SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, Poznań, e mail: 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na wzmocnienie podłoża oraz zabezpieczenie wykopu i oddziaływania istniejącego budynku serwerowni na planowaną rozbudowę budynku serwerowni z zapleczem technicznym w Poznaniu przy ul. Karpia 30 Dz.nr geod.517, ark.11, obręb Naramowice Postępowanie przetargowe prowadzone jest w celu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałania Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych, Projektu pt. Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z wzmocnieniem podłoża oraz zabezpieczeniem wykopu i oddziaływania istniejącego budynku serwerowni na planowaną rozbudowę budynku serwerowni z zapleczem technicznym w Poznaniu przy ul. Karpia 30 Dz.nr geod.517, ark.11, obręb Naramowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentację techniczną zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, chyba że możliwość taka wynika wprost z załączonych do SIWZ PFU lub Specyfikacji Technicznych 3.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 3.6. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji cenowych. Strona 1 z 11

2 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia należy wykonać do 15 czerwca 2014 roku. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5.1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, minimum trzy usługi dotyczące przedmiotu zapytania potwierdzone stosownymi dokumentami na kwotę min ,00 PLN netto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj.: osobą posiadającą kwalifikacje kierownika budowy potwierdzone stosownym dokumentem. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY 6.1. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert c) opłacona polisa, potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejsza niż ,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) d) wykaz usług, o których mowa w pkt SIWZ wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem Strona 2 z 11

3 dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z załącznikiem nr Do oferty Wykonawca dołącza oprócz dokumentów, o których mowa w pkt.6.1: a) Formularz cenowy załącznik nr 3 i 3a, b) Pełnomocnictwo (lub kopię wcześniejszego pełnomocnictwa). 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę 7.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ Ofertę należy złożyć w formie pisemnej i na nośniku CD, który należy dołączyć do oferty Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału 7.6. Wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników powinny być zaparafowane oraz kolejno ponumerowane. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w inny sposób, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty. 9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w siedzibie TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, Poznań, do dnia 15 kwietnia 2014 r. do godziny Ofertę należy zaadresować: TALEX S.A., ul. Karpia 27 D, Poznań. Oferta w postępowaniu przetargowym na wzmocnienie podłoża oraz zabezpieczenie wykopu i oddziaływania istniejącego budynku serwerowni na planowaną rozbudowę budynku serwerowni z zapleczem technicznym w Poznaniu przy ul. Karpia 30 Dz.nr geod.517, ark.11, obręb Naramowice. Nie otwierać przed 15 kwietnia 2014 roku przed godziną Strona 3 z 11

4 9.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie TALEX S.A. dnia 15 kwietnia 2014 r. o godzinie OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ Do porozumiewania z Wykonawcami upoważniony jest Marek Ratajczak, e mail: Wszelkie dokumenty prosimy przesyłać na adres: oraz pocztą na adres Talex S.A., ul. Karpia 27 d, Poznań W celu uzyskania dokumentacji technicznej oraz dokonania wizji, lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, konieczne jest dostarczenie podpisanego zobowiązania o poufności, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie jej składniki tj. wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym również ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych 12. KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów: a) cena 100% Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać dana oferta wynosi 100 pkt., w tym: a) za cenę pkt Zamawiający dokona oceny kryterium ceny według poniższego wzoru: najniższa cena cena badanej ofert = liczba punktów 13. NEGOCJAJCE I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośrednich negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Strona 4 z 11

5 13.3. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie lub mailowo o terminie i miejscu podpisania umowy. 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. SIWZ zatwierdzona w dniu 21 marca 2014 r. Przewodnicząca Komisji Przetargowej Katarzyna Bil Załączniki: Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 wzór zobowiązania do zachowania poufności Załącznik nr 3 wzór formularza ofertowego Załącznik nr 3a kalkulacja cenowa Załącznik nr 4 wykaz dostaw Załącznik nr 5 dokumentacja budowlana (płyta CD), w tym: I. projekt istniejącej serwerowni, II. badania gruntowe pod istniejącą serwerownię, III. projekt wzmocnienia gruntu pod istniejącą serwerownią, IV. projekt rozbudowy serwerowni, V. badania gruntowe pod rozbudowę serwerowni, VI. wytyczne od konstruktora projektowanej rozbudowy. Strona 5 z 11

6 Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z wzmocnieniem podłoża oraz zabezpieczeniem wykopu i oddziaływania istniejącego budynku serwerowni na planowaną rozbudowę budynku serwerowni z zapleczem technicznym w Poznaniu przy ul. Karpia 30 Dz.nr geod.517, ark.11, obręb Naramowice. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: a) wykonanie projektu wykonawczego wzmocnienia podłoża, b) wykonanie wzmocnienia podłoża, c) opracowanie dokumentacji powykonawczej. UWAGI 1. należy wyeliminować całkowicie oddziaływanie fundamentów istniejącej serwerowni na ściany i fundamenty projektowanej rozbudowy serwerowni. Prace powyższe muszą być wykonane z uwagi na różnicę wysokości posadowienia między istniejącą serwerownią, a jej rozbudową, związanego z tym wpływu oddziaływania istniejącego budynku serwerowni na projektowany oraz słabego podłoża gruntowego i wysokiego poziomu wody gruntowej. Dodatkowo prace objęte zapytaniem ofertowym muszą być wykonywane w taki sposób by nie przenosiły drgań i wibracji, związanych z pracami budowlanymi przy wzmacnianiu podłoża, na pracujące urządzenia (serwery) w istniejącej serwerowni. 2. instalacje będące w kolizji z rozbudową zostaną przełożone przez Inwestora. Zwracamy uwagę, że po przełożeniu instalacje znajdą się w bliskiej odległości od prowadzonych prac wzmacniających podłoże pod rozbudowę (wykop). 3. siły działające na górę płyty fundamentowej w grupach do utworzenia odpowiedniej kombinacji obciążeń - należy dodać ciężar własny płyty fundamentowej. Przy projektowaniu wzmocnienia podłoża przyjąć zapas nośności min.30%. Strona 6 z 11

7 Załącznik nr 2 do SIWZ wzór zobowiązania do zachowania poufności ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI Zważywszy, że TALEX SA z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zwana dalej Zamawiającym w trakcie trwania współpracy ujawni pewne zastrzeżone informację firmie.z siedzibą w, przy ul., (KRS:.. ; NIP: ; REGON:..), reprezentowanej przez:..., zwanej dalej Wykonawcą, biorąc pod uwagę, iż Zamawiający zamierza ujawnić Wykonawcy określone informacje i dane dotyczące Zamawiającego, zatem Wykonawca: 1 Wykonawca niniejszym potwierdza poufny i zastrzeżony charakter Informacji, jakie otrzymał i może otrzymać od Zamawiającego przy sporządzaniu oferty na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałania Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych, Projektu pt. Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi. 1. Do celów niniejszego Zobowiązania Informacje Poufne obejmują: 2 wszelkie informacje, jakiegokolwiek rodzaju i w jakiejkolwiek formie lub formacie, ustne lub pisemne, w tym m.in. e, faksy, rysunki, wykazy, oprogramowanie, elektroniczne kopie dokumentów, specyfikacje dane, wykresy, przekazy ustne lub reprodukcje obrazkowe, informacje cyfrowe, z którymi Zleceniobiorca zapoznał się w toku wykonywania zleconych prac, a które odnoszą się do Zamawiającego. 2. Informacje Poufne nie będą obejmować informacji, które są lub stały się możliwe do ustalenia lub uzyskania na podstawie informacji dostępnych publicznie. Zobowiązania Wykonawcy: 1. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się: 3 zachować Informacje Poufne w ścisłej tajemnicy, Strona 7 z 11

8 nie wykorzystywać w jakikolwiek sposób Informacji Poufnych celach innych niż prowadzenie prac zleconych przez Zamawiającego, chronić Informacje Poufne z zachowaniem najwyższej staranności oraz zabezpieczyć je przed utratą, kradzież uszkodzeniem, pogorszeniem i dostępem osób trzecich i pracowników/pełnomocników Zleceniobiorcy nieuprawnionych do ich otrzymania, poinformować Zamawiającego niezwłocznie w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu którekolwiek zobowiązania lub o podejrzeniu naruszenia zobowiązania, na każde wezwanie Zamawiającego niezwłocznie zwrócić wszystkie nośniki, na których znajdują się Informacje Poufne, znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy oraz zniszczyć wszelkie kopie, reprodukcje i inne dokumenty wytworzone w wyniku ujawnienia Informacji Poufnych Wykonawcy oraz wykasować wszelkie informacje elektroniczne. 1. Niniejsze Zobowiązanie wchodzi w życie w dniu podpisania Zobowiązanie Wykonawcy wynikające z niniejszego Zobowiązania pozostają w mocy przez okres trzech lat od dnia podpisania, chyba, iż dana informacja stanowi informację poufną po upływie 3 lat. 5 Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszego Zobowiązania będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. Niniejsze zobowiązanie podpisano w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 6 Podpis Wykonawcy: Data: Strona 8 z 11

9 Załącznik nr 3 do SIWZ wzór formularza ofertowego Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Tel.: Fax: OFERTA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na prace związane z wzmocnieniem podłoża oraz zabezpieczeniem wykopu i oddziaływania istniejącego budynku serwerowni na planowaną rozbudowę budynku serwerowni z zapleczem technicznym w Poznaniu przy ul. Karpia 30 Dz.nr geod.517, ark.11, obręb Naramowice, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji technicznej za cenę: Całkowita wartość oferty netto: VAT: Całkowita wartość oferty brutto: Jednocześnie oświadczam, że a) oferujemy usługi spełniające wymagania określone przez Zamawiającego, b) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i przyjmujemy wszystkie zapisy bez zastrzeżeń, c) zdobyliśmy wszelkie informacje mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d) zawarliśmy w wycenie przedmiotu zamówienia wszelkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia, e) oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, f) zamówienie zobowiązujemy się zrealizować do 15 czerwca 2014 r., g) oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert. Miejsce, data podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty Strona 9 z 11

10 Załącznik nr 3a do SIWZ wzór formularza ofertowego Formularz cenowy Wykonawca: Adres: L.p. 1 Zakres przedmiotu zamówienia Cena netto pln VAT Cena brutto pln 2 3 SUMA: Miejsce, data podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty Strona 10 z 11

11 Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz usług Wykonawca: Adres: Oświadczamy, że Wykonawca oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, reprezentowany przeze mnie Wykonawca należycie wykonał usługi, o których mowa w tabeli poniżej: L.p. Nazwa i adres odbiorcy Opis usługi Wartość brutto Data wykonania Na potwierdzenie należytego wykonania usługi Wykonawca załącza stosowne dokumenty np. referencje, protokoły itp. Miejsce, data podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty Strona 11 z 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo