Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt."

Transkrypt

1 Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, Bełchatów, ul. Bawełniana 8; Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr ; nr NIP ; wysokość kapitału zakładowego , 00 zł którą reprezentują: ) Andrzej Kaczmarek Prezes Zarząd ) Sylwester Legiędź Wiceprezes Zarządu zwaną dalej Zamawiającym, a:..., którą reprezentują:...,..., zwanym dalej Wykonawcą, Preambuła W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 03 r., poz.907 z późn. zm.), Zamawiający i Wykonawca podpisali umowę o następującej treści.. Przedmiot umowy. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr do umowy SIWZ, oraz do jego instalacji, konfiguracji montażu i przeniesienia wszystkich zgromadzonych danych z wycofywanego i modernizowanego sprzętu, wdrożenia i uruchomienia platformy wirtualizacyjnej, wdrożenia środowiska backupu oraz do pokazu sprawności technicznej dostarczonego sprzętu i przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu, a także świadczenia wsparcia technicznego przez okres miesięcy, a Zamawiający do odbioru i terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie, na podstawie której zawarta została niniejsza umowa. 3. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy będzie kompatybilny ze sprzętem, funkcjonującym u Zamawiającego wymienionym w pkt. ppkt..5 SIWZ Przedmiotu zamówienia. Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach:. Serwer kopii zapasowych (obudowa typu RACK) wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia. Serwer kontroler domeny (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 3. Szafa serwerowa 4U oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 4. Biblioteka taśmowa (obudowa typu RACK) wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 5. Macierz dyskowa (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 6. Serwer wirtualizacyjny (obudowa a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia

2 Znak sprawy: serwery/04 7. Aktywne urządzenie sieciowe switch SAN (obudowa typu a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 8. Aktywne urządzenie sieciowe switch LAN (obudowa typu a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 9. Zasilacz awaryjny UPS typ A (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 0. Zasilacz awaryjny UPS typ B (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia. Kartridże do urządzeń do wykonywania kopii zapasowych Dell RD 000: a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Przemysłowa 4 c) oddział Łask ul. Żeromskiego 4 d) oddział Ostrzeszów ul. go Maja 5a e) oddział Pabianice ul. Traugutta 6a f) oddział Skierniewice ul. Czerwona Dostawę oprogramowania:. Microsoft Windows Server 0 R Datacenter oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8. Microsoft Windows Server 0 R Standard oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 3. Microsoft Windows Server CAL 0 User oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 4. Microsoft Windows Server CAL 0 Device oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 5. Microsoft Windows RDP CAL 0 User oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 6. Microsoft Windows RDP CAL 0 Device oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 7. Licencje dodatkowe ilość i rodzaj ustalone w trakcie wdrożenia w zależności od zaproponowanego rozwiązania 8. Zwiększenie ilości licencji na system antywirusowy ilość ustalona w trakcie wdrożenia w zależności od zaproponowanego rozwiązania 9. Licencje oprogramowania wirtualizacyjnego ilość i rodzaj ustalone w trakcie wdrożenia w zależności od zaproponowanego rozwiązania 0. Licencje oprogramowania do wykonywania systemu kopii zapasowych ilość i rodzaj ustalone w trakcie wdrożenia w zależności od zaproponowanego rozwiązania Miejsce i termin wykonania. Termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr SIWZ maksymalnie do 30 września 04. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy nowy, technicznie sprawny, gotowy do pracy, w miejsca i terminach wskazanych przez Zamawiającego: a) Oddział Bełchatów, Bełchatów ul Bawełniana 8, Szafa serwerowa 4U, dwa serwery wirtualizacyjne, dwa zasilacze awaryjne UPS typ A i B, kontroler domeny, macierz dyskowa, serwer kopii zapasowych wraz z biblioteką taśmową oraz aktywnymi urządzeniami sieciowymi, kartridż urządzenia do wykonywania kopii zapasowych RD000 wraz z kompleksową instalacją, przeniesieniem danych z uprzednio używanego serwera, konfiguracją urządzeń oraz wdrożeniem systemu wirtualizacji i polityki wykonywania kopii zapasowych zgodnie

3 Znak sprawy: serwery/04 z SIWZ w terminie do 30 września 04 Zamawiający wymaga, aby zamawiany sprzęt został podzielony następująco: Serwer wirtualizacyjny szt., kontroler domeny, macierz dyskowa, aktywne urządzenie sieciowe SAN szt. aktywne urządzenie sieciowe LAN szt., kartridż urządzenia do kopii zapasowych RD000, zasilacz awaryjny UPS typb znajdowało się w Serwerowni Serwer wirtualizacyjny szt., szafa serwerowa, serwer kopii zapasowych, biblioteka taśmowa, aktywne urządzenie sieciowe SAN szt. aktywne urządzenie sieciowe LAN szt., zasilacz awaryjny UPS typ A znajdowało się w Serwerowni b) Oddział Bełchatów, Bełchatów ul. Przemysłowa 4, Przeniesienie serwera Dell PowerEdge R300 z Centrali do Oddziału Przemysłowa wraz z przeniesieniem wszystkich danych oraz ustawień z aktualnie wykorzystywanego serwera na przenoszoną jednostkę, wymianą kartridża urządzenia do wykonywania kopii zapasowych RD000 oraz wdrożeniem systemu wirtualizacji i polityki wykonywania kopii zapasowych zgodnie z SIWZ w terminie do 30 września 04 c) Oddział Łask, Łask ul. Żeromskiego 4, 9800 Wymiana kartridża urządzenia do wykonywania kopii zapasowych RD000 oraz wdrożenie systemu wirtualizacji i polityki wykonywania kopii zapasowych zgodnie z SIWZ w terminie do 30 września 04 d) Oddział Ostrzeszów, Ostrzeszów ul. Maja 5A, Wymiana kartridża urządzenia do wykonywania kopii zapasowych RD000 oraz wdrożenie polityki wykonywania kopii zapasowych na aktualnie działającym serwerze zgodnie z SIWZ w terminie do 30 września 04 e) Oddział Pabianice, Pabianice ul. Traugutta 6A, 9500 Wymiana kartridża urządzenia do wykonywania kopii zapasowych RD000 oraz wdrożenie systemu wirtualizacji i polityki wykonywania kopii zapasowych zgodnie z SIWZ w terminie do 30 września 04 f) Oddział Skierniewice, Skierniewice ul. Czerwona 7, 9600 Wymiana kartridża urządzenia do wykonywania kopii zapasowych RD000 oraz wdrożenie systemu wirtualizacji i polityki wykonywania kopii zapasowych zgodnie z SIWZ w terminie do 30 września Z czynności wskazanych w ust Wykonawca i Zamawiający sporządzają protokół (cząstkowy) przekazania, który Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego po upływie 5 dni roboczych od momentu rozpoczęcia procesu weryfikacji przez użytkownika. Użytkownik rozpocznie proces weryfikacji w momencie instalacji nowego sprzętu. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje lub nie protokół przekazania z podaniem uzasadnionych przyczyn w przypadku braku akceptacji. W razie nie zaakceptowania protokołu Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest dokonać poprawek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pokazu sprawności technicznej przedmiotu umowy, w obecności Zamawiającego w miejscach i w terminach przez niego wskazanych. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia załogi na własny koszt w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. Odbiór. 3. Odbiór i gwarancja. Za datę odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Protokół stanowi o stwierdzeniu zgodności dostarczanego przedmiotu umowy w zakresie wymaganych parametrów technicznych oraz wykonanych usług oraz zgodności dostarczonych dokumentów z wymaganiami określonymi w 3 ust. 5.. Końcowego odbioru przedmiotu umowy Zamawiający dokona w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 3. Osobami upoważnionymi do wykonania czynności odbiorowych ze strony Zamawiającego jest:., tel., adres Jeżeli w czasie czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na sprawny, a w przypadku braków ilościowych do dostarczenia różnicy w ilości wynikającej z umowy na swój koszt w terminie 5 dni roboczych od rozpoczęcia czynności odbioru. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wykaz wad do usunięcia podpisany przez osoby upoważnione do czynności odbioru ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: a) Kartę gwarancyjną w języku polskim lub inny dokument uprawniający do korzystania z gwarancji, zgodnie z 3 ust. 6 niniejszej umowy b) Pełną dokumentację techniczną i eksploatacyjną sprzętu w języku polskim lub angielskim (instrukcja obsługi), 3

4 Znak sprawy: serwery/04 c) Płyty CDROM, DVDROM ze sterownikami sprzętu, pełnymi wersjami zainstalowanego oprogramowania (system operacyjny, system wirtualizacyjny, system kopii zapasowych) d) Dokument stwierdzający prawo z licencji do legalnego używania programów, wystawiony na EKO REGION sp. z. o. o. e) Protokóły (częściowe) przekazania. Gwarancja. 6. Wykonawca udziela gwarancji na okres: a) 4 miesięcy na sprzęt wymieniony w ust. 4 ppkt 3: 3. Szafa serwerowa 4U oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) 36 miesięcy na sprzęt wymieniony w ust. 4 ppkt 9, ppkt 0, ppkt : Zasilacz awaryjny UPS typ A (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Zasilacz awaryjny UPS typ B (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Kartridże do urządzeń do wykonywania kopii zapasowych Dell RD 000: a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Przemysłowa 4 c) oddział Łask ul. Żeromskiego 4 d) oddział Ostrzeszów ul. go Maja 5a e) oddział Pabianice ul. Traugutta 6a f) oddział Skierniewice ul. Czerwona 7 6 c) 60 miesięcy na sprzęt wymieniony w ust. 4 ppkt, ppkt, ppkt 4, ppkt 5, ppkt 6, ppkt 7, ppkt 8: Serwer kopii zapasowych (obudowa typu RACK) wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Serwer kontroler domeny (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Biblioteka taśmowa (obudowa typu RACK) wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Macierz dyskowa (obudowa typu RACK) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Serwer wirtualizacyjny (obudowa a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Aktywne urządzenie sieciowe switch SAN (obudowa typu a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia Aktywne urządzenie sieciowe switch LAN (obudowa typu a) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia b) oddział Bełchatów ul. Bawełniana 8 Serwerownia 4

5 Znak sprawy: serwery/04 d) miesięcy na połączenia oraz konfiguracje wdrażanego rozwiązania (wsparcie techniczne) licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego o którym mowa w 3 ust. 7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy każdego z elementów przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia jego wadliwego działania (usterki) przez Zamawiającego, ujawnionego podczas użytkowania przedmiotu umowy. a) Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy (serwisu wskazanego przez Wykonawcę) na zgłoszone usterki przez Zamawiającego: ) Jeden dzień roboczy na sprzęt wymieniony w ust. 4 ppkt 3, ppkt 9, ppkt 0, ppkt ) 4 godziny na sprzęt wymieniony w ust. 4 ppkt, ppkt, ppkt 4, ppkt 5, ppkt 6, ppkt 7, ppkt 8, 3) godzinę na połączenia pomiędzy urządzeniami oraz konfigurację wdrażanego rozwiązania przy czym w przypadku wystąpienia awarii nie utrudniających funkcjonowania wdrażanego rozwiązania Zamawiający wymaga asysty telefonicznej lub pracy zdalnej w celu usunięcia awarii, zaś w przypadku awarii krytycznych uniemożliwiających funkcjonowanie wdrażanego rozwiązania Zamawiający wymaga wizyty wykwalifikowanego serwisanta w terminie 3 godzin od chwili wysłania zgłoszenia reklamacyjnego w formie telefonu/faksu lub poczty elektronicznej. b) Strony ustalają czas usunięcia usterki przez Wykonawcę: ) 4 godziny dla usterek krytycznych tj. uniemożliwiających uruchomienie wdrożonego rozwiązania w pełni funkcjonalnego, ) 5 dni roboczych dla usterek niekrytycznych tj. pozwalających na bezproblemową pracę wdrożonego rozwiązania w pełni funkcjonalnego od chwili wysłania zgłoszenia reklamacyjnego w formie telefonu/faksu lub poczty elektronicznej. 8. Naprawa sprzętu w okresie gwarancji nastąpi na koszt Wykonawcy w miejscu eksploatacji sprzętu. 9. W przypadkach wymagających naprawy w okresie gwarancyjnym, poza lokalizacjami wskazanymi przez Zamawiającego, koszt transportu do naprawy oraz koszty transportu powrotnego obciążać będą Wykonawcę. 0. Wykonawca nie może realizować napraw zgłaszanych usterek niepodlegających gwarancji, które będą generowały dodatkowe koszty, bez wcześniejszego pisemnego poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji.. W okresie objętym gwarancją, w przypadku braku naprawy przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w 3 ust. 7 litera b, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 4 godzin urządzenia/usługi zastępcze o parametrach technicznych niegorszych niż określone w załączniku nr do umowy SIWZ w przeciwnym razie Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami związanymi z zakupem nowego podzespołu, niezależnie od zapisów 8 ust. litera f.. W okresie od uruchomienia pierwszej partii sprzętu do czasu uruchomienia ostatniej partii sprzętu Wykonawca wykona naprawy i usunie drobne usterki na zasadach jak w okresie gwarancji. 3. Na zasadach przewidzianych w odrębnej umowie strony umowy mogą ustalić zasady świadczenia serwisu pogwarancyjnego na zakupiony przedmiot umowy oraz części zamienne. 4. Płatność. Łączna kwota za wykonanie umowy w całości należna Wykonawcy wynosi zł netto (słownie: złotych), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia., która stanowi załącznik do niniejszej umowy. Wartość VAT: zł (słownie:.złotych). Wartość brutto:...zł (słownie: złotych).. Cena obejmuje koszty zakupu dostarczanego sprzętu, transportu do miejsc uprzednio ustalonych z Zamawiającym w trybie określonym w ust umowy oraz koszty przejazdów związane z instalacją, montażem, konfiguracją i przeniesieniem danych do dostarczonego sprzętu, pokazem sprawności technicznej dostarczonego sprzętu, przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu, wsparciem technicznym przez okres miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 3. Warunkiem wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego zaakceptowany przez Zamawiającego po bezusterkowym odbiorze wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury w formie papierowej wraz z protokołem bezusterkowego odbioru końcowego. 5. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnych z warunkami określonymi w SIWZ na podstawie art. 67 ust. pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.. Strony ustalają, że oferta Wykonawcy zamówień uzupełniających będzie odpowiadała jakościowo co najmniej ofercie złożonej w ramach zamówienia podstawowego. 3. Wykonawca w ramach odpowiedzi na zamówienie uzupełniające powinien zastosować rozwiązania kompatybilne w stosunku do zaoferowanych w ramach zamówienia podstawowego. 6. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy ) Do obowiązków Wykonawcy należy: 5

6 Znak sprawy: serwery/04 a) Wykonanie prac w terminie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, b) Należyte zabezpieczenie obszaru wykonywanych prac, c) Utrzymanie warunków bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, m.in. zgodnie z wymogami bhp, ppoż., d) Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację prac oraz będzie ponosił pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót, e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obszar wykonywanych prac z chwilą ich rozpoczęcia, f) Wykonawca w momencie dokonania odbioru dołączy instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim, książki gwarancyjne, licencje oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji, w tym instrukcje eksploatacji systemu. ) Do obowiązków Zamawiającego należy: a) Udostępnienie miejsca wykonania prac, b) Dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy, c) Dokonanie terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. 7. Rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie jedynie za pisemną zgodą obu stron.. Prawo do rozwiązania umowy przysługuje w następującym przypadku: a) Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, za odszkodowaniem w kwocie wynikającej z 8 ust. litera a w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że: Wykonanie umowy jest realizowane niezgodnie z przedmiotem umowy określonym w oraz terminem określonym w ust. Likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy Nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy b) Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w razie, gdy: Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec wystąpienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł wykonać zobowiązań umownych. 3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 8. Kary. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: a) Za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę 0% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust.. b) Za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowy oraz załącznikiem nr do umowy SIWZ 0% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. c) Za każdy dzień opóźnienia z powodu nie wykonania prac w ustalonym w ust. terminie 0,% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. za każdy rozpoczęty dzień. Jeżeli opóźnienie przekroczy 4 dni roboczych % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust.. za każdy rozpoczęty dzień. d) Za każdy dzień opóźnienia serwisu w podjęciu działań serwisowych (czasu reakcji) ustalonych w 3 ust. 7 litera a 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. za każdy rozpoczęty dzień. Przez dzień opóźnienia rozumie się, każda rozpoczętą dobę od chwili wysłania zgłoszenia reklamacyjnego w formie telefonu/faksu lub poczty elektronicznej. e) Za każdy dzień opóźnienia z powodu nie usunięcia usterek w ustalonym terminie określonym w 3 ust. 7 litera b w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust.. za każdy rozpoczęty dzień. f) Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzenia/usługi zastępczej, o której mowa w 3 ust. 0,0% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. za każdy rozpoczęty dzień.. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona napraw usterek w okresie gwarancji w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 3 ust. 7 litera b, wówczas Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 8 ust. litera f stosuje się odpowiednio. 3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokryje powstałej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach przepisów Kodeksu Cywilnego. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy w kwocie zł w formie. Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% w kwocie zł, nastąpi w ciągu 30 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, natomiast pozostała część w wysokości 30% w kwocie zł zostanie zwolniona w terminie 5 dni po upływie maksymalnego okresu gwarancji. Zabezpieczenie nie podlega waloryzacji. 0. Kontakt Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są: Po stronie Zamawiającego:, Adres korespondencji:., kod pocztowy, tel.:, fax:, .. Po stronie Wykonawcy:, 6

7 Znak sprawy: serwery/04 Adres korespondencji:., kod pocztowy, tel.:, fax:, ... Postanowienia końcowe. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.. Zmianie może ulec treść umowy dotycząca: a) Terminu dostawy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy, b) Przedmiotu zamówienia w przypadku braku dostępności lub zakończenia produkcji elementów oferowanego przedmiotu zamówienia. Oferowane w ich miejsce produkty muszą spełniać wymogi techniczne opisane w SIWZ.. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 3. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze ugody. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy siedzibie Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie ujawniać uzyskanych od Zamawiającego informacji oraz wyników prac, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca: 7

Umowa. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy: EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18; Sąd Rejonowy dla Łodzi -

Umowa. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy: EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18; Sąd Rejonowy dla Łodzi - Załącznik nr 2 Umowa zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy: EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18; Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2012

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/14/2012

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki)

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki) Strona1 Zał. 2 UMOWA DOSTAWY nowej gilotyny (krajarki) W dniu...2012r. w Łodzi pomiędzy: Markiem Bulniakiem zamieszkałym w Łodzi, 93-286 Łódź, ul. Przędzalniana 114/122 m.68 prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w.

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w. UMOWA Nr zawarta w dniu roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1, NIP 851-31-37-145 w imieniu którego działa, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają:

UMOWA. Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają: UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają: Pani Magdalena Mach Surowiec Dyrektor PCEiKZ przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu... 2015r. pomiędzy: Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Pan Tadeusz Kwiatkowski Starosta

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014 zawarta w Bielsku -Białej, w dniu.pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d, 43-300

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/2/KC/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 1 Umowa nr UK/U/ / (wzór) /2013/EP- zawarta w dniu...06.2013 r. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 34, 50-950

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych Załącznik nr 6B do siwz UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 15 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. U m o w a nr...

Załącznik nr 1. U m o w a nr... U m o w a nr... Załącznik nr 1 zawarta w dniu... w Koniecpolu pomiędzy: Zamawiającym: Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol NIP:, REGON:. reprezentowany przez:... przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

UMOWA... /2010/ KA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA... /2010/ KA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ ZP/PN/1/2010/KA UMOWA... /2010/ KA zawarta we Wrocławiu, w dniu.. 2010 roku, pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Chorób Serca MEDINET Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Ogólne warunki umowy UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy Alei Zjednoczenia 25, 01 829 Warszawa, NIP: 525-22-26-025, REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 UMOWA DPS/UM/ /14

Załącznik nr 8 UMOWA DPS/UM/ /14 UMOWA Załącznik nr 8 DPS/UM/ /14 Zawarta w dniu..2014r.w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Domem Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 NIP: 679-24-29-488 zwanym dalej Zamawiającym ", którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/PN/. /2011(wzór)

UMOWA nr ZP/PN/. /2011(wzór) UMOWA nr ZP/PN/. /2011(wzór) zawarta w dniu r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 KRS: 0000179093

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy:

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy: UMOWA NR... (wzór) w dniu...2010r. w Kłodawie, pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ Gminą Kłodawa, ul.gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, NIP 599-10-11-288, zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr. Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822,

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo