Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt."

Transkrypt

1 Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, Bełchatów, ul. Bawełniana 8; Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr ; nr NIP ; wysokość kapitału zakładowego , 00 zł którą reprezentują: ) Andrzej Kaczmarek Prezes Zarząd ) Sylwester Legiędź Wiceprezes Zarządu zwaną dalej Zamawiającym, a:..., którą reprezentują:...,..., zwanym dalej Wykonawcą, Preambuła W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 03 r., poz.907 z późn. zm.), Zamawiający i Wykonawca podpisali umowę o następującej treści.. Przedmiot umowy. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr do umowy SIWZ, oraz do jego instalacji, konfiguracji montażu i przeniesienia wszystkich zgromadzonych danych z wycofywanego i modernizowanego sprzętu, wdrożenia i uruchomienia platformy wirtualizacyjnej, wdrożenia środowiska backupu oraz do pokazu sprawności technicznej dostarczonego sprzętu i przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu, a także świadczenia wsparcia technicznego przez okres miesięcy, a Zamawiający do odbioru i terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie, na podstawie której zawarta została niniejsza umowa. 3. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy będzie kompatybilny ze sprzętem, funkcjonującym u Zamawiającego wymienionym w pkt. ppkt..5 SIWZ Przedmiotu zamówienia. Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach:. Serwer kopii zapasowych (obudowa typu RACK) wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia. Serwer kontroler domeny (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 3. Szafa serwerowa 4U oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 4. Biblioteka taśmowa (obudowa typu RACK) wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 5. Macierz dyskowa (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 6. Serwer wirtualizacyjny (obudowa a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia

2 Znak sprawy: serwery/04 7. Aktywne urządzenie sieciowe switch SAN (obudowa typu a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 8. Aktywne urządzenie sieciowe switch LAN (obudowa typu a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 9. Zasilacz awaryjny UPS typ A (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 0. Zasilacz awaryjny UPS typ B (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia. Kartridże do urządzeń do wykonywania kopii zapasowych Dell RD 000: a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Przemysłowa 4 c) oddział Łask ul. Żeromskiego 4 d) oddział Ostrzeszów ul. go Maja 5a e) oddział Pabianice ul. Traugutta 6a f) oddział Skierniewice ul. Czerwona Dostawę oprogramowania:. Microsoft Windows Server 0 R Datacenter oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8. Microsoft Windows Server 0 R Standard oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 3. Microsoft Windows Server CAL 0 User oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 4. Microsoft Windows Server CAL 0 Device oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 5. Microsoft Windows RDP CAL 0 User oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 6. Microsoft Windows RDP CAL 0 Device oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 7. Licencje dodatkowe ilość i rodzaj ustalone w trakcie wdrożenia w zależności od zaproponowanego rozwiązania 8. Zwiększenie ilości licencji na system antywirusowy ilość ustalona w trakcie wdrożenia w zależności od zaproponowanego rozwiązania 9. Licencje oprogramowania wirtualizacyjnego ilość i rodzaj ustalone w trakcie wdrożenia w zależności od zaproponowanego rozwiązania 0. Licencje oprogramowania do wykonywania systemu kopii zapasowych ilość i rodzaj ustalone w trakcie wdrożenia w zależności od zaproponowanego rozwiązania Miejsce i termin wykonania. Termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr SIWZ maksymalnie do 30 września 04. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy nowy, technicznie sprawny, gotowy do pracy, w miejsca i terminach wskazanych przez Zamawiającego: a) Oddział Bełchatów, Bełchatów ul Bawełniana 8, Szafa serwerowa 4U, dwa serwery wirtualizacyjne, dwa zasilacze awaryjne UPS typ A i B, kontroler domeny, macierz dyskowa, serwer kopii zapasowych wraz z biblioteką taśmową oraz aktywnymi urządzeniami sieciowymi, kartridż urządzenia do wykonywania kopii zapasowych RD000 wraz z kompleksową instalacją, przeniesieniem danych z uprzednio używanego serwera, konfiguracją urządzeń oraz wdrożeniem systemu wirtualizacji i polityki wykonywania kopii zapasowych zgodnie

3 Znak sprawy: serwery/04 z SIWZ w terminie do 30 września 04 Zamawiający wymaga, aby zamawiany sprzęt został podzielony następująco: Serwer wirtualizacyjny szt., kontroler domeny, macierz dyskowa, aktywne urządzenie sieciowe SAN szt. aktywne urządzenie sieciowe LAN szt., kartridż urządzenia do kopii zapasowych RD000, zasilacz awaryjny UPS typb znajdowało się w Serwerowni Serwer wirtualizacyjny szt., szafa serwerowa, serwer kopii zapasowych, biblioteka taśmowa, aktywne urządzenie sieciowe SAN szt. aktywne urządzenie sieciowe LAN szt., zasilacz awaryjny UPS typ A znajdowało się w Serwerowni b) Oddział Bełchatów, Bełchatów ul. Przemysłowa 4, Przeniesienie serwera Dell PowerEdge R300 z Centrali do Oddziału Przemysłowa wraz z przeniesieniem wszystkich danych oraz ustawień z aktualnie wykorzystywanego serwera na przenoszoną jednostkę, wymianą kartridża urządzenia do wykonywania kopii zapasowych RD000 oraz wdrożeniem systemu wirtualizacji i polityki wykonywania kopii zapasowych zgodnie z SIWZ w terminie do 30 września 04 c) Oddział Łask, Łask ul. Żeromskiego 4, 9800 Wymiana kartridża urządzenia do wykonywania kopii zapasowych RD000 oraz wdrożenie systemu wirtualizacji i polityki wykonywania kopii zapasowych zgodnie z SIWZ w terminie do 30 września 04 d) Oddział Ostrzeszów, Ostrzeszów ul. Maja 5A, Wymiana kartridża urządzenia do wykonywania kopii zapasowych RD000 oraz wdrożenie polityki wykonywania kopii zapasowych na aktualnie działającym serwerze zgodnie z SIWZ w terminie do 30 września 04 e) Oddział Pabianice, Pabianice ul. Traugutta 6A, 9500 Wymiana kartridża urządzenia do wykonywania kopii zapasowych RD000 oraz wdrożenie systemu wirtualizacji i polityki wykonywania kopii zapasowych zgodnie z SIWZ w terminie do 30 września 04 f) Oddział Skierniewice, Skierniewice ul. Czerwona 7, 9600 Wymiana kartridża urządzenia do wykonywania kopii zapasowych RD000 oraz wdrożenie systemu wirtualizacji i polityki wykonywania kopii zapasowych zgodnie z SIWZ w terminie do 30 września Z czynności wskazanych w ust Wykonawca i Zamawiający sporządzają protokół (cząstkowy) przekazania, który Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego po upływie 5 dni roboczych od momentu rozpoczęcia procesu weryfikacji przez użytkownika. Użytkownik rozpocznie proces weryfikacji w momencie instalacji nowego sprzętu. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje lub nie protokół przekazania z podaniem uzasadnionych przyczyn w przypadku braku akceptacji. W razie nie zaakceptowania protokołu Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest dokonać poprawek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pokazu sprawności technicznej przedmiotu umowy, w obecności Zamawiającego w miejscach i w terminach przez niego wskazanych. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia załogi na własny koszt w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. Odbiór. 3. Odbiór i gwarancja. Za datę odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Protokół stanowi o stwierdzeniu zgodności dostarczanego przedmiotu umowy w zakresie wymaganych parametrów technicznych oraz wykonanych usług oraz zgodności dostarczonych dokumentów z wymaganiami określonymi w 3 ust. 5.. Końcowego odbioru przedmiotu umowy Zamawiający dokona w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 3. Osobami upoważnionymi do wykonania czynności odbiorowych ze strony Zamawiającego jest:., tel., adres Jeżeli w czasie czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na sprawny, a w przypadku braków ilościowych do dostarczenia różnicy w ilości wynikającej z umowy na swój koszt w terminie 5 dni roboczych od rozpoczęcia czynności odbioru. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wykaz wad do usunięcia podpisany przez osoby upoważnione do czynności odbioru ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: a) Kartę gwarancyjną w języku polskim lub inny dokument uprawniający do korzystania z gwarancji, zgodnie z 3 ust. 6 niniejszej umowy b) Pełną dokumentację techniczną i eksploatacyjną sprzętu w języku polskim lub angielskim (instrukcja obsługi), 3

4 Znak sprawy: serwery/04 c) Płyty CDROM, DVDROM ze sterownikami sprzętu, pełnymi wersjami zainstalowanego oprogramowania (system operacyjny, system wirtualizacyjny, system kopii zapasowych) d) Dokument stwierdzający prawo z licencji do legalnego używania programów, wystawiony na EKO REGION sp. z. o. o. e) Protokóły (częściowe) przekazania. Gwarancja. 6. Wykonawca udziela gwarancji na okres: a) 4 miesięcy na sprzęt wymieniony w ust. 4 ppkt 3: 3. Szafa serwerowa 4U oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) 36 miesięcy na sprzęt wymieniony w ust. 4 ppkt 9, ppkt 0, ppkt : Zasilacz awaryjny UPS typ A (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Zasilacz awaryjny UPS typ B (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Kartridże do urządzeń do wykonywania kopii zapasowych Dell RD 000: a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Przemysłowa 4 c) oddział Łask ul. Żeromskiego 4 d) oddział Ostrzeszów ul. go Maja 5a e) oddział Pabianice ul. Traugutta 6a f) oddział Skierniewice ul. Czerwona 7 6 c) 60 miesięcy na sprzęt wymieniony w ust. 4 ppkt, ppkt, ppkt 4, ppkt 5, ppkt 6, ppkt 7, ppkt 8: Serwer kopii zapasowych (obudowa typu RACK) wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Serwer kontroler domeny (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Biblioteka taśmowa (obudowa typu RACK) wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Macierz dyskowa (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Serwer wirtualizacyjny (obudowa a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Aktywne urządzenie sieciowe switch SAN (obudowa typu a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Aktywne urządzenie sieciowe switch LAN (obudowa typu a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 4

5 Znak sprawy: serwery/04 d) miesięcy na połączenia oraz konfiguracje wdrażanego rozwiązania (wsparcie techniczne) licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego o którym mowa w 3 ust. 7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy każdego z elementów przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia jego wadliwego działania (usterki) przez Zamawiającego, ujawnionego podczas użytkowania przedmiotu umowy. a) Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy (serwisu wskazanego przez Wykonawcę) na zgłoszone usterki przez Zamawiającego: ) Jeden dzień roboczy na sprzęt wymieniony w ust. 4 ppkt 3, ppkt 9, ppkt 0, ppkt ) 4 godziny na sprzęt wymieniony w ust. 4 ppkt, ppkt, ppkt 4, ppkt 5, ppkt 6, ppkt 7, ppkt 8, 3) godzinę na połączenia pomiędzy urządzeniami oraz konfigurację wdrażanego rozwiązania przy czym w przypadku wystąpienia awarii nie utrudniających funkcjonowania wdrażanego rozwiązania Zamawiający wymaga asysty telefonicznej lub pracy zdalnej w celu usunięcia awarii, zaś w przypadku awarii krytycznych uniemożliwiających funkcjonowanie wdrażanego rozwiązania Zamawiający wymaga wizyty wykwalifikowanego serwisanta w terminie 3 godzin od chwili wysłania zgłoszenia reklamacyjnego w formie telefonu/faksu lub poczty elektronicznej. b) Strony ustalają czas usunięcia usterki przez Wykonawcę: ) 4 godziny dla usterek krytycznych tj. uniemożliwiających uruchomienie wdrożonego rozwiązania w pełni funkcjonalnego, ) 5 dni roboczych dla usterek niekrytycznych tj. pozwalających na bezproblemową pracę wdrożonego rozwiązania w pełni funkcjonalnego od chwili wysłania zgłoszenia reklamacyjnego w formie telefonu/faksu lub poczty elektronicznej. 8. Naprawa sprzętu w okresie gwarancji nastąpi na koszt Wykonawcy w miejscu eksploatacji sprzętu. 9. W przypadkach wymagających naprawy w okresie gwarancyjnym, poza lokalizacjami wskazanymi przez Zamawiającego, koszt transportu do naprawy oraz koszty transportu powrotnego obciążać będą Wykonawcę. 0. Wykonawca nie może realizować napraw zgłaszanych usterek niepodlegających gwarancji, które będą generowały dodatkowe koszty, bez wcześniejszego pisemnego poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji.. W okresie objętym gwarancją, w przypadku braku naprawy przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w 3 ust. 7 litera b, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 4 godzin urządzenia/usługi zastępcze o parametrach technicznych niegorszych niż określone w załączniku nr do umowy SIWZ w przeciwnym razie Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami związanymi z zakupem nowego podzespołu, niezależnie od zapisów 8 ust. litera f.. W okresie od uruchomienia pierwszej partii sprzętu do czasu uruchomienia ostatniej partii sprzętu Wykonawca wykona naprawy i usunie drobne usterki na zasadach jak w okresie gwarancji. 3. Na zasadach przewidzianych w odrębnej umowie strony umowy mogą ustalić zasady świadczenia serwisu pogwarancyjnego na zakupiony przedmiot umowy oraz części zamienne. 4. Płatność. Łączna kwota za wykonanie umowy w całości należna Wykonawcy wynosi zł netto (słownie: złotych), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia., która stanowi załącznik do niniejszej umowy. Wartość VAT: zł (słownie:.złotych). Wartość brutto:...zł (słownie: złotych).. Cena obejmuje koszty zakupu dostarczanego sprzętu, transportu do miejsc uprzednio ustalonych z Zamawiającym w trybie określonym w ust umowy oraz koszty przejazdów związane z instalacją, montażem, konfiguracją i przeniesieniem danych do dostarczonego sprzętu, pokazem sprawności technicznej dostarczonego sprzętu, przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu, wsparciem technicznym przez okres miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 3. Warunkiem wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego zaakceptowany przez Zamawiającego po bezusterkowym odbiorze wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury w formie papierowej wraz z protokołem bezusterkowego odbioru końcowego. 5. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnych z warunkami określonymi w SIWZ na podstawie art. 67 ust. pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.. Strony ustalają, że oferta Wykonawcy zamówień uzupełniających będzie odpowiadała jakościowo co najmniej ofercie złożonej w ramach zamówienia podstawowego. 3. Wykonawca w ramach odpowiedzi na zamówienie uzupełniające powinien zastosować rozwiązania kompatybilne w stosunku do zaoferowanych w ramach zamówienia podstawowego. 6. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy ) Do obowiązków Wykonawcy należy: 5

6 Znak sprawy: serwery/04 a) Wykonanie prac w terminie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, b) Należyte zabezpieczenie obszaru wykonywanych prac, c) Utrzymanie warunków bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, m.in. zgodnie z wymogami bhp, ppoż., d) Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację prac oraz będzie ponosił pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót, e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obszar wykonywanych prac z chwilą ich rozpoczęcia, f) Wykonawca w momencie dokonania odbioru dołączy instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim, książki gwarancyjne, licencje oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji, w tym instrukcje eksploatacji systemu. ) Do obowiązków Zamawiającego należy: a) Udostępnienie miejsca wykonania prac, b) Dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy, c) Dokonanie terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. 7. Rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie jedynie za pisemną zgodą obu stron.. Prawo do rozwiązania umowy przysługuje w następującym przypadku: a) Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, za odszkodowaniem w kwocie wynikającej z 8 ust. litera a w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że: Wykonanie umowy jest realizowane niezgodnie z przedmiotem umowy określonym w oraz terminem określonym w ust. Likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy Nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy b) Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w razie, gdy: Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec wystąpienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł wykonać zobowiązań umownych. 3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 8. Kary. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: a) Za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę 0% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust.. b) Za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowy oraz załącznikiem nr do umowy SIWZ 0% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. c) Za każdy dzień opóźnienia z powodu nie wykonania prac w ustalonym w ust. terminie 0,% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. za każdy rozpoczęty dzień. Jeżeli opóźnienie przekroczy 4 dni roboczych % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust.. za każdy rozpoczęty dzień. d) Za każdy dzień opóźnienia serwisu w podjęciu działań serwisowych (czasu reakcji) ustalonych w 3 ust. 7 litera a 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. za każdy rozpoczęty dzień. Przez dzień opóźnienia rozumie się, każda rozpoczętą dobę od chwili wysłania zgłoszenia reklamacyjnego w formie telefonu/faksu lub poczty elektronicznej. e) Za każdy dzień opóźnienia z powodu nie usunięcia usterek w ustalonym terminie określonym w 3 ust. 7 litera b w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust.. za każdy rozpoczęty dzień. f) Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzenia/usługi zastępczej, o której mowa w 3 ust. 0,0% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. za każdy rozpoczęty dzień.. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona napraw usterek w okresie gwarancji w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 3 ust. 7 litera b, wówczas Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 8 ust. litera f stosuje się odpowiednio. 3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokryje powstałej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach przepisów Kodeksu Cywilnego. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy w kwocie zł w formie. Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% w kwocie zł, nastąpi w ciągu 30 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, natomiast pozostała część w wysokości 30% w kwocie zł zostanie zwolniona w terminie 5 dni po upływie maksymalnego okresu gwarancji. Zabezpieczenie nie podlega waloryzacji. 0. Kontakt Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są: Po stronie Zamawiającego:, Adres korespondencji:., kod pocztowy, tel.:, fax:, .. Po stronie Wykonawcy:, 6

7 Znak sprawy: serwery/04 Adres korespondencji:., kod pocztowy, tel.:, fax:, ... Postanowienia końcowe. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.. Zmianie może ulec treść umowy dotycząca: a) Terminu dostawy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy, b) Przedmiotu zamówienia w przypadku braku dostępności lub zakończenia produkcji elementów oferowanego przedmiotu zamówienia. Oferowane w ich miejsce produkty muszą spełniać wymogi techniczne opisane w SIWZ.. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 3. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze ugody. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy siedzibie Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie ujawniać uzyskanych od Zamawiającego informacji oraz wyników prac, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca: 7

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo