Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej"

Transkrypt

1 Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ryckiego na lata Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej Obowiązek sporządzania przez Zarząd Powiatu wieloletniej prognozy finansowej wprowadzony został przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ustawa ta stanowi, że począwszy od 2011 r. wraz z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy Rada Powiatu zobowiązana jest uchwalić wieloletnia prognozę finansową. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ryckiego na lata sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 ww. ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Powiatu Ryckiego w latach Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2012 rok musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oznacza, że Wieloletnią Prognozę Finansową należy uchwalić przed uchwaleniem budżetu. Przyjmowana w latach następnych wraz z projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata w oparciu o nowe informacje, które pojawią się w przyszłości. 2. Założenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2012 r. Posłużono się również danymi historycznymi, na podstawie wykonania budżetu powiatu w latach

2 Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia: 1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych: a) wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących- art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia art.21. pkt. 8 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych na lata i art. 243 ustawy o finansach publicznych na okres od 2014 roku. 2) Przy prognozowaniu dochodów z udziału w podatku dochodowych od osób fizycznych zastosowano się do wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, 3) Prognoza dochodów i wydatków majątkowych uwzględnia możliwe do pozyskania w latach środki finansowe do budżetu. 3. Prognoza dochodów Dochody na lata zaplanowano indywidualnie dla każdego roku przy założeniu wskaźników wzrostu dochodów własnych i przewidywanych dochodów z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich. Dochody na lata przyjęto bez środków zewnętrznych możliwych do pozyskania. Punktem wyjścia prognozy dochodów bieżących było realne skalkulowanie dochodów na 2012 rok. Są one niższe od przewidywanego wykonania w 2011 roku o kwotę zł, a składają się na nie ubytki w niektórych dochodach, a oto najważniejsze z nich: - subwencji oświatowej w kwocie zł, - dotacji z budżetu państwa na zadania własne i rządowe w kwocie zł, - dochodów z Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych w kwocie zł, - środków z UE na realizację projektów tzw. miękkich w kwocie zł. Natomiast wzrosły dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie zł. 2

3 a) dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT Przy kalkulacji dochodów założono coroczny wzrost tych dochodów o około 4,1 % ( wzrost PKB). Dokonano ostrożnej prognozy z uwagi na niewykonanie planowanych dochodów ostatnich dwóch latach, a skalkulowanych przez Ministra Finansów. Ponadto rząd zapowiada korektę budżetu państwa na rok b) dochody z pozostałych dochodów własnych Dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu ( kwota około zł) coroczne zwiększono o wskaźnik inflacji- 2,5%. c) dochody z subwencji ogólnej Dochody z subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie roku 2012, ponieważ spada co roku liczba uczniów. Pozostałe subwencje zaplanowano również na poziomie roku bazowego. d) dochody z dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe Dochody te założono na poziomie 2012 roku z niewielkim wzrostem inflacyjnym. e) potencjalne dochody majątkowe do pozyskania na realizację inwestycji, w tym środki z Unii Europejskiej Dochody majątkowe skalkulowano na podstawie opracowanego do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego stanowiącego element Strategii Rozwoju Powiatu Ryckiego. Planowane potencjalne dochody majątkowe do pozyskania w poszczególnych latach przestawiają się następująco: Rok zł ( pomoc miast i gmin na inwestycje drogowe oraz m. Ryki na basen w kwocie zł, środki z UE na basen w kwocie zł). Dochody z tytułu pomocy jednostek samorządu terytorialnego zostały wstępnie uzgodnione z Wójtami i Burmistrzami poszczególnych miast i gmin. 3

4 Rok zł ( pomoc miast i gmin na inwestycje drogowe w kwocie zł, dotacje z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych- II etap w kwocie zł, środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w kwocie zł). Rok zł ( pomoc miast i gmin na inwestycje drogowe w kwocie zł, dotacja z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych- II etap w kwocie zł, środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie zł oraz środki z UE na inwestycję drogową I etap z następnego budżetu unijnego w kwocie zł). Rok zł ( pomoc miast i gmin na inwestycje drogowe w kwocie zł, dotacja z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych- II etap w kwocie zł, oraz środki z UE na inwestycję drogową II etap z następnego budżetu unijnego w kwocie zł). W latach Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się potencjalnych dochodów majątkowych ponieważ Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowano na lata Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku powiatu. 4. Omówienie wydatków Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych powiatu i zadań z udziałem środków europejskich. W wieloletniej prognozie finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych. 1) Wydatki bieżące Wydatki bieżące w 2012 roku osiągną poziom zł i będą mniejsze od wydatków zaplanowanych do realizacji w 2011 roku o kwotę zł. Ograniczono wydatki bieżące na drogi powiatowe w kwocie zł, w Starostwie Powiatowym oraz w 4

5 Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę około zł i obsługa zadłużenia się zmniejszy o kwotę około zł. Ponadto w związku ze zmniejszającą się liczbę uczniów otrzymano subwencję oświatową mniejszą o zł, a w związki z tym zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty na poziomie subwencji oświatowej. W wydatkach bieżących roku planowanego wydatki na realizację projektów tzw. miękkich z dofinansowaniem ze środków z UE są mniejsze o kwotę zł w stosunku do roku W zakresie dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano środki finansowe nieco wyższe od roku W latach następnych wydatki bieżące nieco wzrosną, tj. wydatki statutowe na bieżące funkcjonowanie jednostek planuje się wyższe o 2,5% wskaźnik inflacji. W roku 2014 planuje się wzrost wynagrodzeń o 5 % w stosunku do roku bazowego pracowników poszczególnych jednostek powiatu. W związku z planowanym oddaniem do użytkowania pod koniec 2012 roku basenu powiatowego zakłada się, że koszty jego funkcjonowanie zostaną pokryte przychodami uzyskanymi ze sprzedaży biletów oraz udzieloną pomocą finansową przez miasto Ryki, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Rykach. W latach następnych prognozuje się, że bieżące funkcjonowanie oświaty zostanie sfinansowanie wyłącznie subwencją oświatową, co wymaga przeprowadzenia w oświacie zmian organizacyjnych i restrukturyzacji w związku ze spadającą corocznie liczbą uczniów i wychowanków w internacie. a) Wydatki statutowe Wydatki statutowe obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem poszczególnych jednostek budżetowych. W roku 2012 planuje się na ten cel wydatkować kwotę zł, a w latach następnych będą rosły o prognozowany 2,5% wskaźnik inflacji. b) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenie ze stosunku pracy, wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne. 5

6 W 2012 roku wydatki planuje się w kwocie zł, w 2013 roku na poziomie 2013 roku, natomiast w 2014 roku wzrost o 5% w stosunku do roku bazowego ( bez pracowników oświaty). W latach następnych ze względu na brak możliwości oszacowania zaplanowano na poziomie roku c) Wydatki na funkcjonowanie organów powiatu Wydatki na funkcjonowanie organów powiatu obejmują wynagrodzenie wraz pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego oraz diety radnych. Na 2012 roku zaplanowano kwotę zł, a w latach następnych diety na poziomie roku 2012, natomiast wzrost wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w 2014 roku o 5% w stosunku do roku bazowego. d) Wydatki na obsługę długu Wydatki na obsługę zadłużenia, tj. odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zostały skalkulowane na podstawie obecnie obowiązujących na rynku finansowym wskaźników: WIBOR 3 M oraz średniej marży bankowej. W poszczególnych latach koszty obsługi zadłużenia będą się kształtować następująco: w roku 2012 kwota zł i będzie rosła wraz ze wzrostem zadłużenia, a od 2018 roku wraz ze zmniejszeniem zadłużenia będzie spadać. 2) Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe w latach zaplanowano w oparciu o opracowany Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata , a na lata następne w oparciu o środki własne, tj. z nadwyżki operacyjnej po spłacie zadłużenia. Planowane wydatki inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: Rok zł ( planowane źródła finansowania: kredyt komercyjny w kwocie zł, dochody własne w kwocie zł, pomoc miast i gmin w kwocie zł, środki z UE w kwocie zł). Rok zł ( planowane źródła finansowania: kredyt komercyjny w kwocie zł, dochody własne w kwocie zł, pomoc miast i gmin na inwestycje drogowe w kwocie zł, dotacje z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych- II etap w kwocie zł, środki z 6

7 Norweskiego Mechanizmu Finansowego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w kwocie zł). Rok zł ( planowane źródła finansowania: kredyt komercyjny w kwocie zł, dochody własne w kwocie zł, pomoc miast i gmin na inwestycje drogowe w kwocie zł,, dotacje z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych- II etap w kwocie zł, środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w kwocie zł oraz środki z UE na inwestycję drogową I etap z następnego budżetu unijnego w kwocie zł). Rok zł ( planowane źródła finansowania: kredyt komercyjny w kwocie zł, dochody własne w kwocie zł, pomoc miast i gmin na inwestycje drogowe w kwocie zł, dotacja z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych- II etap w kwocie zł oraz środki z UE na inwestycję drogową II etap z następnego budżetu unijnego w kwocie zł). 5. Omówienie wyniku budżetu i sposobu jego finansowania Na 2012 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie zł, jako ujemna różnica między dochodami a wydatkami ogółem. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu jest planowany kredyt komercyjny. Niewielki deficyt budżetowy planuje się na 2013 rok, a od 2014 roku planuje się niewielkie nadwyżki budżetowe. 6. Omówienie przychodów W latach planuje się zaciągniecie kredytu komercyjnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wieloletnich oraz jednorocznych. Plan kredytowania budżetu przedstawia się następująco: Rok kredyt komercyjny w kwocie zł na okres 10 lat, Rok kredyt komercyjny w kwocie zł na okres 10 lat z rocznym okresem karencji, Rok kredyt komercyjny w kwocie zł, Rok 2015 kredyt komercyjny w kwocie zł W latach nie planuje się zaciągania zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek. 7. Omówienie rozchodów 7

8 Rozchodami budżetu powiatu są spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych. W 2012 roku do spłaty przypada kwota zł, która wynika z umów kredytowych z tytułu już zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych. W latach kwota rozchodów wzrasta do kwoty zł w roku 2015 z powodu corocznego kredytowania budżetu. W roku 2017 i w latach następnych rozchody maleją w związku ze spłatą części kredytów już zaciągniętych. 8. Omówienie kwoty długu Poziom długu powiatu w latach prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu powiatu na koniec 2011 roku wyniesie zł. Planowany w 2011 roku kredyt w kwocie zł nie zostanie zaciągnięty, ponieważ nie będzie zrealizowana inwestycja drogowa z powodu braku dofinansowania przedsięwzięcia z NPRDL oraz rezygnacji gminy Nowodwór z dofinansowania zadania. Zmiany w WPF oraz budżecie powiatu na 2011 rok zostaną dokonane w grudniu br. W roku 2012 z uwagi na planowany kredyt komercyjny w kwocie zł i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów już zaciągniętych, a przypadających na dany rok do spłaty w kwocie zł dług wzrośnie do kwoty zł. W roku 2013 dług nadal będzie rósł z uwagi na dalsze planowane kredyty. W latach następnych dług będzie malał z uwagi na spłatę części długu i od 2016 roku nie planuje się kredytu. 9. Omówienie spłat długu i sposobu ich finansowania W 2012 roku z budżetu powiatu na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota zł, a źródłem spłaty będą dochody własne ( nadwyżka operacyjna w kwocie zł zostanie przeznaczona na spłatę długu, a pozostała kwota zostanie przeznaczona na inwestycje w kwocie zł). W latach następnych spłata przypadających na dany rok kwot spłaty długu finansowana będzie z nadwyżki operacyjnej ( dochody bieżące- wydatki bieżące). 10. Omówienie wskaźników zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych z 2005 r. 8

9 W latach obowiązują wskaźniki długu i obsługi długu określone w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku. Zgodnie z tą ustawą wskaźnik obsługi długu ( liczony relacją sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów) nie może przekroczyć 15%. W latach wskaźnik ten ukształtuje się odpowiednio na poziomie 3,34%, 3,96%,3,89%, 3,97% i nie przekroczy dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Natomiast wskaźnik długu ( liczony relacją długu do dochodów w danym roku) nie może przekroczyć 60%. W latach wskaźnik ten dla powiatu ukształtuje się odpowiednio na poziomie 16,39%, 17,83%, 16,97%, 14,06% i nie przekroczy dopuszczalnego poziomu zadłużenia. 11. Omówienie wskaźnika zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów ( wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji ( z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem ( tzw. indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W 2014 roku indywidualny limit zadłużenia dla powiatu wyniesie 3,90%, natomiast wskaźnik obsługi długu wyniesie 3,89%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta nie zostanie spełniona, ani w 2012 roku, ani w 2013 roku. Sposób dojścia do spełnienia warunku w 2014 roku omówiony został w pkt wydatki bieżące. 9

10 II. Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją. 1. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich W załączniku ujęto przedsięwzięcia, których realizacja wykracza poza rok Ujęto w nim projekty własne inwestycyjne jak i bieżące realizowane bądź planowane do realizacji przez powiat. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą zł, a poszczególnych latach: zł, zł, zł. W latach następnych wydatki na te przedsięwzięcia będą maleć, aż do ich wygaszenia w 2015 roku. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata ustalono na poziomie zł. Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia ustalono na podstawie podpisanych umów oraz planowanych montaży finansowych. Zadanie inwestycyjne wieloletnie rozpoczęte i planowane do zakończenia w 2012 r. Celem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu ryckiego do infrastruktury sportowej. Nazwa zadania: Budowa pływalni powiatowej w Rykach Planowane środki finansowe w zł Razem Pomoc finansowa Gminy Środki własne powiatu Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Ogółem

11 Zadanie jest kontynuacją projektu realizowanego od 2009 r. W roku 2011 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, obecnie trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji i oddania do użytkowania: r. Projekt zakłada budowę i wyposażenie krytej pływalni powiatowej w Rykach o powierzchni użytkowej 1 152,50 m 2 wraz z następującymi elementami: hala basenów: basen pływacki 25x12,5m; basen do nauki pływalnia z częścią rekreacyjną, zjeżdżalnia rurowa o długości ok. 90m z lądowiskiem, brodzik dla dzieci, dwie wanny z hydromasażem, szatnie, natryski, toalety dla użytkowników pływalni, recepcja i pomieszczenia personelu, pomieszczenia techniczne. Basen pływacki będzie posiadał zmienną głębokość 1,2 1,8m. Zadanie dofinansowane środkami unijnymi na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Lubelskiego nr 13/09-UDA-RPLU / z dnia r. oraz środkami pochodzącymi z Gminy Ryki, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rykach nr IX/63/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie: zobowiązania się do udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego (umowa o wspólnej realizacji projektu została przekazana Gminie Ryki celem podpisania). Zadanie wieloletnie planowane do realizacji Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej. Nazwa zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu ryckiego. Planowane środki finansowe w zł Razem Środki własne powiatu i kredyt komercyjny Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Ogółem Zakres rzeczowy zadania: Zadanie zakłada termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie ryckim będących w zarządzaniu Powiatu Ryckiego. Przewiduje się wykonanie kompleksowych termomodernizacji szkół średnich oraz Domu Pomocy Społecznej w Rososzy. W roku 2011 planuje się wykonanie audytów energetycznych, które pozwolą na określenie zakresu robót budowlanych koniecznych do wykonania celem uzyskania najlepszych efektów energetycznych. W 2012 roku przewiduje się złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (planowany nabór: I 11

12 półrocze 2012). W przypadku uzyskania dofinansowania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowych, realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Uzasadnienie do projektów wieloletnich tzw. miękkich z dofinansowaniem ze środków unijnych zawarto w uzasadnieniu do projektu budżetu powiatu. 2. Przedsięwzięcia realizowane w oparciu o środki własne i kredyty Ujęto projekty wieloletnie planowane do realizacji, a kwoty wydatków wynikają z zaplanowanych montaży finansowych. Na zadania nie podpisano umów o ich realizacji. Dwa projekty zadań geodezyjnych obejmują rok 2012 i jeden 2013, a jako źródło sfinansowania zadania planuje się dochody z opłat geodezyjnych. Celem projektów jest dostosowanie ewidencji gruntów i mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów. Przedsięwzięcie inwestycyjne w kwocie zł planuje się sfinansować z kredytu komercyjnego. Zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane do realizacji Celem projektu jest usprawnienie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem. Nazwa zadania: Budowa placówki wielofunkcyjnej w powiecie ryckim. Planowane środki finansowe w zł Razem Kredyt komercyjny Ogółem Zakres rzeczowy zadania: Zadanie obejmuje budowę placówki wielofunkcyjnej w powiecie ryckim. Wstępnie założono budowę obiektu w Rykach przy ul. Słowackiego na działce nr 4560/6 o pow ha. Zakres zadania obejmować ma opracowanie dokumentacji projektowej (ew. zakup projektu + adaptacja), wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz zakup wyposażenia. W roku 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji, wybór wykonawcy robót, wykonanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W roku 2013 dokończenie budowy obiektu, zakup wyposażenia i uruchomienie placówki. Limit zobowiązań koniecznych do zawarcia w celu realizacji zadań ustalono na kwotę zł. Sporządziła: Jadwiga Trzcińska Skarbnik Powiatu 12

13 13

S P I S T R E Ś C I. Załączniki

S P I S T R E Ś C I. Załączniki S P I S T R E Ś C I Załączniki Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa zawierająca prognozę kwoty długu, Nr 2- Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2018. I. Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r.

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata . Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących Objaśnienia przyjętych wartości Założenia do prognoz dochodów bieżących W przypadku podstawowych rodzajów dochodów bieżących przyjęto następujące założenia: 1) struktura dochodów będzie zgodna z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2014-2017 OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA 2014-2025 WPROWADZENIE Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck opracowana została na okres roku 2015 oraz kolejne 9 lat. Natomiast prognozę kwoty długu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2015-2024 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy przygotowana została na lata 2015 2024.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia Inflacja* 101,8 102,3 102,3 102,5 102,5 PKB * 103,6 103,8 103,9 103,9 103,6 Przeciętne wynagrodzenie brutto*

Objaśnienia Inflacja* 101,8 102,3 102,3 102,5 102,5 PKB * 103,6 103,8 103,9 103,9 103,6 Przeciętne wynagrodzenie brutto* Załącznik nr 3 do Uchwały Nr PR.0007. Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2017 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2041 Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2016-2034 I. Założenia ogólne Wieloletnia prognoza finansowa została

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna I. Uwagi ogólne: Wieloletnią prognozę finansową opracowano głównie w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2017-2024. Okres ten, stosownie do art. 227

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 202/XXI/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.12.2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2013 2022. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0%

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0% Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo 1. Założenia wstępne: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2013-2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2011-2016 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego Projekt, druk Nr 1/IV/2015 UCHWAŁA Nr /IV/2015 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2014-2021., umożliwia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 1. UWAGI OGÓLNE W Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Założenia makroekonomiczne

1. Założenia makroekonomiczne UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

U C H W A Ł A NR LI/282/2014 U C H W A Ł A NR LI/282/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/238/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2020

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego Część A OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2015-2029.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Goliny Nr 68/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2014-2017 Do

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rewal na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rewal na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/432/14 Rady Gminy Rewal z dnia 12 września 2014r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rewal na lata 2014 2033 Uwagi ogólne Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 1. UWAGI OGÓLNE W Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2016-2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego przygotowana została na lata 2016 2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata objaśnienia przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2011-2014-objaśnienia przyjętych wartości. Bazą do przygotowania prognozy makroekonomicznej na potrzeby Planu Wieloletniego jest scenariusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 321

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 321 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 321 UCHWAŁA Nr 315/VI/29/2012 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Kościan z dnia 28.12. 2010 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 1. Założenia wstępne Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/85/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/241/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wlkp. z dnia 30 g rudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo