METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny"

Transkrypt

1 METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si na promocj w Internecie. Ze wzgl du na rosn ce rodki przeznaczane na działania w tym zakresie niezb dna jest organizacja kontroli skuteczno ci i efektywno ci internetowej promocji. W artykule omówiono metody i wska niki słu ce tej kontroli, a tak e wskazano na zasadno ich stosowania. Słowa kluczowe: promocja, Internet, skuteczno, efektywno, marka 1. Wprowadzenie W obliczu globalizacji i zwi zanego z tym gwałtownego wzrostu konkurencji, d enie do zdobycia miejsca na rynku oraz podniesienia poziomu sprzeda y stanowi podstawowe zadanie ka dego przedsi biorstwa. Konieczne staj si zatem zwi kszone inwestycje na promocj ukierunkowan na umocnienie pozycji marki na rynku i usprawnienie sprzeda y. Działania promocyjne przedsi biorstwa to forma inwestowania w jego przyszło, dlatego nieoceniona staje si wła ciwa i wiarygodna analiza ich skuteczno ci w pozyskiwaniu przewagi konkurencyjnej. Wiele firm nie docenia wagi takich działa b d dokonuje oceny w sposób pobie ny. Skutkuje to tym, e kolejne działania promocyjne niekoniecznie przynosz rezultaty adekwatne do nakładów. Niezb dne okazuje si ocena skuteczno ci czynionych działa [4], pozwalaj ce zdoby wiedz przydatn w doborze rodków promocyjnych w przyszło ci. Skuteczno rozumiana jest tutaj jako sprawno działania w d eniu do postawionego celu. Nale y zaznaczy, i jednym z najwa niejszych elementów ka dej kampanii promocyjnej jest wła nie jasne zdefiniowanie jej celu. Mo e to by cel zwi zany z budowaniem wiadomo ci lub kształtowaniem wizerunku marki, wzrostem sprzeda y zarówno w Internecie, jak i w tradycyjnych kanałach. Za cel kampanii mo na tak e uzna np. pozyskanie okre lonej liczby kontaktów handlowych. Kluczowe znaczenie ma przy tym wła ciwy dobór formy oraz tre ci w zale no ci od docelowej grupy odbiorców, do której kierowany jest przekaz i której oferowany jest produkt. W zale no ci od postawionego na etapie planowania celu promocji mo na dobra wła ciwe, czyli miarodajne narz dzia oceny działania programu promocyjnego. 2. Organizacja pomiaru efektów promocji w Internecie Agencje reklamowe prze cigaj si w zapewnieniach o stosowaniu najskuteczniejszych sposobów promocji firmy i marki w Sieci. Analiza ofert prowadzi do wniosku, i najcz ciej proponowane s takie rozwi zania jak (np. [3] [6] [7]): tworzenie firmowej strony WWW, rejestracja w wyszukiwarkach i pozycjonowanie strony WWW,

2 210 Edyta Niewiadomska, Piotr Sulikowski Metody badania skuteczno ci i efektywno ci promocji w Internecie rejestracja w katalogach, przesyłki reklamowe ( ing), liczniki i statystyki odwiedzin na stronie WWW, wykorzystanie zjawiska reklamy szeptanej, banerowa kampania reklamowa, sponsoring sieciowy. Prawidłowo przygotowana kampania promocyjna mo e by gwarancj realizacji zało onego celu. Warunkiem sukcesu jest jednak stosowanie procesu kontrolnego na poszczególnych etapach programu promocyjnego. Badanie skuteczno ci przedsi wzi cia promocyjnego jest procesem stałym, w którym nale y wykazywa elastyczno, przewidywa i by gotowym na wprowadzanie zmian w planie. Z tego wzgl du fazy kontroli podzieli mo na na: kontrol wst pn, kontrol równoległ (bie c ) oraz kontrol ko cow [5]. Kontrola wst pna obejmuje okre lenie podstaw podejmowanych działa reklamowych, tj. przedmiot kampanii reklamowej, grup docelow, do której kierowany jest przekaz oraz sprecyzowanie zamierzonego efektu. Na tym pocz tkowym etapie bardzo wa ne jest mo liwie szczegółowe poznanie grupy docelowej jej postaw, stylu konsumpcji, stosunku do mediów itp. Przede wszystkim wskazane jest dokonanie analizy zachowa, gdy wyniki bada bardzo cz sto przyczyniaj si do obalenia stereotypów w my leniu o grupie docelowej, a w konsekwencji do wprowadzenia korekt w zało eniach kampanii. Na podstawie wykonanych bada grupy targetowej mo liwe jest przyj cie wła ciwego mediaplanu, tj. podj cie decyzji o doborze form promocji, witryn oferuj cych najlepszy zasi g i dopasowaniu powierzchni reklamowej do zidentyfikowanej grupy. Na tym etapie jest równie miejsce na znalezienie optymalnego rozwi zania pomi dzy zbudowaniem du ego zasi gu kampanii, a precyzyjnym jej skierowaniem do przedstawicieli w skiej grupy docelowej. Jednocze nie jest to dobry moment na skonstruowanie planu promocji, który byłby równocze nie efektywny kosztowo. Kluczowym elementem kontroli wst pnej, oprócz u wiadomienia celów kampanii i opracowania strategii na podstawie analizy zachowa grupy docelowej, jest ustalenie kluczowych wska ników wydajno ci działa marketingowych tzw. KPI [ang. Key Performance Indicators], a tak e dobór wła ciwych instrumentów do analizowania serwisu, odpowiednio skonfigurowanych do pomiaru wybranych KPI. Faza kontroli równoległej (bie cej) obejmuje monitoring i optymalizacj kampanii reklamowej, czyli monitorowanie prawidłowo ci realizacji zada przez wydawców internetowych oraz wst pn analiz efektów kampanii i dokonywanie ewentualnych korekt emisji, a nast pnie kolejne analizy post pów przedsi wzi cia reklamowego i wprowadzanie na tej podstawie zmian. Niezwykle wa ne jest na tym etapie ledzenie ruchu na stronach internetowych, dokonywane przy wykorzystaniu narz dzi do analizowania serwisu oraz zwi zana z tym optymalizacja strony docelowej [ang. landing page], czyli specjalnej podstrony serwisu, do której korzystaj cy s przekierowywani z reklamy, i która to strona ma równie za zadanie bada efektywno reklamy. Umo liwia ona bie c kontrol sytuacji. Edytowanie i analiza okresowych raportów z procesu promocyjnego online stanowi podstawowy element mierzenia skuteczno ci kampanii. Zawarte w nich dane wskazuj, czy wyznaczone cele s osi gane, czy te co nale ałoby zmodyfikowa, aby je osi ga. Kontrola ko cowa obejmuje analiz raportu zawieraj cego wyniki działa podejmowanych w ramach przeprowadzonej kampanii reklamowej. Uwzgl dnia mo e takie informacje jak liczba emisji poszczególnych kreacji na konkretnych witrynach, wska niki typu CTR, CR itd. Na tym ostatecznym etapie przedsi biorca przekonuje si po pierwsze o skuteczno ci kampanii, czyli

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 27, o stopniu osi gni cia zało onych celów i po drugie o jej efektywno ci, tj. relacji pomi dzy efektami a kosztami poniesionymi na działalno reklamow. 3. Metody pomiaru skuteczno ci i efektywno ci działa promocyjnych W literaturze przedmiotu oraz w ród funkcjonuj cych na rynku profesjonalnych agencji reklamowych, zajmuj cych si reklam w Internecie, powtarzany jest model skutecznej kampanii reklamowej [8] [9]: Profesjonalna strona WWW + SEO + SEM + Analityka = SUKCES. Jest oczywistym, e w dobie Internetu niedostrzeganie potencjału tego medium z du ym prawdopodobie stwem skazuje przedsi biorstwo na niebyt. Jednak samo stworzenie strony WWW, cho by najbardziej profesjonalnej, nie gwarantuje jeszcze firmie sukcesu. W Internecie istniej miliony stron i ka dego dnia ich liczba ro nie. Głównym celem działa marketingowych w Sieci jest zatem wybicie si z ofert i dotarcie do odbiorców, stanowi cych grup docelow. Słu temu najcz ciej zintegrowane metody, okre lane mianem SEO optymalizacja pod wzgl dem wyszukiwarek [ang. Search Engine Optimisation] i SEM marketing w wyszukiwarkach [ang. Search Engine Marketing] [1]. SEO to zespół procesów maj cych na celu wypozycjonowanie strony, czyli umieszczenie jej w kluczowym miejscu na li cie wyników wyszukiwarki internetowej. Działania te polegaj na dostosowaniu serwisu pod k tem tzw. robotów indeksuj cych wyszukiwarek, poprzez wła ciwe opracowanie kodu ródłowego serwisu, odpowiednie formułowanie tzw. tagów i metatagów, dobór tytułów, zdobywanie linków zewn trznych, podpisywanie grafik i in. SEO stwarza mo liwo samodzielnego pozycjonowania strony przez przedsi biorstwo lub korzystania z wyspecjalizowanych w tym zakresie firm usługowych. Inn metod jest SEM, polegaj cy na wykupieniu płatnych odno ników linków sponsorowanych b d boksów reklamowych, wy wietlaj cych si na górze lub po prawej stronie wyników wyszukiwania (np. w Google). Reklama aktywowana jest przez słowa kluczowe dobrane do zawarto ci serwisu i zakresu prowadzonej działalno ci. Działania z zakresu SEO to proces długotrwały, na którego efekty nale y czeka zazwyczaj minimum dwa miesi ce. Nie jest równie pewna jego skuteczno, w pełni zale na od warto- ciowej zawarto ci serwisu, która je eli zach ci internautów do odwiedzania strony, spowoduje jednocze nie uzyskiwanie coraz wy szej pozycji. Z kolei metoda SEM wymaga posiadania wysokiego bud etu, jednak efekt widoczny jest od razu sprawdza si przy organizowaniu kampanii ukierunkowanych na generowanie szybkich zysków ze sprzeda y online, budowie lub utrzymaniu wiadomo ci marki, zwi kszeniu ogl dalno ci witryny. Warto ciowy pomiar skuteczno ci i efektywno ci kampanii realizowanej w Internecie ma bezpo redni zwi zek jak podkre lano wcze niej z wła ciwym zdefiniowaniem jej celów. Podstawowymi wska nikami powodzenia ka dej kampanii s dla przedsi biorcy m.in. wzrost sprzeda y, wzrost wiadomo ci marki, znajomo ci firmy, po dana zmiana wizerunku. Istnieje wiele sposobów pomiaru i szereg wska ników stosowanych do oceny działa promocyjnych. Najogólniej podzieli je mo na na dwie grupy opisuj ce: skuteczno kampanii poprzez pomiar poziomu dotarcia do adresatów oraz ich wiadomo ci, a tak e badanie zainteresowania ofert, rentowno kampanii poprzez uwzgl dnienie kosztów uzyskania efektów kampanii. Do pierwszej z grup zaliczy nale y w szczególno ci nast puj ce wska niki: AdViews okre laj cy liczb wy wietle reklamy,

4 212 Edyta Niewiadomska, Piotr Sulikowski Metody badania skuteczno ci i efektywno ci promocji w Internecie AdClicks wskazuj cy, ile razy reklama została klikni ta, Click Rate (CR) wyra aj cy stosunek klikni do ogólnej liczby wy wietle reklamy, Click Through Rate (CTR) stosunek liczby klikni w reklam internetow do liczby jej wy wietle. Sporz dzane s równie okresowe statystyki, zawieraj ce nast puj ce dane: całkowit liczb wywoła liczba wszystkich wywoła strony, całkowit liczb plików liczba plików wywołanych z serwera, wszystkie strony liczba wszystkich wywołanych stron, wszystkie wizyty liczba wszystkich wizyt na stronie, całkowit liczb KB ilo danych ci gni tych z serwera, całkowit liczb unikalnych lokalizacji liczba unikalnych adresów IP odwołuj cych si do strony, całkowit liczb unikalnych URL liczba ró nych plików pobranych z serwera, całkowita liczb unikalnych odno ników liczba stron, z których odbyło si przej cie na stron serwisu, całkowit liczb unikalnych przegl darek liczba przegl darek, za po rednictwem których wyszukiwano stron. Metodologia bada przedsi wzi cia reklamowego cz sto wykorzystuje technologi tzw. cookies ( ciasteczek ), tj. niewielkich plików wysyłanych przez serwis i lokalizowanych najcz ciej na dysku twardym u ytkownika, pozwalaj c na identyfikowanie u ytkowników monitorowanych stron. Dzi ki cookies serwer rozpoznaje u ytkownika podczas kolejnych odsłon strony. Dane do oceny działa uzyskiwane s natomiast dzi ki skryptom zliczaj cym, umieszczonym w kodzie stron serwisu WWW i wysyłane nast pnie do centrów obliczeniowych firm reklamowych, z których usług dana firma korzysta [10]. Tam podlegaj obróbce i aktualizacji, w wyniku której opracowywane s raporty. W zale no ci od stopnia zaawansowania narz dzi pomiarowych aktualizacja pozyskanych danych mo e odbywa si z ró n dokładno ci, np. co do minuty, dzi ki czemu mo liwe jest bie ce ledzenie post pów kampanii, jak równie analiza ruchu na stronie internetowej w powi zaniu z emisj reklam w tradycyjnych mediach (radio, TV, prasa). Niektóre firmy oferuj badania pozwalaj ce na jednoczesne wy wietlenie strony internetowej oraz prezentowanie graficznych i liczbowych danych o zachowaniach internautów na witrynie. Taki model umo liwia bie ce optymalizowanie działa, np. poprzez wył czanie niektórych mniej skutecznych form z emisji i zast powanie ich kreacjami, które daj lepsze wyniki, albo poprzez całkowit rezygnacj z emisji lub zmian serwisów, w których s wy wietlane. W ten sposób monitorowanie kampanii i reagowanie na niepo dane symptomy mo e si odbywa w czasie niemal rzeczywistym. Dokładno i miarodajno narz dzi pomiarowych wzrasta, je eli pomiar nast puje w powi zaniu z analiz logów, zapisywanych na serwerze serwisu WWW lub w bazach danych. Logi s plikami tekstowymi (zazwyczaj.txt), zawieraj cymi m.in. informacje na temat [12]: czasu zdarzenia (data i godzina, np :24:18), adresu IP osoby lub robota, która wysłała dania do serwera (np ), rodzaju zdarzenia (np. jakiego zasobu za dał klient, mo e to by strona, plik, obrazek), kwalifikacji zdarzenia (bł d serwera, przekierowanie, ostrze enie, raport z normalnego przebiegu prac), wielko ci pobranego zasobu (w bajtach),

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 27, miejsca, z którego u ytkownik odwiedził serwis (np. nazwa wyszukiwarki oraz u yte przez niego słowa kluczowe, dzi ki którym odnalazł stron ), rodzaju i wersji przegl darki oraz rodzaju i wersji systemu operacyjnego u ytkownika. Profesjonalnie przeprowadzone badanie skuteczno ci kampanii reklamowej pozwala oceni zarówno cał kampani, jak równie poszczególne jej elementy (wybranych kreacji reklamowych, czy poszczególnych witryn, na których była emitowana reklama) pod wzgl dem zró nicowanych parametrów, dostosowanych do przyj tych na pocz tku celów przedsi wzi cia. Ustali mo na m.in. takie parametry jak liczba emisji reklamy i liczba u ytkowników, do których dotarł przekaz reklamowy w czasie całej kampanii oraz w ramach poszczególnych miejsc emisji. Prezentowana jest liczba klikni na reklam oraz liczba u ytkowników, dla których zarejestrowano rozwini cie reklamy, czas kontaktu u ytkowników z reklam, w tym analizy cie ki wizyty ka dego u ytkownika, jak równie cz stotliwo, czyli redni liczb kontaktów internauty z reklam, stopie zainteresowania reklam, jak równie stron, na któr kierowały kreacje reklamowe. Szczególnie istotny jest wpływ kampanii na ogl dalno reklamowanego serwisu, co oznacza ustalenie, jaki odsetek spo ród wszystkich u ytkowników odwiedzaj cych reklamowany serwis w czasie trwania kampanii, stanowili internauci maj cy wcze niej kontakt z t kampani. Informacje te prezentowane s w podziale na tzw. grup post-click (u ytkownicy, którzy klikn li na reklam i odwiedzili stron ) i grup post-view (u ytkownicy, którzy mieli wy wietlon reklam, nie klikn li na ni, lecz zainteresowani kampani odwiedzili stron ). Niejednokrotnie uzyskane rezultaty bada ukazuj nawet lokalizacj geograficzn internautów na poziomie pa stw, regionów i miast. Dla uzyskania pełniejszego obrazu niejednokrotnie wykorzystywane s równie dodatkowe wska niki, np. wska nik odrzuce [ang. Bounce Rate], porzuce [ang. Exit Rate], oferowany m.in. w ramach Google Analytics [13], odpowiednio oznaczaj ce odsetek wizyt u ytkowników, którzy przybyli na okre lon stron docelow i nie odwiedzili adnej innej podstrony poza t stron (np. ze wzgl du na brak zainteresowania) oraz odsetek wizyt, które zako czyły si na konkretnej stronie (np. ze wzgl du na napotkan na tej stronie przeszkod ). Na marginesie wspomnie nale y jeszcze o najbardziej podstawowej i niedoskonałej formie, stosowanej ju jedynie przez prywatne, a czasami tak e publiczne nieprofesjonalne serwisy internetowe, jak s tzw. liczniki odwiedzin, czyli proste mechanizmy, maj ce posta kodu zamieszczanego w ramach ródła strony, zliczaj ce zwykle jedynie liczb odsłon, ale nie indywidualnych odwiedzin. Informacja dostarczana przez liczniki jest przez to bardzo uboga i nieprecyzyjna (uwzgl dnia bowiem równie odsłony kolejnych podstron przez tego samego u ytkownika, a niejednokrotnie tak e od wie anie strony), dlatego stanowi one jedynie drobne urozmaicenie strony, nie nios c szczególnie u ytecznej informacji, która mogłaby by wykorzystana do analizy i zwi kszania popularno ci witryny. Opisana wy ej metoda bada skuteczno ci reklamy opiera si na analizie wska ników bez powi zania z kosztami poniesionymi na uzyskanie mierzonych efektów. Dlatego pełny obraz pomy lnego przeprowadzenia kampanii reklamowej nie mo e pomija elementu jej efektywno ci, czyli relacji pomi dzy nakładami a uzyskanymi wynikami. Druga grupa wska ników bardziej uwzgl dnia wi c ekonomiczny aspekt przedsi wzi cia. Za najwa niejsze uzna nale y [2]: wska nik zwrotu z inwestycji ROI [ang. Return on Investment] okre la stosunek zysku wygenerowanego poprzez sprzeda wskutek reklamy do kosztu poniesionego na reklam. Jest to wska nik mierz cy wynik sprzeda owy kampanii, stosowany głównie w przypadku sklepów internetowych. Ka dy dokonany zakup jest monitorowany pod wzgl dem przychodu ze sprze-

6 214 Edyta Niewiadomska, Piotr Sulikowski Metody badania skuteczno ci i efektywno ci promocji w Internecie da y i osi ganego zysku. ROI oblicza si jako ró nic przychodów ze sprzeda y oraz kosztów reklamy podzielon przez koszty reklamy. ROI = (Zysk / Koszt) x 100% = [(Przychód Koszt) / Koszt] x 100%. koszt za klikni cie CPC lub PPC [ang. Cost Per Click lub Pay Per Click] podstawowy parametr okre laj cy koszt, jaki ponoszony jest za klikni cie w reklam. Jest to tak e jeden z modeli rozlicze z reklamobiorcami, w którym reklamodawca płaci wył cznie za klikni cie u ytkownika w reklam. Zasadniczy model cenowy stosowany przez witryny przybiera zazwyczaj posta tzw. CPM [ang. Cost Per Mille], czyli cen za wy wietlenia 1000 odsłon danej reklamy. koszt za akcj CPA [ang. Cost Per Action] parametr definiuj cy koszt konwersji, okre laj cy stosunek wydatków poniesionych na reklam do liczby wygenerowanych akcji (konwersji). Wska nik ten brany jest pod uwag w modelu rozlicze typu success fee, czyli tylko za wygenerowanie udanych, wcze niej zdefiniowanych akcji, wykonanych na stronie internetowej przez u ytkownika. Zarówno ROI, jak i analiza przychodów uzyskanych dzi ki reklamie w stosunku do odno- nych kosztów (CPC, CPM i/lub CPA) pozwalaj zatem ocenia efektywno. Ponadto w działaniach promocyjnych, w których wska nik CTR nie odgrywa du ej roli, np. w kampaniach wizerunkowych (e-branding), coraz popularniejsz metod mierzenia sukcesu kampanii jest badanie z wykorzystaniem internetowego kwestionariusza (ankiety). Słu y ono sprawdzeniu ewentualnego wzrostu wiadomo ci marki b d zmiany jej postrzegania. Badania takie cz sto kieruje si nie tylko do osób, które widziały reklam, ale równie do tych, które nie miały z ni styczno ci (tzw. grupy kontrolnej). Ten sposób pozwala na ustalenie faktycznego wpływu reklamy na konsumentów. Jest to jednak narz dzie wymagaj ce znacz cej umiej tno ci zarówno formułowania wła ciwych pyta, ustalania odpowiedniej ich liczby, jak i pozyskiwania obiektywnych odpowiedzi (np. internauci nie powinni by nagradzani za udział w ankiecie). Doskonałym przykładem analizy przy wykorzystaniu kwestionariuszy mo e by badanie wykonane przez firm Gemius z przeprowadzonej w listopadzie i grudniu 2008 r. kampanii brandingowej Alior Banku [11]. W raporcie Gemiusa znalazły si podstawowe cele badania (okre- lenie wpływu tej kampanii na znajomo i postrzeganie banku przez internautów w wieku lat oraz poznanie opinii tej grupy na temat prezentowanych im kreacji reklamowych), a tak e precyzyjnie sformułowane wska niki podlegaj ce pomiarowi, istotne z punktu widzenia celów kampanii ( wiadomo marki w porównaniu z konkurencj, wizerunek marki /mocne i słabe strony/, zamiar skorzystania z oferty, ocena atrakcyjno ci i efektywno ci kreacji reklamowych, wpływ cech społeczno-demograficznych na postrzeganie kampanii). Ze skuteczno ci i efektywno ci reklamy zwi zane jest równie poj cie cz stotliwo ci, czyli okre lenie optymalnej liczby wy wietle w taki sposób, aby zapewni jej zapami tanie przez u ytkownika, a z drugiej strony jak najbardziej obni y koszty. Cz stotliwo zale na jest od rodzaju i formy reklamy, grupy docelowej, promowanego produktu, a zwłaszcza znajomo ci i wiadomo ci marki w ród konsumentów. Znalezienie optymalnej liczby wy wietle pozwoli zracjonalizowa bud et kampanii, a jednocze nie osi gn zamierzony efekt.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 27, Zako czenie Powracaj c w tym miejscu do przedstawionego wcze niej modelu skutecznej promocji, wydaje si, e jego kompleksowe stosowanie rzeczywi cie powinno przynosi po dane rezultaty, polegaj ce na dotarciu z komunikatem do jak najszerszej liczby u ytkowników Internetu i jednoczesnym przeło eniu odbioru tego komunikatu na osi gni cie zało onych celów kampanii czyli podwy szeniu wska ników sprzeda y, czy te pogł bieniu znajomo ci lub wiadomo ci marki. Jak jednak słusznie zauwa aj specjali ci w dziedzinie e-marketingu kluczowym elementem realizacji ka dej kampanii reklamowej jest pó niejsza analiza jej skuteczno ci i efektywno ci. Internet stanowi niemal nieograniczone medium dla reklamodawców, wymagaj ce jednak szczególnego zastosowania metod wła ciwego zarz dzania działaniami marketingowymi. Wiedza na temat pomiaru, a w szczególno ci interpretacji wyników pozwala na efektywne anga owanie rodków i ci głe polepszanie efektów promocji, a jednocze nie eliminuje powtarzanie wcze niejszych bł dów. Bibliografia [1] Banach A., Kozłowski P.: SEO czy SEM? Cechy, ró nice, wady i zalety [online]. [Warszawa:] NetSprint.pl Sp. z o.o., [2007] [dost p 25 czerwca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://pl.netsprint.eu/baza-wiedzy/publikacje/adkontekst/462-seo-czy-semcechy-roznice-wady-i-zalety>. [2] Cudny M.: Wska niki efektywno ci kampanii SEM [online]. [Warszawa:] Firstlevel Specjalistyczna Agencja Search Engine Marketing, [2007] [dost p 25 czerwca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://www.firstlevel.pl/wskazniki-efektywnosci-kampaniisem/>. [3] Der gowski M.: Portfolio [online]. [Wrocław:] Artefakt Sp. z o.o., [ ] [dost p 15 czerwca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://www.artefakt.pl/?portfolio.html>. [4] Dyba A.: Pomiar skuteczno ci działa w Internecie. Jak mierzy skuteczno witryny w Internecie cz.1 [online]. [Warszawa:] Internetowy Dom Mediowy net S.A., [ ] [dost p 15 czerwca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://www.idmnet.pl/pub/files/artykuly/0304_pomiar_skutecznosci_1z2.pdf>. [5] Maciejowski T.: Narz dzia skutecznej promocji w Internecie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, [6] Kłos A.: Portfolio [online]. [Warszawa:] Adicom S.C., [2009] [dost p 15 czerwca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://www.adicom.pl/portfolio.html>. [7] Gałecki M., Nowicki Z.: SEM Search Engine Marketing [online]. [Łód :] Bluerank Sp. z o.o., [ ] [dost p 15 czerwca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://www.bluerank.pl/uslugi-seo-sem#uslugi-seo>. [8] Janczewski P.: Marketing w wyszukiwarkach [online]. [Warszawa:] Web Search Factory Sp. z o.o., [2008] [dost p 16 czerwca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://www.websearchfactory.pl/blog/2008/05/05/zalozenie-strony-www-tylkopolowa-sukcesu/>. [9] G siewski M.: Przewodnik SEO-SEM, czyli jak promowa stron małej firmy w Internecie [online]. [Warszawa:] ITtechnology, [ ] [dost p 16 czerwca 2009].

8 216 Edyta Niewiadomska, Piotr Sulikowski Metody badania skuteczno ci i efektywno ci promocji w Internecie Dost pny w Internecie: <http://www.ittechnology.us/kursy/wyszukiwanie-lokalne/ przewodnik.1.0.pdf>. [10] Zawadzki A.: Informacje o badaniu Gemius Traffic [online]. [Warszawa:] Gemius S.A., [2009] [dost p 20 czerwca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://files.gemius.pl/oferty/pl/2009/oferta_gemiustraffic.pdf>. [11] Zawadzki A.: Wpływ kampanii reklamowej na znajomo i postrzeganie Alior Banku (2009) [online]. [Warszawa:] Gemius S.A., [2009] [dost p 20 czerwca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://pliki.gemius.pl/raporty/2009/2009_01_gemiusbrandingeffect _Alior_Bank.pdf.>. [12] Glijer C., Witczak A.: Analiza logów [online]. [Warszawa:] searchengines.pl, [2005] [dost p 16 czerwca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://www.spiders.pl/log_2.php>. [13] G siewski M.: Wska nik odrzuce a wska nik porzuce [online]. [Warszawa:] ITtechnology, [2009] [dost p 16 czerwca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://www.ittechnology.us/wskaznik-odrzucen-a-wskaznik-porzucen/>. METHODS FOR MEASURING EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF INTERNET PROMOTION Summary Companies decide on Internet promotion more and more often. Due to the increase in resources devoted to this activity, the organization of effectiveness control is essential. This article decribes control methods and effectiveness indicators as well as emphasizes the plausibility of their use. Keywords: promotion, Internet, effectiveness, efficiency, brand Edyta Niewiadomska Piotr Sulikowski Katedra In ynierii Systemów Informacyjnych Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali słyszało o Google? Kto już próbował reklamować się w wyszukiwarkach? Kto uważa że to ma sens? StartUp IT / Jak zdobyć Klienta za grosze?

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r.

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. w zakresie zmian do procedowanego obecnie projektu Ustawy o efektywności energetycznej 1. Uzasadnienie proponowanych zmian legislacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA MEDIA IV ETAP KAMPANII PROMOCYJNEJ PSTR GA Teraz Pstr g!

KONKURS OFERT NA MEDIA IV ETAP KAMPANII PROMOCYJNEJ PSTR GA Teraz Pstr g! KONKURS OFERT NA MEDIA IV ETAP KAMPANII PROMOCYJNEJ PSTR GA Teraz Pstr g! bork, 26.02.2014 Stowarzyszenie Producentów Ryb ososiowatych Al. Wolno ci 30/105 84-300 L bork biuro@sprl.pl Zasady konkursu Termin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Ogólny opis zawartości informacji dotyczących kierunków kształcenia. CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarabianie w M2M. Zarabianie w M2M

Zarabianie w M2M. Zarabianie w M2M Zarabianie w M2M 1. Na czym mogę zarabiać?... 2 2. Jakie są metody rozliczeń?... 2 3. Jak naliczane są prowizje?... 3 4. W jaki sposób oraz kiedy mogę wypłacić prowizje?... 3 5. Czy konieczne jest płacenie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej 2 x więcej za Schneider Electric (zwanej dalej Promocją ) jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę?

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Jak odczytać i wykorzystać dane z Google Analytics. Bartosz Groszek Sklepy Blogi Strony informacyjne Kiedyś Urchin ->>>> 2005 Początek Analytics Teraz 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo