PROJEKT SPRAWOZDANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SPRAWOZDANIA"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Spraw Zagranicznych /2082(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierającego projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie projektu wytycznych UE dotyczących propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań (2013/2082(INI)) Komisja Spraw Zagranicznych Sprawozdawczyni: Laima Liucija Andrikienė PR\ doc PE v01-00 Zjednoczona w różnorodności

2 PR_INI_art121 SPIS TREŚCI Strona PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY...3 PROJEKT ZALECENIA DLA RADY B7-0164/ PE v /10 PR\ doc

3 PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY w sprawie projektu wytycznych UE dotyczących propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań (2013/2082 (INI)) Parlament Europejski, uwzględniając projekt zalecenia dla Rady przedstawiony przez Laimę Liuciję Andrikienė, w imieniu grupy PPE, w sprawie projektu wytycznych UE dotyczących propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań (B7-0164/2013), uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka oraz deklarację ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach, uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz komentarz ogólny nr 22 Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka 1, uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, uwzględniając konkluzje Rady z 2009 r. oraz 2011 r. w sprawie nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze względu na religię i przekonania 2, uwzględniając ramy strategiczne i plan działania UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji, przyjęte przez Radę w dniu 25 czerwca 2012 r. 3, uwzględniając rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdań rocznych dotyczących praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki UE w tym zakresie (2010/2202(INI) 4, 2011/2185(INI) 5, 2012/2145(INI) 6 ), uwzględniając art. 36 Traktatu o Unii Europejskiej, uwzględniając projekt wytycznych UE dotyczących propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań (zwane dalej wytycznymi), uwzględniając art. 121 ust. 3 Regulaminu, uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2013), A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej zasady demokracji, państwa prawa, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych 1 Komentarz ogólny uchwalony przez Komitet Praw Człowieka ONZ na mocy art. 40 ust. 4 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 27 września 1993 r. 2 Rada Unii Europejskiej z dnia 24 listopada 2009 r. i 21 lutego 2011 r. 3 Rada Unii Europejskiej 11855/12. 4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010) Teksty przyjęte, P7_TA(2012) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0503. PR\ doc 3/10 PE v01-00

4 wolności, poszanowania godności ludzkiej, równości i solidarności oraz respektowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego stanowią wytyczne UE dotyczące wszystkich jej działań zewnętrznych; B. mając na uwadze, że prawo do wolności religii lub przekonań stanowi podstawową wolność każdego człowieka, w powiązaniu z innymi prawami człowieka oraz podstawowymi wolnościami; C. mając na uwadze, że Parlament Europejski wielokrotnie apelował o opracowanie ambitnego zestawu narzędzi, aby uczynić prawo do wolności religii lub przekonań częścią polityki zewnętrznej UE; D. mając na uwadze, że Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął w tym kontekście zobowiązanie UE do opracowania wytycznych dotyczących wolności religii lub przekonań zgodnie z planem działania UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji, a także podkreślił konieczność zaangażowania Parlamentu i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w przygotowanie tych wytycznych; E. mając na uwadze, że zgodnie ze standardami prawa międzynarodowego kraje mają obowiązek zapewnić skuteczną ochronę wszystkim swoim obywatelom oraz wszystkim innym mieszkańcom; mając na uwadze, że dyskryminacja na tle religijnym lub światopoglądowym wciąż istnieje we wszystkich regionach świata, a w wielu krajach osobom należącym do konkretnych społeczności religijnych, w tym mniejszości religijnych, lub osobom niewierzącym nadal odmawia się przynależnych im praw człowieka; 1. występuje do Rady z następującymi zaleceniami: Powody działania a) Propagowanie prawa do wolności religii lub przekonań oraz zapobieganie naruszeniu takiego prawa powinno stanowić kwestię priorytetową w polityce zewnętrznej UE. b) W wielu częściach świata wspólnoty religijne doświadczają wciąż przemocy o podłożu politycznym, społeczno-ekonomicznym czy ideologicznym; wyraźne potępienie ze strony Unii Europejskiej wszelkich form przemocy oraz dyskryminacji powinno stanowić podstawowy element polityki UE w dziedzinie wolności religii lub przekonań. Cel i zakres stosowania c) Cel i zakres stosowania wytycznych EU powinny obejmować propagowanie oraz ochronę wolności religii lub przekonań w państwach trzecich, włączenie wolności religii lub przekonań do głównego nurtu działań zewnętrznych i polityki UE w obszarze praw człowieka oraz opracowanie jasnych punktów odniesienia, kryteriów, norm oraz praktycznych wskazówek służących intensywniejszemu propagowaniu wolności religii lub przekonań w pracy urzędników służby cywilnej i urzędników UE. Definicje PE v /10 PR\ doc

5 d) Z uwagi na to, że uzależniona będzie od tego udana realizacja wytycznych, powinny one zapewniać jasność zastosowanych definicji oraz właściwą i pełną ochronę prawa do wolności religii lub przekonań zgodnie z prawem międzynarodowym, w zakresie prywatnym i publicznym, jak również w wymiarze indywidualnym, zbiorowym oraz instytucjonalnym, nie ograniczając się przy tym wyłącznie do prawa rodziców do kształcenia dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi, wolności zgromadzeń oraz wolności stowarzyszeń, wolności wypowiedzi, prawa do świadomej odmowy, prawa do azylu oraz podstawowego prawa do ochrony własności. Wytyczne operacyjne e) Wytyczne powinny opierać się na prawie międzynarodowym oraz traktatach uznanych i ratyfikowanych przez wspólnotę międzynarodową. Zasada proporcjonalności f) Jak wynika z projektu wytycznych, zgodnie z zasadami przyjętymi przez wspólnotę międzynarodową, przejawy wolności religii lub przekonań mogą podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne do ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, zdrowia i moralności lub podstawowych praw oraz wolności innych osób 1 ; jednocześnie ograniczenia muszą być proporcjonalne odnośnie do chronionych praw innych osób oraz należy osiągnąć odpowiednią równowagę; w wytycznych należy zatem podkreślać kryterium proporcjonalności. Wolność wypowiedzi g) Podczas gdy wolność religii lub przekonań oraz wolność wypowiedzi stanowią prawa wzajemnie się uzupełniające, w przypadkach, w których te dwa prawa są stawiane w opozycji do siebie, UE powinna także przypomnieć, że nowoczesne narzędzia medialne mogą stwarzać okazję do bliskich wzajemnych powiązań między kulturami i wyznaniami. Należy zatem podejmować stosowne środki, aby uniknąć przemocy międzykulturowej jako odpowiedzi na akty wolności wypowiedzi nacechowane krytyką, a w szczególności ośmieszaniem. Wspólny wymiar wolności religii lub przekonań h) W wytycznych należy podkreślić, że nieodłączną częścią wolności religii lub przekonań jest prawo do manifestowania tej wolności wspólnie z innymi; obejmuje ono wolność ustanawiania i utrzymywania miejsc kultu, powoływania i utrzymywania stosownych instytucji religijnych, społecznych oraz charytatywnych posiadających osobowość prawną oraz autonomię organizacyjną, w tym wolność mianowania personelu oraz osób kierujących tymi instytucjami bez zewnętrznego wpływu państwa, wolność nauczania religii oraz wdrażania do praktyk religijnych, wolność pełnienia posługi duszpasterskiej, wolność korzystania z dni wolnych od pracy, obchodzenia świąt oraz uczestnictwa w ceremoniach zgodnie z zasadami danej religii 1 Deklaracja ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach, art. 1 ust. 3, A/RES/36/55. PR\ doc 5/10 PE v01-00

6 lub przekonań oraz wolność prowadzenia działalności charytatywnej. Jednocześnie w wytycznych należy wskazywać, że prawo praktykowania religii we wspólnocie z innymi nie powinno być bez powodu ograniczane do oficjalnych miejsc kultu oraz, że wszelkie nadmierne ograniczenia wolności zgromadzeń powinny być potępiane przez UE. Wymogi rejestracyjne i) Unia Europejska powinna podejmować działania, w przypadku gdy wymogi rejestracyjne dotyczące organizacji religijnych lub światopoglądowych nadmiernie ograniczają wolność religii lub przekonań. Rejestracji nie należy postrzegać jako warunku korzystania przez jednostkę z prawa do wolności religii lub przekonań, czyli z praw człowieka, z uwagi na to, że prawo to nie może być uzależnione od wymogów administracyjnych lub prawnych. Edukacja j) W myśl przyjętych międzynarodowych standardów rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo zapewnić swoim dzieciom kształcenie religijne i moralne zgodnie z własnymi przekonaniami, a dziecko nie może być zmuszane do pobierania nauk religijnych lub światopoglądowych wbrew woli rodziców lub opiekunów prawnych, przy czym dobro dziecka stanowi zasadę nadrzędną; w wytycznych należy podkreślać również ten aspekt wolności religii lub przekonań, a delegatury Unii powinny podejmować stosowne działania w przypadku naruszenia tej zasady. Przepisy prawa rodzinnego i społecznego k) Unia Europejska powinna zwracać szczególną uwagę na dyskryminację na tle religijnym lub światopoglądowym w przepisach prawa rodzinnego i społecznego w państwach trzecich, w tym między innymi w kontekście prawa do zawarcia małżeństwa oraz prawa do opieki nad dzieckiem. Prawo do świadomej odmowy l) W wytycznych należy uwzględnić prawo do świadomej odmowy służby wojskowej jako zgodnego z prawem korzystania z prawa do wolności myśli, sumienia i religii, a UE powinna zwrócić się do krajów z systemem obowiązkowej służby wojskowej, aby zezwoliły na różne formy zastępczej służby wojskowej, w interesie publicznym oraz o charakterze nierepresyjnym, oraz do powstrzymania się od wymierzania kary, w tym kary pozbawienia wolności, osobom świadomie odmawiającym wypełnienia obowiązku służby wojskowej. Azyl m) Unia Europejska powinna zachęcać państwa trzecie do przyjmowania uchodźców prześladowanych na tle religijnym lub światopoglądowym, a także zapewniać im ochronę w postaci azylu, w szczególności w przypadku gdy uchodźcom grozi się śmiercią lub przemocą. Państwa członkowskie UE powinny zwiększyć starania w celu przyjęcia uchodźców prześladowanych na tle religijnym lub światopoglądowym. PE v /10 PR\ doc

7 Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego i współpraca z nim n) Wsparcie dla wielu różnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym grup religijnych i światopoglądowych, oraz współpraca z nimi przy realizacji wytycznych będą miały zasadnicze znaczenie dla propagowania oraz ochrony wolności religii lub przekonań, a zatem punkty kontaktowe ds. praw człowieka w delegaturach Unii Europejskiej powinny utrzymywać regularny kontakt z tymi organizacjami, tak aby móc jak najszybciej zidentyfikować potencjalne problemy pojawiające się w dziedzinie wolności religii lub przekonań w danych krajach. Monitorowanie i ocena o) Europejska Służba Działań Zewnętrznych, pod kierownictwem wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, musi zapewnić właściwe i bieżące monitorowanie oraz ocenę sytuacji w dziedzinie wolności religii lub przekonań na świecie, i w dalszym ciągu należy poświęcać tej kwestii, w tym zaleceniom dotyczącym poprawy, specjalną sekcję w rocznym sprawozdaniu UE na temat sytuacji praw człowieka na świecie. Specjalny sprawozdawca UE ds. praw człowieka powinien zwracać szczególną uwagę na kwestie propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań w toku prowadzonej przez siebie działalności, a także regularnie informować Parlament Europejski oraz stosowne komisje o obszarach zainteresowania oraz osiągniętym postępie. Wykorzystanie zewnętrznych instrumentów finansowych p) Zewnętrzne instrumenty finansowe UE powinny być wykorzystywane zarówno jako zachęta, jak i jako czynnik powstrzymujący (np. zamrożenie środków) w związku z kwestią wolności religii lub przekonań w danym kraju, gdyż stanowi ona integralną część oceny ogólnej sytuacji praw człowieka w tym kraju. Należy zachęcać do stosowania w zewnętrznych umowach UE klauzul dotyczących praw człowieka. Działania UE na forach wielostronnych q) Unia Europejska w dalszym ciągu powinna prowadzić inicjatywy na różnego rodzaju forach wielostronnych w celu propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań. Ocena r) Zgodnie z art. 36 Traktatu o Unii Europejskiej Parlament Europejski powinien być zaangażowany w ocenę realizacji wytycznych, która powinna mieć miejsce nie później niż trzy lata po wejściu w życie wytycznych. Ocena powinna opierać się na analizie reakcji UE na konkretne sytuacje związane z naruszeniem wolności religii lub przekonań w państwach trzecich. 2. Zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz przedstawienia go do wiadomości Komisji. PR\ doc 7/10 PE v01-00

8 zgodnie z art. 121 ust. 1 Regulaminu PROJEKT ZALECENIA DLA RADY B7-0164/2013 w sprawie projektu wytycznych UE dotyczących propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE Parlament Europejski, uwzględniając ramy strategiczne i plan działania UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji, przyjęte przez Radę w dniu 28 czerwca 2012 r., uwzględniając własne rezolucje z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania na temat sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2009 oraz polityki UE w tej dziedzinie 1 oraz z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania na temat sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2011 oraz polityki UE w tej dziedzinie 2, uwzględniając art. 121 ust. 3 Regulaminu, A. mając na uwadze, że wytyczne UE dotyczące wszystkich jej działań zewnętrznych obejmują poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, demokracji i praworządności, a także mając na uwadze, że wolność religii lub przekonań stanowi niezbędną część podstawowych wolności; B. mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie apelował o opracowanie ambitnego zestawu narzędzi, aby uczynić prawo do wolności religii lub przekonań częścią polityki zewnętrznej UE; C. mając na uwadze, że Parlament z zadowoleniem przyjął w tym kontekście zobowiązanie UE do opracowania wytycznych dotyczących wolności religii lub przekonań zgodnie z planem działania UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji, a także podkreślił konieczność zaangażowania Parlamentu i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w przygotowywanie tych wytycznych; 1. występuje do Rady z następującymi zaleceniami: a) Powody działania 1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0503. PE v /10 PR\ doc

9 Wolność religii lub przekonań stanowi pośród wszystkich praw człowieka prawo zasadnicze i podstawowe, które musi być szanowane. Dyskryminacja na tle religijnym lub światopoglądowym wciąż istnieje we wszystkich regionach świata, a w wielu krajach osobom należącym do konkretnych społeczności religijnych, w tym mniejszości religijnych, nadal odmawia się przysługujących im praw człowieka. b) Cel i zakres stosowania Cel i zakres wytycznych UE to: propagowanie oraz ochrona wolności religii lub przekonań; włączenie wolności religii lub przekonań do głównego nurtu polityki i działań UE w obszarze praw człowieka; oraz opracowanie jasnych punktów odniesienia, kryteriów i norm służących uwydatnieniu propagowania wolności religii lub przekonań w pracy urzędników służby cywilnej i urzędników UE. c) Definicje Udana realizacja wytycznych będzie uzależniona od jasności zastosowanych definicji, w tym prawa do religijnego kształcenia dzieci, wolności zgromadzeń i wolności stowarzyszeń, wolności wypowiedzi, prawa do świadomej odmowy służby wojskowej, prawa do azylu, a także podstawowego prawa do ochrony własności. d) Wytyczne operacyjne Podstawowe zasady podkreślające działania UE w dziedzinie wolności religii lub przekonań, a także priorytetowe obszary tych działań, są określone w części 2 projektu wytycznych UE. Wytyczne są poparte prawem międzynarodowym oraz traktatami uznanymi przez wspólnotę międzynarodową i ratyfikowanymi przez państwa członkowskie. e) Wspólny wymiar wolności religii lub przekonań Niezbędną częścią wolności religii lub przekonań jest prawo do manifestowania tej wolności wspólnie z innymi. Obejmuje ono wolność ustanawiania i utrzymywania miejsc kultu, powoływania i utrzymywania stosownych instytucji posiadających osobowość prawną, a także mianowania osób kierujących tymi instytucjami bez zewnętrznego wpływu państwa. f) Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego i współpraca z nim Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego i współpraca z nim przy realizacji wytycznych ma podstawowe znaczenie dla propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań. g) Wykorzystanie zewnętrznych instrumentów finansowych UE Zewnętrzne instrumenty finansowe UE powinny być wykorzystywane zarówno jako zachęta, jak i jako czynnik powstrzymujący (zamrożenie środków) w związku z kwestią wolności religii lub przekonań w danym kraju, ściśle związany z oceną sytuacji praw człowieka jako całości w tym kraju. PR\ doc 9/10 PE v01-00

10 2. Zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie i do przedstawienia go Komisji tytułem informacji. PE v /10 PR\ doc

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14.10.2013 2013/2183(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 16.2.2015 2014/2232(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie Prawa człowieka a technologia: wpływ systemów inwigilacji i nadzoru na prawa człowieka

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1992 roku Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 27.10.2011 2011/2181(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie ram ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach europejskich (2011/2181(INI)) Komisja Prawna Sprawozdawca:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 2.10.2013 2013/2117(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA na temat unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości spraw z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące uregulowania prawne nakładają na administrację jednostek

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13645/1/16 REV 1 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

11246/16 dh/en 1 DGC 1

11246/16 dh/en 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11246/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10998/16 Dotyczy: Pakistan Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 czerwca 202 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 20/043 (APP) 0449/2 LIMITE FREMP 8 JAI 366 COSCE 7 COHOM 22 OC 292 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-1365/2016 9.12.2016 PROJEKT ZALECENIA DLA RADY zgodnie z art. 134 ust. 1 Regulaminu w sprawie priorytetów UE na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0151B(NLE) 9.9.2014 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 11.3.2015 2013/0376(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 911 wersja ostateczna 2011/0447 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 22.1.2015 2014/2085(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Spraw Konstytucyjnych 2010/2291(ACI) 2.3.2011 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie wspólnego dla Parlamentu i Komisji

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji. złożony zgodnie z art. 123 ust.

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji. złożony zgodnie z art. 123 ust. Parlament Europejski 2014 2019 Dokument z posiedzenia B8-0523/2018 7.11.2018 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu w sprawie potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Handlu Międzynarodowego 29.5.2015 2015/2067(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2017/2025(INI) 4.5.2017 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 12 maja 2014 r. (OR. en) 9690/14 COHOM 78 COASI 59 FREMP 87 PESC 490 WYNIK PRAC

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 12 maja 2014 r. (OR. en) 9690/14 COHOM 78 COASI 59 FREMP 87 PESC 490 WYNIK PRAC RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 maja 2014 r. (OR. en) 9690/14 COHOM 78 COASI 59 FREMP 87 PESC 490 WYNIK PRAC Od: Rada Data: 12 maja 2014 r. Nr poprz. dok.: 9453/14 COHOM 69 COASI 55 FREMP 75 PESC 462

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska - charakterystyka (zarys treści na potrzeby ćwiczeń z zakresu KPP UE)

Unia Europejska - charakterystyka (zarys treści na potrzeby ćwiczeń z zakresu KPP UE) Unia Europejska - charakterystyka (zarys treści na potrzeby ćwiczeń z zakresu KPP UE) Ogólna charakterystyka UE Charakter prawny art. 1 akapit 2 TUE Osobowość prawna art. 47 TUE, art. 216, 221, 335 TFUE

Bardziej szczegółowo

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r.

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 marca 2016 r. 6255/1/16 REV 1 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM 13 FREMP 34 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli Do: Rada Nr poprz. dok.: 6255/16 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski B8-1126/

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski B8-1126/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-1126/2016 19.10.2016 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8 1803/2016 zgodnie z art. 128 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA C 192/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.6.2019 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA Konkluzje Rady w sprawie strategicznego podejścia

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.11.2016 r. JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 22.1.2014 2013/0358(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA Dokumenty międzynarodowe

PRAWA CZŁOWIEKA Dokumenty międzynarodowe Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Prawa i wolności: prawo do życia, zniesienie kary śmierci, wolność od tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, wolność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE Komisja Spraw Politycznych 5.3.2015 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie różnorodności kulturowej i praw człowieka w państwach AKP

Bardziej szczegółowo

RESOL-VI/ sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA. Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej

RESOL-VI/ sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA. Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej RESOL-VI/020 122. sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej COR-2017-00961-00-01-RES-TRA (EN) 1/5 Rezolucja Europejskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 2014/0297(NLE) 15.11.2017 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 21.10.2016 2016/2903(RSP) WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 20.12.2013 2013/0415(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2017/2035(INI) 13.7.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Spraw Zagranicznych 2012/2143(INI) 5.2.2013 PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierającego projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie zasady ONZ dotyczącej

Bardziej szczegółowo

15571/17 pas/mak 1 DG C 1

15571/17 pas/mak 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2017 r. (OR. en) 15571/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 11 grudnia 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 14446/17 Dotyczy: DEVGEN 290 ACP 144

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 2008/2196(INI) 17.10.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spółek (2008/2196 (INI))

Bardziej szczegółowo

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych DOKUMENT ROBOCZY

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych DOKUMENT ROBOCZY Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 26.1.2016 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie ustanowienia europejskiego mechanizmu na rzecz demokracji, państwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 2013/2119(INI) 5.12.2013 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie 29. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.) (2013/2119 (INI)) Komisja Prawna

Bardziej szczegółowo

Wolność wyznania i różnorodność kulturowa

Wolność wyznania i różnorodność kulturowa 22.12.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 443/53 P7_TA(2014)0456 Wolność wyznania i różnorodność kulturowa Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie polityki zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ Konwencja Stambulska BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD PRZEMOCY JAKI JEST CEL KONWENCJI? Konwencja Rady Europy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa 23.10.2014 2014/2036(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 28.8.2015 2015/0062(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B7-000/2013 i B7-000/2013

Dokument z posiedzenia B7-000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B7-000/2013 i B7-000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 10.4.2013 B7-000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B7-000/2013 i B7-000/2013 zgodnie z art. 115 ust.

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Prawna 13.11.2014 2013/0177(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię i Maltę do przystąpienia do Konwencji haskiej

Bardziej szczegółowo

7775/17 dh/mo/mg 1 DGC 2B

7775/17 dh/mo/mg 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 3 kwietnia 2017 r. (OR. en) 7775/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 3 kwietnia 2017 r. Do: Delegacje COHOM 44 CFSP/PESC 300 DEVGEN 49 FREMP 37 Nr poprz.

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 5.9.2013 2013/2061(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie planu działania w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EAC/S20/2019. Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EAC/S20/2019. Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EAC/S20/2019 Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie rocznego programu prac

Bardziej szczegółowo

15648/17 dh/mo/mf 1 DGD 1C

15648/17 dh/mo/mf 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 grudnia 2017 r. (OR. en) 15648/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 11 grudnia 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 14755/17 Dotyczy: CT 160 ENFOPOL 614

Bardziej szczegółowo

***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA

***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 5.10.2015 2013/0246(COD) ***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 8.10.2012 2011/2246(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie Karty praw podstawowych UE: standardy określające

Bardziej szczegółowo

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Małgorzata Joanna Adamczyk Kolegium MISH UW Collegium Invisibile m.adamczyk@ci.edu.pl Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Ewolucja czy rewolucja? Zdobywanie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka i systemy ich ochrony

Prawa człowieka i systemy ich ochrony Prawa człowieka i systemy ich ochrony Uniwersalizm i regionalizm w ochronie praw człowieka Prawa człowieka i systemy ich ochrony SNP(Z) II rok, semestr zimowy 2018/2019 Wolność zgromadzeń Prawo do skutecznego

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Gospodarcza i Monetarna 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

15312/16 md/krk/as 1 DGD 1B

15312/16 md/krk/as 1 DGD 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 grudnia 2016 r. (OR. en) 15312/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 9 grudnia 2016 r. Do: Delegacje MIGR 214 EDUC 419 JEUN 107 SPORT 87 CULT 118 SOC 780

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 18.12.2012 2012/2255(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie praw kobiet w krajach bałkańskich starających się o przystąpienie do UE (2012/2255(INI))

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Prawna 20.4.2015 2014/2253(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie 30. i 31. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (2012 2013) (2014/2253(INI)) Komisja

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL B8-0441/3. Poprawka. Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE

PL Zjednoczona w różnorodności PL B8-0441/3. Poprawka. Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE 11.4.2016 B8-0441/3 3 Ustęp 3 3. odnotowuje fakt, że w dniu 26 stycznia 2016 r. Rada Ministrów Bośni i Hercegowiny przyjęła decyzję o ustanowieniu mechanizmu koordynacji w sprawach UE, a w dniu 9 lutego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 28.1.2015 2014/2101(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««Komisja Spraw Zagranicznych 2009 WERSJA TYMCZASOWA 2004/2214(INI) 24.2.2005 PROJEKT OPINII Komisji Spraw Zagranicznych dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 listopada 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 listopada 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 listopada 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0367 (NLE) 14996/16 COASI 218 ASIE 88 AUS 6 WTO 338 COCON 30 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 28

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju

TEKSTY PRZYJĘTE. Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2016)0224 Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju Rezolucja Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 27.2.2013 2012/2322(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie gier hazardowych oferowanych w internecie w obrębie rynku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

* PROJEKT SPRAWOZDANIA

* PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Prawna 4.11.2014 2011/0450(NLE) * PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 21.9.2016 r. JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania,

Bardziej szczegółowo

13217/19 kt/eh 1 JAI.A

13217/19 kt/eh 1 JAI.A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 października 2019 r. (OR. en) 13217/19 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 7 października 2019 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 12357/19 Dotyczy: FREMP 148

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0048/160

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0048/160 7.3.2018 A8-0048/160 160 Ustęp 96 96. zaleca utworzenie wewnętrznego Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji zarządzanego przez Komisję, służącego większemu wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 31.10.2013 2013/2004(INL) PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierającego zalecenia dla Komisji w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet (2013/2004(INL))

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014 2019 Komisja Prawna 2016/0061(NLE) 29.3.2016 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w obszarze jurysdykcji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Rozwoju 28.1.2014 2014/2012(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierającego projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie działań humanitarnych zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP))

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP)) P7_TA(2014)0043 Strategia UE na rzecz osób bezdomnych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP)) Parlament

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji. złożony zgodnie z art. 123 ust.

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji. złożony zgodnie z art. 123 ust. Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-0864/2016 29.6.2016 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu w sprawie niedawnych

Bardziej szczegółowo

Zasady działania ONZ na rzecz osób starszych

Zasady działania ONZ na rzecz osób starszych Zasady działania ONZ na rzecz osób starszych Dodać życia do lat, które zostały dodane do życia Zgromadzenie Ogólne ONZ: Doceniając wkład, jaki wnoszą osoby starsze w życie społeczeństw, Uwzględniając fakt,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 22.1.2015 2014/2104(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 4.8.2016 r. JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2017)0481 C8-0307/ /0219(COD)) Tekst proponowany przez Komisję

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2017)0481 C8-0307/ /0219(COD)) Tekst proponowany przez Komisję 13.4.2018 A8-0373/ 001-016 POPRAWKI 001-016 Poprawki złożyła Komisja Spraw Konstytucyjnych Sprawozdanie Mercedes Bresso, Rainer Wieland A8-0373/2017 Status i finansowanie europejskich partii politycznych

Bardziej szczegółowo

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2016/2012(INI) Komisji Prawnej. dla Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2016/2012(INI) Komisji Prawnej. dla Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 2016/2012(INI) 30.11.2016 OPINIA Komisji Prawnej dla Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w sprawie sprawozdania w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/2005 z dnia 10 listopada 2015 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

DECYZJE. DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/2005 z dnia 10 listopada 2015 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie 11.11.2015 L 294/53 DECYZJE DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/2005 z dnia 10 listopada 2015 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2012/0237(COD) 29.11.2012. Komisji Budżetowej. dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2012/0237(COD) 29.11.2012. Komisji Budżetowej. dla Komisji Spraw Konstytucyjnych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Budżetowa 29.11.2012 2012/0237(COD) PROJEKT OPINII Komisji Budżetowej dla Komisji Spraw Konstytucyjnych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2016/2052(INI) 14.7.2016 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie Europejskiej Unii Obrony (2016/2052(INI)) Komisja Spraw Zagranicznych Sprawozdawca: Urmas

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16 ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP.08.02-00-02-0028/16 termin realizacji 01.03.2017 r. 31.01.2018 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Rynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Gospodarcza i Monetarna 18.7.2012 2012/2150(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie europejskiego okresu oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej: realizacja

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-0670/2017 6.12.2017 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

KPON ONZ: Cel, ogólne zasady i kluczowe koncepcje

KPON ONZ: Cel, ogólne zasady i kluczowe koncepcje Seminarium dla osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości Kraków, 3-4 września 2013 r. Rozwój międzynarodowych standardów w zakresie niepełnosprawności KPON ONZ: Cel, ogólne zasady i kluczowe koncepcje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2120(DEC) 3.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Konstytucyjnych 2017/0219(COD) 5.10.2017 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 21.9.2016 r. JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kontroli Budżetowej 2009 2007/2042(DEC) 5.2.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Kultury i Edukacji 2015/2139(INI) 25.9.2015 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie roli dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w promowaniu podstawowych

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA dotyczący projektu decyzji Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Handlu Międzynarodowego 2016/0006(NLE) 9.1.2018 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między

Bardziej szczegółowo

1. Grupa Robocza ds. Zdrowia Publicznego omówiła i uzgodniła treść projektu konkluzji Rady.

1. Grupa Robocza ds. Zdrowia Publicznego omówiła i uzgodniła treść projektu konkluzji Rady. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 grudnia 2015 r. (OR. en) 14391/1/15 REV 1 SAN 389 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Rada Posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia

Bardziej szczegółowo