Pytania do treści wykładów:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania do treści wykładów:"

Transkrypt

1 Pytania do treści wykładów: Wprowadzenie: 1. Jakie zadania zarządzania realizowane są dla następujących zasobów: a) procesor, b) pamięć, c) plik? 2. W jaki sposób przekazywane jest sterowanie do jądra systemu operacyjnego. 3. Jaki mechanizm systemu chroni przed zawłaszczeniem procesora przez przetwarzanie aplikacyjne? 4. Dlaczego usługi jądra systemu operacyjnego nie mogę być dostępne poprzez zwykłe wywołanie podprogramu, tylko przez specjalne instrukcje (przerwania programowe)? 5. Jak naleŝy zaklasyfikować przerwania będące następstwem: a) dzielenia przez zero, b) odmierzenia ustalonego okresu czasu przez czasomierz, c) wykonania instrukcji wywołania przerwania (np. int w architekturze Intel) przez procesor d) wystawienia przez procesor niedopuszczalnego adresu, e) pobrania przez procesor niewłaściwego kodu instrukcji do wykonania? 6. Na czym polega ograniczenie zakresu adresów, dostępnych w czasie przetwarzania aplikacyjnego? 7. Jakie mogłyby być skutki udostępniania operacji wejścia-wyjścia w trybie uŝytkownika dla funkcjonowania systemu komputerowego? Procesy, zasoby i wyjątki: 1. Czym róŝni się proces od programu? 2. Proszę podać 3 przykłady zasobów systemu, odzyskiwanych po zakończeniu procesu. 3. Kiedy pamięć moŝe być zasobem wywłaszczalnym? 4. Ile procesów moŝe znajdować się w poszczególnych stanach procesów w danej chwili czasu w systemie z jedną jednostką przetwarzającą (jednym procesorem)? 5. Czym róŝni się stan procesu gotowy od stanu oczekujący? 6. Na czym polega przełączanie kontekstu? Jakie informacje są niezbędne do prawidłowego przeprowadzanie tej operacji? 7. Dlaczego procesy muszą być kolejkowane? W jakich rodzajach kolejek mogę się one znajdować? 8. Który z planistów jest najbardziej istotny z punktu widzenia: a) realizacji wielozadaniowości w systemach interaktywnych, b) systemów przetwarzania wsadowego, c) systemów czasu rzeczywistego? 9. Jakie informacje muszą być przechowane w deskryptorze wątku, gdyŝ nie mogą być współdzielone z innymi wątkami tego samego procesu? 10. Kiedy i dlaczego istnieje moŝliwość głodzenia wątków w dostępie do procesora w przypadku ich realizacji na poziomie uŝytkownika? 11. Czym róŝni się realizacja wielowątkowości w systemach Linux i Windows? Planowanie przydziału procesora 1. Jaka jest róŝnica w planowaniu przydziału procesora pomiędzy systemami interaktywnymi, a systemami wsadowymi? 2. PoniŜszy diagram przedstawia zmiany stanów procesów P1, P2, P3 w czasie. Proszę wyliczyć czas oczekiwania i czas cyklu przetwarzania dla poszczególnych procesów oraz wykorzystanie procesora.

2 3. W systemie komputerowym wykonane zostały 4 procesy P1, P2, P3 i P4. PoniŜsza tabela przedstawia atrybuty tych procesów przy załoŝeniu, Ŝe chwila czasu 0 odpowiada momentowi zgłoszenia do systemu procesu P1. Proszę określić czas oczekiwania oraz czas cyklu przetwarzania poszczególnych procesów w przypadku, gdy zastosowany został następujący algorytm planowania krótkoterminowego: a) FCFS (FIFO), b) SJF. 4. W systemie komputerowym wykonane zostały 4 procesy P1, P2, P3 i P4. PoniŜsza tabela przedstawia atrybuty tych procesów przy załoŝeniu, Ŝe chwila czasu 0 odpowiada momentowi zgłoszenia do systemu procesu P1. Proszę określić czas oczekiwania oraz czas cyklu przetwarzania poszczególnych procesów w przypadku, gdy zastosowany został następujący algorytm planowania krótkoterminowego: a) FCFS (First Come First Served, FIFO), b) SJF (Shortest Job First), c) SRT (Shortest Remaining Time). 5. Mniej więcej w tym samym czasie w systemie pojawiają się procesy P1, P2, P3, P4, P5 z czasami obsługi odpowiednio 10, 6, 2, 4, 8 oraz priorytetami zewnętrznymi odpowiednio 3, 5, 2, 1, 4 (5 jest najwyŝszym priorytetem). Proszę określić czas oczekiwania oraz czas cyklu przetwarzania kaŝdego procesu w przypadku następujących algorytmów planowania krótkoterminowego: a) rotacyjny (proszę przyjąć kwant czasu 2), b) priorytetowy, c) FCFS (kolejność obsługi P1, P2, P3, P4, P5), d) SJF. 6. Na podstawie analizy czasu oczekiwania i czasu obsługi proszę ocenić sprawiedliwość uszeregowania procesów P1, P2, P3, P4, P5 z czasami obsługi odpowiednio 10, 6, 2, 4, 8 w przypadku następujących algorytmów planowania krótkoterminowego: a) FCFS (kolejność obsługi P1, P2, P3, P4, P5), b) rotacyjny przy kwancie czasu 1, c) rotacyjny przy kwancie czasu 2, d) rotacyjny przy kwancie czasu 3, e) rotacyjny przy kwancie czasu Do systemu zgłaszają się kolejno w odstępach 1-sekundowych 4 procesy, najpierw 2 wsadowe, a później 2 interakcyjne. Obsługa zadania wsadowego wymaga w sumie 10 sekund czasu procesora, przy czym po kaŝdych 5 sekundach następuje zapisanie danych na dysku. KaŜda operacja zapisu na dysku zajmuje 1 sekundę. Zadania interakcyjne mają czas odpowiedzi 3 sekundy, a reakcja uŝytkownika zajmuje 4 sekundy. Wykonania procesu interakcyjnego wymaga dwóch takich interakcji. Proszę wyznaczyć czas oczekiwania i czas cyklu przetwarzania oraz ocenić efektywność przetwarzania z perspektywy kaŝdego z procesów w następujących przypadkach planowania: a) algorytm RR z kwantem czasu 2 sekundy, b) algorytm RR z kwantem czasu 4 sekundy, c) algorytm VRR z kwantem czasu 2 sekundy, d) algorytm VRR z kwantem czasu 4 sekundy. 8. W systemie wielozadaniowym zastosowano wywłaszczający priorytetowy algorytm szeregowania zadań (planowania przydziału procesora). Priorytet procesu zmienia się liniowo w czasie zgodnie ze współczynnikiem: α podczas oczekiwania procesu w kolejce procesów gotowych na przydział procesora, β w stanie aktywności (wykonywania przez procesor).

3 W chwili wejścia do kolejki procesów gotowych (czyli zawsze w chwili zmiany stanu na GOTOWOŚĆ) proces otrzymuje priorytet o wartości 0. Wzrost tej wartości oznacza zwiększenie priorytetu procesu, i tym samym spadek jego zmniejszenie. Jaki znany algorytm planowania krótkoterminowego uzyskamy, gdy: a) β > α > 0, b) α < β < 0? 9. Na podstawie analizy przetwarzania stwierdzono, Ŝe proces potrzebuje średnio T jednostek czasu procesora, po czym wchodzi w stan oczekiwania na realizację operacji wejścia-wyjścia. Przełączanie kontekstu wymaga czasu S, który z punktu widzenia efektywności wykorzystania procesora jest marnowany. Proszę podać formułę określającą efektywność wykorzystania procesora w planowaniu rotacyjnym (RR) przy kwancie czasu Q w następujących przypadkach: a) Q = b) Q > T c) S < Q < T d) Q = S e) Q 0 Przykłady implementacji planowania przydziału procesora: 1. W systemie UNIX w stanie gotowości są 3 procesy: P1 z priorytetem początkowym 80, P2 z priorytetem początkowym 60 i P3 z priorytetem początkowym 52. Procesy nie były dotychczas wykonywane i Ŝaden z nich nie odwołuje się do jądra (z wyjątkiem procesu P1 w celu przekazania odpowiedzi). Przeliczanie priorytetów i ewentualna zmiana kontekstu odbywa się raz na sekundę. W tym czasie występuje teŝ 60 razy takt zegara, zwiększający miarę wykorzystania procesora. Jaki będzie czas odpowiedzi procesu P1, zakładając, Ŝe na rozpoczęcie przekazywania odpowiedzi potrzeba a) dokładnie 1 kwantu czasu procesora, b) dokładnie 2 kwantów czasu procesora? 2. W systemie UNIX w stanie gotowości są 3 procesy: P1 z priorytetem początkowym 80, P2 z priorytetem początkowym 60 i P3 z priorytetem początkowym 52. Procesy nie były dotychczas wykonywane i Ŝaden z nich nie odwołuje się do jądra (z wyjątkiem procesu P1 w celu przekazania odpowiedzi). Z kaŝdym taktem zegara zwiększa się miara wykorzystania procesora. Na wygenerowanie odpowiedzi proces P1 potrzebuje czasu procesora w ilości równej 25 taktom zegara. Czy moŝliwy jest taki dobór kwant czasu procesora (wyraŝony w taktach zegara), Ŝeby odpowiedź procesu P1 otrzymać nie później niŝ po upływie 160 taktów zegara? 3. W systemie UNIX w stanie gotowości są 3 procesy z priorytetem bazowym 50: dla P1 ustawiono wartość nice na 30, dla P2 na 10 i dla P3 na 2. Procesy nie były dotychczas wykonywane i Ŝaden z nich nie odwołuje się do jądra. Z kaŝdym taktem zegara zwiększa się miara wykorzystania procesora. Czy przy kwancie czasu (wyraŝonym w taktach zegara): a) 100, b) 80 c) 40 są respektowane priorytety wynikające z ustalonych wartości nice procesów? 4. Czym róŝni się przeciwdziałanie głodzeniu procesów w dostępie do procesora w systemach a) Windows 2000/XP, b) Linux? 5. Jaką wspólną cechę moŝna znaleźć w metodach przeciwdziałania głodzeniu procesów w systemach UNIX i Windows 2000/XP? Zarządzanie pamięcią operacyjną: 1. Zarządca pamięci ma do dyspozycji obszar 1MB, którego fragmenty przydziela zgodnie z algorytmem bloków bliźniaczych (ang. buddy). Zarządca zrealizował kolejno następujące Ŝądania przydziału bloków: A - rozmiar 100KB, B - rozmiar 300KB, C - rozmiar 200KB. a) Jaki jest obraz pamięci po realizacji przydziału? b) Jaka jest łączna wielkość przestrzeni adresowej, która pozostanie niewykorzystana w wyniku fragmentacji wewnętrznej? c) Jaka jest maksymalna wielkość bloku, który mógłby zostać przydzielony bez d) zwalniania bloków A, B i C? 2. W systemie komputerowym dostępna jest pamięć o rozmiarze 256KB. W systemie tym działają procesy P1, P2, P3, P4, opisane w poniŝszej tabeli.

4 W momencie zakończenia procesu zwalniana jest cała przydzielona mu wcześniej pamięć. Proszę zobrazować działania procesów na diagramie oraz określić czas oczekiwania i czas cyklu przetwarzania kaŝdego z nich, uwzględniając fakt, Ŝe procesy szeregowane są zgodnie z algorytmem rotacyjnym (round robin) przy kwancie czasu równym 2, a pamięć przydzielana jest metodą bloków bliźniaczych (buddy). Zakładamy, Ŝe czas przełączania kontekstu jest pomijalnie mały oraz Ŝądanie przydziału pamięci realizowane jest natychmiastowo, jeśli odpowiedni obszar jest dostępny. Proszę równieŝ przedstawić obraz pamięci po kaŝdej zmianie, czyli po przydzieleniu lub zwolnieniu jakiegoś obszaru. 3. Moduł zarządzania pamięcią realizuje w przestrzeni adresowej o rozmiarze 64KB następujący ciąg Ŝądań od procesów aplikacyjnych: a) przydział bloku A o rozmiarze 16KB, b) przydział bloku B o rozmiarze 7KB, c) przydział bloku C o rozmiarze 11KB, d) przydział bloku D o rozmiarze 11KB, e) przydział bloku E o rozmiarze 15KB, f) zwolnienie bloku B g) zwolnienie bloku D h) przydział bloku F o rozmiarze 3KB i) przydział bloku G o rozmiarze 6KB Czy Ŝądanie przydziału bloku o wielkości 8KB moŝe zostać zrealizowane jako kolejne, gdy w systemie nie ma moŝliwości relokacji bloków i zastosowany został następujący algorytm przydziału: a) pierwsze dopasowanie (first fit), b) najlepsze dopasowanie (best fit), c) najgorsze dopasowanie (worst fit)? 4. Moduł zarządzania pamięcią realizuje w przestrzeni adresowej o rozmiarze 64KB następujący ciąg Ŝądań od procesów aplikacyjnych: a) przydział bloku A o rozmiarze 16 KB, b) przydział bloku B o rozmiarze 7 KB, c) przydział bloku C o rozmiarze 11 KB, d) przydział bloku D o rozmiarze 11 KB, e) przydział bloku E o rozmiarze 15 KB, f) zwolnienie bloku B, g) zwolnienie bloku D, h) przydział bloku F o rozmiarze 3 KB i) przydział bloku G o rozmiarze 6 KB Czy Ŝądanie przydziału bloku o wielkości 7KB moŝe zostać zrealizowane jako kolejne, gdy w systemie nie ma moŝliwości relokacji bloków i zastosowany został następujący algorytm przydziału: a) pierwsze dopasowanie (first fit), b) najlepsze dopasowanie (best fit), c) najgorsze dopasowanie (worst fit)? 5. Moduł zarządzania pamięcią realizuje w przestrzeni adresowej o rozmiarze 64KB następujący ciąg Ŝądań od procesów aplikacyjnych: a) przydział bloku A o rozmiarze 12 KB, b) przydział bloku B o rozmiarze 10 KB, c) przydział bloku C o rozmiarze 10 KB, d) przydział bloku D o rozmiarze 13 KB, e) przydział bloku E o rozmiarze 15 KB, f) zwolnienie bloku B, g) zwolnienie bloku D, h) przydział bloku F o rozmiarze 5 KB, i) przydział bloku G o rozmiarze 6 KB.

5 Czy Ŝądanie przydziału bloku o wielkości 8 KB moŝe zostać zrealizowane jako kolejne, gdy w systemie nie ma moŝliwości relokacji bloków i zastosowany został następujący algorytm przydziału: a) pierwsze dopasowanie (first fit), b) najlepsze dopasowanie (best fit), c) najgorsze dopasowanie (worst fit)? 6. Na czym polega nakładkowanie i kiedy jest stosowane? 7. Na czym polega zjawisko fragmentacji? 8. Z jakich powodów w zarządzaniu pamięcią pojawia się fragmentacja wewnętrzna? 9. Dlaczego stronicowanie nie wymaga sprawdzania poprawności przesunięcia wewnątrz strony, podczas gdy segmentacja wymaga tego w ramach ochrony. 10. Czy w ogólnym przypadku logiczna przestrzeń adresowa a) w systemie stronicowania pamięci b) w systemie segmentacji pamięci jest ciągła? (Czy kaŝdy adres z zakresu dopuszczalnych adresów procesu jest poprawny?) Proszę uzasadnić odpowiedź. Pamięć wirtualna: 1. Kiedy w systemie pamięci wirtualnej pojawia się błąd strony i jaka jest reakcja systemu na wystąpienie tego błędu? 2. Jakie informacje przechowywane są w tablicy stron (oprócz numeru ramki) w celu umoŝliwienia lub ułatwienia implementacji systemu pamięci wirtualnej? Kiedy i w jaki sposób są one wykorzystywane? 3. Kiedy w systemie pamięci wirtualnej występuje problem zastępowania? 4. Jakie problemy towarzyszą zastępowaniu stron w systemie pamięci wirtualnej? 5. Proszę uzasadnić sensowność stosowania wstępnego sprowadzania stron w systemie pamięci wirtualnej. 6. Które algorytmy wymiany stron pamięci wirtualnej są trudne w realizacji we współczesnych systemach komputerowych? Na czym polega trudność ich implementacji oraz jakie podejścia w celu ominięcia tych trudności stosowane są w praktyce? 7. W systemie pamięci wirtualnej z 3 ramkami realizowany jest następujący ciąg odniesień do stron: 1, 5, 1, 3, 5, 2, 4, 3, 4, 2,1, 5. Jak będzie się zmieniać zawartość ramek w wyniku realizacji tego ciągu oraz ile będzie błędów strony, jeśli zastosujemy algorytm a) FIFO b) LRU Ramki są początkowo puste. 8. Który z algorytmów wymiany stron FIFO, czy LRU okaŝe się lepszy pod względem efektywności w przypadku realizacji następującego ciągu odniesień w systemie pamięci wirtualnej z 4 ramkami: 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 3, 5, 6, 2, 1, 4, 3, 2, 1? 9. W systemie pamięci wirtualnej z 4 ramkami realizowany jest następujący ciąg odniesień do stron: 2, 6, 1, 1, 5, 2, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 2, 6, 1, 5. Jaka będzie zawartość zbioru roboczego po realizacji kaŝdego kolejnego odniesienia przy rozmiarze okna = 4? Proszę załoŝyć, Ŝe zbiór roboczy jest początkowo pusty. 10. W systemie pamięci wirtualnej, w którym dostępne są 3 ramki, adres składa się z 8 bitów a rozmiar strony wynosi 32 bajty. W systemie tym realizowany jest ciąg odniesień do komórek pamięci o następujących adresach: 40, 190, 60, 100, 160, 90, 130, 120, 150, 70, 50, 180. Jak będzie się zmieniać zawartość ramek w wyniku realizacji tego ciągu oraz ile będzie błędów strony, jeśli zastosujemy algorytm: a) FIFO (First In First Out), b) LRU (Least Recently Used), c) WS (Working Set) przy rozmiarze okna 3. Ramki są początkowo puste. Numeracja stron zaczyna się od W systemie pamięci wirtualnej realizowany jest ciąg odniesień do następujących stron: 2, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 2, 5, 6, 5, 4, 2. Jak będzie się zmieniać zawartość ramek w wyniku realizacji tego ciągu oraz ile będzie błędów strony, jeśli zastosujemy algorytm: a) FIFO (First In First Out) przy liczbie dostępnych ramek 4, b) LRU (Least Recently Used) przy liczbie dostępnych ramek 4, c) WS (Working Set) przy rozmiarze okna 4. Ramki są początkowo puste. 12. W systemie pamięci wirtualnej, w którym dostępne są 3 ramki, adres składa się z 8 bitów a rozmiar strony wynosi 16 bajtów. W systemie tym realizowany jest ciąg odniesień do komórek pamięci o następujących adresach: 40, 20, 30, 50, 45, 60, 65, 70, 75, 55, 50, 40. Jak będzie się zmieniać zawartość ramek w wyniku realizacji tego ciągu oraz ile będzie błędów strony, jeśli zastosujemy algorytm: a) FIFO (First In First Out), b) LRU (Least Recently Used),

6 c) WS (Working Set) przy rozmiarze okna 3. Ramki są początkowo puste. Numeracja stron zaczyna się od Co oznacza fakt wystąpienia problemu zastępowania przy obsłudze błędu strony w wymianie opartej na koncepcji zbioru roboczego. 14. W jaki sposób naleŝałoby zmodyfikować algorytmy wymiany (usuwania) stron i niezbędne struktury danych w celu uwzględnienia przypadku współdzielenia stron przez procesy. Urządzenia wejścia-wyjścia: 1. Czym róŝni się interakcja jednostki centralnej z urządzeniem wejścia-wyjścia w trybie odpytywania i w trybie przerwań. 2. Proszę dokonać porównania efektywności interakcji jednostki centralnej z urządzeniami wejścia-wyjścia w trybie odpytywania oraz w trybie sterowania przerwaniami. 3. Jaki sposób realizacji buforowania byłby najlepszy w celu: a) dopasowania róŝnić szybkości pracy urządzeń, b) dopasowania jednostek transmisji danych w przypadku urządzeń przekazujących dane taką samą średnią szybkością, c) zagwarantowania semantyki kopii? Proszę uzasadnić odpowiedź. Posklejał: lukers

Zarządzanie procesami i wątkami

Zarządzanie procesami i wątkami SOE - Systemy Operacyjne Wykład 4 Zarządzanie procesami i wątkami dr inŝ. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW Pojęcie procesu (1) Program zbiór instrukcji dla procesora

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - wątki

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - wątki Wrocław 2007 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - wątki Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl www.equus.wroc.pl/studia.html 1 PLAN: 1. Wątki 2. Planowanie przydziału procesora (szeregowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Planowanie (szeregowanie) procesów (ang. process scheduling) Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB

Wykład 6. Planowanie (szeregowanie) procesów (ang. process scheduling) Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Wykład 6 Planowanie (szeregowanie) procesów (ang. process scheduling) Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Rodzaje planowania Planowanie długoterminowe. Decyzja o

Bardziej szczegółowo

Informatyka, systemy, sieci komputerowe

Informatyka, systemy, sieci komputerowe Informatyka, systemy, sieci komputerowe Systemy operacyjne wykład 2 Procesy i wątki issk 1 SO koncepcja procesu i zasobu Proces jest elementarną jednostką pracy zarządzaną przez system operacyjny, wykonującym

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie w systemie pamięci wirtualnej

Stronicowanie w systemie pamięci wirtualnej Pamięć wirtualna Stronicowanie w systemie pamięci wirtualnej Stronicowanie z wymianą stron pomiędzy pamięcią pierwszego i drugiego rzędu. Zalety w porównaniu z prostym stronicowaniem: rozszerzenie przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesorem

Zarządzanie procesorem Zarządzanie procesorem 1. Koncepcja procesu 2. Blok kontrolny procesu 3. Planowanie (szeregowanie) procesów! rodzaje planistów! kryteria planowania 4. Algorytmy planowania! FCFS! SJF! RR! planowanie priorytetowe!

Bardziej szczegółowo

Ogólna koncepcja planowania. Planowanie przydziału procesora. Komponenty jądra w planowaniu. Tryb decyzji. Podejmowanie decyzji o wywłaszczeniu

Ogólna koncepcja planowania. Planowanie przydziału procesora. Komponenty jądra w planowaniu. Tryb decyzji. Podejmowanie decyzji o wywłaszczeniu Planowanie przydziału procesora Ogólna koncepcja planowania Tryb decyzji określa moment czasu, w którym oceniane i porównywane są priorytety procesów i dokonywany jest wybór procesu do wykonania. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Pamięć jako zasób systemu komputerowego hierarchia pamięci przestrzeń owa Wsparcie dla zarządzania pamięcią na poziomie architektury komputera Podział i przydział pamięci

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Wykład nr 7 (24.01.2011) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 4 - zarządzanie pamięcią

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 4 - zarządzanie pamięcią Wrocław 2007 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 4 - zarządzanie pamięcią Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl www.equus.wroc.pl/studia.html 1 PLAN: 2. Pamięć rzeczywista 3. Pamięć wirtualna

Bardziej szczegółowo

SOE Systemy Operacyjne Wykład 8 Pamięć wirtualna dr inż. Andrzej Wielgus

SOE Systemy Operacyjne Wykład 8 Pamięć wirtualna dr inż. Andrzej Wielgus SOE Systemy Operacyjne Wykład 8 Pamięć wirtualna dr inż. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW Pamięć wirtualna Stronicowanie na żądanie większość współczesnych systemów

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Włodzimierz Stanisławski, Damian Raczyński - Programowanie systemowe mikroprocesorów rodziny x86

Księgarnia PWN: Włodzimierz Stanisławski, Damian Raczyński - Programowanie systemowe mikroprocesorów rodziny x86 Księgarnia PWN: Włodzimierz Stanisławski, Damian Raczyński - Programowanie systemowe mikroprocesorów rodziny x86 Spis treści Wprowadzenie... 11 1. Architektura procesorów rodziny x86... 17 1.1. Model procesorów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ OPERACYJNĄ

ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ OPERACYJNĄ ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ OPERACYJNĄ Wiązanie adresów adr.symbol -> adr. względne ->adresy pamięci kompilacja; kod bezwzględny (*.com) ładowanie; kod przemieszczalny wykonanie adr.względne -> adr. bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Procesy, wątki i zasoby

Procesy, wątki i zasoby Procesy, wątki i zasoby Koncepcja procesu i zasobu, Obsługa procesów i zasobów, Cykl zmian stanów procesu i kolejkowanie, Klasyfikacja zasobów, Wątki, Procesy i wątki we współczesnych systemach operacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym

Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym Cele: przydział zasobów pamięciowych wykonywanym programom, zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanych procesów (ochrona pamięci), efektywne wykorzystanie dostępnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną zagadnienia podstawowe

Zarządzanie pamięcią operacyjną zagadnienia podstawowe Zarządzanie pamięcią operacyjną zagadnienia podstawowe Pamięć jako zasób systemu komputerowego Pamięć jest zasobem służący do przechowywania danych. Z punktu widzenia systemu pamięć jest zasobem o strukturze

Bardziej szczegółowo

Przełączanie kontekstu. Planista średnioterminowy. Diagram kolejek. Kolejki planowania procesów. Planiści

Przełączanie kontekstu. Planista średnioterminowy. Diagram kolejek. Kolejki planowania procesów. Planiści Kolejki planowania procesów Diagram kolejek Kolejka zadań (job queue) - tworzą ją procesy wchodzące do systemu. Kolejka procesów gotowych (ready queue) - procesy gotowe do działania, umieszczone w pamięci,

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki. System operacyjny. dr inż. Adam Klimowicz

Podstawy informatyki. System operacyjny. dr inż. Adam Klimowicz Podstawy informatyki System operacyjny dr inż. Adam Klimowicz System operacyjny OS (ang. Operating System) Program komputerowy bądź zbiór programów, który zarządza udostępnianiem zasobów komputera aplikacjom.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora

Planowanie przydziału procesora Planowanie przydziału procesora W pamięci operacyjnej znajduje się kilka procesów jednocześnie. Kiedy jakiś proces musi czekać, system operacyjny odbiera mu procesor i oddaje do dyspozycji innego procesu.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora

Planowanie przydziału procesora Planowanie przydziału procesora Komponenty jądra związane z szeregowaniem Ogólna koncepcja planowania Kryteria oceny algorytmów planowania Algorytmy planowania Przykłady implementacji przydziału czasu

Bardziej szczegółowo

Fazy procesora i wejścia-wyjścia. Planowanie przydziału procesora. Czasy faz procesora. Planowanie przydziału procesora

Fazy procesora i wejścia-wyjścia. Planowanie przydziału procesora. Czasy faz procesora. Planowanie przydziału procesora Planowanie przydziału procesora W pamięci operacyjnej znajduje się kilka procesów jednocześnie. Kiedy jakiś proces musi czekać, system operacyjny odbiera mu procesor i oddaje do dyspozycji innego procesu.

Bardziej szczegółowo

Podstawy. Pamięć wirtualna. (demand paging)

Podstawy. Pamięć wirtualna. (demand paging) Pamięć wirtualna Podstawy Podstawy Stronicowanie na żądanie Wymiana strony Przydział ramek Szamotanie (thrashing) Pamięć wirtualna (virtual memory) oddzielenie pamięci logicznej użytkownika od fizycznej.

Bardziej szczegółowo

Procesy, zasoby i wątki

Procesy, zasoby i wątki Dariusz Wawrzyniak Koncepcja procesu i zasobu Obsługa procesów i zasobów Cykl zmian stanów procesu i kolejkowanie Klasyfikacja zasobów Wątki Procesy i wątki we współczesnych systemach operacyjnych Plan

Bardziej szczegółowo

PRZYDZIAŁ PAMIĘCI OPERACYJNEJ

PRZYDZIAŁ PAMIĘCI OPERACYJNEJ PRZYDZIAŁ PAMIĘCI OPERACYJNEJ dr inż. Krzysztof Patan Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski k.patan@issi.uz.zgora.pl Wstęp Pamięć komputera wielka tablica słów (bajtów)

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - zarządzanie procesami

Systemy Operacyjne - zarządzanie procesami Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 26 października 2010 1 1 Proces sekwencyjny 2 Cykl życia procesu 3 Deskryptor procesu 4 współbieżne 2 3 1 Motywacja 2 Kolejki 3 Planiści

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne III

Systemy operacyjne III Systemy operacyjne III WYKŁAD Jan Kazimirski Pamięć wirtualna Stronicowanie Pamięć podzielona na niewielki bloki Bloki procesu to strony a bloki fizyczne to ramki System operacyjny przechowuje dla każdego

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Jarosław Forenc

dr inŝ. Jarosław Forenc Rok akademicki 2009/2010, Wykład nr 8 2/19 Plan wykładu nr 8 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2009/2010

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną i pamięć wirtualna

Zarządzanie pamięcią operacyjną i pamięć wirtualna Zarządzanie pamięcią operacyjną i pamięć wirtualna Pamięć jako zasób systemu komputerowego. Wsparcie dla zarządzania pamięcią na poziomie architektury komputera. Podział i przydział pamięci. Obraz procesu

Bardziej szczegółowo

Działanie systemu operacyjnego

Działanie systemu operacyjnego Budowa systemu komputerowego Działanie systemu operacyjnego Jednostka centralna dysku Szyna systemowa (magistrala danych) drukarki pamięci operacyjnej I NIC sieci Pamięć operacyjna Przerwania Przerwania

Bardziej szczegółowo

Definicja systemu operacyjnego (1) Definicja systemu operacyjnego (2) Miejsce systemu operacyjnego w architekturze systemu komputerowego

Definicja systemu operacyjnego (1) Definicja systemu operacyjnego (2) Miejsce systemu operacyjnego w architekturze systemu komputerowego Systemy operacyjne wprowadzenie 1 Definicja systemu operacyjnego (1) Definicja systemu operacyjnego (2) System operacyjny jest zbiorem ręcznych i automatycznych procedur, które pozwalają grupie osób na

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora

Planowanie przydziału procesora Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie zagadnień planowania przydziału procesora, czyli szeregowania procesów w dostępie do procesora. Planowanie takie sprowadza

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Pamięć wirtualna. Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB

Wykład 8. Pamięć wirtualna. Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Wykład 8 Pamięć wirtualna Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Wprowadzenie Podstawowa idea: System operacyjny pozwala na wykorzystanie pamięci o pojemności większej,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. Klasyfikacja ze względu na. liczbę użytkowników. Klasyfikacja ze względu na. Inne rodzaje systemów operacyjnych. sposób przetwarzania

Podsumowanie. Klasyfikacja ze względu na. liczbę użytkowników. Klasyfikacja ze względu na. Inne rodzaje systemów operacyjnych. sposób przetwarzania Podsumowanie 1. Klasyfikacja systemów operacyjnych 2. Zadania systemu operacyjnego 3. Zarządzanie zasobami systemu komputerowego 4. Zasoby zarządzane przez system operacyjny 5. Struktura systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

2.1 Wstęp Kryteria planowania Algorytmy planowania Systemy wieloprocesorowe i czasu rzeczywistego...

2.1 Wstęp Kryteria planowania Algorytmy planowania Systemy wieloprocesorowe i czasu rzeczywistego... Plan prezentacji Spis treści 1 Planowanie przydziału procesora 1 1.1 Wstęp................................................... 1 1.2 Kryteria planowania............................................ 2 1.3

Bardziej szczegółowo

Działanie systemu operacyjnego

Działanie systemu operacyjnego Budowa systemu komputerowego Działanie systemu operacyjnego Jednostka centralna dysku Szyna systemowa (magistrala danych) drukarki pamięci operacyjnej sieci Pamięć operacyjna Przerwania Przerwania Przerwanie

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

KOMPONENTY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH KOMPONENTY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl PRZYDZIAŁ CZASU PROCESORA Cel: Stałe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działania systemu operacyjnego (2) Definicja systemu operacyjnego (1) Miejsce,

Bardziej szczegółowo

Działanie systemu operacyjnego

Działanie systemu operacyjnego Działanie systemu operacyjnego Budowa systemu komputerowego Jednostka centralna Sterownik dysku Sterownik drukarki Sterownik sieci Szyna systemowa (magistrala danych) Sterownik pamięci operacyjnej Pamięć

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działania systemu operacyjnego (2) Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Wykład nr 8 (29.01.2009) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. Klasyfikacja ze względu na sposób przetwarzania. Klas. ze względu na liczbę wykonywanych zadań

Podsumowanie. Klasyfikacja ze względu na sposób przetwarzania. Klas. ze względu na liczbę wykonywanych zadań Podsumowanie 1. Klasyfikacja systemów operacyjnych 2. Zadania systemu operacyjnego 3. Zarządzanie zasobami systemu komputerowego 4. Zasoby zarządzane przez system operacyjny 5. Struktura systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROCESORA,

ARCHITEKTURA PROCESORA, ARCHITEKTURA PROCESORA, poza blokami funkcjonalnymi, to przede wszystkim: a. formaty rozkazów, b. lista rozkazów, c. rejestry dostępne programowo, d. sposoby adresowania pamięci, e. sposoby współpracy

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 12 Wspomaganie systemu operacyjnego: pamięć wirtualna Partycjonowanie Pamięć jest dzielona, aby mogło korzystać z niej wiele procesów. Dla jednego procesu przydzielana jest

Bardziej szczegółowo

Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci. Dariusz Chaberski

Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci. Dariusz Chaberski Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci Dariusz Chaberski Jednostka centralna szyna sygnałow sterowania sygnały sterujące układ sterowania sygnały stanu wewnętrzna szyna danych układ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne Pamięć wirtualna cz. 2

Systemy Operacyjne Pamięć wirtualna cz. 2 Systemy Operacyjne Pamięć wirtualna cz. 2 Arkadiusz Chrobot Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 20 stycznia 2007 1 1 Wstęp 2 Minimalna liczba ramek 3 Algorytmy przydziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną SOE Systemy Operacyjne Wykład 7 Zarządzanie pamięcią operacyjną dr inż. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW Hierarchia pamięci czas dostępu Rejestry Pamięć podręczna koszt

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią. Od programu źródłowego do procesu. Dołączanie dynamiczne. Powiązanie programu z adresami w pamięci

Zarządzanie pamięcią. Od programu źródłowego do procesu. Dołączanie dynamiczne. Powiązanie programu z adresami w pamięci Zarządzanie pamięcią Przed wykonaniem program musi być pobrany z dysku i załadowany do pamięci. Tam działa jako proces. Podczas wykonywania, proces pobiera rozkazy i dane z pamięci. Większość systemów

Bardziej szczegółowo

Od programu źródłowego do procesu

Od programu źródłowego do procesu Zarządzanie pamięcią Przed wykonaniem program musi być pobrany z dysku i załadowany do pamięci. Tam działa jako proces. Podczas wykonywania, proces pobiera rozkazy i dane z pamięci. Większość systemów

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Paweł Pełczyński

Systemy operacyjne. Paweł Pełczyński Systemy operacyjne Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie Struktura systemów operacyjnych Procesy i Wątki Komunikacja międzyprocesowa Szeregowanie procesów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 Cel wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działanie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności.

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Organizacja pamięci Organizacja pamięci współczesnych systemów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Zarządzanie pamięcią

Wykład 7. Zarządzanie pamięcią Wykład 7 Zarządzanie pamięcią -1- Świat idealny a świat rzeczywisty W idealnym świecie pamięć powinna Mieć bardzo dużą pojemność Mieć bardzo krótki czas dostępu Być nieulotna (zawartość nie jest tracona

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - procesy

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - procesy Wrocław 2007 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - procesy Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl www.equus.wroc.pl/studia.html 1 Zasoby: PROCES wykonujący się program ; instancja programu

Bardziej szczegółowo

Schematy zarzadzania pamięcia

Schematy zarzadzania pamięcia Schematy zarzadzania pamięcia Segmentacja podział obszaru pamięci procesu na logiczne jednostki segmenty o dowolnej długości. Postać adresu logicznego: [nr segmentu, przesunięcie]. Zwykle przechowywana

Bardziej szczegółowo

architektura komputerów w. 8 Zarządzanie pamięcią

architektura komputerów w. 8 Zarządzanie pamięcią architektura komputerów w. 8 Zarządzanie pamięcią Zarządzanie pamięcią Jednostka centralna dysponuje zwykle duża mocą obliczeniową. Sprawne wykorzystanie możliwości jednostki przetwarzającej wymaga obecności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Wprowadzenie do systemów operacyjnych SOE - Systemy Operacyjne Wykład 1 Wprowadzenie do systemów operacyjnych dr inż. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW System komputerowy Podstawowe pojęcia System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Pamięć wirtualna. A gdyby tak w pamięci przebywała tylko ta część programu, która jest aktualnie wykonywana?

Pamięć wirtualna. A gdyby tak w pamięci przebywała tylko ta część programu, która jest aktualnie wykonywana? Pamięć wirtualna Pytanie: Czy proces rezerwuje pamięć i gospodaruje nią w sposób oszczędny? Procesy często zawierają ogromne fragmenty kodu obsługujące sytuacje wyjątkowe Zadeklarowane tablice lub rozmiary

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 7 Jan Kazimirski 1 Pamięć podręczna 2 Pamięć komputera - charakterystyka Położenie Procesor rejestry, pamięć podręczna Pamięć wewnętrzna pamięć podręczna, główna Pamięć zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

System operacyjny wstęp

System operacyjny wstęp System operacyjny wstęp Definicja 1. System operacyjny jest zbiorem ręcznych i automatycznych procedur, które pozwalają grupie osób na efektywne współdzielenie urządzeń maszyny cyfrowej. Per Brinch Hansen

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj

Systemy operacyjne. wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj Systemy operacyjne wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj Plan wykładów 1. Wprowadzenie, 2. Procesy, wątki i zasoby, 3. Planowanie przydziału procesora, 4. Zarządzanie pamięcią operacyjną,

Bardziej szczegółowo

4. Procesy pojęcia podstawowe

4. Procesy pojęcia podstawowe 4. Procesy pojęcia podstawowe 4.1 Czym jest proces? Proces jest czymś innym niż program. Program jest zapisem algorytmu wraz ze strukturami danych na których algorytm ten operuje. Algorytm zapisany bywa

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Systemy operacyjne

Podstawy Informatyki Systemy operacyjne Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Definicje systemu operacyjnego Zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych 2 Zasoby systemu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Przykłady implementacji planowania przydziału procesora. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Przykłady implementacji planowania przydziału procesora. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Przykłady implementacji planowania przydziału procesora Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie podejść do planowania przydziału procesora w najbardziej popularnych

Bardziej szczegółowo

2009-03-21. Paweł Skrobanek. C-3, pok. 321 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl http://pawel.skrobanek.staff.iiar.pwr.wroc.pl

2009-03-21. Paweł Skrobanek. C-3, pok. 321 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl http://pawel.skrobanek.staff.iiar.pwr.wroc.pl Wrocław 2007-09 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 2 Paweł Skrobanek C-3, pok. 321 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl http://pawel.skrobanek.staff.iiar.pwr.wroc.pl 1 PLAN: 2. Usługi 3. Funkcje systemowe 4. Programy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORIUM 2014/2015

SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORIUM 2014/2015 1 SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORIUM 2014/2015 ZASADY OCENIANIA ZADAŃ PROGRAMISTYCZNYCH: Zadania laboratoryjne polegają na symulacji i badaniu własności algorytmów/mechanizmów stosowanych w systemach operacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne, architektura komputerów

Systemy operacyjne, architektura komputerów Systemy operacyjne, architektura komputerów 1. Struktura komputera: procesor, we/wy, magistrala, pamiec. Działanie komputera. Linie magistrali systemowej. Linia danych do przenoszenia danych np. szyna

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora CPU scheduling. Koncepcja szeregowania. Planista przydziału procesora (planista krótkoterminowy) CPU Scheduler

Planowanie przydziału procesora CPU scheduling. Koncepcja szeregowania. Planista przydziału procesora (planista krótkoterminowy) CPU Scheduler Planowanie przydziału procesora CPU scheduling Koncepcja szeregowania Koncepcja szeregowania (Basic Concepts) Kryteria szeregowania (Scheduling Criteria) Algorytmy szeregowania (Scheduling Algorithms)

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne Pamięć wirtualna cz. 1

Systemy Operacyjne Pamięć wirtualna cz. 1 Systemy Operacyjne Pamięć wirtualna cz. 1 Arkadiusz Chrobot Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 4 stycznia 2007 1 1 Zasady lokalności czasowej i przestrzennej 2 Pamięć wirtualna

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych Krzysztof Patan Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System komputerowy składa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania systemów PROCESY I ZARZĄDZANIE PROCESAMI

Projektowanie oprogramowania systemów PROCESY I ZARZĄDZANIE PROCESAMI Projektowanie oprogramowania systemów PROCESY I ZARZĄDZANIE PROCESAMI plan Cechy, właściwości procesów Multitasking Scheduling Fork czym jest proces? Działającą instancją programu Program jest kolekcją

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu RTLinux

Prezentacja systemu RTLinux Prezentacja systemu RTLinux Podstawowe założenia RTLinux jest system o twardych ograniczeniach czasowych (hard real-time). Inspiracją dla twórców RTLinux a była architektura systemu MERT. W zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność systemów a organizacja pamięci Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Motywacja - memory wall Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 2 Organizacja pamięci Organizacja pamięci:

Bardziej szczegółowo

3 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK SP.06 Rok akad. 2011/2012 2 / 22

3 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK SP.06 Rok akad. 2011/2012 2 / 22 ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH struktury procesorów ASK SP.06 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 1 Maszyny wirtualne 2 3 Literatura c Dr inż. Ignacy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia informatyki

Podstawowe zagadnienia informatyki Podstawowe zagadnienia informatyki Artur Opaliński (pokój E112) e-mail: (p. wykład administracyjny) URL: (p. wykład administracyjny) Obsługa pamięci Treść wykładu Adresowanie pamięci Architektury pamięci

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. Strategie zapisu. Cezary Bolek

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. Strategie zapisu. Cezary Bolek Architektura systemów komputerowych Pamięć, c.d. Cezary Bolek Katedra Informatyki Plan wykładu Strategie zapisu Bufor zapisu Strategie wymiany bloków w pamięci Współczynniki trafień i chybień Wstrzymania

Bardziej szczegółowo

Procesy, zasoby i wątki

Procesy, zasoby i wątki Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest wprowadzenie fundamentalnych pojęć, integralnie związanych z systemem operacyjnym, na których opiera się przetwarzanie we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2. Wykład nr 6 ( ) Plan wykładu nr 6. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny

Informatyka 2. Wykład nr 6 ( ) Plan wykładu nr 6. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny Rok akademicki 008/009, Wykład nr 6 /40 Plan wykładu nr 6 Informatyka Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 008/009 System

Bardziej szczegółowo

System plików. Warstwowy model systemu plików

System plików. Warstwowy model systemu plików System plików System plików struktura danych organizująca i porządkująca zasoby pamięci masowych w SO. Struktura ta ma charakter hierarchiczny: urządzenia fizyczne strefy (partycje) woluminy (w UNIXie:

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami Rok akademicki 2015/2016, Wykład nr 6 2/21 Plan wykładu nr 6 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Zarządzanie pamięcią operacyjną

WYKŁAD. Zarządzanie pamięcią operacyjną WYKŁAD Zarządzanie pamięcią operacyjną Celem wykładu jest przedstawienie podejść do zarządzania jednym z kluczowych zasobów systemu komputerowego pamięcią operacyjną. Ponieważ zarządzanie pamięcią operacyjną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami pamięci

Zarządzanie zasobami pamięci Zarządzanie zasobami pamięci System operacyjny wykonuje programy umieszczone w pamięci operacyjnej. W pamięci operacyjnej przechowywany jest obecnie wykonywany program (proces) oraz niezbędne dane. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Od programu źródłowego do procesu

Od programu źródłowego do procesu Zarządzanie pamięcią Przed wykonaniem program musi być pobrany z dysku i załadowany do pamięci. Tam działa jako proces. Podczas wykonywania, proces pobiera rozkazy i dane z pamięci. Większość systemów

Bardziej szczegółowo

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4 Pamięć wirtualna Przygotował: Ryszard Kijaka Wykład 4 Wstęp główny podział to: PM- do pamięci masowych należą wszelkiego rodzaju pamięci na nośnikach magnetycznych, takie jak dyski twarde i elastyczne,

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Programowanie na poziomie sprzętu. Tryb chroniony cz. 1

Programowanie na poziomie sprzętu. Tryb chroniony cz. 1 Tryb chroniony cz. 1 Moduł zarządzania pamięcią w trybie chronionym (z ang. PM - Protected Mode) procesorów IA-32 udostępnia: - segmentację, - stronicowanie. Segmentacja mechanizm umożliwiający odizolowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zadań testowych i otwartych z kolokwiów i egzaminów z przedmiotu SOI, prowadzący WBD

Opracowanie zadań testowych i otwartych z kolokwiów i egzaminów z przedmiotu SOI, prowadzący WBD Opracowanie zadań testowych i otwartych z kolokwiów i egzaminów z przedmiotu SOI, prowadzący WBD opracowanie z dnia 28.09.2009r. Autor: exploy@o2.pl Znaczna część pytań pochodzi ze znanych już opracowań,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych. Dr inż. Robert Wójcik. Wykład 2. Zasoby i procesy w systemach i sieciach komputerowych

Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych. Dr inż. Robert Wójcik. Wykład 2. Zasoby i procesy w systemach i sieciach komputerowych Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych Dr inż. Robert Wójcik Wykład 2. Zasoby i procesy w systemach i sieciach komputerowych 2.1. Systemy i sieci komputerowe zasoby i procesy 2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

4. Procesy pojęcia podstawowe

4. Procesy pojęcia podstawowe 4. Procesy pojęcia podstawowe 4.1 Czym jest proces? Proces jest czymś innym niż program. Program jest zapisem algorytmu wraz ze strukturami danych na których algorytm ten operuje. Algorytm zapisany bywa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 007 Tryb rzeczywisty i chroniony procesora 2 SO i SK/WIN Wszystkie 32-bitowe procesory (386 i nowsze) mogą pracować w kilku trybach. Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2. Wykład nr 10 ( ) Plan wykładu nr 10. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. ext2. ext2. dr inŝ.

Informatyka 2. Wykład nr 10 ( ) Plan wykładu nr 10. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. ext2. ext2. dr inŝ. Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 10 2/32 Plan wykładu nr 10 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Przed wykonaniem program musi być pobrany z dysku i. Tam działa a jako proces. Podczas wykonywania, proces pobiera rozkazy i dane z

Przed wykonaniem program musi być pobrany z dysku i. Tam działa a jako proces. Podczas wykonywania, proces pobiera rozkazy i dane z Zarządzanie pamięcią Przed wykonaniem program musi być pobrany z dysku i załadowany adowany do pamięci. Tam działa a jako proces. Podczas wykonywania, proces pobiera rozkazy i dane z pamięci. Większo kszość

Bardziej szczegółowo

System operacyjny MACH

System operacyjny MACH Emulacja w systemie MCH System operacyjny MCH 4. SD Systemu V HP/UX MS-DOS VMS inne Mikrojądro Zbigniew Suski Zbigniew Suski Podstawowe cele projektu MCH! Dostarczenie podstawy do budowy innych systemów

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Systemy wejścia-wyjścia. wyjścia

Systemy wejścia-wyjścia. wyjścia Systemy wejścia-wyjścia wyjścia RóŜnorodność urządzeń Funkcje Pamięci Przesyłania danych Interfejsu z człowiekiem Sterowanie Transmisja Znakowa Blokowa Dostęp Sekwencyjny Swobodny Tryb pracy Synchroniczny

Bardziej szczegółowo

Zarz arz dzanie pam dzanie ięci ę ą

Zarz arz dzanie pam dzanie ięci ę ą Zarządzanie pamięcią Zarządzanie pamięcią Przed wykonaniem program musi być pobrany z dysku i załadowany do pamięci. Tam działa jako proces. Podczas wykonywania, proces pobiera rozkazy i dane z pamięci.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wej.-wyj. Plan (1) Plan (2)

Urządzenia wej.-wyj. Plan (1) Plan (2) Urządzenia wej.-wyj. Plan (). Rodzaje urządzeń wejścia-wyjścia 2. Struktura mechanizmu wejścia-wyjścia a) sterownik urządzenia b) moduł sterujący c) podsystem wejścia-wyjścia 3. Miejsce urządzeń wejścia-wyjścia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wej.-wyj.

Urządzenia wej.-wyj. Urządzenia wej.-wyj. Plan (). Rodzaje urządzeń wejścia-wyjścia 2. Struktura mechanizmu wejścia-wyjścia a) sterownik urządzenia b) moduł sterujący c) podsystem wejścia-wyjścia 3. Miejsce urządzeń wejścia-wyjścia

Bardziej szczegółowo

System operacyjny System operacyjny

System operacyjny System operacyjny System operacyjny System operacyjny (ang. operating system) jest programem (grupą programów), który pośredniczy między użytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. Jest on niezbędny do prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora

Planowanie przydziału procesora Planowanie przydziału procesora Pojęcia podstawowe. Kryteria planowania. Algorytmy planowania. Planowanie wieloprocesorowe. Planowanie w czasie rzeczywistym. Ocena algorytmów. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne:

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Urządzenia wejścia-wyjścia. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest omówienie zagadnień obsługi urządzeń wejścia-wyjścia (zwanych również urządzeniami zewnętrznymi lub peryferyjnymi) i realizacji związanych

Bardziej szczegółowo