Dyrektywy techniczne ExpoCenter Airport

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektywy techniczne ExpoCenter Airport"

Transkrypt

1 Dyrektywy techniczne ExpoCenter Airport Załącznik nr 2 do SOPZ Spis treści 1. Uwagi wstępne 1.1 Regulamin 1.2 Godziny otwarcia Czas montaŝu i demontaŝu Czas trwania wydarzenia 2. Komunikacja na terenie targów, drogi ewakuacyjne, instalacje zabezpieczające 2.1 Porządek komunikacyjny 2.2 Drogi ewakuacyjne Strefy ruchu straŝy poŝarnej, hydranty Wyjścia ewakuacyjne, zejścia ewakuacyjne, przejścia przez halę 2.3 Instalacje zabezpieczające 2.4 Numeracja stoisk 2.5 Nadzór 2.6 Oczyszczanie awaryjne 3. Dane techniczne i wyposaŝenie hali oraz powierzchni odkrytej 3.1 Dane hali Oświetlenie ogólne, typ prądu, napięcie Zaopatrzenie w spręŝone powietrze, elektryczność, gaz ziemny i wodę Instalacje komunikacyjne Tryskacze Ogrzewanie/wietrzenie Zakłócenia 3.2 Powierzchnia odkryta 4. Postanowienia dotyczące budowy stanowisk 4.1 Bezpieczeństwo stoisk 4.2 Pozwolenie na budowę stoiska Badanie i dopuszczenie budowli wymagających zezwolenia Pojazdy i kontenery Zmiana budowy stoisk niezgodnych z przepisami Zakres odpowiedzialności 4.3 Wysokość budowli 4.4 Ochrona przeciwpoŝarowa i postanowienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwpoŝarowa Materiały do budowy stoisk i dekoracje Wystawa pojazdów mechanicznych Substancje groŝące eksplozją / amunicja Pirotechnika Obiekty latające / balony powietrzne Fumatory Pojemniki na popiół, popielniczki Pojemniki na odpady, surowce podlegające recyklingowi, materiały odpadowe

2 Pistolety natryskowe, nitrolakiery Prace w wysokiej temperaturze Opakowania zwrotne Gaśnice Zadaszenie stoiska Szkło i szkło akrylowe Pomieszczenia zamknięte 4.5 Wyjścia / drogi ewakuacyjne, drzwi Wyjścia / drogi ewakuacyjne Drzwi 4.6 Podesty, balustrady, drabiny, wejścia, kładki 4.7 Kształtowanie stoiska Budowanie bez barier architektonicznych Sprawdzenie wynajmowanej powierzchni Ingerencje w substancję budowlaną Podłogi hali Podwieszenia Podwieszenia duŝych obciąŝeń Ściany ograniczające stoisko Materiały reklamowe / prezentacje Prezencja Klimatyzacja Kuchnie Odbudowa powierzchni stoisk 4.8 Teren niezadaszony 4.9 Budynki dwu- i wielokondygnacyjne Zapytanie budowlane Koszty związane z przebudową powierzchni stoisk, odstępy bezpieczeństwa, wysokość wewnętrznych pomieszczeń stoisk CięŜary uŝytkowe / przyjmowanie obciąŝeń Drogi ewakuacyjne / schody Materiał budowlany Górne piętro 5. Bezpieczeństwo pracy, techniczne postanowienia dotyczące bezpieczeństwa, przepisy techniczne, zaopatrzenie techniczne 5.1 Przepisy ogólne Szkody 5.2 Zastosowanie środków roboczych 5.3 Instalacja elektryczna Podłączenia elektryczne Instalacja stoiska Przepisy dotyczące montaŝu i pracy Środki bezpieczeństwa Oświetlenie bezpieczeństwa 5.4 Instalacja wodna i kanalizacyjna 5.5 Instalacja spręŝonego powietrza / gazowa Instalacja spręŝonego powietrza Instalacja gazowa (gaz ziemny) 5.6 Urządzenia maszynowe, pojemniki ciśnieniowe, spalinowe

3 5.6.1 Odgłosy maszynowe Ustawa o bezpieczeństwie urządzeń i produktów Urządzenia ochronne Postępowania testowe Zakaz pracy Pojemniki ciśnieniowe Zaświadczenie o odbiorze Badanie Urządzenia wypoŝyczane Nadzór Spaliny i opary Urządzenia spalinowe Przewody spalinowe 5.7 Zastosowanie spręŝonych gazów i cieczy palnych Urządzenia na gaz spręŝony Wniosek o zezwolenie na butle z gazem spręŝonym Ciecze palne Magazynowanie i zastosowanie Magazynowanie zapasów Pojemnik na zapasy Miejsce przechowywania Zobowiązana dotyczące eksploatacji Napełnianie cieczy Puste pojemniki 5.8 Azbest i inne substancje niebezpieczne 5.9 Prezentacje filmowe, zdjęciowe, telewizyjne, powierzchnie sceniczne i inne prezentacje 5.10 Ochrona przed promieniowaniem Materiały radioaktywne Urządzenia rentgenowskie i promienniki zakłóceniowe Urządzenia laserowe 5.11 Urządzenia o wysokiej częstotliwości, urządzenia iskrowe, odporność elektromagnetyczna i drgania w górnych rejestrach 5.12 Dźwigi, wózki widłowe, podesty robocze, opakowania zwrotne 5.13 Odtworzenia muzyki 5.15 Dystrybutory napojów 5.15 Nadzór nad Ŝywnością 6. Ochrona środowiska 6.1 Gospodarka odpadami Usuwanie odpadów Odpady wymagające szczególnego nadzoru Zabierane odpady 6.2 Woda, ścieki, ochrona gleby Olej, separator tłuszczu Czyszczenie / środki czyszczące 6.3 Szkody środowiska naturalnego 6.4 Ochrona przed hałasem

4 1. Uwagi wstępne Messe Berlin GmbH wydała dla odbywających się targów specjalistycznych i innych wydarzeń wytyczne w celu przekazania wystawcom/organizatorom wydarzenia optymalnych warunków do wystawienia swoich eksponatów i dopasowania ich do potrzeb odwiedzających i interesantów. Są one wiąŝące dla wszystkich wystawców i organizatorów wydarzeń. JeŜeli część wydarzenia będzie mieć miejsce na terenie targów w Berlinie, dla tej części wydarzenia obowiązują Wytyczne Techniczne Messe Berlin GmbH. Jednocześnie wytyczne te, zawierając postanowienia dotyczące bezpieczeństwa, które powinny w interesie naszych wystawców i odwiedzających zagwarantować najwyŝszy poziom bezpieczeństwa technicznego i kreatywnego wyposaŝenia wydarzenia. Wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rolnictwa (MIL) Kraju Związkowego Brandenburgii oraz właściwego NiŜszego Urzędu Nadzorującego (UBA) w Dahme-Spreewald uzgodniono postanowienia dotyczące regulaminu budowy, ochrony przeciwpoŝarowej i innych przepisów bezpieczeństwa. Messe Berlin GmbH zastrzega sobie prawo sprawdzenia zachowywania tych postanowień. Ponadto naleŝy przestrzegać przepisów ustawowych w ich aktualnie obowiązującej wersji. MoŜna zabronić przeprowadzenia wydarzenia, uruchomienia stoiska wystawowego w interesie wszystkich uczestników wydarzenia, jeŝeli wykryte wcześniej wady nie zostaną usunięte przed rozpoczęciem wydarzenia. Zastrzegamy sobie prawo do wysunięcia dalszych roszczeń dotyczących bezpieczeństwa i budowy stoiska, które mogą z tego wynikać. Formularze wniosków o świadczenia dostępne są juŝ w Internecie; naleŝy je wypełnić i odesłać we właściwym terminie, poniewaŝ w przypadku nieterminowej wysyłki Messe Berlin GmbH nie udziela gwarancji na zgodne z przepisami i terminowe załatwienie sprawy. Ponadto Messe Berlin GmbH zastrzega sobie w przypadku nieterminowego przesłania zamówienia do doliczenia narzutu cenowego odpowiednio do danych przedstawionych w teczce serwisowej. W celach informacyjnych wystawcy otrzymują takŝe kolejne pisma obiegowe dotyczące szczegółów przygotowania i przeprowadzenia wydarzenia. Niniejsze wytyczne techniczne uzgodniono ze spółkami targowymi: - Deutsche Messe AG Hannover - Köln Messe GmbH - Leipziger Messe GmbH - Messe Berlin GmbH - Messe Düsseldorf GmbH - Messe Frankfurt GmbH - Messe Munchen GmbH - Nürnberg Messe GmbH

5 i zebrane w ramach jednolitego schematu podziału. Prawo budowlane to prawo krajowe. Tym samym i na podstawie zróŝnicowanych warunków budowlanych poszczególnych lokalizacji targowych rozróŝnia się dane postanowienia dotyczące realizacji. W pozostałych przypadkach Messe Berlin GmbH zastrzega sobie prawo do zmian. Obowiązuje niemieckojęzyczna wersja tekstu. 1.1 Regulamin 01 Powierzchnia targowa to teren prywatny. Messe Berlin GmbH jest operatorem i opracowuje wraz z danym organizatorem wydarzenia regulamin. 02 Odwiedzający mogą wchodzić na teren łącznie z budynkiem (za wyjątkiem administracji) tylko z waŝnym biletem wstępu. Wszystkie inne osoby potrzebują identyfikatora. Pobyt dozwolony jest tylko w czasie i w budynku określonym na bilecie wstępu lub identyfikatorze. Bilety wstępu naleŝy mieć przy sobie do momentu opuszczenia terenu i okazywać na Ŝądanie personelu nadzorującego. Na stoiska wystawowe moŝna wejść tylko pod nadzorem personelu obsługi stoiska. 03 Osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 14. roku Ŝycia, mogą przebywać na terenie targów tylko w towarzystwie opiekuna prawnego. Wyjątki od tej reguły obowiązują tylko w przypadku wyraźnego wywieszenia stosownej informacji w kasach. Z powodów bezpieczeństwa w czasie montaŝu i demontaŝu w halach i strefie wystawowej na terenie niezadaszonym pobyt osób w szczególności zaś osób małoletnich jest zabroniony. 04 Udostępnione odwiedzającym instalacje naleŝy uŝytkować starannie i ostroŝnie. Wszystkie inne instalacje i urządzenia nie mogą być zwiedzane ani uruchamiane przez odwiedzających. 05 Manifestacje i demonstracje na terenie targów są zabronione. 06 Zawodowe fotografowanie i filmowanie na terenie targów i w halach, w szczególności przedmiotów i sztuk wystawowych jest niedopuszczalne. 07 Wystawienie na pokaz, sprzedawanie lub dystrybucja pism i towarów wszelkiego rodzaju, wykorzystanie nośników dźwięku lub wzmacniaczy głośności etc. na terenie targów jest zabronione dla odwiedzających. 08 WjeŜdŜanie na teren targów pojazdami jest dozwolone tylko w przypadku posiadania specjalnego zezwolenia. 09 Na terenie targów istnieje zasadniczy zakaz palenia w pomieszczeniach zamkniętych. Wystawcy, najemcy i inni partnerzy umowni Messe Berlin GmbH są zobowiązani do nałoŝenia na swoich partnerów handlowych zakazu palenia. Zwalniają tym samym Messe Berlin GmbH z roszczeń, jeŝeli oni sami lub ich pomocnicy lub pracownicy techniczni złamią zakaz palenia.

6 10. Zgodnie z rodzajem wydarzenia moŝna zabronić zabierania toreb i innych pojemników na wydarzenie. Z powodów bezpieczeństwa moŝna równieŝ sprawdzać torby i podobne pojemniki oraz odzieŝ, jak płaszcze, kurtki i zawieszki pod kątem ich zawartości. 11. Na teren targów nie naleŝy wnosić broni. 12. Na teren targów nie wolno przyprowadzać psów i innych zwierząt. 13. Odwiedzający winni po zakończeniu wydarzenia opuścić teren najbliŝszym wyjściem. 14. NaleŜy przestrzegać wskazówek personelu nadzorującego. 1.2 Godziny otwarcia Czas montaŝu i demontaŝu Podczas ogólnych czasów montaŝu i demontaŝu moŝna pracować w halach i na niezadaszonej powierzchni w czasie od godziny 7.00 do 22.00, chyba Ŝe w piśmie obiegowym podano inne czasy specyficzne dla targów. Z powodów ogólnego bezpieczeństwa na terenie targów hale i teren targowe poza tymi godzinami pozostają zamknięte Czas trwania wydarzenia W czasie trwania wydarzenia hale otwierane są na godzinę przed rozpoczęciem targów i zamykane są godzinę po zamknięciu targów. Wystawcy, którzy w uzasadnionych przypadkach muszą pracować na swoim stoisku poza tymi godzinami, wymagają oddzielnego pisemnego zezwolenia kierownictwa targów. 2. Komunikacja na terenie targów, drogi awaryjne, instalacje bezpieczeństwa 2.1 Porządek komunikacyjny Aby zapewnić bezproblemowy przebieg komunikacji w czasie montaŝu i demontaŝu oraz czasu trwania wydarzenia, naleŝy koniecznie przestrzegać reguł porządkujących i kierujących ruchem łącznie ze wskazówkami personelu porządkowego. Na całym terenie targów i na parkingach naleŝących do targów obowiązują postanowienia rozporządzenia o ruchu drogowym StVO. Maksymalna prędkość dopuszczalna na terenie targów wynosi 5 km/h. Pojazdy mechaniczne mogą wjeŝdŝać do hal tylko w celu załadunku lub rozładunku. Dopuszczalne obciąŝenie podłoŝa musi zostać zachowane. W czasie załadunku naleŝy wyłączyć silnik. Pozostawianie pojazdów w halach jest zabronione. Ograniczenia wjazdu i regulacje kaucji w czasie wydarzeń oraz czasu montaŝu i demontaŝu są podawane dla kaŝdych targów wraz z informacją dla wystawców lub wskazówkami komunikacyjnymi. Pojazdy, półprzyczepy, kontenery, pojemniki i opakowania zwrotne wszelkiego rodzaju postawione wbrew przepisom zostaną usunięte na koszt i ryzyko właściciela. NaleŜy przestrzegać poleceń personelu Messe Berlin GmbH przydzielonego do kierowania ruchem oraz rozporządzeń o komunikacji i stosownych informacji. 2.2 Drogi ewakuacyjne

7 2.2.1 Strefy ruchu straŝy poŝarnej, hydranty Wymagane i oznaczone znakami zakazu zatrzymywania drogi dojazdu i powierzchnie ruchu dla straŝy poŝarnej winny być stale wolne. Pojazdy i przedmioty pozostawione na drogach ewakuacyjnych i powierzchniach bezpieczeństwa mogą zostać usunięte na koszt i ryzyko właściciela. Hydrantów na terenie niezadaszonym nie naleŝy zakrywać ani blokować do nich dostępu, nie naleŝy ich teŝ zabudowywać Wyjścia ewakuacyjne, zejścia ewakuacyjne, przejścia przez halę Drogi ewakuacyjne zawsze muszą pozostać wolne. Drzwi na drodze ewakuacyjnej muszą się bezproblemowo otwierać na pełnej szerokości w kierunku ucieczki. Drzwi wyjścia ewakuacyjnego i zejścia ewakuacyjnego oraz ich oznaczenie nie mogą zostać przebudowane, nadbudowane, zablokowane lub zawieszone. Nie moŝna ich teŝ w Ŝaden sposób uczynić nierozpoznawalnymi. Przejść w halach nie moŝna w Ŝaden sposób zastawić odstawionymi lub wystającymi przedmiotami. Przejścia te w razie wystąpienia niebezpieczeństwa jako drogi ewakuacyjne! 2.3 Instalacje bezpieczeństwa Tryskacze, czujniki ognia, instalacje gaśnicze, czujniki dymu, instalacje oddymiające, urządzenia zamykające bramy hali i inne systemy bezpieczeństwa, ich oznaczenia oraz zielone oznaczenia wyjść ewakuacyjnych winny być zawsze dostępne i widoczne, nie wolno ich zastawiać ani zabudować. 2.4 Numeracja stoisk Wszystkie stoiska oznaczane są przez organizatora numerami. 2.5 Nadzór Ogólny nadzór nad halami targowymi i terenem niezadaszonym w czasie trwania targów sprawuje organizator. W czasie montaŝu i demontaŝu ogólny nadzór prowadzony jest tylko tymczasowo. Messe Berlin GmbH ma prawo do przeprowadzania działań koniecznych do zapewnienia kontroli i nadzoru. Nadzór stoiska w razie potrzeby organizuje samodzielnie wystawca. Nadzór nad stoiskami moŝna zlecić wyłącznie firmie ochroniarskiej, która przyjmuje zlecenie od Messe Berlin GmbH. 2.6 Oczyszczanie awaryjne Z przyczyn bezpieczeństwa Messe Berlin GmbH moŝe zarządzić zamknięcie pomieszczeń lub budynków oraz ich oczyszczanie. Osoby tam przebywające winny postępować zgodnie z wydawanymi poleceniami. Wystawcy powinni poinformować swoich pracowników o tym procesie, ewentualnie sporządzić własne plany oczyszczania i podać je do wiadomości. Winni zadbać o to, aby ich stoisko zostało oczyszczone. 3. Dane techniczne i wyposaŝenie hali oraz terenu niezadaszonego 3.1 Dane hali Patrz Technika hali w skrócie

8 Numer hali Typ konstrukcyjny Długość x szerokość (m) 1) Brutto m 2 Wysokość w świetle (m) Dopuszczalna wysokość stoisk (m) Stałe podłoŝe z odpływami w podłodze Dopuszczalne obciąŝenie podłogi (kn/m 2 ) Wózek widłowy i samochód cięŝarowy obciąŝenie kół 4 t Punkty zawieszenia 2 kn/pkt. 3) Światło dzienne z okien Liczba bram Przejazd w świetle szerokość x wysokość (m) MoŜliwe podłączenie gazu Ogrzewanie / wietrzenie Podłączenie wody do 50 mm Odpływ wody do 100 mm Obecna ochrona przeciwpoŝarowa: tryskacz Wsporniki 1 Tymczasowa hala namiotowa 40,5 x ,50 5) -- 5, x x Hala targowa 50 x ,0 6,0 x 50,0 x x ,80 -- x x x x -- 3 Tymczasowa 50,5 x ,50 5)) -- 5, x x x hala namiotowa 4 Hala targowa 50 x ,0 6,0 x 50,0 x x ,80 -- x x x x -- 5 Tymczasowa 30,5 x ,50 5) -- 5, x x x hala namiotowa 6 Hala targów 40 x ,0 6,0 x 50,0 x x ,80 -- x x x x x ,50 5) -- 5, x x Tymczasowa hala namiotowa kn Kilonewton 1) zaokrąglone do pełnych metrów 2) tylko pojazdy o łącznej masie do 30 t 3) punkty zawieszenia w 6 m x 4 m raster na wszystkich wiązaniach hali, maks. obciąŝenie punktowe = 2,0 kn (200 kg) 4) brak światła dziennego 5) wyjątki zaleŝne od pozycji powierzchni stoiska na hali namiotowej po uzgodnieniu

9 3.1.1 Oświetlenie ogólne, typ prądu, napięcie Ogólne oświetlenie w halach wynosi przynajmniej 300 luksów, mierzone 1 m nad podłogą hali. Istniejący rodzaj prądu i napięcie na terenie targów: Rodzaj sieci: sieć TN-S Prąd zmienny 230 wolt (± 10%) 50 Hz Prąd trójfazowy 3 x 400 wolt (± 10%) 50 Hz Zaopatrzenie w elektryczność i wodę Zaopatrzenie stoisk w elektryczność i wodę odbywa się z przyłączy w podłodze hali Systemy komunikacyjne Zaopatrzenie stoisk w usługi telekomunikacyjne i IT odbywa się z przyłączy w podłodze hali Tryskacze Hale wyposaŝone są w tryskacze. W przypadku zabudowy powierzchni stoisk większej niŝ 30 m 2 (powierzchnia zamknięta) konieczny jest montaŝ tryskacza zgodnie ze standardem VDS. Wymagane tryskacze doprowadzane są do stoisk z sufitu hali Ogrzewanie/wietrzenie Hale wyposaŝone są w instalacje wentylacyjne. W czasie trwania wydarzenia hale w razie potrzeby są ogrzewane w trybie zimowym (+18 / - 12 C) lub chłodzone trybie letnim (+ 28 / 30 C) Zakłócenia W razie wystąpienia zakłóceń w zaopatrzeniu w media naleŝy niezwłocznie poinformować kierownictwo targów. Za straty i szkody powstają w wyniku tych zakłóceń Messe Berlin GmbH nie odpowiada. 3.2 Teren niezadaszony Tereny niezadaszone składają się z nierównych lub nieutwardzonych tarasów Ŝwirowych (utwardzone częściowo) lub powierzchni asfaltowych. Wymagane podłączenia dostępne są w nieregularnych odstępach. Prosimy o uwzględnienie naszej Karty uwag dotyczącej konstrukcji na terenie niezadaszonym. 4. Postanowienia dotyczące budowy stoisk 4.1 Bezpieczeństwo stoisk Stoiska wystawowe łącznie z urządzeniami i eksponatami jak i reklamami naleŝy wykonać w taki sposób, aby nie zagraŝały one bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, w szczególności zaś Ŝyciu i zdrowiu. Za bezpieczeństwo statyczne odpowiedzialny jest wystawca. Zobowiązany jest on takŝe do ewentualnego wykazania bezpieczeństwa stoiska. Zasadniczo obowiązują wymagania Brandenburskiego Rozporządzenia Budowlanego [BbgBO] jak i poniŝsze rozporządzenia, dyrektywy i wymienione techniczne zbiory reguł w aktualnie obowiązującej wersji: BbgVStättV rozporządzenie o budowie i działaniu placówek zbiorczych w kraju związkowym Brandenburgia

10 FIBauR dyrektywa Ministerstwa Infrastruktury i Rolnictwa (MIL) o budowie i działaniu konstrukcji przenośnych m.in. DIN 4112 konstrukcje przenośne; techniczne postanowienia budowlane w zakresie pomiaru i realizacji. JeŜeli stoiska przeznaczone do chodzenia mają być dostępne dla publiczności naleŝy wykonać wejście i wyjście główne stoiska przystosowane do osób niepełnosprawnych lub wózków inwalidzkich. Alternatywnie operator stoiska / wystawca winien zapewnić odpowiednie działania pomocnicze i organizacyjne (personel stoiska świadczący pomoc lub podobne) w celu zagwarantowania dostępności dla osób jeŝdŝących na wózku. NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo stoisk w celu osiągnięcia wystarczającej stabilności wzdłuŝnej i poprzecznej dla poziomego obciąŝenia zastępczego (ciśnienie dynamiczne) o wartości 0,125 kn/m 2. W przypadku rozbieŝności naleŝy przeprowadzić dokładniejsze postępowanie dowodowe. Messe Berlin GmbH zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do wykonania na miejscu odpłatnego sprawdzenia bezpieczeństwa stoiska przez statyka. 4.2 Zezwolenie na budowę stoiska Wychodząc z załoŝenia, Ŝe Dyrektywy Techniczne zachowane zostaną podczas tworzenia i realizacji stoiska, w przypadku jednopiętrowych stoisk do 2,50 m wysokości budowlanej w halach, nie jest konieczne dostarczanie rysunków do zezwolenia. JeŜeli powierzchnia stoiska zajmuje całe hale lub części hali, przez które naleŝy poprowadzić przejścia dla publiczności, naleŝy je przedłoŝyć równieŝ w przypadku jednopiętrowego sposobu zabudowy w celu uzyskania zezwolenia. Na Ŝyczenie Messe Berlin GmbH oferuje wystawcom sprawdzenie dostarczonych (w dwóch egzemplarzach) planów stoiska. Ponadto wszystkie inne stoiska, konstrukcje przenośne, stoiska ruchome, budowle na terenie niezadaszonym, budowle i konstrukcje specjalne muszą uzyskać zezwolenie. W kaŝdym takim przypadku naleŝy przedstawić potwierdzenie bezpieczeństwa stoiska. Do stoisk wymagających zezwolenia zaliczają się wszystkie tymczasowe, konstrukcje budowlane, które naleŝy zakwalifikować jako regularne konstrukcje przenośne, zgodnie z BbgBO 71 (1) lub FIBauR lub w swoim typie i sposobie konstrukcyjnym odpowiednio, jak: namioty od powierzchni podstawowej 75,0 m 2 sceny włącznie z zadaszeniami instalacje trybun urządzenia do zabawy / sportowe i rozrywkowe wolnostojące instalacje szkieletowe i reklamowe / ściany monitorowe wolnostojące maszty lub urządzenia sygnalizacyjne wykorzystywane w celach wystawowych lub prezentacyjnych zewnętrzne konstrukcje zabudowy w istniejących halach lotnisk, budynki i / lub targowe hale namiotowe wszystkie pozostałe przeznaczone do chodzenia i/lub zadaszone lub wolnostojące instalacje stoisk: podesty, kładki; zadaszenia; 2- i wielopiętrowe pawilony i/lub kontenery instalacje z zamkniętymi ze wszystkich stron pomieszczeniami kinowymi, dla widzów lub odwiedzających Badanie i dopuszczenie budowli wymagających zezwolenia W celu zbadania i dopuszczenia, ewentualnie równieŝ z udziałem właściwego urzędu nadzoru budowlanego:

11 dwu- lub wielopiętrowe konstrukcje stoisk, patrz pkt budowle / konstrukcje specjalne, specjalne elementy konstrukcyjne, budowle przenośne, elementy konstrukcyjne ponad powierzchniami komunikacyjnymi publiczności, trybuny, patrz pkt pojazdy pokazowe przejścia, kładki, schody, poręcze, balustrady, patrz pkt budowle na terenie niezadaszonym, patrz pkt. 4.8 naleŝy dostarczyć poniŝsze dokumenty konstrukcji stoisk w wersji papierowej (2 egzemplarze) jak i w wersji elektronicznej w postaci plików PDF do Messe Berlin GmbH / ES 21. Następujące dokumenty w języku niemieckim lub angielskim wymagane są najpóźniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem montaŝu: a. obliczenie statyczne *) zgodnie z niemieckimi normami DIN, technicznymi zbiorami reguł lub eurokodami (EC, DIN EN) dla wszystkich podanych, wymagających wydania zezwolenia konstrukcji stoisk. *) JeŜeli to konieczne równieŝ w sprawdzonej wersji oryginalnej, łącznie z przynaleŝnym sprawozdaniem sprawdzającym (niedostępne w wersji elektronicznej) W powyŝszym rozumieniu obowiązują dokumenty statyczne (łącznie z raportem z badań), które zostały sprawdzone wyłącznie przez jednego, uznanego oficjalnie inŝyniera ds. badań lub rzeczoznawcę z dziedziny statyki budowlanej. b. Opis konstrukcji, plan połoŝenia. c. Rysunki stoiska w skali 1:100 (rzut poziomy, widoki, przekroje), szczegóły konstrukcyjne w większej skali. d. NaleŜy wykonać plan drogi ewakuacyjnej z potwierdzeniem długości i szerokości dróg ewakuacyjnych. e. Przy przedłoŝeniu dopuszczenia typu moŝliwego do zbadania lub zezwolenia na wykonanie zgodnie z 71 (BbgBO), np. jako obowiązująca ksiąŝka badań, zgodnie z FIBauR (dyrektywa MIL o budowie i działaniu budowli przenośnych), punkt a) nie ma zastosowania. Messe Berlin GmbH zgłasza na zlecenie wystawcy / budującego stoisko przedłoŝone i obowiązujące ksiąŝki badań we właściwym urzędzie, które przeprowadza odbiór uŝytkowy na miejscu. Kosztami postępowania dotyczącego zezwolenia obciąŝany jest wystawca / budujący stoisko. Dodatkowo do badania typu / zezwolenia typu poszczególnych urządzeń technicznych, np. akcesoriów sportowych lub zabawkowych z funkcjami mechanicznymi lub elektrycznymi naleŝy przedłoŝyć do wglądu w języku niemieckim: - opis konstrukcji i działania, - rysunki konstrukcyjne, - potwierdzenia bezpieczeństwa - świadectwa badań, certyfikaty TÜV lub - deklaracja zgodności UE uznanej placówki certyfikującej, lub analogicznie brzmiącą deklarację producenta zgodnie z BauPG, 9, 10. W razie potrzeby mogą stać się konieczne równieŝ powyŝsze dokumenty. Dopiero po wydaniu pisemnej adnotacji Messe Berlin GmbH / ES dopuszcza się instalację stoiska. JeŜeli nie zostaną przedłoŝone wyŝej opisane dokumenty statyczne, moŝe je sporządzić Messe Berlin GmbH. Koszty powstałe w tym zakresie ponosi wystawca / budujący stoisko. W zakresie dokumentów dostarczonych nieterminowo wystawiającemu / budującemu stoisko mogą zostać doliczone dodatkowe koszty.

12 4.2.2 Pojazdy i kontenery Pojazdy i kontenery wymagają zezwolenia jako przedmioty wystawowe w halach Zmiana budowli stoisk niezgodnych z przepisami Zabudowy stoisk, które nie uzyskały zezwolenia, nie odpowiadają Dyrektywom Technicznym albo ustawom, winny zostać w zaleŝności od przypadku zmienione lub usunięte. W przypadku nieterminowej realizacji Messe Berlin GmbH ma prawo do wykonania zmian we własnym zakresie na koszt wystawcy Zakres odpowiedzialności JeŜeli wystawca lub posiadająca jego zlecenie osoba budująca stoisko nie zachowa powyŝszych postanowień dotyczących budowy stoisk, wystawca odpowiada za wszystkie szkody, powstałe w wyniku naruszenia postanowień budowlanych dla stoisk. Poza tym wystawca lub posiadająca jego zlecenie osoba budująca stoisko zwalnia Messe Berlin GmbH z wszelkich roszczeń osób trzecich dochodzonych na podstawie naruszenia powyŝszych postanowień dotyczących stoisk. 4.3 Wysokość budowli JeŜeli nie opisano inaczej w specyfikacji targów, standardowa wysokość dla stoisk wynosi + 2,50 m ponad OKF (górny brzeg podłogi). Wysokości konstrukcji powyŝej generalnej wysokości zabudowy 2,50 m wymagają zezwolenia i nie są dopuszczalne we wszystkich przypadkach. W przypadku przekroczenia wysokości konstrukcji za zezwoleniem najemca jest zobowiązany do sporządzenia przy bezpośrednio graniczącym sąsiednim stoisku białej stabilnej ścianki rozdzielającej bez fug. Eksponaty z bieŝącej produkcji nie podlegają ograniczeniom wysokości, jeŝeli nie przekraczają światła hali. W granicach stoiska z sąsiadami naleŝy jednakŝe uzgodnić tego typu przekroczenia. Reklama przygotowana do bezpośrednio graniczących stoisk sąsiadów musi zachować odstęp od granicy stoiska sąsiada przynajmniej 1,0 m. Eksponaty nie podlegają tej regulacji. Mogą istnieć ograniczenia budowlane. 4.4 Ochrona przeciwpoŝarowa i postanowienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwpoŝarowa Materiały do budowy stoisk i dekoracje Nie moŝna uŝywać materiałów łatwopalnych, topiących się podczas palenia lub wytwarzających toksyczne gazy i/lub dym jak np. twarda pianka z polistyrolu (styropian), PCV lub podobnych jak i róŝnych produktów ze szkła akrylowego. Zastosowane materiały nie mogą prowadzić w przypadku poŝaru do silnego tworzenia się dymu. Nośnym częściom konstrukcyjnym moŝna w poszczególnych przypadkach z powodów bezpieczeństwa stawiać szczególne wymagania (np. niepalność). Zastosowanie łączników kabli w celu zamocowania części obciąŝanych statycznie jest niedozwolone. Materiały dekoracyjne muszą być trudnopalne przynajmniej zgodnie z EN C, d0 lub DIN B1, nie mogą skraplać się w czasie palenia. W obszarach częściowych moŝna stosować materiały dekoracyjne o normalnej palności, jeśli są one w czasie montaŝu wystarczająco chronione przez zapaleniem się. NaleŜy więc przygotować świadectwa badań klas surowca budowlanego zastosowanych materiałów. Drzewa i rośliny mogą być stosowane w celach dekoracyjnych tylko wtedy, kiedy są świeŝo ścięte. (Liście lub igły muszą być zielone i soczyste.) JeŜeli w czasie trwania wystawy stwierdzone zostanie, Ŝe drzewa i rośliny wysychają, a tym samym stają się bardziej palne, naleŝy je usunąć.

13 Bambus, sitowie, słoma, siano, kora, torf lub podobne materiały nie spełniają z reguły powyŝszych wymagań Wystawa pojazdów mechanicznych Pojazdy z silnikami spalinowymi mogą być wystawione w halach tylko z maksymalnie opróŝnionym bakiem. Akumulator naleŝy odłączyć, a bak na paliwo musi być zamknięty. W przypadku pojazdów z silnikami napędzanymi gazem patrz punkt 5.7 z powodu zbiornika ciśnieniowego Materiały groŝące eksplozją / amunicja Materiały groŝące eksplozją podlegają ustawie o materiałach wybuchowych w aktualnie obowiązującej wersji, nie mogą być wystawiane na targach i wystawach. Zasada ta dotyczy równieŝ amunicji w myśl ustawy o broni Pirotechnika Pokazy pirotechniczne na terenie lotniska BER są zabronione Obiekty latające / balony powietrzne Wykorzystywanie balonów i zdalnie sterowanych obiektów latających jak równieŝ dystrybucja balonów powietrznych w halach i na terenie niezadaszonym jest zabronione Fumatory Zastosowanie fumatorów naleŝy uzgodnić z Messe Berlin GmbH Pojemniki na popiół, popielniki JeŜeli w przypadku stoiska lub jego części nie obowiązuje zakaz palenia, naleŝy zadbać o przygotowanie wystarczającej ilości popielniczek lub pojemników na popiół z niepalnego materiału i o regularne ich opróŝnianie Pojemniki na odpady, surowce do recyklingu, materiały odpadowe Na stoiskach nie moŝna ustawiać pojemników na surowce przeznaczone do recyklingu oraz na materiały odpadowe z materiałów palnych. Pojemniki na surowce przeznaczone do recyklingu oraz materiały odpadowe na stoiskach naleŝy regularnie opróŝniać, najpóźniej jednakŝe kaŝdego wieczoru po zamknięciu targów, a odpady usuwać do stacji surowców przeznaczonych do recyklingu usytuowanych przy wyjściach z hali. JeŜeli pojawiają się większe ilości materiałów palnych, naleŝy je usuwać wielokrotnie w ciągu dnia Pistolety natryskowe, nitrolakiery Wykorzystywanie pistoletów natryskowych jak i zastosowanie środków zawierających rozpuszczalniki i farby jest zabronione Prace z wysokiej temperaturze Na terenie działania i wystawy Messe Berlin GmbH zabronione są zasadniczo prace spawalnicze, cięcie, lutowanie, szlifowanie i rozdzielanie oraz inne prace z otwartym ogniem lub w czasie których wytwarzane są iskry. Na pisemny wniosek moŝna w ramach wyjątku zezwolić na prowadzenie prac z wykorzystaniem wysokiej temperatury przy montaŝu i demontaŝu instalacji. W tym celu Messe Berlin GmbH zapewni płatny nadzór przeciwpoŝarowy, który obecny będzie na

14 miejscu w celu nadzorowania prac od początku do końca ich trwania. Prowadzenie prac w wysokiej temperaturze w czasie trwania wydarzenia jest zabronione Opakowania zwrotne Składowanie opakowań zwrotnych wszelkiego rodzaju (np. opakowania i środki do pakowania) na obszarze i poza stoiskiem jest na hali zabronione. Opakowania zwrotne naleŝy niezwłocznie usunąć Gaśnice Na stoiskach > 100 m 2 naleŝy w czasie montaŝu i demontaŝu oraz w czasie trwania wydarzenia zapewnić odpowiednią gaśnicę o pojemności przynajmniej 10 jednostek gaśniczych (LE). Na stoisku naleŝy wskazać miejsce przechowywania gaśnicy odpowiednio do przepisów dotyczących zapobiegania poŝarowi, BGV A8 (VBG 125). W razie potrzeby moŝna wymagać większej liczby gaśnic. W przypadku stoisk dwupiętrowych na górnym piętrze naleŝy umieścić dodatkową gaśnicę przy kaŝdym zejściu ze schodów Zadaszenie stoiska Aby nie naruszyć ochrony tryskaczowej w halach posiadających tryskacze, stoiska muszą być zasadniczo otwarte z góry. Sufity uznaje się za otwarte wtedy, kiedy zamknięte jest nie więcej niŝ 50% powierzchni w przeliczeniu na poszczególne metry kwadratowe. Sufity odpowiednie dla tryskaczy o szerokości oczka przynajmniej 2 x 3 mm lub 3 x 3 mm dopuszczalne są do powierzchni do 30 m 2. MoŜna dodawać pojedyncze pola. Plandekę z tkaniny naleŝy rozciągnąć poziomo i wyłącznie w jednej warstwie. NaleŜy unikać zwisania plandek z tkaniny. (W przypadku zabudowy dwupiętrowej patrz równieŝ punkt 4.9.2). Dopuszczalne są otwarte sufity rastrowe. Poziome dekoracje, powierzchnie sufitu nad pojedynczymi i zbiorczymi stoiskami wymagają zezwolenia. W przypadku takich powierzchni naleŝy stosować obowiązkowo trudnopalne materiały zgodnie z EN C, d0 lub DIN B1, niekapiące przy spalaniu. Potwierdzenie niepalności naleŝy sporządzić w formie świadectwa badań. Dla wszystkich stoisk naleŝy stosować w ramach uwag wstępnych poniŝsze przepisy: a. Powiązane powierzchnie nie mogą wynosić więcej niŝ 30,00 m 2 poszczególnych powierzchni (projekcja na rzucie poziomym). b. Kilka pojedynczych powierzchni moŝna połączyć tylko w odstępie (projekcja na rzucie poziomym). Szerokości odstępów naleŝy uregulować stosownie do danego przypadku. c. W przypadku przekroczenia podanych powierzchni maksymalnych naleŝy przewidzieć tryskacze Szkło i szkło akrylowe MoŜna stosować tylko odpowiednie szkło bezpieczne. NaleŜy przestrzegać wskazówek z naszej Karty uwag w przypadku zastosowania szkła / szkła akrylowego w budowie instalacji targowych (www.messe-berlin.de powierzchnia targów dyrektywy i warunki download). Wolne brzegi szkła naleŝy tak obrobić albo zabezpieczyć, aby wykluczyć ryzyko zranienia. Elementy konstrukcyjne składające się w całości ze szkła naleŝy oznaczyć na wysokości oczu Zamknięte pomieszczenia

15 Wszystkie pomieszczenia otoczone ze wszystkich stron (pomieszczenia zamknięte) naleŝy wyposaŝyć w optyczne i akustyczne urządzenie ostrzegawcze, aby zawsze zapewnić moŝliwość zaalarmowania. 4.5 Wyjścia / drogi ewakuacyjne, drzwi Wyjścia / drogi ewakuacyjne Odległość od kaŝdego miejsca na powierzchni wystawowej do przejścia hali nie moŝe wynosić więcej niŝ 20 m. Pomieszczenia o powierzchni ponad 100 m 2 muszą posiadać dwa moŝliwie najbardziej oddalone od siebie i znajdujące się naprzeciwko wyjścia do dróg ewakuacyjnych. Drogi ewakuacyjne naleŝy oznaczyć zgodnie z BGV A8 (dawne VBG 125). Liczba i szerokość w świetle dróg ewakuacyjnych (wyjścia, schody, korytarze) naleŝy przewidzieć przynajmniej w następujący sposób: - do 100 m 2 : 1 droga ewakuacyjna, 0,90 m szerokości - powyŝej 100 m 2 i do 200 m 2 : 2 drogi ewakuacyjne, kaŝda 0,90 m szerokości - powyŝej 200 m 2 i do 400 m 2 : 2 drogi ewakuacyjne, kaŝda 1,20 m szerokości Drzwi MoŜliwe jest uŝywanie na drogach ewakuacyjnych drzwi wahadłowych, obrotowych, kodowanych, przesuwanych jak równieŝ innych sposobów blokowania przejścia, w wersji uruchamianej automatycznie lub siłowo, zawsze jednak ze stosownych dopuszczeniem budowlanym. 4.6 Podesty, balustrady, drabiny, wejścia, kładki ogólnie dostępne powierzchnie graniczące bezpośrednio z powierzchniami leŝącymi co najmniej 0,20 m niŝej naleŝy ogrodzić balustradami. Muszą one mieć wysokość co najmniej 1,10 m. Balustrady na powierzchniach dostępnych dla ogólnej publiczności muszą mieć bezpieczne uchwyty. Aby utrudnić wspinanie się na balustrady, naleŝy stosować wypełnienia pełne lub pionowe w odległości od max. 0,12 m od siebie. Balustrady na powierzchniach odwiedzanych przez ograniczoną ilość widzów naleŝy zaopatrzyć w balustrady składające się z trzech elementów: uchwytu, pasa środkowego i dolnego. Podesty i wymagane dla nich balustrady naleŝy stosownie oznakować. ObciąŜenie podłoŝa w zaleŝności od uŝycia musi wynosić zgodnie z DIN , tabela 1 (kat.c1) co najmniej 3,0 kn/m 2. Podesty jednostopniowe mogą mieć wysokość max. 0,2 m. Drabiny, wejścia, kładki, schody muszą odpowiadać przepisom BHP. Odstęp między poszczególnymi elementami podłoŝa w jednym kierunku nie moŝe być większy niŝ 0,12 m. (BbgVStättVV 11, ust. 2) (patrz 4.9.6) 4.7 Kształtowanie stoiska Budowanie bez barier architektonicznych Podczas budowy stoisk naleŝy wykluczyć wszelkie bariery architektoniczne. Stoiska i ich urządzenia powinny być dostępne i uŝyteczne równieŝ dla osób niepełnosprawnych bez pomocy osób trzecich Sprawdzenie wynajmowanej powierzchni

16 Wynajmowana powierzchnia jest oznaczana przez organizatora wydarzenia. KaŜdy wystawca jest zobowiązany do uzyskania informacji na miejscu na temat połoŝenia, wymiarów i ewentualnych konstrukcji, systemów bezpieczeństwa etc. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać granic stoiska Ingerencje w substancję budowlaną Części hali i systemy techniczne nie mogą zostać uszkodzone, zabrudzone lub zmienione w inny sposób (np. przez wiercenie, śruby, gwoździe). RównieŜ malowanie, tapetowanie i oklejanie jest niedozwolone. Słupy hali / wsporniki hali mogą zostać przebudowane jednakŝe tylko w obrębie wynajmowanej powierzchni bez ich uszkodzenia w zakresie dopuszczalnej wysokości budowy. Wchodzenie osób trzecich na częściowo istniejące sufity pośrednie jest zabronione Podłogi hali Dywany i inne wykładziny naleŝy połoŝyć i zabezpieczyć przed wypadkami; nie mogą one wystawać poza granice stoiska. Do mocowania moŝna stosować tylko taśmę klejącą, którą moŝna następnie całkowicie usunąć. Wszystkie zastosowane materiały muszą zostać następnie całkowicie usunięte. Substancje takie jak oleje, smary, farby i tym podobne muszą zostać natychmiast usunięte z podłogi. Podłoga hali nie moŝe być ani malowana, ani oklejana. Kotwienia i mocowania w podłodze hali zasadniczo nie są moŝliwe. Ew. odnowienie podłogi przeprowadzane jest odpłatnie przez Messe Berlin GmbH lub jej podwykonawców Podwieszenia Podwieszenia sufitu hali moŝliwe są na przewidzianych w tym celu instalacjach technicznych i naleŝy je wykonać zgodnie z BGV C1. Do przygotowania zobowiązana jest Messe Berlin GmbH lub jej partnerzy umowni. Podwieszenia wymagają zezwolenia. Do zamówień z formularzem Podwieszenia / punkty zawieszenia naleŝy dołączyć szkic rzutu poziomego, na którym widoczne są obciąŝenia zwisu i Ŝądane umiejscowienie punktów zawieszenia. Wszystkie podwieszenia, zarówno na suficie hali, jak i ustawionych systemach trawersowych (Ground Support) i inne konstrukcje, naleŝy wykonać zgodnie z BGV C1 (placówki przedstawień scenicznych) jak i obowiązującymi standardami dla techniki imprez masowych (SPQ 1-3 itp.) Podwieszenia duŝych obciąŝeń Podwieszenia duŝych obciąŝeń (> 2,0 kn/punkt) wymagają w kaŝdym przypadku przeprowadzenia badań i podlegają nadzorowi statyki budowlanej przez Messe Berlin GmbH. Odpłatne sprawdzenie przedłoŝonych dokumentów i towarzyszący nadzór budowlany wykonywane są przez Messe Berlin GmbH. Do zamówień z formularzem Podwieszenia / punkty zawieszenia naleŝy załączyć dodatkowo sporządzony w języku niemieckim opis montaŝu, wymiarowany plan połoŝenia trawersów itp. z zaplanowanymi punktami podwieszenia łącznie z obciąŝeniami punktowymi i danymi instalacyjnymi najpóźniej na 6 tygodni przed rozpoczęciem montaŝu. PowyŜsze dokumenty badań poddane zostaną na zlecenie kontroli przez Messe Berlin GmbH, kosztami zostanie obciąŝony najemca. W powyŝszych przypadkach wykonuje się odpłatne

17 badanie obciąŝeń zawieszenia / montaŝu do przenoszenia cięŝaru lub bezpośredniego prowadzenia obciąŝenia do systemu nośnego hali, lub teŝ Messe Berlin GmbH dokonuje stosownego zatwierdzenia. Wytyczne korekcyjne lub dotyczące zmian są dla najemcy zobowiązujące Ściany ograniczające stoisko Wynajęta powierzchnia stoiska jest ograniczona sznurem lub wytyczona i oznaczona. Targi nie udostępniają ścian ograniczających stoisko. Strony odwrotne ścianek rozdzielających stoiska sąsiadujących wystawców nie mogą być uŝytkowane bez wcześniejszego uzgodnienia z sąsiadami stoiska. W razie potrzeby moŝna w halach przy Messe Berlin GmbH zamówić odpłatnie ściany rozdzielające i kabinowe. Do zamówień z formularzem naleŝy dołączyć rzut poziomy, na którym widoczne jest ułoŝenie ścian. Dla wymiarów wynajmowanych powierzchni naleŝy doliczyć do 80 mm tolerancji dla postawionych ścianek w obu kierunkach Środki reklamowe / prezentacje Opisywanie stoiska i eksponatów, znaki firmowe i handlowe nie mogą przekraczać przepisowej wysokości zabudowy. Powinny dawać zachęcający i estetyczny wygląd. Prezentacje, materiały reklamowe optyczne, ruchome lub akustyczne jak i odtworzenia muzyki są dozwolone, jeśli nie przeszkadzają sąsiadom, nie powodują powstawania korków i zatorów w przejściach i nie zagłuszają urządzeń nadawczych naleŝących do targów w halach. Siła głosu na granicy stoiska nie moŝe przekraczać 70 db (A). Dystrybucja druków i stosowanie materiałów reklamowych dopuszczalne są tylko na własnej powierzchni wystawowej Prezencja Za kształtowanie stoiska odpowiedzialny jest wystawca. NaleŜy jednak uwzględnić typowe kryteria wystawy imprezy. Ściany graniczące z przejściami odwiedzających powinny być luźniejsze dzięki montaŝowi witryn, niszy, wyświetlaczy itp. Tylne strony stoisk, które graniczą ze stoiskami sąsiadów naleŝy pozostawić neutralne, aby nie naruszać formy stoiska sąsiedniego. Najemca jest zobowiązany bez dodatkowego polecenia do sporządzenia białej ścianki rozdzielającej, bez fug, stabilnej, graniczącej bezpośrednio ze stoiskiem sąsiednim. Do kształtowania i wyposaŝenia stoiska nie moŝna wykorzystywać produktów wyprodukowanych w formie pracy wyzyskowej dzieci w myśl konwencji ILO Klimatyzacja W przypadku zamkniętych stropów i górnych pięter stoisk równomierna klimatyzacja (ogrzewanie / wentylacja) przez centralny system hali nie moŝe zostać zapewniona. W przypadku montaŝu własnych urządzeń klimatyzacyjnych stoiska [zdanie niekompletne] Kuchnie Ze względów bezpieczeństwa w halach nie moŝna eksploatować Ŝadnych urządzeń kuchennych z gazami palnymi w butlach pod ciśnieniem (patrz punkt 5.5.2). Opary kuchenne naleŝy odprowadzić z hali, aby wykluczyć niepoŝądany zapach.

18 Zgodnie z przepisami ochrony środowiska naleŝy oddzielnie usuwać oleje jadalne, tłuszcze do frytek itp. Na stoisku naleŝy posiadać odpowiednie pojemniki na odpady. Poziom substancji szkodliwych w zuŝytej wodzie, która powinna zostać odprowadzona do sieci kanalizacyjnej, nie moŝe przekraczać zwykłych ilości typowych dla gospodarstwa domowego. W przypadku odprowadzania ścieków zawierających duŝe ilości tłuszczu konieczne jest zastosowanie separatorów tłuszczu Odbudowa powierzchni stoisk Wystawca zwraca powierzchnię stoiska w czystym i pierwotnym stanie najpóźniej po zakończeniu demontaŝu. Wszystkie konieczne w tym celu prace mające na celu odbudowę, do których zalicza się równieŝ całkowite usunięcie taśm klejących, resztek farby itp. naleŝy zakończyć do tego momentu. 4.8 Wolna przestrzeń Wszystkie budowle stoisk na terenie niezadaszonym związane z wydarzeniem traktowane są w myśl Brandenburskiego Rozporządzenia Budowlanego [BbgBO, 44 (2)] jako tymczasowe instalacje budowlane, tzw. budowle specjalne do uŝytku w placówkach zbiorczych na terenie targów i wystawy. Tego rodzaju budowle specjalne muszą spełniać wymagania obowiązujących, publicznych przepisów zgodnie z Brandenburskim Rozporządzeniem Budowlanym [BbgBO] jak i w szczególności poniŝsze postanowienia i zbiory reguł w obowiązującej wersji: * BbgVStättV - rozporządzenie o budowie i eksploatacji miejsc zgromadzeń w Kraju Związkowym Brandenburgia * FIBauR - dyrektywa Ministerstwa Infrastruktury i Rolnictwa dotycząca budowy i eksploatacji budynków mobilnych * DIN EN *) - budowle mobilne - namioty * DIN EN *) - budowle mobilne i urządzenia na placach imprez masowych *) za normę DIN budowle mobilne, postanowienia techniczne dotyczące projektowania i wykonania. Do budowli na wolnym powietrzu wymagających dopuszczenia naleŝą wszystkie urządzenia zakwalifikowane jako regularne budowle mobilne zgodnie z BbgBO 71 (1) lub FIBauR zakwalifikowane zgodnie z cechami budynku: * namioty od powierzchni 75,0 m 2 takŝe budynki typu namiot < 75,0 m 2 i inne podobne instalacje traktowane są jako namioty. Są one jednak zwolnione z konieczności pozyskania pozwolenia i odbioru przeprowadzanego przez właściwy urząd. Urządzenia te muszą mimo to spełniać techniczne wytyczne dla budowli mobilnych (zgodnie z DIN ). * sceny, wraz z zadaszeniami * trybuny * urządzenia sportowe, zabawowe oraz rekreacyjne jak równieŝ instalacje jezdne i pokazowe * wolnostojące instalacje o konstrukcji rusztowania - takŝe instalacje reklamowe i monitory * wolnostojące maszty i nadajniki do celów wystawowych i prezentacyjnych * dodatkowe zabudowy w istniejących halach targowych i namiotach stanowiących własność targów * wszystkie inne przeznaczone do chodzenia i zadaszone lub wolnostojące urządzenia: * podesty, kładki * zadaszenia i przejścia * 1- lub kilkupiętrowe pawilony i urządzenia kontenerowe

19 * konstrukcje z zamkniętymi ze wszystkich stron salami kinowymi, salami dla publiczności czy zwiedzających. Urządzenia te bez wyjątku wymagają - takŝe w przypadku krótkoterminowego okresu eksploatacji - uzyskania dopuszczenia. Patrz pkt 4.1 i 4.2 i kolejne - kontrola i dopuszczenie budowli wymagających posiadania dopuszczenia. 4.9 Budynki dwu- i wielokondygnacyjne Zapytanie budowlane Stworzenie budynków dwu- i wielokondygnacyjnych jest moŝliwe po uzyskaniu zgody właściwego kierownictwa projektowego Messe Berlin GmbH. Zapytanie naleŝy złoŝyć niezwłocznie po otrzymaniu dopuszczenia dla stoiska Koszty związane z przebudową powierzchni stoisk, odstępy bezpieczeństwa, wysokość wewnętrznych pomieszczeń stoisk Wysokość oświetleń pomieszczeń wewnętrznych w przypadku budynków dwupiętrowych musi wynosić co najmniej 2,30 m. JeŜeli zabudowie podlega powierzchnia większa niŝ 30 m 2, konieczny jest montaŝ tryskaczy. Zabudowa stoiska w granicach sąsiada ponad wysokość 2,50 m wymaga postawienia ścianki w neutralnym białym kolorze CięŜary uŝytkowe / przyjmowanie obciąŝeń Dla umieszczonych na piętrze powierzchni przeznaczonych do chodzenia mieszczących się w hali targowej naleŝy zachować następujące cięŝary uŝytkowe zgodnie z DIN , tabela 1 (kat. C). Ograniczona eksploatacja przez wybranych odwiedzających lub personel stoiska w celu prowadzenia rozmów i obsługi klienta, tzn. umeblowanie w postaci stołów i krzeseł w dowolnej kombinacji lub wydzielone biuro konferencyjne wymagają obciąŝenia uŝytkowego (kat. C1): q k = 3,0 kn/m 2 Nieograniczone uŝytkowanie przestrzeni wystawowej i zbiorowej bez mebli lub teŝ z ustawionymi w rzędy krzesłami i stołami wymagają obciąŝenia uŝytkowego (kat. C3): q k = 5,0 kn/m 2 Schody i podesty schodów wymagają obciąŝenia uŝytkowego (kat. T2): q k = 5,0 kn/m 2 W celu osiągnięcia wymaganej stabilności wzdłuŝnej i poprzecznej w [przypadku dwukondygnacyjnych stoisk targowych lub trybun naleŝy zastosować na najwyŝszym punkcie powierzchni obciąŝenie poziome rzędu 1/20 q k (q k pionowy cięŝar uŝytkowy). W przypadku balustrad i poręczy naleŝy przyjąć zgodnie z DIN , tabela 7 poziomy cięŝar uŝytkowy (kat. C) rzędu q k =1,0 kn/m 2 na wysokości poręczy. To samo obciąŝenie naleŝy przyjąć na elementy ścienne zewnętrzne i jednocześnie zabezpieczające przed upadkiem, jeŝeli wewnątrz nie przewidziano oddzielnych nośnych balustrad. W przypadku innych wolnostojących elementów budowlanych ścian i stoiska o wysokości ponad 4 metrów naleŝy w celu zapewnienia wystarczającej stabilności i zabezpieczenia przed przewróceniem wykazać mocowanie u podstawy za pomocą obciąŝenia poziomego rzędu 0,125 kn/m 2 (ruch powietrza w hali) i 1/00 masy własnej w połowie wysokości ściany.

20 NaleŜy wykazać, Ŝe dopuszczalne obciąŝenia na podłoŝe hali ( 50kN) nie zostaną przekroczone. PodwyŜszone obciąŝenia jednostkowe podpór ( ok. 50 kn) naleŝące do własnej zabudowy stoiska lub słuŝące do prezentacji eksponatów (obciąŝenie transportowe) naleŝy wykazać oddzielnie i zaznaczyć na planie lokalizacji podpór, uwzględniając maszty, granice stoiska, skalę. PowyŜszą informację naleŝy przekazać w języku niemieckim w celu sprawdzenia przez Messe Berlin GmbH. Czasowe hale namiotowe PodwyŜszone obciąŝenia jednostkowe podpór ( ok. 10 kn) na podłoŝe hali związane z czasowymi halami namiotowymi naleŝące do własnej zabudowy stoiska lub słuŝące do prezentacji eksponatów (obciąŝenie transportowe) naleŝy wykazać oddzielnie i zaznaczyć na planie lokalizacji podpór, uwzględniając maszty, granice stoiska, skalę. PowyŜszą informację naleŝy przekazać w języku niemieckim w celu sprawdzenia przez Messe Berlin GmbH. Messe Berlin GmbH /ES wymaga odpłatnej kontroli podziału podwyŝszonego obciąŝenia w rozstawionym podłoŝu namiotu (ew. takŝe w formie wzmocnionej konstrukcji podłogi). Dokumenty kontrolne oraz plan rozmieszczenia wsporników Messe Berlin sprawdza po przedłoŝeniu wniosku i na koszt wystawcy / budującego stoisko. Ewentualne korekty są zobowiązujące dla wystawcy / budującego stoisko Drogi ewakuacyjne / schody Na piętrze dwukondygnacyjnego stoiska wystawowego odległości od schodów z kaŝdego moŝliwego miejsca nie powinny w prostej linii przekraczać 20 m. Schody naleŝy umieścić w taki sposób, aby drogi ewakuacji prowadzące na otwartą przestrzeń były moŝliwie jak najkrótsze. JeŜeli powierzchnia piętra wynosi ponad 100 m 2 wymagane są co najmniej 2 pary schodów, ułoŝone po przeciwległych stronach. Wszystkie konstrukcje schodów naleŝy wykonać zgodnie z DIN Odstęp pomiędzy stopniami nie moŝe być większy niŝ 0,19 m, zaś szerokość stopnia musi wynoście min. 0, 26 m. Schody muszą wykazywać min. szerokość rzędu 1,0 m. W przypadku powierzchni większej niŝ 100 m 2 oraz liczby osób poniŝej 200 wystarczą dwie pary schodów o szerokości 1,00 m. W przypadku powierzchni większej niŝ 200 m 2 oraz liczby osób powyŝej 200 wymagane są 2 pary schodów o szerokości 1,20 m powierzchni uŝytkowej. Konieczne schody nie mogą mieć formy schodów kręconych ani spiralnych. Schody szersze niŝ 2,40 m muszą mieć dwie podpory brzeŝne i jedną środkową. Poręcze winny być stabilne, ergonomiczne i nie mogą posiadać wolnych zakończeń. Odstęp boczny poręczy do kolejnych elementów budowlanych musi wynosić co najmniej 0,05 m. Poręcze wymagane są po obu stronach Materiał budowlany W przypadku stoisk dwukondygnacyjnych wszystkie nośne elementy budowlane, stropy parteru oraz podłogi piętra muszą być koniecznie wykonane z trudnopalnych materiałów zgodnie z EN C do, nieskraplających się podczas poŝaru lub zgodnych z DIN B Piętro

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO 1. W czasie trwania konferencji pod nazwą S8 - Inwestycje nam po drodze, odbywającej się w dniu 14

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 2 ZASILACZ NR REF. 18A1 INFORMACJE OGÓLNE ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 USTAWIANIE I REGULACJA W zasilaczu 18A1 moŝliwa jest regulacja wzmocnienia głośności unifonu

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI 1. Postanowienia ogólne ORGANIZOWANEGO W DNIACH 12-14 CZERWIEC 2015 Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Festynu Defilada Wspaniałości zwanych

Bardziej szczegółowo

Szczególne środki ostroŝności

Szczególne środki ostroŝności INSTRUKCJA MONTAśU Szczególne środki ostroŝności 1. Przed przystąpieniem do instalacji prosimy uwaŝnie przeczytać oraz zastosować się do niniejszej instrukcji. 2. Instalacja kabiny powinna być przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Zajęcia nr Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Sieć TN-S jest siecią z przewodami fazowymi L1, L2 i L3, przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE oraz uziemionym punktem zerowym.

Bardziej szczegółowo

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody EL-PRO Kluj Grzegorz Opole Nowe ul.warszawska 26 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania: Projekt budowlany na wykonanie oświetlenia placu Chreptowicza w Mokobodach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1 Przepisy niniejszego Regulaminu Festiwalu obowiązują

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej egz. nr 1 instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej nr działek 186/3, 34/35, 188/4, 188/2, 188/5 obręb -01231 INWESTOR: Gdańska Galeria Miejska ul. Piwna 27/29 80-831 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

STANDARD 3.2.3 MIEJSCA PRZYGOTOWYWANIA I SPRZEDAWANIA śywności ORAZ ICH WYPOSAśENIE

STANDARD 3.2.3 MIEJSCA PRZYGOTOWYWANIA I SPRZEDAWANIA śywności ORAZ ICH WYPOSAśENIE STANDARD 3.2.3 MIEJSCA PRZYGOTOWYWANIA I SPRZEDAWANIA śywności ORAZ ICH WYPOSAśENIE (Wyłącznie dla Australii) Cel Standard określa szczególne wymagania dotyczące miejsc przygotowywania i sprzedawania Ŝywności

Bardziej szczegółowo

TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015

TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015 TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015 DATA MIEJSCE 27-29 marca 2015 r.. Hala Stulecia ADRES GODZINY OTWARCIA TARGÓW ul. Wystawowa 1, Wrocław, Piątek (27.03) 10.00 18.00 Sobota (28.03) 10.00-18.00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 23/22/01/2013/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 328/29/11/2013/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa podmiotu: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Adres siedziby: 21-500

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 33/07/02/2013/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY BUDYNKU POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYSTOSOWANIEM NA POTRZEBY SOCJALNE ZESPOŁÓW WYJAZDOWYCH POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA DZ. NR 78/1, OBR.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Na

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne 1. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2007/2008

Katalog produktów 2007/2008 Katalog produktów 2007/2008 spawanie, cięcie i nie tylko www.kemper.com.pl Butle z gazem Butle z gazem - mocowania ścienne/stojaki... 165 Wózki na butle z gazem... 166 Butle z gazem - stelaże transportowe......

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI. B.01. Dotyczy: robót rozbiórkowych ŚCIANEK DZIAŁOWYCH SANITARIATÓW Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja SIWZ. najniŝsza cena brutto k B = -------------------------------------------------- x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ. najniŝsza cena brutto k B = -------------------------------------------------- x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy Znak postępowania ZKM-01/11 Wągrowiec,11.03.2011r. Modyfikacja SIWZ Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny. 2. KRYTERIUM OCENY OFERT : Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów. W poniŝszym kryterium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

ST 2.1. S.T.-2.1.8. Rusztowania (CPV 45262110-5)

ST 2.1. S.T.-2.1.8. Rusztowania (CPV 45262110-5) ST 2.1. S.T.-2.1.8. Rusztowania (CPV 45262110-5) 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

Normy i wymiary. Normy projektowe w łazience dla osób z niepełnosprawnością

Normy i wymiary. Normy projektowe w łazience dla osób z niepełnosprawnością Normy i wymiary Przy planowaniu łazienek i toalet bez barier naleŝy uwzględnić następujące normy: DIN 18040-1 Budynki dostępne publicznie PoniŜszy zakres normy odnosi się do budynków dostępnych publicznie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Legionowskie Targi Przedsiębiorczości organizowane są w ramach projektu Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIEDZANIA TARGÓW: POLAGRA-TECH, TAROPAK POZNAŃ 02.10.2014 r. (czwartek) PRZEZ ZORGANIZOWANE GRUPY SZKOLNE

REGULAMIN ZWIEDZANIA TARGÓW: POLAGRA-TECH, TAROPAK POZNAŃ 02.10.2014 r. (czwartek) PRZEZ ZORGANIZOWANE GRUPY SZKOLNE REGULAMIN ZWIEDZANIA TARGÓW: POLAGRA-TECH, TAROPAK POZNAŃ 02.10.2014 r. (czwartek) PRZEZ ZORGANIZOWANE GRUPY SZKOLNE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin) mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DŹWIG PLATFORMOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w. lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Żytniej 64

DŹWIG PLATFORMOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w. lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Żytniej 64 Załącznik nr 2 do SIWZ DŹWIG PLATFORMOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Żytniej 64 Spis treści: 1) wytyczne + założenia kosztorysowe 2) inwentaryzacja; rzuty parteru

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ

KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 1 2 3 4 5 6 Hydrant wewnętrzny Pierwsze hydranty wewnętrzne pojawiły się w 1915 roku w USA W lata dwudziestych XX wieku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa i montaŝ dwóch platform przyschodowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w ramach zadania Nadbudowa kondygnacji budynku Zespołu Szkół nr 45 ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Prostownik do akumulatorów 12 V. Instrukcja obsługi

Prostownik do akumulatorów 12 V. Instrukcja obsługi Prostownik do akumulatorów 12 V Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI: Strona 1. Zasady bezpiecznego uŝytkowania...3 1.1 Wskazówki ogólne...3 1.2 Wskazówki dotyczące bhp...3 1.3 Elektromagnetyczna kompatybilność...3

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

4 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów oraz uprawnionym do udostępnienia

4 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów oraz uprawnionym do udostępnienia REGULAMIN / UMOWA UDZIAŁU W MAZOWIECKICH TARGACH BUDREM EXPO 2013 [budynek zabytkowej Osady Fabrycznej, Żyrardów, ul. Nowy Świat 5, 15-16 czerwca 2013] Zawarta w dniu... przez: PRESTIGE ART Anna Olczak

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe

Temat ćwiczenia. Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe POLSKA NORMA PN-92/S-04051 (zamiast PN-83/S-04051) Pojazdy samochodowe i motorowery

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pracując

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach Opisano róŝne rodzaje płyt zespolonych stosowanych w budynkach, opisano korzyści ich stosowania oraz kluczowe zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami KONFERENCJA Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami Małgorzata Szymańska - główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Przepisy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m 2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: mechaniczne oczyszczenie kaŝdej niŝej połoŝonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą

Bardziej szczegółowo

Mounting systems for solar technology

Mounting systems for solar technology Mounting systems for solar technology INSTRUKCJA MONTAŻU MINIRAIL SYSTEM PL OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Informujemy, że należy przestrzegać naszych ogólnych wskazówek montażu. Są one dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PK Nr 20 z dnia 1 lipca 2009 r. Regulamin Uczestnictwa Wystawców w InŜynierskich Targach Pracy 2009 w Politechnice Krakowskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

BADANIE ROZDZIAŁU WODY W FUNKCJI NATĘśENIA PRZEPŁYWU PRZEZ ELEMENTY WYLOTOWE WODNYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH

BADANIE ROZDZIAŁU WODY W FUNKCJI NATĘśENIA PRZEPŁYWU PRZEZ ELEMENTY WYLOTOWE WODNYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH BADANIE ROZDZIAŁU WODY W FUNKCJI NATĘśENIA PRZEPŁYWU PRZEZ ELEMENTY WYLOTOWE WODNYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH kpt.mgr inŝ. Agata DomŜał Techniczne Systemy Zabezpieczeń 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd zewnętrzny Schemat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8269-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 8269-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 347973-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu- Lublin 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŝ na podstawie umowy sprzedaŝy mebli biurowych i laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY 1. Wstęp na imprezy biletowane następuje za okazaniem ważnego biletu wstępu, karty wstępu KDR (Karty

Bardziej szczegółowo

Raport 61751 Sprawozdanie klasyfikacyjne z zachowania ogniowego

Raport 61751 Sprawozdanie klasyfikacyjne z zachowania ogniowego Raport 61751 Sprawozdanie klasyfikacyjne z zachowania ogniowego Wnioskodawca Znak klienta PEMATEX Handels GmbH Finkengang 53 4048 Linz/Puchenau ÖSTERREICH Zlecenie Klasyfikacja zachowania ogniowego wg

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin)

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA BUDYNKÓW KRAKÓW TRASA ŁAGIEWNICKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA BUDYNKÓW KRAKÓW TRASA ŁAGIEWNICKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROZBIÓRKA BUDYNKÓW KRAKÓW TRASA ŁAGIEWNICKA ZIKIT Kraków, marzec 2011 r. Strona 1 SPIS TREŚCI WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH ZMIANY NR 3/2011 do CZĘŚCI VI URZĄDZENIA MASZYNOWE I INSTALACJE RUROCIĄGÓW 2005 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2011 do Części VI Urządzenia maszynowe i instalacje

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Nowy kształt profilu jest podstawą do budowy stabilnych i zróŝnicowanych systemów rozdzielnic szafowych i systemów szaf.

Nowy kształt profilu jest podstawą do budowy stabilnych i zróŝnicowanych systemów rozdzielnic szafowych i systemów szaf. OPIS S4 SIVACON i SIKUS 1600 Systemy S4 SIVACON oraz SIKUS 1600 są przyszłościowymi systemami opartymi na koncepcji modułowej. Są odpowiednie do stosowań bez Ŝadnych ograniczeń, tak we wszystkich zastosowaniach

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

Informacja dla organów podatkowych w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny

Informacja dla organów podatkowych w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny Informacja dla organów podatkowych w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny Ministerstwo Finansów, spełniając oczekiwania organów podatkowych przygotowało

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail NIP 584 05 37 05, KRS 000003836 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik JARMARK ŚW. DOMINIKA 015 nr zgłoszenia ulica nr kod poczt. miasto tel. e-mail www KRS NIP osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Projekt centrum informatycznego

Projekt centrum informatycznego Projekt centrum informatycznego Wstęp Obiektem pracy w drugim projekcie może być zarówno centrum informatyczne (CI) przedsiębiorstwa lub firmy, jak i pracownia komputerowa uczelni, albo pomieszczenie wyposażone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 13/2015/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r.

U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r. U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r. pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, 02-091 Warszawa, ul. świrki

Bardziej szczegółowo

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Sylweriusz Brzuska Wydział Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji 1 Czynniki alternatywne: naturalne czynniki chłodnicze: R717

Bardziej szczegółowo

Cel podróży: Proszę wskazać gdzie w budynku występują drzwi. Numery umieszczone na szkicu.

Cel podróży: Proszę wskazać gdzie w budynku występują drzwi. Numery umieszczone na szkicu. Formularz 1 Szerokość przejścia Przestrzeń przed drzwiami Przestrzeń za drzwiami Wysokość zamontowania klamki Klamki Rodzaj drzwi Kierunek otwierania drzwi Automatycznie otwierane drzwi Opór podczas ręcznego

Bardziej szczegółowo

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy FUNKCJA DOŚWIETLENIA FUNKCJA ODDYMIENIA FUNKCJA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIEDZANIA TARGÓW: POLAGRA GASTRO, INVEST-HOTEL, POLAGRA-TECH, PAKFOOD POZNAŃ 26.09.2013 r. PRZEZ ZORGANIZOWANE GRUPY SZKOLNE

REGULAMIN ZWIEDZANIA TARGÓW: POLAGRA GASTRO, INVEST-HOTEL, POLAGRA-TECH, PAKFOOD POZNAŃ 26.09.2013 r. PRZEZ ZORGANIZOWANE GRUPY SZKOLNE REGULAMIN ZWIEDZANIA TARGÓW: POLAGRA GASTRO, INVEST-HOTEL, POLAGRA-TECH, PAKFOOD POZNAŃ 26.09.2013 r. PRZEZ ZORGANIZOWANE GRUPY SZKOLNE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania drabin firmy KRAUSE zgodna z norma EN 131-3

Instrukcja uŝytkowania drabin firmy KRAUSE zgodna z norma EN 131-3 Instrukcja uŝytkowania drabin firmy KRAUSE zgodna z norma EN 131-3 Przed uŝyciem drabiny naleŝy dokładnie zapoznać się z instrukcja uŝytkowania drabin firmy KRAUSE KRAUSE Sp. z o.o. ul. Stalowa 10 58-100

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo