Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 2"

Transkrypt

1 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 2 Wrocław, organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 67/2012, 34/2012 i 44/2008 Załączniki: Program kształcenia: 1. Opis studiów podyplomowych, 2. Sposób weryfikowania i dokumentacji zakładanych efektów kształcenia, 3. Lista kursów z wymiarem godzinowym oraz liczbą punktów ECTS, 4. Wykaz egzaminów obowiązkowych, 5. Wymiar czasu przeznaczony na pracę końcową, 6. Zakres egzaminu końcowego, Plan studiów podyplomowych: 7. Zestaw kursów w układzie semestralnym, 8. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym, 9. Waga potrzebna do obliczenia ostatecznego wyniku studiów.

2 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 1 Opis studiów podyplomowych Nazwa studiów Organizator Patronat Kierownik studiów Czas trwania studiów Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Centrum Kształcenia Ustawicznego International Institute of Business Analysis (IIBA) dr inż. Anita Walkowiak 2 semestry 171 godziny + 30 godzin praca końcowa Liczba punktów ECTS 75 Opłata za studia Zasady naboru Warunki ukończenia studiów Termin zgłoszeń Limity miejsc Data rozpoczęcia studiów Dodatkowe informacje 5600 zł Dyplom ukończenia studiów wyższych 1 lub 2 stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kierownik studiów podyplomowych na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów. Praca końcowa zakończona obroną do lub do momentu zebrania grupy minimalna liczba słuchaczy: 18 osób, maksymalna liczba słuchaczy: 36 osób listopad 2015 (w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów) Zajęcia są prowadzone w soboty i niedziele. Kontakt dr inż. Anita Walkowiak, tel , Pracownik Centrum Kształcenia Ustawicznego, tel , Krótka charakterystyka studiów podyplomowych Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności przydatnych do wykonywania zadań w zakresie analizy biznesowej. Studia mają na celu wykształcenie u słuchaczy podstawowych umiejętności w najczęściej obecnie wykorzystywanych obszarach pracy analityka biznesowego oraz przekazanie wiedzy z zakresu rekomendowanych przez International Institute of Business Analysis praktyk analitycznych, opisanych w Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) 2.0. Materiał omawiany w trakcie zajęć będzie prezentowany w kontekście idei architektury biznesowej, dzięki czemu omawiane techniki będą osadzone w jednym, spójnym kontekście. Pozwoli to słuchaczom na zrozumienie zależności łączących artefakty, opisujące różne poziomy funkcjonowania organizacji (strategia, model biznesowy, IT) i późniejsze stosowanie poznanych technik w sposób ułatwiający ich rozszerzanie na nowe obszary.

3 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 1 Integralnym celem Studium jest częściowe przygotowanie uczestników do egzaminów IIBA CCBA TM, CBAP TM oraz OMG Certified Expert in BPM 2. Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu analizy biznesowej. Będą oni przygotowani do pełnienia roli analityka biznesowego oraz analityka systemowego, wykorzystującego zaawansowane metody pozyskiwania, specyfikowania, analizy, weryfikacji i walidacji wymagań. Ponadto, absolwenci będą świadomi znaczenia realizowanej przez nich pracy dla szerszego obszaru zarządzania organizacją. W szczególności, pozyskana przez nich wiedza znacznie usprawni kontakty z architektami korporacyjnymi odnośnie metod specyfikowania poszczególnych rodzajów wymagań w sposób jednolity, spójny i wkomponowany w szerszy model organizacji. Absolwenci będą także świadomi znaczenia wybranych standardów inżynierskich w obszarze analizy biznesowej oraz systemowej a także będą częściowo przygotowani do przystąpienia do egzaminów: IIBA CCBA TM, CBAP TM oraz OMG Certified Expert in BPM 2. Adresaci studiów podyplomowych Studia są adresowane do osób, które chcą zdobyć gruntowną i aktualną wiedzę w zakresie analizy biznesowej i które w ramach swoich obowiązków służbowych wykorzystują szeroko pojęte kompetencje analityka biznesowego. W szczególności, udział w studiach będzie przydatny dla: osób pełniących funkcje analityków biznesowych oraz analityków systemowych w firmach produkujących oprogramowanie, pracowników firm sektora finansowego i ubezpieczeniowego odpowiedzialnych za zbieranie oczekiwań biznesu wobec rozwiązań informatycznych, przedstawicieli biznesu, zaangażowanych w specyfikowanie oczekiwań wobec rozwiązań informatycznych oraz odpowiedzialnych za współpracę z dostawcami oprogramowania, pracowników działów IT uczestniczących we wdrażaniu biznesowych rozwiązań informatycznych w swoich firmach, kierowników projektów informatycznych, liderów zespołów analitycznych, osób odpowiedzialnych za definiowanie procesów wytwarzania oprogramowania w organizacji, osób zajmujących się tematyką architektury korporacyjnej.

4 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Sposób weryfikowania i dokumentacji zakładanych efektów kształcenia Nazwa przedmiotu Efekt kształcenia Sposób weryfikowania i dokumentacji Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Wykład wprowadzający Analityk biznesowy jako profesja Ma wiedzę dotyczącą docelowych kompetencji, zakresu obowiązków oraz obszarów wiedzy analityka biznesowego. Ma wiedzę dotyczącą struktury, zawartości oraz zakresu zastosowań Business Analysis Body of Knowledge 2.0. Potrafi odnaleźć w BABOK 2.0 odpowiedniki działań realizowanych w ramach swojej pracy zawodowej. Ma wiedzę dotyczącą zakresu obowiązków analityka biznesowego oraz potencjalnego wpływu jego działań na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. podstawie aktywności na wykładzie, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Wprowadzenie do architektury biznesowej Rozumie pojęcie architektura biznesowa. Rozumie składowe architektury biznesowej oraz ich wzajemne powiązania. Zna standardy wspierające opracowywanie określonych składowych architektury biznesowej. Potrafi dobrać właściwą technikę opisu dla informacji o przedsiębiorstwie mogącej znaleźć odzwierciedlenie w architekturze biznesowej. podstawie aktywności na wykładzie, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Ma świadomość znaczenia architektury biznesowej dla wybranych działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Metody definiowania strategii organizacji Ma wiedzę na temat zasad i sposobów definiowania strategii organizacji w oparciu o metodykę map strategii. Zna zakres podstawowych analiz wewnętrznych i zewnętrznych wymaganych przy tworzeniu i weryfikacji strategii organizacji. Rozumie pojęcie przewagi konkurencyjnej. Potrafi dobrać zespół do realizacji zadania definiowania (lub weryfikacji) strategii danej organizacji. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy wewnętrzne i zewnętrzne, niezbędne dla skutecznego definiowania strategii organizacji. Potrafi poprowadzić proces budowania strategii organizacji zgodnie z metodyką map strategii. podstawie efektów ćwiczeń warsztatowych oraz testu przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, Planowanie i monitorowanie działań analizy biznesowej Potrafi uzasadnić znaczenie jawnie zdefiniowanej i poprawnie zbudowanej strategii dla rozwoju przedsiębiorstwa. Rozróżnia i charakteryzuje klasyczne (oparte na planie) i adaptacyjne (oparte na zmianach) podejście do planowania i monitorowania działań analizy biznesowej. Rozpoznaje i opisuje podstawowe metody identyfikowania interesariuszy i kształtowania ich oczekiwań. Zna typowe role i związaną z nimi odpowiedzialność i uprawnienia w projektach analizy biznesowej. Zna podstawowe metody i techniki planowania i monitorowania działań. Nazywa i charakteryzuje podstawowe zasady i metody formalnego komunikowania się w projekcie. podstawie efektów opracowanych w grupach ćwiczeń warsztatowych oraz testu przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu,

5 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Właściwie rozpoznaje i funkcjonuje w ograniczeniach wynikających z relacji pomiędzy stałą strukturą organizacji a strukturami projektowymi. Monitoruje, analizuje i ocenia otoczenie i interesariuszy projektu, wnioski uwzględnia w planach projektu. Planuje i monitoruje działania analizy biznesowej stosownie do specyfiki uwarunkowań organizacyjnych oraz wymagań sponsora i kierownika projektu. Planuje komunikację w projekcie i działa zgodnie z zasadami skutecznej i sprawnej komunikacji. Wykazuje postawy i zachowania zgodne z kodeksem etycznym kierownika projektu. Metody tworzenia modelu koncepcji biznesowych Definiuje pojęcie koncepcja biznesowa i wskazuje obszary analizy biznesowej wymagające informacji o koncepcjach biznesowych. Zna notacje i narzędzia modelowania koncepcji biznesowych. Definiuje powiązanie modelu koncepcji biznesowych z innymi artefaktami Architektury Korporacyjnej. Identyfikuje koncepcje biznesowe rozważanego obszaru przedsięwzięcia. Opracowuje model koncepcji biznesowych z wykorzystaniem języka UML i narzędzia modelowania. Weryfikuje zgodność modelu koncepcji biznesowych z innymi artefaktami analizy biznesowej. podstawie efektów ćwiczeń warsztatowych oraz testu przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, Potrafi współpracować z przedstawicielami dziedzin biznesowych i pozyskać informacje niezbędne do opracowania modelu koncepcji biznesowych kompletnego z punktu widzenia zakresu przedsięwzięcia. Architektura procesów biznesowych Ma wiedzę odnośnie znaczenia architektury procesów dla budowy kompleksowego modelu procesowego organizacji. Ma wiedzę z zakresu tworzenia architektury procesów według metodyki Riva. Potrafi dokonać podstawowej oceny metody definiowania architektury procesów pod kątem jej skalowalności oraz potencjalnego uzyskania spójnego modelu architektury w dowolnych obszarach funkcjonowania organizacji. Potrafi zidentyfikować podstawowe procesy w wybranych typach przedsiębiorstw. podstawie aktywności na wykładzie udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0 Wymienia i opisuje metody dekompozycji procesów biznesowych. Zna metody współpracy między uczestnikami procesów. Zna sposoby obsługi zdarzeń i potrafi wskazać różnicę między nimi. Potrafi opracować i przeanalizować model procesów biznesowych, niezależnie od przyjętego stylu opisu. Potrafi znaleźć sytuacje krytyczne oraz braki w analizowanych modelach biznesowych. Potrafi dostosowywać konstrukcje BPMN do rzeczywistego opisu procesu, minimalizując jego zniekształcenia. podstawie efektów ćwiczeń warsztatowych oraz testu przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu,

6 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Potrafi współpracować z przedstawicielami dziedzin biznesowych i pozyskać informacje niezbędne do opracowania modelu procesowego organizacji. Modelowanie reguł biznesowych z wykorzystaniem RuleSpeak TM Definiuje pojęcie reguła biznesowa i podaje klasyfikację reguł biznesowych. Klasyfikuje reguły biznesowe. Zapisuje reguły biznesowe z wykorzystaniem RuleSpeak TM. podstawie testu przeprowadzonego po zakończeniu kursu, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Modele decyzyjne Ma wiedzę o możliwych obszarach zastosowania modeli decyzyjnych. Ma wiedzę z zakresu standardu Decision Model and Notation. Ma wiedzę z zakresu normalizacji modeli decyzyjnych. Ma wiedzę odnośnie relacji łączących modeli decyzyjne i model procesowy organizacji. podstawie efektów ćwiczeń warsztatowych, Modelowanie funkcjonalności systemu informatycznego Potrafi stworzyć model decyzyjny dla podstawowych sytuacji biznesowych. Potrafi znormalizować model decyzyjny do trzeciej postaci normalnej. Potrafi połączyć w narzędziu Visual Paradigm model decyzyjny z przebiegiem procesów biznesowych. Potrafi uzasadnić przydatność modeli decyzyjnych do opisu biznesu. Zna techniki opisywania wymagań wobec systemu IT, osadzonych w kontekście modelu procesowego organizacji. Zna techniki modelowania funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia realizacji wymagań biznesu. Zna notacje i narzędzia modelowania wymagań oraz funkcjonalności systemu. Definiuje powiązanie modelu funkcjonalności systemu informatycznego z artefaktami analizy biznesowej oraz systemowej. Modeluje z wykorzystaniem profilu oraz diagramu wymagań języka SysML wymagania biznesu wobec funkcjonalności systemu IT. Osadza je w kontekście modelu procesowego organizacji. Modeluje z wykorzystaniem diagramu przypadków użycia języka UML funkcjonalności systemu realizujące wymagania biznesu. Na diagramie wymagań SysML zapisuje powiązanie funkcjonalności z wymaganiami. Specyfikuje przebiegi realizacji przypadków użycia z wykorzystaniem diagramu aktywności języka UML. Potrafi współpracować z przedstawicielami dziedzin biznesowych i pozyskać informacje niezbędne do opracowania modelu funkcjonalności systemu, kompletnego z punktu widzenia realizacji wymagań biznesu. podstawie efektów ćwiczeń warsztatowych,

7 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Modelowanie zawartości informacyjnej systemu Podstawy wymiarowania przedsięwzięć analitycznych Modelowanie i implementacja danych biznesowych Zna techniki modelowania zawartości informacyjnej systemu. Wymienia listę czynników, które należy rozważyć budując prawidłowy model. Zna notacje i narzędzia modelowania zawartości informacyjnej systemu. Zna język definiowania ograniczeń. Definiuje powiązanie modelu informacyjnego systemu z innymi artefaktami analizy systemowej. Specyfikuje strukturę modelu informacyjnego systemu z wykorzystaniem diagramu klas języka UML. Specyfikuje dynamikę (cykl życia) elementów modelu informacyjnego z wykorzystaniem diagramu maszyny stanów języka UML. Zapisuje za pomocą języka definicji ograniczeń OCL ograniczenia / niezmienniki nakładane na elementy modelu informacyjnego. Analizuje model informacyjny pod względem konsekwencji wynikających z przyjętych rozwiązań. Dobiera do problemu odpowiednie konstrukcje standardów notacyjnych. Potrafi pozyskać informacje niezbędne do opracowania modelu informacyjnego systemu, kompletnego z punktu widzenia wymaganych funkcjonalności systemu. Ma wiedzę na temat znaczenia i sposobu definiowania strategii pomiaru oprogramowania. Ma wiedzę na temat zasad pomiaru rozmiaru oprogramowania. Ma wiedzę na temat zasad szacowania rozmiaru prac analitycznych. Potrafi przeprowadzić analizę niezbędną do opracowania strategii pomiaru oprogramowania odpowiadającej potrzebą danego przedsięwzięcia. Potrafi w oparciu o wymagania funkcjonalne i przyjętą strategię wyznaczyć rozmiar oprogramowania. Potrafi określić szacowany rozmiar prac analitycznych wraz z poziomem błędu tego oszacowania. Potrafi uzasadniać szacunki prac analitycznych. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie zaawansowanych metod analizy danych. Umie rozwiązywać zadania tworzenia modeli, analizy oraz podejmowania decyzji dla różnych typów obiektów. Umie definiować i przetwarzać dane zgromadzone w bazach danych i hurtowniach danych. Umie raportować dane i je analizować. Umie ocenić jakość danych. podstawie testu przeprowadzonego po zakończeniu realizacji kursu, podstawie efektów ćwiczeń warsztatowych, podstawie efektów ćwiczeń warsztatowych, Wprowadzenie do ontologii Zna podstawowe pojęcia z zakresu ontologii i ich wykorzystaniu w modelowaniu biznesowym. podstawie aktywności oraz testu przeprowadzonego po

8 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Potrafi współpracować z przedstawicielami dziedzin biznesowych. zakończeniu realizacji kursu, Efektywna komunikacja w procesie prowadzenia spotkań analitycznych Ma wiedzę o znaczeniu prac analitycznych dla skuteczności i efektywności warsztatów. Ma wiedzę o technikach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi, jakie mogą pojawić się w trakcie warsztatów analitycznych. Ma wiedzę o metodach organizacji, rozpoczynania oraz prowadzenia spotkań analitycznych. Ma wiedzę odnośnie metod radzenia sobie ze stresem. podstawie aktywności na zajęciach, udokumentowane wpisem do indeksu i protokołu zaliczenia Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Potrafi zainicjować warsztaty analityczne. Potrafi poradzić sobie w sposób podstawowy w typowych, trudnych sytuacjach pracy warsztatowej. Potrafi zminimalizować wpływ stresu na swoją postawę jako analityka prowadzącego warsztaty. Potrafi asertywnie mitygować osoby wpływające negatywnie na efektywność spotkań. Wymienia i opisuje etapy procesu wytwarzania biznesowego systemu informatycznego. Wymienia i opisuje artefakty (w szczególności modele) opracowywane na różnych etapach procesu wytwarzania systemu oraz definiuje zachodzące pomiędzy nimi zależności. Klasyfikuje modele zgodnie z założeniami MDA. Wymienia, klasyfikuje elementy modeli (diagramy) standardów notacyjnych OMG. Zna mechanizmy rozszerzeń języków modelowania. Klasyfikuje wymagania i definiuje zachodzące pomiędzy nimi zależności (wskazuje sposoby realizacji). Stosuje standardy notacyjne OMG do specyfikacji i dokumentacji systemów informatycznych. Dobiera do problemu elementy modeli (diagramy) standardów notacyjnych OMG. Łączy w jeden spójny i kompletny proces produkcyjny prace i wynikające z nich artefakty analizy: Definiuje z perspektywy uczestników procesów biznesowych wymagania wobec funkcjonalności systemu IT. Osadza je w kontekście opisu przebiegu procesu biznesowego. Modeluje funkcjonalność systemu z punktu widzenia realizacji wymagań biznesu. Specyfikuje zawartość informacyjną systemu umożliwiającą realizację tych funkcjonalności. Projektuje graficzny interfejs użytkownika. Adaptuje wzorce analityczne do rozwiązywania problemów analitycznych. Potrafi zastosować mechanizmy rozszerzeń języków modelowania w celu dostosowania elementów modeli do problemu. Posługuje się narzędziem do modelowania. Weryfikuje zgodność artefaktów analizy systemowej. podstawie efektów opracowanych w grupach zadań projektowych,

9 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 2 Pracuje w zespole potrafi współdziałać i pracować w grupie nad rozwiązaniem zadania z jednoznacznym określeniem efektów pracy poszczególnych członków grupy. Rozumie potrzebę zapewnienia wysokiej jakości produktów procesu wytwórczego. Rozumie znaczenie współpracy pomiędzy osobami zróżnicowanych specjalności. Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności analityka. Seminarium dyplomowe Potrafi wyszukać literaturę specjalistyczną na temat związany z tematem pracy końcowej, zastosować w praktyce poznane zasady konstruowania pracy końcowej oraz przygotować prezentację przedstawiającą wybrane zagadnienie. podstawie wystąpienia seminaryjnego z prezentacją multimedialną,

10 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 3 Lp. Lista kursów z wymiarem godzinowym oraz liczbą punktów ECTS Kurs Prowadzący Punkty ECTS Forma zajęć 1 Wykład wprowadzający Analityk biznesowy jako profesja mgr Artur Kasprzyk 1 W 2 2 Wprowadzenie do architektury biznesowej mgr Artur Kasprzyk 1 W 2 3 Metody definiowania strategii organizacji mgr inż. Dorota Dałkowska 2 W 4 Liczba godz. Ć 4 4 Metody tworzenia modelu koncepcji biznesowych dr inż. Anita Walkowiak 3 W 3 Ć 3 5 Architektura procesów biznesowych mgr Artur Kasprzyk 1 W 2 6 Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN Modelowanie reguł biznesowych z wykorzystaniem RuleSpeak TM mgr inż. Ilona Sekulska-Grulich 8 W 10 Ć 14 dr inż. Bogumiła Hnatkowska 2 W 2 Ć 2 8 Modele decyzyjne mgr Artur Kasprzyk 2 W 2 Ć 2 9 Modelowanie funkcjonalności systemu informatycznego dr inż. Anita Walkowiak 7 W 12 Ć Modelowanie zawartości informacyjnej systemu dr inż. Anita Walkowiak 6 W 8 Ć 8 11 Podstawy wymiarowania przedsięwzięć analitycznych mgr inż. Jarosław Świerczek 6 W 8 Ć 4 12 Modelowanie i implementacja danych biznesowych dr inż. Lech Tuzinkiewicz 6 W 8 Ć 8 13 Wprowadzenie do ontologii prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar 2 W 4 14 Planowanie i monitorowanie działań analizy biznesowej dr inż. Bogumił Dałkowski 3 W 6 Ć 6 15 Efektywna komunikacja w procesie prowadzenia spotkań analitycznych 16 Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty mgr Jolanta Korczowska-Jankowiak 3 W 8 Ć 4 dr inż. Anita Walkowiak 5 P Seminarium dyplomowe dr inż. Bogumiła Hnatkowska, mgr Artur Kasprzyk, mgr inż. Ilona Sekulska- Grulich, dr inż. Lech Tuzinkiewicz, dr inż. Anita Walkowiak 2 S 1 18 Praca końcowa dr inż. Bogumiła Hnatkowska, mgr Artur Kasprzyk, mgr inż. Ilona Sekulska- Grulich, dr inż. Lech Tuzinkiewicz, dr inż. Anita Walkowiak Suma , ,

11 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 4 Wykaz egzaminów obowiązkowych Na podstawie egzaminu zaliczony zostanie kurs Praca końcowa. Jest to egzamin końcowy.

12 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 5 Wymiar czasu przeznaczony na pracę końcową Każdy uczestnik studiów podyplomowych poświęca na wykonanie pracy końcowej 30 godzin. W drugim semestrze zajęć uczestnik ma możliwość indywidualnych konsultacji ze swoim promotorem w wymiarze 5 godzin.

13 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 6 Zakres egzaminu końcowego Egzamin końcowy składa się z trzech części: prezentacji pracy końcowej z wykorzystaniem środków audiowizualnych. W trakcie prezentacji uczestnik przedstawia cel i zakres swojej pracy oraz najważniejsze rezultaty i wnioski otrzymane w trakcie jej realizacji. Czas trwania prezentacji ok. 45 minut. sprawdzenia wiedzy uczestnika w zakresie związanym z tematem realizowanej pracy końcowej. Student odpowiada na pytania zadane przez członków komisji egzaminacyjnej. Czas trwania sesji pytań i odpowiedzi ok. 15 minut. sprawdzenia wiedzy uczestnika w zakresie objętym prezentacją końcową (test pisemny). Czas trwania testu ok. 30 minut. Warunkiem dopuszczenia uczestnika studiów podyplomowych do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich kursów objętych programem kształcenia oraz złożenie pozytywnie ocenionej pracy końcowej. Student ma co najmniej dwa tygodnie od zakończenia semestru II na uzyskanie wszystkich wymaganych wpisów i zaliczeń.

14 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 7 Semestr I Zestaw kursów w układzie semestralnym Lp. Kurs Punkty ECTS Forma zajęć 1 Wykład wprowadzający Analityk biznesowy jako profesja 1 W 2 2 Wprowadzenie do architektury biznesowej 1 W 2 3 Metody definiowania strategii organizacji 2 W 4 Liczba godz. Ć 4 4 Metody tworzenia modelu koncepcji biznesowych 3 W 3 Ć 3 5 Architektura procesów biznesowych 1 W 2 6 Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN W 10 Ć 14 7 Modelowanie reguł biznesowych z wykorzystaniem RuleSpeak TM 2 W 2 Ć 2 8 Modele decyzyjne 2 W 2 Ć 2 9 Modelowanie funkcjonalności systemu informatycznego 7 W 12 Ć 10 Semestr II Lp. Kurs Punkty ECTS Forma zajęć 10 Modelowanie zawartości informacyjnej systemu 6 W 8 Liczba godz. Ć 8 11 Podstawy wymiarowania przedsięwzięć analitycznych 6 W 8 Ć 4 12 Modelowanie i implementacja danych biznesowych 6 W 8 Ć 8 13 Wprowadzenie do ontologii 2 W 4 14 Planowanie i monitorowanie działań analizy biznesowej 3 W 6 Ć 6 15 Efektywna komunikacja w procesie prowadzenia spotkań analitycznych 3 W 8 Ć 4 16 Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty 5 P Seminarium dyplomowe 2 S 1 18 Praca końcowa 15 30

15 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 8 Zestaw egzaminów w układzie semestralnym Na podstawie egzaminów zostaną zaliczone następujące kursy: SEMESTR II: Praca końcowa egzamin końcowy.

16 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Załącznik 9 Waga potrzebna do obliczenia ostatecznego wyniku studiów Ostateczny wynik studiów podyplomowych stanowi średnia ważona z wagą, średniej ważonej (punktami ECTS) ocen przebiegu studiów podyplomowych (zaliczeń i egzaminów) oraz z wagą 1 -, średniej arytmetycznej ocen pracy końcowej i egzaminu końcowego. Wartość, w granicach od ½ do ⅔ustala rada wydziału. Średnia ważona ocen przebiegu studiów podyplomowych jest liczona zgodnie z poniższym wzorem ( ocena * punkty ECTS ) punkty ECTS Wartość dla studiów podyplomowych wynosi ½.,

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 1 Wrocław, 17.06.2014 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 3

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 3 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 3 Wrocław, 19.11.2016 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 3

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 3 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 3 Wrocław, 17.03.2017 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa i Systemowa. edycja 4

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa i Systemowa. edycja 4 Wrocław, 01.09.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 4 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

1. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI KARTA PRZEDMIOTU przedmiotu Stopień studiów i forma Rodzaj przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte na modelowaniu warsztaty Studia podyplomowe Obowiązkowy NIE Wykład Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa i Systemowa. edycja 5

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa i Systemowa. edycja 5 Wrocław, 05.02.2019 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 5 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 07.09.2018 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 15 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 21 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Hałasy i wibracje w przemyśle

Hałasy i wibracje w przemyśle Wrocław, 24.04.2014 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Hałasy i wibracje w przemyśle edycja 1 organizowanych przez Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Załączniki: Program kształcenia:

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 18.09.2016 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 13 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 12.09.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 4.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 13 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

Program studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Program studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH opracowany zgodnie z: Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 16.03.2016 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012,

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 7.06.2012 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 9 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle organizowanych przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej Załącznik 1 Opis studiów

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Wrocław, 04.06.2018 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych Wrocław, 8 listopada 2016 r. Ramowy program kształcenia i plan TECHNOLOGIA WÓD, ŚCIEKÓW I ODPADÓW Edycja 27 organizowany przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (opracowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych. TECHNOLOGIA WÓD, ŚCIEKÓW I ODPADÓW Edycja 28

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych. TECHNOLOGIA WÓD, ŚCIEKÓW I ODPADÓW Edycja 28 Wrocław, 21 listopada 2018 r. Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych TECHNOLOGIA WÓD, ŚCIEKÓW I ODPADÓW Edycja 28 organizowany przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych SYSTEMY STEROWANIA W ENERGETYCE (PLC, DCS)

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych SYSTEMY STEROWANIA W ENERGETYCE (PLC, DCS) Wrocław, 03.07.2018 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych SYSTEMY STEROWANIA W ENERGETYCE (PLC, DCS) edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 112/2017, 113/2017 i 124/2017

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC Wrocław, 15.06.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC edycja 17 organizowanych przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 3.07.2018 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

WIEDZA T1P_W06. K_W01 ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;

WIEDZA T1P_W06. K_W01 ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; SYMBOL Efekty kształcenia dla kierunku studiów: inżynieria zarządzania; Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria zarządzania, absolwent: Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków rocław, 19.06.013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "ertyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków" edycja 8 organizowanych przez ydział Inżynierii Środowiska Politechniki rocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK STUDIÓW INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK STUDIÓW INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK STUDIÓW INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA Nazwa kierunku studiów: Informatyczne Techniki Zarządzania Ścieżka kształcenia: IT Project Manager, Administrator Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych:

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie biznesie edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

"Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Wrocław, 28.04.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych" edycja 5 organizowanych przez Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1.1.1 Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Nazwa w języku angielskim: SOFTWARE ENGINEERING Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: laboratorium PROJEKT ZESPOŁOWY DYPLOMOWY IO Team Project SE Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa a metody agile owe

Analiza biznesowa a metody agile owe Analiza biznesowa a metody agile owe P6S_WG01 ma wiedzę w zakresie metodyk zwinnych P6S_WG02 ma wiedzę w zakresie zwinnego gromadzenia i zarządzania wymaganiami P6S_WG03 zna i rozumie proces wytwarzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU 1. REALIZACJA I ZALICZANIE PROJEKTU PRZEJŚCIOWEGO... 1 2. KARTA PRZEDMIOTU PROJEKT PRZEJŚCIOWY... 2 1. REALIZACJA I ZALICZANIE PROJEKTU PRZEJŚCIOWEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

2. Program studiów podyplomowych Zarządzanie nowoczesną firmą wodociągowo-kanalizacyjną. Zarządzanie nowoczesną firmą wodociągowo-kanalizacyjną

2. Program studiów podyplomowych Zarządzanie nowoczesną firmą wodociągowo-kanalizacyjną. Zarządzanie nowoczesną firmą wodociągowo-kanalizacyjną Charakterystyka studiów 1.1. Cel studiów Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje konieczne w zarządzaniu nowoczesną firmą wodociągowo-kanalizacyjną. Zmiany zachodzące w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Opis przedmiotu Kod przedmiotu TR.NMK402 Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa magisterska Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia II stopnia Forma i

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: laboratorium PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki

posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki Efekty kształcenia 1. Opis przedmiotów Wykłady związane z dyscypliną naukową Efekty kształcenia Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 posiada wiedzę na zaawansowanym poziomie o charakterze podstawowym dla dziedziny

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Opis przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK702 Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa inżynierska Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki UW

Szczegółowy program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki UW Szczegółowy program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki UW dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015, 2015/2016, 216/2017, 2017/2018 i 2018/2019 1. Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10 Załącznik do uchwały nr 73 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja 1. Odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

edycja 20 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr ZW 124/2017 i 112/2017 i 113/2017

edycja 20 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr ZW 124/2017 i 112/2017 i 113/2017 Wrocław, 27.05.2019 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 20 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr ZW 124/2017 i 112/2017 i 113/2017 organizowanego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe dla Zarządzania W wiedza

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie uzupełniające Kierunek: Ekonomia. Specjalność: Ekonomia Menedżerska

Studia magisterskie uzupełniające Kierunek: Ekonomia. Specjalność: Ekonomia Menedżerska Studia magisterskie uzupełniające Kierunek: Ekonomia Specjalność: Ekonomia Menedżerska Spis treści 1. Dlaczego warto wybrać specjalność ekonomia menedżerska? 2. Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankiety

Podsumowanie wyników ankiety SPRAWOZDANIE Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia dla kierunku Informatyka dotyczące ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów kierunkowych efektów kształcenia po ukończeniu studiów w roku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11 Gry społecznościowe wykład 0 Joanna Kołodziejczyk 24 lutego 2017 Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego 2017 1 / 11 Program przedmiotu Dwie formy zajęć: 1 Wykład studia stacjonarne (15h) 2

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Logistyka zarządzanie łańcuchem dostaw. 2. KIERUNEK: logistyka. 3. POZIOM STUDIÓW: stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Logistyka zarządzanie łańcuchem dostaw. 2. KIERUNEK: logistyka. 3. POZIOM STUDIÓW: stacjonarne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Logistyka zarządzanie łańcuchem dostaw 2. KIERUNEK: logistyka 3. POZIOM STUDIÓW: stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Do wyboru 3 Instytut INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-A-1-514a

Bardziej szczegółowo

E1A_U09 E1A_U18 E1A_U02 E1A_U07 E1A_U08 E1A_U10 E1A_U02 E1A_U07

E1A_U09 E1A_U18 E1A_U02 E1A_U07 E1A_U08 E1A_U10 E1A_U02 E1A_U07 Zarządzanie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).

Bardziej szczegółowo

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA)

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA) 4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA) 4.1. Opis efektów kształcenia na kierunku Inżynieria meblarstwa, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. nr 58/d/06/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Nazwa wydziału Wydział Inżynierii Środowiska Dziedzina

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO WYBRANYM PRZEDMIOCIE. Modelowanie procesów logistycznych

PRZEWODNIK PO WYBRANYM PRZEDMIOCIE. Modelowanie procesów logistycznych PRZEWODNIK PO WYBRANYM PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Modelowanie logistycznych Logistyka Stacjonarne I stopnia Rok 3 Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA I STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Techniki modelowania programów Kod przedmiotu

Techniki modelowania programów Kod przedmiotu Techniki modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-TMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty WIEDZA: absolwent zna i rozumie

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty WIEDZA: absolwent zna i rozumie Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji lub/i kod składnika opisu efektów uczenia się charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo