PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH. odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH. odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3"

Transkrypt

1 PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3 Poznańska Trzynastka" czyli Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2 przy alei Niepodległości 32, przeprowadza nabór do klas sportowych, w następujących rocznikach: Klasa I C sportowa -chłopcy urodzeni w 1992 roku czyli kandydaci do I klasy gimnazjum. Krok 1. od 28 lutego do 14 marca 2005 roku Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów: podanie o przyjęcie; świadectwa ukończenia przez dziecko V klasy szkoły podstawowej; informacji o wynikach nauki za I semestr klasy VI; informacji wychowawcy o zachowaniu dziecka; zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych ; Krok 2. od 15 do 18 marca 2005 roku Obowiązkowy udział w testach treningowych odbywających się przez cztery kolejne dni (udział każdego dnia obowiązkowy) w godz. 16H -17H zbiórka chłopców od godz. 16 w namiotowej hali sportowej. Należy mieć ze sobą kompletny strój sportowy Klasa I B kadry WZPN -chłopcy urodzeni w 1992 roku czyli kandydaci do I klasy gimnazjum z terenu całego województwa wielkopolskigo od 28 lutego do 18 marca 2005 roku Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów: podanie o przyjęcie; świadectwa ukończenia przez dziecko V klasy szkoły podstawowej; informacji o wynikach nauki za I semestr klasy VI; informacji wychowawcy o zachowaniu dziecka; skierowanie do klasy od trenera kadry Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej; Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel

2 KRYTERIA DOBORU CHŁOPCOW DO I KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM NR 3 Warunki naboru uczniów do klas sportowych 1. Kandydat winien charakteryzować się następującymi cechami: a) bardzo dobrym stanem zdrowia ; b) odpowiednim poziomem i rozwojem fizycznym ; c) większą od przeciętnej sprawnością motoryczną; d) odpowiednim rozwojem cech osobowościowych ; e) aspiracją i zainteresowaniami sportowymi; f) umiejętność łączenia nauki ze sportem; g) dobre lub wzorowe zachowanie. 2. Celem stwierdzenia w.wym. warunków wykorzystuje się : a) przy zapisie dostarczyć należy następujące dokumenty: - podanie o przyjęcie; - świadectwa ukończenia przez dziecko V klasy szkoły podstawowej; - informacji o wynikach nauki za I semestr klasy VI; - informacji wychowawcy o zachowaniu dziecka; - ankieta (wywiad) dla dziecka i rodziców. b) zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych (dostarczone przez rodziców w dniu zajęć); c) testy sprawności fizycznej (zestaw ćwiczeń w załączeniu); d) wywiady i badania psychologiczne. 3. Uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki sportowe, grający w reprezentacji okręgu (skierowani przez trenera koordynatora WZPN) mogą być decyzją komisji zwolnieni ze sprawdzianów. 4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej istnieje możliwość, w terminie 7 dni, złożenia odwołania do dyrektora szkoły. 5. Ostateczną decyzję o zamknięciu listy i naboru uczniów podejmuje dyrektor szkoły, po konsultacji z wicedyrektorem d.s. sportowych oraz radą trenerów.

3 II. Kryteria testów W celu prawidłowego zakwalifikowania najlepiej predestynowanych do trenowania piłki nożnej chłopców, stosuje się następujące kryteria podzielone na cztery grupy: 1. Ocena potencjału intelektualnego i cech wolicjonalnych; 2. Ocena sprawności ogólnej; 3. Ocena umiejętności indywidualnych; 4. Ocena działań ukierunkowanych w grach symulacyjnych; AD.1. Bardzo istotnym elementem pracy z młodymi zawodnikami w oparciu o szkołę jest ocena ich potencjału intelektualnego. Podczas zajęć kwalifikacyjnych ocenie podlegać będą : 1.1. Srednia ocen uzyskanych na koniec V klasy oraz za I p6irocze klasy VI z następujących przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, przyroda, historia, wychowanie fizyczne. Punktacja wyglądać będzie następująco: Średnia ocen Punkty < 3,0 0 3,1 3,4 1 3,5-4,0 2 4,1 4,4 4 > 4,5 6 Średnia ocen liczona będzie oddzielnie za klasę V i VI Max 12 pkt Ocena zachowania ucznia w szkole, punktowana będzie na podstawie oceny Ocena zachowania Punkty < dobrego 0 Dobre 3 Wzorowe 6 Średnia ocen liczona będzie oddzielnie za klasę V i VI Max 12 pkt Poszczególni kandydaci poddani zostaną testowi sprawności umysłowej i koncentracji uwagi. Psycholog po przeprowadzonej rozmowie i testach przyznaje punkty od 0-4.

4 AD.2. ocena sprawności ogólnej 2.1.Bieg na odcinku 30 m 2.2.Bieg na odcinku 20 m z przewrotem w przód na materacu 2.3.Bieg wahadłowy 2.4.Rzut piłką lekarską 3 kg oburącz z nad głowy Sposób wykonywania prób sprawnościowych i ich punktacja Bieg na odcinku 30 m po niepełnym trójkącie (podstawa trójkąt -7 m, ramiona trójkąta o długości 15 m każda). Na szczycie trójkąta ustawiamy stojak, które to należy obiec z zewnętrznej strony. Każdy z ćwiczących wykonuje próbę dwukrotnie raz rozpoczynając bieg ze strony lewej, drugi ze strony prawej. Start na sygnał wzrokowy z pozycji leżąc przodem. Ocenie podlegają wyniki uzyskane zarówno z pierwszego, jak i drugiego biegu. Pomiaru dokonujemy stoperem z dokładnością 1/10 sek. Czas w Lczba Czas w Lczba sekundach Punktów sekundach Punktów < 6,8 sek 11 7,8 sek 1 6,9 sek sek 0 7,0 sek 9 7,1 sek 8 7,2 sek 7 7,3 sek 6 7,4 sek S 7.5 sek 4 7,6 sek 3 7,7 sek 2 Bieg na odcinku 20 m z przewrotem w przód na materacu ułożonym pośrodku (między 4 a 6 m). Start z pozycji stojącej. Po przewrocie obiegnięcie stojaka i bieg powrotny z przewrotem w przód na materacu. Czas mierzymy stoperem z dokładnością do 1110 sek. Próbę należy przeprowadzić dwukrotnie. Do oceny bierze się wynik lepszy. Czas w Liczba I sekundach Punktów < 9 50 sek 10 9,51-9, ,00-10, , ,00-11, ,50-11, ,00-12,49 1 < Bieg wahadłowy 4 X 10 m < ,01-10, , , ,50-11, , ,50-12,99 1 > 13,00 0

5 Rzut piłką lekarską 3 kg Wykonujący próbę staje w lekkim rozkroku przej wyraźnie zaznaczoną linią ciągłą, trzymając piłkę lekarską oburącz nad głową (jak przy wyrzucie piłki z autu). Po wyrzucie piłki z rąk może przekroczyć linię jedną nogą lub nawet wykonać pad w przód na ręce. > 8,00 m 10 7,6-8,00 m 9,5 7,1-7,5 m 9 6,1-7,0 m 85 5,6-6,0 m 8 5,1-5,5 m 75 4,6-5,0 m 7 4,0-4,5 m 6,5 < 4,0 m Żonglerka nogami 3.2. Prowadzenie piłki slalomem 3.3.Żonglerka głową AD.3. Ocena umiejętności indywidualnych Żonglerka nogą: Na sygnał, zawodnik poruszając się w dowolnym kierunku, podbija piłkę nogami dowolnym sposobem. Próba trwa 30 sek. Ocenę stanowi maksymalna dotknięć piłki w powietrzu bez upadku na ziemię. zawodnikowi zalicza się najlepszy wynik z trzech kolejno po sobie następujących prób. Dotknięć piłki głową nie zalicza się. > 60razv II I < 10 O Prowadzenie piłki slalomem, Od zaznaczonej z prawej strony linii startu i mety, na której leżą dwie piłki nożne, ustawiamy w odstępach 3 metrowych 7 stojaków. W odległości 3 metrów od ostatniej -kreślimy linię. Na sygnał zawodnik prowadzi piłkę slalomem pomiędzy stojakami. Mijając ostatni, oddaje prawą nogą strzał na wprost z przed zaznaczonej linii i natychmiast biegnie w kierunku drugiej piłki, wykonując uderzenie tą samą nogą, ale z pół obrotu. W tym momencie mierzący czas wyłącza stoper. Tą samą próbę wykonuje powtórnie na torze ustawionym z lewej strony boiska (sali). Jeżeli w pierwszej próbie zawodnik po starcie musi minąć pierwszy stojak z prawej strony i oddać dwa strzały prawą nogą, to w drugiej próbie pierwszy stojak mija z lewej strony, oddając obydwa strzały lewą nogą, na wprost prostym podbiciem 2 piłka -uderzenia wewnętrznym podbiciem. W sumie <20,00 sek , , ,00-28, ,00-32,99 2 > 32,00 0

6 zawodnik może uzyskać w obydwu próbach dodatkowe 4 pkt. (za każdy celny strzał - l pkt.) Żonglerka głową: Na sygnał, zawodnik poruszając się w dowolnym kierunku, podbija piłkę głową dowolnym sposobem. Próba trwa 30 sek. Ocenę stanowi maksymalna ilość dotknięć piłki w powietrzu bez upadku na ziemię. zawodnikowi zalicza się najlepszy wynik z trzech kolejno po sobie następujących prób. Dotknięć piłki ręką nie zalicza się. > 60 razy < 10 0 Kandydaci rozegrają od 2 do 4 mecz y ( uzależnione to będzie od liczby kandydatów) w trakcie trwania zajęć testowych. Dobór zawodników nastąpi w sposób przypadkowy przez trenera prowadzącego zajęcia. Każdego zawodnika w grze "pięciu na pięciu", trwającej 2 razy 10 minut, obserwować będzie co najmniej 5 trenerów piłki nożnej, którzy przyznawać będą punkty za wykonanie konkretnych działań. Kandydat otrzymuje 2 punkty za wykonanie danego działania poprawnie i skutecznie oraz 1 punkt za wykonanie poprawnie i nieskutecznie. Ocenie podlegać będą następujące elementy: Ocena działań indywidualnych w grze defensywnej Gra ciałem Walka o piłkę nogą Ocena działań indywidualnych w grze ofensywnej Utrzymanie piłki Prowadzenie piłki, drybling, zwody "Szybkość rozegrania" piłki bez przyjęcia Przyjęcie piłki Ocena końcowa uwzględnia średnia z poszczególnych meczów. Komisję kwalifikującą kandydatów stanowić będą następujące osoby: Zbigniew Burkietowicz Lucyna Reszelska Jerzy Skolasiński Katarzyna Konwicka Tadeusz Płotka Andrzej Kuchnicki Roger Ratajczak Przewodniczący Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący Psycholog Trener piłki nożnej Trener piłki nożnej Trener piłki nożnej

7 Nabór uczniów do I klasy piłkarskiej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 13 Zapisy: od 7 do 18 marca 2005 roku w sekretariacie szkoły Czas testów: od 21 do 23 marca 2005 r od do Miejsce: hala treningowa przy al. Niepodległości 32 Wymagania: bardzo dobry stan zdrowia odpowiedni poziom i rozwój fizyczny większa od przeciętnej sprawność motoryczna odpowiedni rozwój cech osobowościowych aspiracja i zainteresowanie piłkarskie umiejętność łączenia nauki ze sportem dobre zachowanie Komisję kwalifikacyjną stanowić będą: Przedstawiciel dyrekcji -mgr Lucyna Reszelska Trener piłki nożnej -mgr Roger Ratajczak Trener piłki nożnej -mgr Andrzej Kuchnicki Psycholog szkolny -mgr Katarzyna Konwicka Przedstawiciel rodziców -Antoni Kochnicki W czasie zajęć realizowane będą następujące treści : gry i zabawy ruchowe, małe gry w mini piłkę nożną w mini piłkę ręczną nauka prowadzenia piłki na wprost i slalomem, nauka podania i przyjęcia piłki wew. częścią stopy, ćwiczenia koordynacji ruchowej bieg na 20 m pomiar czasu ( s ) bieg wachadłowy 3 x 6m z przyborem Do klasy sportowej przyjęte zostaną dzieci najbardziej uzdolnione ruchowo, o największych predyspozycjach do gry w piłkę nożną. Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel