I. KRYTERIA WYBORU OPERACJI Zmiany r. PRZEDSIĘWZIĘCIE: Zakładanie działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. KRYTERIA WYBORU OPERACJI Zmiany r. PRZEDSIĘWZIĘCIE: Zakładanie działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 I. KRYTERIA WYBORU OPERACJI Zmiany r. PRZEDSIĘWZIĘCIE: Zakładanie działalności gospodarczej 1 3 Projekt zakłada utworzenie firmy w jednej z poniższych kategorii: świadczącej usługi noclegowe, świadczącej usługi gastronomiczne, prowadzącej obiekt rekreacyjny, prowadzącej działalność ściśle związaną z turystyką. Co najmniej jedna z powyższych kategorii: 1 Bez kategorii: 0 Ocena odbywa się na podstawie kategorii kosztów przedstawionych w budżecie projektu, wśród których koszty związane z preferowanym zakresem działalności wynoszą minimum 0 % całkowitych kosztów. Wnioskodawca w opisie powinien szczegółowo uzasadnić związek wydatków z zaplanowanym zakresem działalności oraz w szczególności związek planowanej działalności z turystyką. Projekt zakłada utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy.. Wnioskodawca zaplanował: utworzenie więcej niż jednego dodatkowego miejsca pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne: utworzenie minimum jednego dodatkowego miejsca pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne: amo zatrudnienie lub utworzenie jednego miejsca pracy stanowiącego minimum programowe: 0 Operacja ma charakter innowacyjny. Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD (np. nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację tradycyjnych form technologii, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, zastosowanie nowych technik marketingowych). uwzględnił i uzasadnił innowacyjny charakter operacji: 1 nie spełnił warunków określonych w kryterium: 0 Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. zakup urządzeń niskoemisyjnych, urządzeń o mniejszym zużyciu energii, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie generowania odpadów, zmniejszenie emisji hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania) uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu: nie uwzględnił i nie opisał działań w ramach projektu dotyczących wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu: 0

2 W działalności gospodarczej zostaną wykorzystane lokalne zasoby przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe. wykorzysta co najmniej jeden z wymienionych zasobów: nie wykorzysta żadnych zasobów: 0 Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób wykorzystanie tych zasobów przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki sposób zostaną one wykorzystane w ramach prowadzonej działalności. Działalność oparta będzie na lokalnych produktach rolnych (produkty lokalne powinny być produkowane z lokalnego, świeżego surowca i tańsze, dzięki krótszemu łańcuchowi pośredników i sprzedaży wśród lokalnej ludności). 6 w ramach projektu zakłada działalność gospodarczą opartą na lokalnych produktach rolnych: w ramach projektu zakłada działalność gospodarczą nie opartą na lokalnych produktach rolnych: 0 Wnioskodawca należy do co najmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy: 7 Wnioskodawca jest: w dniu złożenia wniosku osobą w wieku do 3 roku życia, w dniu złożenia wniosku osobą w wieku powyżej 0 roku życia, kobietą, osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wnioskodawca posiada kwalifikacje lub/i doświadczenie odpowiednie do przedmiotu projektu. posiada doświadczenie zawodowe i wykształcenie (w tym kursy, szkolenia, itd.) zbieżne z zakresem planowanej działalności: posiada doświadczenie zawodowe lub wykształcenie (w tym kursy, szkolenia, itd.) zbieżne z zakresem planowanej działalności: nie posiada doświadczenia zawodowego ani wykształcenia zbieżnego z zakresem planowanej działalności: 0 W dniu składania wniosku Wnioskodawca jest zameldowany nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na terenie obszaru LSR od co najmniej 1 miesięcy. ; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Wniosek wraz z załącznikami (dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie) Zaświadczenie z ewidencji ludności 9 jest zameldowany zgodnie z przedstawionym warunkiem: nie jest zameldowany zgodnie z przedstawionym warunkiem: 0 Wnioskodawca odprowadza podatek dochodowy na obszarze LSR (Urząd Oświadczenie Skarbowy w Drawsku Pomorskim). Wnioskodawcy odprowadza podatek na obszarze LGD: nie odprowadza podatku na obszarze LGD: 0 3

3 Wnioskodawca korzystał ze wsparcia doradczego oferowanego przez Biuro LGD w ramach danego naboru osobiście lub poprzez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, pełnomocnika Wnioskodawcy, osoby uprawnione do kontaktu wskazane we wniosku o przyznanie wziął udział w szkoleniu i doradztwie: wziął udział w szkoleniu lub doradztwie: nie brał udziału w szkoleniu ani doradztwie: 0 Projekt promuje LGD poprzez wykorzystanie logo Centrum Inicjatyw Wiejskich w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją operacji. uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo Centrum Inicjatyw Wiejskich; nie uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo Centrum Inicjatyw Wiejskich: 0 SUMA PUNKTÓW (min. 3 pkt) Lista obecności ze szkoleń i doradztwa 9 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1. Rozwój działalności gospodarczej 1 Projekt zakłada rozwój firmy w jednej z poniższych kategorii: świadczącej usługi noclegowe, świadczącej usługi gastronomiczne, prowadzącej obiekt rekreacyjny, prowadzącej działalność ściśle związaną z turystyką. Co najmniej jedna z powyższych kategorii: Bez kategorii: 0 Ocena odbywa się na podstawie kategorii kosztów przedstawionych w budżecie projektu, wśród których koszty związane z preferowanym zakresem działalności wynoszą minimum 0 % całkowitych kosztów. Wnioskodawca w opisie powinien szczegółowo uzasadnić związek wydatków z zaplanowanym zakresem działalności oraz w szczególności związek planowanej działalności z turystyką. Projekt zakłada utworzenie większej liczby miejsc pracy niż wymagane minimum. Wnioskodawca zaplanował: utworzenie co najmniej trzech etatów (w tym jeden wymagany): utworzenie więcej niż dwóch, a mniej niż trzech etatów (w tym jeden wymagany): 7 utworzenie dwóch etatów (w tym jeden wymagany): wymagane minimum: 0

4 3 Wnioskodawca zatrudni osobę z jednej z poniższych grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy. osobę w wieku do 3 roku życia, osobę w wieku powyżej 0 roku życia, kobietę, osobę niepełnosprawną z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 4 zatrudni osobę z jednej z powyższych grup: nie zatrudni żadnej osoby z jednej z powyższych grup: 0 Operacja ma charakter innowacyjny. Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD (np. nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację tradycyjnych form technologii, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, zastosowanie nowych technik marketingowych). uwzględnił i uzasadnił innowacyjny charakter operacji: nie spełnił warunków określonych w kryterium: 0 Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. zakup urządzeń niskoemisyjnych, urządzeń o mniejszym zużyciu energii, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie generowania odpadów, zmniejszenie emisji hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania). uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu: nie uwzględnił i nie opisał działań w ramach projektu dotyczących wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu: 0 W działalności gospodarczej zostaną wykorzystane lokalne zasoby przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe. 6 wykorzysta co najmniej jeden z wymienionych zasobów: nie wykorzysta żadnych zasobów: 0 7 Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób wykorzystanie tych zasobów przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki sposób zostaną one wykorzystane w ramach prowadzonej działalności. Działalność oparta będzie na lokalnych produktach rolnych (produkty lokalne powinny być produkowane z lokalnego, świeżego surowca i tańsze, dzięki krótszemu łańcuchowi pośredników i sprzedaży wśród lokalnej ludności). w ramach projektu zakłada działalność gospodarczą opartą na lokalnych produktach rolnych: w ramach projektu zakłada działalność gospodarczą nie opartą na lokalnych produktach rolnych: 0

5 9 Wnioskodawca posiada kwalifikacje lub/i doświadczenie odpowiednie do przedmiotu projektu. posiada doświadczenie zawodowe i wykształcenie (w tym kursy, szkolenia, itd.) zbieżne z zakresem planowanej działalności: posiada doświadczenie zawodowe lub wykształcenie (w tym kursy, szkolenia, itd.) zbieżne z zakresem planowanej działalności: nie posiada doświadczenia zawodowego ani wykształcenia zbieżnego z zakresem planowanej działalności: 0 Wnioskodawca jest podmiotem ekonomii społecznej, tzn. organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS prowadzącą działalność gospodarczą lub spółdzielnią socjalną lub zakładem aktywności zawodowej lub spółdzielnią pracy lub spółdzielnią inwalidów lub spółdzielnią niewidomych. spełnia powyższy warunek: 3 nie spełnia powyższego warunku: 0 Wnioskodawca korzystał ze wsparcia doradczego oferowanego przez Biuro LGD w ramach danego naboru osobiście lub poprzez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, pełnomocnika Wnioskodawcy, osoby uprawnione do kontaktu wskazane we wniosku o przyznanie. wziął udział w szkoleniu i doradztwie: wziął udział w szkoleniu lub doradztwie: nie brał udziału w szkoleniu ani doradztwie: 0 Projekt promuje LGD poprzez wykorzystanie logo Centrum Inicjatyw Wiejskich w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją operacji. Wniosek wraz z załącznikami (dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie) Lista obecności ze szkoleń i doradztwa 3 11 uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo Centrum Inicjatyw Wiejskich; nie uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo Centrum Inicjatyw Wiejskich: 0 SUMA PUNKTÓW (min. 30 pkt) 0 PRZEDSIĘWZIECIE: Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna 1 Deklarowany wkład własny (w stosunku do kosztów kwalifikowalnych netto) wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów programowych: pow. %: 1 od,1% do %: od 3,1% do %: 4 od 1 % do 3%: Wnioskowana kwota nie przekracza 00 tysięcy złotych. przekracza 00 tysięcy złotych: 0 1

6 3 Zasięg oddziaływania operacji obejmie teren: całego obszaru LSR: dwóch gmin: jednej gminy (min. różne miejscowości): jednej miejscowości: 0 Infrastruktura uwzględnia potrzeby co najmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych: dzieci i młodzież (do 3 roku życia), seniorzy (powyżej 0 roku życia), kobiety, osoby niepełnosprawne. 4 Operacja: spełnia powyższy warunek: nie spełnia powyższego warunku: 0 Wnioskodawca na etapie składania wniosku o przyznanie opisuje uwzględnienie grupy docelowej w realizacji operacji oraz uwzględnia ją we wskaźnikach projektu. We wniosku o dofinansowanie wskazuje planowaną liczbę uczestników oraz określa % udziału grupy docelowej. Wnioskodawca przeprowadził konsultacje z mieszkańcami terenu, na którym zostanie zrealizowana inwestycja, obejmujące różne formy komunikacyjne (np. spotkania, zebrania, ankiety, sondy, portale społecznościowe). Projekt: uwzględnia konsultacje z wykorzystaniem co najmniej trzech metod: uwzględnia konsultacje z wykorzystaniem co najmniej dwóch metod: 7, uwzględnia konsultacje z wykorzystaniem co najmniej jednej metody: nie uwzględnia konsultacji: 0 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wnioskodawca przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, zawierające m.in. termin konsultacji, formy konsultacji, listę uczestników, zestawienie uwag wraz z odpowiedziami. Wnioskodawca w ramach planowanej inwestycji przeprowadzi zagospodarowanie linii brzegowej jeziora i/lub rzeki (np. utworzenie nowych elementów infrastruktury do uprawiania turystyki i rekreacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). 6 przeprowadzi: zagospodarowanie linii brzegowej jeziora i/lub rzeki nie przeprowadzi zagospodarowania linii brzegowej jeziora i/lub rzeki: 0 W planowanych działaniach zostaną wykorzystane lokalne zasoby przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe. 7 wykorzysta co najmniej jeden z wymienionych zasobów: nie wykorzysta żadnych zasobów: 0 Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób wykorzystanie tych zasobów przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki sposób zostaną one wykorzystane w ramach prowadzonej działalności.

7 Operacja ma charakter innowacyjny. Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD (np. nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, zastosowanie nowych technik marketingowych). 7 uwzględnił i uzasadnił innowacyjny charakter operacji: nie spełnił warunków określonych w kryterium: 0 Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. zakup urządzeń niskoemisyjnych, urządzeń o mniejszym zużyciu energii, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie generowania odpadów, zmniejszenie emisji hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania). 9 uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu: nie uwzględnił i nie opisał działań w ramach projektu dotyczących wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu: 0 Realizacja działań odbędzie się w partnerstwie (przez partnerstwo rozumie Umowa partnerska lub się wspólną realizację projektu przez podmioty wnoszące do projektu zasoby porozumienie ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie). Wnioskodawca zrealizuje działania: z trzema partnerami: z dwoma partnerami: 6 z jednym partnerem: 4 bez partnerów: 0 Wnioskodawca szczegółowo opisał udział partnera, w tym uwzględnił jego udział na każdym etapie operacji. Wnioskodawca korzystał ze wsparcia doradczego oferowanego przez Biuro LGD w ramach danego naboru osobiście lub poprzez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, pełnomocnika Wnioskodawcy, osoby uprawnione do kontaktu wskazane we wniosku o przyznanie wziął udział w szkoleniu i doradztwie: wziął udział w szkoleniu lub doradztwie: nie brał udziału w szkoleniu ani doradztwie: 0 Projekt promuje LGD poprzez wykorzystanie logo Centrum Inicjatyw Wiejskich w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją operacji. uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo Centrum Inicjatyw Wiejskich; nie uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo Centrum Inicjatyw Wiejskich: 0 Lista obecności ze szkoleń i doradztwa

8 SUMA PUNKTÓW (min. 40 pkt) 0 II. KYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW PRZEDSIĘWZIĘCIE:.1.1 Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców 1 Wnioskowana kwota wynosi: tysięcy złotych: 1 powyżej do tysięcy złotych: 1 powyżej do 1 tysięcy złotych: powyżej 1 do 0 tysięcy złotych: powyżej 0 do 0 tysięcy złotych: 0 Projekt zakłada uczestnictwo i dostosowanie projektu do potrzeb poniższych grup defaworyzowanych: dzieci i młodzież (do 3 roku życia), seniorzy (powyżej 0 roku życia), kobiety, osoby niepełnosprawne. 1 Operacja: spełnia powyższy warunek: nie spełnia powyższego warunku: 0 3 Wnioskodawca na etapie składania wniosku o przyznanie opisuje uwzględnienie grupy docelowej w realizacji operacji oraz uwzględnia ją we wskaźnikach projektu. We wniosku o dofinansowanie wskazuje planowaną liczbę uczestników oraz określa % udziału grupy docelowej. Realizacja działań odbędzie się w partnerstwie (przez partnerstwo rozumie się wspólną realizację projektu przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie). Wnioskodawca zrealizuje działania: z trzema partnerami: z dwoma partnerami: 6 z jednym partnerem: 4 bez partnerów: 0 Umowa partnerska lub porozumienie 4 Wnioskodawca szczegółowo opisał udział partnera, w tym uwzględnił jego udział na każdym etapie operacji. Operacja będzie realizowana na obszarze (wg miejsc realizacji projektu): całego obszaru LSR: 1 dwóch gmin: jednej gminy (min. różne miejscowości): 4 jednej miejscowości: 0 1

9 W planowanych działaniach zostaną wykorzystane lokalne zasoby przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe. wykorzysta co najmniej jeden z wymienionych zasobów: nie wykorzysta żadnych zasobów: Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób wykorzystanie tych zasobów przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki sposób zostaną one wykorzystane w ramach prowadzonej działalności. Planowane w ramach operacji działanie nie jest wydarzeniem jednorazowym. Przez działanie rozumie się każde organizowane wydarzenie jak spotkanie, warsztat, szkolenie i inne. przewidział co najmniej dwa wydarzenia: przewidział jedno wydarzenie: 0 Operacja ma charakter innowacyjny. Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD (np. nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację tradycyjnych form technologii, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, zastosowanie nowych technik marketingowych). uwzględnił i uzasadnił innowacyjny charakter operacji: nie spełnił warunków określonych w kryterium: 0 Wnioskodawca korzystał ze wsparcia doradczego oferowanego przez Biuro LGD w ramach danego naboru osobiście lub poprzez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, pełnomocnika Wnioskodawcy, osoby uprawnione do kontaktu wskazane we wniosku o przyznanie. wziął udział w szkoleniu i doradztwie: wziął udział w szkoleniu lub doradztwie: nie brał udziału w szkoleniu ani doradztwie: 0 Projekt promuje LGD poprzez wykorzystanie logo Centrum Inicjatyw Wiejskich w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją operacji. Lista obecności udziału w szkoleniu/spotkaniu doradczym zorganizowanym przez LGD. 9 uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo Centrum Inicjatyw Wiejskich: nie uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo Centrum Inicjatyw Wiejskich: 0 SUMA PUNKTÓW (min. 30 pkt) 0

10 PRZEDSIĘWZIĘCIE:..1 Promocja i informacja Wnioskowana kwota : jest mniejsza lub równa 30 tysięcy złotych: przekracza 30 tysięcy złotych: 0 Zasięg oddziaływania operacji obejmie teren: całego obszaru LSR: 1 dwóch gmin: jednej gminy (min. różne miejscowości): jednej miejscowości: 0 W planowanych działaniach zostaną wykorzystane lokalne zasoby przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe. wykorzysta co najmniej jeden z wymienionych zasobów: nie wykorzysta żadnych zasobów: 0 Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób wykorzystanie tych zasobów przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki sposób zostaną one wykorzystane w ramach prowadzonej działalności. Realizacja działań odbędzie się w partnerstwie (przez partnerstwo rozumie się wspólną realizację projektu przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie). Wnioskodawca zrealizuje działania: z trzema partnerami: z dwoma partnerami: 6 z jednym partnerem: 4 bez partnerów: 0 Umowa partnerska lub porozumienie 1 6 Wnioskodawca szczegółowo opisał udział partnera, w tym uwzględnił jego udział na każdym etapie operacji. Operacja ma charakter innowacyjny. Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD (np. nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację tradycyjnych form technologii, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, zastosowanie nowych technik marketingowych). uwzględnił i uzasadnił innowacyjny charakter operacji: nie spełnił warunków określonych w kryterium: 0 Wnioskodawca przewidział w działaniach projektowych przygotowanie wersji elektronicznej materiałów promocyjnych oraz przekazanie ich po zakończeniu realizacji projektu Lokalnej Grupie Działania. Materiały wydane w ramach projektu zostaną stworzone w wersji elektronicznej oraz udostępnione LGD: Materiały wydane w ramach projektu nie zostaną stworzone w wersji elektronicznej oraz nie zostaną udostępnione LGD: 0

11 7 Wnioskodawca przewidział w działaniach projektowych przygotowanie materiałów w co najmniej w dwóch językach (polskim i min. jednym obcym). Materiały zostaną przygotowane w co najmniej dwóch językach: Materiały zostaną przygotowane tylko w języku polskim: 0 Projekt promuje LGD poprzez wykorzystanie logo Centrum Inicjatyw Wiejskich w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją operacji. 9 uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo Centrum Inicjatyw Wiejskich; nie uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo Centrum Inicjatyw Wiejskich: 0 Wnioskodawca korzystał ze wsparcia doradczego oferowanego przez Biuro LGD w ramach danego naboru osobiście lub poprzez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, pełnomocnika Wnioskodawcy, osoby uprawnione do kontaktu wskazane we wniosku o przyznanie. wziął udział w szkoleniu i doradztwie: wziął udział w szkoleniu lub doradztwie: nie brał udziału w szkoleniu ani doradztwie: 0 Lista obecności udziału w szkoleniu/spotkaniu doradczym zorganizowanym przez LGD. SUMA PUNKTÓW (min. pkt) 70 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna 1 Wnioskowana kwota nie przekracza: tysięcy złotych: 1 tysięcy złotych: 1 tysięcy złotych: 0 tysięcy złotych: 6 pow. 0 tys. złotych: 0 Zasięg oddziaływania operacji obejmie teren: całego obszaru LSR: 1 dwóch gmin: jednej gminy (min. różne miejscowości): jednej miejscowości: 0 1 1

12 3 Infrastruktura uwzględnia potrzeby co najmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych: dzieci i młodzież (do 3 roku życia), seniorzy (powyżej 0 roku życia), kobiety, osoby niepełnosprawne. Operacja: spełnia powyższy warunek: 13 nie spełnia powyższego warunku: 0 13 Wnioskodawca na etapie składania wniosku o przyznanie opisuje uwzględnienie grupy docelowej w realizacji operacji oraz uwzględnia ją we wskaźnikach projektu. We wniosku o dofinansowanie wskazuje planowaną liczbę uczestników oraz określa % udziału grupy docelowej. Wnioskodawca przeprowadził konsultacje z mieszkańcami terenu, na którym zostanie zrealizowana inwestycja, obejmujące różne formy komunikacyjne (np. spotkania, zebrania, ankiety, sondy, portale społecznościowe). Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 4 6 Projekt: uwzględnia konsultacje z wykorzystaniem co najmniej trzech metod: uwzględnia konsultacje z wykorzystaniem co najmniej dwóch metod: 7, uwzględnia konsultacje z wykorzystaniem co najmniej jednej metody: nie uwzględnia konsultacji: 0 Wnioskodawca przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, zawierające m.in. termin konsultacji, formy konsultacji, listę uczestników, zestawienie uwag wraz z odpowiedziami. Wnioskodawca w ramach planowanej inwestycji przeprowadzi zagospodarowanie linii brzegowej jeziora i/lub rzeki (np. utworzenie nowych elementów infrastruktury do uprawiania turystyki i rekreacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). przeprowadzi zagospodarowanie linii brzegowej jeziora i/lub rzeki: nie przeprowadzi zagospodarowania linii brzegowej jeziora i/lub rzeki: 0 W planowanych działaniach zostaną wykorzystane lokalne zasoby przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe. wykorzysta co najmniej jeden z wymienionych zasobów: nie wykorzysta żadnych zasobów: 0 Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób wykorzystanie tych zasobów przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki sposób zostaną one wykorzystane w ramach prowadzonej działalności.

13 7 Operacja ma charakter innowacyjny. Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD (np. nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację tradycyjnych form technologii, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, zastosowanie nowych technik marketingowych). uwzględnił i uzasadnił innowacyjny charakter operacji: nie spełnił warunków określonych w kryterium: 0 Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. zakup urządzeń niskoemisyjnych, urządzeń o mniejszym zużyciu energii, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie generowania odpadów, zmniejszenie emisji hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania). uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu: nie uwzględnił i nie opisał działań w ramach projektu dotyczących wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu: 0 Realizacja działań odbędzie się w partnerstwie (przez partnerstwo rozumie się wspólną realizację projektu przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie). Umowa partnerska lub porozumienie 9 Wnioskodawca zrealizuje działania: z trzema partnerami: z dwoma partnerami: 6 z jednym partnerem: 4 bez partnerów: 0 Wnioskodawca szczegółowo opisał udział partnera, w tym uwzględnił jego udział na każdym etapie operacji. Wnioskodawca korzystał ze wsparcia doradczego oferowanego przez Biuro LGD w ramach danego naboru osobiście lub poprzez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, pełnomocnika Wnioskodawcy, osoby uprawnione do kontaktu wskazane we wniosku o przyznanie. wziął udział w szkoleniu i doradztwie: wziął udział w szkoleniu lub doradztwie: nie brał udziału w szkoleniu ani doradztwie: 0 Lista obecności ze szkoleń i doradztwa

14 Projekt promuje LGD poprzez wykorzystanie logo Centrum Inicjatyw Wiejskich w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją operacji. 11 uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo Centrum Inicjatyw Wiejskich: nie uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo Centrum Inicjatyw Wiejskich: 0 SUMA PUNKTÓW (min. 3 pkt) 9

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich Załącznik nr 6 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich przyjętego dnia 16.0.017 r. roku uchwałą nr 4/017 Zarządu Stowarzyszenia CIW KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami

Bardziej szczegółowo

I. KRYTERIA WYBORU OPERACJI Zmiany r. PRZEDSIĘWZIĘCIE: Zakładanie działalności gospodarczej

I. KRYTERIA WYBORU OPERACJI Zmiany r. PRZEDSIĘWZIĘCIE: Zakładanie działalności gospodarczej I. KRYTERIA WYBORU OPERACJI Zmiany 06.09.2017 r. PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej Projekt zakłada utworzenie firmy w jednej z poniższych kategorii: świadczącej usługi noclegowe,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich NUMER KONKURSU NUMER WNIOSKU DATA WPŁYWU TYTUŁ PROJEKTU NAZWA WNIOSKODAWCY PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.2 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik do ogłoszenia naboru wniosków nr 02/2018 Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej

Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O NABORZE NR 1/2016 Z DNIA 29.07.2016 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O NABORZE NR 05/2017 Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik do uchwały Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania nr 18/2015 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry nr 02/V/2016 z dnia 16 maja 2016r. w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany. KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Priorytetowe

Proponowane zmiany. KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Priorytetowe Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1.2.2 Kultywowanie dziedzictwa lokalnego

Bardziej szczegółowo

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Priorytetowe grupy docelowe Innowacyjność Nazwa kryterium Preferowane są operacje skierowane do osób opisanych w LSR jako grupa defaworyzowana, tj.

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry nr 02/V/2016 z dnia 16 maja 2016r. w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2017 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska z dnia 2017 r. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą

Bardziej szczegółowo

Sposób weryfikacji. pkt. 1.1.1 tworzenie nowych przedsiębiorstw (PROW)

Sposób weryfikacji. pkt. 1.1.1 tworzenie nowych przedsiębiorstw (PROW) Opis 1.1.1 tworzenie nowych przedsiębiorstw (PROW) Liczba pkt Sposób weryfikacji Uwagi Operacja zakłada utworzenie co najmniej 1,5 etatu średniorocznego 2 etaty 14 pkt 1 etat pkt Operacja zakłada prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska z dnia..2018 r. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dane dotyczące wnioskodawcy

WZÓR - Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dane dotyczące wnioskodawcy WZÓR - Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Numer wniosku Dane dotyczące wnioskodawcy Imię i nazwisko /nazwa I adres wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące wnioskodawcy

Dane dotyczące wnioskodawcy WZÓR - Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW Numer wniosku Dane dotyczące wnioskodawcy Imię i nazwisko /nazwa I adres wnioskodawcy Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych) Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry nr 03/V/2016 z dnia 16 maja 2016r.w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i

1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i 1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku 1 A. Wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD

Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD 1. Wnioskodawca 1.1 Pełna nazwa/ imię i nazwisko 1.2. Adres 2. Tytuł projektu 3. Zgodność operacji z celem ogólnym zawartym w LSR Należy wskazać, czy projekt będzie realizował cel ogólny, poprzez wstawienie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Data zamieszczenia na stronie internetowej 4 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE nr 4/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej Ogłasza nabór Wniosków o w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik do ogłoszenia naboru

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska z dnia.. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 1.Dwóch lub więcej zasobów 5 PKT

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 1.Dwóch lub więcej zasobów 5 PKT Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej DEFINICJA KRYTERIUM PUNKTACJA Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2017 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska z dnia 25.05.2017 r. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 1. 2. 3. 4. Wykorzystanie lokalnych zasbów Wpływ na kulturę, edukację, turystykę, rekreacje i integracje Doświadczenie wnioskodawcy Aktywizacja grup defaworyzowanych: 5. Promocja Budowa lub przebudowa

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1.

Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych stosowane w procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

10 pkt wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej 100 tys. zł. 1. Wnioskowana kwota pomocy

10 pkt wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej 100 tys. zł. 1. Wnioskowana kwota pomocy Kryteria dla przedsięwzięcia 1.1.1. Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanego z podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2018 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 1 2 KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 3 1 Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów - maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis/uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Punktacja Przyznana ilość punktów

Kryterium Opis/uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Punktacja Przyznana ilość punktów Innowacyjność Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka Numer wniosku: KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI WYBORU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia 13.06.2017r. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lp. Kryterium Liczba pkt 1 Projekt zakłada utworzenie firmy w jednej z poniższych kategorii: - świadczącej usługi noclegowe, - świadczącej usługi

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie. - oferującej usługi dla seniorów, - prowadzącej usługi z zakresu działalności rehabilitacyjnej, - prowadzącej obiekt rekreacyjny.

Uszczegółowienie. - oferującej usługi dla seniorów, - prowadzącej usługi z zakresu działalności rehabilitacyjnej, - prowadzącej obiekt rekreacyjny. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lp. Kryterium Liczba pkt 1 Projekt zakłada utworzenie firmy w jednej z poniższych kategorii: - świadczącej usługi noclegowe, - świadczącej usługi

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Lp Wspólne dla wszystkich operacji 1 Realizacja wskaźników produktu określonych w LSR Udział

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości

Kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości Innowacyjność Kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości L p. 1 Kryterium Opis/uszczegółowi Uzasadni Punktacja Przyznana ilość punktów Kryterium preferuje operacje nowatorskie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia 30.11.2017r. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 Lp. Kryterium Liczba pkt 1 Projekt zakłada rozwój firmy w jednej z poniższych kategorii: - świadczącej usługi noclegowe, - świadczącej usługi gastronomiczne, - prowadzącej wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie działania Wdrażanie LSR - granty

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie działania Wdrażanie LSR - granty Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie działania Wdrażanie LSR - granty 1 2 KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 3 1 Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów - maksymalnie

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji *

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji * Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5)

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 2/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

- 5 pkt. - wnioskodawca korzystał z Dokumentacja LGD. doradztwa biura LGD na etapie. wnioskowania.

- 5 pkt. - wnioskodawca korzystał z Dokumentacja LGD. doradztwa biura LGD na etapie. wnioskowania. Załącznik nr 1 do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI OPIS KRYTERIÓW Lista kryteriów spośród których będą wybierane kryteria do oceny poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Komentarz [L1]: Kwota ustalona przez LGD w LSR i uzasadniona

Komentarz [L1]: Kwota ustalona przez LGD w LSR i uzasadniona Warunki przyznania pomocy: 1. Koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych 2. Operacja jest realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, przy czym zostanie ona zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości

Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości L.p. Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Źrodło danych Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium 1

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis/uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Punktacja Przyznana ilość punktów

Kryterium Opis/uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Punktacja Przyznana ilość punktów Innowacyjność Załącznik nr 4 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka Numer wniosku: Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Nr 3/2017 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH NABORÓW I REALIZOWANYCH TYPÓW OPERACJI Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: I. Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Liczba uzyskanych punktów. Granty. - 1 pkt. - 3 pkt. - 1 pkt. - 2 pkt. - 3 pkt.

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Liczba uzyskanych punktów. Granty. - 1 pkt. - 3 pkt. - 1 pkt. - 2 pkt. - 3 pkt. Załącznik nr 6 do procedury wyboru i oceny grantów KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Liczba uzyskanych punktów Uwagi Granty Operacja ma wpływ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE Infrastruktura

PRZEDSIĘWZIĘCIE Infrastruktura Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1.Infrastruktura Lp. Kryterium Liczba pkt Sposób weryfikacji 1 W wyniku realizacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I WYBORU

PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I WYBORU PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I WYBORU 1. Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych infrastrukturalnych KRYTERIUM : OPIS : PUNKTACJA : ŹRÓDŁO WERYFIKACJI Preferuje się operacje realizowane w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 Lp. Kryterium Liczba pkt Sposób weryfikacji 1 Projekt zakłada rozwój firmy w jednej z poniższych kategorii: - świadczącej usługi noclegowe, - świadczącej usługi gastronomiczne, -

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/I/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 6 Regulaminu Rady CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku 1.1 Zwiększenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Dobra Widawa miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku

Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Dobra Widawa miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Dobra Widawa miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku Operacje Kryterium Opis Zasady punktacji Punkty Sposób weryfikacji Preferuje operacje innowacyjne,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 3/2018 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie z dnia 7 grudnia 16 roku w sprawie zmiany kryteriów

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/4/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie z dnia czerwca 17 roku w sprawie zmiany kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Nazwa kryterium Uzasadnienie operacja spełnia lub nie dane kryterium Rodzaj dokumentu Priorytetowe grupy wnioskodawców Tworzenie nowych miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/V/2016 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Rady przedsiębiorczość. Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady:

Karta Oceny Rady przedsiębiorczość. Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Karta Oceny Rady przedsiębiorczość Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Znak sprawy: CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU RADA LGD C1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU 1.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem Załącznik 2 do Ogłoszenia nr 2/2017 - Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW

Bardziej szczegółowo

Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia wykonywania działalności.

Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia wykonywania działalności. Załącznik nr 12/2 Do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD I. CEL PROCEDURY: 1 Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości

Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości L.p. Kryterium Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Źródło danych Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI

SZCZEGÓŁOWY OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI Załączniku nr 1 do ogłoszenia. SZCZEGÓŁOWY OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI Przedsięwzięcie 1.1.1 - Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

Waga Punkty. Preferuje się projekty, w których uczestniczą podmioty z minimum 3 dowolnych branż gospodarczych

Waga Punkty. Preferuje się projekty, w których uczestniczą podmioty z minimum 3 dowolnych branż gospodarczych Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków nr XXVI/6 z dnia 29.06.2017 r. Kryteria wyboru projektów (operacji i grantobiorców) Lp. Wspólne dla wszystkich operacji 1 Innowacyjność projektu (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19. Data zamieszczenia na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 14 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE Nr 2/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji. Dotyczy rozwijania działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.4)

Kryteria wyboru operacji. Dotyczy rozwijania działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.4) Kryteria wyboru operacji Dotyczy rozwijania działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.4) Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty Źródło weryfikacji 1. Działania promujące LGD

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Nazwa kryterium Źródło informacji Max liczba pkt. Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego Realizacja operacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Załącznik nr 13/2 Do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie z dnia 26.04.2017r. Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Działanie: Projekty Grantowe infrastruktura Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD

Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 6/2018 Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD Lp. Nazwa kryterium oceny oraz szczegółowy opis sposobu oceny lub wymagań koniecznych

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD

Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 8/20119 Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD Lp. Nazwa kryterium oceny oraz szczegółowy opis sposobu oceny lub wymagań koniecznych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Lp. Kryterium Definicja Kryterium Punktacja Źródło weryfikacji

Rodzaj operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Lp. Kryterium Definicja Kryterium Punktacja Źródło weryfikacji Rodzaj operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Lp. Kryterium Definicja Kryterium Punktacja Źródło weryfikacji 1 Nowe miejsca pracy 2 Status wnioskodawcy 3 Wsparcie osób z grup defaworyzowanych

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru i oceny do naborów wniosków w Lokalnej Grupie Działania Dorzecze Bobrzy

Kryteria wyboru i oceny do naborów wniosków w Lokalnej Grupie Działania Dorzecze Bobrzy Kryteria wyboru i oceny do naborów wniosków w Lokalnej Grupie Działania Dorzecze Bobrzy Operacje do naborów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej W dniu składania wniosku Wnioskodawca jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kryteria wyboru operacji. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru. Rozwój działalności gospodarczych. Definicja / wyjaśnienie kryterium

PROJEKT. Kryteria wyboru operacji. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru. Rozwój działalności gospodarczych. Definicja / wyjaśnienie kryterium PROJEKT Kryteria wyboru operacji Załącznik do Uchwały Nr. Rady Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia z dnia Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie nr 1.1 Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru nr 1.1.4 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II) Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry nr 03/V/2016 z dnia 16 maja 2016r.w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/12/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry z dnia 28.12.2015 r. Przez projekt zgodny z LSR rozumie się projekt, który: zakłada

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji KONKURSY GRANTOWE

Lokalne kryteria wyboru operacji KONKURSY GRANTOWE Lokalne kryteria wyboru operacji KONKURSY GRANTOWE Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II) Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry nr 03/V/2016 z dnia 16 maja 2016r.w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ KRYTERIA FORMALNE KRYTERIUM DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS Strona1 Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych (w tym wskaźnik do realizacji :Publikacje z zakresu

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty Źródło weryfikacji Wspólne dla

Bardziej szczegółowo

Karta oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD

Karta oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Karta oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Załącznik nr 2a do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Bardziej szczegółowo

Procedura ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD

Procedura ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD Załącznik nr do Uchwały nr VII//0 z dnia.09.0 roku Załącznik nr do o wybór LSR Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/201703/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/201703/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/201703/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia 13.06.2017r. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji PROJEKT GRANTOWY

Kryteria wyboru operacji PROJEKT GRANTOWY Kryteria wyboru operacji PROJEKT GRANTOWY Lp. Kryterium Opis/uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Punktacja Przyznana ilość punktów Kryteria strategiczne w odniesieniu do LSR Uzasadnienie 1 Innowacyjn

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji Załącznik do Uchwały Nr 5/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia z dnia 23.02.2018r. Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie nr 1.1 Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru nr

Bardziej szczegółowo