Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu"

Transkrypt

1 Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwany dalej regulaminem określa zadania, zasady działania oraz strukturę organizacyjną Instytutu Kultury Fizycznej. 2. Instytut Kultury Fizycznej zwany dalej Instytutem został utworzony Zarządzeniem nr 23/2009 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. 3. Instytut jest jednostką organizacyjną Uczelni. 4. Nazwa Instytutu w języku angielskim brzmi: Institute of Physical Education. 5. Siedzibą Instytutu są budynki przy ul. Kościuszki w Nowym Sączu, będące własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Instytut działa zgodnie ze statutem Uczelni, zwanym dalej statutem, regulaminem organizacyjnym Uczelni oraz niniejszym regulaminem. 2. Zadaniem Instytutu jest kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej i wyboru dalszej drogi edukacyjnej oraz realizacja innych zadań określonych w 6 ust. 1 statutu. 3. Instytut prowadzi działalność dydaktyczną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. 4. Instytut może prowadzić studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w zakresie związanym z prowadzonymi w Instytucie kierunkami kształcenia. 5. Formy, kierunki i specjalności kształcenia określa załącznik nr 1. II. Kierownictwo Instytutu 3 1. Instytutem kieruje dyrektor. Dyrektor, z upoważnienia Rektora, reprezentuje Instytut na zewnątrz. 2. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Instytutu. 3. Do zadań dyrektora należy: planowanie, zarządzanie, kierowanie i administrowanie Instytutem w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a w szczególności: 1) projektowanie i planowanie pracy Instytutu; 2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad procesem dydaktycznym i uzyskiwanymi efektami kształcenia;

2 3) zapewnianie należytych warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia; 4) stworzenie systemu zapewnienia jakości kształcenia; 5) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników; 6) udzielanie pomocy i wsparcia instytutowej komisji ds. okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich; 7) załatwianie spraw studenckich w zakresie określonym w regulaminie studiów; 8) nadzór nad funkcjonowaniem systemu przenoszenia osiągnięć studenta (ECTS) w Instytucie; 9) organizacja i nadzorowanie przebiegu rekrutacji w Instytucie; 10) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystywaniem i zabezpieczaniem mienia znajdującego się w dyspozycji Instytutu; 11) współdziałanie z instytucjami, zakładami pracy, szkołami w celu pozyskiwania informacji o przygotowaniu studentów do zawodu; 12) organizacja współpracy z innymi instytutami PWSZ, uczelniami oraz instytucjami środowiska lokalnego w zakresie zadań realizowanych przez Instytut; 13) koordynacja pracy w zakresie przygotowywania raportu samooceny dla potrzeb Państwowej Komisji Akredytacyjnej; 14) nadzorowanie działalności sekretariatu i pracowników obsługi Instytutu; 15) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa; postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni. 4. Do kompetencji dyrektora należy: 1) przedkładanie Rektorowi wniosków w sprawach: a) tworzenia, likwidacji i przekształcania jednostek organizacyjnych Instytutu, b) zatrudniania i zwalniania pracowników, ich awansu zawodowego, nagradzania, wyróżniania i karania, c) obsady stanowisk kierowniczych w Instytucie, opiekunów studenckich praktyk zawodowych, oraz składu komisji uczelnianych i instytutowych; 2) powierzanie funkcji koordynatora zespołu dydaktycznego, opiekuna roku studiów, kierunku lub specjalności, opiekuna koła naukowego; 3) określanie obowiązków i kompetencji dla stanowisk kierowniczych w Instytucie i ustalanie indywidualnego zakresu obowiązków pracowników sekretariatu i obsługi; 4) ustalanie w porozumieniu z kierownikami zakładu i kierownikiem studium szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, powierzanie im prowadzenia zajęć dydaktycznych i wykonywania prac organizacyjnych; 5) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Instytutu i formami kształcenia, w tym studiami podyplomowymi i kursami dokształcającymi; 6) sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą nauczycieli akademickich Instytutu oraz sporządzanie opinii do okresowej oceny ich pracy; 9) wnioskowanie do Rektora, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o dokonanie oceny okresowej nauczyciela akademickiego;

3 10) rozpatrywanie wniosków studentów dotyczących zaliczeń i egzaminów komisyjnych, powoływanie komisji przeprowadzających te egzaminy; 11)powoływanie i przewodniczenie komisji egzaminów dyplomowych; 12) zawieranie z upoważnienia Rektora porozumień z zakładami pracy w sprawie studenckich praktyk zawodowych; 13) udział w posiedzeniach Senatu i Kolegium Rektora; 14) współpraca z Radą Instytutu oraz jej przewodniczenie; 15)akceptowanie planów pracy zakładów, studium i kontrolowanie ich realizacji; 16)zatwierdzanie przedłożonych przez kierowników zakładów, tematów prac dyplomowych; 17)dokonywanie kontroli przestrzegania dyscypliny pracy przez wszystkich pracowników zatrudnionych w Instytucie; 18)sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: a) zakładami, b) studium, c) sekretariatem, d) pracownikami obsługi; 19)rozstrzyganie wszystkich spraw dotyczących Instytutu, niezastrzeżonych dla organów Uczelni. 5. Dyrektor podpisuje pisma zastrzeżone do jego kompetencji. 4 Dyrektor Instytutu odpowiada przed Senatem i Rektorem za jakość pracy w Instytucie Zastępca dyrektora nadzoruje pracę Instytutu zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków i kompetencji. 2. Do obowiązków zastępcy w szczególności należy: 1) koordynacja i nadzór nad organizacją i realizacją studenckich praktyk zawodowych, w tym nadzór nad pracą zespołu opiekunów praktyk zawodowych z ramienia Instytutu; 2) nadzór nad zgodnością planów i programów studiów z aktualnie obowiązującymi standardami kształcenia; 3) przeprowadzanie okresowych przeglądów planów i programów studiów oraz wnioskowanie o ich aktualizację; 4) koordynacja działań dotyczących uruchamiania nowych kierunków i specjalności kształcenia oraz przygotowywanie stosownych dokumentów; 5) organizacja ankietyzacji studentów podczas dokonywania okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich przez komisję instytutową; 6) nadzór nad przebiegiem rekrutacji w Instytucie; 7) przygotowywanie informacji o Instytucie, sprawowanie nadzoru nad instytutową stroną internetową; 8) nadzór nad działalnością kół naukowych; 9) koordynowanie prac związanych z promocją Instytutu;

4 10) współredagowanie raportu samooceny dla potrzeb Państwowej Komisji Akredytacyjnej; 11) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa, w tym: statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń organów Uczelni oraz zleconych przez dyrektora. 3. Zastępca dyrektora posiada kompetencje w zakresie: 1) prowadzenia uzgodnień z zakładami pracy w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych; 2) przygotowywania porozumień z zakładami pracy; 3) sprawowania bieżącego nadzoru nad pracą nauczycieli akademickich Instytutu; 4) przewodniczenia komisji egzaminów komisyjnych i dyplomowych; 5) przewodniczenia Instytutowej komisji ds. jakości kształcenia; 6) ustalania szczegółowego zakresu zadań i obowiązków opiekuna roku studiów, kierunku lub specjalności; 7) sprawowania bezpośredniego nadzoru nad zespołami dydaktycznymi; 8) zastępowania dyrektora we wszystkich sprawach w razie jego nieobecności. 4. Zastępca dyrektora podpisuje pisma wynikające z jego zakresu czynności, niezastrzeżone dla dyrektora Instytutu. III. Rada Instytutu 6 1. W Instytucie, zgodnie z 16 ust. 4 statutu, działa Rada Instytutu jako zespół opiniodawczo - doradczy dyrektora. 2. Radę Instytutu powołuje Rektor na wniosek dyrektora Instytutu, na okres odpowiadający kadencji Rektora. 3. Skład rady określa 29 ust. 2 statutu. 4. W posiedzeniach rady, na wniosek dyrektora Instytutu, mogą uczestniczyć inni nauczyciele, w zależności od podejmowanej tematyki. 5. Rada Instytutu realizuje zadania określone w 29 ust.1 statutu Uczelni. Do zadań rady w szczególności należy: 1) analizowanie i opiniowanie projektów zmian zapewniających wewnętrzny rozwój Instytutu, niezastrzeżonych dla statutowych organów Uczelni; 2) opiniowanie projektów planów studiów i zmian w planach studiów; 3) opiniowanie wniosków o tworzenie, przekształcanie i znoszenie zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych działających w Instytucie; 4) opiniowanie planów i programów rozwoju Instytutu na dany rok akademicki; 5) diagnozowanie i ocenianie jakości pracy w Instytucie ze szczególnym uwzględnieniem realizacji standardów kształcenia; 6) analizowanie wniosków z przeprowadzonych badań diagnostycznooceniających, przedkładanych przez Instytutową komisję ds. jakości kształcenia;

5 7) opiniowanie wniosków o stypendia z własnego funduszu stypendialnego dla pracowników i studentów; 8) opiniowanie tematyki prac dyplomowych; 9) co najmniej dwa razy w roku analizowanie uwag i spostrzeżeń wynikających ze sprawowanego nadzoru bieżącego; 10) zapewnianie rzetelnego przepływu informacji pomiędzy kierownictwem i Radą Instytutu, a pracownikami i studentami; 11) realizacja innych zadań wynikających z potrzeb Instytutu nie zastrzeżonych dla statutowych organów Uczelni. 6. Rada, na wniosek dyrektora, może wyrażać opinię w każdej sprawie dotyczącej Instytutu i jego jednostek organizacyjnych. 7. Posiedzenia Rady są zwoływane nie rzadziej niż dwa razy w roku akademickim. Termin posiedzenia wyznacza się nie później niż na 7 dni przed jego zwołaniem. 8. Stanowisko Rady Instytutu przyjmowane jest uchwałą Rady, w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych. IV. Jednostki organizacyjne Instytutu 7 1. Jednostkami organizacyjnymi Instytutu zajmującymi się procesem kształcenia są: 1) zakłady; 2) studium; 3) pracownie. 2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust.1, tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek dyrektora Instytutu. 3. Jednostką organizacyjną Instytutu, wspierającą proces kształcenia jest sekretariat. 4. Wykaz jednostek organizacyjnych i ich podporządkowanie przedstawiają załączniki nr 2 i 3. V. Zakłady 8 1. Zakład jest jednostką instytutową, podległą dyrektorowi Instytutu. 2. Zakład prowadzi działalność dydaktyczną w ramach bloku przedmiotów o zbliżonym profilu. 3. Zakładem kieruje kierownik zakładu, który jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zakładu. 4. Do zadań kierownika zakładu należy: 1) planowanie i organizowanie pracy zakładu, sporządzanie rocznego planu pracy zawierającego m.in. zakres dydaktycznych i organizacyjnych obowiązków pracowników zakładu, sporządzanie planów studiów (siatek godzin) dla kierunku;

6 2) przedkładanie corocznych sprawozdań z realizacji planu pracy; 3) nadzór nad realizacją i aktualizacją planów i programów studiów zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia, przygotowywanie wniosków, wprowadzanie zmian w planach i programach studiów; 4) diagnozowanie, monitorowanie, ewaluacja procesu i efektów kształcenia w odniesieniu do przyjętych standardów inicjowanie zmian prowadzących do poprawy jakości kształcenia; 5) współpraca z zastępcą dyrektora instytutu w zakresie organizacji i nadzoru nad praktykami zawodowymi studentów; 6) sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą nauczycieli akademickich, zatrudnionych w zakładzie, przygotowywanie opinii o pracy nauczycieli; 7) zapewnianie stałej opieki asystentom i osobom, które otworzyły przewód doktorski; 8) inicjowanie i merytoryczny nadzór nad konferencjami organizowanymi przez zakład; 9) nadzór merytoryczny nad: a) pracowniami, b) działalnością kół naukowych; 10) przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzenia raportu samooceny dla potrzeb Państwowej Komisji Akredytacyjnej; 11) nadzór nad właściwym wykorzystaniem i zabezpieczeniem mienia pozostającego w dyspozycji zakładu; 12) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, w tym: statutem, regulaminami, uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni oraz zadaniami zleconymi przez dyrektora. 5. Kierownik zakładu może, na warunkach określonych przez Senat, inicjować działalność badawczą. 6. Do kompetencji kierownika zakładu należy w szczególności: 1) wnioskowanie i opiniowanie obsady zajęć dydaktycznych; 2) określanie szczegółowego przydziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności i zastępstw dla podległych bezpośrednio pracowników; 3) proponowanie nauczycieli akademickich do pracy w komisjach uczelnianych i instytutowych oraz do pełnienia funkcji, o których mowa w 12 ust. 4 pkt. 1-5 niniejszego regulaminu; 4) prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych pracowników zakładu; 5) opiniowanie pracy nauczycieli akademickich wchodzących w skład zakładu; 6) występowanie do dyrektora instytutu z wnioskami w sprawach awansowania, nagradzania i karania podległych mu pracowników; 7) proponowanie dyrektorowi zmian kadrowych; 8) uczestniczenie w pracach komisji konkursowych dotyczących zakładu; 9) opiniowanie planów wyjazdów zagranicznych pracowników zakładu oraz krajowej i międzynarodowej wymiany studentów; 10) rozstrzyganie spraw dotyczących zakładu, niezastrzeżonych do kompetencji dyrektora Instytutu. 7. Kierownik zakładu jest odpowiedzialny za dyscyplinę, efekty pracy i kształcenia, w tym za wyniki akredytacji przed dyrektorem Instytutu.

7 VI. Studium Wychowania Fizycznego 9 1. Studium jest instytutową jednostką organizacyjną, podległą dyrektorowi Instytutu. 2. Studium prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie wychowania fizycznego na wszystkich kierunkach kształcenia funkcjonujących w Uczelni. 3. Studium kieruje kierownik, który jest bezpośrednim przełożonym wszystkich nauczycieli zatrudnionych w studium. 4. Do zadań kierownika studium należy: 1) planowanie, organizowanie i kierowanie pracą studium, sporządzanie rocznego planu pracy zawierającego m.in. zakres dydaktycznych i organizacyjnych obowiązków pracowników studium; 2) przedkładanie corocznych sprawozdań z realizacji planu pracy; 3) nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych wynikających z planów i programów nauczania; 4) inicjowanie zmian prowadzących do poprawy jakości kształcenia; 5) przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzenia raportu samooceny dla potrzeb Państwowej Komisji Akredytacyjnej; 6) wspieranie rozwoju zawodowego podległych nauczycieli; 7) nadzór nad właściwym wykorzystaniem i zabezpieczeniem mienia pozostającego w dyspozycji studium; 8) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, w tym: statutem, regulaminami, uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni oraz zleconymi przez dyrektora. 5. Do kompetencji kierownika studium należy w szczególności: 1) wnioskowanie i opiniowanie obsady zajęć dydaktycznych; 2) określanie szczegółowego przydziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności i zastępstw dla podległych bezpośrednio pracowników; 3) proponowanie nauczycieli akademickich do pracy w komisjach uczelnianych i instytutowych oraz do pełnienia funkcji, o których mowa w 12 ust. 4 pkt. 1-5 niniejszego regulaminu; 4) prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych podległych mu pracowników; 5) opiniowanie pracy nauczycieli akademickich wchodzących w skład studium; 6) występowanie do dyrektora instytutu z wnioskami w sprawach awansowania, nagradzania i karania podległych mu pracowników; 7) proponowanie dyrektorowi zmian kadrowych dotyczących studium; 8) uczestniczenie w pracach komisji konkursowych dotyczących studium; 9) rozstrzyganie spraw dotyczących studium, nie zastrzeżonych do kompetencji dyrektora Instytutu. 8. Kierownik studium odpowiada za organizację i efekty pracy studium przed dyrektorem Instytutu.

8 VII. Pracownie Pracownia jest jednostką instytutową i działa w oparciu o regulamin pracowni. 2. Pracownię tworzy się, gdy przedmiot nauczania wymaga odpowiedniego zinstrumentalizowania procesu dydaktycznego. 3. Pracownią kieruje kierownik pracowni. 4. Do obowiązków kierownika pracowni należy w szczególności: 1) sporządzanie planów rozwoju i działania pracowni; 2) opracowanie regulaminu pracowni, wprowadzanie zmian i zatwierdzanie ich u dyrektora Instytutu; 3) koordynacja spraw wchodzących w zakres działania pracowni; 4) współpraca z kierownikami zakładów i opiekunami kół naukowych; 5) troska o właściwe użytkowanie i zabezpieczenie mienia pracowni. 5. Do kompetencji kierownika pracowni należy wnioskowanie do dyrektora w sprawach : 1) właściwego wyposażenia pracowni; 2) wprowadzania zmian poprawiających jakość pracy i kształcenia. VIII. Zespół dydaktyczny W instytucie mogą być tworzone zespoły dydaktyczne. 2. Zadania oraz zasady funkcjonowania zespołów określa statut. IX. Nauczyciele akademiccy Podstawowe prawa i obowiązki nauczycieli akademickich określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, statut, regulamin organizacyjny Uczelni oraz inne, odrębne przepisy. 2. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego w instytucie ustala dyrektor Instytutu w porozumieniu z kierownikiem zakładu i studium, w każdym roku akademickim. 3. Do zadań i obowiązków nauczycieli akademickich należy w szczególności: 1) rzetelne wykonywanie obowiązków dydaktycznych; 2) uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni; 3) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych; 4) wnioskowanie do kierownika zakładu w sprawach dotyczących organizacji zajęć i modernizacji warsztatu pracy. 4. Nauczyciel akademicki Instytutu może, w szczególności, pełnić funkcję: 1) kierownika studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego; 2) opiekuna studenckich praktyk zawodowych z ramienia Uczelni; 3) kierownika obozu szkoleniowego letniego lub zimowego; 4) opiekuna roku, kierunku studiów lub specjalności; 5) opiekuna koła naukowego.

9 5. Zakres obowiązków i kompetencji kierownika, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 określa 34 regulaminu studiów podyplomowych. 6. Zadania i obowiązki opiekuna, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 określa 6-7 regulaminu studenckich praktyk zawodowych. 7. Kierownikiem obozu szkoleniowego może być kierownik zakładu lub nauczyciel akademicki wskazany przez kierownika zakładu. 8. Kierownik obozu szkoleniowego organizuje oraz sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem obozu. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników obozu. 9. Do obowiązków kierownika obozu szkoleniowego w szczególności należy: 1) organizacja obozu: a) ustalanie terminu obozu szkoleniowego w porozumieniu z dyrektorem Instytutu i Kanclerzem, b) określenie miejsca i warunków lokalizacji obozu szkoleniowego, c) proponowanie dyrektorowi obsady kadrowej posiadającej odpowiednie kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć na obozie szkoleniowym, d) opracowywanie programu i planu zajęć dydaktycznych realizowanych na obozie, e) opracowywanie regulaminu obozu szkoleniowego, f) kwaterowanie i wykwaterowanie uczestników, g) nadzór nad realizacją programu kształcenia, terminowością odbywania zajęć szkoleniowych, dyscypliną uczestników obozu, g) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy uczestników, h) nadzór nad powierzonym mieniem będącym w dyspozycji uczestników obozu, i) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu obozu szkoleniowego, którą między innymi stanowią: regulamin obozu, plan i program zajęć dydaktycznych, harmonogram zajęć z uwzględnieniem osób prowadzących zajęcia, ewidencja uczestników, listy obecności na zajęciach, ewidencja kontuzji i wypadków; 2) przedkładanie dyrektorowi Instytutu i Kanclerzowi, w terminie do jednego miesiąca po zakończeniu obozu, sprawozdania obejmującego m.in. następujące dane: liczbę uczestników (studentów i kadrę), liczbę kontuzjowanych, ocenę warunków lokalizacji i realizacji treści programowych, informację o dyscyplinie studentów, ilość zużytych środków i materiałów związanych z organizacją procesu dydaktycznego; 3) wykonywanie innych czynności przewidzianych w odrębnych przepisach, w tym szczególnie dotyczących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na obozach sportowych. 10. Do kompetencji kierownika obozu szkoleniowego należy: 1) ustalanie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności nauczycielom akademickim na obozie szkoleniowym; 2) kontrola wykonywania obowiązków przez nauczycieli akademickich w zakresie realizacji treści programowych zgodnych z planem i programem szkoleniowym, odbywania zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem; 3) zaliczanie obozu (dokonywanie wpisu do indeksów i protokołów);

10 4) potwierdzanie zużycia środków dydaktycznych i materiałów eksploatacyjnych; 5) sporządzanie sprawozdania, o którym mowa w ust. 9 pkt 2; 6) zawieszanie zajęć na obozie w razie stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników obozu szkoleniowego, powiadamianie Rektora, dyrektora Instytutu oraz innych służb o stanie zagrożenia na obozie. 11. Do podstawowych zadań i obowiązków opiekuna roku, kierunku studiów lub specjalności należy w szczególności udzielanie pomocy, rady i konsultacji w sprawach związanych z problemami dydaktycznymi i socjalnymi studentów a także opiniowanie spraw związanych z tokiem studiów. Szczegółowy ich zakres ustala zastępca dyrektora Instytutu na początku każdego roku akademickiego. 12. Do zadań opiekuna koła naukowego należy w szczególności udzielanie pomocy dydaktycznej i organizacyjnej członkom koła, pomoc w ustaleniu programu działalności koła, w jego rejestracji oraz zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez koło. 13. Szczegółowe obowiązki i kompetencje opiekuna koła naukowego określa statut i regulamin koła. 14. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie mogą uczestniczyć w pracach badawczych. Warunki prowadzenia tych prac określa Senat Uczelni. X. Sekretariat W Instytucie działa sekretariat, który prowadzi działalność administracyjno - kancelaryjną Instytutu. 2. Zakres działania sekretariatu Instytutu określa 31 Regulaminu organizacyjnego Uczelni. 3. Pracownicy sekretariatu bezpośrednio podlegają dyrektorowi Instytutu. 4. Sekretariatem kieruje kierownik powołany przez Rektora na wniosek dyrektora Instytutu. 5. Do zadań kierownika sekretariatu należy w szczególności: 1) gromadzenie i stała aktualizacja obowiązujących przepisów prawnych; 2) gromadzenie obowiązujących planów studiów (siatek godzin), nanoszenie zatwierdzonych zmian, kontrola nad realizacją odpowiedniego w danym roku planu studiów; 3) koordynowanie prac wykonywanych przez pracowników sekretariatu, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów; 4) nadzór nad terminowością opłat za zajęcia dydaktyczne, wnoszonych przez studentów; 5) bieżąca współpraca z dyrektorem i zastępcą dyrektora; 6) sporządzanie wszelkich sprawozdań, w tym z wykonywania zajęć dydaktycznych; 7) przygotowywanie projektów informacji dla potrzeb Państwowej Komisji Akredytacyjnej; 8) przygotowywanie harmonogramów zajęć dydaktycznych; 9) sporządzanie dokumentacji studenckich praktyk zawodowych,

11 10) gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania w Instytucie ( ewidencja, kontrola, zabezpieczenie przed kradzieżą lub zniszczeniem); 11) gromadzenie dokumentacji dotyczącej zasad zaliczania przedmiotów oraz godzin konsultacji; 12) sporządzanie duplikatów indeksów, legitymacji, książeczek zdrowia; 13) sporządzanie comiesięcznych harmonogramów pracy pracowników obsługi; 14) protokołowanie posiedzeń Rady Instytutu; 15) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa zleconych przez dyrektora Instytutu. 6. Do kompetencji kierownika sekretariatu należy: 16) nadzorowanie pracy pozostałych pracowników sekretariatu i przygotowywanie opinii o ich pracy; 17) wnioskowanie do dyrektora instytutu o premie i nagrody dla pracowników sekretariatu. 7. Wszyscy pracownicy sekretariatu realizują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności. XI. Pracownicy obsługi Pracownicy obsługi podlegają bezpośrednio dyrektorowi Instytutu. 2. Pracownicy obsługi realizują zadania określone w indywidualnych zakresach obowiązków. XII. Przepisy końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, statutu Uczelni oraz regulaminu organizacyjnego Uczelni. 2. Dyrektor Instytutu może wystąpić do Rektora z inicjatywą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. 3. Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego ustanowienia.

12 Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Wykaz form, kierunków i specjalności kształcenia 1. W Instytucie Kultury Fizycznej prowadzi się następujące formy kształcenia: 1) studia stacjonarne I stopnia (licencjackie); 2) studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie); 3) kursy dokształcające, instruktorskie. 2. W ramach studiów stacjonarnych prowadzi się kierunek Wychowanie fizyczne ze specjalnościami: 1) wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną; 2) wychowanie fizyczne z językiem angielskim; 3) wychowanie fizyczne z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą w zakresie pracy w świetlicy. 3. W ramach studiów niestacjonarnych prowadzi się kierunek Wychowanie fizyczne ze specjalnością Wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną. 4. Kursy dokształcające, instruktorskie prowadzone są w oparciu o kierunek Wychowanie fizyczne i uzależnione od potrzeb.

13 Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Struktura Organizacyjna Instytutu Kultury Fizycznej W Instytucie Kultury Fizycznej funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 1. Zakłady i pracownie: 1) Zakład Wychowania Fizycznego; 2) Zakład Nauk Biomedycznych; a) Pracownia Fizjologii i Odnowy Biologicznej. 2. Studium Wychowania Fizycznego. 3. Sekretariat Instytutu Kultury Fizycznej.

Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Załącznik do Zarządzenia Nr 102/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Załącznik do Zarządzenia Nr 101/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest międzywydziałową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Załącznik do uchwały Nr 000-2/8/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Chemii Na podstawie 24 ust. 3 statutu UPH, po

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest międzywydziałową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2012 r. Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studium Wychowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 157 Senatu UW z dnia 13 grudnia 2006 r. REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów Kierunku Pedagogika Profil praktyczny

Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów Kierunku Pedagogika Profil praktyczny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów Kierunku Pedagogika Profil praktyczny Na podstawie art. 161 ust.1

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik do zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lutego 2014 r. REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24 /2010. z dnia 21 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr 24 /2010. z dnia 21 czerwca 2010 roku Uchwała Nr 24 /2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zasad ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie z dnia

UCHWAŁA NR Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie z dnia UCHWAŁA NR Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie z dnia w sprawie Regulaminu praktyk studenckich w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI),

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Instytut Kultury Fizycznej RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (instruktorska) z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Obowiązki studenta w zakresie praktyk

Obowiązki studenta w zakresie praktyk Regulamin realizacji praktyk studenckich w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie 1. Podstawą prawną praktyk studenckich jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Załącznik do Uchwały Nr 102/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Małopolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III. Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych

DZIAŁ III. Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych - 11 - DZIAŁ III Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych 12 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni są wydziały o strukturze instytutowej lub katedralnej oraz jednostki międzywydziałowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 1/2012 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 01 września 2012 roku

DECYZJA Nr 1/2012 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 01 września 2012 roku DECYZJA Nr 1/2012 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 01 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Dziekana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin studiów doktoranckich opracowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia 27.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA WYDZIAŁU I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Podstawa prawna

REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Podstawa prawna REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Podstawa prawna Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 20 A/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2015 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 1 Społeczna Akademia Nauk Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9 ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN WYDZIAŁU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZD nr 12/2016-2020 REGULAMIN WYDZIAŁU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Rozdział 1. Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zakres działania i strukturę wewnętrzną Wydziału

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 76/29/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia ramowego regulaminu jednostek merytorycznych UMFC Na podstawie 16 p. 5 i 19 p. 12 Statutu

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA Załącznik do Uchwały nr... Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, który opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

1 Pojęcia i definicje

1 Pojęcia i definicje Uchwała nr 112 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Podstawa prawna Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Gdynia 2012 1. Studium Języków Obcych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Postanowienia Ogólne 1 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Uczelnia - Politechnika Poznańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-RG-2 Strona: 1/6. Data: Wydanie: N3. Procedura P-RG-2 PRAKTYKI STUDENCKIE

Symbol: P-RG-2 Strona: 1/6. Data: Wydanie: N3. Procedura P-RG-2 PRAKTYKI STUDENCKIE 1/6 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura obowiązuje wszystkich studentów oraz pracowników odpowiedzialnych za praktyki studenckie na Wydziale. Zakres procedury obejmuje proces organizacji i zaliczania praktyk

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu. I. Postanowienia ogólne:

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu. I. Postanowienia ogólne: Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne: 1. 1. Regulamin określa: 1) Kadencję, tryb powołania i odwołania Rady Rodziców.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, zwany dalej Samorządem,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2015 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie planowania zajęć dydaktycznych oraz wprowadzenia ich do systemu USOSweb. Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Regulamin Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ Regulamin Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Biała

Bardziej szczegółowo

1. Kompetencje i zadania organów Uczelni

1. Kompetencje i zadania organów Uczelni Z2-WKJK WYDANIE N3 Strona 1 z 8 ZARZĄDZENIE JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI KOMPETENCJE I ZADANIA ORGANÓW UCZELNI, WYDZIAŁU I INTERESARIUSZY PROCESU KSZTAŁCENIA 1.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO na podstawie 19 ust. 1 Statutu U M K Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Archiwum Uniwersyteckie,

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 9/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających Na podstawie art.6 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo