Sławomir Gruca, Warszawski Uniwersytet Medyczny, , str. 1/6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sławomir Gruca, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 07.08.2014, str. 1/6"

Transkrypt

1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z montażem monitorowanej rozdzielnicy elektrycznej serwerowni klastra komputerowego projektu BASTION, wraz z zasileniem z rozdzielnicy budynkowej Niniejsze zamówienie dotyczy instalacji zasilającej sprzęt serwerowni (pomieszczenie nr 17) i pomieszczenia węzła telekomunikacyjnego (pomieszczenie nr 16), znajdujących się przy Zakładzie Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Pawińskiego 3C, Warszawa). Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1. Wykonanie projektu instalacji. 2. Dostawa elementów i akcesoriów instalacji. 3. Przeprowadzenie prac instalacyjnych. 4. Odbiór instalacji wraz ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczej. Powyższe punkty są rozwinięte w dalszej części dokumentu. Poniższy poglądowy rysunek przedstawia pomieszczenia nr 16 i 17 wraz z lokalizacją najważniejszych elementów związanych z Zamówieniem. Rysunek nie uwzględnia tras kabli; zaznaczone zostało jedynie korytko na kable telekomunikacyjne. Kolorem niebieskim oznaczono elementy związane z opisywaną dalej instalacją uziemiającą/wyrównawczą. Sławomir Gruca, Warszawski Uniwersytet Medyczny, , str. 1/6

2 Ad. 1. Wykonanie projektu instalacji. Załącznik A niniejszego opisu przedstawia poglądowy schemat instalacji, który ma stanowić podstawę do wykonania projektu. Kolorem szarym zaznaczono elementy nieobjęte dostawą. Projekt musi być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Rozwiązanie ma gwarantować niezawodność działania i wysoką odporność na zakłócenia w sieci elektrycznej, w tym przepięcia łączeniowe i związane z wyładowaniami atmosferycznymi - rozwiązanie musi być w tym zakresie zgodne z Polską/Europejską Normą :2006. Projekt ma obejmować instalację uziemiającą/wyrównawczą elementów oznaczonych kolorem niebieskim na umieszczonym wcześniej rysunku, a także znajdujących się w szafach i stojakach Rack zasilaczy UPS (trzech w szafie klastra i jednego w szafie serwera sekwenatora) i przełączników LAN (dwóch w szafie klastra i dwóch na stojaku ze sprzętem telekomunikacyjnym w pomieszczeniu nr 17). Przekroje przewodów obwodów gniazd (RC/1-10) muszą być przystosowane do ciągłego obciążenia prądem o wartości min. 16A. Każdy z obwodów musi posiadać niezależne zabezpieczenie różnicowopradowe i nadprądowe, o parametrach przedstawionych w Formularzu Wymaganych Warunków Technicznych wybranych elementów osprzętu instalacji, stanowiącym Załącznik B niniejszego opisu. Zaoferowanie komponentów niespełniających wymagań będzie skutkować odrzuceniem oferty. Instalacja musi umożliwiać awaryjne wyłączanie zasilania urządzeń. Po prawej stronie przy rozdzielnicy RC ma zostać umieszczony, oznakowany napisem WYŁĄCZNIK AWARYJNY, przycisk wyłączania alarmowego (na rysunku oznaczony jako STOP) z trzema stykami NO. Wciśnięcie przycisku ma wyłączać główne zasilanie rozdzielnicy, a także wyłączyć trzy zasilacze UPS w szafach Rack (zasilacze posiadają terminale EPO do podłączenia przycisku ze stykami NO). Główka przycisku ma być w kolorze czerwonym. Konstrukcja przycisku i jego obudowy musi zapobiegać przypadkowym wyłączeniom, a jednocześnie umożliwiać szybkie wyłączenie w sytuacji awaryjnej. Dopuszcza się umieszczenie przycisku w obudowie za szybką przystosowaną do skruszenia dłonią. Przekrój przewodów elastycznych do zacisków EPO w zasilaczach UPS w szafach Rack ma zawierać się w przedziale 1..1,5mm 2, a izolacja ma posiadać wytrzymałość napięciową min. 400V. Integralnym elementem instalacji ma być system informowania o następujących stanach awaryjnych: utraty zasilania w obwodach RC/1-12; każdy z obwodów ma posiadać w rozdzielnicy, umiejscowiony przy zabezpieczeniach odpowiadających obwodowi, wskaźnik LED obecności napięcia, uszkodzenia każdego z zainstalowanych ochronników przepięciowych, wykrycia prądu upływu przekraczającego 15mA sumarycznie dla obwodów RC/1-12, utraty zasilania sieciowego samego systemu informowania o awariach. Sygnalizacja stanów alarmowych ma odbywać się przy wykorzystaniu sygnalizatora optycznego i akustycznego o natężeniu dźwięku min. 100dB, z możliwością wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej. Układ sygnalizacji alarmu musi być wyposażony w podtrzymywanie bateryjne (ogniwo litowe). Główny kabel zasilający serwerownię musi być przystosowany do ciągłego obciążenia każdej z faz i przewodu neutralnego prądem min. 63A (instalacja trójfazowa 400V, układ TN-S). Ze względu na ograniczenia związane z rozdzielnicą budynkową (utrudnione ułożenie przewodu o odpowiednim przekroju w krótkim okresie czasu) musi być to kabel elastyczny. Rozdzielnica budynkowa jest Sławomir Gruca, Warszawski Uniwersytet Medyczny, , str. 2/6

3 przygotowana do zasilenia instalacji serwerowni odpowiednie zabezpieczenia (3x 63A gg) oraz zaciski (L1, L2, L3, N, PE) są zainstalowane. Ad. 2. Dostawa elementów i akcesoriów instalacji. Dostawa obejmuje aparaturę elektryczną, okablowanie oraz pozostałe elementy i akcesoria niezbędne do zbudowania instalacji. Aparatura elektryczna objęta dostawą musi być nowa, wyprodukowana najpóźniej w roku 2012, objęta gwarancją na okres min. 2 lat. Ad. 3. Przeprowadzenie prac instalacyjnych. Wykonawca ma udzielić gwarancję na robociznę na okres min. 5 lat. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC na kwotę min zł. Realizacja będzie wiązać się z pracami przy rozdzielnicy RK w pomieszczeniu nr 16, polegających na przełączeniu zasilania klimatyzatorów A i B pomieszczenia 17 na obwody RC/11 i RC/12. Wyłączniki różnicowoprądowe i nadprądowe klimatyzatorów mają zostać zdemontowane z rozdzielnicy RK i wykorzystane jako zabezpieczenia obwodów RC/7 oraz RC/8. Instalowana aparatura w rozdzielnicy RC ma zostać opisana w trwały sposób. Do wewnętrznej strony drzwi rozdzielnicy ma zostać przymocowany schemat instalacji z naniesionymi symbolami odpowiadającymi opisom aparatury w rozdzielnicy. Wszystkie instalowane kable mają zostać umieszczone w korytkach. Główny kabel zasilający serwerownię musi zostać poprowadzony w odległości min. 20cm od pozostałych instalowanych kabli (chyba że projektant zaleci inaczej). W przypadku wykorzystania do połączeń linek, na ich końcówki mają zostać zaprasowane tulejki. Nie dopuszcza się łączeń z wykorzystaniem szybkozłączek. Ochronniki przepięciowe muszą zostać zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie długości kabli, ich przekroju, a także sposobu łączenia. Instalacja uziemiająca/wyrównawcza, m.in. szaf i stojaków Rack, stalowej płyty pod szafą Rack (wymaga wykonania zacisku w blasze stalowej o grubości 15mm), rozdzielnic, armatury, ma zostać wykonana linką miedzianą o przekroju min. 16mm 2 (chyba że projektant zaleci inny przekrój) w izolacji żółto-zielonej, z wykorzystaniem zacisków śrubowych, w sposób gwarantujący ich niezawodność, m.in. z uwzględnieniem korozji na styku różnych metali. W pomieszczeniu nr 17 ma zostać zainstalowane dostarczone przez Wykonawcę, poziome otwarte od góry korytko na kable telekomunikacyjne, o szerokości 100mm, wykonane z ocynkowanego lub nierdzewnego drutu stalowego; prostopadłe łączenie korytek ma zagwarantować promień gięcia kabli w korytku min. 50mm. Korytko ma zostać włączone do instalacji uziemiającej/wyrównawczej. W korytku ma zostać ułożony peszel (objęty dostawą) ze światłowodami (w posiadaniu Zamawiającego). Peszel ze światłowodami ma zostać wprowadzony do stojaka Rack w pomieszczeniu nr 16 przez istniejący w ścianie otwór. Zdemontowany osprzęt pozostaje własnością Zamawiającego, o ile Zamawiający w czasie realizacji Sławomir Gruca, Warszawski Uniwersytet Medyczny, , str. 3/6

4 nie zdecyduje inaczej. Wykonawca musi zająć się utylizacją elementów, ścinków kabli, opakowań itp. pozostałych po zakończeniu prac instalacyjnych. W ramach prac Wykonawca uzupełni ubytki i przemaluje fragment ściany pomieszczenia nr 17, o powierzchni ok. 1m 2. Ze względu na pracujący w serwerowni system komputerowy, prace muszą być przeprowadzone w sposób minimalizujący powstawanie pyłu. Dostęp do pomieszczeń jest ograniczony i będzie wymagał uzgodnień z Zamawiającym. Ad. 4. Odbiór instalacji wraz ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczej. Przewidziany aktualnymi przepisami prawa odbiór instalacji wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych, także w zakresie modyfikowanej rozdzielnicy RK. Wykonawca ma sporządzić dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej, zawierającej schematy instalacji, a także najważniejsze informacje dotyczące zainstalowanej aparatury. Sławomir Gruca, Warszawski Uniwersytet Medyczny, , str. 4/6

5 Załącznik A Sławomir Gruca, Warszawski Uniwersytet Medyczny, , str. 5/6

6 lp. Załącznik B Formularz Wymaganych Warunków Technicznych WYBRANYCH elementów osprzętu instalacji liczba sztuk element elementu (oznaczenie wymagane parametry elementu na planie) 1. rozdzielnica 1 (RC) natynkowa, metalowa obudowa; pojemność: min. 72 moduły; dopuszcza się drzwi przezroczyste 2. rozłącznik izolacyjny 1 3L+N; znamionowy prąd: min. 63A/faza; wyposażony w wyzwalacz wzrostowy 3. ochronnik przepięciowy 1 3L+N klasy B+C; prąd udarowy o kształcie 10/350us: min. 25kA (100kA) na każdą z faz i przewód neutralny (łącznie) (wg Polska/Europejska Norma i ); poziom ochrony 1,5kV;z wymiennymi wkładami; wyposażony w bezpotencjałowy styk sygnalizujący uszkodzenie któregokolwiek z wkładów; UWAGA: jeżeli wkłady B i C nie są zintegrowane, każdy z wkładów musi być wymienialny bez konieczności demontażu rozdzielnicy 4. przycisk wyłączania awaryjnego 1 (STOP) natynkowy przycisk dedykowany do wyłączania awaryjnego urządzeń; wyposażony w min. 3 styki NO; skonstruowany w sposób wykluczający jego przypadkowe wciśnięcie 5. czujnik prądu upływu 1 3L+N; znamionowy prąd: min. 63A/faza; wyposażony w bezpotencjałowy styk sygnalizacji prądu upływu przekraczającego 15mA sumarycznie dla wszystkich faz 6. wyłączniki różnicowoprądowe obwodów gniazd RC/1-6, RC/ typu A lub B, o czułości 30mA, odporny na prąd udarowy o kształcie 8/20μs: min. 3kA; zdolny do przeniesienia prądu zwarciowego (wg Polska/Europejska Norma ): min. 10kA 7. wyłącznik nadprądowy K16 6 znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa (wg Polska/Europejska Norma 60947): min. 10kA 8. wyłącznik nadprądowy B16 2 znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa (wg Polska/Europejska Norma 60947): min. 10kA 9. wyłącznik nadprądowy B6 1 znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa (wg Polska/Europejska Norma 60947): min. 10kA 10. zasilacz 12V 1 do montażu na szynie TH; wydajność pradowa min. 500mA; zabezpieczony elektronicznie przed skutkami przeciążenia i zwarcia; prąd rozruchowy gwarantujący poprawną współpracę z wyłącznikiem nadprądowym B6 11. przekaźnik interfejsowy 10 do montażu na szynie TH; napięcie znamionowe cewki: 230VAC; złocone styki NO 12. sygnalizator optycznoakustyczny 1 (sygnalizator awarii) 13. gniazdo natynkowe IEC 16A 6 (RC/1-6) stopień ochrony: min. IP gniazdo pojedyncze 6 (RC/7a, stopień ochrony: min. IP55 natynkowe z bolcem RC/7b, RC/8a, 230V/16A RC/8b, RC/11, 15. ochronnik przepięciowy klasy D do użycia w gnieździe 230V/16A RC/12) 2 (do użycia w gniazdach: RC/11, RC/12) z podtrzymywaniem bateryjnym (ogniwo litowe), głośność alarmu: min. 100dB odgromnik klasy D (wg Polska/Europejska Norma ), do użycia w gnieździe 230V/16A oferowany element (należy podać producenta i model) Sławomir Gruca, Warszawski Uniwersytet Medyczny, , str. 6/6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 Znak sprawy: AT.272.9.2014. Tab. 1. Wymagania ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA Lp. Opis Minimalne 1. Lokalizacja Żywiec, ul. Kopernika 83 a 2. Dokumentacja 3. 4. Atesty, dokumenty odbioru

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe MS 18

Wyłączniki silnikowe MS 18 Wyłączniki ochronne silnikowe różnicowo-prądowe Wyłączniki silnikowe MS 18 Zastosowanie- Wyłączniki silnikowe MS 18 służą do rozruchu silników elektrycznych oraz zabezpieczenia ich przed przeciążeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Złącza z serii IE-Line

Złącza z serii IE-Line październik grudzień 2007/nr 4 kwartalnik FEGA Poland Sp. z o.o. Złącza z serii IE-Line Rozruch i ochrona silnika UPSy General Electric Rozdział mocy w najlepszej formie: Rittal Ri4Power Zgodne z PN 60439-1

Bardziej szczegółowo