np. w podręcznikach, w prasie,tekstach popularno-naukowych; b) wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, ciał fizycznych; 2) wykonuje obliczenia stosując poznane wzory fizyczne w różnych sytuacjach praktycznych: a) posługuje się przybliżeniami; b) posługuje się jednostkami miar. II.Wyszukiwanie i stosowanie informacji 1) odczytuje informacje przedstawione w formie: tekstu, tabeli,wykresu, rysunku, schematu,fotografii; 2) operuje informacją: a) selekcjonuje informacje, b) porównuje informacje, c) analizuje informacje, d) przetwarza informacje, e) interpretuje informacje, f) czytelnie prezentuje informacje, g) wykorzystuje informacje w praktyce. 3,4. Energia i jej 2 Wymagania szczegółowe punkty podstawy: III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych 1) wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów: a) wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko; b) określa warunki jego występowania; c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni; d) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk; a) posługuje się językiem symboli fizycznych: b) zapisuje wielkości za pomocą symboli, c) zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, cd przekształca wyrażenia algebraiczne, d) zapisuje związki i procesy w postaci równań i nierówności, e) posługuje się funkcjami: f) wskazuje zależności funkcyjne, Oprac. dr I.Flajszok 17

18 7,8. Elektryzowanie i elektryczność. sposoby elektryzowania ciał (przez tarcie i dotyk), ładunek elektryczny, zasada zachowania ładunku, przewodniki i izolatory, napięcie elektryczne, natężenie prądu, I prawo Kirchhoffa, prawo Ohma, opór elektryczny, energia elektryczna, praca i moc prądu, 9,10. Właściwości materii magnetyzm. magnes trwały, kompas, ferromagnetyki, właściwości magnetyczne przewodu, przez który płynie prąd elektryczny, biegunowość magnetyczna przewodnika kołowego, siła magnetyczna (elektrodynamiczna), reguła lewej dłoni, silnik elektryczny. 2 Wymagania szczegółowe punkty podstawy: 4.1., 4.2., 4.3.,4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., Wymagania przekrojowe punkty podstawy 8.1., 8.2., 8.3.,8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., Wymagania doświadczalne punkty podstawy: 9.6.,9.7., 8.8., 9.9. Wymagania szczegółowe punkty podstawy: 5.1., 5.2., 5.3.,5.4., 5.5., 5.6. Wymagania przekrojowe punkty podstawy 8.1., 8.2., 8.3.,8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., Wymagania doświadczalne punkty podstawy: g) opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel, h) analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski, 4) stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk fizycznych: a) łączy zdarzenia w ciągi przemian, b) wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego, c) analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów 1) stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów: a) formułuje i sprawdza hipotezy, b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski, 2) analizuje sytuację problemową: a) dostrzega i formułuje problem, b) określa wartości dane i szukane (określa cel), 3) tworzy modele sytuacji problemowej: a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej, b) zapisuje je w terminach fizycznych, 4) tworzy i realizuje plan rozwiązania: a) rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu, b) układa i wykonuje procedury osiągania celu, 5) opracowuje wyniki: a) ocenia wyniki, b) interpretuje wyniki, c) przedstawia wyniki. Oprac. dr I.Flajszok 18

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania 1 Rozkład materiału nauczania Temat lekcji i główne treści nauczania Liczba godzin na realizację Osiągnięcia ucznia R treści nadprogramowe Praca eksperymentalno-badawcza Przykłady rozwiązanych zadań (procedury

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III I. Drgania i fale R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą i bardzo dobrą oraz: - potrafi

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

niepewności pomiarowej zapisuje dane w formie tabeli posługuje się pojęciami: amplituda drgań, okres, częstotliwość do opisu drgań, wskazuje

niepewności pomiarowej zapisuje dane w formie tabeli posługuje się pojęciami: amplituda drgań, okres, częstotliwość do opisu drgań, wskazuje Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III na podstawie przedmiotowego systemu oceniania wydawnictwa Nowa Era dla podręcznika Spotkania z fizyką, zmodyfikowane Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) 2 I. Wymagania przekrojowe.

Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) 2 I. Wymagania przekrojowe. Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowa na liczba godzin Elektrostatyka 8 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum

FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 2. Optyka (co najmniej 12 godzin lekcyjnych, w tym 1 2 godzin na powtórzenie materiału i sprawdzian bez treści rozszerzonych) Zagadnienie (tematy lekcji) Światło i jego właściwości

Bardziej szczegółowo

1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń:

1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III gimnazjum I Zasady ogólne: Wymagania ogólne - uczeń: wykorzystuje wielkości fizyczne do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/ Magnetyzm R treści nadprogramowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/ Magnetyzm R treści nadprogramowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 3 Magnetyzm R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/ Magnetyzm R treści nadprogramowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/ Magnetyzm R treści nadprogramowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/2013 3 Magnetyzm R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III 1. Magnetyzm Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje oddziaływanie biegunów planuje

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1 Ogólny rozkład godzin Przedstawienie planu nauczania, przedmiotowego systemu oceniania oraz powtórzenie wiadomości z klasy I. 8 Praca, moc, energia 13 Termodynamika 10 Elektrostatyka 8 Prąd elektryczny

Bardziej szczegółowo

1. Drgania i fale Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń:

1. Drgania i fale Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 3 gimnazjum Realizowane wg. programu Spotkania z fizyką, wyd. Nowa Era 1. Drgania i fale Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wskazuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Fizyki w klasie 3 gimnazjum Rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z Fizyki w klasie 3 gimnazjum Rok szkolny 2017/2018 Przedmiotowy system oceniania z Fizyki w klasie 3 gimnazjum Rok szkolny 2017/2018 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU Spotkania z fizyką Wydawnictwo Nowa Era oraz PODSTAWY PROGRAMOWEJ Zasady ogólne: 1. Na

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w kasie trzeciej

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w kasie trzeciej Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w kasie trzeciej Wymagania ogólne - uczeń: wykorzystuje wielkości fizyczne do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych, przeprowadza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ucznia R treści nadprogramowe

Osiągnięcia ucznia R treści nadprogramowe Ogólny rozkład godzin Przedstawienie planu nauczania, przedmiotowego systemu oceniania oraz powtórzenie wiadomości z klasy II. 5 Drgania i fale 10 Optyka 14 Przed egzaminem powtórzenie wiadomości 8 Projekty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z FIZYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA Z FIZYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM MAGNETYZM dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry podaje nazwy biegunów magnetycznych magnesu trwałego i Ziemi opisuje charakter

Bardziej szczegółowo

opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia

opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia Fizyka kl. 3 Temat lekcji Prąd w metalach. Napięcie elektryczne Źródła napięcia. Obwód Natężenie prądu Prawo Ohma. oporu opornika opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki

Wymagania edukacyjne z fizyki Wymagania edukacyjne z fizyki Rok szkolny 2018/2019 klasa 3a, 3b, 3c, 3d, 3e Nauczyciel: Elżbieta Bielec I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady ocenianie z fizyki i astronomii klasa 3 gimnazjum. Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie ( oceny ).

Przedmiotowe zasady ocenianie z fizyki i astronomii klasa 3 gimnazjum. Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie ( oceny ). Przedmiotowe zasady ocenianie z fizyki i astronomii klasa 3 gimnazjum. Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie ( oceny ). Uczeń otrzymujący ocenę celującą: posiada i stosuje wiadomości oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa trzecia gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa trzecia gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa trzecia gimnazjum Zasady ogólne 1.Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 Wymagania ogólne: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka klasa III Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania Fizyka klasa III Gimnazjum Przedmiotowy system oceniania Fizyka klasa III Gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1. Prąd elektryczny treści nadprogramowe posługuje się (intuicyjnie) pojęciem opisuje przepływ prądu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III Prąd elektryczny R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia opisuje przepływ prądu w przewodnikach

Bardziej szczegółowo

2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe

2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa III g. 2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia opisuje przepływ prądu w przewodnikach planuje doświadczenie

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia wymagania na poszczególne stopnie oceny szkolnej, sposoby sprawdzania osiągnięć oraz zapoznaje

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Prąd elektryczny Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Ocena R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot fizyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki został opracowany na podstawie ozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki dla klasy trzeciej gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki dla klasy trzeciej gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki dla klasy trzeciej gimnazjum Dział : Zjawiska magnetyczne. podaje nazwy biegunów magnetycznych i opisuje oddziaływania między nimi opisuje sposób posługiwania

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2018/2019; [MW] strona 1

Rok szkolny 2018/2019; [MW] strona 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki został opracowany na podstawie ozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

DRGANIA I FALE (9 godz.)

DRGANIA I FALE (9 godz.) 1 DRGANIA I FALE (9 godz.) Temat lekcji i główne treści nauczania Liczba godzin na realizację Osiągnięcia ucznia R treści rozszerzające Praca eksperymentalno-badawcza Przykłady rozwiązywania zadao (procedury

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3 Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3 1 Elektrostatyka treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia z kontekstu zjawisko

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania,,spotkania z fizyką w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Dostosowanie programu nauczania,,spotkania z fizyką w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Dostosowanie programu nauczania,,spotkania z fizyką w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim WSTĘP: Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim obowiązuje ta sama podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas trzecich

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas trzecich Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas trzecich Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe.

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 3 gimnazjum 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości badaniem wyodrębnia z kontekstu zjawisko opisuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania fizyka III gim

Przedmiotowy system oceniania fizyka III gim Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system oceniania fizyka III gim 1 Elektrostatyka wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia z kontekstu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania fizyki w gimnazjum, SPOTKANIA Z FIZYKĄ

Przedmiotowy System Oceniania fizyki w gimnazjum, SPOTKANIA Z FIZYKĄ Przedmiotowy System Oceniania fizyki w gimnazjum, SPOTKANIA Z FIZYKĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Ogólne zasady oceniania i wymagania ogólne opisano w Książce nauczyciela do podręcznika Spotkania z fizyką, część 1". Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa III gimnazjum

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa III gimnazjum Załącznik nr 3 do PSO z fizyki 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra wskazuje w otaczającej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VIII

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VIII OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VIII Zasady ogólne: 1) Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na ocenę dostateczną i bardzo łatwe na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system oceniania w klasie 3 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości z badaniem wyodrębnia z kontekstu zjawisko

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA III

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI Podręcznik: Spotkania z fizyką. Cześć 3 i Cześć 4 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Wydawnictwo NOWA ERA nr dopuszczenia 93/3/2010

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe. (dostateczna) wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie objaśnia elektryzowanie przez dotyk

Wymagania podstawowe. (dostateczna) wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie objaśnia elektryzowanie przez dotyk Wymagania edukacyjne Gimnazjum- KL. III 9. O elektryczności statycznej Temat według Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Wymagania dopełniające 9.1. Elektryzowanie przez tarcie

Bardziej szczegółowo

wyniku i na tej podstawie ocenia wartości obliczanych wielkości fizycznych

wyniku i na tej podstawie ocenia wartości obliczanych wielkości fizycznych Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy trzeciej gimnazjum Spotkania z fizyką Nowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne stopnie:

Ogólne wymagania na poszczególne stopnie: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką autorstwa Grażyny Francuz Ornat i Teresy Kulawik Ogólne wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

1,5 godziny tygodniowo

1,5 godziny tygodniowo * 1,5 godziny tygodniowo 2 Dział I Prąd elektryczny lekcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. Temat egulamin pracowni fizycznej, BHP na lekcjach fizyki. Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne. Natężenie prądu Obwody prądu.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne I. Elektromagnetyzm Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ wie, że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne, wie, że są dwa rodzaje biegunów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

9. O elektryczności statycznej

9. O elektryczności statycznej 9. O elektryczności statycznej 9.1. Elektryzowanie przez tarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

Ocena. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Ocena. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Wymagania edukacyjne z fizyki- klasa III gimnazjum Prąd elektryczny R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia opisuje przepływ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto: Fizyka SP-8 R - treści nadobowiązkowe. Wymagania podstawowe odpowiadają ocenom dopuszczającej i dostatecznej, ponadpodstawowe dobrej i bardzo dobrej Wymagania podstawowe Spełnienie wymagań poziomu oznacza,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8 Klasa 8 7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy 7.2. Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej podaje przykłady, w których na skutek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8 Klasa 8 7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy 7.2. Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej podaje przykłady, w których na skutek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8 Klasa 8 7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy 7.2. Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej podaje przykłady, w których na skutek

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) wymienia składniki energii wewnętrznej (4.5)

Wymagania podstawowe (dostateczna) wymienia składniki energii wewnętrznej (4.5) Klasa 8 7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy 7.2. Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej podaje przykłady, w których na skutek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8 Klasa 8 7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy 7.2. Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej podaje przykłady, w których na skutek

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wymienia składniki energii wewnętrznej (4.5)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wymienia składniki energii wewnętrznej (4.5) Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 8. 7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy 7.2. Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej 7.3.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający); niektóre

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8 Klasa 8 7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała (4.4)

Bardziej szczegółowo

Wymagania z fizyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

Wymagania z fizyki dla klasy 8 szkoły podstawowej Wymagania z fizyki dla klasy 8 szkoły podstawowej 7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy 7.2. Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej

Bardziej szczegółowo

Dział VII: Przemiany energii w zjawiskach cieplnych

Dział VII: Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Dział VII: Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy 7.2. Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej 7.3. Zjawisko konwekcji podaje przykłady,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8 Klasa 8 7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy 7.2. Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej podaje przykłady, w których na skutek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki dla klasy 8

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki dla klasy 8 Przedmiotowy System Oceniania z fizyki dla klasy 8 7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy 7.2. Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 Wymagania ogólne: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania -

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami na poszczególne oceny: Przedmiot: fizyka. I. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami na poszczególne oceny: Przedmiot: fizyka. I. Postanowienia ogólne . Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami na poszczególne oceny: Przedmiot: fizyka I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015: Ocenę klasyfikacyjną dopuszczający otrzymuje uczeo, który:

Bardziej szczegółowo

R - treści nadprogramowe. Prąd elektryczny (13 godz. + 2 godziny (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Wymagania

R - treści nadprogramowe. Prąd elektryczny (13 godz. + 2 godziny (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Wymagania Plan wynikowy z fizyki w klasie IIIg Plan wynikowy, obejmuje treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" oraz Spotkania z fizyką, część 4", wyd. nowa era R - treści nadprogramowe

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 8 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 8 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 8 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna podaje przykłady, w których na skutek wymienia

Bardziej szczegółowo

Oblicza natężenie prądu ze wzoru I=q/t. Oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru R=U/I Oblicza opór korzystając z wykresu I(U)

Oblicza natężenie prądu ze wzoru I=q/t. Oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru R=U/I Oblicza opór korzystając z wykresu I(U) Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I 10. Prąd Temat według programu 10.1

Bardziej szczegółowo