Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody"

Transkrypt

1 EL-PRO Kluj Grzegorz Opole Nowe ul.warszawska 26 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania: Projekt budowlany na wykonanie oświetlenia placu Chreptowicza w Mokobodach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zasilania i instalacji elektrycznej Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody Adres inwestycji: Mokobody Plac Chreptowicza Dz.1236 Zasilanie stacja Mokobody 5 Szkoła Opracował: Kluj Grzegorz Upr. MAZ/PWOE/0303/04 1

2 Linie napowietrzne i kablowe nn 1. Warunki ogólne Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) wydanego na podstawie Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414) 1.2. W przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzonych do wyrobu, mogących mieć wpływ na montaŝ, dobór elementów stosowanych przy instalowaniu lub zmieniających właściwości techniczno-uŝytkowe, naleŝy bezwzględnie powiadomić o ich wprowadzeniu. Zmiany wymagają uzgodnienia z odbiorcą Zamawiane i dostarczane urządzenia muszą spełniać warunki określone w niniejszej specyfikacji i dokumentach normatywnych w niej wymienionych. 2. Normy i dokumenty związane. [1] - PN-93/E-90400, [2] - PN-83/E [3] - PN-70/E Normy PN-ISO seria 9000 W procesie produkcji i kontroli naleŝy wykorzystywać aktualne wersje norm. W przypadku gdy wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji są bardziej rygorystyczne od wymagań zawartych w normach, naleŝy stosować wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji. Terminy uŝywane w niniejszej specyfikacji są zgodne z definicjami Międzynarodowego Słownika Elektrotechnicznego IEC 50, oraz wyŝej wymienionych norm. W przypadku uŝycia określeń, które nie są zdefiniowane w publikacjach IEC, PN, podane jest stosowne objaśnienie. Skrzynka sterownicza-son Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360) jak równieŝ dyrektywie nn 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 93/68/EWG. Latarnie oświetleniowe i oprawy zgodnie z wymaganiami Inwestora 2

3 Normy i dokumenty techniczne. PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne. PN-EN :2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. PN-EN :2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5. Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach. PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego. oraz normy w nich przywołane. NaleŜy wykorzystywać te wersje norm, które obowiązują w chwili składania dokumentów przetargowych. W przypadku gdy wymagania podane w niniejszej dokumentacji są bardziej rygorystyczne od wymagań zawartych w powyŝszych normach to naleŝy wówczas stosować się do wymagań zawartych w niniejszej dokumentacji. 3. Parametry znamionowe i dane gwarantowane 3.1. Parametry sieci, w której wyrób będzie stosowany Napięcie znamionowe sieci U = 0,4 (0,42) kv n NajwyŜsze napięcie robocze sieci U = 0,45 kv max Częstotliwość znamionowa f = 50 Hz Maksymalny prąd zwarcia trójfazowego I = wg obliczeń projektowych zw3 Maksymalny prąd zwarcia doziemnego I = wg obliczeń projektowych zw Wymagane parametry elektryczne wyrobu Napięcie znamionowe linii 0,6/1 kv Maksymalny prąd obciąŝenia, przy ułoŝeniu w ziemi w warunkach idealnych, nie mniejszy niŝ, 3

4 dla przekroju AL35 mm 2 97 A dla przekroju Cu10 mm 2 48 A dla przekroju Cu2,5 mm 2 20 A Złącze kablowo-pomiarowe i skrzynka sterownicza firmy Emiter zgodnie z projektem 4. Wymagania konstrukcyjne wyrobu W liniach napowietrznych zasilających przewiduje się stosowanie przewodów AsXSn2x25mm 2 lub im odpowiadające, spełniających następujące wymagania: dwie Ŝyły robocze aluminiowe o przekroju 25 mm 2 Materiał na Ŝyły robocze musi spełniać wymagania [2]. izolacja Ŝył roboczych wykonana z polwinitu usieciowanego. Barwy izolacji Ŝył naturalne z pasem. powłoka polwinitowa barwy czarnej. W liniach kablowych zasilających przewiduje się stosowanie przewodów YAKXS4x35mm 2 lub im odpowiadające, spełniających następujące wymagania: cztery Ŝyły robocze aluminiowe o przekroju 35 mm 2 Materiał na Ŝyły robocze musi spełniać wymagania [2]. izolacja Ŝył roboczych wykonana z polwinitu usieciowanego. Barwy izolacji Ŝył naturalne z pasem barwnym. Barwy zgodnie z [1]. powłoka polwinitowa barwy czarnej wykonana zgodnie z [1]. Obudowy złącza i skrzynki wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach i wyposaŝeniu jak w projekcie. 5. Próby (badania) wyrobu Badania przeprowadzać w zakresie i terminach określonych przez w/w normy 6. Części zamienne, materiały eksploatacyjne i narzędzia Producent/dostawca przedstawi wykaz osprzętu (urządzeń) zalecanych do współpracy ze swoim wyrobem (takŝe innych firm), lub informacje istotne dla prawidłowego doboru tego osprzętu. Na 4

5 Ŝądanie zamawiającego przedstawi takŝe wykaz narzędzi i urządzeń specjalistycznych (jeśli takie istnieją) koniecznych przy montaŝu i eksploatacji swojego wyrobu. 7. Rysunki, instrukcje montaŝu i obsługi, oznaczenia wyrobu Wszystkie dokumenty muszą być napisane po polsku. Jeśli umowa tak przewiduje producent/dostawca wraz z przedstawicielami Gminy Mokobody sporządzi protokół odbioru technicznego wyrobu. Producent/dostawca określi w umowie wymagania co do warunków montaŝu i badań pomontaŝowych wyrobu. Wyrób ma być oznakowany zgodnie z w/w normami. 8. Gwarancja na wyrób W umowie muszą być określone uzgodnione przez strony: okres gwarancji (ustalony w umowie pomiędzy dostawcą a zamawiającym) zasady realizacji reklamacji gwarancyjnych zakres usterek nieobjętych gwarancją 9. Warunki dotyczące ochrony środowiska Do produkcji wyrobu nie zostaną uŝyte substancje (surowce) toksyczne lub szkodliwe dla środowiska, co producent/dostawca deklaruje w umowie. Deklarację taką dostawca/producent umieści takŝe na wyrobie (deklaracja na wyrobie nie jest wymagana w przypadku kabli i przewodów, lub elementów drobnych np. wkładki bezpiecznikowe, itp). Na Ŝądanie Gminy Mokobody producent/dostawca wskaŝe miejsce i sposób utylizacji wycofanych z eksploatacji wyrobów, lub teŝ jeśli tak stanowi umowa, odbierze od Gminy Mokobody te urządzenia. 5

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST-04 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MECHANICZNO-BIOLOGICZNA O PRZEPUSTOWOŚCI Q śr d =125m 3 /d W M-ŚCI GODZIESZE MAŁE GMINA GODZIESZE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Przytułach, na działce nr 109 gm. Przytuły, pow. ŁomŜa, woj. Podlaskie Opracowanie: Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej BRANśA SANITARNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-E-00, SST-E-01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-E-00, SST-E-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja klimatyzacyjna w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Olsztynie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści: 1.0 Wstęp 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 3 1.2 Zakres stosowania ST 3

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU: E-1405-01 TYTUŁ: LOKALIZACJA: sołectwo BORCZYN/gm. KIJE/pow. PIŃCZÓW/woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE W RAMACH PROGRAMU:

DO PROJEKTU: E-1405-01 TYTUŁ: LOKALIZACJA: sołectwo BORCZYN/gm. KIJE/pow. PIŃCZÓW/woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE W RAMACH PROGRAMU: PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Michał Stelmasiński Ul. Świtezianki 11/14 31-563 KRAKÓW +48 600 170 049 stelmasinski@emsplan.pl www.emsplan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje elektryczne Oświetlenie Ogrodu Jordanowskiego w Bodzentynie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje elektryczne Oświetlenie Ogrodu Jordanowskiego w Bodzentynie - 1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne Oświetlenie Ogrodu Jordanowskiego w Bodzentynie 01. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV 45314300-4 Kładzenie kabli 45316100-6

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE (Kod CPV 45315300-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

MGR INś. ANDRZEJ RYGIEL 35-209 RZESZÓW - UL. MIKOŁAJCZYKA 5A - tel. 017 8 630 928 NIP 813-111- 89-99

MGR INś. ANDRZEJ RYGIEL 35-209 RZESZÓW - UL. MIKOŁAJCZYKA 5A - tel. 017 8 630 928 NIP 813-111- 89-99 B I U R O PROJEKTOWO - KONSULTINGOWE MGR INś. ANDRZEJ RYGIEL 35-209 RZESZÓW - UL. MIKOŁAJCZYKA 5A - tel. 017 8 630 928 NIP 813-111- 89-99 Egz. nr 1 OBIEKT: Budynek Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 50-375 Wrocław Przedsięwzięcie Pałac wraz z Zabytkowum Parkiem Przypałacowym przy ul. Pawłowickiej we Wrocławiu Adres ul. Pawłowicka działka

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTOCZONO W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJĄ STANDARD I MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE MATERIAŁEM RÓWNOWAśNYM.

WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTOCZONO W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJĄ STANDARD I MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE MATERIAŁEM RÓWNOWAśNYM. WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTOCZONO W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJĄ STANDARD I MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE MATERIAŁEM RÓWNOWAśNYM. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

ST 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE /odgromowe/

ST 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE /odgromowe/ ST 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE /odgromowe/ I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji odgromowej dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ PRZY ULICY WARYŃSKIEGO 24 W GDAŃSKU Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 11 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 INWESTOR: Nidzica, dnia 03.04.2008r. Nadleśnictwo Nidzica Ul. Dębowa 2A 13-100 Nidzica SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY REMONCIE PODLEŚNICZÓWKI MODŁKI, W skład, której wchodzi:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POPOWODZIOWY REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GACACH SŁUPIECKICH Inwestor : Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich

Bardziej szczegółowo

ZLECENIODAWCA. Stefan Głaz Działalność w zakresie Architektury ul. J. Dąbrowskiego 1 m.8 02-558 WARSZAWA

ZLECENIODAWCA. Stefan Głaz Działalność w zakresie Architektury ul. J. Dąbrowskiego 1 m.8 02-558 WARSZAWA ZLECENIODAWCA Stefan Głaz Działalność w zakresie Architektury ul. J. Dąbrowskiego 1 m.8 02-558 WARSZAWA OBIEKT Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 Symbol Dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26 Candela Biuro InŜynierskie ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław tel. (0-71) 3728045, 3487589, 3482687 fax (0-71) 3482691 www.candelabi.pl, e-mail: projekty@candelabi.pl P R O J E K T O W A N I E I N

Bardziej szczegółowo